Goudsche Courant, woensdag 13 november 1895

No 6814 Donderdag 14 November 1 95 34ste Jaargang GOüMHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitJAndering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regf l s è fiO Centen ie lere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte i Inzending van Advertentiën tot 1 uui des midïl SjfiyA Allerwegebekroond met Ëere Diploma s Gooden en ZiWeren Medaillei benereDB Ëere Diploma Goaden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 ia het WereldberoeiQil Draiven Borst Bonig Extract MELIANTHE urr Da Machinale Fabriek DB HONIOBLOSMc tl K vanSchaik Go gevestigd te a Oravenhage Gcsn middel is ot kan worden u tgevonden welke de Melianthe overtreft bet is ONHERROEPELIJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getnigt Het verzacht en geneest ONMIDDELIJK de sireugdte hoest en verouderde borst kwalen Dadeiyk na het gebruik der MKLIANTHË doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MËLIANTHË bewezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MËLIANTHË is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebroiksaaawgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Gtavenhage Verkrygbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda Ë H VAN MILD Veeratal B 126 te Gouda A BOUMAN Moordrteht 3 C RATELAND Boikoop B T WIJK Oud wat€r CogDae fii B is D ooaiTAO me son wokU e l Tw la iM g ra braiMd a we rt Tu a Utw Inheud vooniea TU h t MiMt TUI Sr P r yAH HAKMiBOOS 2 ro aM A fcf LSO muuuM nAHIikui kUi P H J V WANKOM J HELKEBT OoathaTan è Bavgerlljken Stand QKBOKEN y Nor Adriua Frtdericn oadm C Kodenbuch n W Hofman 10 Carolina Cathariaa Heodrika ouden 1 C de Roog en W H Beerman Anthonio Hendrikas ondere A H Doornik en J Schouten OVERLEDEN 8 Nor W 1 ren ilcr Valk wed E Brandt 76 j Paanw wed P Molefeld 32 j P H A Bnrgboorn 10 m KEIMMISGEf ËXG IdEIOHTMOKI WIUll OXVAllt HCHIIIS 0I HIHU KUHNIiN VEKOOIÜAUS BUEGEMEESTËB n WETHOUDERS ran GOUDA Gelet op artt fi en 7 der Wet Tan den 2d Jnni 1875 Bta Ublad no 5 Brengen ter algemeene kennii dat op de Secretarie ter riiie ii gelegd een rerzoek met bglagan Tan de Directie der Stearinekaarnenfabriek om Tergunning tot uitbreiding dier fabriek door bet maken van een distiltatiegebbuw op bet perceel gelegen aan de Bleekenksde Wijk P No 28 Kadaatraal bekend Sectie £ No 1282 Dat op Dinadag den 26 November 18U5 dei namiddag ten 1 ore op het llaadhoia gelegenheid i on beiwaren tegen de geTraagde Tergunning io te brengen en dat gedurende drie dagen TÓór dien dag op de Secretarie dar Oemeente Tan de ter zake ingekomen clutiftoren kan worden kennia genomen GOUDA den 12 MoTember 1895 Bargameeiter en Wethondere Toornoemd B h MARTENS Pe Secretaria BROUWER ADVERTENTICN WIJNHANDEL VAN ALPHEN LEÜËBOKR XB BOTTEBDSU Depot A NORTIER Qouwe C 34 35 i F CllJPERS Westeindi 37 Den Haag lAl O S SleiniiHiii Verhnren Kepareeren Buiteulandscho P 1A N OVi uit de eerate iabriekeu in ruime kense Amerikaansche HARM 0N l ü M S door directe importatio tegen ZKEH LiAOB pryzen Inruilen Tan beapeelde Piuno fl Agent voor Gouda en Omstreken 0000 stuks I tHt d ftillicts mftiit eanir d r I rit bttitenlaodicfas hbriek n 0T KUBIWEG l nomeiMi loogetiiftmde Leger Paarden Dekens moet n t geii den potpr i trd fl 2 76 i r atuk woHfn uitru kodht D ie dütkv ofltintbara dekant i 9 n warin ili een pelt oa t40 k 190 om groot diM bet gflheele pftirtl NJekkend met wol opgenuid lil II breede strerpen voortn een kl lne pftrtlf witte wolleneSlaaj Dekens groot 140X1 t iii weRt iis zoer kleine ileohte door vuklui Immorklian fouten m liet weefifll iiiit t Iii dt n iidfl 3 S0 per atuk Korten BtiiU m het duiiiide l Ht4el k 8 iiolir Ten beitelllnKen woidfn aM Uii d f ormittl sy tEt ec n loectuxtliiK vwi fcet bednn ot omlfr rembours prompt nti B Hnrwlte MUBtrlcbt Groots Staat 81 iT Tt i Ki mm Wgf ia 4e bMIa i iiMa la i Jiekt Rheuuüak LaaleöSH kortom Aifcer Paii Expelier Iflt iamitkatMiMMaaalawsiidaiitefn If at auat 4aa ataala hi iaiar kuiaferii Pi il to aait 76 ent aii I 25 de Iiwiti Teeitaadao h a mMate AMkekea m bg 1 ki HMi ai tOa te Bettedam Te Gond bjj A WOLKK Markt A H4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt vPElTERIJFJ m lil I S Tuo V Kragen Cols uanniü Vl ontb A MUTSEN SUOilUJOd aaoos Naanz Alle Soorten SI Men blede bet$i elük de band 500 000 Mark Ills boordpr B ia het galukkiKil geval biedt de iiieuwBto groote GoldverloUng dia door de llooge Jlegeerinfc vftQ Hamburg goedgekeurd eii gewaarborgd ïb De voordeolige ïariohting ran bet nieuwe plau bestaat daarin dat iaden loop ran aledbtB weinige maanden in 7 rarlotinguu van 1 1 S OOO loten fi 200 prijsen bedragende 10 81 7 iO Mark ter Tulledige bealiaBtag xnllen komen UaroU der r iJD kapitale prijzen ren OTenttieel 600 000 Mark by uitneniendhoid echter 1 prijt i M 800 000 1 priji i M 800 000 1 priji 4 M 100 000 a prijzen bM 75 000 1 pr i ü M 70 000 M 66 000 iM 60 000 IM 56 000 kM 60 000 iiM 40 000 S prijzen M iO OOO IL prijteniM 10 000 to prÜEenüM i OOO 109 prijzen it M 8 000 isa prezen i t 8 000 1 prijs Ipriji 1 pr i 8 prgzen 1 prijs 82iprijr niM 1 000 ISÜS prijzen M 400 38050 prijz ÜM I5 I5t 0pr itM SOO iOO 150 1 4 100 88 9 48 0 De prüstrekktngen zijn rolgêns plan van ambtswelrB rastgeateld Voor ile aanstaande eerste prgstrukkin dezer groote door den Staat ge aarborgtde Galdverloting kort 1 Keheol orig lot slecbts Mark O of 3 60 1 beir 8 1 75 l kwart l s legen inzending van liet bedrag in baakpapier of per postwissol Alle oommiasias worden onmiddellijk met da grootste zorgvuldigheid mtgevoenl en ietlar speler ontTnngt van ons de met het wapen van ilun Htaat voorziene Origineele Loten lelf in handen Bij iedere bestelling wordt bet veroischleodioieele plan waaruit da verdeeling dor prijzen op ae versohitlende klaaaen als ook de betrelTendo inleggeldan te tfraameD is gratis bijgevoegd en teuden wü aan onze Begunstigers ohsaugcvraagd na elke trokking de otlicieele Ijjsten De uitbetaling der prijzen geachiedt steeds prompt onder waarborg van den SUat en kan door diroote toezending of ook naar vorkiezinif der Helanghebhenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkalelligd worden Ons debiet w steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke nryzen hebben wij meermalen volgens oflioiaele bewijzen do eerste Hoofdprijzen verkregen on on o Heguusligera self uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 000 0 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechlston grondslag gevestigde onderneming van allo kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verloekon d irhalve om alle oommisaies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den ai HOVEMBSB e k te doen toekomen KAUFMANN 8IMOJN Bankiers en Ueldwisaelaara iu HAMBl KO P S Hiermede danken wij voor hol vertrouwen ons tol hiertoe gesehoaken en dur wij bü het begin dor nieuwe verlolioS ter deelneming inviteereo sullen wij ook vuor hel vefvolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening do terredenheid van onze geurde Begunaligera te verwerven Magazijn van Galanterieën Hoogstraat Gouda Porceleinen Tafel m Onfbijfxerriezen HICKei ARTIKELEN voor Luie en lluiaboudemk rekruik Bouten fantasiemeubeltjes Verzilverde ARTIKEl EN Beht Chrittofle STAALWAREN Tan F HERDER Ab z Solingen ByoiUeriën en Lederwaren NIEUWSTE GENRE Groote prachtige keuze NOUVEAUTÉ 8 alle geschikt vour t a s St I ICOLAASFEEST Aanberelend en Hooitachtcirf Til SCHMIDT voorheen Wed BOELSUMS Henbiedehet geluk de hand Iloofdprys av 500 0011 Bark De prijzen zUn door den Staat Kexarandeerd Uitnoodiging tot leelneming in de Kansen fan door de den Staat Hambar gewaarborgde groote ieldloterfj wmria zeker 10 Nillioen 981 720 Mark 46 prijzen ii 5000 M 106 prezen a 3800 M 886 prijzen a 8000 M 888 prijzen a 1000 M 1S86 prijzen ü 400 M 80 prijzen ü 800 M ISÏprüz ii800 160 M 88060 prijzen h 166 M 7990 pr i 184 100 98 M 744Sprijz i69 48 SOM toUal 66 800 prijzen gewonnen moeten worden De prijuu van deze veel voordeel biedende ieldlotorj die volgene het plan ileobte IIS OOO loten bevat tijn de volgende Qe hoogite pr t it eventueel KOO OOO Mark I remie van 300 000 M 1 prgs a 200 ÖOO M IprÜB H 100 000 M 8prÜ n h 76 000 M I prya a 70 000 M 1 pr s ü 65 000 M 1 prijt a 60 000 M prijt k TB OOO M prgun ftO OOO M 1 prü 40 000 M S prijzen a 80 000 M i prijzenü 10J 00 M en worden desa in eenigo maandea in 7 klaiaon uitgeloot De Hoofdprüt in de Ie klaise bedraagt Mark 60 000 stijgt in de Se kl tot 66 000 M in de 3e tot 60 000 M in de 4e tol 66 000 M ia de 6e tot 70 000 M in de 6e tot 76 000 M in do 78 tot SOO OOO M en met da premio van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerite prijttrekking dit officieel is vaslgeateld kost e n geheel origineel lot aleohte Guld 3 60 een half originaal lot ileohta Gutd 1 75 eeo kwart origineel lot aleohta Onld 0 90 Iedere daelnetner tn de loter ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de offioieele trekkingilüst Trekkiugaplan voorssien vau hot Vrhpen van den Staat dit da prijs van da loten ea de verdeoling van de prijeen over de 7 kitsten naugeoft vensend ik op aanvrage gratia De uitbetaling en venending vao de prijien gesohiedt door mjj direct en prompt aan da winners ün onder de ttrengste geheimhouding Iedere bestelling kan men eenvoudig 1 par postwimel opgetea Men wende siob dut met de aanvraag om toetending van föten voor de spoedig plaata hebbende trekking zoo spoedig roogel k óf uiterl k tot t IVovemJber e Ie met vertrouwen tot Joseph Heckscber Bankier en Wisiolkaotoor HAMEWG Daitaohliav M Zeer Hette Q esteeiidnLkte NAAEAARTJES worden GELEVERD door A BRINKMAN en Zn firma Wm B 144 Gouda mmma mmÊÊmmÊmiÊiÊÊmmÊa ÊÊmmmmmÊmÊmmmÊÊmmHÊmÊmmm a ada Soelpendruk vu A BuMKHiif It Kook BINNENLAND GODDA 13 November 1S95 Gisterenavond had op de boventaat van het eafé VrMe Beate eeo algemeene vergadering van de waerbaarheids vereeeigtug BQrgerpliebtc plaats In deze vergadering worden aan de leden die in bet afgeloopen scbietseizoen scherpschutter werden de door hen bebaalde medailleif iosigoea en diploma t ter hand gesteld Een zeldzaam feit was bet dat ook de gouden medaille en het diploma als scherpschutter lo klaue aan den beer J P Mul werd uitgereikt Slechts eeu lid der vareaniging de heer H van Wgogaardeo is in bet bexit van diteeremetaal Nog ontvingen de Heer H van Wijngaarden het diploma als seberpBchatier 2d kl De HeerT Biaaendtjk het ioaigneen diploma al scherpschutter Ze kl De Heeren C M v WyDgaardo W Sliedreoht A J Lafeber A G Cosmi A Dortland Jr L Rietveld J F Welter j J van Bemmel J 3cbeok en N S Polak bet diploma als scherpschutter 3e kl Verder werden de aandeelen 20 24 39 G7 72 74 98 105 lil 114 118 127 153 165 au 170 tD degeldfeenirig van iet jaar 1892 oititeloot waardoor deze leening geheel ia afgelost De opsiobter bij den dienst van weg en werken der Staatsspoorwefi maati4cbappy sectie s Gravaahage Gouda staudplaata Den Ha W W Meyer i overgeplaatst naar Groningen en wordt vervangen door den opzichter K Roggeveen standptaata Leiden De 16jarige ichipperskaecbt D de L van Lekkerkerk ii Maandagavond aan boord struik eode voor de Moerdijkscbe haven in het HoDandsch diep gevallen De schipper suelda naar het gangboord om den drenkeling te belpen maar hg hoorde of zag niets meer Voor de rechtbank te Rotterdam stond o a giitereren terecht P v Ë 17 jaar werkman te Lekkerkerk beklaagd van op 22 September daar moedwillig met eeo met of ander soydeod voorwerp J van Limborg over de hand geinedeo en bloedend verwond te hebben Pit feit bad aan den Lekdyk vóór de w oniog van den verwonde plaats gehad Beklaagde kwam daar met r n vader voorby wilde niet verder FEVILLE TOX mmmmi In de oogen vsn Angiolina was Romaaelli een groot kanstenaar tg hield lich overtuigd dat h beroemd eou worden eu ryk daarbij Toch was iu de liefde vau het bloemenlaeisje gaen zweem van berakaniog aauwetig iot eudeel sij beminde hem ooadat hij arm en ongeluiikiK wai maar t j kooeiok niet anders voorstellen dan eene toekomst aan zijn igde waarin eIJ c d roeai en z n geluk deelde hem tol nieuwe pogingen aacmoedigde eo haar geheele leven besteedde om het zijne te veraaigenamen en tgne weosohen te voorkomen Het beeld kwam gereed Het werd in gips afgegoten en roor het publiek ten toonjgaateld Da trots der Florentguers waa gestreeld Heifir ervaren kenners beweerden wet dat da echte itetnpel der tchooahaid cDoals ileehti het geiiia op het gewrocht van den kunstenaar kan letten ontbrak maar de details waren goad afgewerkt en men kon M geheel geen bavalligbnd en sierlijkheid ootieggen Uïsschien werkte wel het gerucht van de romantische betrekking tuisoben den kunstenaar en x n model tot eene gunstige booordeeliog mede raker ie het dat aan ieder met genoegen de trekken van het scboone bloemeumetsja harlt ïdt id hars vormen opmaakte oit Fireaii s beeld meegaan toen v Limborgh den vader te hnip schoot en bg die gelegenheid pleegde beklaagde de mithandeling welke vau zeer ernsti en aard was Zelfs heden kan de man lyo rechter hand nog niet gebruiken en was ook niet lu staat op de gewone wgze den eed al te leggen De beklaagde kan zich van het gebeurde niets herinneren daar bg hevig beschonken is geweest Het O M noemde de feiten hoogst ernstig gelukkig is het nog goed afgeloopen Tegen beklaagde die als er wat te doen ia steeds met een mes aan beide kanten geslepen rondloopt en hoogst ongunstig bekend stjiat luidde de eisch een jaar gevangenisstraf Hierna werd behandeld de saak tegen W G 21 jaar sender beroep en G B 19 jaar schipperskoecht beiden te Gonda Zg tonden ia den nacht van 29 op 30 September te Gouda toen de politie aldaar zeknren Harreman w eni het op den openbare straat romoer of borgergerocht maken waardoor de oacfatrnat kon verstoord worden en wagens bet aan ben naar zgo naam ge ral d opgeven van ee vermoedelgk vatschen naam hadden aangahouden en hem naar bet politte bureau overbraobteo te zamen eu in vereeuiging met vereenigde krachten zich tegen hen met geweld hebben verzet door den aangehoudene vast te grgpen tegen te rokken en te trekken en berbaaldelgk betde agenten op armen en huuden ta staani No 1 bovendien op tgd en plaats voormeld toen hg daarop ter zake van gemelde feiten door de politie werd aangegrepen an naar hut politiebureau overgebracht ook tegen hen zich met geweld hebben verzet door van sich af te RÏaan ta schoppen en te trappen Beide beklaagden waron niet Terscheoen zoodat verstek tegen hen werd verleend Daar zg als groote dronkaards bekend staan die de politie steeds bemouilgkr werd veroordeeling gevraagd reap tot twes maanden en een maand gevangeiiisstraf Uitspraak over 8 dagen De minieter van baitenlandeche zaken heeft ter kennis van betangbebbeoden gabracbt dat blykeos telegrapisch bericht van Hurer Maje teits ministerresident te Bern da invoer van vee uit Nederland in Zwitserland over de Fraufch Zwitaerscbe grens tot nader order is toegestaan De gevangenis te Maastricht herbergt thans hooge gasten een jonkheer en een baron beiden Belgen De eerste wordt verdacht van nanrandmg der zeden de laatste van diefstal Hot Ksluk b i funiti i i lo Romaiiolli p onverwachte wjjfo Kon tier rijkste ed l ie lon van KlorotiRu trachltu naar populariteit eu meende KÏoh die te verwerven door van h et beeld waarmet man eooveel op bad een exemplaar io marmer ta bestellen Hij hoopte dat het volk ham zgne bestrijding vgn ds damoeratie zou vergeven door de hulde ilie by aan de stad bflwaea Kd bij iliefhebbers der kunst aU de Florentijnera zjju was eana speculatie op de Ijdelheid niet dom Hierby bleef het niet De OoatearÜker zou naar het goed sijiter vaderen terugkaeren en wilde zich een msoenas der kunst tjetoonen Asgiotina cane dienst bewjjvn en eeo aangename gedachtenis uit het vaderland der kunst mat zich voeren Daarom besteLle h eene oopie in het klaiu van bat beeld waak voor Angiolina geposeerd had Twee dergelijke bestellingen konden in hat oude atelier op eeoe vierde vardieping en in eea afgelegen gedeelte van da stad niet worden gereeil gemaakt Da knastanaar verhuisde naar het sehooosla gedoelta van Florenoe alwaar bij aso het sLrsod van de Arno een paar fraaie kamers benevens eane ruime en lichte warkplaata in de baneden vwdiepmg gebuurd had Angioltna ging natnurtyk met hem mede en waa in den uvenden hamel Bomaoelli nam eau paar geschikte arbeiders in het werk en drie jonge kunstenaars verzoohten by hem als lèvas ta mogen arbeiden Veracheideoe veraogsnda tiedau onder welke een ryke bloedvar want die tot heden niets van hem had willen weteu bodeo oara een vooraehot aan opdat hy in staat ion syo ziefa het benoodigde marmor aan te sohaffsn en andara aitfavaa te doen Naar wy vermimen zal het vervoer der Ifebroedsra Bingen wier aitleveriug door ome F geering is toegestaan pUata hebben op Maanflag 18 en Woensdag 20 deser Alfred Uingen wordt Maandag vau Amsterdam ofltav Hmgen Woensdag van Rotterdam naar de Belgische grens gebracht De Italiaansche regeering heeft van de Belgische en Franscbe het recht vau parcours tea aanzien van de beide door ons ttitgeleverdeu varkregon Op Belgisch grondgebied xuUeu zg nu door de Belgiscbe politie op Fransch grondgebitsd door de Franscbe politie worden liegeteid om aan de Italiaan che grens door do politie te worden overgenomen Eeo luliaansch drama ia weinig woorden Te Rome werd aeu meisje op straat lastig Mvalleo door een jeugdig werkman Sabbatini De verloofde van bet meisje kwam tusscheo beideu en las hem de lea Sabbattni trok een mas en wondde den jongen r oowel als het meisje doodelgk De moordenaar vluchtte raaar heeft zich den volgeoden dag door berouw of vrees voor de straf gedreven van den Monte Pinoio gestort Ug stierf na eenige oogenblikken De heeren Rink Pgnappel Heemalterk on Mutsaers hebben een amendement voorgesteld Mtarvan da strekking is om in bel outwerp tot regeling der personeele belasting de baardsteden c als afjtonderiyitea grondslag to doen vervallen In het gewgzigd ontwerp ia getracht dezen grondslag los te maken van de wgze waarop de woning gebouwd is en te verbinden aan de wyze waarop zy vetwarmd of niet verwarmd wordt gebruikt Op zichzelf beschouwd is dit eeo verbetering maar die het bezwaar dat men daardoor wil wegnemen verplaatst Want nu wordt voor den groodslag haardsteden nipt tooals bg de andere groodilagen het gebroilczelf an wo ning Qobilair paarden maar de min of meer gerieHgka wgze waarop de woning gebruikt wordt belast De voorstellers vermeensn dat dit een geheele verandering brengt in bet ka rnkter van de p ersoneele belasting Intüaschen ook na de wgtigiog blyven ds volgende bedenkingen hesisau dat verwarming der woning bg de wetdo r finanoiaela bezwaren zal worden bemoeiiykt evenals tot dusver toestroomiog van licht en luofat wordt beperkt door de belasting op daoren en vensters dat geiykstelling van verwarming voor Ma dag met verwarming gedo nde vgf maanden Twoo dimes eone Kngelsrhc en Bent Klorentijnsebe gravin kwamaa in schitterende oquiptigei en vertoebteu dau kunstenaar bare busten in marmer to houwen De couranten L Arte aa I Gaietto Tosoana bevattsn herhaaldelyk verzen op hei standbeeld met toespelingen op Angiolina Voor bat overige naiuurlyk niets anders dan loftuigingeu op den beeldhouwet Romauelli s portrat werd lalfi door professor Martellini geschilderd waarna het aU staal gravure ia de boak inkel0 te koop wai De oude kamerjapon werd door eea wart fluweeleo mat ryka brodanéo vervangea Angiolina moofat s morgens niet meer met bloemen rondjfaau zy behoefde voor niets anders dan i oor de faoishouding te zorgen Na op desa wfjie xooals w hopen tamalj oauwkearig Romanelli s galuk tiascbreven te heboiin verplaatsen wy ons eeoiga maanden verder iu den ti d De beide examplaren in marmer vaa Pirenoe i n gereed en betaald een derde la onder banden Ua Xugelsobe dame ia mei harx husta rertrokker maar de Florantijnscha gravin komt nog avnmaal in de week bij Romanelli jp naar t n werk ta zien dat langzasm vordert Zy is eene ryke weduwe i n ruim dertig jaar dia van niemand afhankelijk is Zij ziet ar niet kwaad oit eu het is moeflyk ta taggan of het hara schuld of wal die das kanstaoaara is dat de busts niat klaar komt Men is in het atelier bezig dan faan io esnigtins grootere sfmelingao te motlellerra Romanalli hoeft daarop eone bestelling ontvangen Hy schetst tntuasoken eeno iluironrends Veaus waarvoor AagioItna bV model zal wpzra Hare vornsan zyoaog even schoon maar baar galaat is iets bleeksr en hsre oogaa t B mmder Ismdig daa vioe W even bezwarend m voor de baUatingacbuldïgeB als tg noodiakelgk is voor d oontröle ea daarom den grondilag zelven oobroikbaaf njaakti dat tot bawttste of unbe voate fraude aaulwlding aal worden gegaven daar da belasting acbuldigan bg de aangifte niet zuUeu wetan hoeveel vertrekken tg bat ook slechts één keer io de winter tullen verirarmd wordaiii en derhalve aanvaokelgk alleen die vertrokken tollen aaugaveo welke regelmatig verwarmd worden maar bg verwarming van eeu vertrek buitsu da aangegaveoa alliobt anltea vergeten althans nalaten aupplatoire aangifte te doen dat anti hygiëaisohfl toMtandeu financier zullen worden begunstigd Wordt dit aaomandemaut aanganomaB daa sullen eenige artikelen van bat ontwerp moe tan vervallen eu al in eeaHje andere wytiginf moeten worden aangebraoht Toen de sebipper van bet vaartuig Mariannec liggende op stroom voor Dordreebt Zondag in den laten avond aan boord kerogkeerjte uit Rotterdam waar bg dien dag had dooi ebracht kwam hg tot de ervaring dat men zyna afwetigbeid bad ten nutte gemaakt om eene hoeveelheid tarwe waarmede het aobip geladen was te ontvreenideQ De verdeokiag viel al terstond op een der knechten die ftïeb naar den wal had begeveü Terstoad werd de politie in de zaak gemoeid die oomiddell k een onderthek fnateW rf f en tarm n vond om bedoelden scbipparskucchtt lekeren A A U U oad 42 jajir gudomioilieerd te Autwerpeo te arrasteeren Het den volgeuden dag voortgezet oodenoekbracht aan het Imbt dat door zekeren S J te Papendreebt au diens beide ionen een partytarwe waa gekocht au dat door hen eeoe hoeveel beid van 26 takken was van de band gedaan aan zekeren K O eveaeeas te Papeadrecht woonachtig op welke party door depolitie be lag werd gelegd Eeu au ander gaf aauleidiug dat ook S OU dtflua twee tonen werden aangahondeu ea gisteren met den scbipperskneebt ter beachikkiog der justitie go gesteld Tevens is het geblekeu dat ook van da ladiog van een auder schip de Johannes Putrua dat inmiddels naar Manukeiia ii opgevaren eane party tarwe is ontvreemd aanwelk misdrgf de op dat aohip van de kineohtniet vreemd moet ign D G Door de Amsterdamsche politie wu tegen den heer Schnm ann dïrertenr vau bet Scand navische aircus zeven en tirinttgmaal proeeaverbaal opgemaakt wegens het doen optreden Na dezu luiioUtingeii begeven wy dus nnar bat nieuwe atelier van Romaiwlli Hat gelijkt volstrekt niat op bnt oude Het lieslasl uit eene grootf ual dia tot aan de aenla Iravenvardieping loopt an daarom eene umcrkalyke hoogte heeft Het heefi ramenaan den kant dar straat oa asa dien van en taia dis ook door den beeldhouwer gehuurd woriil Versoheiden arbeiden zyn druk batig Da hamerslagen weJ rgalmeo bel witte grUU Valt op d u vloer eu bedekt diaa alt mal aene sohittaranda sneeuw daboren knanen eo de beitels güntiarau io het licht Achter eeo scherm staat Komanalll aa raudalMnzijn Venus Kan paar Kogelschen laan by ben De een spreekt een bewonderend very baantifula uit Ui gevolgd wordt door het goedkeurend tyn van den snder De mylords gaan an aa ken koratarn van da bewonen der stad een man dia bat hoofd hoog draagt en dieii Homanelli met alle bljj ken vin oarbied ontvangt Met is professor Barranli do voornlumate en ryktto beeldhouwer van Ftorenee eau van da laden der academie die grootsn invloed heeft I Nadat Barranti vlaehtlg bet werk van RomspaJIi beifieo eo ttebtge woordau van goedkenring gMproken heeft verzoekt hy dezjni met hem in den tela te gaan Romanelli zeide hy terw l hy pUutta nam op eone Imnk oader eon gewelf vau wysrankeo welker kooestigp gebogen stamaieo neb om hst lUwerk slingerden aa dit yolkoman met hunne donkergroene blatloreu en roode wnaldarig ontwikkelde vruchten bctiekta fik wilde n sUeen spreken