Goudsche Courant, dinsdag 12 november 1895

No 6 13 Woensdag tS November 1895 34ste Jaargang fiOüDSCHE COÜRAOT Nieuws en Advertentieblad voor Qouda en Omstreken De üitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitr onderiiig van Zon en Feestdagen De Mrijs ier drie maanden ia 1 26 firanco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTED L ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regel k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentién tot 1 uur des midd Beproetd ea aan bevolen door de heeren Prof Dr Merinlére P g Frengruber D Jardln Bau Die Parij BoUChot Feriji Uab filtb Dr Scberlng Kmi Oei luih Dr Cyurkoweob ky Weeaen OppenltfiTls Dr Jeobl WMnin Opperiuferu Dr Schle l K g Cbcf trU Dr DarseS Periji Vit iru Forestier AVe Diiirioiurts Dr Orosgmaan JöbliiiRen niU DiitrlcUaru Dr BUSbaoh rk Krukiria Dr Btelngrebsr Cbarenton cioniul Dr f Anbeubaob Corfu ür mtd Oorraaza VancU ABgevilIe P rg Lavabre P riji WiUe Taufkircben ff Oablliot Arcaohon Fortget Lonuo f OuUlOaeaa Bor deaux ff ff Labatut Bonlaaui ff Bougavel La For rièra ff ff L Hiraohfel WeeueD ff ff IffiebeCi innabfuck ff ff Hammer Piauen ff ff Weiner Woenao ff Aust Brootou ff ff Matusoblectmer Brixn ni 3 14156 11304 14184 11330 14188 11881 14313 11390 14394 11414 14485 11561 14503 11578 14540 11917 I4S4 11635 14602 11681 14615 11713 14713 11815 14737 U8 7 14740 U8f4 14760 12088 14804 11085 14859 18117 14888 11141 14887 met 15041 18314 15115 11885 15188 11349 16KI5 11480 15110 11449 15163 11484 16S01 11506 15369 11615 1547 116 0 I5B51 11661 16575 11718 15676 11728 15590 18776 15667 1 785 1 674 11904 1 686 13071 15694 13093 1 7 1 18131 1 817 1 918 15914 13349 15945 1000 seui lut 16 11 9 9 158 Ills t 8 188 ST04 lati 77 Ito 3808 leSO 8841 1 Still 1750 Still 1781 4 80 1783 4118 1815 4177 1845 4111 1881 4i01 1877 4i5t 1886 4158 1187 4160 lt77 4888 1981 48t6 ItIO 445 lOOS 4508 iOlt 4584 087 4601 S197 461S 1148 4851 194 4718 MIS 4741 ill3 4761 1116 4808 lltO 4818 Mot 4880 1851 4859 1861 10 9 1877 5150 MIO 5184 1441 5185 1543 5810 1613 BSll 1611 5410 1666 6411 181 8781 6588 87tt 6691 8816 847 8858 6677 887 3 6741 1877 779 88tt 888 8156 t47 89 4 6931 8979 7078 9981 7086 9098 7136 918 7176 9144 7170 9168 7198 9118 91 4 916II 7334 93607357 98111 7388 9447 7419 9455 7484 9600 7447 96817468 9641 7471 9647 7481 98517680 9711 7689 97167604 97787689 9791 7758 9800 7781 D8I5 7848 96537868 98707918 10013 796110056798910078 6015 10168 8087 101048119 lOlll 16470 1 88 16 11 19301 16704 19334 16716 19404 16764 19 01 16809 19519 16900 19544 16906 19 60 16946 19 96 16994 19602 16t9 11605 17016 19740 17097 19791 17117 19839 17418 19846 11491 I98K1 17630 19818 17544 19880 17 4 19897 17596 19978 17 0 20027 17621 20119 17040 80136 17729 101t 11198 10208 17819 20137 17845 10241 17856 20310 17868 10404 11891 20411 17910 10568 17931 10638 11948 loeeo 11951 20661 11911 10853 18103 10869 18112 10811 1091818881 19539 19886 ADVERTENTIEN Voor de vele blgkeo Tan belujgstelliDg bü o BOjtrig Hnwelylitfecit anderToadeii iMtuigeD vy hiermede onzen hartetglten donk O LiNGEBAAB Joh LANGEBAAB koktinoiitik Iltrplaainng wegetu mwUlUng Kantoor der Zeepzieder EERJONGSTEBEDIENDE üieb cbriftelgk ua te molden IN LOSSING Een lading boitengewoou grovo MACIIELKOLËN welke ik gedurende de LOSSING tal Ie7ereo tegen Kachelkolen 67 4 Cl perH L Uaardkolen 95 è Contant vrij thuis JAN ZWAKT z BLEKEEBSBINtiEL Een ware Schat voor de ongelukkige lUcbtoffers der Zelfbeflekking Onanie en gebeine aitepattingen ie net beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWAKING Hpllandiobe uitgaTe met 27 afb Prgi 2 galden Ieder die aan de ferechrikkelgke gerelgen Tan deie ondeugd Igdt moet bet leien de opreobte leering die het geeft redt jaarlgks dniiend van een lekeren dood Te Terkrjgen bg het Verlagi Magaziu te Leiptig Neumarkt 34 franco tegen mxending Tan het bedrag ook in poitiegeli en in eiken boekhandel in Holland m SCHIEDAMMER GENEVER Merkt NIGHTOAP Varkrijab H M PËETER8 Jz N B All bewü TM eoblheid ii cachet en kurk steodi Toorlien van don naam der Firn P HOPPK Vermengt Uwe Koffie voor de helft met EAmWEE S SNEIFF MLZ EOFFE en gij bespaart 9t centen per pond ICagazijüTanClalanterieën Hoogstraat Qouda Porceleinen Tafel en OntbijtHerriexen HICKEii AKTIhELEIV voor luie en Hul houdel k tebridk HOUTEN FANTASIEMEUBELTJES Verzilverde AKTIKKLKN I JEeht Chriêtofle STAALWAREN Tan F U £ B D £ B Ab z Solingen Ilyoiiteriëii en Lederwaren NIEUWSTE GENBE Groote prachtige keuze NOUVEAUTÉ 8 alles geschikt voor t a s St IXICOLAASFEEST Aanbevelend en Hoofaclilend TL SC MIDT f vporheem Wed BOELSUMS Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Tbaiia ia 1 2So oplage versoheiiao Tau het boak De Zo uuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel van dit werkj ia keniiia te veraproiden omtrent den aard dor eoouirzwakte hare oorzaken en gerolgen ondernclit ta geToo au fïaaozing te vinden Het bandelt over bet bekend worden van de Pbyaiologiache ontdekking Iio op de eenvoudigat denkbare irijze op ona zenmrgaatel kan gewerkt worden en wal met eon auccea dat zoowel een groot aantal uitatekanda artaen ala de geoeeakundige pera aanleiding lot discbsaie gazeTen heeft Het wo dt darkalre aau ieder die aan Kiekelijken senuirtoéitand of zoogenaamde zenuwaohtlgheld lijdt welke zicb kennjerlct door habitneele bOOtdpUn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenbeld Slapeloosheid algemeene UobamelUke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroBen zijn m aan de govolnen daar van lijden zoomede aau verlammingen Spraakverlles of moeletUk spreken Stljtbeld in de gewrlohten en voortdurende pUn In dezelve partteele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen eu door de beklinde hulpmiddelen ala onthoudmgs en koudwaterkuren Inwrijvingen eleotriseeren galvanlseeren damp modder of zee badeu geene genezing of betering verkregen eindelijk aaualle persoueu die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoo redoo hebben Megena veraohijnaeleu van voortdurend angstgevoel beuevetdheld van hoofd boofdpUn met aanvallen van duliellgheid flikkeren an donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Teveua aan alten die tot de bovengenoemde athegonen van EOnUWllJderHbehooren zoomede aan blooklUohtlge en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisjea ook aan gezondon zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die do reactie der gaeatalyke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet bent van bovengeeoemd boekje te atellen dat franOO an kosteloos te verkrügan ia te Amsterdam U CLtiBAN kfio Heiligeweg 42 Kotterdam V H vtK SANTKN KOLVF Korte Hoofdateog 1 OtreObtil OBRI porton Oadegracht b d Gaardbrng V 2Ï iim Patent H StoUen BABH Hi a Lf r ate Mk ffi KIÊBm Ditifiuianr Mrf IHHM Du tui mt ihtli llr liilti F trMiu f ƒ roeee Brffihu i it VUmURQ l X X oUeaa tfungm M Aaint rarMaMae wmihlwten Nachnhmwt tm tegalm Ut kmfê i thv üfiMft atetit ac u r en H ütoU n er na awa Mef eMr to aaMae iWMIaii tarsee k m aeaar ffatal i m iIi m aM4aeae M lff HeofdprUa eilblfdekl 52 üitnoodigfing tot deelneming in Ie Kansen van door Ab den Staat liamburf gewaarborgde groote öeUilolerg waana tek r 10 nillioen 981 720 Mark gevonneti moeten worden Da prqaeii vbd deie reel voordeel biadesde Geldlotarg die volgens bet plan ilocbts 112 000 loten bevat sgn de volgende Da hoogste prija is eventueel 600 000 Mark 48 prijzeD a 106 prijuaa 100 000 U 126prijuua 75 000 M 8S2 priJEOQ 1915 priJMna 30 prgseo a 0OOM SOOO M SOOO M 1000 M 400 M SOOM ISSpryz aSOO IBOM Iprü i prijzflQ Iprgt 1 prijs 1 prijs prijs prgEen l prijs i prijteu 70 000 M 0B OOO M 60 000 H Premie rao 300 000 M l prgs b SOO OOO U GI OOOM SSOSOprgsfiDa 50 000 M 40 000 M SO OOO M 155 M 7990 pr a 184 100 BS M 7448pry£ a69 42 t0 M totaal 56 S00 prgMD llprgtesa IQ OOO H ea worden dese io eeuige maanden in 7 klassen aitgebot De Uoofdprgs in de Ie klaua bedraagt Mark 50 000 atggt in de Sb kl tot 65 000 M ia de 8o tot 60 000 M in de 4e tot 85 000 M in de 5e tot 70 000 H in de 8e tot 75 000 M in de 7e tot SOO OOO U en met de premio van 300 000 M eveit tot 500 000 Muk Voor de eerste prgstrekking die officieel is vastgesteld koat een gebeel origineel lot slechts Qotd 3 50 een half origineel lot slechts Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts üald 0 90 ledere deelnemer m de loterg ontvangt oh gevraagd onmiddallgk na de plaats guhad hebbende trakkidg de officieele trekkingslijst Trekkingsplan voorzien van hot Wapen van d n Staat die de prgs van de loten eu de rerdealing van de prgfen over de 7 klassen aongeeft verzand ik op aanvrage gratis De uitbetaling on verzooding van de prijien gesohiedt door mg direct en jirompt aafk de winners un onder de strengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvo idig m per postwissel opgeven Men wende ziob dus met de aanvraag omtoeteuding van loten voor de spoedig plaauhebbende trekking eoo spoedig mogetgk ofuiterlijk tot V M November e Jfc mot vertrouwen lot Joseph Hecliscbfer Bankier en Wiaaolkan loor in tTAMBURG Dnitaobtand FEANSCHE STOOMVEEVEEU H Chemische WasscheriJ VAM H OPl E HËIMEil 19 Kruiekade Botterdatn Oebrerateerd door Z M den Koning der Belgen HtwfddepSt Toor OÜUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atootuen en Terren ran lu Heeren en Dameegarderoben abuok alle Kiodergoederen Speciale inrichting Toor het stooman van placbe mantels veeren bont eni Oordynen tafelkleeden enz worden naar de nietiwste en laatste métbode geverfd Alle goederen hetüg geiiooaid of geverfd worden onechadelijk voor de geiondheid en Tolgene ataal bewerkt Wegene uitbreiding der fabriekei ign de prgzen 25e Q gedaald Te stoornen goederen ala nienw atlerérbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week Agentunr by de Firma Wed BOSMAM te Gooda Zeer ITette Gesteendrukte NAMAABTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn Aoada Snolpersdruk van A Buneium k ZooM BINNENLAND GOUDA 12 Norember 1895 Bg de jftBrl kseho Terpachting Tan t en en tgigeirfu te Berg Ambacht door notaris J P Mafatfliede gehouden was de opbrengst ditmaal f 300 fc f 350 de Hectare Te Berg Ambaoht il de onlangs gemaakte rerordening tegen de Termomde bedelarg vast gesteld afgekondigd en in werking gesteld Uit Ridderkerk schrgft men Vanwege H M de Koning Regentes ont ing de 88jarige oud etrgder A Plaisier een bankbiljik tao Tyf en twiotig gnlden Dit sommetje komt den ooden man die ran den gulden welke de diaconie der Herrormde gemeente hem elke week geeft moei teren uifetekend te pas De recbtbank in den Haag veroordeelde gisteren tot 2 jaren gevangenisstraf den beklaagde uit Zoeterwonde die twee schoten op een woning jofite met bet doel den bewoner lichameiyk letsel toe te brengen zooals het ffoania besliste Naar wg Tememen is Zwitserland langs d FrauscbeZwitsersche grens voor onzen V4e invoer opengesteld Naar het huis n bqwaring Ie s GraTrnhage werd overgebracht een bakkersknecht die verdacht wordt een som van f 500 ten nadeele vau zgn patroon te hebben rerdatefcerd Men meldt oit Den Haag In den afgeloopen nacht opdervond de politie een er ernstig Terzet tad cavaleristen Aanleiding was bet feit dat eeu agent in dePassage een huzaar aansprak en wilde medevoeren naar bet pulitieboreel aan de N HaTeu wyl do militair in het bezit blt ek Tan een atsvermist aangegeven parapluie Op de Kapelstnrng kreeg de politiebeambte een sabelslag Tan en brigadier der hutarea en ontstond spoedigVn algemeen gerecht tuiscben de zonen vanVars en de politie dat later herhaald werdtoin eenige agenten uit het commissariaat uitftfokken om medeplichtigen aan de feitelykheden in arrest te nemen f Sommige agenten bekwamen bloedeode wonden terwgl de helmen van de meesten vernield werden door sabelhoowen FEUILLETON E Wat was dat oor een joüg heer mot wien gy uo even spraakt vroeg Angiolina bij eene pauze O dat was een aria kuiifteoaar die my tot nio del wilde hebben maar die niet in staat was mij te betalen wat alte menscben mij geven Hel bloemeameisje wist nu wat ig weten wildo sd antwoordde sieta vervuld als zij was van gedachtea waaraan het model geheel vreemd ii as De laatste tte Angiolioa s zirijgen verkeerd op B zeide op schamperen toon nO ja ik begrijp a gü agt nog altijd evoo boogmoedig als vroeger Oi meent dat het niet fat ocnlijlt il naodel te wezen Neen ik verzeker u dat Ik aan z o iets niet a oht Des te beter voor u zelve wanneer gij van gedachten Tpranderd zgt Het kan gebeureo dat gg r ook toe moet komen t Kan zijn zeide AnKiolina zuchtende Zij dacht er tap boe dikwgls hare moeder haar had aangezet naar de aanbiedinyeu te iuistoree die de vooriaaraate kiiastenaars e rqkste kunstkenners in de stad haar gedaan hadden Wanneer zij fifowild k d zon het haar geniakkelgk geweest zyn veel U net poMenn te verdieaen maar hare vnnhre De militaire aatoriteit is vao een en ander in kennis gesteld De kantonrechter te Roitecdam deed gisterenmiddag uitspraak omtrent de op 15Maijlvoor Rozenburg plaats gehad hebbende aanvaring tusachen de stoombooten tMaasslaisi kapitein J Drop eiscber en Bprgemeeater V Baron van Heemstra kapitein J van derGraaf gedaagde Bg breed gemotiveerd voonisbesliste de kantonrechter dat de feiten loonUze door eisoher zgn gesteld en door getuigenbewezen door geragde niet zgn weersproken dat ofsahoon gedaagde beweert dat de sMaae8loiB 10 zgn vaarlgo lag hg toch het recbiniet heeft om aan te varen en dit ta uieornuhet vaarwater zoowel voor als achterwaartsgeheel onbelemmerd wae dat de aanvaring dusniet aan overmacht naar wet aan schuld vangedaagde ia te wgten Mitndien werd deze veroordeeld tot betaling der aangerichte schadeen in de kosten van het godiog begroot opf 50 52 Over de Amsterdamsche tentoonstelling sebrgft het Hbld Alles an t afbreken Rntscbbaan olifant Duister Afrika schip Oud Hollaod wielerbaan allee wordt afgebroken De weretdbazar ia ontdaan van winkel jes en begint meer en meer transparant te worden evenals de olifant die alleen van beneden naar boven niet doorziehtig is Doorzichtigheid is thans de kwaal van alles wat op bet terrein staat Zelfs de mailboot Igdt er aan en ala men het paard voor de hnifker in het rechteroog ziet kgkt man het linker nit Met haogeuden kop ntant et dier en treart Het wordt tjjJ dat de vilder er bg komt Veel valt er an de afbrekery niet te vertellen t Ziet er alles woest uit en de regen maakt het niet beter In het hoofdgeboow lekt het door maar geen nood byna alles is reeds ingnpakt De mannen met bascule en duinifitok hebben druk werk De perskamer dient ala bivak voor soldaten De lange tafel op de zes magt re pootjes wiebeliger gedachtenisae ia met meer vandie tafels weg genomen Ëo terwgl alles aan het afbreken is beeft de Amsterdamsche IJsclub ploegen grondwerkers aan den gang gezet om de dgkjes aan te leggen voor de baan De halve omtrek aan de zgde van de Royschdaelkade is reeds afgepaald en gedeeltelgk ook reeds voltooid Aan de groote tribnne wordt bet noodige timmerwerk Terrioht A lijkd schaamto had haar belet aan der i t gko aanbiodingeu f hoor te gevon zoo laug niet de uitorsto npod haar dwoni Romanelli had intussohen rondgewandeld tn kon de onaangename Redaohte niet van zich zetten dat zijre posiogen bij Viotetta mislukt waren Hg ga voelde dat z i baar eisch niet lager zoude stellen on hji wist dat hg daaraan niat voldoen kon Vier franeeseoneo waren ongeveer alles waarvan hg in de wfiek moest levan Na pene wandeling van n half uur die hem niet vroolgker stemde keerde hy naar huis torug en ontblootte het standbeeld om in de beschouwing daarvan troost te vinden Maar het gelukte niet Om zgne gedachten van het onaangename onderwerp af te leiden plaatste hg zich voor den faun en de roos Id deze bezigheid wenl hij gostoo rd door een zocht tikje op da deur Met eene kalmte dis bewees dat hg ofschoon arm toch geen schalden had riep hg tuide Binnen 1 Het was Angiolina die binaentrad blozende maar TrieDdalijk en vroolijk Komanelli groette haar verwonderd ea verlegen Gg komt toeh niet om uwe roos opteeischen vroeg h Stelt gg or prijs o Of hebt gg ze ihissebian reeds weg geworpen Hoe kunt gij eoo iets vragen Ik zal de bloem bewaren als ene gedachtenis van u wanneer gg het mg toestaat Zaer gaame Ik kom n tets verzoeken Ed dat is Wanneer ik gelukkiK genoeg hen iets voor u te kunnen dcen wees dan overtuigd dat ik hel net het groetje genoegen doen sal Oe bekende pikeur U W Schippers die io het voorjaar zgn woonplaats van Oud Obarlois naar ïllNersum verlegde ten eindt op te treden als chef van den alal cTrio bepaalt zich niet meer tot rgden op de korte baan maar kont ook als een der eerste ptkeum op de lange b an nit De door hem te Cbarlnia zoo vaak getraineerdehengat slUjectedc meest bakeend als vroeger behoorende aan de beeren IV Vermaat aldaar en Dop te Hilversom be hoirt nn ook aan Trid Met dezen schimmel werd door hem in ht t afgeloopen seizoen aoUtmaat op de lange baan gestart en aan pr en een totaal bedrag behaald van f 40 Meit Badore werden door Bcbippert in het a loopen seizoen een massa prgzen op de korte baan gewoonen 0oor de Maatnchappg tot Nat van t Algeme n is wf er eeti nieuw boekje uitgegeven in de reeks volksgeecbrifteo Het is sKen handvol Spreuken door Sprokkelaar H Azn mooie en nnttige gezegden voor oodars toor kinderen ea voor all i Zoo n boekje kan als ueo bal goed weet te gebrniken de aprenkoo aandachtig leest en overdeokt een ware vriend wezen voor een heel gezin We zouden alleen wel willen vragen of bot bg een volgenden drok niet iets beter kan worden nagezien zoo bladerende vonden we onder de 8preukt u Mwee tweemaal instaan a van Allatd Ptefson b 41 en 0 een van Comtesse pi oa bh 41 en 70 Bo waarom staat een citaat nit Sara Burgerhart niet op naam van de Bchryfster zooals alle andere waarvan de anteor bekend ia Uitgave van M K de Graaow te Onderkerk die aankondigt dat er van de meente boekjes vao het Nnt thans vgftig geaorteerd te krggen zgn voor 50 cents al een zéér ge ringa prgs ï tardagavood kr n in het gezin van H V d V woonachtig aan den Kingelweg buitan dp voormalige Ebbiogepoott te Groningen broer en zuster twitt over een paar schoenen De wist üpp zoo hoog dat de jong n Arend It jaa Dod xgne zdster Klixabeth 19 jaar Ood een slag gaf waarop zij een aardappelmesje van do tafel nam en haren broeder claarraede zoo diep in den rug stfik dat de nier verwond werd Onmiddellgk werd hulp ingeroepen en daarna de gekwetste overiebracht naar het academisch ziekenhuis Zgn toestand was gisteren redelgk Naar aanleiding van dat gedeelte ran het Voorloopig Versl over de l egrnntirii van Delooft gij m j dat Ik zweer het u bij alle goden Welnu gij belit een model nCMÜg Neem mij OP riep Uomanelli met dn uilertta verbazing Ja of zoudi gij donkoD dat ik or niet geaohikt voor beo uV t ia geen vrouw in gsheul Florence die ik liever tot model zou willen hebben Sioartk weet dat gg reeds vroeger door groote kunstenaars zijl aangezocht om voor hen te poseren rk sloeg hen toen af maar nu ttied ik mg trive oon Vindt gij dit zoo vreemd Dij weet hne wispettarig de vrouwen zgn Kn bovendien zou ik bet voor niemand anders willen doen dsn voor n Hot schemanla liomanetti voor de oogen zoo gloeiend was dts bli dien zij bom toezond Hg zweeg oen oogenblik sd zeide daarop met onvaste stom Maar Angiotiaa ik ben orm ik kan a niet batalen eoo als KÜ M rordienl da n r IWrnnti of Porriai eg ziju tgk en gszoeht Wat z i zi kunt gg worden Maar ik beo hot niet Het zoa van nwen kant eeae groote opofToriRg zijo JVal zou dat Ik wit mfj vooroopolTeron want ik ik bemio a O Angiolina 1 Van dit oof nblik of aas was alles in orde ÏUynianelli begon aan z Jn beotd te werken on wnrd jcoowel door de kunst als door d liefde geïnspireerd Dr oorste dagen kwam Angiolina enkele uren later bieof zij den goheelen dag en tiegon aan kot atelier een prettiger aanzien te geven Opdat Komanetti aiet ion boeven uit te gaan braobt z na en dan Binueolandsche Zaken t welk op roinietera politiek beleid betrekking heeft maakt het sfTentrame de opmerking dat het niet moeiIgk is na te gaan welke leden vóór en elke tngeu dat beleid hebben gesproken Do leden sin de meeste afdeeltngen die het afkeurden dal de minister onder de tegenwoordige politieke omstandighwleo gemeend heeft een bi rnotiog als tleze te moeten indienen ens zgn natuurlijk anti liberalen Zgign vooral Van Uooten s tydelgke assistenten in het vorig jaar Ed tegenover hen staan de liberalen svele leden die in deze afkearing gaanszina deelden a ministera kloekheid f prezen zgn houding verdedigden en verkondigden dat elke regearing verpltehk is te lurgen voor het openbaar onderwgs De teleurstelling der eersten de tevredenheid der Uatsten zyn in het verslag zeer duidelijk tot uitdrnkking gekomen Kn men kan zeggen dat de gewaarwordingen door Van Houtens plannen ondOT de afgevaardigden opgewekt volkomen atrookan met die waaraan vao beide kanten reeds uitieg werd gegeven iu de pera Met bet verleideigk lokaas der onderwijsposten heeft do heet Van Houten de liberalen van alle richting onder vèn boetl gevangen Dat hg daardoor zgn bondgenoolen van verleden jaar van aïfib heeft afgeatooten aehgut hem weinig zorg te baren Maar rasd dit Voortoopig Veretag kan men als een aaecee van belang voor den mlniater baacbonwa meent het eutram Nn svele leden in do afdeelingen agn staatkundig beleid hebben gebillykt schgnt de overwinning bg het aan staande begmntingsdebat hem gewaarborgd Wat bljift f r vraagt bet eutrum ten alotte ua dit Verslag nog over van het karakter dwer Uegeeriog ala ministerie ad boe c De heer Hiffmaos geeft echter éan wmA siet op Uit bet fait dat er in s ministara b rooting seen paar nieuwigheden voorko men die aan vele bondgenooten mishagen mag men aldus betoogt hg iu zgn sVenl Weekblad f niet afleiden dat mr Van Houten faot hondgei nolechap niet alleen moede ie maar er zidb aan onttrekt In tageostelling met de Nederlander spreekt mr Haffnians als zgi gevoelen uit dat zulk een aioreken van de svriendsohap roet de Katholieken door de Ri eariog welke aan die partg bet aanzgn dankt en skwda door Ibaar ie geetenn l hoogst ongepaat zoo zjjn en eena verzaking van üprefïhtlioid en goede tronw Hoe het aan den anderen kant mogelgk is dat de Nederlander die zoo fier betuigde dat er ten aanzien der kiesrecbi regcling van ÏD eene mand wga an brood rrucbten en dergeiykan mede M hielden dan zamen hunne maaltijden Hes namiddags zag sg sïjn tinncD en kleoderao na Kiudelgk kwam sg voor goed hg hem Hoe gelukkig en daoklMar Llomnitolh in dswn t d was koQ mot geen woorden wontsa aitgedrukt ni nog minder hoe good en liofitergk en opotforeed Angiolina was g had haar huishowlen met het sijnt veraenigd eu wie het meoal tot de gemeenschapprlijke uitgaven hgdroAg zal wal niot bi oeveii gezegd Ie worden ieduldig verdroog zg van hare mtHHlur het verwgi Jst zij zieh wegwierp en met trotsctihoid wuos zij degenen af die al l èel vertrouwden op but gezegde He eerst stap alleen valt zwaar Van 7 tot tl una des voormiddag was zij fajoemenmelsje daarna wijdde zg zirh geheel aan haar minnaar Kn noait kon eeuo miunares innomender zgn dan zij wanneer z levendig n vlug als een voüfot over do ongelgko steenen huppelde of druk bezig wa met den maaltijd of en voorkomen van stille waardigheid aannam om Kloreaee io be d voor te atellen Deze betrekking was spoedig geuoag in de stad bekend maar Angiolina s volkomen helangeloosheid an de verachooaeodo beoordaeüngdar Florentgnersin dergelijke gevallen maaktm dat Diemand haar met e0ni harde uitdrnkklag mot eene onkTèsohe aanmerking kwetste Zelfs de Oostenrijker tiet niela bljjktiD hg hïetd r p ksar zijn hof te maken ëa wreekte zich donr bare bonqnolten dubbel zon hoog ats vroegof te betalen Wel meande hij dat het edele metsjo bare liefde ion een üDbAtuutend wezen verspild had i