Goudsche Courant, donderdag 14 november 1895

IHrecte Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1895 1896 Aangevaijgen 1 October TUd van Greenwicb 7 88 7 88 8 08 8 18 8 88 8 48 18 88 18 88 18 88 18 46 18 88 1 44 S SO 4 08 KOTTlRPi M 8 O O D i 8 08 8 40 doud Hoonlnoht Nleuwnknk Cpall KoltatduB V aottenlua A 0 p ll Y meiiw ikack S H oiannkt 8 88 7 M 10 18 10 88 18 88 10 48 10 48 8 0 8 8 4 08 4 40 6 61 DEN H iA 6 GOUDA 7 48 8 07 00 tl Dik DEN B4A8 H ga 617 80 7 48 6 80 S8 8 4810 1111 8618 161 86 8 44 8 68 8 43 4 16 6 17 8 08 7 68 8 88 VooA 6 67 10 17 1 41 8 14 Z Z1IW6 II 10 88 1 6 6 88 68 Z M 88 10 48 8 08 6 8 10 08 Oottdl 6 88 7 60 8 18 68 10 1610 6418 0 18 46 8 17 8 14 8 88 4 18 4 43 6 47 6 60 8 88 10 18 Stspl U BlaUwqk Eraiiwag sn Naciao LeidHki iidu u Heknidorp D T I E C B T e O Q D t Ulmht 7 0 10 11 84 18 0 8 10 8 614 48 8 U 7 60 8 08 07 10 84 WmHm 8 11 10 83 1L61 4 18 6 0 8 88 10 64 OadtnKr 8 18 10 81 4 84 8 36 Oolld 8 88 84 10 44 18 07 1 81 8 41 4 87 6 18 7 08 8 86 8 418 48 11 10 oU 7 0 8 88 8 0 8 87 10 80 10 80 18 18 18 88 1 87 8 86 8 47 4 46 6 87 7 14 7 4 J P 8 8 64 6411 Ï M 7 48 8 4 i 08 18 40 4 67 8 01 0 06 Z iq w 7 68 68 U l U 4 8 08 8 18 10 16 Voort 8 07 08 11 87 1 01 6 80 8 88 l Ulgo 8 18 8 18 8 M 10 07 10 48 11 8118 48 1 08 1 67 i OB 4 17 8 86 6 67 J 44 8 81 8 81 10 8111 46 ooi Di UTiiaai 8 08 10 1 10 67 18 48 8 10 8 17 4 1 4 47 6 67 8 61 8 11 W 18 11 14 8 87 7 10 10 88 11 88 8 46 8 8 6 08 8 17 7 18 8 48 10 17 8 8710 6111 46 1 80 8 08 8 60 4 48 6 8 6 16 t 8 04 f S0VU1 AU8T1ID1M 10 01 10 67 11 10 1 11 4 47 l 11 06 1 1 18 4 86 6 8 48 1140 IHSTltBAH OOVBl iLuIndwCat 8 8 1 10 41 1 16 4 10 j 6 11 Sndi 7 11 8 04 14 14 11 11 3 8 6 10 7 40 Stoppu to Blnw k Enimi m Nootdwp Uidacluiidui w UAnidotp 8 46 ll l IX Slopl to Nootdorp LtidMhMdim m fil iiw jk iKitUw u U k idon TUt 12 kiodwen beoedaa den gBoorloofcten Iwftgd Het O M beeft tegen den heer Bdmmann geSiacht eeu boete raa 27 X 1 X 2 gulden oi 4 mMDdea gefftogeoitatraf BtMUn Q nénaX 2e K luo Zitting ran Dinsdag 12 NoVember 1895 Am de ord4 vru het ontwerp tot regeling der pertoneel belaitiog By de al meene beraadilaging gaf da roorzitter een leiddraad voer bet Igemeeu debat aao dat wk het regeeringibeleid in het algemeen mag omrattei De beer Farncotttbe Saodera weea op den inrloed weDten de werking der niautve Wet op bet Pereoueel sat uitoefenen op bet beitaaode kiearecht en betoogde dat al deze moeilükheden Terdwyneo bg de hAcdbariog van bet dienatjaar ran 1 Mei tot 1 Mei Hg ging ferder DÏtToerig na den inrloed dezer belaating op de r ki en gemeente fioanciëc en beweerde dkt de mioiitar te onaekere gegeveoii beeft feratrakt toor de raming der opbrengst Ër ia Mn nadere motiraering tbd het verliea tbd ataohta twe miJIioen dringend noodig Spreker komt tot een donkerder raming en rreeat dat de Oemeentebei uren hoogere opcenten allien moeten heffen ten gevolge van de mindere opbrengit ran het Perioneel Ëfenceer acht bg te optimiatiach a mioibtera raming Tan de boitaagewone middeWn tot rergoediog ran het verlies dat de gemeenten zullen lyden Hij waarachowt tegen progreiuie in hvi Peraojieel en rraagt in bet algemeen meer licht De heer Koeaaingh oppert beawaren tegen de ongnnitige verhouding waarin bet platteland volgens düzo wet komen zal De rerbonding voor de laagate klafiaen ten plattelande ttt nog ongunitiger worden dan onder de beI itaanda wet voor zooveel de huurprijzen betreft Niet alle qoder eena klaaae gebrachte gemeenten ataan onderling geiyk ipr baalt aU voorbeeld aan een 14 ta1 gemeenten van de laagate klaaae waar de buurpryxon hooger z n dan de miniatar meent en treedt hiarby in eanige uit eoietting van de ogfera De beer Bouman behandelt apeoiaal de ffe volgen der wet voor de gemHeqte finaaciën j De heer Van der Kun juicht bet hoof dbe ginael der wet toe doch meent dat de min io de toepaiaing heeft geikatd I De heer Van den Bercb van Heematede dnrft niet dö verantwoordelgkheid voor deze wak te aanvaarden Heden ia da miniiter a n het woord o het begin dea jaara troli het de aandacht Idat tal van voorwerpen die de apoor t r Iverzeuding waren loevertrouwul vwertien ver I Voornamelgk aeheen mén beillg niunt te hebben op Boboenen wgl deze telkens nit de kken verdwenen terwijl oak wal t beela f ikken wegraakten ten nadeele vau ver chilnde bandelanra en fabrikanten Van datartiket nder dat men iets van dader of dadera kon joatdekken Inmiddela had h t ook reeda de tendacht der politie te Utrecht getrokken dat is de fegiatera der uitdra ri hefhaaldelgiV voorkwam dat achAenen imrea gekoQht v n an ipoorweg arbeider te vergeefahsii de politie naar dezen arbeider gezocht zg kon um niet ontdekken WaA baar etniter niet mocht gelukken deed het toeval Ben der ladingmeegtera vond op zekeren dag in een ledigataandeu goederenwagen een pakje en io de veronderstelling dat dit wellicht vergeten waa verwgderde hg het daaruit De arbeider O V d B kwam deeelfden dag naar den be wnateo wagen informeerep en dit deed vermoeden tegen hem rgzeo en leidde tot de ontdekking in deion peraoon speciaal belast met bat overladen der goedaren van den dader van veraohillende diefstallen 8 40 8 41 8 84 8 01 8 10 8 87 8 08 8 18 8 84 8 80 J 88 T 8i T 88 1 48 7 88 8 8 10 8 18 8 88 dn UokIl 6 16 1 87 7 66 8 08 8 11 Ulldiw 6 60 8 64 Woonin 6 6 7 08 8 18 Ulrcxdil 8 18 8 88 8 41 f f Nur Inutanltm 8 81 86 8 87 8 14 OouiU n t dui 0 8t Maandag te dier zake voor de rechtbank te Utrecht terechtataande bekende bekl de vgf hem ten laste gelegde diefstallen dooh ontkende alle aohuld aan andere reeds sinds ongeveer eea balf jur Toorkomeode vermianogen De dieiatallen waren zeer gvmakkelyk geweaat daar de verpakking dtkwyi zeer nlecht was zoodat er bg het overladen wel eena een paar naboenen nit de doozen vielen Hg waa tot de miadrgven gekomen doordat zgne vrouw die in gezegende omatandigbeden verkeerde klaagde dat rg niet bet noodi e voor de luiermand kon bekomen Dat kon bg niet verdragen en daarop zeide bij haar toe baar daarin wel tegemoet te zullen komen waarop hg de dieiatallen gepleegd de aehoeoen gedee t gk verkocht en het geld aan zgne vrouw gegeven had De off van juat mr S J van Oeana er op wyzeode dat bekl een acbandelgk miabrnik had gemaakt van zgn betrekking en dat men wel kon aannemen dat bg aan meer vermiaflingeu achuldig was dan alleen aan de vgf waarvan bet wettig en overtuigend bewgs wai geleverd ei chte bekl s veroordeeling tot l jaar en 6 maanden ge vangen ieatraf UiUpraak Maandag U D De opvoering van Deroulédet drama in verzen Meaaire Du Guesclinc in het Theatre de Porte St Martiq geeft de Fransche b aden aanleiding een aantal anecdoteo over den patriottischen dichter mede te deelen Behalve die waarin agn lange jas en zgn chauvinisme nu de hoofdrol spelen of waarin zgn vriend Alpbonse Altai voorkomt steeds gereed om met Derouléile een loopje te nemen zgn er nog enkele onder die den schrijver van de Cbanta do aotdat beter doen kennen Zoo deze in Ie Gaulois gevonden Tgdena de commune was Deroulède kapitein bg do infanterie Toen de Versaillanen Parga binnenrnkten marcheerde ook Deroulède aan het hoofd zgner compagnie naar een barricade waar achter klaarblgkelgk de gefedereerden badden post gevat Kensklapa wordt een vrouw zichtbaar dia een geweer in de band heeft Ëen schot valt bet geweer is afgegaan De compagnie van Deronlède heeft den voorbgsnellenden kogel gegroet doch niemand werd getroffen Deroulède heeft zich niet bewogen steeds glimlacbftnd loopt zg aan het hoofd der compagnie recht op de baricade aan Het geweer wordt opnieuw aangelegd weder knalt bet schot en nog eens is het mis £ o onverstoord nadert de conpagnieR commandant met zgn troepje al meer de plaats waar de vronw staat Snel achter elkaar schiet 7g nog eenige malen het geweer af maar zonder iemand te raken Ëiodelgk is Deroulède bg de baricade aangekomen Nog even kalm neemt hg zgn kepi af hg ziet de woedende megera aan die van Bpiit het geweer dat niet raken wilde wegwiera Beleefd en mat zgn kepi in de hand zegt bg op een toon alaof hg in een aalon de gastvrouw een compliment maakte Mevrouw ik betreur bet zeer dat ik u mijn gelnkwenacb niat kan aanbieden Maar werkelgk n ia te onhandig c 10 17 lo u e8 18 18 08 10 64 11 01 11 08 11 18 11 84 8 18 18 88 10 7 47 8 4 il 8 8 10 11 Eugen Wolff de oorlogscorrespondent van het BerlinerVTagablatt lond aan zgne coarast de beschrijving van eena door hem bggewoonde militaire terechtstelling op Mada gaskas om over de werking van de Lebol patitonen op lavende mensehan te oordeelen Dp korten afstand treffend veroorzaakt de liebal patroon zoowel bg het intreden ala bg bet verlaten van bet lichaam wondjea aóó klein dat ze bgna niet zichtbaar zgn in de grgsblauwe vlek er omheen de hnid bji de wond sloot zich onmiddellgk weddr ala men baar oplichtte Maar waar de kogel het been getroffen bad waa de uitwerking veraohrikkelgk niet meer enkel inwendige verbloeding maar een atralenvormige wond waarbg ala met meliniet alles uiteen gescheurd is De vier veroordeelden wier executie Wolff bywoonde haddan een genadeaohot gekr en door bet oor de a hedels nu waren daardoor bgna geheel uiteéngespat zoodat er nog slechts brokstQkkeu aan den romp hingen Misschien eohter moet id aanmerking genomen worden dat d tromp van bat geweer tegen de oor opening gezet werd zoodat het twgfelacbtig blgft of deze uitwerking verkregen zon zgn bg het treffen op een afstand Da Norddeutacbe Allgemeine itongc geeft eeu uitvoerige besehrgving van het nieuwste scbildarstnk van keizer Wilhelm De keizer bezocht gedurende zgu laatste aanwezigheid in Kacsel herbaalde malen bat atelier van den hem uit zgn stadententgd nog bekenden bi toriBscbil ler profaMor Hermann Knackfuis Later vernam men dat deze bezoeken voornamelgk golden het uitwerken van een teekeniog welke door den keizer was ontworpen en waarvan toen zg afgedrukt wua den keizer van Rniland het eerste exemplaar werd toegezonden Onder bet ontwerp beeft de keizer eigenbandifï geschreven V5lker Boropai wahret enre heiligst n Güter Wilhelm I a De door den keizer uitgedachte compositie II door professor Knackfuss uitgewerkt tot een scbilderg dat aldua wordt beschreven Op een rots staan beschenen door den lichtglani van het kroia het teeken waarin alleen de Christenen de zege bevechten de allegorisabe gestalten van de beaabaafde volkeren üp den voorgrond Fraiikrgk Met de linkerhand bet oog beachadawend gelooft zy nog niet recht aan de nabgheid van het geraar Duitachland daarentegen gewapend met schild en zwaard volgt met opmerkzame oogen bet aangroeien van het onheil liosland eeu sohoone vrouw met zware lokken legt vertrouwelgk haar arm op de schooders van de weertttre gazelhn Naast deie groep ataat Oosteorgk de rechterhand gebiedend uitstrekkend om het nog aarzelende Engeland te winnen voor den gemeanacbappelgken arbeid Italië staat tusschen beiden in en staart evenals Duitscbland opgewonden naar het dreigende gevaar Het inde van dezen stoet van edele vrouwen gestalten wordt gevormd door twee jonge meisjes met lange lukken zg zyn de zinnebeelden van da kleinere staten en ook zy dragen een speer in de band V6or deze groep staat da gevleugelde aartsengel Michael voorzien van een pantser en in zyn rechterhand het vlammende zwaard houdende 7 ya gelaat ii gekeerd in de richting der vrouweoschaar zgn trekken getuigen vsn ernstige energie en zgn uitgestrekte linkerhand welke wgst op het vreeselgke gevaar dat aadart ondersteunt nog de oproeping om gereed te zgn voor den heiligen strgd Aan den voet van het robsplateau strekt zich de groote vlakte van het £ nropeeiehe beaebaafde land uit doorsneden door een majestueuzen stroom oergtoppen verheffen licb aan den horizont ver in de hoogte worden steden zichtbaar waaruit de kerken der verschillende gezindten naar torens opsteken op den voorgrond ataat de burcht HohenzoUern Doch donkere wolken des onheils hebben zich samen gevat over dit vreedzame landficbsp donkere rookwolken verduisteren den bemel De weg dien de naderende Aziatische borden inslaan wordt aangedaid door de vlammenzee eeoer in brand staande stad waaruit helscbe rookkotomuen omhoog stggen Het dreigand gevaar in de gestalte van Boeddha duikt op in deze sombere omgaving een Chili neescbe draak de beliohamiog van den demon der vernieling dfaagt bet beeld van dezen God mbare gestalten naderen den oever van den be8chermenden Atfeom nog weinig tyd en hg is de grens niet moer De prent is in den boekhandel verkrggbaar 1 84 8 88 8 44 4 0 4 87 8 04 8 11 8 80 Ut a it 1 88 8 08 8 18 7 11 8 48 8 60 7 80 8 10 11 80 18 80 l j08 18 40 Een jnchtliefhebber te Winterswyk kwam op eenigen afstand van het dorp een hem geheel vreemden Vogel togen Hat beest liet zich met de baud grgpeu misschien waa het door een lange reis uitgeput want Van verwonding was niets ta ontdekken en t et dier is tot op dit oogenblik een halven dag ua de vangit nog in lavw w ooguachgnlgk g ond De directeur der Rgks H B acbool te Wintaravgk determineerde den vogel ala Tetrao bonaaia haselhoeo een aoort beboorende tot de familie der raigpootboendfars in Nederland verl enwoordigd door bet korhoeo Het hazelhoen is eohtar niet iuhaenach en bewoont als atandvogel de bergwonden van Noorden Middel Europa van de Alpen tot aan dan Noorder Pooicirkel Ia geheel Fngeland Denemarken Noord Doitschland en Nederland komt het hazelhoen niet voor Ën daftr naar het sobgnt deze boeodersoort nog nimmer in ons vaderland werd aangetroffen zal deze vondst ongetwgfeld de aandacht der ornithologeo trekken Op de Blaak te Rotterdam ia ren kantoorbediende door drie xheerenc aangevallen Zg beroofden den jongen f200 die hij wiaselen moeat Da politie zoekt de daders ta vergeeia Het Engelache achip Ladg Ruthven kapitein Jones van fquique met aalpeter naar Hamburg is bg Calantsoog gestrand Slaepbooteu en vletterlieden verleenen aaaiatie Een nader bericht meldt dat het achip door de equipage verlaten ia en da sleepbooten te Nieuwsdiep aangebracht Omtrent de nieuwe oodheidk ndige ontdekkingen te Rome wordt gemeld Het heerlgke amphitheater der Flavii ia thana ook in het noorden an oosten blootgelegd men kan tbanii rondom den geweldigen bouw van het Colosseom wandelen en zgne machtige flanken van alle zgden bewonderen Aan een uitgang der Via S Giovanni aan het einde der lange as van het Coloaaeum stiet men op een diepte van 4 50 M op een plaveisel van Travertgn marmer waarvan men tot aan de nieuwe Via Serpentine aan gordel van 30 M lengte en 17 60 M breedte blootlegde Die Travertyn butrating omgaf vroeger het gansche Coloaseum Daarop volgde eene bestrating op f e gewone Romeinacbe wgze nit blokken bazalt lava samengeateld Zg kon niet in hare volle breedte vrggegraven worden daar ar moderne huizen op staan men berekent echter hare breedte op 10 M Derhalve liep om bet gansche Cobaaeom een atraat van circa 30 M breedte TuBBcljen bat Tr avert gnplaveiael en de gewone bestrating stonden ptlen WHarvan er vgf zgn ontgraven Andere ontdekkingen werden aan de noordigde ran het Cotloaaeum gedaan waar de Via di Colosseo met ongeveer 30 M werd verbreed Op 18 M van het a mphi theater ontdekte men een antieke straat dïe naar den Mons Celius leidde noordelgk daarvan vond men eene rg pilastera nit sotied bakateenwerk versierd mat halfzuilen eveneens van baksteen en door bogen anderling verbonden De techniek van het werk wgst op de tweede helft der Ie eeuw q Cbr ala tgd van oorsprong Bg nauwkeurige oavorachiog ontdekte men dat bet bouwwerk in techniek zelfs grootere overrenkomat vertoonde fliet het Ooioaaeom zelf en daar Suetonius verhaalt dat Titua dadelgk na den bouw van het Colosaenm met de Titus thermen is begonnen maken de archaeologen van Rome daaruit de gevolgtrekking dat men in de pieuw gevonden pilaatera den portions dier badinrichting gevonden heeft Daaruit zou dan volgen dat de Tituf thermen het noordelgke gedeelte van den Appiachen heuvel bedekken en dat de ruïnen die tot nog toe onder den naam Thermen van Ëituac bekend waren eigenlgk de thermen van Trajanna zouden zgn 67 10 04 10 11 10 18 10 87 11 80 8 06 43 8 8 88 846 10 08 8 08 6 11 8 10 6 17 7 8 84 6 41 8 47 8 88 4 10 J7 4 8 48 Ook vele graven kwamen ïn de nabgheid bloot de meeste echter waren doof het latere bouwen verwoest Bovendien vond men vele antieke bouwstukken die da middeleenwscke bouwmeesters als materiaal hadden gebruikt en ten slotte een marmeren standbeeld 1 80 M hoog waaraan de kop en de linkerarm ontbreken Het beeld vertoont het type van de yaita Ginstioiani die thuu in hat moMsm ToiloDia w opge t ld Andara opgraiiDgen wardeo in da Viadella Satta Scala bg San Pietro in Vinooli gedaan Bg hei booven aan eeu nieaw buis ontdekte aan op eene diepte fan 8 M de OTerbigfaelen lac een Romeinacbe woning waarin een kamer met wit en swarte mozaiek aloer en eenige waodreraieringen die nit bloemfeatoenen bestaan met disrfigaren in de paneelen zeer goed was geconserveerd In de Via delle Carrette wordt een antieke bftdkamer geTonden op da gewone wgze ingaricbt Naar de Tielsche Ct weet te melden teraoegde zich Zaterdag ten gemeentebniza van KerK Driel een paartje om hnwelgkaaangitte te doen zy een ürenpel weenwtje bg een bejaard schaapherder die aan zgn prilste jongd ai geen andere bezigheden had verricht dan zgne schapen hoeden en verzorgen Op de voorloopige vraag van den ambtenaar van den burgerlijken stand hoe ond hg was antwoordde de man dat hg het niet joist wist doch giste too wat om en om de vgftig c B t nazien van t geboorteregiiitet bleek bet dat de man 61 jaar telde azoo ond ben ik niet dat kan niet dat ia onmogelgk zegt de schaapherder dooh om de zaak niet langer tagen te handen wilde hg wel een jaar ol vgf toegeven en deed het voorstel zgn leeltgd op 55 jaren ast ta stellen Dat was het uiterste Na re en dupliek gelokte bet eindelgk den ambtenaar hem aan t verstand te brengen dat hg niet kon bnwen dan met inschrgving van zgn werkelgkeo ouderdom Met oen diepen zucht antwoordde de man 1 t is loed dan zullen we toch maar trouwen maar t valt me niet mee c Lange gezichten bij bruid en bruidegom gelach aan de andere zgde Een eind voorbg het station Tamines op een plaats waar de spoorwsglgn zich in tweeën splitst ontspoorden Zondagmiddag de vier achterste wagens van deu trein van Fargs naar Keulen en vielen om De trein ging niet hard en vandaar dat de reizigers alle met den schrik vrgkwamen op een paar na die zich licht beseerden De stofiTolgke Khade is echter groot Drie nur duurde het voordat het verke r weer onbelemmerd kon voortgaan De reizigers reiaden na een drie kwartier verder in twee voorste wagens die io t spoor waren geleven Uit Detroit Ver Staten wordt getelegrafeerd dat eergistermorgon om 9 uu r gpn hevige stoomketelontploffing aldaar heeft Plts gehad tengevolge waarvan een groot gebouw waar een dagblad werd gedrukt instortte Het personeel der drnkkerg bleelf ongedeerd doch een groot aantal andere personen die in het gebouw werkzaam waren voornamelgk vrouwen an meiajes warden onder de poinhoopen bagraven Door de ontploffing zelf werden 15 personen gewond die eenigen tgd later werden gevondtu en naar het hospitaal vervoerd Het doorzoeken der poinhoopen ging met de grootste moeite gepaard daar de mine in brand geraakte Eenige uren na de ontploffing waren reeds 12 Igken te voorschgn gebracht terwijl er nog 29 penooen vermist werden Men vreest dat allen die nog onder depuinhoopen liggen bezweken ga Op de marinewerf te Amsterdam is Maandagmiddag een werkman aan boord van het panlaerschip aKortenaera in de machine gestort Om hem uit zjin benarde positie te verlossen moesten enkele machinedeelcn weggenomen worden De man in dienst van de Maatachappg de Schelde c was anodanig verwond dat overbrenging naar het Gasthuis noodtakelijlvvas Vrgdagavoud werd door de Lange Pannekoekstraat te Rotterdam eene lading hooi vervoerd Voor het huis van den vleeschboower L van Straaten hield het voertuig stil en daar werd hot hooi afgeladen en op den zolder gebracht Kort daarop verscheen een kenrmeeeter De winkel da bergplaata en ook de woonvertrekken werden geïnspecteerd an alles in orde bevonden Maar nu wilde de kaarmeester ook nog eai op den tolder kgken Daartegen had van Straaten veel bezwaar Maar inmiddels had de kenrnnester een collega en de politie gewaarschuwd en nn werd ondanks de bezwaren van dan vleescbhouwer ook de zolder geïnapeoteerd Niet zonder sncces want daar werd eene hoeveelheid van rnim 280 kilogram vleeach gevonden bigkbaar onder hooi verborgen geweest en in een toestand die het zelfs oor varken en honden ongeschikt voor voedsel maakt Natourlgk w rd het bWorfen vleesch onmiddellgk vervoerd en tegen van Straaten procesverbaal opgemaakt RalteBlandsch Overzicht Prins Ferdinand van Bnlgarge ontving de deputatie nit de Sobranje die hem bet adres van antwoord op de troonrede kwam aanbieden De vorst verklaarde dat hg de ge voalens van de Sobranje over de goadadienatig behoeften van Bnlgarge volkomen dealde en dat hg sedert bg aan de regeering gekomen waa had medegewerkt om aan ds nationale kerk haar vroegeren glans terng te geven Ik ben vervolgdo de vorst vast besloten den troonopvolger in dezelfde gevoelens van eerdied voor do nationale kerk te doen opvoeden De opoffering die men van mg verlangt om prins Boris onmiddellgk orthodox te doen doopen is een smsrtelgk offer voor eeu overtuigd katholiek ik zal mg echter voegen naar dezen wensoh dis duor de afgevaardigden is geïnspireerd zoodra ik er in geslaagd b n de groole tegenwoordige moeiIgkheden uit den weg te ruimen Overigens hen ik overtuigd dat bet feit binnenkort zal plaats hebben De rodevoering werd met een onbeschrgieIgke geestdrift ootvaogr n De Xurksche ministerraad heeft besloten nog andere milittire maatregelen te ne nen in de districten van het 4e en Ge legerkorps Op het gerucht dat de Armeniërs nieuwe betoogingen zonden houden te Konstantinopel heeft de Russische pezaut stappen gedaan bg den Armenischeu patriarch die gernitstellende verzekeringen sBegde De sultan heeft vgf kamerheersn ontalagene nadat de staatsraad Yzgel Bey onder eede alterlei beschuldigingen tegen ben had ingebracht Deze maatregel is algemeen met groote voldoening vernomen omdat de publieke opine reeda lang dit ontslag had geéischl Man hoopt dat dit bet beitip moge zgn vani meer dergeIgke maatregelen Terwgl het Uongaarsche kabiuet Banffy op politieke resultaten kau wgzen die blgk geven van de kracht waarmede bet de zaken in Hongarge beheert Igdt het inwendig aan een verswakking die telkens get genbeid vindt zich te uiten Dat was eerst de quaestil met den minister vaoi landbouw die geregeld werd door de fliuko houding van den premier doch die toch het aftreden van deu heer FestMich noodzakelgk maakte Thaui is er weder een qoaestie tuaschen den heer Kr dolyi minister van justitie eu den premier met het waarachijnlgk gevolg dat de minister van justitie moet aftreden De zaak was zoo De uiterste linkerzgdc interpelleerde de regeering over een bevel van den minister van oorlog betreffende de huweIgken van officieren de interpellatie werd beantwoord door den minister oor landeverdadiging baron Eejervary De minister presideut hield toen een korte toespraak waarin bg betoogde dat het geheele kabinet met de verklaringen vau minister Fejervary instemde Toen de beer Polonyi no aandrong bg d ii minister van Justitie dat ook date zyn oordeel zoo zeggen antwoordde de heer Ërdelyi dat hg van het onderwerp niet op de hoogte waen later daarover wel zon spraken Dit werd door de oppositie opgevat als een démenti voor den minister prasidont en een verwoedi aanval tegen bet kabinet was daarvan hot gevolg Nu ia het zeker dat de circulaire van den minister van oorlog in den ministerraad wan behandeld en goedgekeurd dus had de minister van justitie ook al was bem de interpel latie onbekend zich toch solidair moeteti verklaren met zgn ambtgenooteo Men hoopt dat baron liauffy er in zal ala gen deze qoaestie uit den weg te ruimen ei dat het kabinet in elk geval van het aftredeii van den heer Erdelyi geen nadeel zal ondervinden De Fransche Senaat behandelde ia tweede lezing het door de Kamer aangenomen ontwerp betreffende de bgdrage van den staat tot de oitkeeringpn nit hetpitionnle pensioenfonds voor werklieden Dit ontwrrp door een commissie nit den Senaat gevgzigd werd door Buffet bestreden die het onrechtvaardig achtte hen die veel spaarden te helpen terwgl juist vaak zg dii weinig konden overleggen het meest stenn verdienden en behoefden Op deze rede antwoordde niemand Maar de Senaat verwierp artikel eeu ftn het ont werp Nu deed zich een vraag van int rpretatiii van 1 et reglement voor Was het ontwor hiermee verworpen of moest het naar de commissie worden temggezoèden immers art 1 was door de commissie gewgzigd eu de verwerping kon van die wgzigiog het gevolg zjjn De ministar preaident werd in allergl ge haald en zeide dat hg het ontwerp naar de commissie hoopte te zien terugsenden Ander toch zon de b enaat mat deze stemming bgna zonder discussie een ontwerp hebben doen vallen welks tototandkoming ddor de Kamer eenstemmig verlangd waa De rapporteur zeiJa dat ds commissie icli toch niet met bet oorspronkelgk ontwerp zooala bet van de Kamer kwam zon vereeiiigen Niettemin besloot de Senaat bat baar terng te zenden mot 153 tegen 54 stemmen Er gaat thans haast geen dsg voorbg ol in Dnitseha bladen wordt melding gemaakt vaft processen wegens aaajaaleitascbenois of beleediging vaa de overheid in Dnitochland No d sDostnrzTorlagea verworpen zgn stelt de Duitacbe justitie zich tevraden mat de wa iaiien die het bestaande Wetboek van Strafrecht haar aan de hand doet en dia waren voldoende beweerde da regeering Indeidaad meer dan voldoenda vooral wanneer men er meé omspringt als in Dnitachland geschiedt Zeker blad gaf dezer dagan een uiteenzetting van het verschil tasachen Duitachland en de Wast Enropee8che landen ten opzichte dar pers In Duitscbland kan veel minder critiek geoefend worden zelfs in den meest beschaafden meest bamanun vorm Telkens komt men dan in conflict met da allerhoogste inatibt a en dan volgt er eeu proces dat op eea hooge nitzoudering na steeds eindigt met d opalaiting van den overtreder die d vrijheid van het woord te ruim bad opgevat De aVoss Zeit achtte het niet oomogelgk dst er eens nog een iigksdag of een Landilog zal gevonden worden die art 27 der Grondwet a leder Pruisisch onderdaan heeft het recht door woord schrift en druk zyn meening vrgelgk te uiten aanvult met behalve ala deze meeniiig in strijd is met die van de overheid Vroeger reetls hoorde men von een gonvernante die kwade vrienden geworden met de familie vervolgd werd èn veroordeeld om pon paar onvoorzichtige woorden door haar maanden te voren io den hnisatgkou kring uitgesproken Thans eeu staaltje van wat in de laatste dagen ia gebeurd Twee vrouwen uit den werkmanfstand houden een aataatkuudigen redetwist over het bekende telegram waarin de keizer ijn verontwaardiging uitsprak over het votum vitn den Ujjkidag nm op 1 April van dit jaar Bismarck niet geluk te wenachen Later krggen die vrouwen twist en de eene loopt naar den officier vau justitie om het fait dat hare vriendin a zich beleedigend over den keizer beeft uitgelaten bg het gerecht ran te breugen Er wordt een aanklacht ingediend en de rechtbank te A Itoua veroordeelt de beschuldigde tot 2Vs maand gevangenisstraf la Van nog andere processen wordt melding gemaakt Zoo zal nu de Pruisische regeering prof Delbrück den directeur der Preussisclie Jahrbitcber doen vervolgen op grond van een artikel in de Jshrbilchcr waarin ds BerIgnscbe hoogleeraar der politie verweet dat zij de oproeping van den keizer om tegen het socialisme ten strgde to trekken op zich zelf heeft toegepast en dieatengovolge de nitwer king van deze oproeping die vooral tot het volk was gericht had verlamd duor haar buitensporig optreden en het misbruik dat z van strenge maatregelen beeft gemaakt Dat de aoobillsten zoo iets niet mogen zeggnn was al lang gebleken maar uu krggt ook een hoot leeraar een beurt die zich altyd om het vaandel der vrji conservatisvea had geschaard Uitstekend in soover men dus ophoudt mot tweeërlei maat te meten maar af te keureu omdat men zoo do vrgheid van het woord geheel aan banden legt De justitie heeft ook de gerechtelijke vervolging wegens majestettschennis tegen Dr Fürster uitgever van het aZeitsehrift f dr Ethische Kultur hervat na zekere modedeeliug in de aUerl Volkaitg a KantouKerecbt te Gouda Zitting van Woensdag 13 Nifvembsr 1895 De volgende personen zgn veroordeeld wegens Overtreding drankwet L B te Gouda tut f 25 of 10 dagen h Te hard varen op de Gouwe J G E te s Hertogenbosch en P B te Gouda ieder tot 1 10 of 5 dagen hechtenis Viacbövertrediog J L H R en G J B allen ta Gouda ieder tot f I of 2 dagen hechtenis F V d P te Stolivyk en S B ta Reeuwgk ieder tot f 5 of 2 dagen hechtenis f G V D te Reenwgk tot f 2 of 2 dagan hecbtanis met verbeurdverklaring van het vischtnig of de waarde daarvan G V V Jzn te Keeuwgk tot f 6 of 4 jagen hechtenis met verbeardverklartog van het vischtnig of de waarde daarvan H K te Gouda tot drie dagen hechtenis Overtreding politie verordeuing van Gouda J J en G V d B te Utrecht ieder tot f l of 2 dagen hechtenis Overtreding strafwet i S te Waddiogsvean tot f 2 of 2dsgen b M M te Zo termeer tot f 1 of 2 dagen b J M V B te Gouda tot f 0 50 ef 1 da b Openbare dronkenschap C V H te Gouda i 1 B te Ooudarak J S iTReenwgk J v D te Goidarak A K ta Rotterdam J P zwervende J da B zwervende P B te Gouda J If zwervende II M te aGravenkaga ieder tot f 1 of 2 dagen bechtenia J C S te Gouds tol f 5 of 3 dagen h 0 A B te Gouda tot f 3 of 3 dagen h Openbare droakenscbap bg recidive M H T te Rotterdam tot twee heehtaoisstraffsn ieder van 3 dagen A V U te Gouda tot drie hechfbnisstraffsn ieder van één week en ofizendiug naar eene rgkawerkinrichting voor den tijd van 6 mundan V ü I lllUUUliHU IFarapimUê Mmuéa ek memem MJmmen gt4êr m tmm L van OS Aa Kleiweg E 73 OODDA Beurs van AnislnrdaOL Vor kra alotkoera 18 KOVKMBKR M ia lOlV 100t 88V IVis Va 6iy r 108 87 10 l is 7 4 686 636 lOl s 661 Z 140 80 108 100 147 7 SS 110 4 180 14 10 lts m 7Vl 108 100 68 lotv 146 6 l a 101 siy io 106 106 u 44 64 IS Via 881 180 IM Vla 107 i 108V 101 108 V a 61V 14 M a IM a l s 887 O ls O 41V NtnaaiiTO Oart Ned W 8 1 dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNOAa Obl Goudl 1881 88 4 iTALll luaohrijviug 1868 81 6 OoBTlHa Obl in papier 18 1 6 dito iu Etiver 1868 PoaTCasL üblig maf coupon tl dito brket 8 ausi AK0 Ubl Biaasol 1884 4 diloOeooua 1880 dilob4Kallia I8 8 t 4litobgHapal8S 0 4 dito ia Koud leen 1888 8 dito dito dito 1884 Sruijs Ferpet aohuld 1881 4 ToatllJ Gepr Uonv leeu 18 0 4 Gec leeuiug aerie D Geo leuniaK aerie Vu ZoiuAra Kar v obl 18 i Uuico Obl Buit Sok 1880 6 VBliasti l i ühl 4 onbep 1881 AMaTBautH Obli tinn t 8 8 Horriaiiiii 8led loen 1884 s Man N Afr Ilandalav saiid Avandab Tsli Mg Certifieatan DeiiHsataehappü dito Arab liypotlieekb pandbr 4 ult Mij der Vorateul aaud s Or Ilyaolheokb paadbr Sl Nadorlsndache bank aasd Ned Hsndelmaa rh dito N W tPse ll p b pandbr 6 Kotl Ilypothaekb pudbr Sl Utr Hypotheekb Tlilo S sl OoaTZxa Ooat HouK bank aaad Knal Hypollisekliaukpaudb a VHtaiKs Kquit hypoth paodb Uatw L 0 Pr Lien eert 6 Van Holl U apoorw My sand l Mij tot Ktpl V 8t Bpw sand Ned lad Hpoorwegm sand Ned Zuid Afrik Spm sand 6 dito dito dito 1881 dito lTiI ia 3poor l 1887 8t A Kabl 8 Zuid lul 8p mij A H obl 8 1 ol lK Waraekau Weenen aaud 4 Ruau Or Uuaa 8pw Mii obl 4 Balliaohe dito sand vï s P tows dito aand Iwsnft Dombr dito aand ICurak Ch Aaow Sp kap obl 4 dito dito oiilig 4 18V 6 V lói s tMBalZA aent Pae 8p Hij obl 6 llilo l North W pr O v aaml dito dito Win 8t I etar obl 7 Denver k Rio Ir Spm eert v a Illinoia noslral obl in goud 4 I Aulav k Naahviller rt sai tlelico N 8p Mij Ishyp o 8 Miss Kansas v 4 pet pref ssod N York OnUrio k West sand dito Ponna Jbia oblifi f Oregon r alif Ie kyp iu aoud B 81 Paul Hinn k Mauil obl 7 Un Pae lloofdliia oblig 6 dito dito Line Oor Ie hyp 0 6 NAnA sn 8auth flrt v sand VBK O Ballw kNsv lah d e O Amsterd Omnibus Hij saml Hottord Tramweg Msats aaad NlD 8tad Amalerdsm sand 8 Stad Hotiardam aand 8 KlLaiB 8tad Antworponl887 8 loiv 118 8la l HrussaI 1886 S a 108 IIONU TheiatKegullrOeaollacb 4 ll8l OaaTlNR HiaaUlecaIng I860 8 181 K K Ooat H Ur 1880 8 16 l SpiKja Stad Madrid 8 1868 88 Nao V Km H p 8pobl oart 118 350 Staats loteriJ Ie KUaae Trekking van Woenadsg 13 Novamber 1886 No 1660 211000 No 1088 60OO No 9786 en 10408 ieder 1000 No 8807 8780 61 6 ea 17708 iadar 40 No 8l07 16986 17768 en l8 67 ieder 100 PrgzOT vim ƒ 0 184 8788 68 8 8006 10880 13 87 16I88 18741 184 8814 634 8018 10941 10 l 13167 16117 18101 188 8816 6386 8U88 13 68 16184 18804 3 8 3918 6439 8106 10967 13646 16881 ISStT 164 8 8S 6478 8181 11013 13778 16846 1901 306 3018 6488 8168 11139 13880 16871 19040 a 3 8081 00 8108 11960 13 78 ie I906 436 30 9 S91 8316 118 6 13 98 16816 19 1 A 4 8188 623 8387 11399 13911 16888 19187 38 8188 631 8388 11411 14008 16366 18160 79 314 660 S840 11410 14187 16366 19168 14 81 9 6 8401 11 13 14181 16 06 19S48 698 8168 738 8438 11 84 14813 16414 19824 671 3880 783 8473 in4 14195 16444 19345 78 3434 78 8476 117 0 14314 16489 1940S 7 6 3436 5862 8 41 117 8 14347 1 1 4S 19440 767 3447 898 8718 117 9 143 4 166 8 19446 773 34 6 6100 8778 11931 14404 16706 1 4 6 84 3478 111 6907 I1960 14408 167 8 19611 860 8484 881 8818 1107 14414 10806 1 U