Goudsche Courant, dinsdag 12 november 1895

iNo 6818 Dinsdag IS November J895 34ste Jaargang ftoiDscHE mum Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k 8 met uitzondering van Zon en Feestdaggen De prijs j cr drie maanden is 1 35 franco per post 1 70 Afeonderlijke Nommers VUF CENTEN ADVERTENTIEN worden g eplaatst vau 1 5 reg eh k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midi Cognac fin Bois t 2 4 0 da Liter I coaicAO mr nota rui d e rt éié AaoBTBM wordt laTwd In TWMg d baouiid flH h n ru e Utar inhoud roonloa T P V yXH BAHSL BOOS Prosmoaoll f 1 80 DlUlilUad Tatolltbui mi P H J ï WANKUM firma Wed P J MELKERT Ooitharen B 144 Qottda Zeer Netto Gesteendrukte mmmjES worden GELEVERD door A BRIi KMAN en Zn De HMr en Meyrouw IWE8 Schootih bedanken Toor de Tele biyken tui belangstelling bg de geboorte hnnner dochter onderTonden Kraamvintes xuUen bij voorkeur toordfn afgtisachi op Donderdag en Vrijdag 14 en 15 Noubr a t C0MMISSA8I88EN Toor de bereiding en uUdeeliny SOEP te Qouda bkul PROVENIER8HD18 hebben de eer hunne Stadgenooten kennia te geren dat Zy Toornemens zgn eeretdaaga rond te gaan met de LUSTEN t r inteekeniiig van SoepkaarteD Toor den aanstaanden winter Zg nemen de Trgheid de deelname daartoe bgzonder aan te bevelen ten einde bg te dragen tot de inatandhouding van een der nuttigste instellingen alhier Committarieun voornoemd i M NOOTHOVKN tak GOOB Voorzitter C T VEEN vice VoortiUer H GBOENENDAAL Penningmeeiter Mr D N BHOUWEB L P HOOGENDUK G PRINCE A W BOES Mr M M SCHIM t d LOEFF P na JONG F HERMAN Fz A TA VEEN J A P MONTIJN Secretarie De COMMISSIE tot DITDBELINO Tan ERWTENSOEP Soepketel Keizerstraat heeft de eer te berichien dat zg binnen eenige dagen zal rondgaan tot het aanbieden barer Met het oog op Je groote behoeften eu tot inatandhouding dezer nuttige instelling hoopt zij dat in ruime mate zal vrorden deelgenomen De LIJSTEN zgn ook bg de ondergetee kenden aan huis Terkrggbaar Het Bestuur A H TA DILLEN Voorzitter C A B BANTZINGER Secretaris r E3 LEVERT PUIKE mwssi wofiST zooala Torig jaar k 42 Cent de 5 Ons De KRANS BIBRHALLE at Anthonlestraat G 137 VERKOOPT DE POHÏ a PORT ran af f 1 00 per tlescb MADËIIA an af 80 cent per llescli Een bezoek aan deze INRICHTING kan ieder irorden aanberolen met GOUD bekroond J WILH VERGEEa Co te ZUTPHEN 20 Kilo 28 10 Kilo 14 50 nette Tatelb ikken 4 8 Kilo 6 75 Franeo aan huU Bestellingen in te zenden bg den Heer C W VEKGEER TURFMARKT GOUDA oud Soelpendruk au A BaHum k Zool Jiohl kortom Wst inwnTil Upa 2 euwaiiak LanaenpvaaD lonoir fc AifcifPaiiiExpeHer Vit amatkaiMimMaa talraad ita ei e£tAiliir Paiiilxpeiler Arter Palnlxpelltr Fiia M aaat 7i aaot m l SÜ it lisali VoeTlua4aa b i maaata Aaetklten ea bu t Jti IBaUw t Ca la Battniani Ta Gouda bg A WOLFF Maikt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt PELTERIJEN BONTE Kragen Cols MUTSEN SIJOdUJOil V v V Alle Soorten aaooH Naanz V BONT n3 j9Jipu BH sam B i J F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haag Stemmen ïerhuren Befareeren OSSQIFiT jS Buitenlandsche PIANO aib de eerste fabrieken in ruime keuze Amerikaanache H AR M 0N 1 Ü M S door directe importatie tegeo ZKEH liAGE pryzen Inruilen van bespeelde Piiino s Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEG IN LOSSING Een lading buitengewoon groTe KACIIELKOLËN welke ik gedurende de LOSSING zal leveren tegen Kaclielkolen 67 Ct per II L llaardkflien 95 èt Contant vrij thuis JAM ZWART Pz BLEEKEKSSINOEL TANDARTS E CASSUTO Turfmarkim Gouda SPREEKUREN Tan 10 tot 12 en Tau 1 tot 3 uur Zondaga uitgeionderd Attentie s v p Op Teler rerlangeo zal on dergeteekende elke maand het geld van het SchoorsteenTegen per kwitantie komen ontvangen Wed M MOL Stad ScboorateenTegerg Onderg eteekende maakt hiermede zijne geacht Clientèle bekend dat de Bierhalle Zeu slraat W 85 HEDENAVOND na de VKRBOUWINü weder lEüEIHSOIE IEiTXD is en beveelt zich beleefd tot een bezoek aan J H ROODE SPECIALITEIT IN HEINEKEN S BIEREN versch van t vat Uagazijn vanClalanterieën Hoogstraat Qovida Porcelelnen Tafel eii Onfbijtserviezen ICKEL ARTIHELEX voor Luie en llalshoudelUk febri HOUTEN FANTASIEMEUBELTJES Verzilverde ARTIKEI KN Echt Christofle STAALWAREN van F HERDER Ab z Solingen Byouleriën en Lederwaren NIEUWSTE GENRE Groote prachtige keuze NOUVEAUTÉ 8 allea geschikt voi r t a Si i ICOLAASFEEST OPENING der Étalage 9 November a st Aanbevelend en HooKachtend Th SCHMIDT voorheen WqL boelsums 350 Staatsloterij e Trekking begint M 4ANDA6 11 NOVEMBER a s Loten en Gedeelten van Loten z D te bekomen ten Kantore tbu den Collecteur Wed A C COSIJN W 2 Ct per stuk bu LOÏÏIS BISSCHOP PARUS 6000 Stuks uit d faliicta nana nar dar eanta boitenluididia briakcD orar eiiomcnn looffeiiftunda Leger Paarden Dekens moeten taf LMi dea ipotprija ran fl 2 76 prr itak worden uitTerkoflht Diza dikke onfl lbvfl dektiit iljn Z9t wam alt mi pilt Cft 110X190 om groot du bat ebeala punl bedekkand met wol opfaqukI cii 3 broada itreepan voort een kleine partl wittewoIieneSlaapDekens BToot 140X1 cm wcgeni sear kleine lechta door raklm bamerkbare footan m liet weehal aantrehodeii ad 11 3 50 par tuk Kott Tl uden het dubbele ttr Wntdell h KMChMTen beitelltsctii wordm MO Laar de M arrud itnkl tfiyea taMaadlnii aa hM kadi f ui onder mnhoan preanpt alt tüToard B Ilnrwltz loht GrooLe Staat St Xtubbele Buurt aRAKDS MAOASINS DU Frinteips NO UVEAUT ÉS Wij Terzoeken de Dames die ons gelling treerd modealbum voor het WlntdPwrt xo n noch met ontvangen hebben dit ta willen aanvragen aan I JULES JU OZOT C Piri Hetzelve wonlt dan omgaand gratis en franco tQCi ezonden Bestellinfren van at 25 franci ttIJ van aOa kosten aan liuis met 5 V Terhooging MiilridiUakutiir ti UuUtU 1 1 BINNENLAND GOÜDA U NoTembor 1895 By bescbikkiDg ran dan minister van aUrttast ia aan den oiviel ingenieur A Tfa Baert idjunotiogeniear bij de norm al iseerin ga werken Tan de Merwede eü Killen op xgn verzoek eervol ontslag verleend en ia syn plsatB benoemd de oiriel iogenieor L vnn Krimpen te Leeuwarden Voor de acte examens wiskunde L O art 65 gehoaden te s Gravenhi e 9 Novembar is o a gestaagd de heer I Tb de Bruin alhier Tot de Ëvangeliebedieniag by de Oerefor meerde Kerk is toegelaten da beer G J D Aalders cand te Kampen die beroepen ia alhier Aan de ho ere burgerscbool te Brielle is benoemd tot learaar ïn do Nedcrlandsche taal de heer A Oprel doctorandus in de Nederlandsche letteren Zaterdag den 9n Noveu her des avonds half eif onr werd doqr de te Gouda vMatiouneerde rykskp miexen Engelman en Zandroort eo op die plaats wonende slager en vleeschbonwer op heeterdsad geaoapt by bet frandaleas Blachien van een znartbonte pink rund Dat beest werd door die kommiezen als verbeurte voor bet rgk ia beslag genomen en den staiker bekeurd Zondag avond gaf de Zang vereen iging ApoUo een Q tvc nng in Ons Genoegen die xaker voor t mf t gedeelte als goed gmlaagd genoemd mi worden De lieihebberg voor de zangkanet openbaart aieh steeds by de werkende leden dier Zang vereen iging er zyn daaronder personen die tal van jaren hnn medewerking hebben verleend en lekar een goed voorbeeld geven voor anderen Een woord van dank aan den directenr voor de zorgen die by besteed nan Apollo i om een goede nitvoeriag te geren In d en zooats heden zoo vol concurrentie ii bet noodig te toonen wat men vermag Van de uitgevoerde werken voldeden my die voor gemengd koor t beate Men sohynt niet soo beangst te zyn en er wordt vrger attongen dan inde vroawen of mannen kooren FÉUILLETOIM IET BLOEUIHEM Die sene fraaie boste keeft heeft dikwqla leolgko beenen en een paar telioone kuiten is dikvr jU het eenige waarop eea model zich beroomen Icsd Sommigen laven vso hun eerbird wek kenden grijxen baard aDdereo van ren bont wolke op die van den Farneaisoben Hercnles tel kt d een biedi een welfteTormd middel rea ander z ne banden eu voeten aan De beetdhonwer laoat uH dese fmgmsotariMstie voortreffel tcheden een volkomen beeld lamenflanseii het moge dan een Bacfihns een Venas een faun of een nimf zjjn Het ia niet allss rosenkleurig in de werdd der kanst Alles zon goed gegaan zyn waaneer Romanelli over ene goede bean had kunnen besohikksn Hy zon dan met behulp van een doz n Florentyntche meisjes igne Flora wet b een okre ten hebben Maar hoe zou bg lalk een aantal modellen betalen hü die niet eens een enktil nemen kon Bomanetli beaohoawde gedurende eene poos zijn werk en begon daarna tu sommige deelen den vorm tt w i i reti Maar hy hield apoedig op eo wierp ign werktuig van neb Zonder model kaa ik niet verdw gaan dsekt kv Ik aoet er eeo hebban hoe dnur du ook een weinig meer attentie voor den directeur is by sommige dames en heeren wel gewenscht cy zalleo dan voorkomen dat de een niet voor den antbr invalt Zeker was Der Blinde Küning een waardig slot hoewel niet nienw blytt het een mooi werk dat met genoegen geboord wordt Het eerste gedeelte bad wat tempo aangaat wel wat langzamer bet tweede gedeelte wat vlugger genomen kunnen worden Zeker heeft deze uitvoering baar succes ook grootendeels te danken aan de medewerking van Mej P W B Sopraan die met baar helder en zaiver geluid zeer goed de Solo s weer gaf Ëeo wenk haai als dilettant te geven lal zy toch zeker niet van de hand wyzen Wat meer warmte en noanceertug ia haar voordracht kan door meerdere studie verkregen worden Ook de heer J de H Bariton verdient een woord van lof voor de vertolking der Holopartyen die lang niet gemakkelyk waren en voor een dilettant zelfs hooge ischen stellen De beer de G voor zyn pianoaccomp onzen dank Op grootere belaogstelliog van bet publiek mag zeker Apollo € aanspraak makftD De beer G P van Onteren werd ia de gistereu gehouden vergad tring der ysclub Leiderdorp Zoeterwoade benoemd tot voorzitter van bet beftanr en zulks ter vervanging van den beer mr H Uemimgson ondbnrgemeestor van Zoeterwonde die voor de betrekking beeft bedankt Reeda werd gemeld dat in de jongste vergadering van de geneeskundige inspecteurs een ontwerp werd vastgesteld van een nieuwe wet op het geneeakandig staatstoezicht Nader vernemen wy dat dit ontwerp de strekking beeft de gewestelgke geneeskundigeraden af te scbafien en in de plaats daarvan inapectanrs te benoemen Toorts ron tn plaatsen van boven de 15 000 inwoners de gemeenteraad een gezondheidscommissie instellen terwgl bovendien nog van rykawege een centrale commissie benoemd zou worden Std Men scfaryft ons uit Moordrecht Ter rectificatie en aanvallJng van het bericht betreffende de onlangs alhier gehouden collecte voorkomende in bet vorig nummer dezer conrftnt diene De door den Kerkeraad niet Kerkbestanr gebonden collecte was èn ten behoeve van bot Ik moet het maar op ecno andere wijzo uittuinigen Hierop beschouwde hij zijne ichralo beun on herinnerde zich dat by reedi zoovsol bezuiniginffon gemaakt bad als mogelijk was Maar wie olTort niet gaarne al x a gemak ja zelfs het noodige op wanneer men bet idea waarvoor men leeft op het oog heeft Da kaostenaar bedacht ziob ook niet tang De beste jaa werd weOr voor den dag gehaald bekeken afgebontsld en aangetrokken de beurs gleed in den lak en de vochtige tompen werden op nieuw on bet standbeeld gelegd Romanelli wandelde langs de Arno en nam met een kenuersblik de hen voorbijgaande Florentijnscbe meisjes op Een pnar malen gebeurde het dat bg zeer aanmoedigende blikken ontmoette maar ofschoon deze blikken uit aohoooe oogen kwamen behoorden ze aau penonen van een slag alt bij niet zocht Hy zette daarom lijae wandeling voort zonder zyn doel een oc nblik uit net gezicht te Terliesen Bij de Ponte Veoohio verhiiaatte hij z ine schreden om eene jonge dame in te halen dia hjj meende te harkeenen Het wu een wel gebouwd meisje in een umelijk verflenst kleedje meteen zijden mantille om die laag om de schoudera hing eo een reraehoten hoed op waarvaa het lint nieaw en bnnt was ffTk noet eens tien of het Violette niet is teide Romanelli in ziek zelvon fllg dunkt dat ik hssr aan baar gang en hare vreemde kleedi g herken Zq zou BsistekieD bet best voor mjjn dcMl passen Als tij otast niet te dattr ia Hij was na dicht achter baar en liet een lang aangehouden at hooren eeo geluid dat men in ZweiIen bezigt om stilte ta gsbieden maar hetwelk io luliè Fonds voor Noodlydeade kerken en porsoneo to voor de Noodlydende Bildt gemeentan teriryl Vi opbrengst der collecte voor bet rstgeuoemde Fonds en 7 voor de Bildt Éimeeuten bestemd was l Te Ouderkerk a d IJsel had Zaterdi de flechtige uitvaart en te Lochem ia bet famiRegraf de begrafenis plaats van den beer W f n Waning oud burgemeester van Ouderkerk 4K1 Krimpen a d IJsel Depotatiën uit de lUden dier gemeenten volgdon de met een iloemenschat overdekte lykbaar en de beer Jl oker burgeraeester vsu Krimpen batdigde 4 in het graf met een trefiund woord de groote rdiensten des overledenen De oudste zoon i rak den dank der familie uit voor de har lyke deelneming allerwege ondervonden Het tLandhonw Weekbtdiil verneemt dat êft openstelling der Belgische grenzen eenige i rtraging ondervindt ten gevolge der voorbeniding van voorzorgsmaatregelen De open teUing s niet to verwachten vóór de eerste belft van December prof mr W van der Vlagt beeft op de bebating Society te lieiden de volgende iusteU llngen verdedigd Ten behoeve der werklieden in dienst geVtlnlea door SKnaemers van openbmis wmiten mogen van de betrokken bestaren regelingen worden verlangd a van een maximum arfaeidddnur mits daarby geen beperking van werkloosheid maar enkel voorzorg tegeo nitputting der werkkracht worde beoogd b van een minimnm loon mits het doel alecbti zy raiftbroiken van een dolojale concurrentie der aannemers te keereo en niet denstandaard van het weekloon kunstmatig op te drijven De krijgsraad te s Gravenhage bad J B V H soldaat bij bet 4e regiment infanterie in garnizoen te Gouda die door zyn garnizoenscommandant naar den krygsraad was verwezen w ens ralschbeid in geschriften vry gesproken en verwezen naar zyn korpscommandant om dat de krygsraad rao oordeel was dat deze zaak geea misdryf opleverde maar disciplinair moest worden afgedaan De bewezen feiten bestonden in het onderteekenen van een valsche verklaring van don commissaris van politie te Delft dat beklaagde aldaar had gesolliciteerd voor politieagent fn in het stelten van een valsche verklaring en aangawoud wordt om iemands opmerkzaamheid te wokken om byv oen knecht in het kofltehuis te roepen Violetta want tij was hst keerde zich om en naderde soboorvooteode Zij hud oene rüaige gestslto en een schoon maar strak gelaat Wat wilt gij vroeg zy en besobonwde den kunstenaar tamelijk onrenebillig AU model wist zy zaor goed hoe bet BSrt de finantiun der heersa kunstenaars stond ylk heb u noodig voor ea standbeeld ifWat moet hst wordend Sen Flora Flora herhaalde het model don neus optrekkende Wanneer bet eene Juno waal Maar dit is in alien gevalle hetzelfde Hoeveel malen hebt gij mij noodig Dat kan ik niet met lekerheid zeggen Vier of vyf malen Pat is heel weinig daartoe wil ik my niet verbinden Ik moet ten minate zelve de dagen kannen bepalen Ooed w kunnen voor iedemi keer den dag vaststellea f En hoe moet ik ï gekleed of nasktP C4 moogt sleebts eeno lig draperie om bobbeo Gelukkig dot bet zomer n ssde soa ik 4X1 u bevriezen tig wMnt immers m dis o k P de Via del BeneeP Wa A V Goed Ik zal overmorgen om yf unr roffloi Oy betaalt mg Toor lederen keer veorujt Vier francesRonen is de gewone prya Vier fnuioeseoaen 1 herhaald dekansteossr ver ondertoekeniog door den sergeant der hoofdwacht is Delft achter z n verlofpas voor aankomst en vertrek De Krygsraad aohtte niet gebleken dat door bet gebruik van het eerste stuk eenig nadeel kon ontstaiia eo verder dst het aftoekeoen voor aankomst eo vertrek niet behoort tot bet wezen van een verlofpas daar de verlofpas alleen tot bewys strekt dat men met permiaiia uit het garnizoen ia Hei Hoo Mil Gerechtshof heeft bat vonnia van d4a Krygsraad bevestigd f GiNternacbtom 3 uar ootstond eeo vrjj felle braad in een perceel aaa den Z W I itensingel no 8 de zg Zoatkeet io dsa Haag Het boisje sedert korten tyd bewoond door de phot raaf v W diens vrouw en een kos nger brandde nagenoeg ait Oarzaak was naar t Kbynt oovoorsichtigbeid met Koht Men herinnert zich dat onlangs een zoon van den schuiteovaarder Oostrs varende van Aduard op Groniagen ter hoogte vau Viervertaten van de sobait geslagea ea verdronken is Den vader word ten laste gslegd geep voldoende pogingen tot redding van den knaap te hebben aangewend De man stond daarvoor thans voor het kantonger te Znidhorn terecht De fliseb van het O M is drie maa deu principale hechtenis Het Kngelsoh sehip Lady llnthvea kapitein Jones van Iqiiiqae met salpeter naar Rambarg ia by Catlantsoog geatrand Sleepbooteu en vletterlieden verleeneo oasiatentie £ ea nader bsriobt meldt dot bet sebip doorde equipage verlaten is en mat de sleepboottate Nieowediep oan bracht Uit Vlissingen meldt men dat de nisawe mailboot Prins Heodnk gisterenmiddag te 12 n 15 naar Queeaboro vertrok ora den ofSciaalaoi proeftoofat te makeo Door het boofdbestonr van den Nederlandsoben Schildersbond c is uit overweging dat aan den schilderabaaa gewooolyk ook glazenmaker een groot deel der verdienste die hem in zyn vsk toekomt ontbonden wordt aan de glashandelaars ia Nederland eeoe oircnlaire getondeu iohoudende de uitooodigiog in het vervolg by prysaaovragen aan partïcalieren 10 pet hooger op te geven dan aan schilders welk provena zy zelf konnen genieten en ook by elke unvraag aan allen die geen schilder tyn dns m n w niet b t schrikt vJa hebt gü daar ieta op tegen F Hflt is te veel Ik kan onmogslgk zooveel betalen gU het zoo gHteld Adieu dani Maar bedenk Tk Isat nij nooit aftltngen Ik bab nu geen tjjd msor als gij tot andere gedachten komt dan west g waar ik woon Ku kienaede knikte tg hem even toe en zette hare wandeling op de Pocte Veeehie voort De kunstensar ging verder langs ds rivifr zonder Ie bemerken dat iemaad getuige was geweest van zijn geB Htik mei Violetta Hot wat Angiolina die aan do deur van een kof flehuis in de nabijheid gezien had dat h j ra t het model sprak en zich daarna alles behalve opgeniioMl verwg derde Zij giatte het onderwerp van het geapr k ofoehoon tg er geen enkel woord van gehoord bad Zij wilde er sekerbeid van hebben Zq ging daarom Vinletts te gemoet die m altgd op de brug wandelde ea met trotseks blikken om zich heen keek De beide meisjes wsran oude twkeoden dew l bst model vroeger bloeneaaaeiiüa geweest was eo ook nu nog des morgens hsar oude bedrgf bg de hand had irBaoo giorno Violette I Ah Angiolina Hoe gaat bet eatrisaima miaF Heel goed dank zij de Msdoana I Ko boe maakt gti hetr Insgelgks ete elo Nu begOB er een gesprek ovar nietige onderwerpen waarmede o niets te maken hebUa r rd a PM fd