Goudsche Courant, zaterdag 16 november 1895

m 6816 Zaterdag 16 ovember J895 dl48te Jaargang Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Coui ant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Groote letters worden berekemlnaar plaatsniimte Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd J F ClIJPERS Westeinde 37 Den Haag Slciniiieii ïeikrcn Reparctren Buitenlaüdsche P 1 A N O s uit de eerste fabrieken in raimekeuze Amerikaansche tl A R M 0N I ü M S door directe importatie tegen ZKER L AC1E rüzon Inruilen Tan bespeelde Piano s Agent voor Gouda en Uiustreken KLEIWEG Dame s Atte ntie OrertolUg haar op aangezicht of handen I staat leelgk Directe verwydering door I aanwending van slechts ééne Flacon O V A tl Attesten voorhanden Zending ir na poatw a ƒ S remb f 2 20 Gen Agent H v d BOGAÈRT Nijmegen WIJNHANDEL VA ALPHË LEDEBOER TM BOXIMBDAM Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 6000 Stuks uit d ftllletfl maitft eenar er eerit baitenUocIsohe ftbriekcD over genomeno aoogenaamdd Leger Faardao Dekens m eten tegen deo spotpriJB van fl 2 75 per etuk worden uitverkooht DbzA riJkka onslijtbare dekens zijn zo wftrm als eon p f ca 140X190 em froot dus het eheele paard bedekkend met wol opge naaid en 3 breede streepen voorttt een kleine partij witte wollene Slaap Dekens Bfroot 140 Xli wBgena zeer kleine alechti door vaklui beinerkbare fouteu in het waefael aani t liuden ud fl 3 50 per stuk Kotten anders het dubbele 8 Duidelijk MAHChrnvpn begteUIngmi wordoji iM lany de yi ornuiü ilrukl legun toKceudliii Tan ket bednc ot ondnr rembours prüiiipt uji B 1inr yltz Maaatricht Groots Staat SI l£eilfx PDIKE OU DE E SCHIEDAMMER GENEVEE Merks NIOHTCAP Verkrijgbaar bij M NB PEETERS Jz A ls bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voorzien van dan naam dor Firma P HOPPE WEÖTLANDSCHË HYPOTHEEKBANK gevestigd te it Gravenhage verstrekt Gelden op Mt MMypotheeH en verkoopt PandbrietJen van 1000 ƒ 500 100 en 50 lüliciitingen ten kantbre der Bank en bjj de Heeren MontijnéCo J HOOFT GRAAFLAND De Directie j ERPEK8 R0IJAARD8 Oouda SoelperKiruk au A Beikkki k ZooK groole keuze in van ie oedlioopste lol de besle soorteu leg eu de mee§t coiiciirreereiide prijzen D SAMSOM g Boek en Steendrukwerk = 5 ® ii©f tf ilW liiltel i CS in verschillende Soorten en Prijzen van af I de 2S stuks BIJ A BRINKMAN ZN cS Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen EN Nederlandsche Centraalspoorweg Maatschappij Met ingang van 1 DECEMBER e k treedt in werking een xiie a T7 tarief voor fiulooi3 3 2 ex3i i er3 tsl aarteïiL en KZiloro eterTooelcjes op de lijnen der beide Maatschappijen goedgelllurd bij bescliiklingvan Z Exc den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid dd 19 October jl L L Atdeeling Handel en JVijverheid 2 onder a deeling Het bestaande tarief dd I Juli l 9l met vervolg en komt gelijktijdig te vervallen zoodat alle nieuwe abonnementskaarten ingaande na 10 FVlovember e k worden afgegfeven legen de voorwaarden en prijzen van hel nieuwe tarief De op 1 Decemher e k nog loopende Ahonnementskadrteii helLOuden echter hunne geldigheid tot hunnen vervaldag Exemplaren van het nieuwe tarief zijn verkrijgbaar gesteld aan de stations en aan de hoofdadministratic alwaar ook verdere inlichtingen daaromtrent worden vei strekt Utrecht 30 October 1895 Ranlöor en Schrijfbehoelten in DOOZEIN en PAKKEN Uitstekend geschikt voor St NICOLAAS CADEAUX Inwlkkeipapier alsmede Vctvrij Papler voor H H Slagers VBRICBIJGBAAR BIJ tvrij Papler voor H H Slagers VBRICBIJGBAAR BIJ £ s Patent H Stollen siiiï seiart Mt lufiiUek i ratirtiakun Der f rosHf EiTolg dw 1 QPnUnO I fl n H stoften Z arrungm hat Anlass zu rtf I schhi êtim wm tfiltmen NacMhmungen gegêbm Uan tauft dahtr unsara Me n ttcharfen H SioU n imt fn uni iirtel adar in solckan ekonhitndimiait iv r UDiarPIëkêt W i nebantteHandf autéehingt IlL S IV faiW n und Zeugniime intls and f m A BUIUKMAIT Zn Men ble leliel c ukde tan l 500 000 Maik aU hoofdpriJB in hel pelukkiüst geval biedt de nii U vate firoote üijldverlütinLC dio door de Hoofi ïli tictirii ï vnii Humbur roedf eküurdeu fïiiHafirliurifd is 1 l voorduülijïö iiirichtinp van h t nitiiiwn plnii bustual i iutnn dnt in düii loop van slechts weuiitff mftaiidBn in 7 verlotuiaon van 112 000 loten 6 200 prijsen bedragende 10 981 720 Mark ter volleili e beslisaliig zullen komeu daaronder ïijn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark bij uilnemeadheid echter 1 prjJB aM 300 000 Ipnjs a M 200 000 prijs TiM 100 000 prijzen ft M 75 000 3 prijken iM 20 000 21 prijzen a M 10 000 4fl prijzen a M 5 000 106 prijzen a M 8 000 aM 70 000 l priJB 1 prijs 1 prijs l prijs 3 prijzen 1 prijs 226 pryzen ti M 2 000 ivM 11 M ïiM aM M 66 000 60 000 56 000 50 000 40 000 833 prezen a M 1 000 325 prezen ü M 400 38050 prijz a M 155 15590 pr aM 300 200 160 1 4 100 118 69 42 20 zgn volgen ptan De priif trekk in i eQ ambtsweo o vasigestelil Voor de aauataande eert te pnjslrafckini dezur groote door deu Staat gewaarborgde Geldverlotiiig kost 1 geheel orig lot slechts Mark 6 of ƒ 3 501 half ff 3 1 75 1 kwart V a 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapior of per postwissel Alle commiBsitis worden onmiddellijk mot de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorzieue Origineele LoLen zelf in handen Bij ledi ro bestelling wordt hel vereischte ofiicioele plan waaruit de vordeoling der prijken op do versohillonde klassen als ook do betrülTendo inloggeldên te vernanien is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onnangevruagd na elke trokking de oRïeieele lijsten De uitbetaling der prijzen reschiedt steedn prompt onder waarborg van don Staat en kan door directe toezending of ook nsar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ona debiet is steeds door het eluk begunstigd en ouder vele andere aauzienigke prijzen hebben wij meermalen volgeas ofticiaele bewijzen de oeiste Hoof ipnjzou verkregen en on o Begunatigars zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 8 O0O 60 000 40 000 enz liet 13 te voorzien dat bij deze op den liechiston grondslag gevüstigde onderneming van allo kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoükoQ derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo apoedig mogelijk lu elk geval voor den 21 NOVJEMBEB e k te doen loekomen a OeidwisBolaiirs in HAMBURG ede danken wij voor het vertrouwen Bankiers PS Hiei ona tot hiertoe gosclionkeu en daar wij bij het begiu dor nieuwe verloting Ier deelneming inviteeren zullen wij ook voor het vervolg liemoeid zijn door een atipte en ri pelo bedieniug de tevredenheid van onze geerde Begunstigers te verwerven KALFMANN SIMON de beste mwiuriii togen Jicht heomatiek Lendonpynen kortom Anker PainExpeller Wat igaea van Brlsi aud 2LÏ wenden tegas ëlt ftBfcwJ ainJxpelier g moet doa stwAï ia iadtr hniseeBtD STogg Aaherf ain Expeller Flis 60 otot 7i MDt es 1 26 de laaak YooTluuidan in de meeste Apotheken en by F ld Biobtar Co te Bottsrdam To Gouda bü A WOLFF Markt A M4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt FMNSCHE STOOMVEEVÈEIJ BN Cheaiische Wasscherij TAN H OPPE IIKIiURK 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door 2 M den Koning der Belgen Hoofddepot Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az öpecialiteit voor het stoomen en Terren vanaUü Heerenen Damesgarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het atoomen van plnche mantela veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enis worden naar de nienwBte en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onachadelyk voor da gezondheid en rolgena staal bewerkt BINNENLAND GOUDA 15 November 1895 Gisteren middag ten ongeveer drie nnriseen begin van brand ontslaan by M in de Keizerstraat deie werd spoedig onder toezicht van den brandmeester de Zeeuw met enkele emmers water gtbluacht Met ingang van 1 December a a is verplaatst van Ngkerk naar Gouda d Knmmiea by s Rijks Belasting A Zoeter Bzn Aan den Heer H da Jonge Kommies bjj b Rgks Belastingen alhier ia met ingaog van 19 December e k eervol ontslag oit die betrekking verleetid en vertrekt met dien datnm nanr Suriname om aldaar op te treden als Hoofdkommies by den dienst te water De 2o luitenant F G Riesz vac het 8e reg iuf te Arnhem is overgeplaatst by het initrnctie bataillon te Kampen By d Aai zuut hl iddag ten 12 uur gebonden op het bureel van den Garnizoena commandaot alhier waa ingepchreveo v tor aardappelen Mul ad f 1 93 de H L wegende 65 K G zout Manschot ad f 0 07 de K G Ttadankt voor het beroep by de Ned Hervormde Kerk te Lopik door ds F F J van de Plassohe te Gonderak Hedenmorgen omstreeks 9 nnr is op het dorp Haastrecht xekere J v D uit Reeuwyk op straat plotseling neergevallen en doodgehleven Tot beatuureleden der Üudewatersche I laclnb wprden gekozen de heeren H Reneman G van der Horst J A Verhoef F J Tdenburg en H T Verhoef Men schrijft van het eiland IJselmonde Door het vele bouwlaod by de boerderyen wordt door de landbouwers in den herfst steeds vee aangekocht om in het voorjaar weder te worden verkocht Voor deze mestmakery schaft men in den rpgel vee aan van 1 i Jarigen leeftyd bij voorkeur oasen Zeer mosielyk is bet voor vele boeren om dezen herfat naar hun zin te slagen wyi de koop ui die dat soort vee meestal uit het noorden deatannds halen daar vanwege den uitvoer naar het boiteuiaod te hooge prezen uit moeten leggen om hier in evenredigheid met de laatst bestaande toestanden te kunnen verkoopen Vandaar dat er een traee handel plaats heeft en er vele FEVILLE TOIM SETBLOEllEiEISJE 8 Bet wat dus een waar feest voor Angiolina toen baar minnaar haar zeide dat hij den geheelen dag te huis zou blijven Zij wat bevalliger dan ooit en lachte en schertste alaof zij nooit heimelijk een ïuoht geslaakt of een traan gsslort bad om Romanelli s verandoriDg Maar op dezen dag was bij oven gevoelig voor hare bljjken van liefde als ooit De goede oude tijd dien zij in kunne nederige woning op de via del Benei gesleten hadden scheen terug te keeren zonder dat zij door geldelijke verlegenheid gekweld warden eene omataodigheid die sjj waarlijk niet betreurden Toen het middagmaal was afgeloopen legde Romanelli eijn arm om AngioUna s middel en trok haar naast zioh op de sofa Weet g wie er dezen morgen hier geweest is P vroeg hy ffNeen myn lieve l HProfeuor Bartanti En eet gij wat bij m j zeide Hy roemdf zeker uw werk J en dat niet alleen hy zeide mij in vertrouwen dat er in de academie sprake van was mij een pr JB toe ta kenuec Dat verwondert my nist Gij beU u verdieaate landbouwers lichtelyk te lang ï ullcn wachten met hun inkoopen en dan waarscbjnlyk berouw zalleu hebben Woensdag zal voor de rechtbank te Amsterdam behandeld worden de zaak vnn een man die beschuldigd wordt zijne vrouw moeder van 8 kinderen te hebben vergiftigd Er zullen 48 getuigen worden gehoord Het lijk der vrouw werd eenigen tjjd geleden ingevolge het verzoek der familie opgegraven op het kerkhof De Liefde De minister van binnenlandi chezakeu breugtter kennis van belanghebbeuden dat de commis ïie in 1895 96 belast met hft afiiemen vande practische examens van apotheker vermeldin art 11 der wet van 25 December 187S Staat jhlad uo 222 zal zitting houd n opMaaudag 25 dezer en volgende dagen ta Amsterdam Stct A 8 Zaterdag begeeft zich een commiasie rit Gedeputeerde Statan vau Zuid Holland bpfltaaode nit de hfpren Van der Kemp Van Weel en Goekoop bygestaan door den griffier der Staten rar Taveutaat naar Sliedrecht tot bet nazien van de administratie dier gemeante over 1894 De gisterenmiddag uit het rechtsgebouw te Alkmaar tydena zijn verhoor ontsnapte persoon is denzelfden avond door twee Alkuiaarsche agenten van politie te Caatricuru aangehouden on naar Alkmaar teraggebrscbt waar hij opnieuw in voorloopige hechtenis werd gesteld Behalve het reeds vermelde legaat van f 100000 voor eeui Tehuis voor Dames door wylen den heer C Scheltus Jzn in loven wynhandelanr te Ameisfoort gemaakt bestemde deze by testainont nog f 175 000 tot stichting van pen Gereformeerd Borger Weeshuis te Amersfoort Daaraan werden door hom bovendien nog vermaakt verschillende onroerende goederen Te Ede ia de IS jarige k einzoon van den wethouder Vau de Craats boven uiteen molen gevallen tengevolge waan ao by pen been been brak en zyn kakebeen verbrjjzeld werd De arme jongen is naar het Dinconessenhuïs te Arnhem overgebracht De heeren W Degenharlt A Heiasius U van Voorthuizen en C Montyn directeuren der leïensvörzekeringraaatschappij van het lijk emaakt en iqen kau niet nalaten u dien prijs te geven sedert geheet Florence uw werk bewonderd heeft Kleine vleistar die gij zijt Nu het is niet onmogelijk dat mij dit geluk te beurt valt want professor Barrsnti die mijn vriend is heeft voel invloed Wat behoeft gij aan den invloed van anderen te denken P üij kunt u gerust op uwe eigene verdienste verlaten f Hm zeide de kunstenaar die hiervan niet edo zeer overtuigd was AHet i § iu allen gevalle goed een begunstiger te hebben die invloed bij de academie hoeft En hij bood mij uit zicheelven zijne hulp aan Inderdaad r Professor Barranti is een eer beminnelijk mau Mogelijk voor u maar de tweemalen dat ik hem in uw t Iier gezien heb heeft hij mij ïoowel door eiine blikken all woorden geërgerd Bn dan voert hij een hoogen toon tegenover u f Hij is ook de eerste der beeldhouwers in onze stad f Mea kan wel neggen dat hy het geweest is vPant sinds jaren heb ik niet geboord dat bij iets nieuws gemaakt heeft Hij is nu juist bezig aan een groote groep voorstellende den groothertog omgeven van vier allegorische personen twee mannelijke en twee vrouwelijke die den landbouw de wetenBchappen de lahoone kunsten en den handel moeten vertegenwoordigen üe landbouw zal Mijn lieve spreek niet meer van Barranti s groep die zeker weer do uitdrukking vau de grofste vleierij Nederl Ooderwüzerageoootscliap hebben xich tot de directeuren en Jeerareii der kweek eo DOrmaalüclioleii voarJVoaderwijzers en ouderjvyzeressen gewend Jniet oen missive waarin a het TolgeudB bftoogd wordt Het is een algemeen bekend feit dnt er onder de ondeiwijzera in Nedjrland een bowegiog gaande ia ten doel bebbeode van staatswege een peusioen te flr Dgen wnor huii weduwen éti e 7en Van de ijjde vaa bet hoofdbestuur van het N ed Onderwgzers Gen en vau dat THD den Boftd vun onderwyrerH heeft men zioh gewend tot don minister van bionenlandsche zaken ora dit doel te bereiken Niet lang geleden zyn verschillende vragen van regöpringswflge tot de onderwijzers gericht welke betrekking hadden op het weduwen pensioen Oit mag worden aaoKemerkt als een eerste tap in de verlaagde richting en doet ïermoedpn dat de geuite weuschen in ernstige overweging zijn genomen Eer echter die eerste schrede door een bcslisienden stap zal gevolgd worden kan heel wat tgd verloopen Het iB venBcbel k dat nog veel meer dan dit thans geschiedt door de onderwijzi rs eelf do banden aan het werk worden ge lageu en dat deze bij solide maatschappijen hun teven verzekeren om daardoor te voorkomen dat voor huu nablij enden bg hun overlijdeü een Doodkreet om hulp woedt gomt die reedi zoo dikwijln is gewraakt Wt latrtatB kan JiHoeiï pïaKts hebben fth onder de jongere onderwQzers hot besef levendig wordt dat het ieders plicht ia nUorens een huisgezin Ie vormen op de toekomst te zien en naar vermogen te zorgsn voor hot lot van haar die men zicb tot levensgezellin kiest en van het kroost dat uit een ecbtverbintenia kan tï boren worden Niet enkpl gedurende zgn leven moet de man werken oro zyii gezin b j moet trachten de zynen huipeionfl achter te laten wanneer de onverhoopt zijn levensdraad vroegtijdig afsni De directie der Ipveoaverzekermg uoodigtde directeuren on leeraren voornoemd dring nd uit lie jeugdige arabtgenooteu op de Om kniewonden by paarden veroorzaakt door vallen apoedig to genezen wordt volgend middel aant evole De woud wordt met uiver water terdege gereinigd nfgedroogd eu ter dikte van een vinger met boom wol belegd dat er op gehouden moet worden mot een flanellen windsel waaromheen weer een leeren knieband zal zijn Voor de rest goef ik niets om hem Gij mocht or toch wol wat omgeven mijn engel want gij Nu wat i u ik daarraef te maken hebben Wel ziet ge lieve Aagiohiia to professor hooft op eene zeer beleefde on uiterst vleiende wyzo don wensch uitgesproken dat gij hom de gunst mocht bewyzen let wol do gunst tot model vooreen zijnor geniën te verstrekken Ik nep Angiolina verontwaardigd uit hoe is bij op zulk etf denkbeeld kunnen komen Hij woet at gij voor rayn I irenzi geposeerd hehl en Dat was iets anders Voor u dien ik borain kan ik alles doen maar voor hem een vreemdeling niets wHij is geon vreemdeling by ia mijn vriend Uh vriend terwijl hij zoowel u als mij door zulk een voorstel beleedigt Waarom Irebt ij het voor mij niet verzwegen hot smart mij dat gij er van spreekt Ik weet wel tlat gy natuurlijk eveneens denkt als ik maar tiet hindert mij dat iemand Kutk een beleedigend voorstel aan ii heeft durven doen Intusschen ben ik verzekerd dat gij het met waardigheid hebt afgeslaren rlk kon hem niet tegen mij in het barnah jagen dit zou onvoorzichtig geweest zyn i Angiolina wierp een veel beteekeneqdeiii lbl k op haar minnaar een blik die van bedrogen verf nAtiug vlijmende smart getuigde S Gij zijt hiervan toch niet begonnen om mij over te halen vroeg zij zich zelve beheorscheade En wanneer dit het geval eens ware r Wanneer dit zoo wars lÜ richtte zich eeuS komt Daarna baalt men het er af zouder de korst die inmiddels gevormd is te kwetsen Vervolgens legt men nog eens zoo n verband aan eu zoo noodig later nog eens Binnen ettelijke dagen valt de korst af en vertoont zich de nieuwe huid die langzamerhand daaronder is gevormd In October heeft de schatkist blykebs de staat der ryksmiddeleu 1 15 089 000 ontvangen welk bedrag bji de ontvangst in dezelfde maand van 18 4 vergeleken eene vermeerdering aantoont van met minder dan f 1 459 00 Onwillekeurig ziet men by een zeb groot verschil in opbrengüit het eerit naar het suecessierocht Inderdaad blijkt ook thans aan dat middel de vermeerdering voor bet grootste gedeelte tu danken verleden jaar slechts f 70 40 J gegeven hebbende bracht het nu 1 923 870 op dürhalva f 1 217 404 meer Zondert men dit af dan blyft er voor alle overige middelen groepsgewyze genomen een vooruitgang over vau f 242 000 Deze uitkomst is bet gevolg van hoogere ontvangsten onder de volgende hoofden directe belastingen f 128 540 invoerrechten f 151 900 indirecte belastingen zonder occessie f 52 437 telegrafen f 15 352 domeinen f 8800 en waarborg f 2500 waartegenover aan lagere opbrengst staat by de loodsgelden f 3900 de accyozen f 108 640 de poalery f 4795 By de directe belastingen valt op te merken dat het verschuldigd EJ in van een nieuwen t rmijn voor de vermogens en de hedrijfsbelastiugon rïmke be Iragen in de schatkist beeft doeu vloeien resp f 2 359 053 en f645 913 maar toch voor die beide heffingen te zanien f 116 500 miüder dan verleden jaar zoodat de rceda genoemde vooruitgang van het totaal alleen te danken is aan de raimere betalingen voor het personeel 150 000 meer en voor de grondbelasling 95 600 meer Van beteekenis is de vooruitgang by de invoemchten welke niet minder dan 27 4 pet beloopt Sedert den len Augustus den datum van het in werking treden der nieuwe wet bobben de invoerrechten f 1 908 709 gegeven tegen f 1 543 678 in hetzelfde tydvak van 1894 Voor de drie maanden ia er dus eena vermeerdering van f 365 000 Nemen wjj dit als maatstaf aan dan zou voor een geheel jaar de hoogere opbrengst der invoerrechten ruim 1 4 ton worden hetgeen overeenstemt met het door den minister van fiaanciëa in r yoe MillioenenBpeecb in uitzicht gestelde bedrag Er zyn vermoedelijk zelden wettelyke regalmgeu getroffen waarvan de schatkist dadelyk op zoo in het oog loopende wijze genot heeft Lchad als met de verbeterde befEnir der invoerrpcblen het geval ia klaps op nu met ougen dio fonkelden vau beleedigden irota noen neon het kan met waar zijn Zy ging weder zitten en vatte zijne band Niet waar vervolgde iij met een glimlschje dnt een steenou hart zou bewogen hebben gij wildet mij maar bang mnjcen Het ia immers maar kortswijl die ik hoe bitier ook kan vergeven want Angiolina kan ii veel vergeven Hy antwoordde niet De ielfzuchtige man onvntliaar voor edele aandoeningen schaamde zich toch op dit oogeublik voor zioh zelven en hot ontbrak hem aan mood om tegenover hot fij gevoelende meisje hot onderwerp voort te zetten Wij zullen er eon ander maal over spreken stamelde hij Ik lieb uu geen tijd ik herinner mij eono samenkomsl dte mij gekeol ontschoten was I Adieu Angiolin Hij spoedde zioh wog zonder haar den tijd te geven iets Ie zeggen Den volgendon morgen liep Koananelli zijn atelier op en neder Hij had Angiolina sedert den vorigen avond ontweker dewijl bet hom HDoeilijk viel tot een bestuit ta komen ca ronduit met baar to spreken tiy wilde noch don pr e opofferen die zijne ijdelheid streelde noch zich goheel verlagen in de oogen zijner bemiudc Een van beide moest toch gescbicdeo en hy dobberde nu tussohen de twee uitersten die zijne eigenliefde evenzeer kwotsten In deze ovorpe nziiigea werd de kunateniar door een bezoek gestoord Het was een priester dio moermalen ia gozelschap van de rijkfl gravin gekomen was wier buste RomanoUi zou vervaardigen Hij waa haar bieohlvador en bezatbaar volle vertrouwen Wc di ti rvolgd S