Goudsche Courant, dinsdag 12 november 1895

Wlnterdleost 1895 1896 OOBDA iOTTIBDAH AaogevaogeD 1 October TUd vao Greenwich IMrecte SpoorwcgverbiDdingen met GOUDA 1 84 8 88 7 15 8 40 08 8 40 7 61 7 6 8 08 8 18 8 88 8 48 11 81 11 80 f 11 48 11 65 1 44 KOTTIRSAII 8 51 10 10 10 18 10 S8 10 48 10 11 10 4 11 80 9 43 9 68 8 68 8 18 7 7 46 8 07 DSN HAA eoDOA eODOl DE ÜAgeS Ü 7 80 7 48 8 80 9 18 9 4 10 1111 3 11 161 3 1 441 68 3 43 4 18 6 17 8 08 7 68 9 38 Voorb 6 7 I f 10 17 1 41 8 14 Z ZMW8 11 10 81 1 66 6 18 9 63 Ze ll 6 11 10 43 1 08 8 39 10 09 Qnad 6 83 7 0 8 18 9 9 66 10 1810 6418 0618 468 17 3 14 8 16 4 13 4 43 5 47 8 50 8 88 10 18 Stopt Ie Bleiiw k KniUvftg en Nootdorp LeideebeDdun es Hekeodorp D T g K O H T G O D D A 10 11 34 11 60 8 10 8 614 48 8 38 7 0 8 09 9 07 10 8410 88 11 51 4 16 8 63 9 18 10 64 10 81 4 14 9 36 10 44 11 07 1 18 3 41 4 87 6 10 7 08 8 86 8 41 9 49 11 10 Ooudi 7 80 8 85 8 08 8 8710 10 10 60 11 1111 88 1 87 3 86 8 47 4 46 6 87 7 14 7 49 C 18 8 54 8 6411 6 ii M 7 418 47 11 01 11 40 4 7 8 01 10 08 2 bgw 7 8 8 68 11 18 11 40 08 8 18 10 16 Toorb 8 07 8 08 11 17 1 01 5 80 8 86 10 17 r H go 8 11 0 18 0 S7 10 07 10 48 11 8118 41 1 08 1 17 4 06 4 17 5 16 6 7 7 44 8 81 8 1110 81 11 46 O V D A U T B I O E T 9 06 10 19 10 67 18 48 1 10 8 17 4 18 4 47 5 67 8 618 31 10 18 11 14 8 87 7 10 10 89 11 11 1 46 8 34 6 0 8 17 7 18 8 48 10 87 9 87 10 61 11 46 1 10 3 08 8 60 4 48 8 19 8 86 t 9 04 t AlISTIIDAH SOUBA AutRdABC at i 0 10 10 48 l l 4 10 8 11 7 11 9 04 10 14 ll M 8 80 6 80 7 48 Stoppti U Bltbw k Kniing w Mootdarp TioMitkwdia w Htkwdop O O U U A A II S T I D A U 10 01 10 67 11 10 11 06 l 1 18 9 46 11 1 Stapt t Kootdoi LtidHhMduii ra filt iir jk Enuwig ra Hakndiiip Tftk glKzenmaker aitoefeDen 10 pet hoofeer te noteeren en deze 10 pet nit te keHreo asii den schilder die het glu moet rertrsrkfln of an de plantBeiybe aldeeling ran den Nederlandschen Scbilderibood c Het komt Teelvuldig Toor wordt in de cir calaire gezegd vooral bg werk tsd ceDi eD omvang en nieuw werk dat door dennrchiU ct den aannemer of wie dan ook deglaalevpratilif aan ïïch wordt gehoadeo terwijl deielevorinj geheel licht op den weg der schildere Bjjna in geen enkel vak bestaat d ze wÜzu Tan handelen Koopt bgv een particoÜer behangselpapier in een magazyu dan kry tdtt behanger die het Terwerken moet 10 pet koopt een modiete of naaiiter in een modeof manuffletunrmagazyn bare behoeften dan krggt zg hare percenten de cbilder diiarentegen krjjgt nietf Baron G on Bleichröder te Berlin heeft te Leschenich in de nabgheid Tan Keuten het reeds ait de oudheid bekende slot en het daaraan grenzende landstoed Römerhof gekocht Dit landgoed in 300 Morgen groot en zal aU itoeterg en renstal Ttn den bekenden sportman worden ingericht Bg bet restaureeren ran bi t elot komt men thans tot de ontdekking dai aan alle hoeken en kanten zelfs in de ridderuat en het slotportaal Hebreenwsobe inschriften Toorkomen Niet weinig moeite heeft bet gekost di opKbriften te ontraadselen Hier wordt melding gemaakt ran rabbi Ismaël zoon vati rabbi laaak gestorren in 1250 daar riodt men den naam van Kachel de dochter rati Afendel gestorren 1255 en Hoe komfn na die oade grafschriften in de Kware muren ran dien trotschen ridderbarcbl snllen do leren rragén Welno dfze steenen getuigeu van een tgd waarin de joden rerfolgiiiK bloeide In het jaar 1849 werden ie de omgetir g Tin de toen bloeiende stad Zülpich de Kraëlieten beschuldigd de brounen te bebfaeti rergiftigd Zonder rorm van proces werdun door de berolkiog duizenden Israëlieten vermoord wat niet rlncbtan kon werd neergu stoken en alle acbterblgrende bezittingen rieten der kerk ten deel Ken ohristelgk gecchiedlehrgrer ran die di en schrgft woordelgk Das bar Gut das sü batten das war d Vergift die die Juden döttete De grafzerken der joodsche kerkborea wer den roor maren en restingwerken gabrnikt Aartsbinchop Wilhelm ron Geunep Het mst rerbeord rerklaard joodsoh geld dezen baroht in Laschenieb bonwen en werden hiertoe de grafsteenen van de joodsche bag raaf plaatson gabesigd In den 30 jftrigen oorlog in den d der godsdienst oorlogen werd om het bezit ran deze resting de verwoedste strgd geroerd soodat thans nog slechts de ruïne aan een grootsob rerleden herinnert Eigenaardig is het dat deze burcht tot stand gekomen dooi beoogde onderdrukking van het jodendom tharo eigendom ia geworden ran den Berlgnscheu bankier t Bleichröder die zelf Israëliet ii c De alg rerg der Ned Maatschg ran Tuinbonw en Plaotknade heden telOordt ga honden werd door den roorzitter jbr mr W Da Beaufort geopend met een korte redo waarin met roldoening werd gesproken rati de ftanneming door de Tweede Kamer der suppletoire begrooting waarbg ïn beginst l werd besloten tot regeling ran het tuioboufronderwgw De rergaderiog bracht hnide aan den heir Virnlj Verbraggfl roor de wgze waarop hg ook in deze zaak de belangen ran den tuinbouw beeft rerdedigd Op roorstet ran hot beatnar werd besloten lich tot de Eerste Kamer te wenden met rerzoek om de snppletoire bo grootiog aan te nemen in de rerwaehting dnl de Minister in orereenstemmiog met zgn rerkl riug in de Tweede Kamer zooreel moselglc zal tegemoet komen aan de wensohen d r Maataohappy louda HoaidrMM Nioïwnkwk CapaUe Ratteidun S1 7 88 7 48 7 88 8 47 8 14 8 01 8 10 8 87 8 08 8 18 8 14 8 80 Bottetdua i kpoUg i lO meuwnkwk 8 1 Moordtwkt 8 18 Oaiuli t 88 Uolds 5 86 8 87 7 8 09 8 11 Uudew 60 8 54 Woardni 5 69 7 08 8 11 Ulnokl 18 t 8 18 8 41 t t Nw Amilerdui 8 81 8 86 Ooudi iMtardu 0 1 8 87 8 14 Hoft Toornti l der afd Gooi en EemIand om de statioQsterreioen zoo mogelgk door beplanting te doen rerfraairo wordt aaogenomeo Het Toorstel rao Derenter om een prysrraag nit te schrgren betreËfende de bulpmeetstoffen wordt daar men het tgditip roor zulk een prgsrraag nog niet gekomen achtte ingetrokken Bet roorstel ran Boikoop die de Maatschappg eenigszina den wef wil doen bewandelen ran de Kamera ran Koophandel hier te lande en ran de syndicale Kamer in Belgtü en voorstelt dat het hoofdbestuur daartoe het initiatief neme wordt op voorstel ran het hoofdbestanr commisooriaal gemaakt Tot leden dier commissi werden benoemd de heeren Krelage Wal deck Hegbroek Luneraan en r Namen Orer het roorstel der afd Dordrecht dat de Maataohappy zich zon aanalnilen bij da beweging tot rerkrgging ran een miaisteric van landen tuinbouw en bet hoofdbestuur gemachtigd worde te gelegener tgd zich te dier zake tet de Kegeeriog te wenden werden nit roerige discusiies geroerd Ten slotte werd bot afwgzend praeadriefvan bet hoofdbestuor met 62 tegen 44 stemmen aangenomen Eveneens werden aangenomen het ongunstig praeadries van bet hoofdbestuor op het voorstel ran deafd Amsterdaia die eenige personen werkuuim in de Ned koloniën tot eere leden wil benoemd zien en het ongunstig praeadviec op bet voorstel ran de afd Utrecht die door bet hoofdbestuur een commissie weoeeh benoemd te zien om te onderzoeken in hoever de vaste commissiën aan haar doel beantwoorden en bet gunstig praeadvies op bet voorstel van de afd Haarlem om een eere diploma n et medaille nit te reiken aan J ran Dnren die sedert 5 Aug 1844 onafgebroken werkzaam is in de tainbonwinrichtiog ran de firma E H Krelage en Zoon te Haarlem Door de afd Zaanstreek was roorgesteld oai het aan het boofdbestuur af te dragen deel der contributiëu zoo mogelgk te verlagen of dit bedrag meer in overeenstemming met do draagkracht der afdeetingeo te regelen door daarvoor bv te bepalen een storting van 40 pCt der totale outrangsten Op adviei van het hoofdbestuur wordt besloten dit rnontel thans buiten bespreking te laten de afdeeliug aan te raden het opnienw in te dienen aU de statuten worden herzien Il plaats van de aftredende leden ran hei hoofdbeatnur de heeren J D Oudewater Jac P R Galesloot en T Knopper die niet herkiesbaar zgn worden tot leden van hethoofdbeetonr gekozen de heeren D E Bonman te Utrecht H Groenewegen te Amsterdam en Jad Smits te Naarden De Qidst no 7 ran dit jaar herat onder den titel van De misdadige jeugd en de Nederiandsche watc eena belangrgke beschouwing waarvan wg de lezing nu dit onderwerp 200 terecht zeer aan de orde is sterk aanradeu Men spreekt thans veel over het Zwitaerscbc school ar roet Daaromtrent lezen wg hier het volgende Men moet eigentgk nog spreken ran het Nenchatelsche Dit kanton roerde den maatregel in bij een wet rlto 25 Bept 1803 dif den 1 Janaari 1894 in werking kwam De grondlegger was Auguste Cornaz in dien tgil lid ran den kantonnolenstaatsraad tegenwoordig rechter in de federale rechtbank te Lausanne Maar de instelling mag gerust reeds nu een Zwiteersohe beeten Heel Zwitserland door ia het denkbeeld geroemd toen het uitkwam door geestelgken geneesheeren onderwgzers staatslieden rechters en daarna is hot over genomen in het roorloopïg ontwerp van bet toekomstig wetboek van strafrecht voor geheel Zwitserland op last van den Bondsraad door professor Stooss te Bern ontworpen en is het eerstens nog goedgekeurd door alle leden der oommisie ran deskundigen die dat ontwerp hebben beoordeeld en herzien In eene uiteen zetting der beginselen van dat Avant Projpt ia het Tgdsobrift van Strafrecht heb ik er in het vorige jaar weder de aandacht van 11 88 lO lT 10 88 7 47 8 10 11 18 8 40 10 4 11 01 11 08 11 18 11 84 8 SS I 1 A6 8 68 8 48 10 18 11 80 3 81 4 36 4 47 8 8 55 mgn Nederlandache rakgenoolen op gereatigd Sinds dien tgd ia het onder onze publicisten en juristen reeds meermalen beiproken en heeft bet zelfs al bestrg linggerondm Maar bet zal zoo licht niet in de geboorte worden verdikt want het beeft daar ben ik nu vast van overtuigd een levenakrncht die het tot wasdom mopt brengen De vorm kan mis cbifo een andere zgn Elk land heeft zgn eigenaardigheden Doch de gedachte is zoo epnvoudig en zoo kerngezond dat tg tot ietst leiden moet Üe instelling sluit zich aan bij iets dat er was het schoolarref t voor oraitredingen ran de schooltocbt maar het heeft den maatraat ui ebreid voor orertredingen buiten de school De wet heet dan ook wet op de schooltocbt la discipline scolaire en bet disciplinair arrest les arrets de discipline De zwaardere orertredingen van de schooltucbt komen in Neucbatel voor de schoolcommisaiën en deze kunnen daarvoor opleggen Bcboolarresf bg dag tot een maximon ran driemaal acht uren tusscben acht róór en rier uur na den middag te ondergaan in lokalen van Bchoolarreat saltes d arrêts ecolaires bg een algemeen reglement door die commissie daarvoor aangewezen die behooreo tot het schoolgehoaw Datzelfde tachtooiddel nu hier disciplinair arrest geheetea op dezelfde wgze en op dezelfde plaats te ondergaan tot hetzelfde maximum van tgd kan ook worden uitgesproken door den vrederechter eu wel roor overtredingen contraventions die naar de kantonnale wetten door ben berecht worden buiten de school begaan door kinderen tnsschen tien en zestien jaar Die orertredingen zgn het wegnemen en op de plaats zelve eten van vruchten die een ander toebebooren de zoogeu raondrooff ongehoorzaamheid aan politierpglementen het deelnemen aan vechtpartgen bet uitslaan van beleedigende woorden het werpen van menschen met steenen of rail het erRcrlgk of onordeigk doen op den weg of publieke plaatsen bepaald s nachts het plagen ran dieren Bg ernstige feiten bg misdrgvenf van lichten aard d4Lits légers b r kleine diefstallen mishandelingen vernielingen kan het disciplinair arrest bg dag op dezelfde wgze toegepast roor ten hoogste acht in plaats ran drie dagen worden opgelegd en kan zelfs diiciplioair arrest bij dag en nacht worden uitgesproken Voor dit dag en nnchtarrest moet in ieder district een hgzonder lokoal worden aangewezen zoo mogelgk in een schoolgebouw mnar in ieder geva oiet in eenige gevangenis Het oppertoeziebt over het diciplinnir arrest bg dag of bg dag en nacht is toevertrouwd aan een commisfie van drie leden door den Staadiraad benoemd Het toezicht orer de jonge arrestanten wordt uitgeoefend voor het arrest in de achoolgebonwan door d n inwonenden ooderwgzer voor het arrest in een afzonderlgk gebouw door een bijzonder beambte Het werk dat zg doen is schoolwerk schrgf oefeningen rekenoefeningen opstellen De Wekker Ln Daar ia naar het Militair Weekblad aanmerkt geen kleedingstuk ten minste als men het zoo noemen mag meer gebaat by de infanterie dan de halsdas in hetdagelgksch leven stropdas genaamd en het is den schrgrer volkomen onbegrgpelgk ook nit een hygiënisch oogpunt hoe deze halsbesohermer uit de dagen ran Olim zich tot nu toe heeft kunnen handhaven Deze das die een gewicht haalt van 3 D G heeft zegt hg al heet wat op baar geweten onasngeoaamheden standjes straf Men kan dan ook geen strafregister inzien of by herhalicg trdft men aan met de haladas los om of met een losse haladas in dienst verschenen 4 S0 4 67 6 04 6 11 10 1 48 1 61 1 58 1 08 1 11 7 11 7 80 S IO 5 48 1 50 8 50 4 01 S O U D A 11 50 11 10 18 40 9 Utreoht 7 50 Woerdm 8 11 Uidewttar 8 19 Ooadi 8 81 9 84 En de stropdas zon meent de schrgver zoo gemakkelgk te verrangen zgn een dasje vastgehecht aan de binnenzyde ran de kraag aan het eene eind en aan bet andere met knoop en knoopsgat kleedt goed Toorkomt onaangenaamheden en straffen en is boreudien een financieel roordeel roor bat rgk Het zal wellicht ook hiermede gaan zooala met de gele uitmonsteriog bo6 herbaalde malen ia orer de uitmonstering niet in de officieele rarslagen geklaagd totdat eindelgk één penneatreek ran den minister éen bladsgde in het Recneil Mititair er een einde aan maakte De aehrgver hoopt dat dit ook met de stropdas geschieden zal Daar zgn zegt hij van die kleine grieven die langs zoo gemakkelgken en in den regel roor het rgk en ook het individu roordeetigen w kunnen worden w genomen en telkens verdwijnt dan een motief tot het zoogenaamd mopperen en werkt dao mede tot een goeden militairen geest een eeat dien men in tgd van oorlog zoozeer behoeft maar die dan ook in rredeatgd moet gekweekt worden In fVankrgk is ranwege den Minister ran Onderwijs aan alle inspecteurs en schoolopzie ners ran het lager onderwys een aanschrgring gericht om de school dienstbaar te maken aan de drank best rgdi Dg Eene commissie is belast geweest met bet aanwgzen van de beste middelen om de leerplannen met het oog op dit doel toe te passen en de prefecten zgn oitgenoodisfd op de handbaviug daarvan toe te zien De schoolopzieners zullen in de vergaderingen der onderwgzers bet onderwerp op de agenda brengen en houden en de onderwgzers zgn nltgenoodigd om gelgk reeds in enkele plaatsen geschiedt met toestemming der ouders onder de leerlingen matigheidsrereenigingen tot stand te doen komen Hoe rampzalig de dradkzucht in Frankrgk werkt heeft de rorige week de inspecteur van een bestedelingen huis dr Bartbiès in een voordracht aangetoond In zgn departement Calrados is ran 1880 tot en met 1894 dns in 15 jaren de kindersterfte met de lerenlooa aangegeren gestegen met 28 pCt het gutal afgekeurde dienstplichtigen met 200 pCt het getal geboorten is gedaald ran 23 tot 19 de sterfte gestegen van 22 tot 28 op de 1000 inwoners In 14 gemeenten te zamen met 6247 inwonera zgn in de 15 jaren slecbta98 kinderen maar 203 personen orerledeu en zijn van 57 dienstplichtigen 32 tydelijk of bly vend afgekeurd En de voornaamtte oorzaak van die treurige cgfers is drankmisbruik Men hoopt nu dat de school het middel zal worden om door het opkomend geslacht dat miabraik te bestryden Er is en nieuwe moeielgkheid ontdekt we gene den samenhang welke thans bestaat tusscben het kiesrecht en de personeele belasting Het tegenwoordig kiesrecht omvat in hoofdzaak degenen die orer het laatstrerloopen dienstjaar ten volte in de belasting aangeslagen zgn geweest wegens het bewonen ran een buis of gedeelte van een huis en bnn aanslag betaald hebben De thans aanhangige nieuwe regeling der personeele belastin verklaart by hare invoering de wet van 1843 afgeschaft en het ia naar de bepalingen dier wet dat de reeling van het kiesrecht in de additioneels bepalingen der Grondwet verwgst Bg invoering der nieuwe regeling door de Eegeering gewenscht op 1 Jannuari 1896 vervalt dus de wet waaraan de meeste tegenwoordige kiezers bon atemberocKdheid ontleenen Er blgft dan niets anders orer zegt De TiJd dan dat de Staten Generaal het kiesrecbtoutwerp der Regeerintr aanneme anders ralten de meeste kiezers af en blgren enkel de 10 en meer betalende in de grondbelaating orer De gevolgtrekking is geen invoering der nieuwe personeele belasting roordat de Staten Generaat in roile rrgheid het kiesreoht hebben geregeld g 67 10 04 10 11 10 18 10 17 8 06 8 61 4 10 9 08 6 81 0 10 8 17 6 17 6 84 8 41 47 8 16 P 41 8 49 Het geopperd bezwaar heeft dankt ons veel minder beteekenia dan daaraan gehecht wordt Voor 1 Januari 1897 zal de nieuwe kieswet als xg tot stand komt niet worden ingevoerd In het jaar 1896 worden de kiezerslgsten npjteroaakt naar de bestaande regelea du TtrwgteD nur de uniligan in de penoDMla belutio in het laaut Tcrloapen dienstjaar dat ia by de peis belasting 1 Mei 18941 Mei 1895 Men heeft dns nog een lol jaar om af te rien of de nianwe kieiwet tot stand komt eo de StateaGeoeraal zgn volkomen vry daarover te beslifsen Komt zg niet tot stand dan zal in de leente Toorloopig moeten worden voorzien in verband met de gewgzigde pei soneele belasting Dit zal weinig moeilijkheid opleveren De artikelen der additioneele bepalingen zatlen enkel zoodanig i ewgzigd moeten worden dat alle aanslagen in de oienwe personeele belasting kielreoht geven mits uao de wettelgke eisolieo verder is voldaan Zulk een regeling waartegen wel geen bezwaren van beteekenis geopperd znllen worden kan in zeer korten tyd worden ingevoerd En daarmede is de gebeele moeilgkheid opgelost Vermoedeiyk echter zal de noodzakelgkheid van zolk een voorloopigen maatregel zich niet voordoen maar zal met l Jan 1897 de nionwc kieswet ingevoerd kunnen worden Maar nog eene eenige dwang om die voordracht der Kegeeriog aan te nemen kan in di alhandeling der personeele belasting niet gelegen zgn Da Kamers blgren volkomen vrgWy voegen er alleen nog bg dat gelgl wg vroeger reeds hebben betoogd de invoering der personeele belasting op 1 Mei 2896 de voorkeur verdieut boven 1 Januarivan dat jaar Nog daargelaten of de Eerstt Kamer het ontwerp tgdig zal kunnen afhandelen is behoud van het bestaande dienstjaarmet het oog op de schattingen en debetaliD dar termgnea juist bg de personeele belastinj raadzaam Daarentegen ware het samenvallrnvan kalenderen belastingjaar bjj de vermogens gensen da bedrgfsbelastiog voor de ingezetenen aan te bevelen Hand c Iedereen heeft zeker met belangstelling kennis genomen van den maatregel die op da Stsatsspoorwegen en op de Ned Ceotraalspoorwegeo met ingant van l December zal worden in revoard de instelling van kilometarboekjes Voor 30 gnlden zal men 1000 kilometer knnnen reizen hetgeen in t algemeen Qene annzienlgke en welkome besparing beteekeot voor hetdrnk reizend publiek en vermoedelgk ook voor de spoon egmaat chappgen wegens drukker gebrnik niet onvoordeelig zal wezen lu t algemeen zeggen wg Waotde voorstelling zooats die aan het l tr Dagbl i erstrekt is niet geheeU juist Dit blgkt nit de volgende voorbeelden wanrbg de prgzen voor de eerfcte klas reizen in beschouwing zgn genomen Qbwom rboelino Enk reisRetonr f 1 50 f 2 10 0 95 1 50 1 80 2 70 8 5Ü 12 50 7 25 11 1 9 13 25 KlLOMBTBEBOlSKJE Enkele rei Arnhem Zutf f0 90 f 1 80 Arnhem Ngm 0 57 1 14 Amst ütreoht 1 08 216 Amst Middetb 6 78 13 55 Amat Leeuw 6 54 13 08 Amst Maastr 7 20 14 58 Zooals men uit het bovenstaande lijntje ziet en iedereen kan dit narekenen met een behulp Tan een ppoorwegboekje waarin de afstanden zgn opgegeven zal de nieowr iustelling in allen geval een zeer balangrgkf prijsvermindering geven op de enkele reizen Maar wat de reizen heen en terug betreft strekt de verlaging zich alleen uit tot de kleiM trajecten Op groote afstanden zal het wal roordeeliger btgveo een retourbiljet te nemen dan gebruik te maken van het kilometerkekja Na 1 Dec zal men reizend op S S of N C S wet doen waaneer men Ie op kleine trajecten nooit meer van retour biljetten maar van het boekje gebruik maakt 2o op grooie trajecten het boekje altgd gebruikt wanneer men of niet terog denkt te reizen of te lang wegbigft om een retoorbtljet te knnnen gebruiken Dat alles geldt echter slechts dan wanneer men alléén reist Want natnarlgk kan nit de zeer royale bepaling dat elk vakje c in het boekje gpldi voor een of meer personeni een veel grooter voordeel worden getrokken dan het nadeblige prijsverschil tnsicben de groote dubbele reizen Voor bét misbrnik dat van die bepaling kan worden gemaokt scbgnt de directie der Staatsspoorwagen niet te vreezen Voor handelsreisigers enz zal het niet onbelangegk zgn de borenstaande mrieren eens met bnn abonnemenlsprgzen te rergetgken Wani de kilometersprgs ia volgens het hoekje berekend 3 cent zoodat men ter vergolgking van de prgzen bg het kil o meter boekje het aantal kilomeeers met f 0 03 moet vermenigrnldigen BulteBlandsck Overzlcbt De ongunstige stemming te Weenen BerIgir en Londen ia natnurlgk ook op de Parg Fcbe beurs niet zouder terugwerking gebleven en in het bijzonder was dit rerleden Zaterdag merkbèar vooral bg de opening der beur toen een paniek onstond en de knersen een geweldige daling ondervonden Zoo vielen Ottomaaosche Bank op 505 geconv Turken o 19 Rib Tinto op 400 en w i8 de daling der mgnwaarde niet minder gevoelig Ten gevolge van een onderhoud dat de mi nister ran flnancieu Douoier had met verschillende fiunncier verzekert In ti dat heden eeu coufereutie zal plaats hebben ran de vertegenwoordigers dor groote kredietinstelliugen waarbg naar middelen zal gezocht worden welke zooden kannen strekken om der Pargscbe beurs weder baar gewoon voorkomen te verschaffen Het kabinet Bourgeois heeft Donderdag een verstandigen zet gedaen liet heeft nan de Kamerleden gevraagd de interpellaties voor loopig o t te stellen Eu de radicalen hebben aan dien wensch gehoor gegeven Alle aanvregeo om interpellaties te mogen bnudeu zgn tot later uitgesteld Slechts de heer Marcel Habert die een interpellatie hiH aangekondigd orer de vretende waarden meer bopaalil de Zaidafrikaauache mgnaaandeelen die aan de Fransche markt worden aaugebraehl en de spaarspenningeu der Franschen verslinden verkreeg hierover het woord Hg wilde bepaald zien dat aandeelen van builoiilandsche maatschappgen niet kleiner mocliten zgn dan die van Frau che dus minstens 100 francs De Zuidafrikaansche guiidnignaandeelen ziin £ l of 25 franc groot De heer Marcel Habert gaf aan die vraag fieheel den rorm van een verzeek op een interpellitie leek hel in geen enkel opzicht Ën hy stelde zich te vreden met het antwoord der regeeriog dat op de buitenlandsche waarden een boogor zegelrechb zal worden geheven en dat ook bet miniioum bedrag der aandeelen van binnenland che maatachnppgen verlaagd zal worden tot 25 francs De zaak was hiermede afgedaan De bereidwilligheid der Kamer om de interpellaties voorloopig uit te stellen verhoogt de kans voor het Fransche Itabinet om nog een poos to blijven leven De toestand in Tarkijn wordt met den dag ernstiger Volgens de Times heeft de aftreding van Kiamil Pacha als groot vizior en zgna vervanging door den reactionairen Halil Rifitt Paoha een zeer ougunstigen itulrok gemaakt Bovendien heeft de sultan den gnwezen gouverneur vau Van Bahri Pachn die op aan drang van dun Engelschen gezant Sir Philip Carrie van zgn pont wos ontzet alt beloooing voor de go de diensten door hem bg de onderdrukking van het verzet der Christenen in Armenië bewezen c bet grootkruis van de Osmanië orde verleend Saltan Abdoel Ramid ajelioor gevende aan den invloed der reactionairen schgnt derhalve voornemens te zijn zich met alle kracht te verzetten tegen de pogingen die door Lord Salisbury worden beproefd om de orde lu Klein Azië te herstellen De correspoudeut van de Daily News gaat voort roet zgne verontrustende berichten over den toestand in Armenië maar de Porte laat door haar gezanten steeds de juistheid dezer berichten tegenspreken De correspondent van de Standard te Kon tantinopel bnd daar een onderhood met Saïd Pacba den nieuwen minister van buitenlandsche zaken Deze minister hoewel erkennende dat de toestand veel te wenschen laat wan van oordeel dat de Porte wel meester zou blgven van den toestand indien de Ëoropeesche mogendheden in plaats van het verzet der Armeniërs aan te moedigen zoolang geduld oefenen totdat de beloofde hervormingen in Armenië zgn ingevoerd Ook te Berlgn wurdt de tegenwoordige staat van zaken io het Turksche rgk als zeer ernstig beschouwd Ook volgens de berichten welke de Berlgnscbe bladen nit Konstanti nope i ont vangen kan men eiken dag de onttroniug verwachten van sultan Abdoel Hamid terwgl dan door de leidero der jong Tnrksche partg die iiets willen weten rao bet reactionaire kabinet dat nu weer de regeeriog heeft aanvaard Mohammed Reschid Pacha de jongere broeder des sultans op den troon zon worden gebracht Wat er ook in Turkge moge gebeuren in elk geval behoeft men nog niet voor internationale verwikkelingen te vreezen daar tusscben de regeeringen der Ëoropeesche mogendheden volkomen overeenstemming bestaat betreffende hetgeen sg in bet Oosten moeten doen Uit Rome wordt gemeld dat de Italiaaoscbe regeeriog reeds heeft besloten in dezen samen te gaan met Engeland b gkbaar in verband met het bekende tractaat hetwelk tusschen Engeland en Italië betreffende Ooit Afrika is tot stand gekomen De Ëngelschen zullen de Italianen in Oost Afrika steunen bg ban poging om hun gezag in Abeasinië uit e breiden en daarvoor zal de lt i iaan che regeering wanneer belangrgke int rnationale qnaesties aan de orde komen met Engeland meegaan Eene andere rraog echter is wat Bmland tt Prankryk znllen doen lerwgl het wk nog jjonzeker is welke houding Uoitsohland eit Oostenrgk lolten aannemen De kaas bljjft evenwel gunstig dat alle mogendheden zulleti jsamenwerken om de ruvt in Zuid Oost Europa te handhaven en internationale moeitgkhtHleti te voorkomen J e Berliner NenesteBi Nachrichten melden dat hg de jaarlgksche aanmelding der reservisten in West Pruisen aan de manscbappen tbaui een order is uitgevaardigd waarbg han wordt verboden inrichtingen te bezoeken waar sociaaldemocratische vergaderingen gehoadan worden of waarvan de waard als iemand met sociaaldeiuocratische neigingen bekend staat voorts wordt verboden het bij zich hebbec lezen en verspreiden van socialistische geschriften het geven van geld voor socialisten doeteiodau en het deelnemen aan foeslelgkhedan die zulk eeu karakter dragen leder reservist zal verplicht iijn hem bekende overtredingen van deze bevelen bekend te maken aan d militaire uv rheid an de overtreders zullen Doar de uiterste strengheid der militaire wetten gestraft worden De beide onderzoekingen in bet UgkNlanil naar politieke miadrgven gn eindigd Di beer f reisz afgevaardigde voor dea Ugksda voor Colmar was beschuldigd wegens uitdruk kingeu in een gesprek met eon interviewer v ii een Pargsrb blad Hg werd van vcrvoljjin ontslagen En ook de beweerde modeplich tigon aan di u raaotdaanslag te Mfihlhausnn zgn uit de preretfn e hechtenis ontslagen wegens gebrek nan bowgs M n weet dat m vroegere dagen de groot leider der Ieren in het P ïugeli fhe parlement Purnell was en thans jaren na zgn dood zoekt men nog steeds naar een voorganger in dr grootsche maar moeilgko aak der lorsche bevrgding die alleen langt den weg der lerschizelfregeering mogelijk is In het kamp der leren was reeds bg het leven van Parnell tweestrgd n splitste zich de party in Parnetlisten en anti Parnellii tün Maar ook hier ziet men weer gebeureu wa overal geschied strgd onder de partggroepeii en groepjes weer onderling Of er en hier doelen wg niet op de lersche 7ank maar oj een algemeen waar te nemen verschijnsel of er op den langen duur nog we plaats onder het mousobdom te vinden is voor partjj groepeering is eeu mogelgkheid die wel een nader mag bekeken worden Zoo min twee bladen nnn een boom geheel gelgk ïgn even zoo min vindt men twoo mensoheu die om vau andere eigenschappen en hoedanigheden te zwggen iu de politiek in alles gelgk zullen donken en gevuelen Maar die volkomen gelgklieid werd vroeger niet gewoiisclit Tpen trok men hoofdlynen de groote de hoofdbeginselen werdoii aangegeven en over de verdere richting moeten per ooulgke meening en ludividneele inzichte be lisaan M r tegenwoordig oischt men zoo n afdaling in ondtirduelon wordt het program zoo nauwkeurig tot m kleinigheden aangegeven dat voor eigen persooulgke overtuiging weiuij plaats overbiijft Schgnbaar zon zoo n naawe aaneensluiting tusschen in alles gelijkdonkeude partggenoonen den band moeten versterken en de broeder Igke gezindheid laat dit dnn zgn tusscben di broederti van een heel groot getal familitJn onderliog bevorderen Maar de wdrkelykhoid is anders Nietallaen dat de afscheiding tosschen de inenscbnn gjootor wordt maar als een consequent gevolg van die uiteen 1 nopende en daarna gegroepeerde n eeiiingen en meeninkjes krggt men op den langen dour kringen en kringetjes waarvan de geheete familïe ten slotte oit ééa broeder bestaat Wat ten goede komt aan de nauwkeurige omschrjjviog der hegiuseten is ten koste van de eenheid en dieotengevolge van de kracht ecner partg Met deze uitweiding zgn wg intusschen afgedwaald van den staud der lersche partij io het Engelpcbo parlement De anti Parnellisten dan hebben zich even eens weer onderverdeeld AU de aangewezen hoofdleider in deze lersche partggroep trad op den voorgrond Healy een van de politieke mannen iu wien men Parnell s opvolger meende te zien Dit werd met leede oogen aanschouwd door en ander deel der partg aan wier hoofd Mac Carthy staat Healy is heris aangevallen door Dillon en O Brien en om breuk nog grooter te maken hebben zgn medeleden hem uit bet bestuur van den lerschen bond gestoten zoodat de vrienden van vroeger verklaarde vijanden geworden zgn een verschgnsel trouwens dat heel dicht hg arenroo ralt waar te nemen eo waarroor nu jniit geen reis naar bet groene Erin gemaakt behoeft te worden Maar geooeg de toestand aldaar is thans zoo En hei treurigste is dat de lersche zaak juist zoo bedorven wordt door hen die haar meenen voor te btaaa De unionisten en de coosorratieren juichen Zjj zien de zege aan de oude beproefde rerdeel eo hcerscb theorie vergemnkkelgkt doordien do oitroering ran het eerste bevel onnoodig gemaakt wordt daar te tegeopartg uj eigen rrge beweging aan de bedoeling nitroering geeft S Faraptmie Êgaméaekoeme lAtme gmedere enm A van OS As Kloiweg E 73 QOOOA Beurs van Amsterdam NOVKUBKR Vor kn my alolkoen lOlV 10 89 8iy NEniliLiND Cert Naa W S ly dito dito ililo 3 ilito dito dito S lloNOAii Übl fitiuill 181 1 88 4 iTtLlK luaohrij ing 1862 81 6 88 i UosTENK Obl in pnpier 1888 S 8 V 1 t ililo in iilier 1868 6 88 l oitTtlUAl Oblig melooupoaU dito tipkot 8 867 HIIII 1N11 Ulil Hionoiil 189 83 i dito Umom 1880 i U dito iijUullu l88V 4 dito bü Hope 1888 80 4 dito in tfoud leun 1888 6 o 11 V dito dito dito 1884 5 104V 3 NJt Ferpot inhuld 1881 4 61 TdiKllJ Oepr Conv leen 1880 4 87 ee li ODiD aerie 1 i firn leoniim aerie ï8 Vli Zuip AfR tr y obl 189 8 US Muico Obl Huit Sob 1880 SV VlNUUiLi übl 4 onbep 1881 41 kunilLUKU Obligation ISIS 8 100 KoTTsaDAli Stoil loon 1894 8 87 iaNlli N A fr Ilaodelav aand 84 A vodab Tab Htj CertiAooleo 681 DonHutaohappü dito 38 rnh llypotheokb pandbr 4 lOll UulLMij d r Voratenl aand 661 a Or llypolhookb paiidbr 87 100 Nedorlandtoho bank aand 805 l ed lUuilolmaaUok dito 140 N W k l ao Hyp b pandbr i 81i Holt llypothnikb pandbr 3 1U8 Utr Hynothookb dito 87 100 UuaTlNa Ooat llonft bank aand 147 KnsL llypotbookbank pandb 47i 88 AMEiUKi Kquit bypoth pandb 5 6 IV Mai L i Pr Lionoert 6 38 t iu lloU IJ Spoorw Mij ind 10 H 4 lot Kipl 1 et 8pw und V47 Ned lud Bnoormgm aand 180 Ned Zuid AMk Spm aand 6 14 dito dito dito 1881 dito 8 101 iTiLlLSpoorirl 1881 8 AKobl 3 4 ZuidItal 8p mü A ll obl 8 181 PoLKH WaraobAu Weenen aand 4 188 K118L Gr Ruia Spw Mlj obl 47 88 Bsltiaofao dito aand 8 ll Kaatowa dito nd t 78 a IwwK Dombr dito aand t 108 Kurak h AKiw 8p kan obl 4 100 dito dito oliliK 4 88 MKWiiA Cent I ao 8p Mii obl 6 104 Obio liKortb W pr a ad 141 dito dito Win St PeUr obl 7 1 16 Denver li Blo ir Spm cert r a 1 S i Illinoiadenlral obl in Roud 4 8 Louiar k NaakvilleOert v aand i4 u Melico N Sp Hü leliyp a 6 101 Stad Hollonlam aand 8 1 107 i BlLOii 8bul Antwerpen 1887 i 10a 8tad Bruaael 1886 8 lOJH IIONB ïheia Kogullr Ooaellaoh 4 1 OiHTKNK aiaalaloeniug 1860 5 187Vi K K Joat B Ir 1880 3 16 SI ANja 8lad Madrid 3 1868 37 N i V r Hm Hyp Spobl cert 113 350 Staats loteHJ Ie Klaaac Trekking van Maandag 11 November 1885 No 1381 18004 an 18486 iOO No 708B 16349 en 17141 100 Frijun van 70 46 8736 6440 8143 10841 1S3BB 16975 11178 109 8768 6187 81811 10871 18438 16004 18i9 112 8759 6642 881I 10408 13484 16036 18414 142 3774 5616 8216 10425 13580 16087 18478 208 2872 6663 8817 10460 1 1658 16040 18108 J80 2908 5679 8871 10488 18658 16078 18561 t69 2930 6690 8396 10688 13575 16108 18618 871 2984 6709 8419 10604 18581 16181 18861 451 8044 5710 8439 10609 I8661 16149 18878 467 3048 5153 8460 10660 18749 16167 18n 4 510 3126 6793 8466 10654 18774 16Pf 19065 546 8180 5837 8404 10656 18801 16189 18067 728 8836 B87S 8689 10700 18948 16810 19074 789 8251 5882 8598 I073U 18988 18933 19078 806 3307 6980 8699 10867 18989 lAs 19108 810 8 338 049 8662 10927 14015 10868 19188 899 3861 6168 8684 10944 14099 18SI6 18187 951 3878 6388 8710 10968 14100 16334 19210973 3378 6410 8711 10986 I41 9 16856 19818 982 3383 6461 8703 11182 ltlBkl6420 lB2al 990 3469 6466 8788 11151 14lJl 16469 19Stt