Goudsche Courant, maandag 18 november 1895

No 6818 Dinsdag 19 November J895 34ste Jaargang Wat S mwmriii tegen Jwhl Bl om rt UaUnSiDM kortom fiOUDSCHE COMMT Nieuw en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitgfav dezer CourÉnt g eschiedt d a g e 1 ij k s mèt ui y ohdering van Zoti ea Feestdag en De prijs j er drie maanden isi 1 26 franco per post f 1 70 I Alzondérlijke Nommer v IJ F C E N T E N ADVERTENTIËN worden g eplaatst van 1 5 reg eh k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsiiiimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd tii lVnVTlï IVTT A TV+TI m Ke ld o a het kasteel vao Ea met de i94 ll l i J XNJJ daarbij behooreude groi den op 5 inillioeu 1 i franca geschat De veri oop wordt slechts als I GOUDA 18 November 1895 een vorm beschoowd om lot eeu wettehjko mI scbröft uit Gouda aan de N R St rdeeling te geraken daar de er en de goe Doir den kerl eraad der gereformeerde kerkf zullen lukoo n ftfdl A alhieri is b de classis eene klacht ingidiend tegen deu kqrkeraad ddr gereformeerde Tarief der AbooBemtiikaarten bg de Maat l erl 8td te in ka eene ïerschillepde be j schappy tol ExpL van Staatsspoorwegen en whrtuwing t t u het léerstak van deo doopi Nederl CeUraal Spoorw MaatHch geldig vanaf 1 Dec 1895 trajecten Den UaagBobeveniugan Niet geldig voor de Voorburg en Den iliüig PKLTKRIJEN ne i5 Cv Kragen Cols raiB v MUTSEN SUüdlUOJ Alle Soorten Kiiji mm 11 11 ItLEpKRS Voor billijken prjjs TE HOOP ongeveer CO M GETROKKEN Stoom liroogpijpen Diameter O 18 en 69 M van O 12 Diam met BÜÜHTBN en FLENZEN enz in zeer goeden staat Te zien aan de ZUIDBOL LANDSCHE STOOM WASCHIN RICHTING Loosd Weg 305 Den Haag K ud g Anker PaiiiExpeller D te wmdBQ tegea VméwoSwW Ifgl Buwt du tbbêiM in ladsr htuafeun te ü AiiliBr PalB Expeller iV M oamt 7e e t an 1 26 de leeeli Tonlumdaii in de meeate Xpotheten en iij f U BlcliteT 4 Co te EottBni ni Te Goada bij A WOLFt Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Aanbesteding REBKNTEN der beide Gasthuken alhier ZflO toornemens op MAANDAG den 25enNOVEMBEK a s dea avonds ten 8 ure in het St Catliarina Gasthuis AAN TE BESTEDEN De Levering van RIJST GORT BOEKWEITEN MEEL BOEKWEITEN GROTTEN STROOP ZOOT GROENE ZEEP WIJNAZIJN SUIKER voor het Jaar 1896 üe Toorvaarden van aanbeatedini eu levering liggen van 19 November al ter lezmg in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zijn gesteld De inschriJvingsbiUetten worden aldaar in een gesloten bus ontvangen eu kuuueu belanghebbenden hg de opening daarvan op dag uur en plaats bovengenoemd tegenwoordig zyn Eegenten voornoemd G PRINI E VoorzÜter A W ROES Secretaru Coachte Clientèle Bij deze berichten wj de ONTVANGST van een rijke sorteeHng SURPRISES zijnde de NIEUWSTE MODELLEN welke door ons gevuld worden met SIGAREN Voordat w j deze aau iedereen tentoonstellen noodigeu wy U uit deze collectie te komen bezichtigen en uwe ordera op te geven voor het a 8 S Nicolaasfeest tea einde de zekerheid te hebben voorzien te zgn van de aardigste en de nioolttte Surprises Heden geëtaleerd apeeiaai met a Cents Sigaren in het SÏGARENMAGA ziJN ti Cii Tii i i wE tfeOFjai PÜIKE OUDE GEITEVEE Merki Vyrkrijxbaiir bij M PEETEltS z N B AU bawijs vati e itliüiil is uciiet on Iturk stcorla voorzien van Ion iiaam dor Firuiü SUk Agentuur bi de Firma Wed BOSMAN te Gouda P HOPPE 11 ÏMillli lï ji Wacht met uw Inkoop van iemaaUle lleereii en Kinder lileeding stiikken tdf iirinstaundc W ENSI A i waai dan een GROOÏE ÜITVEUROOP iil aatM vinden voor irljten wat nog nimmer hier aiirigeboden Is he Goederen z n allen van eerste kwaliteit en model 1M95 in hetlwiNKELHUISi i Gouda iKleiweé 0 Kantoor en Schfijibihoeitei i in DOOZE en PAk EN ji ifitstekend geschikt vooi St NICiO CADEAUl lnwlkkel a ler alsniedeJVetvrij PapIcriïoor H ll Slagers il 1 verkrugHaar bi Vkifengt Uv e Roflie y r de helft i iet en gij bespt art 185 centen per pond j IT 2 Cl per stuk uü LOUIS BISSCHOP B m SlSASEN Dubbele Buurt naooH K nam itaJinainosm TANDARTS E CASSUTO Turfmarkt 172 Gouda SPRBBKUKEN van 10 tot 12 en van 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd U3ï J3J ó pU EH S0m BQ Cognac fifl Bois ± X 40 de Liter De COOKAO 3PIN BOIS VKn de SooMté Anonrme wordt iBTwd In veraftgel de bsmuido fleiiohea van Liter Inhoud TooMlen Tan hat atteitTan Dr P ï yAN HAMm HOOB ProsfflaBoh it f 1 30 DltalalUDd TsrkrtJgbMr blJi P H J V WANKUM firma Wed P J MELKERT üosthaven B 144 Gouda V Het beste onachadeïykste en ge makkelykste poetsmiddel voor Heereo en vooral dames en Kinderschoenwerk is de Appretuur Tan C M Mllilar Co v Berlin Beuth Str 14 Menlettetgoed ÜLlV op naam en fabrieksmerk é Boek en Steendrukwerk = S9 1 iii@f If iiw liif t@i I TT P P l 8S in verschillende Soorten en Prijzen van af f l de 2J sluks BM L B RINKMAN ZJSi è fiouda SnolpersdruV vau A Bunkman t ZooK Sociëteit ONS GKNOEGKN it AboiiiicniMt Voorstelllnj Düiiderdas 21 Koninhllake VereenIging Hot Ncdci landscii Toonecl De Tweede Mevrouw TAI IJÏÏERAY Toonselapel in 4 bedr van Autiwr W Pinkho Aanvang half 8 uur Gewone bepalingen en pryzen Fijne Sprits en Eoterletters lik St Zoete en Suiker Chocolaaii enz e bekomen in de van oijds vermaalde SIROpPWAFELBAKKERIJ van K r b Tiendeweg D 18 üouSa T FIJNSTE il Iicolaa s Cadeau LEVENSGROOT t ORfTRÈT OnverandÊlijk Platino typj SpeciJÜil adL T H C yfi Slf A VEREN PclogTliaf hoek NONNENy ATE i isUif Portretten f f u ilRAAMj li HE Kr n$ 6ierhallé St ANTHONIËSTKAAT G l heelt heden een fijn GÏaMJe AAGHENER PILSÉtR J F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haagf 1A 0 S Sleinnitón ïerhureo Repareeren Buitenlandsche P IA N O s uit de eerste fabrieken in ruime keuze Amerikaanache HARMONIUMS door directe importatie tegen Z iC ER LAGK prijzen Inruilen van bespeelde Piano s Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEG 6000 Stuks uit ds falliate massa eener der eerste buitonlanduchö ftbneken over genoinenB zoogenaamde Leger Paarden Dekens moeten tegen len spotprijs van fl 2 75 p4 r stuk worileii uitverkocht Dezfl dikkd onalijtbsre dekens zijn zoo warm als een pels ca 140X190 cm groot Am het gcheele paani bedekkend met wot opgenaaid in 3 breede Btreepen voortM een kleine partl witte wollene Slaap Dekens groot 140X1 K m wegens aeer kleine elechtfl door vaklui bemerkbara fouten in liet weefsel a uiet boden ad ir3 50 per stuk Kosten Diiders het dubbele mr Daidelljk y Bthroven hoste Hingen worden Eoo lanir de i oiraad Wrflki tegen louendlnK an hei bedr K ol onder rembours prompt uitgevoerd B Hnrwltz KaaatFlcht Groots Staat 31 Düolr de i ssis is thanti by eene mc tiQ besloten op d ze zaak met in te gSRD l Qmdat vooral uog heide igevrelens in de gereformeerde ikerken moet u duld woorden i jl3 oroepen bg da Christ Gareformeerde Kerk t Gouda de capd Mindermau alhier Het stationsgebouw der Staatsspoor te Woerden al eepe belangrijke restauratie on f gaao 1 Id terbaud biernlede wordt het hulpstnnflgebouw te ï od grate naar Woerden verplaatst om daai lÖdelyk tegen het hoofdgebouw tp wordep opgeslagen en ingericht als wachtkamerslAe n 2e klasae Men meldt uit Amsterdam De 8000 pryzeu der teutoonstellingstoterü zyn in eone der zalttn van het Paleis voor Voiksvlr t teutoongetiteid De bezoekers deeer expoaitie en met name de bezitters van loten Kullen niet klaaen over de keuze der vuorwerpen De vermmaling herinnert inderdaad aau het beste djat de wereldteutoonstidling te zien heeft gegeven en de deelnemers in de lotery zouden ziob in PenibarrAs du choïx bevinden indien y haddeo aan te wyzen welken prgs zij lietat op hun lot toegewezen zouden zien De tentoonstelling blyft denkelijk tot deu trekktugsdag 13 Jannari geopend Voorden toegang wordt een dubbeltje betaald Gisterenmiddag is te Leeuwarden eene 50jarige ongehuwde vronw vermoedelijk in een toestand van zwaArmoedigheid uit de derde verdieping van hare woning op straat gesprongen Inwendig gekneusd eu met en gebroken arm en buen is zy ter verpleging in het stads7iekenhuis opgenomen Wegens de aanwezigheid van minderjarige erfgenamen worden deze week te Parijs de goederen in Frankryk tot de nalatenscbap van den graaf van Parys behoorende in het open t ËlliLLETOlM mmimmm 10 O Komanelli hoe kunt gy zoo spreken Was het met voor uw roem dat ik mij opofferde P Had tk mij niet e ne andere toekomst met minder zoi q en onlberiujien Itunnen bezorgen Deze keus staat n oog vrij antwoordde Romauelli roet gekunstelde heftigheid Ik duld geen verwgten ik he nouit getracht u te verleiden ofte bedriegeD van Kt ooganblikafzijtgij volkomen vrü fHa ik begrijp u riep deFlorentijnsohü en ijlde eenigo schrede op hem toe loaar bleof eoosklaps staan Q wdlt m aan de achande prys geven om uwe ellendige ijdelhaid bevredigd te sieq en uu ik a niet gehoorzaam werpt gij my weg ala een iiutt loo8 werktuig O mijn God Romanelli hoe heb ik mij in u bedrogoo Hoe word ik gestraft voor mqne lichtgeloovigheid 1 Ik meende OHBige aauapraak op uwe daokbaarbeid te hebben Üe zwarte oogen ohoten vuur de verachting krulde de trotseha lippen en het andera uiarraergladdo voorhoofd werd als met eene dreigende onweerswolk bedekt Zij was schoon en gevaarlijk ts aanschouw en zooala ïü daar stood Romanelli zag naar haar op maar sloeg zyne oogon oogenblikkelyk neder Ik vei et dit alles niet zeide hij zacht zonder Qp te zien Ik zal het nooit Terget a en loo lang Duur van het Aboouem s rsi 3 a a O i Wgze an berekeni van den Abouuemeut pr 9 1 Waarborgsom met inbegrepen 1 2 3 1 masnc 2 nia nd 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 20 38 54 Ö8 80 91 101 110 118 125 131 186 De pry s van bet Abonnement wordt verkregen door vermenigvuldiging van den prys van een biljet enkele reis vonr du klasje en het traject waarvoor het abonnement v rlangd wordt met het getal in kolom 2 vermeld tegwnover het aantal maanden ala duur vno het abonnement gewenscht De prijzen worden opwaarts tot geheele guldens afgerond N B Eene waarborgsom ad 5 gulden mott by de inontvangstneming der kaart gestort worden Men schryft uit Utrecht aan hel Centrumc Met het gelukken van de proefsLooming der nieuwe bo ten van de Maatschappy ZeelaUfU IS weer een der groote tegen poedeu van MaatPchappy tot Expl van Staatsspoorweggn van de baan Het ja r 1895 ia voor j g Miiatsobappii ui allu opzichten gunstiggew pot ik iets betit zal u iiiets ontbreken Maar het is raiascliieu het best dat wy flchai len Mgii geivoton is wakker geworden wij Hij stotterde en wist met wat hij vardor zeggen zou Aiigiotina beschouwde bona met eon blik van vorncbtmg die eoliter spoedig voor dien van madolijderi ptaat9 maakte Zwygende nam zy van den muur de mand dia iij vroeger als bloemen meisje gebruikt had eu die sedert als herinnering aan hat vorledeno daar gehangen had Daarop maakte aij een armband los het eenigo geschenk dat zij van Romaaelli onlïaugen had en legde dien op eene tafel En met de mand aan den arm verwijderde zij zich zwygeude zonder klacht zonder verwijt De beeldhouwer deed goen enketen stap om hanr terug te houden Toen ilc in Florence was zag ik meermalen Angiolina die nog voor het schoonste bloeraenmeisje der stad gehouden werd Maar zy zag in het nog vallend bleek en do glimlach dien zy aan hare oude en nieuwe bekenden iq het Café Civico MiHiare gaf was zoo voeqioedig dat het iemands hurt aandeed Wat Eomanolli betreft h had inderdaad het Madonua heeld afgeleverd maar het was geheel miilukt oodat het zeker het laatste grooto werk was dat men hem opdroeg In plaats daarvan verdient hti veel geld met het in marmer modelleren van langbalzige Engelscho dames of van welvarende Florentijnsche schoenen mot hooge borsten Gravin Chigi ia nog alt d zijne beschermater en men gelooft dat het haar gelukken lal hem eeoo plaats in het Liceo di Candeli te beaorgen uu ucu luu mi miuwi lu uoi uurjnar door de reizen der Koninginnen in de provinciën welke de Maatschappij bedient door het Evuldig bezoek der Wereldtentnonstelliug te sterdam manr vooral door den lagen wattind in de rivieren ia de twee laatste llpaanden zyn de ontvangsten reeds uu van r i tot zes tonnen gouds geslfgen boven die van liet vorige jaar Wel zijn de uitgaven ook ttiet één ton veriueorderd waarvan circa 70 jjüllp aan verhooging viio loouen maar toch S t het gunstig verschil byna een half milHoen Men rekent dan ooü nu reeds op eeu flividend van 3 u 3i pOt Ëeu wynkooper te Montpellier wiens hoofd ÏD de war gebracht was door erfenisg uaesties kreeg plotseling een ainval van razende woede by greep een geweer on schoot op zijne moeder die hij doodalyk trof toen schoot hy op de meid die kwam toeloopen en verschiinite zich daurna met een geweer steeds vurende et duurde eenigo uren eer mon den a ende meester was in dien tyd schoot by drie menseben dood en womlde er ver cheidene Een Entielschman deelt m Household Words het volgende mopje mee Ik hep op een der voornaam ite pleinen te fiotterdam eea sigaar rookende toen een goed f ekleed man van middelbaren leeftijd mij aderde on mjj in goed Engflseh vroeg om wat TBur Ik gaf hem dit en wilde doorgaan toen hij ei Ik zie dat n een HollandBcbe sigaar rookt Waar heeft u die gekocht en wat heeft u er voor betaald Hoewel efu beetje verwcmderd antwoordile ik dat tk Je RÏgaar gekocht had in een grooten winkel m de lloogatraat en er tien couta voor betaalde De reden waarom ik n vraag zei hy i8 dat ze hier niet eerlyk duon met vreemdeliu en U kunt Viel beier sigaar krijgen voor ilat geld Ik kan u bijv den winkel wyzen waar ik mijne sigaren koop waar u voor den elfden prga eeu krygt die de helft beter is Daar ik niets beters to doen had ging ik met hem mee Hij bracht my door versoheiden dwarsstraten en Oïer grachten in een klein tabaV swinkeltje in len nauwe afgelegen straat Na een kort gi sprek in t lloilandsch met de juffrouw achter de toonbank haalde deze een kistje voor den dag Myn leider nam netjes myn sigaar uit mijn hand snoof den rook oven op en wierp de sigaar toen met een gebaar van afkeer de deur uit Toen bood hij mij ecu sigaar uit 1 Hannes do molenaarsknecht is als omgekoord hij gelijkt met meer op wat hy vroeger was Men hoorde Lam altijd ingen of fluiten wanneer hij s avonds ge el8ohap zoeht op de woide onder den groeten wilden appelboom waiir de jonge doornen en kniipon nu volhrachtnn arbeid by elkander kwamen of op het veld wasr hy deion of goiien die met zyn arboid niet klanr gekomen was eon handje hielp of In den boomgaard waar de voulens liepen un mei welke hy zich vermaakte Hy was alyd vroolyk en opgeruimd geon dwaze begourlykheid nad ooit zijn hart mot afgunst vervul I hy schertsta on atoöido met do moisjüs had aUyd oen vrtoodetyk woord voor haar dat steeds iii goede sarde viel zij lachten en gicheldcn onder elkander on hare vroolijkheid ver stomdo menigmiial wanneer hij verder ging Dit wist Hannes heel goed hij hot er zioh op voorstaan en de boogmood echoot met lederen du j bij hem nieuwe wortels Wanneer hy door hot dorp ging zou geen vraümdeling liom voor eeu moieriaarskneoht aangezien roasr voor den zoon van een heer boer gehouden hebban zoo hoog droeg hy het hoofd Meer on meer waa hij van zyn eigen gewicht overtuigd geworden daarom begon hem zijn stand tegen te staan hij bogon mijmerend en verdrietig te worden en met wangnnst de goede howouora van het dopp aan te zïon Waarom moeat hot juist hem aan geld eu goed ontbreken Ëa zoo begon bij te het kistje aan het kostte my niets zei hy Terwyl ik die sigaar probt erde hiehl hy weer in t Hollandscb een gesprek met de juffrouw ze schenen het eens te worden en hy rertelde my met een stralend gezicht dat ik het kistje van 50 voor vier gulden kon krygon Hy scheen erg teleurgesteld toen ik hem vertelde dal ik zooveel niet kon gebrmken omdat ik over een paar dngen de grens over giug Ik kooht de helft van t kistje en ging heen Dien namiddag stond ik voor hot beeld van Erasmus een van myne nieuwe sigaren te rookon toen een fatsoentyk uitziend man my naderde en om vuur vroeg eu daarna informeerde waar ik de sigaren had gekocht I Hy was niets in zyt schik toen ik hem vertelde dat ik ai eenmaal beetgenomen was Men meldt uit Sliedrecht cid 10 November Heden morgen kwam alhier aan een commissie van Gedeputeerde Staten van ZnidHol laad bestaande uit de huoren Van der fCemp Van Weel en Goekoop en bygestaan door den griffier der Staten mr Tavenraat tot het nazien van de gemeente administratie over bet aar 1894 en een onderzoek in te stellen naar de onregelmatigheden in het comptabel beheer der gemeente Mede ten overstaan van Burg en Weth den gemeente secretaris en den ontvanger werden allereerst verhoord de peraönen van wie de 13 processen verbaal afkomstig waren die door B op W hy de gemeenterekeuing van don Raad zijn overgelegd en aan Ged Staten waren opgezontlen Uit den aard der zaak kon by dezeverfaoo reu weinig aan het hebt komen dat niet reeds officieel ter kennis van autoriteiten was gebracht Doch daarop is ook de geweien eerste ambtenaar ter secretarie een der heide personen diB het meeste hebt in de zaak konden verschaffen uit enoodigd ter secretarie te komen en inlichtingen te geven Zya we goed geïnformeerd dan heeft doze bereidwillig daaraan voldaan In het kort schyneu zgne verklariagen hierop neergekomen te zijn dat ook reeds vroeger mandaten in de rekeningen van vorige jaren zyn geleden die volstrekt met in orde waren of waarvoor totaal niets geleverd wan dat ook over het loopende dienstjaar nog wel dergelj ke voor den dag 7ullea komen dai de commissie voor het nazien van de rekening over 93 ouk lont geroken moet hebben hy het vorkrygeu van iuUchtingen over de veel te liooge bedragen voor bruggen wegen enz dat op de secretarie meerdere personen o a de secretaris ten deele of ten volle er mee bekend waren dnt de geheele administratie een overwöftiin hoe l J aan een eu andnr komen kon Van dii n tijd af hoorde mon honi met meer onder de meisjöb m de weiile hy bleef ia de verte staan mot 0011 gezicht iqo ontevreden au knorrig als ware hij mot anders dan een stiefkind van don goeden God gewoeit Wat da voorname oorzaak van dezü ontevredenheid was zullen de volgende regelen ophelderen Op zekeren dag had hy aar7oek gedaan om de hand van do oudste dochtop van den rykeo heorboer llatze l ysje had hom laten merkon dat 7y hem niet ongL negen was Nu wai Lysje mot jong meer en zoo als men idgomeen zeida geen kntja om zonder hnndBchoetjoti aan te pakken uaarom had zioh no gaan vrijer voor hiiar opgedaan Nu wordt in het dorp eene hetrendoohter wnnneer zy niet tot oen huwelyk komt door de jonge leornon en vrouwen schuins aangezion danrom kwam Hannes nog juist van pas Hij btond I ysje hovend ion goed aanhy was jong zag er goed uit zelfs zijn trotsch on onvnondelyk voorkomon wos gehuol naar haar zin llij daarontegoa zag niets andera dan haarstoedschekloüdje on haara vadors rykdom en ten gevolge daarvan ich zalven in oen eigen molen gezeten hij liep in haar net y hadden beiden de rekening huiton den waard gemaakt De oude Hatzo zng Hannea mot eon sluw lachje aan wreof nch in de handen en vroeg hora waarvan hy zijne dochter meende te onderhomton of hij als molouaarskneoht zooveel zou kunnen verdieuun dat hij eene vrouw en lu het versohiei wellicht kinderen den kost zou kuunen geven War U M dQd