Goudsche Courant, donderdag 21 november 1895

Het onderwyzend personeel werd vermeerderd met een stoom werktuigkundige H C Grosjean een leeraar in rechtlijnigteekenen W J Brandts en een onderwyzer in bankwerken en draaien J J Dirkeen Bet schoolgeld is dientengevolge gebracht op f 150 voor externe technici en f 600 voor internen voor scbeepsmachinisten op f 4 per m and Spdert de oprichting 1878 hebben jich 1334 jonstelicden voor plaatsing aangemeld en werden 797 geplaatst En we 273 uit N Hol land 148 uit Z Holland 88 nit Gelderland 43 uit Noord Brabant 40 uit Utrecht 31 uit Friesland 26 nit Groniugen 21 uit OTeryscl 13 uit Zeeland 5 uit Drente 1 uit Limburg 93 uit O Iudië 4 uit W ïndië en 6 wier ouders in het buitenland verbiyf houden 515 kweekclingen verlieten de school na den 2 jsrigen cursu om zich io de practyk voor t diplomaexamen te bekwamen Van de 459 Dodleerlingen zyn 347 voor dat examen teruggekomen en aan 322 hunner is dat diploma uitgereikt De ontvangsten in t afgeloopeu jaar beliepen t 50 591 woaronder f 13 000 aan subsidie en f 29 03 aan schoolgeld enz de uitgaven f 46 830 zoodat het batig saldo is f 3761 De gehouden vergadering keurde verslag en rekening good en herkoos de heeren Strumphler en Van der Made tot commissarissen De voorwaarden van een renteloos voorschot aan de Kotterdamsche Tramweg Maatschappy oor de lyn naar den Hoekschenwaard werden onveranderd goedgekeurd terwijl ook de subsidie voor rykaproefvelden ie Zuid Holland werd toegestaan en anngenomen werd het besluit tot aangaan van een geldleeuing van drie ton tegen hoogsten 4 pCt De overeenkomst iu zake de brug OTer de Vliet onder Voorburg werd goedgekeurd met een paar kleine wyzigingen ten doel hebbende steeds eenc doorvaartwgdte van 7 50 M te verzekeren Subsidie Havenuitbreiding te Brlelle werd verleend eo voorts eene aantal polderreglementen goedgekeurd De najaarszitting is in naam der Koningin ijesloten De Centrale Commissie voor de Statistiek beeft besloten een onderzoek in te stellen naar de geschiedenii en de werkzaamheid der vak vereenigingen van werklieden hier te lande en y heeft aan slle vereenigingen van dien aard waarvan haar bet beseaan bekend was eene circulaire met Igst van vraagpunten toegezonden Mochten er vak vereenigingen zyn die deze stukken niei hebben ontvangen en geneigd zyn aan de Centrale Commissie voornoemd inlichtingen te geven zoo zal aan deze gaarne als nog een exemplaar worden toegezonden waartoe y zich kunnen adre8seeren by ongefrankeerden brief aan de Centrale Commissie voor de Statistiek Binnenhof te sGravenhage Voorzitter dezer commissie is de heer W A an Verscbuer secretaris de heer C A Verryu Stuart Alfred Biogen is Maandagmiddag uit AraHturdam haar de Belgische grens vervoerd Hy was per rytuig naar het station gebracht vergezeld van drie ryksveldwachters in burgerkleeding De gevangene dronk in de wachtkamer 2e kl een p ar glazen bier en toen de trein voorkwam nam hy met zyne geleiders plaats in een coupé Ie klasse Te Esscheu zou de Belgische pnlitie den arrestant overnemen Het Bestuur van den Algemeenen Nederlandscben WielrydersBondc van welke Vereeniging de statuten zyn goedgekeurd by ver cbillende Kooinklyke Besluiten heeft zich met een uitvoeiig adres tot de Tweede Kamer gericht naar aanleiding van het door de heeren Rutgers van Rozenburg c s iogedieud amendement op bet wetsontwerp tot regeling der personeele belasting waarby wordt voorgesteld aan artikel 1 toe te voagen Q rywielen Geheel de strekking van dit verzoekschrifc is niet personen die uit luxe een rijwiel bezitten aan eene biliyke belasting te onttrekken docb slechts alleen om iu het licht te stellen dat een btilasting op rywielen zooals bovengenoemd amendement voorstelt den nyreren handwerksman den bewoner van het platteland en vele andere gebruikers van het rywiel onbiUyk en onrechtvaardig hoog zouden belasten en velen van hen het middel zouden ontnemen waardoor zy iu het dagelykscb onderhoud van zich en hnu gezin voorzien en dat bovendien de toepassing vau de voorgestelde belasting op zeer groote byna ouoverkomeniyke bezwaren zou stuiten Redenen waarom adressant verzoekt bovengemeld amendement niet aan te nemen Te Wittelte gem Diever heeft een vrouw baren man en vyf kinderen in den steek gelaten om met een ander naar Amerika te gaan zy waa met de schuit naar Meppel vertrokken om daar boodschappen te gaan doen waarvoor zy f 60 bad meegenomen maar kwam niet terug Het jaarverslag van de Amsterdamacbe ma chinistenschool dat in de jaarvergadering van donateurs en tedea werd uitgebracht was ditmaal van meer dan gewoon belang nu de orgauisatie der school waarvoor de plannen reeds enkele jaren werden voorbereid tot uitvoering kwam Het plan nl om een scheiding te maken tusacbeo de opleiding tot machinist en werktuigkundige werd door verschillende moeilgk heden en bezwaren vertrar d De reorganisatie maakte uitbreiding van werkplaatsen en leermiddelen noodzakeiyk waarvoor de benoodigde f 10 000 welwillend werden voorgeschoten De Ie curcus Sept Febr ving aan met 110 leerlingen iu 5 afdeelingon Do 2e cursus Febr Aug telde 108 leerlingeu By het einde verlieten 14 leerlingen van de 4e afd met voldoend examen de school en 2 met onvoldoend in drie vakken In de afd Sheeds macbinisten konden 15 van de 19 aspiranten geplaatst worden In den loop van het jaar werden 8 wegens onvoldoeode vorderingen en 1 wegens ziekte op verzoek ontslagen De cursus Technici c is thans aangevangen met 32 leerlingen in de Ie 30 in de 2e 27 in de 3e en 22 in de 4e afd te zaraen 111 leerlingen De afd Scbeepamachinisteu c met 15 leerlingen In het Slop van WiUem Kleyn te s Hageia gister morgen eeu klein oud huisje beneden stalling van een snorder boven bewoond door eene weduwe met haar zoon ingestort C lukkig werden de boveobewoners gister mor n 6 uur gewaarschuwd door eeu hevig gekraak Zonder zich laug te bedenken verlieten zy de woning onmiddeiyk daarna schoof de muur boven de staldeuren vooruit en met groot geraas stortte het huis iu Ken deel van t dak bleef hangen Peraoonlyke ongelukken zyn niet te betreuren De bouwpolitie nam terstond de noodige maatregelen tot opruiming en tot beveiliging der aangrenzende buisjes Van verzakking was niets bespeurd meu veronderstelt dat de muren geschokt waren door het herhaaldelyk dichtilaan der staldeuren en het nu en dan aanryden van het deurkozyn Te Cleveland in Ohio is een elektrische tram van eene hoogte van 100 voet in de rivier gestort Ëenige passagiers er waren en een 30 tal en de bestuurder sprongen van den wagen de anderen kwamen om Reeds werden 13 lyken opgehaald Onachtzaamheid van den bestuurder was oorzaak van t oogelnk De man is gearresteerd r rTTrr t i r p T T 10 64 U Ol 11 08 11 16 11 84 8 86 18 09 18 85 13 38 19 89 18 46 18 88 18 66 1 44 3 60 4 08 aOTTKBDA M G O I D A 9 40 9 61 10 19 11 60 18 80 9 86 W 10 86 7 47 v8 10 89 10 36 10 43 10 49 6 10 08 9 69 10 11 7 46 8 07 8 l8 8 66 ÖoBdÏ DEN HAAG Ooud 7 30 8 359 09 9 37 10 80 10 50 18 18 18 8 1 8 3 36 3 4 4 5 87 7 14 7 89 8 54 9 4 11 je l t I lil X l ÏJ l8 10 710 48Vl V8 18 48 llU h M 4 l 7 5 8 6 5 57 7 4 8 81 9 8810 3811 4 8 17 4 16 4 47 5 67 6 63 8 81 I0 1 7 10 10 89 3 34 6 06 9 17 7 18 8 48 10 37 3 60 4 48 6 89 6 36 f 9 04 t T B D A M 18 10 1 18 9 46 11 10 6 8 43 10 16 11 80 4 47 6 3 31 4 36 ïrïm i a Êi u eVLuw kT uw H k dc in Ikuider gekrolde linten Voorts z a er oot vele eiflmplaren an de Etoile de Lyou aterTormige bloem tot eeu reusachtige ontwikkeling gebracht Merkwaardig om z n grillige vorroen i ook de enkelbloemige Rabazaaia Onder de gele manten uit de W A Manda en de Floreooe Percey alsmede de dobbelkleurige Yellow Dragon Ëeo prachtig rood vertoout de oTerigenB niet groote W Seward alimede de Pumey George welke nog om de blaadjes een goudgeel haarfijn randje vertoond Merkwaardig tan vorm is ook eeker de Mr H O Drover doch waartoe meer ia bijzonderheden te treden Het geheel maakt eeu hoogst verrassend to indruk en getuigt dat men ook wat de kweeking van deze bloemen betrett in den zomer niet Rtil gezeten heeft lu dit kale jaargetijde is een aanblik dezer serres bepaald een verlustiging Staten Oeneraal 2e Kaukk Zitting van Dinsdag 19 November 1895 By het voortgezet debat over het Personeel ontwikkelde de heer Rink bet ametdeoient op artikel 1 betrekkelyk het doen ver aUen vau den grondslag der haardsteden als consequent passende in het sleUel van het ontwerp eo in het belang van de laagst geclassificferde gedeelten des lands tevens verklarende dat voor het verlies een aeqnivalent moet gevonden worden De beer Rutgers ontwikkelde het amendement rgwieUn ook als een compensatie voor de schatkist wegens het afnemend gebruik vun paarden De belasting zon bedragen t 5 per wiel en t 7 60 per tandem De opbrengst daarvan wordt geraamd op drie ton De heeren Lobuiau en Van Gennep bestreden nadrnkkel k het amendement betrokkel k de haardsteden vooral om de financioele gevolgen en den ingrypenden invloed op de oeconoiiiie der wet terwyi het te zoeken acquivalent den druk voornameiyk van de huurwaarde zou verplaatsen daar waur die bet minst te diagen u De heer Bastert is voor het belasten van rgwieleu en tegen bet amendement Uiok De beer Van Deldeu deelt mede dat de meerderheid der Commissie van rapporteurs tegen de beide amendementen is De heer Do Beaufort Amst verklaart zich iu beginsel vóór het belasten der rywielen maar niet als afzonderlijke grondslag De heer Van der Kun betoogt met cijfers dat de grondslag haardsteden gerust kan vervallen zonder dat de bnurwaarde evenredig hooger wordt getroffen De Min van Fin Sprenger van Ëijk waarschuwt met nadruk tegen het laten vervallen van den grondslag haardsteden daar zulks een gat in de opbrengst zou maken dat niet te stoppen is De cyfers van den heer Van der Kun zyn niet te vertrouwen Wat de rflwielen betreft als afzonderiyke grondslag zyn zy onbruikbaar wet kunnen zij desnoods by meubilair of paarden gebracht worden De neer T Mackay blyft de haardsteden als grondslag bestryden en verdedigt ook de rgwielen belasting maar niet als afzonderiyke grondslag Uy wenscht ook eeue ryksbelasting op do bonden en paarden Heden voortzetting FrovlnoiAle Staten van Zuid HollandZitting v D Dinsdag 19 November In deze zitting der Staten hebben deze het verzoek om het visschen met het zegen te verbieden nog niet afgewezen doch verzouden aan Gedeputeerden met de oituoodiging om het verbieden in nauwe waterea nader te onderzoeken 8 40 8 47 8 64 01 9 10 5 57 08 16 84 30 7 86 7 88 7 89 7 4 7 66 6 1 10 6 1 6 S 6 88 jottda MoordraoU Nieowerkerk CspellB Rotterdam Hotterdutt OapollD Hieuwarknk Moordnoht Qoada 7 7 85 Het ontwerp adres aan H M de Regentes betreffende de dynamiecbergplaats op Rozen burg werd vastgesteld en aldus gewyzigd dat gewezeu wordt op het gevaar dat springstof bij overgang van den bevroren tot den normalen toestand opleTert 8 O U B A U T B ï C H T 8 37 8 45 3 08 Uoud 6 86 6 37 7 66 8 0 8 81 9 06 lO l l Oud w 6 60 6 64 J 1 80 ïr irr 8 8 41 t 37io iiii t N Am tord m B o u D A A M i n J 87 8 81 10 01 10 67 2il C S 14 6 11 05 1 Hoe men er in kan loopen ondervond e a Amsterdammer de man is de jovialiteit in persoon maar over bet volgeode geraakte hij tqcb uit zyn bnmeur Om gezondheidsredenen moet by eiken avond na zyn diner een wandeling maken en hy deed dit ook weer op een avoad der vorige week Op bet Sophiaplein gekomen ag hy een kolossale volksoploop Hy deed zyn best om het middelpunt de oorzaak van het tumult op te sporen en zag een vriend die waarscbyniyk gezondigd hebbende tegen de politi verordening nog al in heftig debat was mat twee dienaren van de H Hermandad Maar zlin vriend bad ook hem opgemerkt en deze een bekend gezicht ziende onder da om hem spottende menigte riep in zgn angst Zeg Charles boor eens kom jy eens hier enz Onze joviale eag daardoor in een ondeelbaar oogenblik de aandacht van de volkmassa op zich gevestigd en ook de politie begon op verzei rekenende sich in zyne ricbting te bewegen Notabene Onze goedbloed in verzet tegen de politie Hy wist niet hoe snel hy een nitwykenda beweging zou maken maar zyn in angst zittende vriend brulde maar steeds achter hem aan Maar Charles hoor no toch eens Eindelyk wist ky geen andere uitkomst dan de man is schutter moet men weten den versnelden pas en looppas aan te nemen steeg in steeg uit te hollen maar de menigte achtervolgde hem steeds Ëindeiyk na een vreeseiyken aanloop kon hy ontsnappen in een der cafe s aan het Rem brandtsplein Daar zat hy buiten adem bestelde een pot bier en kwam tot de ontdekking dat zyn portemonnaie in den wedloop was verloren gegaan Je moet maar een Triend ontmoeten Zooals gemeld werd wordt zekere P P uit het Friesche dorp Surbnizura thans gedetineerd beschuldigd dat hy zyn zoon beeft willen vergiftigen Daar zyn vrouw van wie hg gescheiden leefde en die by haar oom inwoonde onverwachts is overleden nadat zy van baar man een bezoek bad behad geeft dit ook aanleiding tot vermoedens Het gerucht gaat zelfs dat het lyk der vronw opgegraven zal worden P P moet alle schuld betrekkelyk zyn zoon voor den rechter vau instructie ontkennen De Haan en de Kip Er woont io Amsterdam een aannemer wiens naam is De Haau Er is ook een handelaar in materialen die den naam draagt van Kip Een dezer dagen vervoegde zich de heer Kip aan de woning van den beer De Haan De meid staat hem te woord h meneer De Haan thuis Ja die is thuis Zoo zeg hem dan daj Kip er is omhem te spreken De meid lachend Ja dat kan je begrypen denk je my beet te hebben jou leepert Dat zal je niet lukken t is me een mop De heer Kip Maar domme meid ik bes Kip De meid schatert het nit De beer Kip Waarachtig zoo heet ik Jozof Daniël Kip De meid Jawel ik geloof u wel maar als ik u eens wat op de moow wil spelden moet u me ook gelooven Dag meneer Kip Dit zeggende gooit zy de deur vlak voor den neus van den woedenden beer Kip dicht 9 67 10 0 4 10 11 10 18 10 87 8 06 7 68 7 69 8 06 8 18 8 88 3 48 4 60 4 57 6 04 6 11 6 80 1 48 1 88 1 69 8 06 8 18 Voor de rechtbank te Chélm ford in Engeland had dezer dagen een man zich te verantwoorden voor den dood van zyne vier kinderen In dezen zomer heerschte er n l m de stad of het dorp waar hy woonde dipbtherie Al zijne vier kinderen werden aange 9 03 6 81 11 80 9 43 1 68 9 68 9 10 6 17 87 6 34 8 41 6 47 6 48 7 S0 8 50 8 10 1S 8 18 40 3 09 3 89 4 Ö8 4 40 DEN HAA8 GOBDA 6 17 6 Ó8 7 58 88 6 14 6 3 10 08 88 10 18 iHage 5 51 7 80 7 48 8 80 9 88 9 4610 1111 8618 161 36 8 44 8 68 3 48 4 16 Voorb 5 67 10 17 1 41 Z Zegw6 U 10 88 1 66 ï Zei M 88 10 43 8 0 6 Snilda SS 7 60 8 1S 9 9 50 lO lS 1Q 64 18 06 18 46 8 17 8 14 3 86 4 18 4 43 5 47 UM I Stopt te Bleiswiik Kniiiveg en Nootdorp Leideokendam k Hekendoip BHk D T E O H T G O O D A W 7 60 10 11 84 18 50 3 10 8 684 43 6 86 7 tO 8 09 9 07 10 84 Utrecht 8 10 64 9 36 8 41 4 11 10 4 16 5S 4 84 3 48 4 37 5 80 7 0 10 83 11 5110 81 10 44 18 07 1 88 Waarden 8 11 ündewatar 8 19 Oonda 8 88 AHSTEBDAlt BOUDA 8 10 10 48 8 86 4 10 18 8 9 04 10 14 18 88 8 30 5 80 J 7 48 Sonda 7 88 9 04 10 14 18 88 8 30 5 80 Stoppen ta Bleieirijk Kriiaweg en Nootdorp Leidaokendua os Uokendorp AKiterdaia C St eonda 7 taai t e man haalde echter geen dokter Dat verbood bem zgn geloof hg behoorde tot eene aekte die zich Peculiar Feole noemde Men zoo dit niet oneiganlgk kuunen vertalen als Zonderling Volk Wel werden de kinderen goed opgepABC en werd trouw door de oudtteo van het Zonderlinge Volk voor hen gebeden maar een dokter mocht er niet hjj komen De kinderen stierven De rechter gaf nu aan de gezworenen te verstaan dat als de man geweten had dat geneeskundige hulp voor zyne kinderen noodig was zyne godsdienstige bezwaren hem niet verouschaldigden De gezworeneu beslisten dat het niet bewezen wa of de man willens en wetens zgne kinderen zoo verwaarloosd had dat er ounoodig lijden of schade aan hunne gezondheid het gevolg van was en spraken hem vrg Publicatie van den Gezondheidsraad te Karlsruhe c De homoeopatische inrichting van Schützet te Frankfort a d Main biedt zich ia de bladen aan tot behaudeliug van de meest verschillende ziekten en belooft zelfs genezing iu z g ongeueeabare gevallen Op een zeer onnauwkeurige beschryving vau voorgewende jicbt in het been welke beschryving zoodanig waa dat er niets met zekerheid was uit op te makeo zond de bovengenoemde inrichting door bemiddeling van de homoeopatische een traat apotheek terstond geneesmiddelen voor inwendig gebruik een zalf om iu te wryven en hoogst eigenaardige gedrukte voorschriften betreffende het dieet Deze bandelwyze ia een treffend voorbeeld vau de ouverantwoordeiyk lichtvaardige wyze waarop bg zulke schriftelijke consultaties met den ziekte wordt geleefd Do toegezondou poeders en druppels zgn melkfaniker en alcohol waariu het cberaiach onderzoek geen andere bestanddeelen kon aantoonen De zalf bestaande uit een mengsel vau parafhne vet en olie met een kleurstof waarschynlijk cochenille rood gekleurd bevat Tolgena opgave roode electriciteit Dat de leer van de gekleurde electriciteiten bovendien een groote onzin en bedrog is hebbeu wij reeds aangetoond in een vroeger waarschuwing tegen de z g electrobonoeopathie van graaf Mattel By de inrichting vau Scbütze most men oor het consult 20 Mark en voor de geneesmiddelen 5 Mark 95 Pf betalen Wy waarschuwen nadrokkeiyk tegen een consult met genoemde inrichting Maandbl t d Kw BttUenlaodsch Uverzicbt In de vergadering der National Union of Conservative ABsociationa hield lord Saliahurj een redevoertog De premier deelde mede dat hy vun den Sultan een boodschap hud ontvangen over zyn redevoering in de Cuildha l waarin hy zyn weinige vertrouwen had uitgedrukt in de uitvoering van de beloofde hervormingen De sultan verklaart iu deze boodüchap dat deze verzekering hem zeer gegriefd heeft aangezien hy het zelf was geweest die tot de tenuitvoerlegging der hervormiQge i had besloten en daar hy wenachte dat de hervormingen in den kortst mogelykeo lyd werden uitgevoerd Ik heb dit reeds aan myne ministers geziegd vervolgt de sultan als lord Salisbury aldus een twyfel werpt op myn goede bedoelingen dan moet men dat toeschryven aan de intriges van zekere personen in Torkye of elders Deze meening is gewekt door de vaUche beweringen die rondgestrooid zyn Ik herhaal ik zal de hervormingen uitvoeren ik zal de stukken ter band nemen waarin zy omschreven zyn en zelf toezien dat elk artikel wordt uitgevoerd Dit is myn vast oesluit daarop geef ik myn eerewoord Ik wensch dat lord Salisbury dat wete en ik verzoek dat Zyne Excellentie ten bt ke vtn zyn vertrouwen in deze verklaringen eeu nieuwe redevoering boude uit naam van de gevoelens en de vrtendscbappelyke gezindheid die hy voor mp en myn land heeft Den uitslag van dit beroep op lord Salisbury zat ik met de grootste spanning afwachten Lord Salisbury hield eene warme lofrede op Rttstem Paoba den Turkschen gezant te Londen die zich vooral als gouverneur van den Libanon verdienstelyk bad gemaakt en betreurde het dat de Sultan niet dergelyke mannen om zich heen had De mogendheden aldus besloot lord Salisbury zullen haar heit doen maar men kan een diep ingevreten kwaal niet met een tooverslag genezen De FraoBche Kamer hield weer een zitting waarin hst ministerie een motie van vertrouwen kreeg die nog wel werd aangenomen met 493 tegen 10 stemmen In deze zitting betoogde de socialist Millerand naar aanleiding van eenige vragen van Dnfanre in betrekking staande tot de inhechtenisneming van Arton en van een opgewonden rede van Barthon over den arbeid van bet vorig Kabinet dat het vorig kabinet zich niet voldoende gewyd had aan de belangen der volksgezondheid Decfaanel wees op de totstand gekomen hervormingen vroeg aan welke party men die had te danken en voorspelde een vroegen dood aan bet miniaterie Bourgeois De minis terpresident Bourgeois wees toen nog eens op de hervormingen die hy by zijn optreden had aangekondigd en waarin zoo ongeveer het geheele radicale program was opgenoemd De regeering die deze hervormingen had toegezegd zou woord houden en de gezegde hervormingen invoeren ook Met eenvoudige m tie van orde mocht dit debat niet worden gesloten neen een motie van vertrouwen in de regeeriog werd verlangd een motie waarin de Kamer de handelingen van de cegeering verklaarde goed te keuren en haar verklaringen beaamde die moest volgen en zooals wy zagen volgde zy en werd aangenomen met groote meerderheid Trouwens de populariteit van bet Kabinet U in de laatste da en zeer sterk toegenomen en wel door de gelukkige arrestatie van den zoolang vergeefs gezochteu Arton Dat men deze nu te pakken kreeg het wordt als een zeer handige zet vau deze Regeeriug beschouwd en doet menigeen uit het publiek zeggen dat Frankrjjk na eindelyk toch eens een eerlyke regeeriug heeft gekregen Zoolang de onderhaodeliDgeu over de uitlevering duren zal men dit ministerie nu wel laten zitten want welke pnrty zou het Kabinet ten val willen brengen en daardoor den acbijn op zich laden dat zij de onthulling van verdere Panamaschnmialeu vreest waarmee de terugkomst van Arton in Frankrijk dreigt Alzoo is Arton voorloopig bet koord waarmee dit Kabinet aau Frankryk ia vastgehecht het is wel geen al te solide bevestiging maar het 13 er toch eeu En dat is in Frankryk reeds veul waard vooral voor een Kabinet dat bij zyn optreden slechts ééne maand levens werd voorspeld De toestand in bet Oosten wordt ern tiger Uit Rome wordt gemeld dat de Russische regeering heeft geweigerd zich te vereeuigen mat het voorstel van den Oostenrykschen minister graaf Goluchowaky Naar men weet stelde graal Golucbowsky voor dat de Üjuropeeacbe mogendheden niets tot herstel van de rust in Turkye zullen doen teuzg na onderling goedvinden Indien de llussi che regeering mocht weigeren in dezen inet de andere Eoropeesche rt geeringen mede t gaon zal waarachijnlyk ook Frankryk zich daarbij aansluiten en in dat i eval zou de overeenstemming tusacheu de Europeeache mogendheden geheel worden verbroken Tot dusver is echter dat bericht nog niet bevestigd Zelfs wordt het uit Weenen vHu oEBciense zijde zeer beslist tegengesproken Er bestaat derhalve nog kans dnt de gewenschte eensgezindheid tuaschen de mogendbedflu zal worden gehandhaafd De sultan heeft dezer dagen naar een bericht aan de Tiuies uj ldt een onderhoud gehad met den OoBtenrijkeohen tfezant van Öalice en hetgeen deze hem over den toestand mededeelde maakte zulk eeu indruk op den snltan dst bij onmiddeltyk zyne ministers in rade bijeenriep Doch deze uitingen van belangstelling duren nooit lang elk besluit wordt enkele uren nadat het genomen is weder vernietigd Want de lultan is nog steeds geheel ouder dou iuvloed eener camnrilla die hem van eiken vastberaden stap terughoudt Oe eerstekamerheer IladjiAII Hpy is van zijn post ontheven en vervangen door Izzet Bey een man volgens den corrnspoudent van da i Times c die bekend is om zyn gouddorst en die nog onlanga den val van Kiamil pacha heeft bewerkt Wellicht onder den inïloed van dezen kamerheer en zyne vrienden gaf de 8nltan aan zyn ministers bevel de mobilisatie van het leger voort te zetten opdat een half millioen man nieuwe troepen onder de wapenen zouden 7 yn De ministers prezen er Z M zeer beleefd en eerbiedig op dat bet hiervoor benoodigde geld moeityk zon te vinden zyn En de si ltan beantwoordde deze opmerking met een aanval van woede die verschillende leden van het knbinet er toe bracht hun ontslag te vragen Ondanks de oCBcieele berichten worden de moordpertyen tegen de Christenen geregeld voortgezet De Bamb Korr c acht bet dan ook noodig dat de mogendheden niet te lang aarzelen met ingrijpen het blad deelt officieus mede dat de gezanten in Konstantinopel voor het uiterste geval de volmacht behben handelend ter bescherming der Christenen op te treden zonder eerst de toestemming der mogendheden te vragen Ook de Standard en de Daily Newsc dringen aan op handelend optreden De Standard deelt mede dat de camarilla party van YildizKiosk met alle middelen tracht zich van haar isgenatanders te ontdoen Weder is een aantal jong Turken ter hoogte van het eiland Cbalki in de Zee van Marmora verdronken Rn een groot aantal personen ia wegens deelneming aan samenzweringen in hechtenis genomen De gezanten protesteeren tegeu deze maatregelen Eu de Daily News f ontvangt bericht dat de Koerden opnieuw Sassoen zyn binnengedrongen Het blad verneemt verder da de toestand steeds dreigender ordt Onder de Armeniërs in Konstantinopel heerscht paniek omdat de regeering laat nagaan in welke huizen Armeniërs wouen De grootvizier hierover aangesproken door den EngelBchen laakgelastigde verklaarde echter dat een dergelyk onderzoek niet plaats heeft De Spaaosche gezant te Washington Senor Dupuy de Lome heeft by den heer Olney deu Amerikaanscben minister van buitenlandficbe zaken weer vertoogen ingediend over bet zenden van verstetkiogen uit de Vereenigde Staten van Cuba Nog ateeds ontvangen do Cubanen van hun partQgeoooten in Noord Amerika hulp De regeering der Yereenigde Staten acht zich niet geroepen dergelyke pogingen te beletten het aan de Spanjaarden zelven overlatende de Cubaansobe kusten beter te bewakeu Derhalve zal ook dit vertoog van den Spaanacbeo gezant wel geen andere gevolgen hebben dan de vorige die reeds zijn ingediend nl dat de toestaud dezelfde zal blyven De Kamer verkiezingen iu Portugal zijn ten unata uitgevallen van het tegenwoordige kabinet Van de honderd twintig afgevaardigden die gekozen moesten worden behooren negentig tot de aanhnngers van do party die nu aan bet bewind zyn Da uitslag dezer berkiezingen zal derhalve geen wyziglng brengen in den tegenwoordigen politieken toestand ïl S S farapuae lÊandtehoenen £ n en goeUeren etiar A van OS Ai Kleiweg E 73 GÜÜDA Iteurs van msler lain 19 NOVKMBKR slotküers 93 lOl i lOO it Vot krs NEDERimu CerlNed W S 93 dito dito dito b j 101 dito dito dito 3 I 1 10 ONOiu Obl Goudl 1881 88 4 InuE lusohrijviiig 1862 81 6 801 Oosten Obl in papier 186 B 881 82V 247 631 dito i zilver 1868 6 j 82 PoHTUQAï Oblig met coupon t dilo ticket 3 261 SUBUNU Obl Bimienl 1891 4 61 dito Qeoons 1880 1 961 dilobijTlotbs 1889 4 96 dito bij Hope 1889 90 4 96H litoin oud loon 1883 I lOl g 63 2ÖV 21V dito dito dilo 1884 I 104 SuilJE Perpst schuld 1881 i 6 t ToEKElJ Ocpr Conv leeii 1890 4 87 Gee lüeiiing serie D 81 Geo leeuing serie C 217 ZuiB Ara llEP V obl 1892 6 116 Ellco Obl Buit Soh 1890 6 92 Vbnüzuela 01 1 4 onbep 1881 41 A HSTESiiiH Obligation 1S9B 100 EoTTtailAll Steil loon 1894 3 97i Jeu N Afr llaüdelsv aaud 54 Arendsb Tab Mij OerliScaten 710 Don Maatschappij dito 636 Arnh Hypotheekb pandbr 4 lOlV Cult Mij der Vorstonl aand 64Vi s Gr Hypothookb paudbr 3 100 Nederlandaohe bank aand 207 Ned Handelmaat h dito ISJ b N W Si Pao Hvp b pandbr 5 SO Rott Hypolheokb pandbr 3Vi 100 l Ulr Hypolheekb dito 3 100 OoBTBNa Oost Houg bank aan 147 Ilnsl Hypotheekbank pandb 4 98 Ahbbika Equit bypotli pandb 5 Maiw h Q Pr Lienicert 6 32 Hbu Holl IJ Spo= Mii aand 110 Mij tot ïipl V St Spw aand 93Vi Ned Ind Spoorwegto aand 194 Ned Zuid Atrik Spm aand 6 160 dito dito dito 1801 dito 6 lOU rALlB Spoorwl 188Ï 89 A Bob 8 49 i sa Zuid ltal Spwmij A H obl 8 Ban PoLBN Warschau Weeuen aaud 4 160 ausL Gr Euss Spw Mij obl 4 98 62 787 Baltisohe dito aand 2 Fastowa dito aand 6 78 Iwang Dombr dilo aand 6 101 Kursk Oh Azow Sp kap obl 4 100 dito dilo oblig 4 98 AjlEiuiiA Cent Pao Sp Mij obl 6 104 Ohio t North W pr Cv aand 143 ditoditoWin at Peter obl 7 116 131 62y 831 Denver liBio Gr Spm eert v a 131 Illinois Central obl in goud 4 97 Louisv NaabviUeCert v aand 6i Moiioo N Spw Mij lehyp o 6 101 Mias Kansas V 4 pot pref aand 311 N York Ontario West aand dito Penna Ohio oblig 6 109V I Oregon Calit Ie hvp in goud 6 8S 8 1 8t Paul Minn Maoit obl 7 10 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 106 dito dilo IJno Col Ie hyp O 6 42 Canada Can South Cert v aand B4Vi VBS C Eall kNav loh d o O 14V j Amsterd Omnibus My aand 222 Rotlerd Tramweg Maats aand 180 Nbb Stad Amsterdam aand 8 1081 Stad Eollordam aand 8 lOS Bbloie Stad Ant verponl887 2 lOS Siad Brussel 1888 2 102 tioNo Theist Begullr Gesellsch 4 1181 Oostenk Stnatsleening 1860 6 121 K K Oost B Or 1880 3 169 Spanje Stad Madrid 8 1868 37 Nbs Ver Bei Hyp Spobl eert 113 LDVERTENTIfiN DE DIJKGRAAF VAN RIJNLAND brengt ter kennis van de Ingelanden dat op Woensdag 27 november 189S dea namiddags ten half drie ure eene Vereenigde Vergadering ïal worden gehouden io het Genieeulandshuia te Leiden Socioteit Ons Genoegen Cümmissarissen der Sociëteit Ons Genobueh brengen ter kennisso van HH Leden ingevolge Art 30 van het Keglement dat by gelegenheid van de 2e A bounemeut Tooneelvoorstelling op DONDERDAG den 21 NOVEMBER 1895 de 80CIBTMIT van Utt avonds ZJES TJVR at gesloten zal zijn Namens het Bestuur F HERMAN Fz Secretari Gouda 20 November i895 A llerwege bekroond m etlEereDiploma s Gouden jen Zilveren Medaillesbenevens KereDiploma 1 Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s HygienicExposition Chicago 1803 is het I WereUberoenid Druiven Körsl Bonig Extracl MELIANTHE UlT DB Machinale Fabriek DëUONIOBLOËM VAN II I van Schaik Co gevestigd te s Qravenhage Genu middel ia ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het i ONHEKROEPELIJK het beate middel Ier wereld hetgeen de vele en verschilletiilo bekroningen getuigt Het verzucht en geneest ONMIUDUZIJK de atrengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebrnik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHB be wezen zfln de overtuiging dat hare nit nemende en genezende eigenachappen op prüs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in Baoone van 40 cis 70 ets on 1 met gebruiksaanwijzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s Iravenliage Vtt Verkrijgbaar bö F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal U 126 te Jouda A BüUMAN UomdrecU J C RATELAND Losloop D ï WIJK OudeuaUr WOTHAHDEL VA ALPIIEiX dl LEUEBUËIl TE BOITEBDAM Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 6000 Stuks uit de fsliiete maita Ponor der eerste buitenlandache fabrieken over genoiDPnu zoogenaanxle Leger Paarden Oekens inoctcu teRen ileii BpotprijH viin fl 2 75 i T Htiik wonlt ii iiitvürkoolit DezB dikke Dnalijlbare dekens zi n zoo warm als een pels ca 140X190 cm groot dus het L lieele paard Ijt dekkend met wol o int naatd eu 3 breede strecpeii voortH vt n kleine parttg witte wollene Slaap Dekens Kloot 140X1 i i WPgBiifl teer kleine sieclitB door v tlJiii bemerkbare fouten in Itet weefsel a ii l i dHn ad fl 3 50 per stuk Kost n indt r het dubbele ei DuldelUk iKPlurvdi ijDületllngen wor li n X90 lutg I Tooir iH l ilrekl tegeu toocndtiiK vKo het bednc remlxmn prowiJt uil B Ilurwltz Maurtrloht Groote Staat 81 fnvr m r I