Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1895

34ste Jaargang Vnjda r m Novpiiibci IS95 iNo 6815 Meo Mede bet fteluk de hand 500 000 Mark aU boofdprya ia het gelukkiKii geval biedt de lupuwale frooi GoWföriotinR die door de Hoogo BAifcetsriüf an Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia Da voordeelige iBrichtiug van b t aieuve pUo tMitaat daariti dat lu deo loop van alecbts weinige maanden in 7 veriotingeu van 118 000 loten 300 prijzan bwlragende 10 981 720 Mark ter volledige bealiaaiog zollsa komea daaroader Eijn kapitale pnjzen van ventueel 500 000 Mark by uitnemendheid echter 3 prijzen M 20 000 21 pnjien M 10 000 SpnJEenuM 6 000 I06priJEenaM 226 pryzen a M 821 prijken M 132K prezen a M 88050 pnjr k M i 5590 pr a M 800 200 lS0 l H I00 8 89 t2 20l mimm mum JSieuwS en Adtertentieblud vóór Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden epfaatflt van l a repels a 50 Centen iedere regtïl meer 10 Centen iir ote letten worden berekend naar plaatsruimte Inzeiiding van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgove dezer Courant pegchiedt d a j e I ij k s met uityondering van Zon en Feestdaggen De prijs j er drie maanden is 1 2 5 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN sen raadsel wezen Wel wordt door da eigenIgkt invoerders die tieh echter bnitao schot ho den aan de drgveri van 50 tot 10 frank per bee t uitbetaald doch waar xiiteu d Joiltraa Ka ia het faéttenland tael montupeatën buiten omloop t ja rklaard tracht men die itufcken in oqb tand voor gangbaar geld t te geveu men kan das niet te voorzichtig w f u met bi t aannemen dier vreemde mnntea Het liju vooral de franks eu vjif frankUukkeo die in België met meer gangbaar zyu u slecht waarde hebh p als oud xïlver In NoordBrabaut zyn reeds veel hiervfin de du geworden n het is zeer wel mogelijk dal ook in de andore provinciën vooral rn handelssteden dit het geval tal zgu Ta Breda is er zelft de aandacht der justitie op ge vevtigd Van 1 December af word n behalve de ait ifle van 1000 K M boakjea voor de abonlamentskaaiten zoogenasmde groepen kaarten door de lüxplnitutie maatschappij hoogere prijzen in lekoiÓDg gebracht Aan een groot bezwaar wordt ecbter oor lioiidera van abonnementskaarten derde klasse HMan t gemoet gekomen deie toch kunnen iloor verhooging met 10 p H vro deu abonue nentsprija dier klasse het recht Terkrijgeo na tremen ondar d ktaase in da 3 kiaaiw te reizen Op het Belgisch gede dte der n Eiodhoren l Uik yn echter do van t December uikt te evt u al onnementskaarten niet meer geldig £ r 4 eafaat du vooruitzicht dat het metrieke Htglsel van maten en gewichten spooilig alge laeen aangenomen zal worden in Engeland I e quaestiu is bestudeerd door een coismissie lit bet Lagerhuis en deze beeft aanbevolen liet metrieke stelsel dadelgk geldig te verklaren lOOr alle doeleinden en na verloop van twee ur verplichtend te maken by de wet Een deputatie uit de vereenigda Kamers van Koophandel zul 20 dezer bare opwacbtiug aken bij minister Uilfour eerste Iord der chatkist en eenige memoriÖn overhandiijen vaarin de regeering wordt nitgenoodigd in de Dflrstvolgendo Parlemeotszitting ren wetsontwerp tot bel bec gde driel in te dianeo De Deutsche VVoebenzeilung gepft inbaar iongste nummer een Ken b ik in het donkerste Amsterdam een bezoek in de Nes aa bet zg sluitingsuur De schrijver laat daarin oeue keilerin vao haren minnaar die over de Nii dat 7 al u mot m flieli k vallen ik wilde n Vragen mij uw model Ui loenen Angiolina ylk voor mij zou doarop niet togen hebben sride Bomanelli hoogst verlegen raaar ik weet dat sij meermalen haar tegfuzin heeft te kannen gegeven by de gedachte alleen voor iemand andsrs dsa voor mg ta poaeeran O dat zal geen zwarigheid opleveren mij dunkt tij xal nu zoo schroomvallig met meer zijn Hnt il tooh too hernam Romanelli nut een hlos die zijne verontwaardiging verried In sllon gevalle zal bet u niet moeilijk vallen baar over te balen lk zou haar met kunnen dwig gen antwoordde dj jonge kuosteoaar niet weini otilgld Dwingen juist niet mijr nmel aaen gij mnet haar zion over to halen Ik kan u dit niet Ihdoven hoc gnarno ik u een genoegen zou willen doen mDsb praten wg er niet verder over wide d oude heeldbouwi r on stond op Maar gij suit hal m niet ten kwade duiden vroeg de sroae kunstenssr angstig r Watneeo vjlstrekt wet ïk wwisch u integendeel alles xoeda en in het byzonder do prijs der aeademie Maar mijne wenscbon zullen daarhg piet veel uitriebten gij beht veel tegei ttandora HaarJuw invloed Is aiit groot ea bovcndiea mag ik daarvan geen te raiiBf gebruik mnkan Oy begrgpt wel dat ik mij zalven niat nag eonpronittaereii door partQdig ta xgn m 3tO S8I9 8969 11990 14488 18887 19647 1010 SUt 3S 8977 11034 14471 16909 19659 1016 3641 955 8998 12054 14604 17107 19698 1073 3M3 6871 9005 12081 14507 17111 19711 107a Mte 68 l 9011 11200 14515 17164 1978 10 3708 68 9051 12380 14541 17838 19736 1151 8807 HU 9107 11891 14571 17354 1981 ItOl 3835 6477 9l 6 12392 14569 17441 19811 1 80 88 5 486 9181 18401 14698 174 4 1t883 li41 3964 6505 9f 6 12445 14708 17468 19861 IIIO 3 0I 6531 229 12494 14866 1748 19887 1SS7 40S4 948 9233 18501 14868 1752 30088 I86i 4105 6680 g A7 18619 14877 1756 10073 1494 4186 6758 9870 12820 14880 17644 20148 1441 4181 764 9363 12640 1497 17688 20170 1101 4144 6801 9400 12051 14987 17767 20101 1 43 4168 6813 940 12681 14 98 17775 30237 1864 4180 eS46 9486 19683 15032 17779 20288 1763 4184 6877 9485 18743 15103 17834 20380 1785 4193 6906 9519 11744 16161 17837 10360 1803 4101 6 ie 9572 U767 15211 17849 20414 1849 48 6 988 958 12795 15212 17863 20561 1885 4876 6991 9708 18839 15233 17890 30658 1918 4372 7184 807 19874 1529S 17908 205 4 1948 4481 7161 0861 18967 15297 17988 20599 1994 4444 7188 9 65 18996 16818 17988 20868 1048 4548 7855 9964 18002 15368 17988 3068I S0S9 4548 7873 9981 11024 1545 18008 30696 1059 4808 7480 10044 18081 16481 18091 30710 3081 4 B5 7480 10051 18092 15630 18112 20730 1904 464 7608 10097 13162 16535 18351 20731 8845 46U0 7847 1011 18801 16563 18266 30785 1 55 4741 76 1 10181 18210 1569 18807 20873 918 4780 7665 10188 13246 15777 18341 80889 1188 4883 7690 10839 IS842 16779 18850 30894 1990 4884 7756 10851 13182 16786 18358 30896 1487 4897 7778 10S81 13295 15650 18461 10896 18 1 4993 7889 10679 13346 15894 18493 20900 SM 5080 7905 10660 18874 16088 18635 20939 1675 5139 7932 10858 13414 16094 18 7 18666 1718 6840 7992 10893 18408 16106 18697 17371 ADVERTENTIfiN FOOL S Groene Olie U en onfeilbaar middel tegen 13 la e CL xïi a t i e Ic BTKAMHKID ia de LKDEMATKN SPIE ilBN DB Ook roor BRANÜ 8NIJWUNDEN en KNICUZINGEN aangewend geeft deze olie rerruiende uitkomiten Pryi par flacon met gebruikiaanwgzing 40 oenif bü J VAN OIJE KLEIWBG No 2 GOUDA WIJNHANDEL VAN ALPHË LEÜEBOËIl TS BOTTEBDAU Depdt A NOEHEB aouwe C 34 35 6000 Stuks tiit da falltctc mtiia tsnar dtr arile WilmiUndiohi hbrilkui eiar Legsr Paarden Dekens inoHtflB tèfïi R l u ipotprüi tui II 2 7B p r ituk wonlflii uiUarkoofat Dbii tftkka jrmltllbire daksna lijn z a wtrm ali ew pal M 140 X 190 om vroot liiw li t ffehecle piaril liedukkuid met wol op eiiaaid I ll 3 bread tre taB voorAD H kleine partij witte woUeae Slaap Dekens groot 140X IIX im wpf ium zesr kiotie ilechU door ïnkhii heiuorkbarf fouten m lift waahal miKfttoden Hd fl 3 90 perituk Kortaii andora het dulibele MT Uoiatiyk KaMbrevin beitelUnc woidfla aé iMf w 1 ftrriMul iirekt itugm UMMiidl TM ha Mtaa f uadnr rentlMan pn pt uil rcToerd B Hnrwltx B VlTiKEL fcC Agentuur bü de Firma Wed BOSilitilteGonda Kaastrloht Oroota St t SI SSgA Alierwege bekroond mes Kere Diplonia ti Uouden en Zilveren Medaille benefen Eere Oipbma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World Hygienic Eiponition Chicago 1893 ia het WereUberoend llrniven lionil Htsig Extract MELIANTHE ure D Machinale Fabriek DE HONIOBLOEMr TA H l van Schalk Go gereatigd te tOravenhage Geen middel ia ot kan worden n tgevonden welke de Melianthe overtreft liet ia OyHMBBOBPELlJK het beate middel ter wereld hetgeen de vete eu Terschillendo bekroningen getuigt flet vernacht en geneeat ON MID DELIJK de atrengaté hoeat en verouderde borstkwalen Dadelfjk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Uet groote debiet fa de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenachappen op prga worden geateld Ue MELIANTHE ia verpakt in flacona van 40 ets 70 cta en 1 met gebruikaaanwyzing voorzien van oaa Handelamerk gedeponeerd a d Kechtbank Ie Qravenhagt W Verkrijgbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VIM MILD Veerstal B 126 te Couia A BOUMAN Moordrttht J C RATEL AND Boikoop B T WIJK Oudermier timi misciEsTOOMV EEIJ Chemlsclic WasscherIJ VAK II 4 PPE I1ËIMEII 19 KruUkade Botterdam GebrevtBteerd door Z M deu Koaing der Belgen Hoofddepdt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az specialiteit Toor het atoomen en Terren Tan aUo lleerenen Dameigarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor het stoomsn Tta plncfae mantelfl veeren bont enis Oordynen tafelkleeden ent worden naar de nienwate en laatste methode gevQrtd Alle goederen het y geatoomd of geverfd worden onachadelijk voor de gezondheid en rolgena itaal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prgzen 25o o gedaald Te stoomen goideren als nieuw aflererbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week Cogoae fin Boig f X 0 4a K r O OOOSAO riK BOIB vu i a uu AmmuTn wordl talnarl lo van I d btmMd aaaaaliu ïui 6 uw inkooil roomn vu h AMMt na Dr P T yAK HAioai Booa ProafflMOli A f 1 80 Oitaliltoad vwbUibMr h t P H J y WANKUM firma Wed P J MELKERT Ooikhavan B U4 Oouda Een ware Schat voor de ongelukkige alachtolGars der Zelibevlakking Onanie en geheime nitapattingen is net beroemde werk Z Dr Retau s ËLFBEWARING Hollandaohe uitgave met 27 afb Prga 2 galden Ieder die aan de vertchrikkelyke gevolgen van dese ondeo Igdt moet het lecen de oprechte teenng die het geeftf redt jaarlgka dnixend van een zekeren dood Te verkrygen bg hetVertaga Magazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in poatzegels en in eiken boekhandel in Holland Jouda Snalperadruk van A BaiHaHiil t Zoos I 8 000 2 000 l OOO 400 155 1 prijs a M 300 000 1 prIJB k M 200 000 1 prys aM 100 000 2pr een aM 75 000 1 pr aM 70 000 I prijs ftM 65 000 priJB k M 60 000 L prija M 55 000 prezen k M 60 000 1 pryi ft M 40 000 De prgatrakkuiken i n volgeni plan vaa ambtswegti vaatgeateld Voor de aanatunda eerite prijstrakkingdater grootü door den Staat gewaarborgde Geldverlotiog kott 1 geheel orig lot alecbU Mark 6 of 3 60 l half 8 1 76 l kwart ly BO tegen inzendiug van het bedrag in bank papier of per poatwisael Alle comtDiaaiaa worden oniniddellijk met de grootita zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ona de met bet wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in banden Bg iedere bestelling wordt het vereiacbta oSioieole plan waaruit de verdeeling der priyzen Op de veraobillende klaasen als ook de betretfonde integgeldan te vrrnemen is gratis bygevoogd en zondet wij aan once Begunstigers onaangevraagd ua elke trokking de offiL ieele tgstea De uitbetaling der pryzen grescbiedt steoda prompt onder waarboig van den Slaat en kan door directe tue nding of ook naar verkiezing dar Belanghebbenden lu alle grootere plaataen van Nederland bewerkstelligd worden Uoi debiet i steads door bet geluk brguoatigd en onder vele andere aansienlijke pryseii hebbeu wy meermalen volgens oRicieele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia te voorzien dat by deze op den becbtsten grondslag gevestigde oaderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verxoekett derhalve om alle oommiaiies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogeiyk in elk geval voor den 21 NOVMMBBM e k te doen toekomen KAUFMANN 8IM0JS Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG P 3 Hiermede danken wy voor het vertrouwen ons tot hiertoe geaobonken en d wg bg bet begin dor uieuwe verloting ter deolueming invitoeren zullen wy ook vuor bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en rofielo bediening de tevredenheid van onze gtfërde Begunstigers te verwerven Ufat l iawzDviu tegen Jidkt ts r IWBfPawExpdIer Wat ialutlMtMinmtaBtawaBiIaDti n ygt oat é aa ataala ia ielar kaiafaaia JMBrlaialxpeiler Ptüa M aaat 7 aaiU 1 1 35 i iaaak Vaatluuilaa k a maaata lM fcataa ai ba I ki Riaklat Oa la Sollentaitt ïe Gouda bj A WOLFK Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt met GOUI bekroond J WILII VEIUiEEa Co te ZUTFHEN 20 Kilo 28 10 Kilo 14 50 nette Talelblikken 4 Kilo 6 7 franco aan hui Beatellingen in te zenden by den Beer C W V£RCEER TURFMARKT GOUDA w Blommestei j s Inkt NM i en 1 BlSTF HooMprüi lltiibiedeiiet M m ark IgdÉ de bid pJÏSteert Uitnoodiging tot deelnemingin de Kansen Tan door de den Staal tiamburg gewaarborgda gruotti ieidlotury waaria zeker 10 Milltoen 981 720 Mark gewouaen moeten wordec De prijxea vaa deze veel voordeel biedaade leldtolery die volgens het plan alecbta 118 000 totan bevat Eijn de volgacda De hoogate prija is eventueel SOO OOO Uark soonjtJ 3000 M SOOO M 1000 M 400 U 100 U 46 prijzen it 106 pryzen a 326 prijzen i 833 prijzen a Premie van 300 000 H 1 pryi a 200 000 M 1 pnJB a 100 000 M b prijzen a 76 000 M lpriJB IprS Iprüa 1 prij 2 pryren 1 prij 3 prijzen a 70 000 MJ ISSSprijzena 30 prgzaa a 1S3 prqz i300 liO H 138060 prijzea a 155 H t OOO H 60 000 H 55 000 U a 50 1100 MJ7il 0 pr a 184 100 98 M 40 000 M 30 000 M 6 43 30 H totaal 58 300 prijzen 3rprüuin 10 000 H en worden deze in eeoige maanden in 7 klaaaeo uitgeloot De Hoofdpriji lu de Ie klaue beilraagt Mark 50 000 ti gl m de e kl tol 56 000 M in de 8o tot 60 000 M in de 4e tot 5 000 M in de ie tot 70 000 M in date tot 75 000 M in de 7 toi 800 000 M en met ds premie van 800 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijatrekking dia officieel ia vastgesteld kost een geheel origineel lot sleohU Geld 3 S0 een hair origineel lot sleehu Guld 1 76 een kwart origineel lot alechu Guld 0 90 ledere deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellyk na de plaats gehad hebbende trekking de offioieele trekkingslijst Trekkingsptan voorzien van het Wapen van den Staat die de prijs van da loten en de verdeeling van de prijzen over de 7 klaasen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De nitbetaling en verzending van de prijzen jeachiölt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimkoudiog H B Iedere bestelling kan men eenvoudig I V per postwissel opgeven Men wende riek das met de aanvraag om toezending vao loten voor de spoedig plaau hebbende trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot ai moeember e k met vertrouwen tot Joseph Heckscher ORAin S MAa Bankier en Wiaaotkaaloar ia HAMBURG DniUohland Friotemps NO UVEAUT ÉS Wtj verzoeken de Damea die oss gafUo Creerd mode album voor hei Winterseizoen noch niet ontvangen hebben dit ta willen aanvragen aan I JULESJU UZOTaG p k Hetzelve wordt dan omgaand gratia M franco toegezonden Beatellingon van af 25 franc Try van alla kosten aan huts met 6 verhooging UiirHHIikMtnr la üiintail 1 1 WESTLAND8CHÉ HYPOTHEEEBAITE gevestigd te e Qravenhage verstrakt Gelden op X HypoUteek nverkoopt anébrievem vanAooo SOO 100 en 50 Inlichtingen ten kèitore der Bank en bj de Heeren Montijn é Co JJ HOOFT GRAAFUAND Dir K t j ERPERSROUAARDS De Zeer ITette Gesteendrukte NAAKEMBTJES word GELEVERD door 4 BRiNKNAAI m Zn BDSTNENLAND GOUUA 14 Nofember 1895 De agent 4e kl W C Swanink ke U mbt m btuoemd tot ag ot 3e kt alhier Door dirscteurea der American pHtrnléam Company ï K Bt ii anubesteed het maken van eu fundeering TOor een petroleara reeervoir met bijbehoorende werken op het terrein gelet en aan de Miias ten weat Q vai d PetroleuuliaTfO oud Cbarlois De ¥ o g üdB biljet+wn kwamen o a in C P W Dc MÏng f 15230 n J Nederhorsl f 15843 beideo a hier Men Bcbrjjft uit Nieuwerkerk a d IJ d Jl DondHrdag vierde de C V K TimotliPua liaar tweede jaarfeest uj de 2de opeob schonl aan sGravenweK De verf aderintr werd ge ipeutl raet het ziDK n vao Ps 25 6 en met HfiheA donr den eere voorzïtler Ds Westertwpk Viiii Eerten die daarna de jüngeliogen en uok de overige aanwezigen toesprak Nadat de ocreturis het Teralajt der Ter ui j ng hftd uitt bracht eu de voorzittel nog eeni e woorden e tproken ging men over tot dr feeBtvieriflg iiimenspraken vooriraehten en gpzaug wisselden elkander af fu voor velen eloeg hei uur ▼ an scheiden te spoedig Na het uitspreken een dattkgnfawt m A u m é Ê fen VWrv ÜMi en bei liogPTi an Gexang 180 1 door de vergadering word deze recht genoegiyke by eenkoDiat gesloten Men meldt uit Den Heag Heden is het liJk van het jongetje dat op laat der justitie naar Leiden ter schouwing was vervoerd u et verlof van de overheid hijr ter stede begraveo Nog een enkel woord over het zoo gernchtmakende geheim der Zeiaterhfïdec Naar de Utr Ct meedeelt wa door den soldaat M J W van het 5e bat 5e r g lufamlerie te Uirecht onlangs voor straf uit Amer tfoort overneplBatst in de kazerne bet gerucht verspreid dat hij het lijk van df n vermi ten eoldnat Langeveld persoonlijk had ezien do oogeii vraren oit hunne kassen gepikt de toppen der vingers afgebeten enz enz Uy een nanwkourig ingesteld onderzoek ia litgeriinnkt dat al die geruchten vaUch en door W te f verzonnen wareu hij is deswege ge trift met 14 dagen provoost tEVlLLKTO EET ELOEllENMEISJE bllet is tny ftltijd een f root genoegen en eene eer wanneer en wsar gij met mij sproken wilt hTq uw atelier zonden wij niet slleen ijjn liernan de andere kunsteaaar Vwo élèvos zijn daar en ofichoon ik niet wil vooronderstelle dat zq luistervinken zgn zou het toch kunnen gebearen dat liij aweeg eeo oogsnhlik om zijne gedachten tovertamelen Dat ty een of ander woord opTingen roUooiiie KomBDell den zin Juist zij zouden aeo of ander woord kuniian booren missebnm wel meer Vindt ptij niet i Ik vindt bet zelfs teer wurscbïjiilyk Gij aoet ever wol niet elouvea dat ik u iets tezeggen beb hetwelk niet een ieder zou mogon hoo ren Hy klopte Rotsanelli welwillend op den Bchoudef Gq ayt een veel belovend jour kunstenaar ve volgde hij Gij zijl wel goed jejtens mg Ik beo met uw Firanzi ingeaomrn het publiek schijnt zulks ook to zijn te oordoelen nasr het aantsl copica da xÜ hebt tnoeton msken Iiinimer dat de igeulqke kensers bet hoofd sokuddea sij De coniiuiswiëu an rapporteurs utt de Tweede Kamer der Stateu Generaal over de 1 hoofdstukken Vil U financiën eu VIU oor log der BtHatabegrootiug voor 1896 komen 1 hedenavond ïu het gebouw dier Kamer byeea 1 Men n eldt aan de N R Ct ciDinsdag van de vorige week kwam een no Ubal ingezetene vau Krommenie b den bnrgeaieestor dier gemeente eena klacht indienen tegen z joe eclitgeuuott die ou hebben getrach heu van i et leven te beroo en door vergif temengen door Hlcoholische dranken welke hi loa gebruiken De burgem ef ter hulpofficitT van justitie stelde een onderzoek in een kt tje met fle e hjei wrd nnar het parket te Unarlam overgebracht en Doi derdflg kwamen dn officier an jastitie jhr mr Ketbaan Micaré do reebter commisH TiH mr t Hooft en dt wud grifB r mr Van Thiul vergezeld an den brigadier der rijki eldwacbt t i Kromm e en vertoefden Jaar viiii 10 tot 4 uur verschillende personen hoorend en bü kun vertrek lastgevende de cerdaohte vrouw steeds te doen lewakeo Het ktHtje ts tot onderzoek in haiden gM teld van de apothekers Krowman on Van Tubher een Ie Haarlem Hun onderzoek is nog niet algetüopen De verdachte vrouw is SHdert 15 jaar gehuwd en moedor van 1 kinderen Sedert de iaatate jaren vaa het huwtalyk zeer ongelukkig zoudat de vrouw met bare kimloren een jaar lang van hareu man gesclieiden eUers beeft g woond Gedurende dien tyd nam eene weduwe de haisbooding Waar eu ook nadat de vrouw in de echttiljjke woning was teruggekeerd uu j sedert 3 niaauden ia de weduwe daar gebleven Ken eisch tot ecbtscbeidiog was re dB aan bangig I Heden Wordt de instructie voortgezet Indien de Belgische minister van Lindhouw wist of er moet iets anders achter scbuitnn hoeveel veo dagelijks België wordt bienengo mokkeld Zijne Eicellentio on niet langer laarziten de B lgisoho gren en voor onzen gezonden veestapel te openen D g op dag kan men langs Ro endaf i transporten van 10 tot 20 stuk over de grenzen zien broiigon waarvan geen cent lu Uelgiës schatkist komt Onze Ijerichtgever ze t zich met aifu overdrijving ohnldig te maken ali bij dn waarde van bet in de laatnte veertien dagen gesmokkelde vee op ruim SO CXX gnldeu schat Hoe bet mogeiyk is met tro pen van 10 Uii 20 stuks veo ong hindBrd over de Bett i ehe grenzeu te komen zal zeker voor velen beweren dat or f o ii getn geen originaliteit in uwarbeid gevonden wordt weUicht hebban zij niet gelie l ongelijk Hier zweeg hij en kuchte RoniaDelli wist niet wat hg zoude antwoorden Masr wellicht ook zijh z te streng hernam professor Barranti ïij zijl nog jong en m n mag u iiiet te scherp booerdeelen integendeel vordienl gij aanmoediging Men dankt er in de anademio over u oen prijs toe te kennen v len zijn er togen masF ook eenogen voor en mya geringe iovloefl mijn onbeduidend geza aou u wellicht de overwinning kunnen bstorgen Komanelli wsa vsn de waa heid hiervan volkomen doordrongen hij was onnitputtetyk in ziJDO dankbetuigingea waarop de Florantgnscho kunstenaar met een Wij zullen zieu antwoordde EomaaelIT meende nu dat het userek geëindigd wai maar de professor bteof nojfiit n achuddo hot hoofd hoottte en herhaalde op meer twijfelftchtvgen tooD Wy sullsa ziea wg zulten elan Uw Firaosi is schoon begon Hg weder een beertgk lichaam zeldzaam volkomen vormen Gg moet mij met uw model bekend maken BomaaelUI Maar zeide deze ver1ego dat is Angiolma gg hebt biur zeker meermslan bg mjj gezien t Is waar ook seije Barranti alsof hij zich dit voor het eerst harinnerde Zij woont 1 ij u J ia J Zoo sg woont hg u hm soboone geBtaltlpr zeer soboon 0 j zoudt mij eene dienst kunnon Iwwgz o Waaneer bet io osjjn vsrmogso U koot g j op mij rekenao grens gezet wai aaggon dat hy dien dag van Klteu teruggekeerd wa en op een ir m om nadere inlïcbUog er byvoegen Tushc ql Zevenaar on Ktt u priogt ieder oit den l Mfi yfv dia ieti op cijn kertstok be ft Tot Zevenaar gaat de Nedertandsche veldwacbter made aa eerat te Ellen wacht zyn Duitacbe ambtgenootDe over de grenzen gazette parsouon zyn intntacbeii zonder tocaicht en dan toodea ze wal dom lyu ala s er uiat van doorgingeolc Kan dat waar xyu vraagt t Niauwa t Hei Utr Dbl ff bertnnerl aan en rede aanu de tegunwuardige ministor van Hoifcanlaudscbo Zaken der Kransche republiek Bertbelot in bet voorjaar van 1894 van zijn standpunt als eliemicDs de waarschyolüka ontwikkeling d r wetenschap geschetst heeft Omstreeks bet jaar 2000 ut r geen laadboQW en zullen ar gaen boaren meer zijn lei hy want da chemie vat da tot ua oa gebniikelyke bodemoultuor overbodig babban gemaakt Kr zullen gean koleamijaen en mito lien ook gnen niünwerkera workstakiogfn mwr Vfijn want deze braud iUif zal door nhemiacha en physische proressen overbodig Zfju gewor leu Doiiaoe n o r og zulten afgeitchaft zyn de luchticheepvaart heeft over deze veroudm inriobtingen bet doodvonnis oikHHoken Het probleem der induHtrle Ttaat daarin I onnitputwlijke kraebibronnen te benntttgan die met eer minimum ad arbeid te vernienwen eiJn Tot na tn werd d itoom door bat cheiniarb arbaidsvermogea van verbrande steenkolen reproduceerd maar het wjoiian der iteeukoot IS moeilyk en de voorraad vermindert van dag tot dag Men moet er aan gaan denken de warmte der on en dia van bet binnentte der aarde te gaan gebruiken Ër ia gegronde hoop dat men lieido warmtebronnen in onbegrensd gnbroik zal kannen nemflO Beue schacht van 3000 it 4000 meter te boren IS voor de techniek onzer bedeudaagscba inguoienrs iiiett onmogelijks meer l narmfl le wars de bron aller warmta en aller industrie beschikbaar gemaakt rekent men dan nog da kracht van het water daarbij zoo kan miQ op narde alle denkbare machiuM laten loopen Onder dat men in honderden jaren eenige merkbare afneming dier krarhtbron bespeurt I Mat de warmte der aarde loadan zieb lI ryke chemische problemen kunnen laten opI toiseu daaronder b t hoogste probleem dar I cheraia het maken vu l vans middel en langi I ebemiscben we In p nael is bet resda opI xé i t do fa ra Pistolling der rett n en olifin is I reeds lang bekend spoe lig zal men nok de I inmenstellmir dnr stikstofelemantaD kennen I Het levensmi ldelen probteem is van zaiver CHJ bobt ny toch hoop gegevAn I Hoop royn jnogn vriend zakT gy kunt I altijd hopen maar ik kaa u niets belovan hoe gaarna ik u e n genoegen zou willen doen Komnuelli herkendu igna eigene woorden en begreep wat do oorzaak van de koelheid de s profes lortiwas J k verlang ge n belofU antwoordde hg Ik reken op uw gowlbaiil oy weet hoo groot mija I oerbied en bewondering tgn Kr ïs mets dat ik I niet gaarne voor u coq willen doen Barranti bleef stssn en zag vriendelgkar fs dat inderdawl waar F zeida hg U wil het gaarne helooven $ ij kunt er va overtuigd zijn en sts hawgs I daarvan zal ik alles doen om I Ooa l gij kunt op mijne daukWfheid r I keneu I RomanoUi boog zieb nederig on geleidde ziju be schermer door het atelier aaar buiten I Ik verwacht haar eer de week om is was kat I iaatate woord van den ouden beoldbouwar I Dien middag at Itomaaoltt te huis ia gawdsebap I van I In dezen tgd waren zg niet moer zoo veelvu1i I ta zamen als vrooger de knnstenaar was den géhiiaI l B dag in zijn atelier waar Aagioliua zieb nu selI d vertoonde des avonds was bij meestentijds I de ls ondnr zyre vrienden deals in de gazatacbapPQ der aan4 nlyko famitièu waar hg toegang gekregeo bail