Goudsche Courant, vrijdag 15 november 1895

uit bat opentiunde naai U ralleo an te oatTlaehten Tot UB toe il de Tlochtaling nog niat opgespoord zorgd of worden met opzet door da ouden voor t onwaardig bedrgf geëxploiteerd zij zlJn óf udelgk verlaten hi zedelyk bedorven kinHeren Dank zg art 2 der vtH vau 24 Juli 1889 kuonen de ouders vsn znlke kinderen ook zonder dat een varoordeeling daartoe is voorafgegaan van de ouderiyke macht worden ontzet als de vader f n de moeder zich aan drookenVfbap overgeven zich mïwlragen door iechte behandeling de gezondheid of de zedelykbeiH dfr kinderen in gevaar brengen Zoodra dus een kind op straat hedelt wordt het Opgenomen en aan den dienst der verpleegde kinderen overgegeven Die dienststaat onder het beitunr van een inspecteur generaal den neer Goyet De kinderen worden buiten by boeren menscben geplaattt en in den landbüow opgeleid In t algemeen ziet men daarvan de beste vruchten de kinderen worden bruikbare werklieden en de pleegouders behandelen ben meental uitstekend Ër wordt gezorgd dat de kinderen eenmaal aan de sehadeiyke omgeving onttrokken eu in een beteren kring geplaatst onderwga ontvan gen Als zy hun erste examen hebbeo afgelegd krygen r e 150 francs die voor enn derde aan t kind voor een derdo aan de pleegouders en voor een derde aan den ooderwyzer ten goede komen Maar er wordt nog verder voor de jongelieden gezorgd door een regeling met de Comp d assurances sur la vie wordt aan elk mainje van den opvoedingsdienst op baar 18e jaar en aan etken jongen op zgD 2O0 ean sommetje van 500 fr uitgekeerd Hoe men aan het geld kOBit Door de warme pleidooien van den prefect beeft de atgemeene raad van het departement sedert 188 de ooodige fondsen er voor verstrekt met Ifje tXK francs in 188Ü begonnen is bet budget voor de verzorging der verwaarloosde kinderen na al tot 240 000 francs geklommen Maar men ziet er de vruchten reeds van Somwyien worden moeiiykhedcn ondervonden van ouders die bun kinderen exptoiteeren eu ze daarom niet villen afstaan veelal aan doeniyke gehechtheid voorgevende als t er op aankomt ze te zien wegvoeren Barcej vernam er droevige Maaltjes van en deelt er enkele van mede Doch over t geheel genomen tverkt het stelsel zeer goed en verdient dan ook wel navoli ing niet enkel in Frankryk maar ook elders Daarom wyzen wy met het Vad op dit artikel ia Mendioité vaincue ia het Petit lournat € van 8 dezer PosterUeo ea Telegrapbie Du kantoren Omamrn eu Okabandja igDnitsch ZoidWeit Afrika zijn opengesteld voorde dienst der pakketpost Het hulpkantoor der posteryen te Triexenveeit zal met in fang van l December 1895 worden opgeheven en aldaar een postkantoor mat telephooodieost worden gevestigd Üy het vermelden van den naam VrieiBnvaea in alia officieele en andere stukkan zatdetpeU ling gmoeten worden gevolgd als hierbg ii aaog geven EJenoemd 1 Nov Tot directeur van bet poii en telegraafkantooj te Hoorn jbr A H J Bowier thans directeur van bet postkantoor aldaar tot commies der telegrapbie 4de klasse de tetagrafisten J A Polderman te Goee A Jonas te Groningen A P Kooy te Leenwarden F Bouwman te liotterdam 4 N ov Tot klerk der posteryen en telegrapbie late k aase de klerken der posteryen 1ste klasse T Bos te Deltayi P Hatterman te Amsterdam H G Schwenke te üoogezaud en de klerk dar tel raphie late klasse S van Kleef te Arnhem tot klerk der posteryen en telegrapbie 2de klaise da vroowelgke klerk der telegrapbie 2de klasse H M Smit ea de klerk der klasse S de Back beiden de vrouweigke klerk der klasse W A Ëveraars te telegrapbie 2de te Amsterdam posteryen 2de Terborg Bevorderd Tot commies der telegrapbie 1ste klasse de commies 2de klasse H J P van Batenburg te Leiden tot commies der telegraphic 2de klasse de commies 3de klasse F Kettner te Kotlerdam Verplaatat 1 Nov De surnumerair H B baron vau der Feltz van Oosterbeek naar Arnhem l i Nov De tot commies der postergen 4de klasse benoemde surnumerair É F Meerdink van Wioterswyk naar betspoorwegpostkantoor 00 4 standplaats Arnhem 1 Dec De commies der posteryen 3de klasse J G P tjewyd van Rotterdam naar Hengeloo de commies der posteryen 4de klasse J £ Wins van Hengeloo naar Rotterdam da klerken der poateryou en telegrapbie 2de klaaae A J Kooihaalder vau Amsterdam telegraafkantoor naar e Gravenhage poatkantoor en C van Mveuweu van sGra anhage postkantoor naai Amsterdam telegraaflantoor de vroawelyk klerk der postergen en telegrapbie 2da klasse C J P Meerdink van Utrecht telegraafkantoor naar Wiotarswgk de klerk der tel rapbie late klasse H W vau Düorejuaal van s Hcrtoganboicb naar Utrecht da klerk der poateryan en telegrapbie 2de klasse H F Kühler van Amsterdam legraafkaotoór naar s Hertogenbosch telegraafkantoor Stat n a iierftal 2e Kahkr Zitting van Woensdag 13 Novemher 1895 Hy de voortgezette behandeling van het wetsontwerp op het Personeel bestreed de heer Pynappel den grondslag haardsteden de progressie en dtt clatsiflcatin der gemeenten en k urdo hot af dat de belastbaarheid óe $ woning te veel geschiedt naar den persoon eii lat de beoordeeling van vrystelling of oninvorder aarverklaring te veel afhangt van het oordeel der ambtenaren liet verband tuRscheii personeel en kietrecht staat een raeer 7 elfsttfndige regeling van beide onderwerpen niet ut den weg De heer Hink achtte de belasting te drukkend voor den middelctand un bestreed den voorgenomen noodmaatregel tot hulp aan do gemeenten hy meende dat het nieuwe Personeel geiyktydig met oen regeling der gemrente financiën moet werken De heer Van Karnebeek achtte samenkoppeling een oorechtvaardigen eisjU hy berustte in een nood regeling oor de gemeenten mits deze met Llyvend zou worden Iiy was tegen de vrürttetlint van winkels De heer Van Dedeui verdedigde iu houfdzaak het bestaande Personeel tegen de bezwarea en bestreed do overdracht aan de gemeen n Ook den middetstand drnkt het ontwerp niet Oe heer Heemskerk keurt de sataenkoppeling van personeel on kiesrecht af en acht beter waarborgen voor de gemeenten noodig De heer Hartogh obtkent hot verbnud van ituliHDlaoiiscii üverzicbt De Weener gemeenteraad heeft gisteren den auti semtel Lneger met groote meerderheid herkozen Dit tailait was te roorzien want natuurlyk kan men niet aannemen dat de anti aemieten zulten toegeven nu keizer Frans Jozef op advies van graaf Badeni den minister president Lueger s benoeming vernietigde hoewel hg op wettige wyze was verkozen De gemeenteraad is ivu weer ontooodeo De nieuwe verkiezingen zullen wnnrschgnlyk wet eveneni oitrallep ten gunste van de anti semieten aie gesteund iforden door de clfcricalen eu UlrwJte SpoorwegverblBdlngen met GOUDA Wliiterdlenst 1895 1 96 AangevaogeD 1 October Tijd vao Greenwlili 10 84 11 01 11 08 11 18 11 84 8 88 U as 1 84 18 46 18 88 1 44 IIOTTKROAM 06 8 40 18 17 10 7 47 10 88 8 18 88 8 40 8 81 10 19 10 89 18 88 10 48 10 48 7 8 7 48 8 4 8 18 8 8 10 11 eoUD A DlKN Hl is OduI 7 80 88 9 09 9 8710 80 10 80 18 18 19 88 1 97 8 86 8 47 4 48 8 Sr 7 14 7 41 99 8 64 9 8 Ï Ï M 7 4 8 47 1108 18 40 4 87 8 01 i Z rw 7 88 8 68 t 11 18 18 4 8 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 9 68 11 97 1 01 8 90 8 98 18 97 liiii 8 18 9 18 9 37 10 0 10 48 11 88 18 48 1 08 1 87 4 06 4 17 6 86 6 7 7 44 8J1 9 9 98 10 89 11 46 OI dI UTEJCHT 9 06 10 19 10 87 19 48 8 80 11 14 8 37 11 91 8 46 9 87 10 81 11 48 l tO 8 08 l 9 8 11 C lO tfO 8 17 4 16 1 47 8 87 6 68 8 81 10 16 7 10 10 98 8 84 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 8 8 6 36 t 04 t O O D D 1 1 HSTIRDIM 8 81 10 01 ï i1 19 10 8 31 4 47 8 68 10 18 9 96 11 08 1 1 18 4 86 8 48 IViO Stopt te N pidorp Leidaobaadam en Blaitvijk Kniiawef en Uekcndarp cbemiicbeii aard op deo dag waarop mea de kracht goedkoop genoi erlaDgt ui men m t koot stof ait bet kooltanr met watervtuf en xuurctof ntt het water en met stikstof uit de lacht leveDBtDiddelen vao allerlei aard produCMteo Wat do ptant n tot na toe deden lal de indaitrie doeo o rotkoaiener dan de nataar Dao zal een omwenteling aaiif D en waarraa men lich thana noff geen begrip maken kfto Akkers wgnbergen eu weiden zalteD Terdwljoea de rnHnscb zal mildar en moreeier worden omdat by niet raeer van moord eu de vernietiging van krende wezfuH zal leren Dan zal ook bet onderscheid tusseb n Troichtbare eu onrraebtbare landslrekeu Ttrrallen en raias hien zallfu de woettünen de lie relingloorden der meoKCben worden om dat het daar gezonder is dau op den moeras sigen grond en de met bactenün gedrenkte riskte waar thanf de akkerboaw gcdreveu wordt De aarde wordt een tniu waarin mfco naar willekenr grat en bloemen wond en park sal kannen kweeken en waarin bet menscbdom in overrloMl als in een gouden eenw leren zal De mennch zal daarom no niet ondergaan in traagheid en zndenbederf Tot het geluk behoort de arbeid en de menacbzal arbeiden zooreel als ooit omditt hy sleebts roor zich arbeidt om zgne intellectuenle mo reële an aesthetische ontwikkeling op den boogiten Irap der Tolmaking te brengen Het d rt intnuchen nog lang voor wg aan bet jlir 2000 genkderd Maand ii ds barioglogger Semaphore IV te Amsterdam binnengekomen Ds kapitein rnpporteerde dat op den 2öen October op de Noordzee een 27jarig jonkman wonende in de Spaarndammerstraat orer boord is geslagen en jauimerlgk ra dronken Sr wordt wel eens beweerd dat de geran genen bet te goed hebben en hieraau sobrijft men het oor een deel toe dst er tooreol recidiristen lijn Ëen roormalig directeur ran en geTangenin de heer Scbiebelhout deelt in het iRot Nbld rgn erraringeo te hunnen lanzien mede Er ziju er dte voor dn I2e 13e en He maal gerangenisstraf ondergnon en onder deze zyu er die er openljjk voor mtkomen dat men hun tncb niet meer kan geven dan celstraf Wal tot heu gsxproken wordt of hoe zü behandeld worden bant nii ts Ku zou ik zegt de heer S beginnen niet deo recidivist voor de eerste maal hot genot fan boter en koflie te onthoude tui h 2e en latere herhaling hem niet éen enkel kantine artikel toestaan Kn wanneer ij dan den hem opgelegden arbeid in de cel niet volbracht moest de directdor der vangoniii d macht hebbeu deti delinquent dsarvoor onmiddelljjk te ekraffen zooal dit vroeger rnglomeutair wai gebruikniyv Dat dit bsitt maK men afleiden uit hetgeen by volgen laat Ik heb er menig eentje van z n brutalen onwil eu verzet tegen de orde genezen en deze oude jongens nemen thans nog eerbiedig de pet of den hoed ei als 7 e deu ex directeur op i levens weg ontmoeten c Zou het nog niet beter Ü i 1 plaats vsn in gevangenissen de veroordeelden op de heide flink te laten werken in minder praebtige paleizen Zy konden heel wat eenroadigor worden gehuisvest dan tegenwoordig aok fry wat nuttiger worden bezig gehoudpn Franoisque Barcey hsd ontantis een Kesprek waaruit biykt hoe mea in het departement Piijn deDflme de bedelarn als t ware geheel heefC uitgeroeid zoodat mea in l yat wu badplaats te Bourhoule te Mont l ore zelfi te Clermont Ferrana een stad van GO tXH zielen geen of byna geen eukel bedelaar ziet De heer Bordon da prefecÉï heeft het zoover weten te brengm Hoe B vertelt het aU olgl cte Spoorwcgverbi ludi iJ 7 88 latdrMhl B 7 8 L l IQ 8 40 8 47 8 84 01 10 8 47 6 08 6 16 8 84 8 80 loi Moordnoht NiomnrVnrk litpalle KotterduB 7 8 7 46 7 Kotwrdim 8 G pelte 8 10 Vinunrluik 8 1 MoorilMollt 8 88 Joud i J Uuudt 8 88 87 7 86 8 09 6 81 Oudw 6 60 6 84 Wo dn6 69 7 08 8 18 UlnobI 6 18 t t t Kut AmiterdtB 8 87 8 14 rinudft tnrdaa C 8t De meeste bedelarü komt voor by kiudtren dia barrevoets langs de straten loopen zij worden de beroepsbadotaars Diw kinderen nu krijgan thuis niat ie eten worden er niat ver bat OBtverp mat bet kie raobt doeh maakt ego stern aihankelpk van nadere mededeelingen omtrent de gemeente ünaaciën De beer Tragen deelt de meening van hen die bij de hunrwaanip klag n over acbterstellin van het platteland De ministar ko at beden het ferat aan ht t woord Dit Amsterdam meldt meu ons Nu de datum vnu de regeling van de verhouding tnischeu patroons en werklieden in het diamantrak 16 November nadyt beeft de Nederl Algm Diamantbetverker boüd lich beter georganiseerd ter verkryging van de kooioktyke goedkeuring van haar statuten fn den loop der volgends week zal een dagelyksch bestuur van den bond worden gekozen De vergaderingen ter voorbereiding van de bedoelde regeling hebhen ertoe geleid dat bet uit de werkstaking vourtgeiprolen bemiddeImgicoutract lu hoofdzaak zal worden bekrachtigd Ër zal dus een bestendige arbeidsraad worden benoemd sAmeuge teld uit 24 werkgevers en werknemem Waarscbijnlyk zullen in dien raad zitting nemen vier leden aangewezen door de juw lietsvereeniging vier vHtegenwoordigers van derooajesjuweliers vier Ifldeu van de vereeoti iog var eigenwerk makers negen vert gjuvrourdigers van den A N Ü B óén lid der vereeuiging St Eduardut één lid van de oude lypersvereeniging en één lid van de afdeeling van Patrimonium Het contract zal vau kracht blyveo tot den 31 en December 18 en stilzwygend telkens voor een jaar verlengd zyn 7 00 niet voorden len October opzegging 13 geschied De arbeidsraad zal geschillen beslechten en de handhaving d r bepalingen omtrent loon en arbeidxdaur waarborgen Uy overtreding vervalt de werkgever in boeten en wordt de werknemer met verwydering van de fabriek De fabriekdeigen ars halasten zich wat de verwydering van de fabriek betreft njet di executie van door den raad gewezen vonnissen Ook voor fl bazen die zich verbonden hebben geen andere wnrklif den in dienst ta numen of te houden dan ledun van den bond of van eau der aangeiloten vereenigingeu treedt op 15 November dit hazencontract in werking Op een der wegen oabg Delft die nogalveel door minnende paartjes worden bezochthield zich m den laatsten tijd een verdacht persoon op die den verliefden aanspraken vrees aanjoeg met de mededeeliog dat hybon namen bekend zou maken Gewoonlykwerd hem dan met geld het xwggen opKelegd Dezer dagen nu besloot eeti tweetal Delftschebeerea hem het eens af t leereu Zy bogaven lïth de een a s dame verkleed op dienweg en gingen in het gras ligKCU Hetduurde niet laag of de bewuste persoon richttezich met bot gewone praatje tt t hen Dewondlhe vrijer fcood h m zyn horloge aan doch toen lig het nilde aaunenien kreeg hyin plaats daaraan een muilpeer die hem deedBuizeboJlflo zoodat hy spoedig beenen maakte De zoogenaamde lodisohe posttrein heeft aan den overweg in dn Brasselsche voorstad Schaarbeek een zware bierkar overreden De buide paarden en een der voerlieden werdap gedood de andere voerman is zwaar gekwstsr Oe trein zelf bereikte zonder oogeval het station Men meldt uit Alkmnar De officier van juptitie hy da arrondissements rechtbank alhier had gister in verhoor een persoon die eergisteren voor die rechtbank terecht stond en die naar Jlieweerd wordt is de persoon die tengevolge van deo gepleegden diefstal op dan zoo noodlottig omgekomen ooderwyter te Helder iu voorloopige bechteuis zich bevond Terwyl de officier zich een oogenblik verwyderde maakte genoemde persoon van de gelegenheid gebruik om nich 4 80 4 87 8 04 8 11 W 1 49 1 88 1 B8 8 06 8 18 7 11 7 89 7 89 8 06 8 18 8 88 S 48 9 57 lr 18 10 04 10 11 7 80 S IO 8 48 9 80 9 03 8 81 8 M 4 90 10 18 3 0 4 08 O O ü B i 11 80 18 80 9 10 6 17 6 97 84 6 41 47 10 87 11 80 8 08 9 48 9 9 9 68 V I 4 40 GOUDA 8 98 10 08 DEN H A 16 H gaS 8U S0 1 43 8 30 9 98 9 t 10 1111 3819 161 36 9 44 9 88 Slis 4 16 8 17 6 08 7 68 8 98 Voorb 6 6T r 10 17 1 41 14 Z Z gw U 10 89 1 86 6 98 9 8S Z f M 6 98 10 4 8 06 8 10 08 Onait 6 33 7 60 8 18 9 9 88 lO K 10 64 18 06 19 46 9 17 3 14 8 98 4 1S 4 43 6 47 6 80 8 88 10 19 Utraolit 7 60 WMtd 8 11 Oadmtor 8 19 0 ad 8 89 8 09 9 0 10 4 f 8V lO M 9 88 8 419 49 11 10 Stopt te Blaiswük Kraisweg en Noatdorp Leidsohendam ea Hekandorp U T B C H T G O U D A 40 11 84 IS SO 8 10 8 68 4 43 6 80 50 g 10 88 11 11 4 18 ÊT 10 81 10 44 18 07 1 88 4 84 9 84 8 SS 8 48 4 87 S 80 7 0 A1I8TIRDA If O U D 1 AKttardaa C 3t 8 9 10 10 48 8 81 4 10 8 8 7 88 0 10 14 r 18 89 8 8 B lO i 7 46 I te Bleiawjjk CraiawS a Ifootdorp LeidaokeBdam en Hekandorp 37 4 s 8 l 9 4 S imo alle onkavredenao tenty de liberale kiezers ticb nu beter weren dan by de eerste stemming Mocht o k de tweede verkiesing met eeue oederlaag der liberalen eindigen dan komt hot kabinet Bad ni in ernatig gevaar De niethekrachtigmg van Luei ers verkiez ng tot burgameester zou dan wellicht tot eene ministerieele criitia kunnen leiden zonder dat oog de veel besproben kieirecbluithreiding ter sprake is gekomen Bg de heropening der Belgische Kamen is door deo ood minister Lejeune lu den Seuaat terstond ren wetaontwnrp ingediend tot bestrijding der hazardspelen en der w Nldingicbappeu by wedrennen Met alt emoene stemmen werd tot in behaodelin neming besloten Baroo t Kiot de Roodenbeke werd opnieuw tot president gekozen Tot voorzitter der Kamer werd met 79 tegen 3 stemmen Beecnaert herkozen Na een onbelangryke interpellatie van Dpatrée en een wetje van den minister De Bruyn L udhouw betreffende deu invoer van vleesch zal de Kamer onmiddeliyk d Beü rootiu onderfaandea oemeo e tiegïnneu met Hoofdstuk Spoorwegen Terstond daarna komt de tabakswet in behandeling Voor de tBU interaadsverkie ingen welke a 1 Zondag in België moeten plaats bobben inirdt voor bet eerat de nieuwe kieswet toe pait Deze bepaalt o a dat daar waar juiitt KOOTuel candidaten gesleld wordeu ala er voor het district in quaeatie zetels te vervollen zyn in het geheel geen verkiezing noodig is daar aladan dm candidaten door het stombureau eenvoudig als gekoz3n geproclameerd worden Dit is reedï in een zeer groot aantal gemeenten aldus geschied en doarby is in meer dan 800 gemeenten van Vlaanderen Antwerpen en Limburg de keuze onbetwist op katholieke candidaten gevallen terwyl omgekeerd in Unnegouwen veel liberalen zonder mededinging terstond geproclameerd kouden worden De Bocialisteu hebben hunnerzyds candidaten gesteld in alle waatscbe gemeeuton en in 52 gemeenten van Vlaanderen en Brabant maar het Journal de Bruxetleac rekent over liet geheele land op een schitterende zegepraal der katholieken Van de werkstaking der machinisten van Glasgow en Belfast weinig nieuws Te Glasgow hoopt men dat deze week nog uitkomst brengen zal De patroons Hchyuen niets liever te willen dan da warkstakera weer in dienst ie uomen I ze wachten van de patroons deu eersten stap al Intusscheu eyn hunne rangen versterkt met 2000 arbeiden zoodat er ru ougeveer 8000 zijn dio leeg loopeii Erschynen echter kapers op de kust te zyn want de Scholten syu op hunne hoede om Ëngelsche werklui te beletten houoe opcii plaatsan in te nemen Ie Belfast staan patroons en arbeiders scherper Jan ooit tegenover elkaar De patroons otitkenoen dat zy twee jaren geleden toen zij het loon met 2 shilling in de wevk verlaagden beloofden h t loon wear op do oude hoogte Ivengeu zoodrn da zakeu eer goed gingenHet IS waar zt gge i op Vunnu beurt de arbeiders dat de belofte niet zwart op wit ge daan i maar wondeling buiten kyf In alle gevallen bewereu de patroons is rr in de laatste twee jiren geen verheleriög in het bedrijf gekomen De pryzeu der nchepen wordeu bepaald doorj e y or staal en kolenpryzt u da vrtachten oe loonen enz Ën die voorwaarden waren niet in h t oordeel vuu d n scheepsbouw De arbeiders zullun op defe rfdeneeriug zeker üiet het antwuord schuldig hlyveu Atvast kunnen y het zoliderling vijiden dat de loouen in tiet nadeel van ie patroons wuideu uitgelegd terwyl die looucu verlaajtd Waren De gevolgen jan de werkstaking Ësu ur tegen woord iger vau dn Italiuansrhe regoeriiig is BKflH Ciydo gekomen met eene bestelling voor pM kanonneerbooten en twaali torpedobooten maar noch dn firma Tfaoinaoo noch de firma FairSeld kon de tydige aflevering beloven De Italiaan is met de order iu syn zak vertrokken Da Noorache regeering hoeft drie torpedohooten aan Duitache bouwers gegund woarscbynlyk zooden zy anders aan de Clyde zyn gehouwd De Turksche zaken aetaen nog steeds een groote plaats in onder de bescfaoowingen dar Êuropeesche bladen De Timet wyat er nc eens op dat de mogendheden nieta liever zonden wensoben dan den snltan te kannen redden en den tegenwoordigen stand van zaken in Turkye te kunnen behouden Den sultan wordi telkens voorgebonden dat zgn bewind alleen kan geliandhaafd blgven als hy een volkomen en af doende verbetering brengt in zyn regeeringasysteem Da Roaaische bladeni wier oordeel over de redevoering van lord Salisbury thans bekend if zyn bet er over eeua dat slechts een eensgezifld optreden der groote mogendheden Europa voor verwikkelingen kan bewaren De ïNowostit acbrijft Voor het aolidair optreden vaii Europa dat voor de Christenen in de brof springt hebben de Turksche fanatieken niets verschrikkelyka Het zal overal orde en beschaving invoeren als het slechts doordrongen ia van de grondbeginselen waarop lyn polilieke eu moreala voagdyschaplMraBtan De soltan cbynt thaaa te hebben ingnian dat het noodzakelyk is aan de palei intrigei een einde e maken fiy heett ten minste een aantal zgner kamerbeeren ontslagen Indien dit nu de leiders der bernckte camarilla van Yildiz Kiosk zyn bestuter kans op beterschap Da geruchten over bat aftreden van het pas benoemd ministerie houden aan Men noemt Saïd pacha Kntachulk als den vermoedeljjken opvolger van Halil Rifaat pacba als grootvizier Saïd pacba was de vporgauger van Kiamilpacba Hat gezameolyk optreden der luogendbedea wordi steeds strenger en dti delyk r van vorm De Dnitscbe regeering had zich tot dusver onthouden van det lneming aan de preaaie op deu sultan uitgeoefend Doch sedert de onlusten in Klein Aziê welke onverwachCa verhoudingen aannemen heeft de Duitache gezant zich officieel aangesloten by de gezanten der andere mogendheden De leden der Midden Europee8ch Alliantie hebben de officieele kennip eving geëiwht der Iradé waarin de hervormingen voor Armeniëra worden afg kondigd en zich bereid verklaard eiken tap tot onderdrukking der onluaten te steunep De Standardc ontvangt een telegram uit Nizza waarin wordt gemeld dat admiraal Oervais de bevelhebber van hut Frausché bhkader in de Midde landsche Zee bevel ontving een tweede divisie gereed te houden om onmiddeliyk naar de Turksche wateren te vertrekken Alia officieren van het evkader die ihet verlof zyn ontvingen last naar hun schepen terug to keeren Ileeds zyn de Fransche pantser chepen Devastation Kedoutablec en sijogert naar Turkye vertrokken De Milaansohe FerieTerauza deelt uit goede bron mede dat de berichten uit Farys Londen en Konitautinopel door het Itahaaoache ministerie van buitenlandsche zaken ontvangen den toestand in Tnrkye als zeer ernstig voorstellen docli tevens de hoop geven dat zonder groote verwiklcelingen de zaak kan worden opgelost De Italiaansche regeering is vait besloten oen voorzichtige staatkunde te voli en en geen stappen te doen die uïet vooraf zorgvuldig zyn voorbereid HAR TBSRICHTEN QoUda 14 Nov 1896 Graaeu dooreea zonder varaaderftg Alleen urwe waV flauwer Tarwe Üaeuwsoho 7 80 a ƒ 7 70 Mindere dito 6 90 ii 7 26 Afwijkenda 6 26 a 6 60 Polder 6 a ƒ 8 70 Bogge Xeeuwache 4 60 a 4 75 Polder f 4 a 4 60 BuilentaDdscho per 70 k S 60 a S 80 Gerst Winter 3 80 ü 4 40 Zomer 3 75 a 4 CLevallier ƒ 4 76 a 6 S6 Haver per heot 2 76 a 3 25 per 100 kilo 6 75 a 6 25 Hennepzaad Inlandsob 7 a 7 26 Buitenlandschc 6 a ƒ 26 Kanariezaad 7 50 a 8 76 Koolzaad 6 60 a 7 50 Erwion Kookerwten ƒ 9 i 9 75 Niet kokende ƒ a Buitenlandiohe voererwten por 80 Kilo ƒ 4 76 a 4 90 Boonen Bruine hoonon 10 60 a 11 60 Witte boonsu li 76 l f 12 75 Duivenboonen 5 90 a 6 10 PaardenbooueB 6 a 6 26 Hais per 100 Kilo Bonte Amerikaansobe f 4 90 a 6 10 OinquaotiDe 6 90 4 7 85 VEEMAaKT Melkvee goede aanvoer handel en pr sen matig Vetto varkens goede aanvoer haadel flauw 16 a 18 et per half KG Biggen voor Engeland redel aanvoer handel flauw IS i a 14 et par balf KG Magere biggen goede asnvoer bandol matig 0 86 a 0 70 per week Vette lohapon goeda aanvoer handel vlugger 12 a 24 Nuchtere kalven red aanvoer handel vlug 6 a ƒ 10 Graskalveren goode aanvoer batidel vlug 40 è 78 Fokkalvarsn 8 i 16 Aangevoerd 68 Mft en kaas Handel zeer vlug Ie ualT ƒ 27 a 28 60 3e qual 84 ik 26 Zwaardere ƒ 30 NoordHol laadache 4 i ƒ 30 Boter goede aanvoer handsl afloopend Goeboter 1 45 1 56 Weiboter V20 1 36 p Kilo Burgeriyken Stand GEBORENE 12 Nov Franciscus i tepbanus ouders G Brouwer en J Vermeulen Sara onders C van Vliet eu N Kromhout 13 Johannes Mattbya Anthoniua kudera M M J Gooriasen en M van Willigei 0VERLEDJ1 N 12 Nov 6 J van der Kee 70 j 10 m G Pronk jf w GEHUWD 18 Nov P B Snel en M van der Heiéui A Verbruien en B van Harten T luholzen C vanBerkesteyn J van Ham en M Talen A H Vergoed en J D Mulders P J H Brouwer en H M van der Klein 350 Staats lolterij Ie lUftBM Trek iag vao Donüenlag 14 Nove iber 1896 Vo 1183 100 Pr biD Tin 80 911 9989 4383 7616 10798 13086 in 19898 644 3433 6001 7689 11070 18067 17 960 192S0 679 3476 1806 8806 11076 14018 17287 19386 1048 8611 6448 8617 11389 144 9 17479 19499 1381 3680 6688 646 11789 14841 17694 19467 1464 3880 11666 87 0 11770 18066 17748 19918 166li S U 6984 9188 itVsO 1887 1 Sil8 80179 1699 39S3 6131 9760 11996 1 144 18634 90494 1784 3987 8IM 9937 I14S4 8I86 18818 90611 1774 4097 61 9 9993 11479 16963 19036 90861 1799 410 6803 10086 19694 16449 19169 80969 9361 431 6983 10306 18931 16669 19916 10S3B 976U 4393 7430 untiij uauuaiii faraplmteê nanéêchoeHett ËiHtne gtteren enm L van OS Ai Klo wBR K 73 GOUDA Heiii H van linslerdaiii 13 NOVKMHKR Vor kra itotkocra 93 lOI ii lOII i 79 I 89 9 V i 96 I 104V I i i 87 80 16 89 ♦ l A I 997 97 54 I 700 1 6H6 IV 66 100 907 13 8 l looV 100 147 93 101 100 ï9 89 94 68 NtDULlND Cort No 1 VV S 7 ilito ililo ilitu 3 dilo tlito ilitu 3 HoNOAl Obl iuuill 1 3S 1 88 4 lliui lusobnj ing tSCÏ Sl 5 1 03T1NR Übl in papier 1868 6 dttü lil zilver 1S6H 5 POKTL OAL O jIiK IMt OOUpOII J 86 V dito ticket 8 tl iUNU Ulil Bweeul 1894 4 dito lacotii 1680 4 ditobg llolli9 IS89 4 dilo hij lliipe 1889 90 4 dito ill KOud luuti 1683 6 dito ilito duo 1884 6 dp sil I erpet iiJliuld 881 4 ruKKlij iepr oiiv leoD 1Ö90 4 Oec lomiiug Jria U roe leuDioi frrie C Zl li A K UiH ï uid 1892 5 Milieu Old Iluit Srb 189U 6 VKNUtfKLA Obl 4 oobop 1881 MnsKU H Obliff tieu 1896 3 ÜÜTTIIUUM SttHl loon 1894 i 83 JtD N ilj Ileiidoliï lid A uiidèh T b lg ertifie tfii Duii Uaat chspp dilo Arnh Ilypotbeokb paudbr 4 Cult Mij der Vortteiil aaiid t Gr Ilypotlioukb pniidbr 3Vi NiMlurlauUBcho lutok and Nüd Ilaiidolniaa h dito N W k l ar llyp b p ndbi Roti Ilypnthi i kb paiidbr SV Ulr llyiiotbHokb dito 3l i KisTKKa Ooat HoDi baiiknand Illai Ujpolhoekbaiik pandli Vi 97 33 110 94 190 145 109 ♦ i Vi IPS 98 69 78 109 100 97 104 145 116 13 97 Vmekika Kqiiit hyp itli paiidb 6 Mai 1 i Hr Lirii oort 6 Jal Holl U 8po irw MÜ ond Mij lot Kipl V 8t Spw aaiid Ned hid SpourwoKDi aaud Nod Zuid Afrik Spm aaiid tl dito dilo dito 1891 dito 6 iTiUü Spo 1S8 89A Wd 3 Zuid ltal Spomg A ll obl 3 1 01 Waraebaii Weoiion Nd 4 79 lÖÖ 68 Kim ir Ru a 8p Mij obl 4 BaitiBche dito uaiid Kaltowa dito aaiid f Iwanfc Donibr dito aaud h Kursk Ch Aiow Sp kap obl 4 dito dito oblin 4 109 88 106 108 i 68 13 922 180 lOS Vi 108 48 68 HKaiKA iit l ae Hp Mij obl 6 Dbir llNonb W pr O aaud dito dito H in SU l utir obl 7 Uniiver 8t Uiu ir Spni eert v a llhnoiiitJentral obl in goud 4 Uuiav k NaibïilleCert a uid tl l Melico K Spw Mij lelnp o 6 101 Miaa Kaaaaa 4 pot prof aaud 3 I N Tork Ontario It Woat and dito Henna Ohio obli 8 Orejron Oalif lo hvp iu RomI 6 St Paul Minn Ii Manit obl 7 l ii Far Hoofdliiu obÜK 6 dito dito Line Jol Ie hyp 0 8 i naDA an 8outh Jort v iiaiid Va Rallw h Na loh d c O Amit rd Omnibiia Mij aaud Kotterd TraDtwep Maala aand Mbi Stad Amatordaoi aand 3 Btod Roltardani and 8 lllLOU atad Aut 6rp nl 87 27 101 aiad llruMol 1886 109 i Hoso TheU KegruHr 0 ll h 4 118 OoaTlNX StaaUlóenlnK 1860 5 191 K K Oo t B Cr 1980 8 169 jpiwi 8l d Madrid 8 1868 88 Nm V r It Hïp SpobI cort 113 A OVERTENTIBN ta Heden overleed onze geliefde Moeder Behuwd en Grootmoeder Merrouw de Wed I LAFEBKB Mii Tiii8 i den oi derdom ran 70 jaar F Th LAFEBEK M JA00B8 J B JACOBS ea Kinderen U SoTcmber 1895 1 prlj irij pnjrun prij 1 pry 1 pnja J prij prgr oii pfy 3 prijïou Ta a Ilerwflgebekroond mei Kere Diploma s Uonden ftt Zilveren Medailles benevens Kere Diploma Gouden Medaille en rtificate of Award of the World s Hygi enic Expoaition Chiea 18i 3 ia het n Wprflilbero d niivpD ltorst lloiii Evlnirt MELIANTHE I IT D MachinalBKibriek OK HUMOBLOBMi II vanSchaik Co geveatigil t Oravrnhage U nu niidtlel lawjil k ii worden u teevonileu welke de Melirtnthe OTertreft Dat ia OSHKRROEPKIHJK het beat muldel l r wereld hetgeen tie iele 0 1 TerachillenJo bekroningen getuigt Het eraiichlen gciieeiit OXMlUÜKhlJIt de atri ugato hoeat eo ïerouderde borstkwklea ü delyk na het geh ruik der MELIANTHB doet lich de weldadige invlood gelden Het groote debiet eu de Tele atMateu aan de MELIANTHK beweien un de OTertuigtng dat hare uitnemende en genevende eigenachappen op prya worden geateld De MKLUN I HK ia erpaït in tiaoone Yun 4Ü da 70 cta en I met gebruikiaanwii iiig voonien an ona Han delsmerk gedepflneerd a d Kechthank ie a jraveriftatfe ttr Verkrvgbaar b F H A WULFK Drogist Markt tlouJa E H JN MILU VeoraUl II I2 i te aoiida A UOUMAN UfionIrKk J l UATELAND Boiioop U ï SVUK Oudxcalcr H u ii ri j ék leliand j X rt nitnoo in U i ilocfnciiiino III If KaïiHen viiTi iloiir ilu ilpii HtHat llamhurKgawaarboritite Kriinto Uulillutnfg vanrin xnknr Ui itllllloen 981 7 20 Mark Kttwuii iuii inoHlon wordan Ho priJKiMi Van ilrta i ital vnordtt Iiioditnilfl iii lillritiirg lid volftmifl tiet pUu iIptIiU Mti ono tntiMi bitval iju U vdIkmuiIo l ti hooK P j ttvorituoel 6I HM 0 M rlc i rürnic mi 300 1 00 1 El 000 M 3000 M sodo M 1000 M 401 M SOO M 50 M kitiiomm M li 10 11 00 M 11 7B000M tt 70 000 M u AbOOOM H 60 000 M ü S OOOM a iO iOOM 40 QOO M n 000 M 4 ft prfjtea a IWl prijiLbiiit SÜ4 irijaini ii USif prijseii a 111S6 pnJKxriK SO prgeeu a U priJK hSOO HHOfiO pruEfPiia I 6 M 71 U0pr ft 184 100 l KM 7448 prijs a M 42 0 M totaal 66 900 prijuiii 21 pnJMiiiï tO OOO M rn wordtiQ tteie in tw 9 maanden iii 7 klaa ii uilKülaol Ito llonfdprijt III Ie Ie klatufl liwlraaKt Mark QO OOO itijf l m le Se kl lul lïD OOO M in du Iu lot 60 000 M in le ir tol fl OOO M tti lo Gti tot 70 000 M UI de Ma tot 7 000 M in de 7m tot ÏUO OOO M m mei do promio van 300 000 M evRnl lot 00 00 M k Voor d aurite pr itrakkiiiK dia officieel la vn l ieiiteiiJ kuat tan Keheal nrif iin l t liwhti ïutd 3 60 een half nrit uiesl lot aUclila Juld 1 76 oeu kvart oriKmeel tot alrchtv liuld 000 ledrro üeeluemer in dr loterij ontvangt unKevraa d oaniijjdeltgk na de plaat Hhail babliendtt triikktiif dn officircU trekkiuKalijit Trekkmffiplan voordien au tifll Wapen van den Hiaat die de prij van ila iolon ea de vurdeeliof vao de prgz ti over de 7 kjaaien aauKe fli verzend k Op lanvrage gratii Do uitlwtalinK on rersondinfc vao de fgswu oachiedt door tng Jirvct en prompt aan de frinneri utiVndir do itrenitsla K beiaibcmdinft H Irdere l e tt linj kar men acnvaudtg 1 l er iioatwiatel o rov jn Men weada ticb daa met d aanvraaf ora looKeudiiifï van loten voor do tpoedin plaala lit biwndo trekking too t H ediK mogelyk of uiterlijk lot MM movemker 0 mot verlrouwea lot Joseph llo l s li T Bankier an Wioulkauloor iu 11A MBUH Uuitw lllau i 1