Goudsche Courant, maandag 18 november 1895

middel om dezen in stsat te stellen aan finan ciöele moeilykhedeu het hoofd te bieden Hy hliiagde over het gemis aan de beloofde compensatie oor hen die duor de bedr fsbelasting te zvraar gedrnkt werdeo en ontkende dat door de afneming van deze wet gerechtigheid zal betracht worden De hoeren Hintzen en Rutgers verdedigde de hoofdbeginselen der wets voordracht de grondslag huurpryz n en de classificatie waren voor eerstgenoemde de ruornaamste grielen voor dfl aanneming der wet Beiden verdedigden het behoud van het Personeel nis ryksbelasting en ook als grondslag voor de latere regeling der gemeeutefinanciën De heereu Rutgers en Lobman deden nitkoroeo dat een verband met het kiesrecht in elk f eval gemskkelyk zal zyn te leggen De Rutgers zon overigens stemmen voor de amendementen en tot vryatelliug van haardsteden en tot belasting van de winkels maar bij verwerping dier amendementen zon hg toch tuin de wet zjjn stem geven De heer Lobman spreekt in denzelfdeu geest als de heer Rutgers De heer Veegena achtte de wet ten eenemale verwerpelyk om de classificatie der gemeen ten De beeren Bonman van der Kun Heemskerk en de minister van financiën repliceert n zonder nieuwe elementen in het debat te brengen De algemeene beraadslaging is gesloten DonderdagmiddagjU omstreeks 1 uur brak in ein woonhuis te Brooklyn brand uit die zoo snel om zich greep dat een geheel huisgezin bestaande uit zes personen geen mogelykheid meer zag zich een uitweg door het vour te banen Allen vonden een ontzettenden dood lu de afdeelingen der Tweede Kamer is by de behandeling der begrooting vm Fiuaneiëu van verscbillende zyden gewezen op de tairyke klachten over de wyze van de uitvoering der wet omtrent de beffing van invoerrechten naar de waarde der oedereu waardoor den handel nadeel is toegebracht Deze teden verzochten den minister ernstig maatregelen te nemen tegen ouuoodige bemoeilyking van den handel en bet recht tot rerboogiag der waarde of benadering der goederen uit te sluiten by staving der juistheid van de wnarde door overlegging van de factuur Sommige leden gaven de Rcbuld van het kwaad aan de heffing naar do waarde der goederen Andere leden vertrouwden dat de met invoering van iedere wet gepaard gaande bezwaren wel zouden verdwynen wyze de zy op zeef gunstige resultiteo op juister aangifte en minder ontduikingen Mr P D K op het Haringvliet te Rotterdam ontving Woensdag aan zyn huis een brandbrief waarin een bedrag van r250 van bera werd geëischt Om vergissing ie voorkomen zou de schryver zelf te 7 uren in den avond het bedrag aan de woning van den heer K komen afhalen Aan de politi werd vin de zaak kennis gegeven en toon no Wopnidngavond op den bepaalden tyd de schryver van den brandbrief om geld aanbelde waren er twee politie ageoten aanwezig die hem inrekenden en nair het bureau in de Lange Torenatraat overbrachten De aangehoudene is een 45 jarige buisscbilder uit Limburg gekomen om te Rotterdam weik te zoeken Naar aanleiding van een ingezonden stok iu het N V d D over de misdraging van eenige Leidsche studenten in het gebouw der Hoogere Burgerschool voor meisjes deelt de directrice dier school in genoemd blad mede Uit verschillende plaatsen van ons land ontvang ik brieven om te informeeren of het ingezonden stuk in uw bUdvanll N overabar opgenomeu en i oor een die zich als ooggetuiirft noemt onderteekend ook overdreven is üirccte Spoorwegverbindingen met GOUDA Wlnterdlen8t4895 1896 Aangevangen 1 October TUd van Grccnwlcli 7 62 7 69 8 06 8 13 8 82 3 48 18 26 1 24 1S S2 89 12 46 12 66 1 44 liOTIERDAM 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 36 lO lT 18 88 9 40 10 7 47 10 36 8 9 S6 7 M 11 SO 9 43 9 62 1 68 10 19 10 89 10 36 10 43 10 49 9 61 8 26 10 08 7 46 8 18 9 69 10 11 8 07 DEN HAAG 60DDA 60GDA DEN B t ka aHaga 6 61 7 80 7 43 8 30 9 88 9 4610 1111 3612 161 36 2 44 8 68 3 48 4 16 6 17 8 U8 7 68 8 S8 Voorb 6 67 10 17 1 41 t i 6 14 Z Zeg r6 11 10 82 1 66 8 88 Zer M 6 28 n 10 43 2 06 i t 6 89 Onuda 6 83 7 60 8 18 9 9 66 10 16 10 64 12 06 12 46 8 17 3 14 8 26 4 13 4 43 6 47 6 60 Stopt te Blelswijt Kruiiweg en Nootdorp Leidsckendam en Hekendorp U T R R C H T G O U D 9 10 11 34 12 60 8 10 8 68 4 43 6 36 7 0 8 09 0 07 10 28 11 61 4 16 e M 9 88 10 31 4 24 9 86 10 44 19 07 1 82 3 42 4 87 6 20 7 09 8 86 8 41 9 49 11 10 Ooud 7 30 8 36 9 09 9 37 10 80 10 60 12 12 12 28 1 27 3 86 3 47 4 46 ill 7 14 7 41 F 29 8 64 9 6411 O Ze M 7 42 8 47 11 08 12 40 4 67 8 01 10 08 Z Z g 7 68 8 66 11 18 IM 08 8 12 O 6 VnnAi 019 08 11 87 l Ol 6 20 8 26 10 87 X 8 1 l 1 l e OUD A UTRECHT Uoud 6 86 8 37 7 A 8 09 8 81 9 06 10 19 10 67 12 48 2 20 8 17 4 16 4 47 6 67 6 68 8 81 10 16 7 10 10 29 8 34 6 06 6 17 7 18 8 48 10 37 8 60 4 48 6 29 6 86 f t 11 14 11 22 9 87 10 61 11 46 2 37 2 46 3 08 e s4 AlfSTBBDA lt 0 O U D A Amsterdam C at 8 9 10 lO lS S SI 4 10 fïouda T SS 0 04 lO U IMS 3 80 S SO Stoppen te Bleiaw k KJruiiweg en Nootdorp Leidsclwadam en Hekeodorp G O U D A A M S T E B D A M 10 01 10 87 18 10 3 81 4 47 6 68 10 16 11 06 1 1 18 4 86 6 8 43 11 80 9 4 G n io aiopl te Nootdorp MdMheiidam on Blouirijk Kmüweg on Hekmdorp Sen lanileigeDaar ia Friesland Fries van geboorte thans ooende te s GraTenhage Tertoefde deze week in Friesland om de pacbt te ontTaogen van zijne boerdarüen Ken b er trad binnen en l gde t 1 200 op de tafel die hg sla pBoht scbaldi was Daar is f 400 te veeljC zeide de eigenaar der beerderïj In de Friesche taal antwoordde do boer Mijiiheer dat kan niet waar wozen myn vrouwen ik hebben van morgen het geld driemaal nageteld De eigenaar antwoordde dat znlks wel waar zon zijn maar dat hy hem f 400 wenschte te schenken terwgl ook in de volgende 5 jaren de pacht niet meer dftD f 800 zon bedragen De boer was h na sprakolooB van bliidechap ü ü De rechtbank te Alkmaar veroordeelde den loodgieter Spiering wegens door onvoor icl tigheid veroorzaken van den brand in de Herv kerk te Schagen tot 3 weken hechtenis Te Maagdenburg ia een firma over den kop gegaan met een nsdeetig saldo van f 360 000 ten laste barer sohuldeischvrs Wanneer zoo iets onder de werking van bet handelsrecht geschiedt en men accordeert Toor 25 pCt dan heeft men zgne schuldeiioherfl niet bestolen o neen men heeft daarna weer t recht om zich fatsoenlyk man te noemen Aan het officieel verslag loopende tot 28 September wordt het volgende ontleend Op enkele onzer versterkingen buiten de geconcentreerde linie vielen on en dan eenige schoten een inlandach nselier die deel nitmaakte van de optrekkende wacht van het blokhnis atn de brug te Anak Galoeng sneuvelde terw l b j eene veldontdekking buiten Anak Oaloeng een Europ 8ch fuselier werd verwond De werkzaamheden aan de kolensteigers te Sabang vorderden goed in aanmerking genomen de zware regens die nu en dan tot tijdelyke staking van het werk dwongen De benden der fanatiek geesteiyke partiy die tot dicht b de knst in het rykje van Tjoenda waren opgedrongen kregen den 17n en 18n b eptember eene gevoelige les door het krachtdadig optreden van onzu verbonden bondge nooten de radjas van Telok Seraawé Tjoenda Bajoe Soewang en Keloempaog Doea By een algemeenen aanval onzer bondgenooten werden de kwaadivilligen uit al hanne tellingen verdreven en moesten zy in hanne overhaaste vlnoht 4 dooden anbegraveu achterlaten Vooral de verliezen van bet volk van T Bahroen die zich by de kwaadgezinden had aangesloten moeten beduidend syn Men sprak van 5 dooden en meer dan 20 gewonden Aan de vyde der verbonden r djaa sneuvelden twee personen en werden meerdere gewond De benden waren gedeeltelyk verstrooid en voor een ander deel naar de bergstreken lu het Boeloesche teruggetrokken Onze versterking te Segli werd weder eeoige mnlen beschoten waardoor één Europeesch sergeant der artillerie één Ëoropeesch kanonnier en één Inlandsch fuselier licht werden verwond De waarnemend assiRtent resident bezocht eenige staatjes aan de Westkust tot afdoening van eenige politieke aangelegeuheilen De weersgesteldheid kenmerkte zich ook in de laatste helft der maand September door hevige regens gepaard inet sterke windvlagen De gezondheidstoestand was weder ongunstiger Het gemiddeld ziektecyfe per dag bedroeg 26 tegen 24 en dat van de beri beri 15 tegen 12 gedurende den vorigi n verslagtyd Het sterftacyfer was hooger Staten Generaal 2e Kkum Zitting van Vrydag 15 November 1695 8 10 8 47 8 64 9 01 9 10 6 67 6 08 6 16 6 S4 6 80 7 86 7 8S 7 89 7 46 7 66 Gouda Moordreoht N euwerk rk üitpeUe RotterdtiD 7 Eottnrduu 6 Onpell l ifluwurkeik 6 19 Itooidreoht 6 86 aoudi M Oudew 6 60 64 Woerden 6 69 7 08 8 12 Utreokl 6 18 f 8 88 8 41 t Naar Amaterdam 8 11 9 26 Gouda Am ierdan C St 37 8 14 Bij het voortgezette debat over de Personeele belasting verdedigde de heer Gerritsen het beginsel van overdracht van het Personeel aan de gemeenten als bet eenige of het werkelijk waar is dat de leerlingen mishandeld zyu zooals in dat stuk wordt gezegd Ook bier ter stede heeft men zooals my gebleken is zich door de uitdrukking stnishandeline verkeerde voorstelling van bet gebeurde gemaakt en in verband met de opgeheven stokken waarvan ook wordt gesproken meenden eenigeu zelfs dat er met stokken op de leerlingen losgeslagene ix Daarom veel ik my gedrongeb ïu uw bladte verklaren mede uit naam van alle leeraressendie bii bet gebeurde tegenwoordig waren datwy geen andere mishandeling hebben gezien 8Q ook door de leerlingen van geen andershebbeu geboord dan dat men de teerlingenvervolgd en eenige van baar ondanks haarverset gezoend heeft f Voortit deelt de directrice medej dat den volgenden dag een der studenten uit naam van allen excuses beeft aangeboden In de afdeelingen der Tweede Kamer is by hoofdstuk YII iiftder Staatsbegrooting opnieuw van verflcbillende zjjden aangedrongen op nauwgezetter handhaving van het beErinssl der geheimhonding De gevallen waarin op dat beginsel inbreuk wordt gemaakt beweerde men zijn niet zeldzaam Ten vorigen jare werd er in het Voorioopig Verslag op gewezen dat door de inspecteurs der registratie aan de inspecteurs der directe belastingen en door dezen wederom aan de commissie van aanslag in de bedryfsbelasting dikwyla tot in kleine byzooderbeden afdalende inlichtingen worden verstrekt omtrent den vermogenatoestand der vermoedelyk belastingschuldigen in laatstgemelde belasting hetgeen met gen beginsel in atryd werd geaabt De Minister echter kou dit laatste niet toegeven en meende dat het nauwe verband tusscben beide belastingen het verstrekken van meer nauwkeurige iolichtingen volstrekt noodig maakt Hiertegen nu kwnmeu sommige leden met nadruk op Mogen met het oog op bedoeld verband mededeelingen omtrent de categorieën waarin vermogens vuor de beffing der vermogensbelasting geplaatst zyn in sommige gevallen niet achterwege knunen blijven huns inziens wordt wanneer daarby meer in details wordt getreden d by de wet gewaarborgde geheimhouding wel degelgk ter zyde eesteld Daarom wenschten zy dat aan dit misbruik een einde worde gemaakt Enkele leden beweerden dat door inspecteurs der registratie aan notarissen inlichtiugen zyn verschaft omtrent aanslagen in de vermogensbelasting in verband met aangiften voor de successiebelasting Den Minister verzochten zy er voor te waken dat dit niet meer fi escbiedde Voorts werd nog de aandacht gevestigd opde gebrekkige Inrichting van sommige inspectiekantoren waar de belastiogscholdigeu uf inlokalen slechts door dunne wanden van dievan het kantoorpersoneel gescheiden of zelfsin tegenwoordighoid an dat personeel wordente woord gestaan Hierdoor en door de wyze waarop het publiek op sommig eveneens ondoelmatige ingerichte ontvangkantoren tot betaling wordt toegelsten is de geheimhouding allerminst verzekerd Er werd op voorziening in deze aangedrongen Naar aanleiding van bovenstaande klnchten werd van andere zijde opgemerkt dat waar velen hunne aanslagbiljetten door notarissen en audere peraoneu doen iovallen het publiek zelf voor een deel schuld draegt aan het bekend worden der aanslageu 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 42 1 62 1 89 2 06 2 12 3 82 7 11 4 02 12 80 7 80 8 10 8 60 G O D D A 11 60 19J 8 12 40 ütreoM 7 60 Woerden 8 11 üudawalar 8 19 Gouda 8 88 Ook by de bedryfsbe a8ting werd over onvoldoende geheimhouding geklaagd vooral omdat de kebiereu ter afkondiging aan de burgemeesters worden gezonden die voor de ilaatselyke inkomstenbelasting belang er by hebben van den inbond kennis te nemen Andere leden achtteti dit bezwaar wegens de daaraan verbonden gevolgen zoo groot niet maar wilden althans voorkomen dat deambtenaieo ter secretarie van den inhoud zouden kenuis nemen en wel door op den omslag te doen scbryven nitsluitend door dan burgemeester te openen In de acboeumakery en leerlooiery des beeren Van Sieherg te Gilze Ryen beeft zich een treurig feit voorgedaan Zekere P daar werkzaam als schoenmaker werd wegens dronkeuschap door den meester knecht weggezoudon waaraan hy uiet voldeed een schoenraakerames opnam en Uaarmee ieder dreigde Op verzoek van den meesterknecht zouden de looier Willemen en nog een audere knecht P uit de fabriek verwyderen doch vóór Willemen nog den tyd had ieta te doen ontving bij van P een hevigea messteek zoodat hy bloedend neerzeeg en thans niet buiten levensgevaar verkeert Onmiddellyk werden de marechaussees gewaaraehowd die P in hechtenis namen P heeft ecu volledige bekentenis afgelegd en is ter beschikking van de justitie gesteld T In het zuidelijk deel van Groningen en in bet oosten van Drente is een prachtig natuurverschynsel waargenomen Met groote snelheid kwam een vuurbol uit bet oosten in bijna horizontale richting naar het zoiden Eennklaps spatte de vuurbol in een menigte kleine bollen uiteen Het verpchyupet hield enkele seconden aan en de uiteenspatting was ver genoeg bovsn den horizon om duidelyk te kunnen worden gezien De proeven in de gemeente Ooststellingwerf genomen met het persen en bewaren van groenvoer rogge haver en gras volgecs het systeem van den heer Bertels van de Biezen hebben goede resultaten opgeleverd Vele boeren die bon vee thans gestald hebben zgn begonnen er hun vee mede te voedereu De uitslag was verrassend de dieren aten het met graagte en hadden het even graag als best gewonnen hooi Het eenige bezwaar tegen deze wgze van voeder bewaren ts gelegen in het groote verlies dat men lydt aan de zijden der pershoopen die aan de lucht zyn blootgesteld Kon men nog een middel vinden om dit verlies te voorkomen dan zou er eene groote verbetering in t bedryf van den veehouder zyn gekomen Nu de werkzaamheden in de venen vanAppelscha en Fochteloo zgn afgeloopeu zieneen groot aantal arbeiders naar wertc uit Gelukkig voor hen is er nog veel arbeid Degecommitteerden der Reservekasi ta Appelschahebben nl en 50tal aan het werk gezet metgronden voor boocbcultuur in gereedheid tebrengen Vanwege de eigenaren der venen zgn ook ongeveer 80 personen mtt dezelfde werkzaamheden belast 3y voorkeur neemt men voor dezen arbeid hoofden van gezinneu Door deze maatregelen bestaat er in de veenkoloniën voorloopig geen gebrek aan werk Het bericht omtrent de aanhouding van den Rumeenschen prins Consfantin MavrOcordato moet aldus bericht men uit a Gravenhage io dien zin opgevat worden dat hy slechts voor den hoofdcommissaris is gebracht ter Ipgitiraatie en na voldoende zyn identiteit te Hebben bewezen op vrye voeten is gesteld De aanhouding staat niet in verband met bnitenland s gepleegde oplichtingen De geschiedenis betreffende de in beslagneming van da geweren der schietvereeuiging Willem TalU te Brummen is Dinsdag voor het kantongerecht te Arnhem behandeld Eisch f 1 boete uitspraak over 8 dagen De geweren zyn inmiddels weder in het bezit van de voreeniging gesteld 8 8 8 48 9 67 10 04 10 11 10 18 10 2 8 06 8 62 4 20 9 03 6 81 9 10 6 17 6 27 6 84 6 41 6 47 6 61 n 10 02 S S8 10 U 10 84 10 64 6 18 7 46 8 i9 Te Wolvega werd Woensdatravond eene verknoping gehouden van eigendommen van de f railie K de Jonge ten overstaau vanden notaris Bartotottie Ryoders De eigendommen waren met hypotheken bezwaard en algemeen was nu de opinie dat de genoemde notaria hy den hypotheekhouder bad aangedrongen tot verkoop Nu is de heer B R door de quaestie tasschen polderbestuur en iogelanden ver van populair geworden Een groot publiek van alle richtingen trok naar bet verkooplokaat tiu iiiet laug duorde bet of luide werd de notaris uitgejouwd De meenigte werd al meer en meer opgewonden en de politie moest tusschenbeide treden om den notaris voor mishandeling te vrywaren U D € Woensdagmorgen omstreeks half vyf brak te Dreomel brand uit in bot huis bewoond door de erven de wed P van de Weerdt Het vee ia nog gered de inboedel gedeeltolyk doch het buis en dn oogst zyn totaal verbi and Alles was verzekerd Volgens het Nieuws is de verhuurder van een hnis in de Warmoesstraat te Amsterdam waarin gelegenheid werd gegeven tot hazardspel een lid van den gemeenteraad Dezemededeeliug ia iu zooverre niet van belang ontbloot wyl iu art 456 van het wetboek van strafrecht ook straf wordt bedreigd tegen hem die tot het houden van een huis van hazardspel een plaats verstrekt Het 2 jarig dochtertje vun den moleuaar J Boa op Teu Katfu te Dedemsvaart werd Donderdagavond wyl bet zich te dicht bij den moleu be af door en der wieken zoodanig getrofleo dat het een eind weggesliugerd werd en dood bleef Gisteren ochtend is te Zntfen eene vrouw die door haren man niet meer in deochtelyke woning wordt toegelaten omdat zij bem eenigen tyd geleden kwaadwillig verliet iu de binnengracbt gelegen lang i deu Martioei siugoU gesprongen waaruit zy door andero vrouwen werd opgehaald Te Maantricbt zal nn toch werkelijk een wapeufabriek gevestigd worden en wel in de Brueselscbe straat Do ürma waaronder de directie zal plaats hebben is PascaUfreres Buitenlandsch Overzicht De toestand in het oosten beeft sedert gisteren geen veranderiug ondergaan De Oosten ryksche minister van buitenlandsche zaken graaf Golucbowsky die voor eenige maanden graai Kalnoky opvolgde heeft nu de leiding aanvaard De miui ster heeft naar men weet bij de andere Kuro eesche regeeringeu bet voorstel ingediend dat men zicb zal verbinden niets te doen tut herstel van de rost iu het Turkscbe Rijk tenzij daiirorer eerst tusscben alle regeeringtüi overeenstemming is verkregen Indien een dergelyk voorstel wordt aangenomen is zeker reeds veol gewonnen Men weet dan altbana dat gsen der EuropeoNcbe staten op eigen band egen de Porto zal optreden het eenige waardoor de Europeosche vrede in gevaar kan worden gebracht Wat men dan verder zal doen tot borstel van do rost in Kleiu Azië m eene zaak die later ter sprake zal komen Voorloopig zullen alle mogendheden ook de regeering der Vereenigde Htaten een eskader naar de Levant zenden Daar gelijk bekend is de vaart door de Dardanf llen aan buitenlandsche oorlogsschepen is verbodon kunnen deze eskaders natuurlijk in geen geval Konstantioogel bereiken Waarschijnlijk zullen de eskaders ankeren in de haven van Smyerna De oorlogsschepen zyn dan toch genoeg iu de nabyheid om zoo het ooodig mocht wezen ook elders te konnen optreden Ëene dergelijke vloot demonstratie als die WRarovrr nu wordt gesproken word ook reeds gebonden in het jaar 1886 Toen was deze betoogiug niet gericht tegen Torkye maar tegen de Grieken die in Tbeisalië by de Turksohe grens een leger van SO OCK man hadden byeengetrokken met het doel om den sultan te dwingen de eischen der Grieksche regeering tot uitbreiding van Grtekenlands grondgebied in bet noorden in te willigen Griekenland vond toen alleen steun hy Frfinkryk dat geen deel nam aan deze demonstratie Daarentegen zonden de andere mogendheden eenigs oorlogsschepen naar bet oosten die de GriekscVie havens bipkkeerden en den minister president Delyannis die toen aan de regeering was spoedig tot toegeven en tot aftreding noodzaakten Indien ook nn tot eene dergelyke vlootdemonstratie tegen Turkije wordt besloten zal sultan Abdoel Hamid natuurlyk eveneens verplicht wezen alle eischen in ta willigen welke door de Ëuropeesche regeeringen tot verzekering van de rust in Turkije en kleinAzië noodig worden geacht Intusschen blyven in Klein Azië de ongeregeldheden voortduren De Engelsche bladen gaan voort met het meededeelen van berichten over gevechten toasehen Armeniërs en Turken De Porte die eerst de juistheid dezer berichten ontkende bepaalt zich er nu toe de schold daarvoor te geven aan de Armeniërs Hne dit zijn moge iu elk j eval blykt voldoende uit hetgeen heden weer uit Konslantinopel wordt geseind dat de toestand in Klein Aiië nog veel te wenechen laat In de Franacbe Kamer ia door deu afgeraardigden flugbuea oen interpellatie gehouden over zekere beschuldiging die openlijk tegen het bestuur vnn bet tiuez kauaal wordt uitgebracht ui dat er 35 millioen zou verduisterd zyn De raiuiBter van justitie Ricard diende van antwoord en verlangde de eenvoudige orde van den dftg Een raotio in dien xlu werd aangenomen met 440 tegen 5 stemmen De republikein Julien Dumas interpolleorde voorts over de toepassing van de wet togen de aiiarcbisttm e verlangde dat de beslissiug ovor vergrijpcu iu woord terug zou gt gewo worden ahn di rechtbank van geiworoni u Dozo iiitorpeUftti emJifrdo met het aanneiuen eeuor luotio van vertrouwen met 347 tegon 87 steramen l t memorie van toelichting en de artikelen van bet ontwerp op do onvereenigbaarheid van liet kamerlidniaatacbap met zekere betrekkingen zyn thans bekend geworden Het blykt dat eene keuzo zullen hebben todoen alle personen in de positie van aannemer met bet Ryk een contract hebbende dat dnnrzame betrekkiagt n vestigt èn alle bestuurder ondor welken titof ook van llnancieelo lustellingen op ondernemingen van nijverheid die voor de uitvoering vau werken ot voor een beroep op het crediet tusscbenkomst behoeven der etantaniacbten De zaken in Weeuen en de b ndiug van het kabinet Badeni govou de ïVo ts Zti c aanleiding üukele beschouwingen ie lederen over deu toptnnd in Oostenrijk In bet besluit tot ontbinding van don gemtenteraad werd de horkiezing van dr Lueger voorgesteld ah een Wideraprucb gogen den Alleihöchsti n WülenaniPÏuung c omdat de keizer de benoeming van den burgemeester bad vernietigd Door de s voorateiling zegt de Vosa Ztg wordt de keizer persoonlyk in den vorkiezingfi tryd gernongd wat op zichzelf reeds niet verkieslyk is Bobiilen de antisemieten toch weder de meerderheid bij do annstaando verkiezinp en dan zal xich bet veraobijuHel voordoen dat dr Lneger opnieuw gekozen wordt en dat zyn benoeming opnieuw door do kroon moet worden vernietigd Dit kan niet andera dan onaangename gevolgen bebbou voor het land en voor d kroon Doch or 18 moer H halve io den gemeonteraad van Weeuen heeft de rogeering ook rekening te houden met de partij van dr Lueger IU bet Parlement Het voornomen om door obstructiouisme den parlemsntniren arbt id te belemmeren behoeft der regeering geen vrees aan te jagen want het reglement van orde van den Ilyksraad goeft de macht daarvoor to waken Doch siraks moet de nieuwe overeenkomst mot llongaryo aan do goedkeuring vtin bet Parlement worden onderworpen Ku de regeering van Hongarye is nu eenmaal voor de autiaemieten en hunnen aauliang de oorzaak van alle Üaarnm is do kans gioot dat mot de christelyksocialen ook de jong Czechen de Duitsch uationalen en de Hohenwart club zich tegen de regeering vereenigen Dan skaat het kabinet tJnden voor het geval dat bet door nauwere aansluiting by de Duitscb hbsralen moet trachten zyu positie te versterken En om van dien steun zeker te zijn moet het minihterie zicb nint bepalen tot beloften maar moet het Waarborgen geven dat hetde Duithche belangen zal verdedigen tegon wion ook Wnar blijft dau de verheffiiig boven do partijen c waarvan de heer HaJeni in zyn progrararede sprak Burgerleken Stand GEBOREN 13 Nov Johannes Jacobus Joseph ouders G C Bruynel on W Vuisting Maria WiMielmina ouders J B Bruikman en W J Harmaec 14 Adriana ouders J van Leeuwen en A E van Ommen L5 Maria Loniza Gerarda ouders J L Leeflauc en M W Boot OVERLEDEN 14 Nov A Mertens wed J Lafeber 75 j 11 m 15 C C van Ravesteyo wed Ö G Hoffmann 71 j ONDERTROUWD 15 Nov G van Dantzig 43 j en M Sanders 38 j F A de Jong 22 j en J A Prang 21 j Haastrecht GEBOREN Johannes ouders C Honkoop Willem ouders A Sirre en A Speksnyder en J Oosterw k A Vliet 37 j J F OVERLEDEN van Dort 54 j Dnits en M Sirre ONDERTROUWD M Hours van Amsterdarn 93V BI S5 8V 96 96 981 104 61 Ï0 8 1 1I5V 91 411 9 l 97 710 03S lOiV lifil lOüV 207 139 81 100 100 147 Vor kra slotkoers 15 NOVEMBER 931 101 loov iVbueklanu Cert Ned W 8 9 g dito dito dito S 83 83 251 637 dito dito dito S lloNGAB Obl Ooudl I 881 88 4 Itauk lascUrijving 18 12 81 5 Oo3TENtt Obl in pupior 1868 6 dito in zilver 196S 5 PoETuoAL Oblijf met coupon i jdito ticket 3 96 88 20 211 81 llfSLANU Obl Biuiioid l89i 4 1 diio Gecons 1880 4 dito bij RütKs 1889 4 ütnhij Hfipe l83y iJ0 4 i liitouifïoiul loyn 1883 ft ihtQ dito ditn 1884 6 Spanje Purpol bbIiuIiI 1881 4 ToBKsrJ fïepr Coiiv loon 18Ufl 4 Geo leoning serie I Gec leeiiini aei ie C ZiJi j AFa ItKP v obl 1892 5 Meiico GM Bml Sell 1890 6 Vbnrzuela Uld 4 oiibep 1881 VMSTEitDAM l li iitif ii lSt 5 i KüTTEitiiAM at l loon 1894 Vri N at Ilaiulelov uHiid A ur i8ii Tiil Mij iertilicateii Uuii MafttHchappy dito Anili llypothookli paiulbr 4 C3iilt Mij Ier Voritoiil juind aGr Uypotbonkb piimlbr S Nydorlanosoho Iwnk aiinit Null Haiidolmaa li dito N W fe Pac HypJ paiidbr E Rott Uypotheckb paiidbr S s Utr Hypnthookb dito S a v oaTEKtt OoatHoiif boiikaniid RuBL llypotbeokbaiik paiidb J i VMSaiKA Kquit liypotli pandb 5 1101 31 194 145 101 BSI ir 3 98 62 78 102 1001 98 104 1431 1161 14 s 97 B 101 3P 1091 827 106 106 421 6 7l 141 222 1807 1 8 1081 1031 1011 1181 121 1697 371 113 Maxw L G Pr Lien cort 6 M D HoU lJ Spoorw Mij aand Mij tot Kxpl V St 3pw aiind Nod Iiid ÖpoorwoRm aand Ned Zuid Afrik Hpra aand ft dito dito dito 1 sa 1 dito B lïAL E Spoorwl 1887 89 A Kohl S Zuul llal Spwmij A H ol l 3 i oLBN Waracliau Wonm n aati L4llusL Gr Ruaa Spw Mij obl 4 Baitisoho dito amid Paatowa dito uaiid 5 Iwang Donibr dito aand 6 Kiirak li Azow Sp kap obl 4 dito iito oiilig 4 1041 147 6 lOS VMBHiKA Coiit Par 9p Mij ol l ft lliic North W pr C v aand dito dito Win St Petor lil 7 Denver b Rio Gr Spm cort v a ilhnoia Central obl tn goud 4 LoqIsv NaBlivillotJort v aand Moiico N Spw Mij leh p o fi Miss Kansas v 4 pet prof aand N ïork Ontario Wost aand dito FonuB Ohio oblig fi Oregon Jalif Io hvp in goud 5 9t Paul Minn iWanit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig tf dito dito Line Ooi Ie hyp O B l ANADA Jan South ïtTt v iiaiid Vrn C Rallw Nav loh ri c O K K Ooat R Cr 1880 3 Spanje Stad Madrid 3 18fi8 N EO Vpr Rnz Hyp Spobl eort A DVERTENTIÊN IJ eden overleed in den ouderdom van 68 juar onze geliefde Echtgenoot Vader en Beliuwdvader DIRK NOOTHOVEN van GOOR Uit aller naam Wed D NOOTHOVEN van GOOR Hartman Amsterdam 14 November 1805 Heden overleed na eene kortstondige doch hevige ziekte onze geliefde Vader Behuwdeu irootvader de Heer JAN VAN DEU HEE in den ouderdom van 53 jaar o van drr hee m van der hee Lanohout f a van dek hee I 15 Nov 1895 Waddixigsveen Bodegraven TE Hüun voor IS n maande l m net Gcmeiibeleerde Kamers op den fijnsten stand Adres onder Nu 2396 Borean dezer Courant ORANDS MAaASINS DU Frintemps NO UVEAUT ÉS Wü verzoeken de Dames die ons gelUntfreerd modoalbuiu voor bet Winteraalzoen noot mot ontvangen hebben dit t willen aanvragen aan MM JULES JlLUZOTAC P rta Hetzelve wordt ilan omgaand gp tls n franco toopcKonden BestBlIiiiBPn van if 25 francs TrU van alia kosten aim liiiK im i 5 verhoofflng RéixpédlIiB kanloor te Rozendail I B I Prijstrekking 12 December 500 000 Mai k h hoordjirija iu hot ffolukkiusl jfi val biedt do im ii vat Kronte Joldvtirlotiiij diu door de llongo Küf Hi riu vun linralnirs Rocdgekouril 1 en f ijwanrlior fil is I D i voordt oli o iurichtiiijj vim luit iiieiiwü j pliiii i iistnat aiiriii dut ia don loop vau sleohts woiiiigf maiuulun iti 7 vcHotingmi vd 112 000 lolüii 5B 200 prij on bodragüiide 10 981 720 Mark j lur vrilliiilig i bi sliflsiiig ulb h komon daaroririjn knpitulu prijzori van oventueel 500 000 Miirk hij uiliieinendlioid achter 1 jirijs II M 300 000 3 prijken a M 20 0f 0 l prijs uM 200 000 21 pnjwn a M 10 000 prijs a M 100 000 4 1 prij on h M 5 000 pr j ii ii M 75 000 106 pnJMii ü M 3 0001 prys ilM 70 000 226 prijzmi ü M 2 0001 pnjB iiM 05 000 822 prij üii t M 1 0001 prijs aM f10 000 325 prijzHu fiM 400 i prijs aM 55 000 38050 prrjz a M 165 2prijmi aM 50 000 l 5690 pr ïi M 300 200 I prijs aM 40 000 150 1 4 100 V8 fi t2 2Ü l o p rijstrok kin 011 zy volitnn plan vau amlitswoftü VHStgcsteld Voor de nnnstartudü ecf tu priJBlrukkiiie tlezur rootö door don Staat p iwniirbor lu Joldvurlolitif koft l ftdiiecj ov Int siniihts Mark fi of f 3 B0l l nlf i A u 1 75 I kwart li g HO tus oii iiizeiidiug van het budrng in bimkpapiur of por postwlssol Allo commissies worden onniiddellyk mot dfi grootste zor vnldi lioid iiitgevoord on iüiltr spuliir ontvangt van ons de mot het wapaii vnn dn Staat oorBÏouo Ongiiiotile LoLou zelf i biLiidcii Bij lediro liestalUng wordt het veroiselita tifticioole plan waaruit do vordooling dor prij un op lu TcrHohiIlende klassen als ook de bt troOond iiilof geldeu te veniomen ia gnilis bijtfovoogd 1 11 zonden wij aan onze Hegunstigiirs niinangevritagd na olke trekking do ofli ieeio Itjaton Dfi uitbotaling der prijken pesühiedt steorh prompt ouder waarbnrg van dan Slaat en kan loDF ilirorte todzendiiiK of ook anar vorkie ing dor BoUnghobljendon In allo grootere plaaUen van Noilerland bcworksttdligd wordon Ons dobiet is steoda door hat geluk begunstigd en onder vole andero aanzienlijkii prijzen liobben wij meermalen volgons ofKcioeio bewijzen do eerste lloofdprijzou verkrogon on on u liegnnatigors nM uitbetaiild o a Mark 250 000 100 000 8 000 fiO 000 40 000 en liet is to voorüien dat bij deze np don lu uhiston groüdalftg govestiKdo nnderneming ran allo kantun op oeuo zoor workiiame deolnoniuig hepiinld kan worden gorekond en veriookeii darbalvo om alle eommis ies to kmuien uitvoeren du bestollingtn o Hpoedig mogelijk in eik geval voor den 12 UECEMnKli e l te doon loekomen KAUFMANJV SIMOJV liiuikiora en ieMwiBBetaara in IIAMBIj UG l S Hiormoile dankon wij voor hot vertrouwon ons tot hiortoo geseJioukon en daar wy bij hel bagtiu der nieuwe verloting lor dcoluoming invitoerou zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn dour een stiptii ea rerele bediening do tovredonlitid vau onze guürde Begunstigers Io verwerven S iiiUUIjf Paraplule Handichoenen IdnneugaeAeren en A van OS hz KWweg K 73 GOUDA