Goudsche Courant, woensdag 20 november 1895

1 Donderdag 31 November J805 iVo 6880 34ste Jaargang ftOMCHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De üitguve dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs ier drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels Èk 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Frijstrekking 12 December 500 000 Mai k als hoofdprijs io bat gelukkigst geval biedt do luouwste groote Geldverloting die door de Ilooge UageeriDg ran Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ie I a voordaetiga inrichting van het nieuire plan bestaat daarin dat in deu loop van slechts weinige maanden in 7 verlotiDgou van 119 000 loten 66 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark ter volledige bealisning nullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 500 000 Mark bij uilnemendheid eohter 3 prijzen a M 20 0ü0 21 prijzen a M 10 000 46 prijzen a M 5 000 106 prijzen ÜM 000 226prüzenüM 8 000 828 prijzen a M 1 000 1325 prijzen aM 400 38060 prijz aM 155 I5690pr a M 300 200 150 1 i4 100 ï 8 69 42 20l Agentunr bfl de Firma Wed BOSMAMteGuoda ADVi RTENTIfiN Homologatie Accoord By TOttuia der ArrondisBeniflnts Rechtbank te Rotterdam is het namens den gefailleerde ARON CATS koopman in lakena te Gouda aangeboden accoord gehomoJogeerd en verbindend verklaard overeenkomstig de wet De Carator Mr M M SCHIM van oea LOErü Ie Aankondiging By vonnis van de ArrondtssementaKecht bank te Rotterdam den 21 October 1895 gewezen is het huweiyk bestaande tasscbeu ADRIANA MARIA db BRUIJN en HËNRI GERARD PREDERIK BARBE beiden wonende te Rotterdam ten verzoeke van eerstgenoemde verklaard ontbonden door echtacfieiding met de wetteiyke gevolgen daarvan De Procurenr der eischeres Mr VORSTMAN Aanbesteding REGENTEN der beide Gaathuizen alhier zga roornemens op MAANDAG den 25eu NOVEMBER a s des avonds ten 8Va nre in het St Catharina Gasthuis AAN TE BESTEDEN i De Levering van RIJST GORT BOEKWEITEN MEEL BOEKWEITEN GRUTTEN STROOP ZOOT GROENE ZEEP WIJNAZIJN SUIKER voor het jaar ƒ 1896 De voorwaarden van aanbesteding en levering liggen van 19 November af ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zyn gesteld De inschryvingabilletten worden aldaar in een gesloten bus ontvangen en kunnen belanghebbenden by de opening daarvan op dag nar en plaats bovengenoemd tegenwoordig zyn Regenten voornoemd G PRINCE Voorzitter A W ROES Secretaris WIJHHANDEL VAN ALPHEN LEüEBOEIl TE ROITMBDAU Dep6t A NORTIER Gouwe C 34 35 J F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haag Sleinincii Verhuren Repareercn Buitenlandsche P I A N O s nit de eerste fabrieken in ruime Iceuze Amerikaansche H A B M 0N 1 ü M S door directe importatie tegen ZEER LiACSE prezen Inruilen van bespeelde Piimo s Ageot voor Gouda en Unistrekcn KLEIWEG FOIKB OO DE 1fe@Pj POIKB ODDE ♦ t SCHIEDAMMEU GEMVER Merkt NEaHTOAP Verkrügbiuir b j M PEETERS Jz N B Al bewij an eohthoid is cachet en kurk sleed Toorlion van ilen niuim der Firma P HOPPE Ooud Snulperwiruk n A BwsKluK t üooü Vermeng t Uwe Koffie voor de helft met mimiNEE S ENEIFF mSiOFHE en gij bespaart 2 centen per pond Raiitoor en Schrijfbehoeften in nOOZElS en PAKKEN Uitstekend g eschikt voor StNICOLAAS CADEAUX Inwlkkelpapter alsmede VetvriJ Papier voor H H Slagers VERKEIJGBAAR BIJ A BEINKMAIT Zn Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Thans is de 26o oplage versoheueii Tan bet boek 0e Ze uuvziekten en Beroerte Middelen ter voorko I mlng eu genezing Het doel ran dit werkje is kennis te verspreiden omtrent len aard der senuwzwakte hare oorzaken en fi erolgea onderricht te geren en genezing ie vinden I Het handelt over het bekend worden van de Physiologische Beproefd ea aan bero len door de hoeren Prof Ur Merimére Panj s Prengruber Dujardin Bau ontdekking hoe op de eenvoudigst denkbare wijze op ons ze metZ Parijs BoUChOt Parijs Geh Bath Dr Schering Kms Qez Rath Dr CyUrkOWCOh ky Weonen Oppnrstafarts Dr Jeohl Weenen Opperstafarts Dr SohteBl l ssig Chef arts Br Darses Panjs Chef art ForeStleF Aken Districtsarts Ur QroBamann Johlingeu nitz Distrietsans Dr Busbach iirk Krankarts Dr Steingreber Charenton Consul Dr v Aschenbaoh Corfu Dr med Gorrazza Venaio AngevlUe Parijs I Lavabre Parij n Wille Tautkirohen V CablliOt Arcachon H Portgöt Lonzac Guilloneau Bor deaux II B LabatUt Bordeaux Bougavel Ia Per nère L Hirsohfeld Weeeen II Lleber Innsbmck II Hammer Flaueu H II Welner Weenen Au6t Broctou Matusohleehner Brixn nuwgeslel kan t ewurkt worden en w l met een succes dat zoowel een groot aantal uitatekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussie geeeven heeft Hel wordt derhalve aan ieder die aan ziekelüken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwachtigheid lijdt welke zich kenmerkt door liabitueele hoofdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene lichamelijke onrnst en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroffen zijn ru aan de gevolgen daar van lüdeu zoomede aan verlammingen Spraakverlies of moeielijk spreken Styf held in de gewrichten en voortdurende pijn in dezelve partleele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz on die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren Inwrljvingen eleolriseeren galvaniseereu damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aan alle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegens verachijnseleu van voortdurend angstgevoel beneveldhOid van hoofd hoofdpijn met aanvallen van duis eligbeld flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegoricD van zenuwlljdersbehooren zoomede aan bleekZUChtige en daardoor lot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten on die d reactie der geestelijke bezigheid voorkomeu willen dringend aangeraden zich in het be it van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLÉBaN U Oo Ueiligeweg 42 Rotterdam l ¥ ï n santen KOI PP Korte Hoofdsteeg 1 OtreOht LOBRÏ U POETON Oudegmeht b d Onardbrug F 22 GebrS Stollwerck a Chocolade en Cacao BoBlmatii door de nieuwste iiitvindingpn fip macnniaal gebiod TerbeteMe fiibrlcaüo oa uitsluitend gebruik van fijn en fijnste gr mtlatüffeQ fjarandoerei Ion verbruiker van Stollwerck s Chocolade en Oacao een flaubeveiengwaardig fabrikaat nauwiceung btantwooiuo de aati den inhoud der resp Ktikfltten D Firma befaaaldd 27 Brevets als HofleTerftiicier 44 Eere Dlploinas gouden enz Medailles een bewijs fan tiitmunteud fijn fabrika it Keeds 187i sihrecf de Accaüemie national do Paris NouB voua déoAmons une MMlaflle d or première elanste en oonstdörfttlou ae TotT xo ll llt tebrioatlon de Obooolat bonbpua vaxiee eto etc Stollwerck t bbrikut is verkrijgbaar bij U H Coniiseurs Banketbakkoi a enz enz Geiieriialvertej enwoordi Qr oor Nederland Juliiis Kattemlodt Amsterdam Kalversf rant 10 3 c Boek en Steendrukwerk SS ir p s imitf tf iw liiiil©i in verschillende Soorten en Prijzen van af ƒ I de 25 stuks BM A BBHTEMAF ZH ce SocMt mS GKIVOEGEK Abonnement VoorstelUui Donderdag 21 KuninkUfke Vereenigtng Het Nederlandscli Tooneel De Tweede Mevrouw TAirqUEEAY Tooneelspeï in 4 bedr van Abthur W Pwmo Aanvang half 8 uw Gewone bepalingen en pryzen G SIBBËS begint op nieuw zijn ZAAK NIEUWE HAVEN r 181 1 prijs a M 300 000 Ipnjs a M 200 000 1 priJB aM 100 000 2prvzen aM 75 000 1 prya a M 70 000 1 prijs hM B5 000 1 prijs a M 60 000 prijs aM 66 000 pryzen a M 60 000 1 prijs aM 40 000 De prijstrekkingen zijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prijalrokking dezer groote door den Slaat gewaarborgde Qeldverloting kost l geheel orig lotaiechla Mark 6 of 3 50 l half H n 3 1 75 1 kwart H ff l i Ö tegen inzendiug van het bedrag in baukpapior of par poBtwisaol Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij ipdrre bestelling wordt het veroiachte oftioieele plan waaruit de verdeeiing dor prijzen op de verschillende klassen ala ook da betveffeado inleggelden te vernemen ia gratis bijgevoegd en zender wij aan onze Begunstigers onaangevraagd na elke trokking de officieete lijsten l e uitbetaling der prjjzen jresohiedt steed prompt onder waarborg van deu Staat en kan door directe toozendimi of ook onar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaslaen van Nederland bewarkatelligd wordon Ons debiet ia steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aanzienl ke prijzeii hebben wij meermalen volgens offioieele bewijzen de eerate Hoofdprijzen verkregen en on o Begunatigers zelf uitbetaald o a Mark 350 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het ia ta voorzien dat bij deze op den hechtsten grondslag gevestigde onderneming van alia kanten op een zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle commiMÏea te kannen uitvoeren de besteUingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 12 DBCEMBEB e k te door toekomen KAUFMANjy SIMON Baiilliers en GaldwiMelaar in HAMBb BO l S Hiermeda danken wij voor bet ertroa m ona tot biortoe gaschonken en daar wy bi bet begin dar nieuwe rerloting tor daelaeming iniiteeren zullen wij ook Tbor hel verrülg bemoeid zijn door een stipte eo recela badioning de tevredenheid ran onze gwerde Begunetigera te verwarren BINNENLAND GOUDA 20 November 1895 De iDspeofceor van Politie te Arnhem D F Tbiffl ia bedea aldaar beooemd tot tlooldlüBpeotear Gisterenmiddag tea oageveer vior nur ontstoad eeu begÏD van brand in een buis in bet Laurierabniirtje boven bewoond door J v d End beneden onbewoond Als oorzaak ver moedt men dat vonken in de schoorsteen der benedenwoning zjju gekomen en dat zoodoende bet plafond wat met krullen was opgeatopt vlam heeft gevat Spoedig was men den brand meester De spuit der militairen gaf alleen water In eeae Zaterdag gehouden algemeene vergadering van de IJsclub Gouda werden lot bestaarsleden in de plaats van de bh Jaspers eu van der Laar die bedankt hadden gekozen de bh Keus en Prins Na breedvoerige discussie werd bet besluit genomen oin uit het Bestuur ene onderafdeeling te formeeren die gesteund door bijdragen van particulieren zal trachten by sterk ys de verkeerswegen naar deze gemeente in goeden staat te brengen ten einde bet beioek van vreemden te rergemakkelüken No l werd medegedeeld dat bet Bestuur als volgt was geconstitueerd Voorzitter G B Lulius van Goor vicevoorzitter G van Hoowenioge seoreturis J Hcoftman 2do secretaris A de Raadt penningmeester W Lambert 2de penningmeester de Goey De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisteren W G zonder beroep en G B schippersknecbt beiden alhier wegens wederspannïgheid DO 1 tot twee maandeu no 2 tot een maand Mede beklaagd vno wederspannigheid bad zich te verantwoorden C J v E 22 jaar sjouwer alhier Hg zou ui op 10 October jl in kennelytcen staat lau dronkenschap op de openbare straat zich bevindend eo aanhoudend de orde verstorende toen hy deswege door den anrv eilleerenden agent van politie B C van Donselaar werd aangegrepen ten einde naar het po itiaburean te worden overgebracht zich meb geweld tegen dien ambtenaar hebben verzet düor tegen te rukken en te worstelen ten gevolge waarvan die ambtenaar van de been raakte en een ontvelling aan de knie bekwam Beklangde weet zich van het gebeurdi uietn FEVILLETOJM 8 Het is bet paard van don molenaar dat dea avonds hier bianeDgelateD op tien voet afttanda van hem graast ia gezaUchap van deu anderen vos die insgelijks zyn measter toebehoort Hst zijn een paar flinke mooie paarden morgen worden ze beiden voor bet kleine groene rjjtuigje gsapannen om den molenaar en diena vrouw die ar beiden even wel gedaan uitsien ala in triumf naar bet aabnrige dorp te ryden Hjj kan toezien of welliobt fait hem de eer te beurt het deftige paar aU koetaier te dienen Wat een preti Hjj lat liever binnen in dan voorop achter de paarden hot ia boveudiea geen kleinigheid de beide vurige paarden in toom te houden Maar toch nog liever dit dan thuïa bleven tuasohrn de vier maren te zitten en op bestellingen te wachten dia voorbykomende kerkgangen om tyd te aparen meestentgds des Zondag doen al blüft de Sabbat geheiligd is ook niet prettig Hy of Kaapar moet Icoetsier zijn dat staat fast die thuis blijft kan bovendien nog op de kinderen paasen Het is veel verkieselyker aet de voasen langs velden en wegen te draven ten aansohouwe v a de kerkgangera en andere ntensohea in hun Zoodagapak dan voor kindermeid te spelen Maar zgu mooie pak moet aan dat spratkti waat in het oog dar mfliigea n vtrdera te herinnerenj daar hy zóó beschonken is goweest Tegen bekl die vroeger reeds wegens woderspannigheid tot 2 maanden werd veroordeeld eischte het O M nu drie maanden gevangenisstraf Ten slotte stond terecht D de G 33 jaar slager te Gonderak Hy zou ïn den nacht van 5 op 6 October jl te Gonderak opzettelyk en wederrechtelijk twee aan A Fyn toebeboorende glasruiten zich bevindende aan de woning van F n voormeld hebben gebroken Na den vorigeo dag eenige moeilijkheden gehad te hebben met A Fyn bad bekl in bewusten nftcbt eenige rniten verbryzeld aan diens woning Hoewel dit feit door getuigen werd geconstateerd ontkende bekl de schuldige te zyn bewerende dat Fyn en dien vrouw bijna altyd vechten en zelf wel de rniten hebben kunnen biekeu Eisch 15 dagen gevangenisstraf Uitspraak over 8 dagen De vernieuwde afdeelingen der Tweede Kamer hebben gekozen tot hare vnorzittirs de beeren Lely Conrad Veegens De Savornio Lohman en Viruly tot hare ondervoorzitters de beeren Vermeulen v d Schrieck Donnor Schaepman en Cremer Naar de Tyd verneemt zal e onthulling van het gedenkteeken ter eere van pastoor Brouw3r8 binnenkort plaats bobbeo liet monument is gereed alleen het hekwerk dat meer tyd heeft gevorderd dan aanvankelijk vermoed werd heeft eeuige vertraging doen ontstaan Men meldt uit Haarlem De straatjeugd beeft de rniten ingegooid van het bureau waar de plaatselyke adjudant zetelt eu du wil de genïe die rniten niet laten herstellen omdat zy wèl heeft te zorgen voor het onderhoud van de hoofdwacht waarin het bureau is gevestigd doch niet volgeus baar beweren heeft te betalen wat door baldadigheid is gebroken Hiervoor beeft de politie zorg te dragen Als dat beweren opgaat zal de politie in ieder geval de gemeente ook hebben te betf len de reparatie van de ruiten door de lieve jeugd ingeworpen in de Vleeschbal die aun het liijk IS verpacht en waarvan het Eijk de onderhoodskosten moet drsgen Iu de Wyttenbachstraat te Amsterdam lijn van de daur staande 200 perceelen nïft dorpelingen moet hij v eCr in aanclen traobten ta koaien en voor een sleedschen mijnheer aangtzion worden Sn wederom valt het hem loodzwaar op het hart dat de klaSrmakersrekening in aantoclit ia wanneer len mmete da kteï rmaker een man van z jn woord is dai moet bij omstreeks dszeu tijd het bosch om koown En waarlijk als hij goed ziet dan komt ginds van de hoogte een teer gebouwd manneke met een groot pak beladen Dat ia de kleermaker met de nieuwe kleederen ja bij is het zeker Kia eecs boe Hannca eich wegmaakt I Dicht langs de hooge lindeboonien aluipt hij zoo snol hij kan lange de heining van don boomgaard naar huia Ën altijd die gedachte wat zal bij beginnan wanneer eijn schuldeiacher hem in het molenhuts bereikt 1 luks vat hij het besluit aan den molenaar zijne verlegenheid bekend te maken al belooft hij tob daarvan geen heil want reeds eeumeal i hij ham daarmade aan boord gekomen en da molenaar had hem bij die geleeenheid eene lange proek gehouden maor voorgeschoten had hij hem nieta Intuaachen ziet hij geen andere uitkomit en daarom zal hij het nog eenmaal bij zijn meester beproeven Hij ia het kleêrmakortje verre vooruit rcede heeft hij bet dorp bereikt en snelt uu m da schaduw der huizen snet op deu molen toe die aan dou anderen kant van hot dorp rechts naar het dennenbosch toe tegenover bet groote meer gelegen is Üe zon is op het punt ondor ts gaan zie eena hoe schilderaohtig zij achter de toppen der pijnboomen zich ter ruati vlyt Leen de jongere zuster van den anderen molenaankasoht die gewoonl k met de kar rgdt met minder dan 135 beneden eo boveubaizen onbewoond omdat verscbeidone van die per r cei len aan t verzakken zyn c Ën dat Arasterdam ziet gaarne met lachende geringschatting neer op Haagacheu vind of revolutiebouw Een der verslaggevers van de ïProv Grou Ct gaf het volgende verslag van do vergade ring der Nieuwe Kieavereeuïging te Groningen op Zaterdagavond jl Prompt om acht uur waren present de penningmeester twee gewoce leden en de pers Kwart na 8 kwam nog een bostauralid dni evenwel slechts een kwartier den t jd had De voorzitter bleef absent wegens ziekte terwijl de secretaris bedankt hnd ï ra half negen arriveerden nog een bestu irsiid met twee gewone loden Kwart voor negen nam de heer Van Deun als waarnemend praesea het woord ZEd sprak ongeveer als volgt irMyoe beeren Ik heb de eer de vergadering voor geopend te verklaren en neem bjj deze do vryheid de vergadering meteen te sluiten Urw l ik de beeren van de pers dank zeg voor de beleefde attentie ons hedenavond bewezen Daarop keerden we naar onze baardsteden terug met het hoofd vol van gedachten over het sterk politiek leven tiat heerscht onder de vooruitstrevende party Hoe kan door samenwerking tusschen school en politie de baldadigheid der straatjeugd worden bestreden lo De bestrydiug van het wangedrag der kinderen op den publieken weg behoort tot de taalï der opvoeding 2o De onderwyzer moet in het belang zijner leerlingen kennis nemen van hun wangedrag op slraat wanneer by door de politie of bnrgerij hieromtrent wordt ingelicht 3o De onderwijaer zij volgens de wet bevoegd wangedrag door zyn Ieerling n op straat gepleegd te behandelen ala dergelijke ofertreding in de school 4o Bij de overweging door de rechterlyke macht of een schoolgaand kind zal orden gestrafd of tot dwangopvording veroordeeld dient het advies te worden ingewonnen van den onderwijser van dat kind 5o Voor niet Rchoolgaande kinderen tot den 16 jarigen leeftyd is arrest in eene verbeterschool een gewenscht correctie middel Go Het geregeld toezicht op zulke gestraften zij dan opgedragen aan daarvoor afzonderlek aaugestelde en bezoldigde onderwyzers die zich voorzulkeenetauk hebben aangebodenDeze stellingen zijn door het hoofdbeatour van het Nedorlaudsch Onderwyzflrsgenootschapc onderworpen aan de gezette overweging knar door de zon rerbranil gezicht komt roeds met do jonge ganzen over het void naar huis Hannes wat hebt gij ooii haast roopt zij in hot voorbijgaan dozen toe loop langzaam eu weet wat ja doet ik kan het aan je zien dat je iets verkoords in het hoofd hebt bezint eer gij begint I Zeg het myn broiïr als er iets ia dat je hindert hij is je kameraad hij zal je niet in den steak laten I Ha I dankt Hannaa het moot al ver mat mij gekomoH zyn dat do karrojongan de aUerarmsto in hot dorp zijne hulp laat aanbieden en dat nog wal door zijna onoootale zuster Magdalena die aieman l in het dorp kent dan ondor den naam van I eflu of fïantenIjeon en van wie men vermoedt dat het in haar hoofd niet rooht pluis ia Moii zogt dat ze bovennatuurlijke dingan verstaat dat ze van kruidan kan zegsiün of zo heilzaam of schadelijk zijn dat ze een ongeluk van to voren aankondigt eu dat zo iadar hterfgevel een twoe dagen vooruit ziet In het doip trekt ieder den neus voor baar op ofachotfn niemand iets tot baar naduel zcggan kan maar zij en hnar bfoeder leven van bun werk on van de aalmoezen die hun hi r on daar geschonken wordan Pa armen boteekeoen op het land al even weinig als ir da stad Zou Hannes zich op den bijstand van dati karrejongon verlaten Ha ha dat klinkt bgna als bespotting I Neen Lena roept by deze in het voorhygaau toe ik heb de hulp van je broGr niet noodig en voor hetgeen ik doe behoef ik mij nooit to soharaen 1 Eti tooh Hannes pas op roopt het meisje rüw Hohaduw is lang on donker dit betoekent zoggon de menaofaen dat iemand in gezeUchap ia van een boozan gent en ernstige bespreking der afdeelingen Zg waren toegezegd op de jongste algemeene vergadering van het genootschap waar boveagenoemd vraagpnnt behandeld is Het Vad f is iiiet tegen een rywielbelaiting maar is van oordeel dat het de voorkenr verdient deze heffing voor de gemeenten of liever nog voor de provinciën waarvoor men ook langzamerhand naar balastiogobjeoten moet gaan uitzien te bewaren Het gebruik van een rijwiel verraad wel een zekere mate van welstand ii een kenmerk van vertering zoodat bet niet onbillyk schynt het in de verteringsbolasting te betrekken maar vraagt Het Vad is bet daarom noodig er een afzonderlyken grondslag van te maken boven zooveel andere voorwerpen waarran da aanschaffing en het gebruik een zeker vertenngavermogen aanwjjzen Waarom niet eenvoudig het rywiel medegeachat onder het mobilair en er betasting vku geheven naar denzelfden maatstaf als van alle andere voorwerpen j a gebruik Als men op die w ze bg piano biljarten rytaigen volstaat met een heffing van 1V pCt waarom ntet evenzoo bij rywielen Dit klemt meent bét blad te meer omdat de heffing van een b zonder recht van rywieteu als element der verbeteringabelasting weder te meer de strekking heeft om deze belasting voor den middelstand byzonder drukkend te maken Onder de meer gefortuneerd en wordt gebruik gemaakt van rytnigen en wat is nu onbillyker dan dat men wet het rywïel tot afzonderlyken grondslag van belasting maakt en niet het rytuig Het denkbeeld om dezen nieuwen grondslag van belasting op te nemen zal meent het blad eenvoudig tengevolge hebben dat de aanslagen van minder gefortuneerden w der evenredig booger atygen dan die van meer gefortuneerden Ën zoo draagt meu er alweder toe by om deze belasting voor den middelstand in plaats van minder meer drukkend te maken De Rotterdamsclie Diergaarde wier botanische afdeeling esn Ëuropeeiche vermaardheid heeft heeft thans bare serres ook weder in berfsttenue gestoken dat wit zeggeb bare rykdom geëxposeerd op het gebied der chrynntemomB eu dat we in deze van rykdom mogen spreken de serres zyn daar om dit ten volle te bewyzen Honderd soorten in de griligste vormen en prachtvolste kleuren zyn er geëxposeerd en sommige tot een verbazende ontwikkeling gebracht In iU eerate plaats verdient als zoo danig vermelding de Wabin wier bloem als tn voren den vorm hecH van een groote boa Loop met ja onwijze praat I riep do molenaarakuccht tbrtrgt hij toch min of moor angstig aohtorom ziet naar zijne schaduw vervolgena liep hij nog sneller en had weldra do woning vnn dsa moliDoar bereikt Hij komt in don kleinen tuin voor het huia waar stokrozen eu zonnebloemen welig tieren ia het prieel van wit bloeiende vllerstruikun sit de molenaarsvrouw met hare lange breikoua op het grasperk lüÓT haar spolen de kindoren Dat treft de molenaar ia allaen in zijn kantoortje Met eeu vluggen beleofdeu groet loopt Hannes de vrouw dea huizes voorbij vervolgens het kleine trapje van drie treden op door de lage deur het huis in Daar ginds in den langen gang reohts voert de tueede deur naar hot kantoor van don molenaar de deur ataat op esn kier Hij dowt xe laoht terug en treedt binnen De molenaar is er niet en de naaate deur die naar de woonkamer geleidt staat wijd opon Reeds wil hij verder om den molenaar te zQoken maar het ia alaof bem iemand by een pand vnn zijn kleed vasthoudt en hem toefluistert kunt gij hier geen hulp vinden ook zonder uw meester In deze kamer is de kas zie maar Was het een booze geest die bem dezen raad ingaf Toen hij omziet bemerkt hij dat het bureau open fltant en de geldlade half uitgetrokken is de molenaar is zeker dicht in do buurt want hy laat zyn bureau andera nooit open Op de leenen sluipt Hannes nader met den blik bijna onafgewend op de openstaande deur gericht Blanke zilverstukken Hggen in de lade met aidderonde hand trekt hij die verder uit achterin liggen bank on mu tbiljatten