Goudsche Courant, dinsdag 19 november 1895

No 6819 Woensdag 1 0 November J805 34ste Jaargang fiOUDSCHE COIRAMT NieuwS en Advertentieblad éoorj Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels tl 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd ADVERTCNTISIV WESTLANDSCrfE HYPOTHEEKBANK gevestigd t s Gravm mife verstrekt Gelden op f Hypotheek eu verkoopt IPaHdbrteten vau ƒ 1000 ƒ 500 100 en 50 fi iichtmgen ten kantort der Bank en by de Heeren Montijn é Co J HOOFT GKAAFLAND Ue Uireetie jj ERPEU8 ROlJ AABDS Een ware Schat Toor de ongelukkise sUchtofFers der ZelfbsTlekking Onanie en geheime uitspattingen is het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEWARIMG HoÜandache uitgave met 27 atb Prys 2 galden Ieder die aan de rerBchrikkeiyke gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaarl ks duizend van eeu zekeren dood Te verkregen by hetVer lagiMagazin te Leipzig Neamarkt 34 franco tegen i zendmg van het bedrl ook in postzegelfi en in eiken boekhandel in Holland Hiin tiipjlli h l prijzen 0 00b iirk jgeluk deliaQ l See l Uitnoodiging tot deelnftning in de Kansen Tan door de den Stiiat Hitmburg gewaarborgde groote Oeldlotarij waarin zeker 10 Mlliioen 981 72Ü Mark Freroie van üOO OOO M I prijti a 200 000 M 1 prijs it 100 000 M prijzen a 76 000 M l prqs a 1 priji l prya 1 priJB prijzen 1 prga 3 prijzen 21 prijzen gewoimeii moeten wünlec Ou prijseii van deze veel voordeet btedeadu tialdloterij dïo volgens het plan slechts 112 000 loteu bevat zijn de volgende Du boogBte prijs ts eventueel 5ÜÜ 000 Mark 46prijaonli 5000 M 10 i prijzen ÜOOÜ M 236 pryBen it 3000 M 832 pryzeria 1000 M 70 000 M l82Bpryzena 400 M 66 000 M SOprij ftiiH 3U0 M 60 000 M 182 pryz a200 150 M BB 000 M 38050 prijzen a 155 M 60it OM 7990pr a 184 lOO ÖSM 40 000 M 7448prijz a 89 42 20 M 20 000 M totaal 56 ÏO0 prijzen 10 000 aq worden deze in eeuige maanden in 7 klassen uitgeloot Do Hoofdprijs lu de Ie klasae bedraagt Mark 60 000 stygi in de 2e kl tot 56 000 M in de 3o tot 60 000 M in da 4e tot 66 000 M in de Be tot 70 000 M in defle tot 75 000 M in de 7e toi 300 000 M eii met de premie van 300 000 M oveut tot 600 000 Mark Voor do eeralB prijstrekking die officieel is vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Ciiild 3 50 een half origineel lot slechts üuld I 75 een kwart origineel lot slechts GuUl O 80 ledere deelnemer in de lotery ontvangt ongevraagd onmiddellijk na do plaats gohad hebbende trekking de offiuieele trekkniirshjat Trekkingsplan voorzien van hot Wapen van den Staat die de prys van de loten eii de verdeeling van de pryzeu over de 7 klnsaen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling en verzonding van de prijxeu esohiedt door mij dirt ot eu prompt aan de winners en onder de strengste öheimhouding nggp ledere bestelling kan men eenvoudig w per postwiasel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking xoo spoedig mogelijk of uiterlijk tot Z9 iv cember e ts met vertrouwen tot Joseph llcclischer Bankier en Wissülkauloor iu HAMBUHG Duitschlanii WIJNHANDEL m ALPHEN LEÜEBOEH TE BOIIBBDAU Depot A NQRTIER Souwe C 34 35 Souda SiKilpertdruk vaa A Hriwkman üook m Vermeng t Uwe Koffie voor de helft met SAIHAmm S ENEIFP MAL2 K0FFIE en gij bespaart 3S centen per pond Kantoor en Schrijfbehoeltén in DOOZEW en PAKKEN Uitstekend geschikt voor StNICOLAAS CADEAUX inwlkkelpaiiler alsmede VctvrlJ Papier voor H H Slagers VEBKBUeBAAK BIJ A BUINKMAF Zn Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen EN Nederlandsche Centraalspoorweg Maatschappij Met ing ang van 1 DECEMBER e k treedt in werking een 3a ie u 77 tarief voor 1ooan xn e2n CLen tsIcaarten en SZilom eterlooelcjes op de lijnen der beide Maatschappijen goedgekeurd bij beschikking van Z Exc den Minister van Waterstaat Handel en Nijverheid dd 19 October jl L L Aideeling Handel en Nijverheid 2 onder afdeeling Het bestaande tarief dd I Juli 1891 met vervolg en homl jfelijktijdijj te vervallen zoodal alle nieuwe abonnementskaarten ingfaande na 30 ÜVIovember e k worden afg eg even leg en de voorwaarden en prijzen van het nieuwe tarief De op 1 December e k nog loopende Abonnementskaarten behouden echter hunne geldigheid tot hunnen vervaldag Exemplaren van het nieuwe tarief zijn verkrijgbaar gesteld aan de stations en aan de hoofdadministratie alwaar ook verdere inlichtingen daaromtrent worden verstrekt UïKECHT 30 October 1895 Boek en 2 99 9S Steendrukwerk = 3 TT P 9 O as I iii f te iiw liif tti in verschillende Sriorten en Prijzen van af f de 23 stuks BIJ L BRINKMAN ZN eg A mSSi Patent H Stollen StttllCUrf InuBrW uiWtt Dl tliil Fnt liselit nr ilini rsürtititi Warnung I ef ffroMe Erfolg fttn errunieit hat Aniass zu fêrw rthlosen ffitcfiahmungen gaé ii Mw kauff ahtr unsêre Metn êcharfen H Stollen lur M tm dirsct odit In niektn ÉitmharxHmgmi T WMW uitsêr Fiëktt wM i anstehaadf aMgehisigt ht ZZ Pr MititMi UMI Zettgnimte éntli a franco £ Ü Sociëteit OIVS GENOEGR ie Abouuenient VoorsteUInf Donderdag 21 Koninklijke Vereeuigtng Het Nederlandsch Tooneel De Tweede Mevrouw TAirqUERAY Tooneelspel in 4 bedr van Aethue W PiHim Aanvang half 8 uur Gewone bepalingen en prezen Prijstrekking 12 December 500 000 Mark ala hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldvarloting dio door de Hooge itegeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is Do voordeeligo inrichting van het nietiwe pian bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 113 000 loten 56 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder sijn kapitale pryzen van eventueel 600 000 Mark bij uitnemendheid echter 3 prijzen a U 20 000 21 prijzen a M 10 000 46 prijzen iiM 6 000 106 prijzen a M 8 000 296 prijzen a M 2 000 832 priJTienaM 1 000 I32B prijzen a M 400 38050 prijz aM 1B5 I 5590 pr aM 300 200 1B0 U 4 100 98 69 43 20 1 psiJB 11 M 300 000 1 prijs a M 200 000 prijs hM 100 000 prijzen a M 75 0001 prijs aM 70 0001 prijs H M 65 000 1 prijs aM 60 000 prjjs uM 55 000 prijzen aM 60 0001 prjjs aM 40 000 De prijstrekkingen zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerite prijslrokking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldverloting koet 1 geheel orig lot slechts Mark 6 of ƒ 3 60 1 half S 1 75 t kwart 1 90 tegen inzending van het bedrag in bankpapïer of per postwissol Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen fiij iedrre bestelling wordt het vereischte ofllcieele plan waaruit de verdeelinf dar prijzen op de verschillende klassen als ook de betreffende inleggelden te vrmemen is gratis bygevoegd en zonder wij aan onze Begunstigers onaangevruagd na elke trokking de ofUcieele lijsten De uitbetaling der prijzen geschiedt iteado prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toexending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebhen wij meermalen volgens oSiois6l9 bewijzen de eerste Hoofdprijzeu verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 360 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde oaderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 12 DECIËMBMB e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG F S Hiermede danken w voor het vertrouwen ons tot hiertoe goschouken en daar wij by het begin dor nieuwe verloting ter deelneming invtteeren zullen wij ook voor het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reëele bediening de tevredenheid van onze gaerde Begunstiger te verwerven FEANSCHE STOOMVEEVEEU UN Gheiuische WASScherij TAM H OPPE HFJMRtt 19 Kruiskade BoUerdain Gebrevel rd door Z M den Kouiag der Belgen HooJddepót TOor GOUDA de Heer A VAN OS Az SpeciHÜteit voor het stoomeu en Terveoi raa allo Ueerenen Damesgarderoben alsook all Kiudergoederen Speciale inrichting voor het stoomea vao pluchemantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden enz worden naar de nieuvrste en laatste methode geverfd AUe goederen hetzg gestoomd of geverfó worden onachsdel k voor de gezondheid en Tolgena staal bewerkt BINNENLAND GOUDA 19 November 1895 Hedenmorgen rukten de troepen alhier iu garnizoen uit tot bei boudeu vau een manoeuvre ouder de bevelen van de kapiteins WgmnnH en Ditmar Bierby werd voor het eerst gebruik gemaakt van loase patronen mot rookzwak buskruit Hedenmorgen ten balf negen aar ia door d te Gouda gestatiouneerde ïtijjïskommiezet Engelman en Zandvoort bij een laudbonwer onder Moordreebt een frandeleus geslacht nuchter kali a s verbeurd voor het Rgk io beslag geoomeo en tageu den overtreder bekeuring ingesteld De Vereenigiog van gepensionneerde onderoflBcieren en minderen van het NederlaDdsche Leger mocht zich onlangs weder in eenige huitöogewoue biyken van belaagftelling verheugen en nel door ceD legaat groot i 3fX haar besproken door w len Mejuffrouw A A HolAmanzen een dito groot f500 door wylen den gepens majoor der kavallerie J A van Loben Sels iu K ven Eere Voorzitter van de afdeeling Arnhem en lid van verdienste der Vereetiigiug Zooals onze lezers zich zullen herinneren itoU geoueiudb Hreeaigiug sioh ten doel het verleenen van ondersteuning aan bulpbehoeveude militairen beneden deu rang van officier eu gepensionneerd vóór de wet van 1877 eu buuue weduwen zfl werd opgericht in 1878 naar aanleiding van de harde bepaling bij de wet van 29 Mei 1877 Stbl no 114 die wel de destyds reeds te karig gebleken pensioenen van de militairen der laDdmaeht ziehier verdubbelde dooh niet de minste verhoogiog toestond aan heu die op dut tgdstip reed gepensionueerd waren Die boogb jaftrde oud onderofficieren en minderen die nagenoeg allen hun leven ia s lands dienst hebben doorgebracht ja het meerendeel zóó lang totdat het door ouderdom of door lichaamsgebreken werd ontslagen moeten thans buane laatste levensdagen kommervol doorbrengen zonder andere inkom ten dan het luttele pensioen hen toegekend bij dè wet van J851 terwgl hunne in den regel even hoogbejaarde weduwen na hun overlijden tot den bedelstaf worden gebracht daar het pensioentje alsdan onmiddelyk ophoudt Dat de a Vereeniging dus ia een bepaald behoefte voorziet m a w dfU zij werkelyk nnodig en nuttig is daarvan getuigt hffc on FEVILLETOX Hannes krabde zich achter het oor aarzelde ronduit met lijn aanzoek voor den dag te komon maar in de opeaa dtfur achter den rug vrd haar vader ond Lysje die hem met hare glimlachjes aanmoedigde Kn hij vatte moed en aide dat de bruidschat zijnor aanstaande wel van dien aard z n zoude dat de honger uit zijn huis gehouden werd De oude lachte en zeide dat Hannes eene verkeerde rekening had gemaakt dat zyn schoonzoon iemand ziJQ moest dia zich met zijn huisgezin alleen moeat kunnen helpen Oö molenaarsknecht zette een verlegen gezicht hij keek als iemand die door hagelslag eensklaps z jn oogst vernield ziet LiJBJe aan de deur hield niet op hem wenken te geven die beduidea moesten dat h zich maar good moeat houden haar vader zou ten slotte toch ja zeggen Hannes begreep hare teekeni zeer goed maar hij dioht wanneer de vader geen bruidschat belooft wil ik de dochter niet Met den oude ia niet te sohertien hij staat alles behalve als loheutig bekend Wat zal ik met eene aangekleede pop beginnen wanneer de oude niet met zijn geld voor den dag komt Hoe dikwijls is het gebeurd dat een grond bezitter wannesr hij veel kinderen heeft de uodeelen zijner ionen tea koste van diez n il o langs ia druk verscheueQ jaarverslag waaiitt tul van afdoendi bewyzeu worden geleverd vuu dea treurigen toostand waarin zoo velen oudgepeuaionneerdeu en bunne weduwen zich bevinden Uit de vele voorbeelden die in dat verslag wordiju gebot kutaafd doen wij slechts hier en daar eeu greep doch volgens ouze overtuiging is Jaardoor dan ook reeds bet recht van bestaan dezer Vereeniging verzekerd Men oordeele 8 vertiet het leger als sergeant na 40 dienstjaren en versierd met de gouden medaille voor 3G jarigen trouwen dienst met een pensioen van f 150 Hl telt nu 78 levensjar n Zyn vrouw die gedurende 30 jareu als marketenster bet hef en leed van den soldaat deelde is nu 75 jaar en beiden verkeeren in kommervolle omstandigheden k teit nu 76 jaren hy trad in 1837 in dienst en is lu 1874 gepensionneard Hü in versierd met ds gouden medaille en beeft onze Drie Koningen gadiMnd Zijn pensioen nog wel als korporaal bedraagt f 100 slechtw ruim 2 jaren later zou dit f 240 hebben bedraden Ouk aan deze met goud versierde veteraan komt den byslag op zyn pensioen vanwege de Vereeui jing zeer te stade m is e Qe weduwe die voorheen a a vrouw van een gepensionueerd pergeant majoor die bovendien eene betrekking waarnam ee redelyk bestaan had Voor 3 jaren overleed haar mau alle inkomsten en ook zijn pou iöen nift zieb iu het graf medenemend Zg wprd ziek en bedlegerig au de tot dusver fatsoenlijke onderofficiersvronw zou geheel io vprval gekomen zyn onder de liefderyke hulp barer en de helpende hand onzer Verpeniging Dunk ZIJ de nooit volprezen offervaardigheid van de Nederlandsche natie en niet het minst van de actief dienende militairen van af den Sf neraal tot dun gewonen soldaat kan deze Vorfenigiiig dan ook ongeveer achttien duizend gulden per jaar uitkeeren en wel iu twee termyuen nl in hot begin van do maand November PU by voorkeur op 19 Februari zynde de verjaardag van wijleu Z M Koning Willem deu Derde De November iiitkofring die een dezer dagen Wfder plaats heeft bedraagt + f 9000 i verdeeld over 248 oud ge pension eerden en 159 weduwen verspreid over ongeveer 100 plaatsen iu om tand Ten slotte kunnen v y nog mededeeten dal de llegearing met toestcunming van de wett i vende macht deze Vereeniging met vijf duiZ iid gulden per jaar steunt en dat HH MM de Koninginnen meermaten aanzienlyke bedragen beschikbaar stelden ten dia hg karig bedenkt vorgrootl Paarom was hij voorzichtig werd hoe langer hoe voorzichtiger droog op den uitzet aan ïn wefrwïl van alle teekens en gabaren van Lijsja die daar in de deur stond bij deed het hoe langer hoe sterker en sprak er van dat hij het meisje van harte gaarne mocht en dat haar vader zijne dochter dus niet van haar geluk mecht terug houden De heerboer lachte wederom op zyno sluwe wijze en zeide dat h zgae dochter goed in de klet ron zou steken maar daarmed hield ook alles op Wan ueor Hannes verzekerd was met d n arbeid zijner handen onder Goda zegen dien hij voor hem zou afsmaeken zijne huishouding te kunnen beginnen dan kon hij zijn gang gaan hij zou hem geen stroo breed in don weg leggen en binnen kort kou Lijsja zijne huisvrouw zijn Op deze woorden wilde het meisje van hare plaats reods op Hannes toeansllen en bief de handen in de hoogte ten teekon dat zjj geheel tevreden whb over den loop dien de zaak genomen had maar eensklaps bleef zij stokstijf staan zij kon bare oogen niet galoovan Hannes haalde zijne pet onder den aim uit en maakte nanatalte da kamer te verlaten De oude Hatze lachte wederom op dezelfde wyze als zooeven Hannes wns in den tlrik gevangen De vader van het meisje had den vrijer slechts op de proef willen stellen en daarom zijne dochter geen huwelijtisgift beloofd ofschoon hij haar die ia alle billijkheid bad toegedacht Nu was het gebleken dat da molenaarsknecht slechts het geld van den rijken heerboer en niet zijne dochter in het oog gehad bad sn de oude nan vond het beter geen sobooozoou te bvbbsa dan zulk eenea Ook in deze gemeente telt de Vereeniging 1 i oschermer eu 15 donateurs welk aantal nog kan vermeerderd worden door zich aan te melden by onze stadgenooten de heeren A K van der Garden Eere Voorzitter H J Steenbargen Voorzitter der Afdeeling of wel bij den heer Eersten Luitenant L F Duymaer vau Twist correspondent voor bh officieren dis gaarne alle nadere iulichiingen verstrekken eu op aanvrage ook statuten un juarverstugen toezenden In tegeuwoordigh id van velen die met den boekhandel in betrekking staan werd gisterenmorgen op de Nieuwe Ooaterbegraafplaats onder de gemeente Watergraafsmeer ter aarde besteld het stoffolyk overschot van den be keuden uitgever Dirk Nootboveo van Goor Ook waren eeaige bestuurateden aanwezig van de Vereenigins tot Bevordering van het Vreeradeliügpn Verkeer c o a baar voorzitter den heer Martin Wolff tie overledene was van dezH Vereeniging bestuurslid Een vyftal kiansen dekten de lykkisf waaronder één van de commissarissen van het B stelhuis voor dan Hot klinndt l eu één van den üitgeverHboud Namens bet bestuur van dezen bond sprak de beer tl A M lioelauts nit Schiedam san de geopende groeve een kort woord om hulde te brengen aan de nagedachtenis van zyn vriend Noothoven van Goor In naam der tuanueo an het vak wild hg ddu 0YdrleiTe b7 BeT rust 10 rtde c toewenxcben Niet mindet dan een halve eenw eelt Van Goor als een ster in den bnekhjindel geschitterd en door beo die hem kenden werd by geacht om zyno welwillendheid hulpvaardigheid en eerlijkheid Ëeilyk was hij vooral ïn geldzaken Hy wakeeu mat uit éun stuk on hy wist wat hy deed In ons kleine land heeft hy voortgebracht wat hy in zyn vak kon doen Mogen de jongeren zyn voorbeeld volgen De hcstc eu aangenaamste herinneringen btyven met one c Voordat eeu zoon van den overledene dank bracht voor de laatste eer sprak de heer R W F de Vries aldaar namens coiniuihsarissen van het bestelbois waarvan de heer Van Goor oprichter was Twiutig jareu lang beeft by met groote keunis Kyii beste krachteu aan deze inrichting gewjjd Do IJsclub Voorwaarts te Berg Ambaoht verkeert in een bloeienden staat Hlykens de jaarrekening 1891 95 if er voor ysveraiaak een batig slot van f 64 87 ed voor werkvörBcbaffing i 32 60 Bg de periodieke aftreding van commissarissen werden herkozen de heeren Het meiBJe in hare verblinding en vol drift trad op Htiaaes toe vatte hem bij den arm en riep Gij hebt het jawoord van mjjn vader en waar wilt gij nu heen Is dit eene verloving waar de bruigom zich wegmaakt voor hij don zegen van don vader en de bruidiku ontvangen heeft Hans doodelijk verlegen mot da deurklink roeds in do hand stottert Het jawoord van uw vador is geen jawoord zonder eene huwelijksgift voor u kan ik hot niot aannemen Eene vrouw te trouwen en honger te l jden dat ia geen geluk dan blijf ik liever ongetrouwd Lijsja stond op hot punt zich geboet te vergoten en eene twoede poging te wogen manr de oude man Icwam tussoben huiden zijn kind raooht zich loo niet wegworpen Hij nermt zijne dochter bij de band en duwt haar de aangrenzende kamer in Hannes neemt het oogenblik waar spoedt zich de andoro deur uit terwijl hy in zich zelven dei ouden geldwolf verwensobt Dat da meisjes mot Hannes niot meer zooveel op hadden hinderde dezen niet weinig hot kwam hom niut in da gedachte dat hij zelf daa van do schuld wns bij dacht veeleer dat zij hom ontweken oaatlat hij poverder in do kleuren zat dan do zonen der rijke boeren en grondbezitters Verleden Zondag had de kleine Steven van zyn buurman hem nog toegoroupsT Hannes gij hebt vergeten uwe üondaasohe jas aan te trekken e ziet er niets netjes nit in zoo n oud knal pok In plaats van den kleinen wyanens eene goode les te geven waren deze woorden hem als en steen op het hart gevallen Jt dfl jongen heeft gelijk d kleêrea maken den maui J P Mabistede Jr K Baardman en P Benschop terwyi in plaat van den heer D C de Langen gekozen werd de heer Joh ran der Bas JPz Het restaureereu der Ned Herv kerk te Oudewater i in vollen gang Inwendig bQ bet afhakken der muren kwamen twee nissen te vuurschyn waarin in vroeger tgd waarschyDlyk heiligenbeelden hebben gestaan toen deze kerk nog tot de Roomscb Katholieke gemeente behoorde Op een paar zandsleenen staat een opschrift dat niet voor ontcyfering vatbaar ii Van muarscbilderingen heatt men tot nog toe niets ontdekt Dat deze kerk al bestond vo r de kerkhervorming is aan den bouw wel t zien De schorsing bg kooinktgk besluit van 5 Nov jl nitgesprokeo van de werkzaamheden aan de bergplaats an dynamiet ia de geraofJïffe Rozenburg voor welker opricbtiog aan G Dirkzwnt er Mz te Maassluis voorwuardetyk vergunning as yerlaend ia o a gegrond op eene verklaring van den burgeuieeHter van Rozenburg dat de cODoensiooaris uiet in alle deele aan de gestelde voorwaarden voldeed en op eene verklaring an den provincialen hoofdingenieur dat er afwyktngen van de voorwaarden hebbeu plaats gehad Ook nit een op last van den ministar vaa oörTóg ingesteld Bndarzoek wai mede Ofertradiag dier oorwaatden gebleken De werkzaamheden zyn grschorst gedarende den tyd dat een onderzoek wordt ingesteld naar de vraag uf de aard en de omvang der geconstateerde overtredingen voldoende redenen opleveren om tot intrekking der concessie over te gaan Ëan eu ander geschiedde op voordracht fan den minister van waterstaat handel eu nyverbeid Het Neder tan tl Rch Bakkersgezn 11 en ziekenfonds stelt zich ten doet a Bakkersgfzetten die door ziekte verhinderd z jn hunne werkzaamheden te verrichten geldelijke uitkeering te verzekeren b bakkersgezellen die door ziekte in koramorvolle omstandigheden verkeeren zooveelmogelyk de bebalpzame hand te bieden alsook aan weduwen en weezen van bakkersgezellen De betangryko schenking eeuer som van f 10 U0 door de Ned Gist en Spiritasfabriek te Delft by baar zilveren jabité gaf tot de oprichting aanleiding Het centraalbestuur noodigt thans allen uit hy zal zorgen dot hy beter gekiend is de jonge meisjes znllon hem nakijken Sn de rijke boerenzonen zullen hom vriendelyker groeten Ru met dii besluit was hü naar de stad gegaan en had bij deu eprston kluêrmuker den besten een nieuw pak besteld van het fijnste laken on naar de nienwite mode Maar hoe un te betalen Hij had geen vriend die ham Eonder eon sohorp vofwijt de benoodigde som zou voorschititeni bovendien lag dit ook oiatinzyne bedoeling hij wilde met zijne fraaie klefiran pronken en zich voordoen als iemand die niet om geld verlegen was hoQ kon hij dan geld te laan vragen om zijn pak te belalen Ïjh toch de kleuren wnren beBtuld maar met yne kas zag het er bedroefd uit Hannes loopt ani atig den boomgaard rond waarin de paarden en veulens dartelen Wanneer hij nadorunde voetstappon boort springt hij fluks onder de hoo o brerd getakte lindon hij vreest den kleermaker met hft nieuwe pak want bij beeft helaas nog niet het middel gevonden om zich geld te verschaffen en zonder betaling zal men hem de kleören niet laten te meer dewijl de kleêrmakor ook voor het taken n verdere benoodiadhoden beeft moeten zorgen Menschea die van buiten komen hebben weinig crediet bij de stedelingen althans degenen die geen eigendommen hebben uu slechts van don arbeid bun nor handen levon Wederom werd Hannes door schrik aangegrepen het kwam hem voor dat links op den zandweg voetstappen gehoord werden Maar neen hot was ditmaal de groote vale voa aan den anderen kant van den boomgaard die langzaam voorwaarts komt om beter gras te zoeken Het is hot paard van zijn meester