Goudsche Courant, woensdag 13 november 1895

10 54 11 09 11 16 1 14 8 88 8 44 4 50 6 14 7 11 7 61 8 81 8 43 8 51 67 II IS 11 01 11 81 f s 4 57 7 69 10 04 11 08 11 89 t 5 04 8 08 jr 10 11 11 16 11 48 jj 6 11 8 18 10 18 r 11 14 11 11 11 56 1 44 8 50 4 01 5 10 6 48 7 80 8 11 8 58 9 08 9 10 10 17 11 80 ttOITIXDlM e 0 D D i 8 85 9 40 1 51 10 19 11 50 ilto 1 41 1 60 8 10 8 48 4 10 5 81 17 1 05 9 43 10 19 1 51 f 8 17 9 51 t It St 0 f 1 69 V 8 84 Ê 1 66 9ÜS9 10 41 1 01 ff 8 41 t f 8 6S 10 11 10 49 1MB 11 40 1 11 8 09 8 19 4 08 4 40 6 81 6 47 8 15 10 08 Directe SpoorwcgverWodlngen met GOUDA Wlnter lleDS 1895 1896 AangevaDgen 1 October TUd vao Greeowlcli 9 08 9 40 9 16 7 M 7 45 8 07 aOUDl DEN B OIN HIA S GOUDl H 6 6 1 7 80 7 48 8 30 9 18 9 481 0 1111 8618 151 851 441 68 3 48 4 15 6 17 0 Ó8 7 68 9 88 Voorb 5 57 10 17 t l l t l Z Zww ll 10 31 1 66 8 18 58 ï li ii 1I S 1 01 89 10 01 Ootid 337 501 18 9 9 68 10 1 10 54 11 05 11 451 17 8 14 3 18 4 13 4 43 6 47 60 8 18 lO ll Slapt 1 Blauw k Kruuweg en Nootdorp LaidMbmdui en Htbendorp 7 60 Ooud 7 80 8 85 9 09 9 87 10 80 10 60 18 11 li 18 1 87 8 85 8 47 4 46 6 17 7 14 7 49 8 19 8 64 9 64 11 O Ï T M 7 411 47 11 01 11 40 4 57 1 01 10 M W w 7 51M 11 U 11 49 1 08 8 18 10 15 IC 8 i 8 J71 7 10 48 Vi V ii 4i ii J7 4 Ó6 4 1 7 mi 5 577 4 4 ii i n 4 O T I E C B T e O O D 4 t 10 11 34 11 60 1 10 8 61 4 43 8 88 10 18 11 51 4 18 8 58 10 31 4 14 9 84 10 44 11 07 1 11 8 41 4 87 5 10 7 01 O l S 1 U T 11 o B T i OS 10 19 10 57 11 48 1 10 11 14 t 1 37 11 11 1 45 1 87 10 61 11 45 1 10 8 08 O O D U k k H a T E R D i M 10 01 IO 11 10 11 05 I 1 18 i H8TlltDAII 01JDl 8 1 1 10 41 8 18 4 10 9 04 10 14 11 11 8 30 6 10 Knüni B j ldofp Laid hmd m n Uokudoip 9 46 11 10 Stopt Nootdorp LtidHbwdtm en BUiiwijk Eraiiweg w Hakndorp TUig i onder étn boed gten tpn e wu miniiter Van Hoaten lUant by het tot itaod hnngtn r a een kteiwet wier tteUel rotgeni i NederUDder zelf voldoende ton zgn om eeoe gcbeoriag n de liberale partjj te raroorzakeo zoo die er niet reedi ware dut noemt de heer HafFmana ODbagrüpeiyk Vreest de vNederlandert niet aldai rraagt hg aoaaki dat de Takkiaoen die de kieiwet Van UoBtan met baar stelsel be t kanneo lükkeo er en indigestie ran aulteo krggeoV Uit bet Voorloopig Verslag tbd bet onderzoek der begroeting van het Departement ran Binnenlandscbe Zaken bigkt dat io de afdeelingen door sommige leden ia aangedrongen op herToraiing of afschaffing ran de scbntterg waaraan volgens deze leden volkomen ronder nnt Igd eo geld der natie worden rerapild In Terichillende afdeeüogen werd gewezen op ergerlgke geralleu ran insobordinatie en ran met goede krggatocht itrgdige gedragingen ran laden der icbatterg welke feiten erenwel niet onder de strafbepalingen der scbottergwel rieten omdat Kg noch gedurende den dienst noch ter getegenbeid van dienstzaken gepleegd waren Dit werd een leemte dier wet genoemd die ook in afwachting ran meer iogrgpende berrormingen behoorde te worden aangerold Trouwens bet geheele strafstelsel der scbuttergwet werd oabillgk eo ondoelmatig geacht De Tarwogende lieden kannen zich aan hoDou rerplicbtingeo onltrekken door de boete te betalen Hg oiet bfltaling der boete worde prorooBtarreat opgelegd doch hieruit kun de in arrnt geitelde zich onmiddellgk doen ontslaan door het lereren ran een bewgs ran ontermogen tot betaling Keitelgk beeft men dai alleen ene straf tegen de middelklaise roar wie het betaten der boete wel zeer bezwarend doch niet onmogelgk is Eeoe dergelgke regeling rarooi eelt naar deze leden meenden EÏcb leUe Andere leden boewei bet aangeroerde beamende wezen er op dat de commandanten dar scbntteryeo ziob in sommige gerallen onberoegd aebtende eane atraf krachtens de schuttergwet op te le en en de competentie van den sebattersraad in twgful trekkende wel eens orer het hnofd zien dat aomsigé feiten waar over geklaagd wordt bgroorbeeld baleedigiiig boiten den dienst oudrr het gewone strafrecht rallen en dns door den officier ran jostitie kannen worden rervolgd indien die feiten ter kennii ran dien ambtenaar worden gebracht Zaterdag namiddag geraakte de ISjarige H de Bosch op deu Achterdyk onder lieerdam onder en zwaar beladen kolrnwaffeiï De radaren gingen ham over de borst Na een paar anr Igdeni overleed bg Een Haageoh correspondent lohrgft ip een der ptorineiate bladen orer de kansen ran het weteontwerp op de Peraoneele belaiting Naar de geracbten te oordeeleu zal hete ni De meatte Katholieken zgn boor ik enz De helft ran de liberalen zullen zegt man ban stem afhankelgk maken van enz Üoe het r g we gaan in elk geval een tear dnistere parlementaire Decembermaand t gem6et mat of tonder St Nicolaas earprises ïederaeb ban terstond roeien dat die correipondant het weet merkt da TeI c op Ten garolge ran een nietig geschil ontstond te Kntait in den Kankasus een algemeen gerecht tnaschen Joden en Gristenen dat en geheelen dag duarde en eerit door nilliUire macht bedwongen werd Vele IiraëUetan werden ttewond en 10 banner zgn gevangen genomen wegeoi bet dooden ran een Eas De Konioginnan zija naar i Utr Dbl meldt voornemens deu 28d Norember van ibet Loo naar hier te komen 8 40 8 47 8 54 9 01 9 19 5 67 6 08 8 18 8 14 80 7 15 7 88 7 89 7 48 7 66 5 5 10 5 19 5 88 6 11 loudi Moordnebt Nieswwltnk 0 p U KottoTdam ilottanUuB Otpelte Nieuwwknk Uoordnobt Qouda 7 lèmitL 6 86 8 37 7 58 8 09 8 11 Uudaw 5 50 8 64 Wowdu 6 69 7 03 8 11 UtrMM 8 11 f 8 18 8 41 f f Kur Amitndm 8 11 1 16 flouda 6 37 8 14 Vermoedelijk zullen Hif MM in 18 hetLoo € niet betrekken doch dat jaar grootmmm tendecia op So atdgkc wblgren wegens het rerricbtan van cenige werkzaambeden op het Looc waar dan oieowe stallen met bggeboowjn geboQwd zallea worden Ifi Dnitschland wil men trachten maatr elen te nemen tegen de herhaalde uitgifte van nieuwe postzegels betzg door Staten die in financieele rerlegenheid zitten en nit nienwe postzegels geld probeeren te slaan hetzij bg gelegenheid ran jubilees De Duitscbe regeering denkt orer een ontwerp ran wet waarin znlke postzegels niet geldig verklaard zonden wordan Dit wetsontwerp zon dan in 1897 op de volgende internationale postconferentie ie Wasbiogton besproken worden De koopman Springstein eo zgn zuster dewed Bock die rertchcidene hunner bloedverwanten om bet leven brachten door strychnine vei iftiging ten einde de baten eeoer lerenvverzakering te genieten zgn door het Gerechtshof te Preozlaa Brandenburg ter jjkod veroordeeld Bpringstein waa er op voorbereid Na een der laatste zittingen van t Hof in de gernngenis teruggekeerd maakte hg een gebaar tot den inipectepr die t niet begreep en rroeg wat bg er meé bedoelde Dat is nogal doidelgk zei S Kop af en den Hemel in Bg het getnigenrerhoor tegde S een zeldzame onverschilligheid aan den dag Toen een der deskundigen verklaarde dat de rronwvan den bescbnldigde aan langzame lirjcbninevergtftiging wis overleden en zeker viermalen r rgif had ontvangen vroeg Bpringstein lk wïtde wel eens weten van den heer deskundige of hü als hg driemalen trychine heeU geslikt er voor den vierden keer nog wpI trek in zon bebben c Te Mainz is Zaterdag jl in de Wallaastrasse een door dan aannemer Sudor faalfvottooid pand van vier verdiepingen plotseling tcgestort De werklieden wisten zicb door het gekraak gewaarscbawd nog tgdig te redden doch een leidekker die nog eren terugkeerde om zgn jas te redden werd onder bet geraarte bedolven en verpletterd Zaterdagavond zgn ie Üttensen bij Hamburg de gzergieterg der firma Johannes Dietzende dakbekleediogfabriek van Steindler Co totaal afgebrand De schade bedraagt ongeveer een millloen Aangaande da stemming dar AmsterdameoheiMurs Tan Zaterdag wordt het volgende Bcbr ven Zaterdagmiddag verkeerde de beurs in koortsachtige spanning daar in sommige waarden eena bedenkelgke daling plaats rond Tarksche lotJv liepen tot 21 pCt terug dus verloren ruim 7 pCt Canadian s rerloren ruim C pCt Natuurlgk is de oorzaak roor deze debacle niet rer te zoeken daar zoowel roor de loten all roor Caoadian a de PargRche beurs de ongeluksboek is Canadian waren in den laatsten tgd oen geliefkoosd specnlatiefoDdi la banaie voor de Beriyniche bears doch da Krach c op de Pargsche markt slaat roor het oogenblik aan allee den bodem in hoewel de Tooruitzichten Ivoor de Csnadian niet onberredigend gn Nat Horig kar wgze rerkearde de gebeele benri in enigszins paniekachtige stemming Het is te hopen dat one publiek in deze dagen niet de kalmte zal rerliezen en door angstrerkoopen eene arisii ook in Holland zal hetpec in bet teren roepen Ean Toor ona land inzonderheid roor NoordHolland boogit belangrgke zaak wordt door den beer Cb Vati de Poll in een dezer dagen rersohenen rlugichrift besproken 10 17 10 7 47 10 36 8 18 Ate 8 17 4 18 4 47 6 67 8 58 8 8U O U 7 10 M9 8 84 6 05 17 7 18 8 48 lOS 3 50 4 48 6 19 8 85 f 9 04 t 10 18 ll 8 53 8 48 4 47 8 31 4 36 Gedeputeerde Staren van Noord Bolland wilden jÉy oergebroken doioreget herstellen f oQT djySileg ran een anddgk wat roor bet b oad nn dan bo uood ie Merrouw Goetb te Bruwet heeft echter ean jachtreebt opdedaar liggende gronden en meent door bet Rgk in hare re bteii gekrenkt te zgn eo weigert no de vergunning die roor de uitroeriog ran bet voorgenomen werk vareïscht wordt eo dat hooff noodig ia als beacherming tegen de juist in deza dagen zoo gevreesde stormen welke bg een nienwe doorbraak de rreeselgkste gevolgen zou hebben Ziet de raadsman VBD mevr Goethats mr Pb De Kanter rrai bet tHbl c deze zaak besprekeode de rerantwoordelgkbeid ran die weigering niet in Bg verwgst gedeputeerden naar dea Staat dien ag moeten noodzaken het onrecht te herstellen Eerst moet bet aangeplakte sink worden afgescheurd en onmiddelgk alle clandestine aaarallen worden ingetrokken dan is men bereid tot onderhandelen Zoolang die voorwaarden niet verrnld kgn en hoe is het uit ie maken of dit ten rolte beeft plaats gehad wordt zlle orerteg elke concMiie roor wat ook geweigerd en de gevolgen komen voor ben die gemeend hebben op deze wgze tegen een vreemdeling te mogen ageerea Dat wit 7eggen zegt het Hbl laat desuoods geheel Noord Holland met een deel van Zuid Bolland onder water komen daarom bekommeren wg ons niet De verdediging en handhaving van ons recbi op een duinstrook staan hooger dan het leren en de goederen ran een luillioen Nederlanders die aan het beweerde onrecht geheel onscholdig zgn Wg werpen alle rerantwoordelgkbeid voor die gevolgen van one af Wie ziet niet de groote onerenredigheid der belangen welke bier tegenever elkander staan En zoo de verantwoordelgkbeid daarmede nieta ie makea hebben Ook niet de verantwoorde gkbeid van den raadsman die namens zgn cliënte zulk een antwoord geeft Ken Doitsch en vooral een Pruisisch borger loopt dikwgts gevaar bestraft te worden op grond van de een of andere vergeten verordening Doch Zf fden geschiedt bef dat iemand gestraft wordt rolgens orertreding ran een rerordening die niet bestaat Daiis den onderwgzer Michalla te Gleiwitz orerkomeo De rechtbank veroordeelde hem tot een boete van 6 Mark wagens overtreding van een rerordening van de Eiegeering te Oppeln die voorschrgft dat tuchtiging alleen mag geschieden met bebolp van een buigzamen stok Deze verordening beeft bekt gekead staat in hei ronnis te lecjo De onderwgzer toekende appel aan en het Beiohsgerioht sprak hem vrg omdat de bedoelde rerordening in het geheel niet bestaat Op de gebeele Belgiacbe grens heeft het smokkelen op de volgende wijze plsats De koqien worden op boerdergen in de uabgheid der grenzen gestald gewoontgk by riertallen Om rier koeien oror de grenzen op veilig terrein te brengen zgn tien rnanaen noodig die aan de bezending samen zestig gulden zynde rgftien gulden per beest rerdienen En dat herbaalt zich nacht op nacht Vier mannen geleiden de diefen die soms door breede sleten moeten waden de zea overigen zgn rerspreid trachten de doaanen ie misleiden en waarschuwen de drgrers als er onraad is Op Belgisch gebied wonen boeren die het met de smokkelaars eens zgn Deze ontvangen roor aialliog van een koe per nacht vgf frans Hoewel de boerdergen telkens door de doaanen geïnspecteerd worden gelakt het dezen slechts zelden een aanhaling te doen aangezien sg ie maken hebbeu met een rast aaneengesloten smokkelaarsboud waarvan de leden elkaar op alle mogelgke wyze hulp biaden Utivibt Woardn OadawktM Goud AwlttdutO St Se U 7 11 Stoppw U BUitwijt 7 60 8 11 8 19 1 31 f Toch loopen de smokkelaars er een enkele maal in f Zoo werden in het roorjaar niet minder dan dertig koeien io één slag benaderd De smokkelaars werden ie Turnboai veroordeeld tot zes maanden gerangeois en een boete van rierdnizend francs Nadat zg bg het Hof te Bruaal in a wsraii gekonea wnA hu de gevangenuttftraf kwijtgesobotdra maar de boeU bleef Daar invoer van gealaebt vleaseb in België geoorloofd is maken slagers die io Holland vee slachten goede zaken Hoevele koeien er met smokkelen io BelgiS worden ingevoerd is niet te berekeoao Het aantal is zeer aaozientgk Als men nagaat boeveel onkosten en gevaar ar aan dian ongeoorloofdeo invoer verbonden zgn begrgpimea boe groote voordeelen hg de handelaars geeft Het hoofdoeatunr der Hollandscfae Maatachappg ran Landboaw heeft een adrea gezonden aan den Minister ran FinanciSn betreffende de betaling ran 10 pCt accgna van het slacbtree van de rolte waarde dos ook over al bet afral ran haiden ret beenderen enz waardoor daar deze artikelen onbelaat nit hei buitenland worden ingevoerd er bescherming ten Toordeele van vreemden bestaat In het adres wordt gevraagd deze oobillgkheid op te beffen door bg den rlessebaccgns alleen het rle sch te belaaten of andera de invoerrechten ook over bei afval te heffen en deze daardoor gelgk ie stellen met den door da Nederlanders betaalden aoegns Ook is besloten een adres aan de KoninginRegentes ie zenden om aan te dringen op het tot stand komen der zoogenaamde uitaonderingswet als gevolg van de hg Art 152 der grondwet gedane toezegging ran acbadevergoediug bg rernieiiging of oobroikbaarmaking ran eigendom in het algemeen belang door rgk proriocie of gemeente Van dat adres zat aan de rgrschitlende landbonwmaaiscbap pgen in Nederland een afschrift worden gezonden Nog werd rastgesteld een adres aan den minister ran binnenlandscbe zaken omtrent het meer en meer voorkomen van talMroulose onder het rundvee waarbg ook io overweging gegeven wordt een rgksfonds op ie nchten tooata plaaiselgk reeds ie Groningen en te Pnrmerend is geschied om de reekoopers schadeloos te stellen indien na de alachting blgkt dat het dier aan tuberenloao Igdende was Enkels inzenders der tentoonstelling te Amsterdam hebben Zaterdag beproefd buiten da iransportmaatscbappy Hollaod hunne goederen van het terrein te krjigen g hadden ter sloika reedii een 1 der goederen nrer de schutting en de slMipIg hei Concertgebouw w gewerktc toen e bmmbten der Maatschappg dentoeleg b erkten en er een stokje roor staken De maaiscbapp eigenaar der etoeleo Arenac had ran dendie om den mnziektempelsn op enkele andere plaatsen gestaan hadden een honderdtal stoelen voor f 50 vrij in dencircus te lereren orergenomen Heel reeJ winstzal de eigenaar daarmede niet behalen indienhg ten minste roldoet aap den eisch der transpor tmaatscbappg Holland om f 100 aitToerrechtff te betalen Alrorens daartoe over ie gaan is de sioelenbezitter iig een advocaatte raad gegaan Hbld Gisteren om half eeren waren de agenten van politie 3e klasse C M Hoorn en J Van Dgk op het Noordplein ie Rotterdam aorrailleereude toen ban balpen tusschenkomBtwerd ingeroepen door een stads metsel aar die bun heel geheimzinnig mededeelde dat zijn zwager Hendri Veerman 50 jaar stadswerker wonende Woelwgkstraat 43 zich met een mes verwond had en ala een razende in den kelder onder het huis te keer ging z6ó dat hg er bang van wad geworden en niet naar binnen durfde aan bevreesd als hg was voor ongelukken Veermali a vrouw zgne zuster zoo verteldebg verder was hem in zgne woning aan deSneltemanstraat komen halen zg Jbd voorhaar man de riaobt moeten nemeX en wasten einde raad 1 09 9 07 10 34 9 18 10 64 9 s Mi 8 419 49 11 10 27 48 8 41 18 7 48 Terstond gingen de agenten met den meise laar made Aan de aangeduide woning gekomen gingen zij een open plaats op achter de woning gelegen waar zg reeds terstond door het zien van groote bloedplassen het ergste rermo dden Met een brandende lamp door Vaerpiau s zwager belicht kropen da agenten vervolgens door en van de geopende kelderraampjes den kelder in aan hei eiade waarvan zij Veerman zagen hangen met een touw om den hals oitpnilende oogen de tong uit dt n mond Teraftond werd dr Brinkhorst wonendo aan bet Noordpleitt gehaald doch dezen bleef niets anders orer dan den dood te eonstateeren ter wgl het bleek dat Veerman door drie messteken was rerwood Onmiddellgk vingen de beeren W F Leyds commissaris van politie en Douwe Petrus Bonk inspecteur bun ondersoek aan in deze treurige zaak welk onderzoek nog wordt voortgezet Gebleken is dat man en vrouw lang niet in de beste verstandhouding leefden eo met elkaar omgingen als Kat en hond Een broeder ran pater Damiaan den b kfnden missionarifi die op bet m Iaat chett eilaijd Molokai orerieden is zal eerstdaags naar de Öandwicheilanden vertrekken om eveneens zgn leven te gaan wgden aan de verpleging van de arme melaatichen Pater Pamphilins als J de Venster geboren in een dorp bg Leuven is 58 jaar oud Reeds roor 30 jaren wilde hg naar de melaatscben gaan maar een zwara ziekte belette bet hem eu zgn broed r ging toen in zgne plaats Het achtjarig zoontje van een bewoner van da Turfmarkt te s Orareuhage werd Zondagochtend dood te bed gevonden koewei bet kind des avonds te voren gezond en wel ter roste was gegaan Zsterdagmiddag had hei jong ija echter over boikkrampen geklaagd Geneeaheeren schreven den dood toe aan een plotselingen oorzaak Het praatje dat de knaap wellicht orerieden zou zgn tengevolge van bei gebruik van snoepgoed mei vergiftige bestanddeeten heeft de politie een onderzoek doen instellen Echter zoo reeds gebleken zgn dat dit gerucht een grond heeft Nader meldt men Het Igkje is gisteren op last van de justitie naar Leiden vervoerd ten einde door middel ener schouwing te trachten do oorzaak vno den dood op te sporen daar bei vermoeden dat de dood het gevolg is van het gebruik van Khkdelgk suikergoed nog in hei geheel niet buitengesloten moei zgn Ëen vermakelijke Erach hovdi de Kopeuhaagsche beors bezig Vele beursmaunen die misschien meer aan zicbzelven dan om hun zaken dachten hebben zich een reusachtig doek laten vervaardigen dat dewr dagen gereed is irekonien en waarop zg allen waren afgebeeld Het moest i de Benrsc roorgtellen gevuld mei haar bezoekers Vandaar dat alle figuren portretten waren en de ydelheid werd trapsgnwgze belast Wie in de eerste rg wilde staan betaalde 500 kronen ongeveer f 300 in de tweede 300 en in den engelenbak betaalde men nog 100 kronen Reeds vleiden zich deze neeren met heiaangennii e rooruitzicht ten eeuwigen dage te pronken als de beiprs van 1895 c toen ensklaps bekend werd dat het bestuur der Grosserer Sociëteit c aan betwetk de schiidorg moest worden aangeboden om hanr ieknnnen ophangen io de benrszaal het aanbod weigerde Het ooigke bestuur verklaarde met den meesten ernst dat het de publieks ophanging ran nog levende personen dat waren wel niet de woorden maar hei kwam er toch op neer niet gepast achtte Tot troost verzekerde bet bestuur echter dat het du schildery gaarne zon aannemen ala de a ebeelde personen dood zonden zijn Deze Krach der gdetbeid heeften geduchte s paniek c ieweeggebraeht Sersi nn kan de verdeeling van de erfenis plaats hebben nagelaten in 1878 door de weduwe van Ferdinand VU van Spanje Koningin Christina De nalatenschap bedraagt 5 millioen daar een bedrag van lOmillioen aan allerlei aandeelen in Spsansch Amerikaansche ondernemingen niet te realiseeren was Ërzgo nog twee processen aanbangig tor zake van deze boedelscheiding Voor hst Qoeens Benoh gerechtahof to Londen gepresideerd door den fechtor Wright werd deae week een prooM wegcms het breken eener hnwelgksbelofto behandeld tnsschen de dochter van een tainier miss Ellen Day en een spoorwegbeambto mr A Gibson Na een verkeering van twee jaar faadden de rerloofden bemerkt dat zg niet voor elkander paaton en de jonge man had het denkbeeld verwezenipt de verloving af te breken ondanks hei vooraitzicbt vaa een proces waarmede hei meisje hem bedreigde Uit het getuigen rer hoor bleek dat min Ellen Day twee howslijken togelgk voorbereidde Terwgl zg goedgnnstig gehcor verleende aan de verliefde taal van Gibson correspondeerde zij voortdurend met een dra gonder van bat EcgeUeb Indisch l pv van wien sg ran tgd tot tgd gesclienken ontving De jarj sprak niett enstaande dit alles ton gansto der eiseherea doch de rechter Wright maakto gebruik ran zgn recht tot het wgsen ran hei ronnis en veroordeelde Gibson slecbta tot 1 farthing cent achadeven diog to betalen aan Ëlteo Day torwgl de koston van hei geding ton baren lasto werden gestold BuiteDlaodsch Overzicht De zending van Poirsun den ambtonaar die door Bourgeois naar Carmanx ia geconden is mislukt dour de hardnekkige weigering van Kességuier die ran geen arbiA age weten wil De werk stakers vergader ing uit 850 personen bestaande heeft nu eene motie aangenomen waarin gezegd wordt dat er grond bestaat aan de we evende macht met nadruk bescherming by de wet to verzoeken voor de syudioateo Zg betluiton verder dadelgk een verrerie auz verriersc op to richtou bg welke onderneming allen in dienst zulten genomen worden die door Resïéguier worden afgewezen Zg rerbinden zich eenstommig den strgd vol to houden tot ag de noodige waarborgeA hebben rerkregen of zelf tot stond gebracht Zg dragen het comité op deze beslissing aan den afgevaardigde des ministors mede te deelen en gaan uiteen mei den kreet van Levedesyudicaatsvrgheid Leve de werkstoking Dit leve de werkstoking sluit overigens aiei uit dat de werkstoking na feitolgk geëindigd is Hei manifest komt dan toch maar hierop neer dat degenen die Rességuier nog wil aannemen weer bg hem in dienst zullen treden en zich dns zg hei onder protest aan zgn voorwaarden zullen onderwerpen De overigen zollen hei werk bervattoo in een door ben 7elf opgerichte onderneming hei mag de vraag ztjo of deze lagen zal in elk geval gaan zg weer aan bet werk Ëen berredigende oplossing 19 in dit pguhjke geschil zeker ook nn niet gevonden Maar men mag er zich al over verheugen dat hei werk hervat wordt En roor het ministorio Bourgeois dat zgn goedan wil getoond heeft en de socialiston ondanks dese misinkkiog to vriend hoedt ia hei einde der werkstoking een groote moeitgkheid minder De toespraak Zatordagavond door lord Salisbury io Ouidhalt gehouden heeft in Engeland een zeer ganstigen indruk gemaakt De Eogelsche premier beeft z ch begverd met grooien nadrnk de vredelievendheid en de volkomen ovoreenstommittg ie betoogen van de verbonden mogendheden Dtentengevol o dus ongeveer was zijn betoog is er weinig kans dat de vrede verstoord wordt Er kunnen gebeurlgkhedeu voorkomen die het noüdzakelgk maken den BulUu te dwingen met kracht om de eischen der mogendheden uit te voeren eo die zelfs kunnen leiden tot eeoe herziening der tractaton waarbg de onafhankolgkheid eu de integritoit van het Tnrksohe rgk worden bepaald Maar de mogendheden zijn van oordeel dat men rertro uwen moet stellen in den goeden wil ran sultan Ahdnl Hamid om de beloofde hervormingen tot stand te brengen De Belgische bladen erkennen de gernsistollende bedoeling van lord Salisbury a rede die dan ook kalmeerend heeft gewerkt en zg onthouden zich bigkbaar om deze bedoeling niet togen to werken van critiscbe beschouwingen Slechto van een enkele zgde wordt er op gewezen dat de rede feitolgk weinig behelst wat reeb geeft tot een optimistische opvstting De woorden van de Nordd Allg Zig i verdienen de aandacht De reda zegt hei oCBcieus orgaan behelst geen sensatiewekkende onthollingen maar bewgst een ongewone handigheid in bet gebruik van de diplomatieke taal Lord Salisbury spreekt van het verleden zonder ieto to zeggen van ds politiek die Engeland tot dusver gevolgd heeft hij spreekt van het heden en geruststellend voor het heden waarvoor zgn toehoorders hem bgzonder dankbaar zgn hij spreekt ran de toekomst op eec wgze dat alle mogelgkheden rnorbebouden blgren daar men immers looats hg zegt de ereninalitoiien niet kent die zich nog kunnen roordoen Tot de eersto eischen die asn Torkge gestold moeton worden behoort deze dat het krachtig optreedt om de onlusten io KleinAzië to onderdrukken Of mes hierroor mag rekenen op Halit Rifaat pacha den nieuwen grootrizier acht de Voss Ztg t twgfelachtig Hg is bekend als een energiek man doch ran strenge ond Turksche denkwgze Dit mag een aanbereling voor hem zgn bg deu sulton de mogendheden verlang n iets andery De Tarksche regeering moet zieb viiór allsk kebren togen hei fanatisme der Musetmanneh en daartoe zollen noch de gFoot vizier noifb bevelhebbers der troepen grooien lost 4ebben Daarom moeton z t de Vos8 Ztg a mogendheden zich gereed houden om een bloedige vervolging der Christonen to beletton Het optreden ran Tewfik pacba tot dusrer gexaot to Berign ala uiniitor ran buïtenlandRche taken kan er welliohi toe hgdragen om de onderhandetingen mei de mogendheden wat diplomatieker to maken Haar reet tot rerbetoring tan den toestond ia ook nn hem niet to rnwachton De ziel der beraadslagingen blgfl steeds nie den sutUn de grootrizter en de Sbeik ul tslam Van Kiamil pacha verwachtto men n et Xa zgn val en bet optraden van HaUt Itifaat paeba is dia hoop vervlogen Want aan den Gooden Hoorn dat b gkt nu duidetgk beerscben alleen de grillen van den Psdisba die iederen dag nieuwe plannen en en voornemens heeft Dat juist maakt den toestond 700 onzeker En dat geeft ook aanleiding tot de vraag of verbetering wel to wachton is zonder de interventie der mogendheden Doch lord Salisbury heeft gitsegd dat ook in dat geval de vrtde ran Europa weinig geraar loopt Inmiddels neemt men reeds maatregelen om de noodige krygsmacht in de Middellandsche Zee bgeen te brengou De Itoliaansche miniator BIsuc beeft onderhandpld oiei de ge aut n ran Rusland en Engeland over bet gezamenIgk ojHreden In officieele klingen in Rome meent men dat het deukhreld wix Europeesche conferentie to huudon meer en meer reld wint En ook de Russische bladen dringen daarop aan Het trutaat van Berign dat niet meer op da boogto is van den legen woord igen toestand moet herzien worden zeggen zg Dat denkleeld is echtor volgens de Engelsche bladen alteen to verwezenigken als de zekerheid verkregen is dat de mogendheden hei opd Toornaamsto puuton geheel eoi s zgn Een conferentie die niet beboorlük is voorbereid eo wasrbg niet vooraf tussscheo de kabineiton de regeling in hootdzsak is sstgestold terort meer g aar op dan nut Voorloopig is het danrom wellicht het besto dat de mogendheden sich bepalen lot het uitoefenen van druk op de Tarksche regmring um de orde to berstettr n De nienwe verki iag van een bnrgeiuaestor van Weeoen zal Woensdag of Donderdag u b plaats hebben Het gerechtplgk onderzoek io de zaak van de stodenton te Agrsm die mee hebben godaan aan de hctooging togen de llongaarsche vlag is afgeioopen i O Aiudenton sgn in staat van beschnldiging gestold Het proces is bepaald op heden Hei geschil iusschsn patroons en werklieden to Belfast en Glasgow was volgens da laatste berichten nog niet bggelegd mair wel verwachtte men dnt dit poedig zou gebeuren Itoeds hebben eenige grooto firma s te Glasgow o a A W Smith zich afge cheiden vsn de overigen en het werk doen berrattsn zg hadden grooto bsstoltiogen roor suikerfabrieken En dan wordt de eisch dat men zsl trachtoii de quiestie door arbitrage uit te maken stoeds luider gehoord Men noemde roor hei arbiterschap reeds den naam ran Lord Justice Fitsgibbon De belangen hg dit noodlottige geschil betrokken zgn zeer grout Behalve dat daizenden wbrkli den mat gebrek bedreigd worden tgdt de ngverbeid ontzaglgk Uit Cula wordt weinig nieuws gemeld Alleen zgn to Madrid weer berichten ontvangen betreffende eeaige schermutseling tusscheo de S aansche troepen en de Cubanen Tot enuo beslissing zal het rooreersi nog wel niet komenVan officiaza zgde wordt hot tegengesproken dat er gelgk wordt beweerd ernstig rerrchil ran meeniuK is ontstaan tnsschen den minis terpresident Caunriis en maarschalk Martinez Campos Volgens der regHermgs bladen bestaat er iusschen de regeering en den maarschalk volkomen overeenstemming betreffende hetgeen verder op Onba moft worden Redsan 350 Staats loteriJ l KlMie Trokluig tan PIukUj 11 Nonmb r 1996 No 7190 SOOO No 7690 SU 148J9 1500 No 7416 18404 n 14885 1000 No 419 400 No 1110 on 18367 100 No 746 11 9 1839 S9S8 7S 0 14817 en 17470 100 ïr jiwi n 80 9 1770 6 49 8180 108 1 18215 16838 1S6T5 U 8794 6 8 8J88 10936 18887 16887 18404 44 1808 6786 8S8S 10973 13S78 H840 18846 7 3869 5740 8S4S UOSI 194 l 16843 18850 97 nn 6806 8480 11040 18348 1S966 18711 106 388B 5815 8684 11045 18464 1697S 18786 811 8909 6864 86S8 11057 18470 16010 I8768 386 Ï918 6S9B 8619 11161 1 S4 18043 18884 380 3036 6805 8789 1110 13606 16070 188 836 8074 6987 8806 11338 18641 1 08 1890 367 3118 6060 8818 11350 18847 18101 18 03 435 3188 6096 8817 11373 18700 16110 1S080 518 8240 6220 8846 11415 13707 18176 19088 00 8310 813 8881 11S07 13786 l l 8 190S7 618 3391 167 8 l 11634 13751 16104 1 114 621 3365 276 8928 11636 18759 16242 1 134 887 3418 6287 9066 11888 18764 16386 19165 886 3426 2 3 9062 117 5 1894 16 3 3 1 280 6 3649 382 064 11822 14012 1 896 19929 719 3589 6342 9098 11828 1411 16473 19359 08 360S 6362 9181 IISHS 14131 16811 1 S7 935 3638 6379 236 11838 14138 18680 1 382 960 8691 6431 9249 11861 14148 1664 19484 977 374S 6611 9SI3 11897 14192 16673 19466 999 3816 6633 9366 11914 1428i 1669 19497 1079 386 6542 9423 ll 64 14146 16785 19498 1103 3893 6671 9431 HOOI 14163 16 21 19511 1144 3903 6684 9626 12004 14362 16940 1954 Il78 8906 69 9589 11065 14497 16964 19574 1118 3985 707 9575 1807 14618 l 9tO 19691 1390 4051 711 9680 18116 14618 17039 l ll 1465 4157 676 9 13 11170 14648 17050 1M37 1504 4183 813 9848 11219 14647 17184 19778 1684 4189 81 I63 11318 14684 17189 1989 1580 44 4 8919 9701 18838 14 95 17304 19915 1538 4411 701 9889 11854 14771 17309 19931 1789 4 71 7U59 98 12360 14776 17330 19981 1769 4515 7095 8S9 11375 14778 17S 1 10011 1844 4574 7131 9906 1839 14 24 17S8 801 5 1906 4687 7142 91S 11406 14911 17438 1017 1 13 4597 7196 9 S0 1 608 14970 17445 tOSOl 1984 4 9 7108 9986 U614 14971 17508 80311 I4 93 17685 104 1 6 4738 7306 10041 13838 1013 4 62 7319 10061 12688 15038 17881 10481 8083 5001 7407 10088 12689 15094 1769 10541 8061 6044 746 10084 18708 15149 17708 10544 2078 5098 7483 10145 12721 15196 17771 10 36 109 5108 7t27 10177 12737 15417 17815 20664 2139 5150 7519 1018 ia SO 15649 17 64 20663 3139 5964 7558 10168 l S9fl 1666 18041 10711 1 82 6306 6 1 10338 12860 19570 18051 10813 2398 638 J 6 I0 10364 11979 16688 18069 10837 2477 404 42 10391 19887 11613 18133 108 6 248 6409 7717 10408 12982 16658 18887 10S 7 14 9 5430 7749 10479 11999 15 85 1811 10813 1606 6451 777310659 13040 15707 19180 10910 1 37 6634 7904 106 IO 13107 16716 18186 10911 3638 6638 7 63 10033 13146 16734 18489 10977 2648 5590 8074 10736 13167 15766 18490 20978 26 t 6616 8170 10793 13163 15787 18601 10 8 8787 5641 81111081 U kl Io ig l Nu I95 6 m I 19508 S fataplmle Handaelutemem UMUHKIV Itênuem goederem eiMr A vu OS Az Kleiweg K 73 QUUOA Ileur van Amsterdam 11 NOVEHflKK alotkoera S lOOe 81 IV Vi IV loiv IM i 81 4 98 951 96 l iea i V 115 41 100 97 64 86 on 011 V 1 0 206 140 81 101 100 147 n 83 HO 941 190 149 101 ♦ 88 163 98 101 lOO a 98 104 145 I8 11 V IV 11V Vu Vor kr N B u n Cort Ni 1 W 8 8 8 j dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNilAm Obl ioidl 1881 88 4 If IlUU iunlirij ing 1861 8I 6 OotfTCMK Obl in papiw 1968 5 dito in liWet 1668 6 l oRTUOLL ObUt tnet coupon dito tickot 3 tiiai AliD UU niuneol 1894 4 dito IhKona 1880 4 ditotigllollul889 4 litobüHopel88 0 4 dito inhoud loon 1888 6 dito dito dito 1884 5 IptHji I erpot aoliuM 1881 4 luEKIu lepr tkmv loon 1990 4 leo leeninf Mrie U loo loeninK aerte C Zuii Arn III t oW 18 1 5 Ullliio Ulil Huil 8ob 1890 6 VKKIEtiRLA Ob 4 onbep 1881 AMaTIKDAM Obtiftation 1998 3 41 5 V Maiw L G Pr Lien eert 6 Xto Holl U gpoorw Mij aand Mij lot Kipl at Bp aand Sed Ind Bpoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 8 dito dito ditol6 l dito 5 il I ia 8poorwl 1887 8 A ltobl 8 Zuid llal Bpwmij A ll obl 8 PoLBN Waraohau Weenon aand 4 Kliai Or Buaa 8prr Hg obl 4 Balliaeha dito aand 71 Vaatowa dito aand 6 twaoft Uombr dito aand 5 Kurak h Aao 8p kap obl 4 dito dito oblig 4 iiy 61 AaniIA Cont Fae 8p Wi obl 6 Obie Il North W pr O t aand dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Rio ir Sptn eert r IlliDoia Central obl in goud 4 8V Louiat kNaahlUle Vl r aand 5il Me ico N 8pw Mg lebjp o l 101 Miaa Kanaaa T 4 pet pret aand 81V N ïork OnUrio fc Weal aand dito Penna Ohio obli lOlVi Oreiton Calif Ie h p In jnud 5 817 8t Paul Minn k danit obl 7 106 io v Un Pac Hoofdilin oWIk 6 10 V dito dito Line M Ie hyp U 5 44 Nal i Can 8outb ïert v aand 64 ViN 0 Hall fcNa leh d e O 14 Amaterd Onnibua My aand 121 Rotterd Trani ei Maata aand 180 NlD Stad Amiterdam aand 8 l 8iVu Stad Holtordam aand 8 107Vi BlJ Il auu Ant orpenl887 l l lOSV SmI Braaael 1886 2i lOUVii Hoiia Tbeiu Kegullr Oeaollacb 4 1 18V DoamiK 8t nUleening 1860 5 JIMb K K Oort B r 1880 WTfS l Üullil 8tad Madrid 3 1888 971 Nu Var Baa Hyp gpobi eert US