Goudsche Courant, vrijdag 22 november 1895

No 6821 34ste Jaargang Vrijdag 2S November J895 GOMCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 15 regeh k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Ixroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e lij k s met uitzonderingvan Zon en Feestdaggen De prijs jier drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN MUTSEN V A Alle Soorten oaooH Naanz jJ V RftNT aandacht wekken wanneer men hem zoo laat nog hoorde l o kamer van don mnloaaar en zijne vrouw is juist onder zyn kamertje gelegen en de dunne zoldering zon elk zyner voetstappen verraden Langzaam stijgt de maan boven het donkere woud op Hannes ontstelt bij het heldere sohynsel In de duisternis was hij als verborgen met zyue aohuld nu wordt alles zoo licht Hy slaat de oogon naar den achtergrond van zijn kamertje en ontstelt opnieuw juist valt het heldere maanlicht op de fraaie kleuren die hy naast zyn bed aan den kapstok gehangen heeft Ia dat nu geluk Zullen de fraaie kleedoren hem niet veeleer als een last drukken en onvordragelyk worden P Maar niemaad komt aan de weet waarmee ze betaald zyn De molenaar dat weet hy zeker is geen beate rekenmeealor hij tolt ter nauwarnood zijn geld Een aanklager heeft hij niet j voor wien zou hij dan rreeien P Hy werpt zich met de kleÉreu aan op zijn leger en wil slapen hij is zoo moede van zijn dagwerk n van de span ing waann bij dezen avond verkeerd hoeft maar de slaap komt niet Kan hij dan niet meer bidden Neen het bidden heeft hij reeds lang verleerd P daartoe heeft hij geen tijd gehad zyne gedachten waren wel op iets anders gevfsiigd Hy atoat op 00 treedt aan het venster nu ia de maan zoo boog aao den hemel geklommen dat ze over het geheele bosch schijnt en dat aan den anderen kout zelfs het kerkhof zichtbaar wordt Daar zijn de graven zijner ouden Arme eerlijke vader arme goede moeder hoe trouw hebt gij by uw laven uwen zoon vermaand Gods wegen te bewandelen en eerlijk en braaf te blyven Wel u dat gy in de kille aarde rust gij kunt geen aohande aan WESTLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te i Gravenliage verstrekt Gelden op f Uypotheek en verkoopt IPaudbrleeen van 1000 500 100 en 50 tnliolitingen ten kantore der Bank en bjj de Heeren Montijn é Co J HOOPT GRAAFLAND J A rAMERPEIlSROIJAARDB De Directie UITGEWOGEN GROENTEN van af heden weder g ereg eld verkrijgbaar BIJ T CREBAS Gevraagd twee fatsoenlijke BEKWAME Blllil §@ii voor vast werk adres a Spring weg Ë 26 UTRECHT FEANSCHE STOOMVEEVEEU Ghenilsclie WasscherIJ TIN H OPPEKHEIMEK 19 Kruiskade Rotterdam Qebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót Toor GOUDA de Heer A VAN OS Az Sptoialiteit roor het stoomen en rerven ran allo Heeren en Dameegarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting roor h t atoomen van plnche mantels veeren bont enz Qordgnen tafelkleeden enz worden oaar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onichadel k voor de gezondheid en Tolgenl staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken z n de prgzen 25o o gedaald PAJEKUS Te stoomen goederen als nienw atleverbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week ORAKPS MAOASIN8 DU Inntemps NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die ona geïllustreerd modeftlbum voor het Wlntep lzoen noch niet ontvangen hebben dit te willen aanvragen aan il JULES JtLUZOT C r rii Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegeüonden Bestellingen van af 25 francs rry van alia kosten aan huis met 5 verhooging Béixpiilltlilniitoor U RmibcIhI I B J F CÜIJPERS Westeinde 37 Den Haag Verhuren Reparecren Buitenlandache P IA N O s uit de eerste fabrieken in mime keuze Amerikaaosohe HARMONIUMS door directe importatie tegen ZEER LiAGE prezen Inruilen ran bespeelde Piuno a Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEG Raadpleeg Uwen Doctor over 3L 3 TS ÜSIIISr y XTIT Gehalte zeer hooff Smaak aan yenaain Prijs 90 CU per V Fl Eenige verkoopers voorQouda en Omstreken SLOTEMAKER Co Vooruit Vooruit g Heden geopend in DE KOMEET IZleiweg 50 ovida fl Imimimmmimmmmmil P beataande in Winterjassen Demi Saisons JPelerinJassenf Panta rij A lone Costumes eenig eUewaar Ooed en E U Alles is van beste kwaliteit buiten elke verwachting en rt V gaat voor SPOTPRIJZEN eg fl Ir Nog nimmer hier aangeboden liaast u Haast u Duurt sleelits eenige dagen 5 KOM DÏÏS SPOEDIG KLEIWE 50 Hoeren G anzenhouders of Opkoopers De ondergeteekende bericht dat hit in koop neemt Witte Ganzen a f 3 7S per stuk ook Witte Zwanen van af f 9 0 tot f 10 per stuk Oagelykache ontvangst wordt roor ingestaan mits vooruit bericht te ontvangen J0f B Ook dageliJH op welke ptaats ie ontbieden W J COUZIJN 57 Joden Breestraat 67 Amsterdam Kantoor en Schrijfbehoelten in DOOZEN en PAKKEN Uitstekend geschikt voor St NICOLAAS CADEAUX Inwlkkelpapler alsmede VctvriJ Papier voor H H Slagers VEKKEUeBAAR BIJ BEIITOIAIT Zïï Wflf mwrüving ta o Jioht Rheumaaek Lendenpynen kortom fe ABker Paln Expelier Hmwum Vat il mei het kilt mm aan te wenden tegen £ t fcBr PmExpelier 0 Kragen Cols m UB NOBoa m iBoei naiBgeaa Anfcerfain Expeiler BONTE 2X iteeds in ieder haiofeaa I I roorhaa dea vordea ehoadm Pui M oent 76 oent en fl 25 de Saigli Voorhanden ia de moeste Apotheken en bü F Ad Eiohter Oo te Botteriam Te Gouda bü A WOLPl Markt A T44b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Wlo zeker zijn nii da Echto u8S jfljiipu BH satat i iiilKel Cncao te ontvnngen teramnngesteld en n i vele proofnemingen in den handel gekomen onder den naam des uitvinders Dr Michaelis Tervaardigd op de beste machines in het wereldberremde étabblissement van Qebr Stollworok te Keulen eischs J p THie aeliV Bikcl Cacao in vierkanten bussen Deze Eikel Cacao is met melk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelyksch gebruik een a 2 theelepels Taa t pcDder voor een kop Chocolate Als geneeskrachtige drank bij geval Tan diarrhee slecata met water te gebruiken Verkrggbaar by de Toornaamsta H Apothekers enz Priis pn fbu8je t A Het beate onachadelykste en ge makkelyksle poetamiddel toot Heerea en vooral dames en Kinderschoenwerk is de Appretuur van C M MUIIer 4 Ce Barlla Beath Str 14 Men lette goed ViIlCv op naam en fabrlekamerk ïerkrygbur by Ketrm Wlslitllwi In ia taanw fk lintariaa rirnaryaa tui am 8a ra l Da ia byt W StrdamtMi Arahaa f 1 80 c 0 90 CL 0 35 Generaalvortegenwoordiger voor Nederland Juliut MattenMiKlt Amsterdam EalTattrtat 103 Frijstrekking 12 December500 000 Mark als boofdprija in het gelakkiKal geval biedt de uieuwato groote Geld verloting die door de Hooga Rageering v a Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia D voordaelige iDriohtiog ran bet nieuwat plaa bastaat daarin dat in den loop ran elacbt weinige maanden in 7 verlotingun van 118 000 loten 5S 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark ter ToUedige beslissing zullen komen daaroa i der rijn kapitale prijzen van eventueel 50ff 000 Mark bij uitnemendbeid eohter 1 prjjs 4 M 800 000 Iprija JM 200 000 prijs iiM 100 000 prgzen u M 75 000 1 prya ÜM 70 000 Iprü ÜM 66 0001 prys H M prya a M priJEon a M 1 prya a M 3 prijzad ii M SO OÜO 21 prijzenaM 10 000 4S prijzen aM B 000 106 prijzea a M 3 000 226 prijzen a M 2 000 822 prezen it M 1 000 60 000 E5 000 60 000 40 000 lS26priiJz6n tiM 40 38050 prijz M 16B 16690 pr aM 800 200 1B0 1 34 100 B8 69 42 S0 De prijalrekkingen zjJQ volgens pUn van ambtawege vastgesteld Voor de aanstaande eerste prijatrakking dezer groote door den Staat gewaarborgde Oeldverloting kost 1 geheel orig lot Bleohts Mark 6 of ƒ 8 60 1 half n K H 3 1 75 1 kwart ff l a ff 90 tegen inzending van het bedrag in baakpapier of per postwisael Allo oommisaies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ona de met het wapen vanden Staat voorziene Origineele Loten self in handen i Bij iedore bestelling wordt bet vsraisohte ofüoieele plan waaruit de verdeelia der prijzen op de veraohiilende klassen ala ook de betrelTendo inlaggalden te vernemen Is gratia bijgevoegd en zenden w j aan onze Begunstigers onaangevraagd ua elke trokking de oflicieele lijsten De uitbetaling der prezen geschiedt steedi prompt onder waarborg van den Staat en kin door directe toezending of ook naar verkiezing I der Belaogbebbendeo in alle grootere plaatsen 1 van Nederland bewerkstelligd worden Ons delifetis ateeds door bet geluk begunstigd en ondei gle andere aanzienlijke priJEeii hebben wij meerm én volgens offioiaele bowijzeo de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 00f enz Het ia te voorzien dat bjj deze op den hechtsten grondslag gevestigde oaderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelDeming bepaald kan worden gerekend en ver zoeken derhalve om alle oommisaies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk geval voor den 12 DBCEMBEM e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG P 8 Hiermede dankon wij voor bet vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wij bij het begin dor nieuwe verloting ter deelneming invitaeren zullen w j ook voor bet vorvolg bemoeid zijn door een stipte en reeelo bediening de tevredenheid van onze guerde Begunstigers te ver rerren Geen Grijs Haarmeerü DE NIEUWE LONDON doet de gryze baren binnen enkele dagen verdwenen maakt bet baar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjea van het hootd London weg Bischt op den hals ran den flacon DÉPOsi Verkrijgbaar in flacons Tan 1 50 J 0 85 by J A Cats fabr de Papiermolen te Qouda Zeer ITette Gesteendrukte mEAASTJES worden GELEVERD door i BRIiXKMAN en Zn FDIEE OUDE SCHIEDAMMER GEUEVEE Merk NJGHTOAP Verkrügbaar bij M iPEETERS Jz N B Als bewijs van echtheid ia cachet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE fiouda Snelperadruk van A Bumkiun Ie Zook BINNENLAND ÜOÜDA 21 November 1895 Aangehuaden door de politie J B S die in het politieblad stond gesignaleerd tot het ondergaan van 3 dagen hechtenis wegens openbare dronkeoichap Hij is overgebracht naar het huis van bewaring te Rotterdam Aan de KrirapenerwaardSpoorwegmaat Bchappy 18 op baar verzoek door deRegeeriug tot 1 Mei 1896 oitstel verleend voor het storten van haar waarborgkapitaal voor het tot stftnd komen van den locaala poor weg Gouda Schoonhoven Beroepen by de Geref Kerk te Boskoop ds O Eerdmans te lerseke Naar men verneemt circuleert er te Krimpen u d IJsfll een adres door de gemeeate waarin bet gemeentebestuur gewezen wordt op deo onhoadbareu toestand van den dyk naar Stormpolder en verzocht wordt hierin verbetering te brengen De passage over dien dyk welke leer druk is ia als t ware onmogelyk en vooral s avonds schept men de soboenen ov r in den vuilen gelen modder Met een weinig grint desDOoda met koolasch was hierin verbetering te brengen Op de Boefkade te s Grarenbage ontmoette een koopvaardümatroos een jonge vrouw die hem bekend voorkwam Ook z keek hem aan alsof zg hem meer had gezien Er wat bleek nu vgf jaren geleden in Argentinië waarheen zg met vader en moeder als landverboizers war o vertrokken had z baar onders verlaten en een man ontmoet en getroowd De jonge vroDw vertelde nu haar lydensgeschiedenia Zg waa io Argentinië gotroawd geweest haar man waa overleden aan een vreeselyke ziekte en nu was zy in wanhoop met haar eenjarig meisje oaar Holland naar a Orftvenbage vertrokken waar de familie van haar man io goeden doen waa Bitter was het haar tegengevallen De familie van haar man ivilde niets van haar weten en na wiat zy niet waarheen zich te wenden De broer die nog een paar daiten had overgeapaard wist daar spoedig raad op De commissie ran het Massnm van Kunstnyrerheid te Haarlem zal legen 15 Januari 1896 in bovengenoemd Maseom eene nationale tentoon stel ling honden van ontwerpen teekeningen opnamen en modellen behoorende tot bet gebied der decoratieve knnsten en der FEVILLETOX 4 U tast toe doorbladert om te zien of er veel van booge waarde by zjjn Hè boe ijjk i die moleuurl Hannes zou bl zijn wanne r hij er maar een gedeelte van bezat Ën weder was het hom alsof eene waarscbuwende stem bom toeriep Hannes bedenk wat ga doet In dat getd schuilt een booze geest die u aanlokt en u in hot verderf zal sleepen Nog olt d staart de joDReliog op bet geld hij hoort bewoging in de aangrenwnde kamer verschrikt deinst hy ne sahrede terug Hat waa niets de groote ataaode klok gaf aleobts den voorslag aan Weder staat hy dioht bij het bureau en weder roept de waariohuwendo stern hem toe Hannes het is eens anders goed I Uaar eene audete stem riep nog luider Miaaohien is bet niet geteld de molenaar zal een paar van die papieren reepjea niet eena missen Reeda heeft bij eea billet in de hand er ataat eene groote 10 op Neem maar1 roept weder de laatste stem neem nog meeri niemaad ziet het en gij kunt bet er we r in le en wanneer gij een sommetje hebt opgespaard Reeds beeft hij eenige billetten gegrepen daar komt eensklaps de waarachuwiug van de arme Magdalana hem Toor den geest Han asI uw lohadnw S laag ea donker e n boo st volgt u gy habt knoeten toegepast op da verschillende werken der ambachtsnyverheid waartoe de medewerkio van ver chillende artiaten worde ingeroepcu Oo commissie stelt zich voor dat dexe tentoonstelling krachtig zal medewerken tot de ontwikkeling dor decoratieve knoaten hier te lande Nadere inlichtingen omtrent de tentoonstelling worden verstrekt door den conaervator den beer E von Saher te Haarlem Nadar schrijft men uit s Graveahage In den ouderdom van byna 83 jaar is hier ter stede overleden de beer W C A Staring oud boofddirectenr van de rykstelegraaf een ambtenaar wiens naam onafccheideiyk is verbonden aan de inrichting der telegrafie hier te lande De beer Staring die aanvaokeiyk de militaire loopbaan gr kozea en deo rang van Initeuant der artillerie verworven had terwjjl by ook als leeraar aan de Koninkiyke Militaire Academie geplaatst wis ving de amhtelyke loopbaan dadelyk aan ala referendaris chef der Ge afdeeÜng oijverhBid by het departement van binnenlandache zaken en nam toen te rekenen van 1 October 1850 een werkzaam aandeel aan de voorbereiding van het in werking brengen eener rgkstelegraaf In Maatt 1852 toen de telegraaf was ingevoerd werd aan de ouder zyn beheer staande aideeluijj die der telegrafie toegevoegd en in hötzelTde Jaar werd hy benoemd tot lid van de commissie voor de saken van de rykstelegraaf Den len Februari 1877 werd de heer Staring benoemd tot hoofddirecteur van de rijkstelegraaf van welke betrekking hy den len Juli 1884 op de eervolste wy C ontheven werd düt zy een diepe snede in de baiging van den nnkcrorm had bekomen die een groote verbloodiog en bewusteloosheid te voorschijn riep Een van de getuigen herkent den jeugdigen bekl als deogene die op het meisje toesprong en een van de jongens buiten eede gehoord beiVaert dat hy zyn makker met een mes pp het meisje beeft zien lostrekken Of echter de jongen al dan niet de waarheid spreekt valt heet moeilyk te zeggen Door een andere lifet wordt nl verklaard dat hy den jongen get h eft hoorei zeggen ik heb haar een goede anede gegeven De dokter uit Weesp verklaart dat de hoofdslagader van den linkerarm van bet meisje was doorgesneden en tegt een voor het karakter van den bekl gunstige verklaring af Overigens komen de verklaringen van de getuigen niet in alle opzichten met elkander overeen De zaak achynt twyfelachtig Een jongen die erg driftig is en io zyn drift niet weet wat by doets bad zich gisteren voor de 5e kamer der rechtbank te Amsterdam voor een ernstig feit te verantwoorden t Ventje ia 13 jaar oud en neemt als belangstellend hoorder aan de behandeling deel In den avond van 27 September jl liepen te Weosp een paar werksters van de cacaofabriek op de hielen gevolgd door een bende kwajongens die den meisjes allerlei leelyks toevoegden en haar zelfd dreigden in het gezicht te slaan Een der meisjes vluchtte daarop in een gang maar het besef dat zy kloek gebouwd en de jongens geen reuzen waren gaf haar den moed weder naar buiten te komen Een van de jongens trad daarop met uitgestrekte handen op haar toe zy maakte een afwerende beweging en wat er daarna gebeurde weet zy niet Maar uit de verklaringen van andere getuigen blykt Jhr Baud doet opmerken dat de Weeaper straatjeugd niet onder doet voor de Amsterdamsche Ia iemand door de uitdrukking straatjengdc gegriefd dan mogen de onders der jongens Zich dat aantrekken die niet beier op hun kinderen toezien De jongens die de hoofdrol speelden zyn de kinderen van een wflthoudor en van een dominee te Weesp Avond aan avond worden de meÏKJes der fabriek te Weesp lastig gevallen door ren bende jongens die zich bandtaotemkhedeo en uitdrnknf usen verotuioven weUie lang niet malw zyn Spi acht het bewys geleverd dat de bekl de snede heeft toegebracht Ten aandien van de straf meende spr dat mea den jongen niet naar de gevangenis moest zenden maar liefst eene boete en wel van f 200 moest upleggeu PI betreurde t dat men den jongen op de sitting had moeten brengen betere d w z spoediger en krachtiger berechting op eenvoudiger wyze Iaat de wet niet toe De bekl iself verklaarde dat hij door de meisjes was aangevallen dat hy eich verweerd had en dat hy wel kan gestoken hebben hij weet het echter niet want hy is zegt hy zeer driftig en als hy driftig is weet bij niet wat hy doet De verdediger mr Brmjn meende dat ereen dwaling heelt plaats gegrepen en dat nietzyn cliënt maar een andere jongen de daderis Ubl Man meldt ait Haarlem Uit kracht van een bevel der rechtbank bier is gisterenavond te uur te Krommenie in hechteriis genomen mevrouw v W J die zooals gemeld is verdacht stond van by herhaling in voor haren man bestemde dranken als tbee jenever bier voor de gezondheid Bchadetyke hopveflhedpn antipyrlne te hebben toch uiets kwaada in den zin Bezint eer gij begint I Ba die onnoozele Leen met haar bijgeloovigheid I Hy sobuift de lade zoover in ala hij die gevonden heeft Maar de billetten branden hem in de hand ach I was by ze maar weör kwijt Maar nu hoort hy duidelijk dat is de aangrenzende kamer iemand nadert Dat is de molenaar bij kent hem aan zijn stap Als die hem hier eens betrapte F Giateren nog behoefde hij in dit vertrek by het openstaande bureau voor den molenaar niet te vreezen een aar eene minuut geleden ook nog niet zijne handen waren toen nog rein Haastig bergt hij de papiertjes io zijn witte mole naarswambuis sluip de deur uit en zet die weder aan Hy luistert oen ooi enblik hij hoort hoe de molenaar eenige zware geldstukken in de geldlade laat vallen en die dan diuhtschuift Ëen zware last valt hem van het hart vooreerst heeft zijn meester nieta gemerkt Hij snelt den amallen trap op naar zijne slaapkamer op hetzelfde oogenbiik hoort hy dat de kleermaker aan de raoleuaarsvrouw naar hem vraagt alamede dat deze d o man naar het kleine kamertje zendt Ook deze heeft dns oog niet ds minate verdenkiag Het kamertje van Hannes ia in het achterate gedeelte van bet woonhuia gelegen en ziet op het bosoh oit Het ia reeda geheel donker Hij zit aan hot venster en staart in gedachten verdiept In de duisternis Slapen kan hy nog niet hjj kan niet tot rast komen ook het atiliitten is hem ondragelijk aar hy kan niet op en neer loopen het zou iemands gedaan met het gevolg dat de heer van W de kwade gevolgen daarvan reeds ten deele heeft ondervonden De hnishondater betrapte op 5 dezer mevrouw v W terwyl zy anti pyrine wierp in een gtaa bier dat voor de helft reeds door den heer v W was opgedronken Mevrouw V W ontkende dadaiyk na de ontdekking en beweerde slechts aan het glaa g6 tooten t hebben Het sobeikundig onderzoek ingesteld door da deskundigen dr H D Kruseraan en A H van Tubergen daartoe door den reohter commisitarisaaBgewezen heeft fcbt r aan bet licht gebracht dat bet bier in het gias antipyrioe bevatte De sobadelyk werking van aatïpjrine io groote hoeveelbedeo gebruikt is bekend De verhouding tus chen de eohtgenoofen Van W was reeds lang zeer gespannen Reeds vroeger is een eiscb tot echtscheiding tuaiohsa hen by de rechtbank aanhangig geweest doch tengevolge van da vertoeoing van partijen is daaraan toen geen gevolg gegeven Thans had de beer Van W weder een eiach tot scheiding van tafel en bed ingediend en de vrees dat dientengevolge de beide kinderen aan den beer Van W zouden worden toegewezen kan mevr V W tot de daad gebracht hebben De be Bohuldigde ontkent echter tot oog toe alias ea beweert het alaohtofier te zyn van eene valsche kunstig 10 elkaar gezette aantygiog JSet fo üiiitoir waarop het bftvel tot geva geoneming volgde luidde als volgt De officier van justitie bg da rechtbank ts Haarlem Gezien de bierby gevoegde processen verbaal en voorloopige informatie Overwegende dat ait de overgelegde besoheiden voldoende bezwHren voortvloeien om S M C J oud 41 jaar geboren te Tiet ecbtgenoote van den notaris J van W laatst wonende te Krommenie thans verbiyf houdende te Laren in hrt Gooi verdacht te houden dat zy met het oogmerk haar echtgenoot J van W van het leven te barooven of althans diens gezondheid te heaadeeten en langs dieo weg diens leven te verkorten in honne gemeenscbappeUjke woning te Krommenie tnsschen 1 September en 6 November 1895 lü by herhaling opzettelyk en met voorbedachten rade in voor baar echtgenoot bestemde dranken die door dezen tot zich r ya genomen antipyrinnm in vuor de gezondheid sohad lyke hoevoelheden heeft gemengd ten gevolge waarvan haar echtgenoot ook schade io zyn gezondheid heeft geleden en zich meermaten on wel heeft gevoeld tengevolge der stooroissen in zyn organisme door de werking van het antipyrinnm ontstaan uw kind beleven Het wordt den jongeling eene onverdragelijke gedaohte ich niet meer onder de eerlyke mouaohen te mogen rekenen hij wilde boven anderen uitsteken en nu beeft by zich zoo jammerlijk verlaagd Zelfs do karrejongen behoudt nog zyn eortijken naam at draagt hij maar eene eenvoudige gr o kiel hot is ontzettend dat hij zoo diep gezonken is om zyn hoogmoed te bevredigen Hoe klein is hij tegenovor zyne gelijken I Zelfa de gedachte aan sijne overleden ouders die slechts vluchtig in hem opkomst en aan de schande dia hy hun nog to het graf aandoet drukt hem niet zoo zeer ala dat zgn goede naam te aohande zal worden bij de dorpabowoners wanneer deze varnamen zullen wat hy gedaan heeft Eindelijk lang na middernacht heeft hij zyn eeoigen aanVlagor zyn geweten hiermede tot rust gebracht dat onmogelijk iemand iets van zyne aohaad daad weten kan met dezen trooat aliep by in Plotaaling is het hem ala hoorde bij vdtïr den molen een geruiaoh als ware de molen in vollen gang hy hoorde het molenrad klepperen en het ruisohen van hdt water Maar de aanbrekende dag waa tooh een Zondag dan stond het werk atil want de molenaar houdt zieh aan de wet Hoe kon betook zijn 1 Hy zelf was immers altijd de persoon die den moten in gang bracht I Hij luistert weder Still neen lat ia een ander geruiaoh hot is v jór den molen jr wordt iets getimmerd hy hoort duidelyk do snigen van den hamer Hy sluipt naar het venster en ziet naar buiten Wat is dat Alle mruaolun nit het dorp zyn bijeen en slaan een galg op Wordt vervolgd u