Goudsche Courant, zaterdag 16 november 1895

£ en Treesèlgk ongelok had ie Montrenx in Zwitserland plaats Een stelling voor het hotel Kighi Yaudoisc ia ingestort V f metselaars zyn gedood eep zesde ia stervende Een Fraaroü dame heeft verklaard dat zij om een man te krygen 722 bals beeft beplaats van een nian kreeg t m bronchitis 3 aal longonta iuBueoza en 500 maal maag zocht In echter 14 steking 120 kramp Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlenst 1895 1896 Aangevangen 1 October TUd van Greenwitli 12 35 1 24 12 32 18 89 II 12 46 12 56 1 44 OTTBBBiM 9 06 9 40 9 it 7 B 10 19 lO St 10 36 10 43 10 49 7 46 GOUDA DEN BiAO Soud 7 80 8 36 9 09 9 87 10 20 10 50 12 12 12 28 1 27 3 36 3 47 4 46 6 11 7 14 7 41 f 29 8 64 9 54 11 li 12 40 4 67 8 01 Ö O 12 49 5 08 8 H 10 15 X a M l 1 32 2 42 IZ 1 U 4 Ó5 4 17 6 25 5 67 7 i 4 1 11 9 9 2 10 32 11 46 e O l D A U T E ï O H T 9 06 10 19 10 67 12 48 2 20 11 14 2 37 11 22 2 45 9 87 10 61 11 45 1 80 3 08 e O U U A A U3TBBDAH 10 01 10 57 12 10 11 06 1 1 18 Stopt te Nootdorp LeidsohaDdam eu Bleiswljk Kroisweg en Hekendorp De Toorlfunde iDkrimping by de loodsgelden kan de undscht niet gebpel ontgsan Over de eerste 10 raaaodeü van bet jaar beeft dit middel f 39 300 mioder gegeven In perceuteu nitgedrnkt bl kt intaaecben dat deze achteruitgang nog geens ioi groot u te noemen by beloopt nnil nog niet ten volle 3 percent Oanetig ie de gang van zaken bjj doindirectü belastingen ongerekend het euccessie recht Voor de maand bedraagt bij de zegelrechten de vooruitgang f 20 800 by de registrutiereebten i 25 800 en by de bypotbeek reeb ten f 5770 en voor de U maanden zyn de voordeelige verschillen Meer dan de raming voor in 227 054 158 719 44 009 Meer dan in betzelfde Opbrengst tydvak van 1894 Zegel Begiatr Uypotb f 2 902 054 i 159 063 3 908 719 134 935 356 509 30 262 Totaal f 7 167 282 f 324 260 f 429 782 By de accgnzen valt behalve eene wederom wat lagere opbrengst van dien op suiker opnietiw het minder roira vloeiin van het gedistilleerd op ta merken Voor de maand is bet verschil f 75 000 voor de 10 maanden is onder dit hoofd 2 9 ton minder binnengekomen terwyl er bg de raming voor ig eeu tekort ia van f 558 600 Voor de andere accynsen is October eene goede maand geweest ook wat bet geslacht betreft waarop waarschyolyk de lagere vleeacbpryzea niet zonder invloed zyn gebleven Tot bepaalde opmerkingen geven de overige middelen geen aan leiding Samenvattend kunnen de nitkumsten van October over bet algemeen bevredigend worden genoemd Sedert den aanvang des juars heeft de schatkist f 98 627 800 ontvangen zoodat wy nn by verleden jaar f 2 6 mülioen vooruit zyn en bg de raming ieis meer dan f 1 millioeo Poor het Turkftche gezantschap te s üravenhi e wordt de volgende mededeeling verstrekt Z K H de Sultan heeft als hernienwd bewya van zyne edelmoedige gevneleus de noodige orders gegeven opdat allen zoowel Muzelmannen als Christenen die in den laatsteQ tyd in verschillende provinciën vdn bet ryk door de plaats gebad hebbende onlusten te jyd n hebben gehad op kosten van den staat zullen worden gevoed en geboisveRt De vereiscbte bevelen daartoe zyn verstrekt aan de valia gouverneurs der provinciën Statan Oeneraal 2e Kahka Zitting van Donderdi 14 November 1895 iAO 1 47 8 54 8 01 9 10 5 67 6 08 1 6 S4 6 30 7 35 7 82 7 39 7 48 7 ie Oouda Sloordreoht NieuwerkeK Cnpelle Rotterdam 7 Rottordtm 5 Cpelle 10 HiduireAerk 8 1 Moordrecht S Qoudi 11 02 ll lS Zev M 7 42 8 47 Z Zegw 7 l3 8 56 Voorl 8 07 9 08 Uoudi 6 86 6 87 7 65 8 09 8 21 Oudew 5 50 6 64 ir h b Woerden 6 59 7 03 8 12 Ulrechl 6 H t 8 8 t f Naar Amiterdam 8 81 26 37 8 14 Gouda Amiterdam C St De minister van Financiën de heer Sprenger van Kyk die beden aan bet woord kwam wees na een herinnering aau de vele mislukte pogi gen tot herziening op de allergebrekkiKate werking van het oude Personeel Werd dit Personeel eens goed toegepast wat zuu men veel klachten hooren Hy deed een beroep op het gemeeuschappeiyk overleg der Kamer tot verbetering van den toestand indien men niet wil biyven voortsukkelen De miiuster ontkende ten stelligste dat bet ontwerp verband houdt met het kiesrecht Men beoordeele bet naar zyn eii en verdiensten en gebreken en late het aiet mislukken door de vastkoppeiing van twee niet by elkaar beboorende zaken Zyn ambtgenoot Van Houten zou ant oorden op d m eiiykheden met het bestaande kiesrecht De berekuningttu beatrydende de beeren Sanders handhaafde de minister zyn berekening dat een verlies voor de schatkist van 2 millioen waarachijuiyk is Wil raen do lasten verlichten dan hechtti men niet veel aan een onzekere opbrengst HL ontkende voorts dat de wet een overgangsmaaatregel tot schadeloosstelling voor gemeenten bödeelmg is De overdracht van het pprsoneol aan de gemeenten zou finantieel voor dezen hoogst oadeelig zyn eu zon geen verlicbting maar druk brengen Het ontwerp op de gemeente fiimn ciëu zal eerlang ingediend won n doc eerst moet de Regeering bet lot vaJ het personeel kennen Een speciale voorziening voor ambtenaren is onmogeiyk Een ingrypendfe hervorming wordt belet door de financieele toestanden en ecu scherpe progressie tu nadeeüg voor de schatkist Voorts verdpdigde by de ambtenaren tegen het verwet van nalatigheid bg belastingin vordering De minister van Binuenl zaken de beer Van Houten zegt dat de mogelyke nietaanuemiug dezer wet niet de kieswet zal treffen Voorts betootft hy ilat de aaunHming van btt outwerp in 1896 geen invloed hebben zal op hek bestaande kiesrecht Wordt de kieswet verworpen dan zal de bestaande kiesweteenige wijziging dienen ie ondergaan maar dit zal met moeieiyk zyn daar ook iu het nieuwe Personeel de grondslag huurwaarde biyft bestaan waarop bet bestaande kiesrecht rust Men behoeft thans nog niet te zorgen voor nite eventueele gevallen waarto gemakkeiyk te voorzien is De henr Borgeaius vereenigt zich niet met het standpunt van den minister dat men de wet ondanks hare gebreken moet aannemen Hy is teleur gesteld dat de min zyne raming van 2 millioen verlies niet mativeeren kan Hy komt daarna terug op de argumenten van den heer Koeasingb waarop de min niet heeft geantwoord De maatstaf van di n min is zeer gebrekkig De heer Pynappel repliceereude handhaaft zyne bezwaren tegen do classificatie der gemeenten Dd heer Roessingh komt terug op deonbillyke behandeling van het platte1 nd De heer Drucker biyft voorziening van betkiesrecht noodzakeiyk achten te gelyk met deaanneming dezer wet Met ingang van heden zal de eenige wegdie an Westzaan gemeenschap geeft metandeiv gemeenten en leidt van Zaandyk naarBeverwyk overeenkomstig bet besluit van denRaad van Adminiatratie der maalscbappy vanden Zaanlandschen Communicatieweg onbruikbaar worden gemaakt tot nadere aankondiijing Een brug in dezen weg over de Nauemasche vaart die van zoodanigen aard is dat zy gevaar zou kunnen geven voor hetverkef r wordt nl gedeeltelyk afgebroken In het verkeer voor voetganger zal iu deeerste dagen door overzetten lat r door eennoodbrug worden voorzien zoodat bet verkeer van rytuigen over die brng en daardoorover dien weg oninogelyk is en voertuigen eengrooten omweg moeten maken Men vreest dat deze toestand lang zal duren daar degeldmiddelen dier Maatschappij een spoedigeheropening niet toelaten H C i In hst ftebouw van de iVrye Gemeente te Amsterdam trad Prof dr Van Rees uit Hilversum op met bet onderwerp De sociale beteekenia van het alcoholvraagstuk c Op medische gronden bestreed spr uitvoerig soramigpr meening dat hetgebruik van alcohol verwarmt opwekt en voor het bestaan noodig ÏH Integendeel door alcohol verlaat feitelyk de warmte het lichaam en daardoor worden de zoogenaamde remzenuwen die onze bloedvaten heheerBcben verslapt Ook vroeger heeft men dat reeds ingezien en al honderd jaar geleden werd matigheid gepredikt Op die wyze werd echter geen terrein gewonnen en daardoor traden de gebeelont houders in het strijdperk Spr verdedigde het goed recht deyer geheelonthouders en deed daarbg uitkomen dat de voorstanders vin matigheid het kwaad niet bij den wortel aantasten Daargelnten de grens van het al of niet onmatig gebruik staat t vast dat het nadeelige van een zeUs matig gebruik kan worden geconst nteerd 10 54 11 01 11 08 11 16 H S4 8 36 18 18 9 40 B 61 8 07 10 27 8 26 5 20 3 17 4 16 4 47 6 67 6 58 8 31 10 16 O 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 37 3 60 4 48 5 29 6 85 f O t 10 16 11 80 6 6S 8 48 4 47 6 8 81 4 86 Spr haalde daartoe een proef aan door prof Crepolin te Heidelberg genomen waaruit bleek dat de toestand der hersenen een minder gun stige is na het matig gebroik dan na bet geheeUonthoudeo van alcoholische dranken De dwaling alsof het matigjgebrnik bepaald opwekkend zou werken werd door spr duidelyk in t licht gesteld Voorts is het aantal relfmoorden en krankzinnigen biyke is de statistiek toegenomen door bet alcoholgebruik zelfs in matige hopveelbeid Uy het debat werd door den beer Schram opgemerkt dat men in moderne kringen bet alcobol vraiigstuk wel is waar erkend doch by den maaltyd tydens de vergadering van den Protestantenbond te Zwolle ontbrak degebruikelyke halve fiescbi nift De voorzitter van den Protestantenbond dehe Van Loenen Martinet zcide dat men inhe estunr van den Bond omtrent bet karaktervan den feeatmaaltyd sprekende meende by dit zilveren feest alle aanateltery te moetenvermyden Intusscbeu ma meii aannemen datin den Bepd voortaan wel e n ander standpuntin deze zal worden ingenom en Wat na het vraagstuk zelf aangaat vraagtspr als in Noorwegen de onthoudersbewegingin zulk een kort tydperk zooveel invloed had boe kan daarmee dan het idiotisme hoe kandan de krankzinnigheid afnemen in zoo kortentyd als men ziet dat deze zaken vaak erfeiykzyn i Prof Van Rees zeide nog dat men de geibeeNontbouders vaak be ichuldigt van aanstellery doch spr durft beweren dat de geheel oatbouders dit nooit bedoelen Doch beier dan nog zich desnoods voor d zaak aan te stelten dan de gewoonte van het alcoholgebruik niet te bestryden De beweging in Noorwegen is niet van zo jon en datum als gemeend wordt en alle idiotisme en krankzinnigheid zyn volstrekt niet het gevolg van erfelijkheid Prof W M Gonning deed uitkomen dat aan de zaak der onthouding veel kwaad wordt gedaan door het feit dat de medici bot in deze niet eens zyn waar de een matig gebruik niet afkeurt de ander wel daar is bet bctgrypetyk dat het publiek zich dan by de Van 1 December af worden bahaira de uitgifte van 1000 K M boekjes voor de abonnementskaarten zoogenaamde groepenkaarten door de Exploitatie maatschappy hoogere pryzen iu rekening gebracht Aan houders van Abonnementskaarten derde klasse wordt alsdan tegemoet gekomen dezen toch kunnen door verhooging met 10 pCt van den abonnementsprys dier klasse het recht verkrygin om in treinen zonder 3e k1 in de 2e klasse te reizen Op het Belgisch gedeelte der lijn Eindhoven Luik zun echter de van 1 December uit te geven abonnementskaarten niet meer geldig Do kilon eterboekjes die van 1 December flf worden uitgegeven voor het verkeer over SS en N C S zyn ni t geldig voor de lynen Haag Scheveningen en het BelgisQh gedeelte van de tyu Eindhoven Luik Bovendien zyn z niet geldig voor reizentusscben stations ontlerliug der lyoen Ze venaar Winters wyfc bïgraegen Kieöf en Almeloo Salzbergen noch tussohen de stationsder lynen Zevenaar Winterawyk eener nEist Arnhem llmmerik anderzyds Almeloo Hengeloo S Mzbergen eener en Heofreloo Gronau anderzy s en Nymegen Kleef eeneren Reasen Bfltomel Nymegen Venloo anderzydij f I r i j iJ de Ha j I CrJÜ werd dezer dkgen beweert 4 dat Onne ZMer van H i en aan en oudff dfti e die bareq JKleinzoon bekeeï omdat hy djt be8cheidenb jftoor eker ambt bedekt bad lin den mond ledlle alte joulgen zdrgib eersll voor een pos Ifcet veralfiiid kdtj wel Mr C Bake brë btni io herid eringnra Van Haren geschreiipii h eft M zal ii zien 5 wie d oude d ame was én iespeuliloili dat Hifar gezegde n ei olkom n mjlj t in d i I Aangehaalde woorden is weergegteireu j Op i biz 226 van deel IV der Di terty i werlun i van Willen efl OnW Zwier vanj Har i Amsterdam M IWe8l Uan 1825 8t n hy D ei men easen van Beuniiigeft sprak was hy gewoon ite erhalen dat deese in syne jeugd een aau g eboden V ornaaiQ Ampt weigerde uit hdofde van de zeedige reeden dat by geen Verstand genoeg bezat om t Land in zulk een post bokwamuiyk te kunnen dVenen syn Grootmoeder hem ontbood en zeide benje mat Jonge neem maar aan je zond van je teeven niet geloven met hoe weinig verstand men t Land kan regeeren Ib den tegenwoordigen tyd zou voegt mr Bake er aan toe natuurtyk geen grootmoeder datzelfde beweren maar misschien zou ook geen kleinzoon er aanleiding toe geven De laatste bewering van de grootmoeder wordt ook aan den beroemden Zweedscbeu kanselier Oxenstjeroa die 2Vi eeuw geleden leefde toegeschreven in dexea vorm Het is verb azend met wolk een klein beetje wysheid de wereld geregeerd wordt u gry ifliyii um aet pu iieK ziun uau uy ue e ne der topnelderingen hy i en ensen gewoonte hondt P dctiseh nadeel voor de ont Wanneer doigriffier F Pagel van Öoeoiaadlioudersquaeatiè zat wezen als meiS daarby ii tabak brengt Dat tabak èchadelyk ii ia welbekend doch spr wijst er op datt men inEngeland een zeker so rt oogziekte wydt aanda tabak in Duitschlaud dit ontkent bewysgenoeg dat men het over de schade jUiu tabaknog niet eens is r Na uog eenige verdere besprekingen waaraan ook door den heer Van der Meuten rd deelgenompn ging de vergadering uiteen De Standaard verdedigt het goed recht van den arbeider om het werk te staken Ook wy willen dit recht niet ontkennen maar meenen toch dat De Standaard wat bond spreekt wanneer hy zegt Nergens staat in de Heilige Schrift ook maar met één woord dat een arbeider tn dieust moet blyven alsby bet beti r acht zyn dienst voor goed of voor een tyd op te zeggen Een geweldige brand heeft een school te Grenada in Mexico totaal vernield Toen de brand ontstond wareu er 150 leerlingen in hut gebouw Gillend snelden de kinderen naar den uitgang Er ontstond een gruwelijk gedrang waarin 31 leertingen worden doodge drukt andere bereikten zwaar gewond de straat Geheel ongedeerd zyn er maar enkelen gebleven De school brandde tot den grond toe af Men gelooft dat twee teertingen die door een onderwyzer waren gestraft zich op deze wyze gewroken hebhen De politie beeft beiden gearresteerd en ondervraagd Men maakt ona namelijk opmerkzaum dat in den Eersten Algemeenen Zendbrief van Petrus Hoofdstuk ir VS 18 en19 staat Gy huiaknechten zyt met alle vrees onderdanig den beeren niet alteen den goeden en be icheideneo maar ook deo harden Want dat is genade indien iemand om de conscientie voor God zwarigheid verdraagt lijdende ten onrechte Uit Sierra Leone wordt gemeld dat men ten nadeele eener Franscbe bankinstelling f13 500 aau specie heeft ontvreemd op bet oogenbhk dnt dit geld aan hoord werd gebracht om naar Liverpool te worden verscheept De bestolen instelling is de Trench Trading Coyc te Sierra Leone Tot heden leverde het onderzoek naar de daders geen resultaten op Nu zal De Standaard wellicht zeggen Dat slaat up den onderdanigheid iu den dienst en het verlaten van den dienst is geen gebrek aan onderdanigheid maar in de bovecstaande teksten wordt het verdragen van zwarigheid het ten onrechte Ujden aangeprezen en dat is toch in tegenspraak met het verlaten van den dienst zoodra men daarin onrechtmatigheid ondervindt 4 60 4 57 6 04 6 11 6 20 1 42 1 62 1 69 2 06 2 II 7 11 7 62 7 69 8 06 8 13 8 22 3 48 7 80 S IO 5 42 2 50 4 02 12 20 8 52 4 20 8 60 0 O U S 1 11 60 Ware hot niet beter in stede van zondermeer het recht van werkstaking ta verkondigen tevens daarby uadrukkelyk te doennitkomeo dat daarvan ten minste niet zoolichtvaardig mag worden gebruik gemaakt alstegenwoordig vaak geschiedt Hand 8 61 9 57 11 13 10 04 10 11 a 10 18 ff 9 10 10 27 11 30 6 17 8 05 9 43 6 27 V 9 62 6 34 9 58 6 41 ff ff 6 47 8 15 10 08 GOUDA 3 29 4 DEN H A A sHageB ei 7 20 48 8 30 9 S8 9 4610 11 11 S618 1B 1 8S 2 44 S 58 3 4S 4 16 6 17 6 08 7 58 9 38 Voorb B 57 h w k u u 10 17 v 1 41 n n n n n 8 14 Z Zegw6 n H H g n i 10 8 1 B5 nun w M8 9 58 Zev M 6 ï2 ff 10 48 8 0 h i n 6 8 10 02 Gouda 8 88 7 50 8 18 9 9 86 10 1610 6413 05 13 46 3 17 3 14 8 36 4 13 4 43 6 47 6 60 8 28 10 12 Stopt Ie Bleiswij k K ruis weg en Nootdorp Leidschendam ea Hekendorp Ü T R E O H T G O Ü D A 8 09 9 07 10 84 ff 0 38 10 64 ff 9 86 ff 8 41 9 49 11 10 7 60 Utrecht Woerden Oudewater Gouda 7 60 8 11 8 19 8 38 10 11 84 13 50 8 10 8 63 4 48 6 86 10 38 11 61 g ff 4 16 6 68 10 81 ff ff 4 34 ff ff 9 84 1 44 18 07 1 88 S 43 4 87 6 80 7 09 Amsterdam C 3t Qo a 7 38 AUSTEKDA ll Q O U D A 8 9 10 10 48 3 SS 4 10 6 18 27 45 9 4S 9 04 10 14 IS tS 8 80 6 30 7 46 8 49 11 10 Stoppen ta BleUwijk Kruisweg en Nootdorp Leidsahaodan u Uekendorp I Voor gisteren diplomeerd Dog niet to bier te sGravenha De inspe toezicht i bevestigde g beid mist ü Het bteeïi was b eei die hem dt hy slechts de tiindht e cit lautongerecht in Dei Haag was vssrd een in het buitenland gebdarts ter zake dath hoewel elaten tof de uitoefening der kunst tandheelkundigen bijstand te tiad verleend ir van het geneeskundiK staats jjit gewest dr Mennb Huizinga bekl bovenbedoelde bevoegd ü bekt al assistent werkzaam laar gevestigd be end tandarts i ok in rechten bijstond en dat gunning had onder diens toezicht Mo uit teoefeneri Nu was de tandarts odj izdikeren dag uit d stad eu b die gfltegenheidi tri ik liekL aan sonièiige personen iiizelvftn de tarfflarta kwamen die zich tetf W i ewesst m de weltetijkjillwe het uitoefenen van zyn blroep atyprens ef lneiijte hebbej aaumel enJïïevigeilïiezen 6e beweerdtlon bekend tet P paling diei j hier t tij m bdetJ u ti bdetu 4 Ridderk Ji da gebpnddD raadMerjfeaj raak lerde f Het OM lOVerfi 8 daffi ring eéu voorstal van om yJliötypoiderbeetuur tfefi U od W jwerijP beban i mee teii N 6uw lleijpri 4ard jbg expl j it li jjtfork W i omi ter kWi het onderhoud l w ifl del iikea vsjnUet Dorp Bolneren het do deri X o jt p ttm enjalsdan vanwege het teb ijjtpur Wffaosteii van ongelyk tersKonaj alle itracbifo iKr tejgian tdt het weder ii den hruf baren staat brenf3 en dier w welke tepgevolge van de plaats gehad bende dijkverhooging vanwege dac potderbestnur in oen deplonihelen toestand verkeerdeu Do geme uteraad verwierp evenwel dat voorstel doch bestoot eene oommissie af te vaardigen naar Gedepoteerde Staten ten binde aldaar die zaak te bespreken alsook de breedte van die wegen welke naar beweerd wordt tegenwoordig te smal zyn voor de passage Het gemeente en polderhestuur hebben blykbaar verschil over een contract van 1861 betrekking hebbende op het onderhoud van wegen Ondertusschen tengevolge het genomen raadsbeslait btyft men te Ridderkerk voorloopig nog zitten in het etyk en met enbogaanbare wegen Naar men uit Leiden sciryft zou de burgemeesler aan den directeur der meisjesburseboot in overweging hebben gegeven bet l ekende voorval niet te doen rvolgen omdat anders meisjes als getuigen zouden worden opgeroepen wnt baar waarschyulyk niet aangenaam zou zyn De Pransohe Minister van Oorlog de Cavaignac heeft zich naar Port Yeodres begeven om daar de aankomst af te vachten van het stoomschip Notre Dame de Satuts uit Madagaskar Dit schip heeft vete zieken aan boord en daarvan zyn er gedurende den overtocht niet minder dan 45 overleden De nieuwe Minister wit in persoon onderzoeken in hoeverre de sanitaire autoriteiten aan die eterfgevatien schuld hebben Volgens de iDébatsc beklaagden de soldaten zich over niets n iuder dan aau gebrek aan geneesmiddelen en geneeskundigen bystand Ata r genoeg quinine was gat men maar quinine aan alle zieken zonder onderscheid De Kabjten die als geleiders dienst deden konden dikwyls do bespanningetï niet meer besturen en lieten ze dan maar met zieken en 1 in den afgrond vallen Een zanggezetschap te Nienwebrng Fr Eield een feestaroad Bet slot van het feest was een algemeene vechtparly onder de leden Het ging er too erg toe dat de marechaussee geen kans zag de vechtenden met de sabel te scheiden en genoodzaakt was met de revolver te dreigen Met flesschen stoelen en banken sloeg men als razende Rolands op elkander in BulteHlaodscii Overziclit Zelfs in de Engelscbe kranten zyn er vandaag geen verhalen van nieuwe ongeregeldheden of zooals men gewoon is te zeggen gruwelen in Turkye Toch niet omdat de bericbtgevers geschrikt zijn van het ofBcieele dementi dat de Turkscbe ambaaiadear te Parys pablioeerJe en dat nn waars hgnlyk door Boori elyke kennisgevingen van alle groote eu kleine gezantschappen gevolgd zal worden Men beelt geen reden veel waarde te hechten aan zulk een tegenspraak Ook strookt zy slecht met do waarheid Er kan alleen toegegeven worden dat er gewoontyk overdryviog schuilt In de verhalen van de gevechten tusscben Ai meniëri en Tui ken en omgekeerd en wel om deze oenvovdige reden dat de ïSngelBche correspondenten gewoon zyn alles te stikken wat de Armeniërs gelieven op te diRSchen terwyl tw ervaring leert dat men hoogst voorzichtig moet zyn met deza Kleib Azialische Christenen Tj laat ook zonder overdrijving is de toestand in Turkije erg genoeg De open hare orde wordt op tal van plaatsen in KleinAzie verstoord zoodat er buitengewone militaire maatregelen gcuomen moeten worden op een nitgebijeide schaal eu daarvoor ontbreekt t aan het noodigo geld Komeii ile Turksche soldaten uit vaderlandsliefde op en vadertandlievend zyn zij in hooge mate dan kan men toch niet van beu eischen dat zy de wapenen Hatll bekende qjeschil tusschen Zwedi n en Noorwegen over de consulnats qnaestie zal wellicht npff in der minne worden bygolegd Een stap tot deoj vrede is en minste reeils gedaan door het bpbtuit van den Zweed chen linisterraad tot het benoemen eener commissie welke nog eens zat pogen eene schikking tot stand ce brengen Deze commissie bestaat uit zeven vertAgenwoordigera van Zweden eu zeven van Noorwegen Van de Noorweegsche gedelegeerden beboo eu drie tot de conservatieven drie tot de radicale en een tot de gematigd liberale partij De Zweedsche commiBsieleden zyn nog niet beiuemd Zoowel voor Zweden als voor Noorwegen is het te wenschen dat deze laatste poging zat slagen want de oplossing dezer quaestie die reeds zoo lang dfn wetgevenden arbeid in Noorwegen belemmert kan niet langer worden uitgesteldNiet alleen te Btokholm maar ook te Christiania wordt er op aangedrongen dal de commissie haar arbeid zooveel mogelijk bespoedigde Waar chyutyk zullen deze gedelegeerden van beide staten der Noorsche Unie reeds spoedig bijeenkomen Voor de tweede maat in een betrekkeijjk korten tyd is de gemeenteraad san Weenen ontbonden en het bestuur der stad in lianden gesteld van een regeeringscommissaris En voor de tweede maal zal in Weeneu de tr kiezingsstryd worden ontketend met al de gevolgen ervan die de Oostenrijksche hoofdstad nog pas ontangi zoo ruimschoots heeft leeren kennen Eergisteren bad iu den gemeenteraad de verkiezing van een burgemeester plaats noodig geworden door de vernietiging der benoeming van dr Lueger Het was ook na de debatten in den Rijkaraad duidelyk genoeg dat een herbenoeming van dr Lneger niet door de regeering zou worden gedu d Kn de uitroepen van dr Lueger van Prins Alois von Liechtenstein pu van deandere antisemie tische leiders by de behandeling der interpellatie Steinwerder deden genoeg uitkomen dat de zich Chris elijk EOciatistisch noemende partij niet voornemens was den stryd op te geven Het conflict was dus te voorzien en met gespannen verwachting zag men den nitslag der vergadering an Woensdag te gemoet Die nitslag bracht geen verrassingen De raad verkoos weder dr Lueger met 92 stemmen tegen 45 die in blanco werden uitgebracht Enonmiddelliik daarna deelde de heer Friebeis de regeeringscommissaris het bestuit tot ontbinding van den gemeenteraad mede De uitingen der Oostenryksrhe pers in de laatste dagen waren wet geschikt om graaf Badeni die geioond heeft de man met deu sterken arme te willen zyn ie steunen in zyn voornemens Zoo schreef het clericate Vaterlandc voor enkele dagan Wie nog zin heeft voor fatsoen en zedelykheid wie nog op een enkel punt conservatieve neigingen heelt een trouw Oostenrijker en een goed Katholiek is die kan niets gemeen hehbea met Steiner en zijn gezellen c Dat is zoo opentijk mogelijk hst bondgenootschap met Lueger en Steiner opzeggen Welke houding graaf Hobenwarti die in de zitting van den Ryksdag op zoo besliste wyze zyn ontstemming te kennen gaf zal aannemen is nog niet bekend De Hohenwart cloh hield een vergadering waarin echter geen eindbeslissing ia genomen Wat er verhandeld is wordt voorloopig diep geheim gehouden doch in parlementaire kringen wordt beweerd dat de uiterste clericate groep niet voornemens is het clubverband té verlaten Merkwaardig zyu de woorden die dr Lueger sprak in de redevoering waarmede hy ver klaarde de benoeming te aanvaarden Hij dee dit zeide hij met het oog op den duidelijk uitgesproken wil des volks en in het belang van het onderdrukte vaderland c Met dat doet voor oogen zal bij onvermoeid vothouden Zoodra de regeeringscommissaris het ontbinding bestuit had voorgelezen begon hetgejoel dat don gebeelen avond de hoofdstadvan Oostenrijk zou verontrusten Voor hetraadhuis stond een groote menigte afwachtendde dingen die komen zouden De politiemankte ruim baua en drong het volk terugtot aan het Burgtheater Zoodra de herbenoeming van dr Lu ger beketid werd otegenuit die dichte me schenmasf u luide juichkretenop Toen de politie ook de aamenscholingenvoor bet Parlementsgebouw en voor het Burgtheater uiteen had gedreven trok een aantajbetoogérs juichkreten uitend eu antisemietische liederen zingend naar den Hofburg waar zy door de infanterie der hoofdwachtwerden uiteengejaagd Heden heeft 0 regeeringscommissaris hel bestuur over de noofdstad aanvaard Volgens telegrammen uit Havaua heeft niBjiirschalk Marsinez Carapos nu werkelyk een beg n gemaulit met de tang verwachte ht slissende oppratiën op Cuba Hij ieeft 22 000 man byeeugetrokken om efln voorwaartsche beweging der opatandetiugen tegen de provinciën Havana eu atanza i te beletten Iu de laatste gsvechten EÏju do opperhoofden Acabo Gil en Gonzales gevangengenomen Volgens een telegram uit Mndrid wordt intusscheu in de laatste depêches uit Havana de toestand op Cuba zeer hachelijk f enoemd Volgens de Engelaehe bladen zal in den oorslvolgendeu ministerraad besloten worden den Ashanti s den oortag te verklaren Te Woolwich IS reeds bevel ontvangen oortogfraateriaal naar Akkra te zendeu Het antwoord van koning Precupeh op het ultimatum van Engeland moet vuór 31 October in Akkra zyn maar hy heeft totnogtoe niets van zich laten hooren Kapitein Stewart die in het begin der vorige maand deu koning de eischen van Albion mededeelde werd nn ders niet onwelwillend ontvangen In den raod der hoofden heeft hy het ultimatum voorgelezen waarin deu koning zijn misdrijven werden verweten on bji beschuldigd wordt bet verdrag vnn Fommnmah geschonden de bondgenooten van Engeland aangevallen en den handel aan de Goudkust verlamd te hebben Verder wordt in herinnering gebracht dat de oorlogsachattirg van 50 000 onsen goud in 1873 opgelegd nog niet is betaald en ommeert Engeland koniug Prerapeb de aanstelling van een liritsch resident te Coomassi gofd te keuren De troepen die den negervorst tot gehoorzaamheid moeten dwingen zullen hcstaan nit 700 Houssa negers 400 soldaten van het We t Iodiaregement en WO manschappen die uit verschillende Eiigeteche regimenten zullen worden gekozen Tot bevelhebber dezer legermacht ia benoemd sir Francis Scott die vroeger eenige expedities tegen negervorsten in Zuid West Afrik leidde Hy vertrekt reeds morgen met eenige officieren naar de Gondknst De overige officieren eu Engelscbe troepen die de expeditie inedcinaken volgen spoedig Maxwell gouvernenr der Goudkustkolonie tieeft al iu tast ontvangen om de noodige middelen van vervoer voor de 1400 man in gereedheid te brongeu een weg Ie banen door het woud en andere loeberetdseten tf maken te Prasoe Er wordt materieel uitgezonden voor bet aanleggen van een telegraaflyn FOSTEK UBIsr LIJST van Brieven geadresseerd aan onbekeuden gedurende de 2e hetft der maand October 1895 on terug te verkrygen door tusschenkomst van hut postkantnor te Gouda Verzonden van GOUDA L den Hollander Amersfoort J Schelling Assen D Oudsbooren Delfsüavan h de Bruin Dordrecht G T Roose Kampen L de Mik Rotterdam W F H Schouten Rotterdam J W Peeters Scheveningen W de Wit Scheveningen A van Hoogendaten Hult Sioux J Boer Amerika S E Innes Melbourne De Directeur van het Postkantoor VORSTFR Burserlijken Stand Moordrecht = GEBOREN 7 ov Arie ouders G de Jong en J J Bouwman 12 Christina ouders J Noordegraaf en A Verduyn OVERLEDEN 1 Nov D de Jong 80 j T Paraptuietf JVandacAoenen ijinnen goeOeren enm A van OS Az kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam U NOVEMBER alolkoer 93 101 106 Vor kri NnOTEtlüD Cert Ne 1 W S 931 dito dilo dilo 3 lOl dito dilo dilo 3 I 100 HONOA Obl Goudl 1881 88 4 iTiUB Insohrijjiug 1868 81 6 79 83 83 Oosten Obl in papier 188 5 SSl i dito in zilver 1888 6 S2 i Portugal Oblig mot coupon 3 SB 63 dito ticliot 3 ai ftuBlANu Obl Binnen 1894 4 eï j dito Oaoons 1880 4 96 ditobij Botli 188 4 96i dito bij Hope 1839 90 4 96 ditoiuKOud leen 1883 6 dito dito dito 1884 B 104 dpANJB Ferpet sclinld 1881 4 617 TunKtij öepr Oonv leen 1890 4 87 20 81 Gec loaning serie D O g Geo leeniof serie O 20 g Zuiu An Eip V obl 1892 B 116 VTeïico Obl Buit Sch 1890 O 89 i h Vbkmbbla Obl 4 onbep 1881 41 Vu Obligation 1895 3 99 aoTTEBUAM Stod loon 1894 8 97 i fBI N Xfr Handelev aaud 64 A ondib Tab Mg Oertiücaten 700 Duti Maatechappij dito 63b Arnli Hypothoekb pandbr 4 lOlV ult Mij der Vorstoul aand 86 Sr Hypothoekb pandbr 3 100 t ederlandsoho bank aand 207 140 82 Nod Handolmaa h dito 139 N W Il Pac Hyp b pandbr S 82 Rott Hypotbeekb pandbr 3 100 Utr Hypothoekb dito 8 100 ÜosTBKtt OoBt Hong bauVajind 147 llusL Hypotheekbank pandb 4 9 7 ERlKA Equit hypoth pandb 5 Maxw L j Pr Lien oert i 6 33 Bli Holl IJ Spoorw Mij aand 110 Mij tot Kipl y 8t Spw aand 93 Ned Ind Bpoorwegm aand 194 Nod Zuid Afrik Spm aaud 14B dito dilo ditolBUI dilo B 101 49 631 iTAUB Spoorwl 1881 89 A Eobl 3 48 Zuid Ilal Spwmij A H obl 3 B2 i i oLBN WarBchau Weenen aand 4 IfiS llusL Gr EuM 3pw Mij obl 4 98 Baltisehe dito aand 62 Fastowa dito aand 6 78 Iwang Uombr dilo aaud B 102 ICursk Ch Aïonr Sp kap obl 4 100 dito dito oi lig 4 98 VMBBiKA Cont Pac Sp Mij obl 6 104 Chio St North W pr O v and 143 i4y 64 dilo dilo Win St Peter obl 7 116 Denver St Kio Or Spm eert v a 14 Illinois Central obl in gouil 4 97 Lottisv NashviUüCurt v aaud BB Moiico N Spw My lelivp o 6 101 Miss Kansas v 4 pet prof aand 3 1 N York Ontario West aand dito Ponns Ohio oblig 6 109 Oregon Calif lo hvp in goud 5 82 St Paul Minn Manil obl 7 106 106 Un Pae Hoofdlijn obhg 6 106 dito dito Line Col Ie hyp O B 41 lliNAüA an South CeH v aand B3 Ven C Ballw tNav leh d o O 14 Amst rd Omnibn Mij aand 222 Rottord Tramweg Maata aand 180 NiD Stad Amsterdam aaud 3 108i Stad Rotterdam aand 3 108 ilEloiE Stad Anlworponl887 2 i 101 Stad Brussel 1886 2 102 i lloNO Theiss ttogullr flesollsch 4 117 OosTBNR Staalsleoning 1860 6 121 K K Oost B Cr 1880 3 169 37 SPANJB Stad Madrid 8 1868 37 NüD Var Bei Hyp Spobl eert 113 ADV£RTENTI£N V De Heer en Mevrouw SOHONEVELD VIN DEtt CLOET VAN DER Meu bedaulien voor de vele blijken van belangstelling by de geboorte van bannen Zoon ondervonden Kraamvisites zullen bij voorkeur a s Maandag en Dinsdag 18 en 19 November worden afgewocht Pro Deo Faillissement öerhards De tweede vergadering tot verificatie van schuldvordering in bovengenoemd faillissement zal worden gehouden op MAANDAG den 2 DECEMBER 1895 des v m ten 10 ure in het Gerechtsgebouw aan bet Haagscbe veer te Rotterdam De Curator Mr M M SCHIM van dbr LOEPF