Goudsche Courant, vrijdag 22 november 1895

2o op of TOor 5 Nov 1895 opMttelyk on met Toorbedachten nde anlipyriDum tot eene TOor de gezondbetd schadel ke hoeveelheid heeft KeworpoD of gemeof d in eeue met jenever gsTolde flesch wel weteade d t baar echtgenoot gewoon was zich oit die flesch s middagi eeo glaa te ichenken gelijk bg ook op dien middag heeft gedaan doch welk gUn hg dien middag niet heeft geledigd omdat hjj db daarran een weinig geproefd te hebben aan deo jenever een vreemden smaak meende te bemerken door welke van den wil der verdachte onaf bankeiyke omttandigbeid haar toeleg dien namiddag is mislakt 3o Op 5 Not ySdes namiddageomitreekB 8 air gedareode eeo oogenblik dat baar echtgenoot sich voor eeo korten tyd uit de kamer had verw derd in een aldaar op tafel staand sn door haar echtgenoot reeds voor de helft geledigd glas bier verwachtende dat hij het daarin nog aanwezige bier straks hg zyti terngkomst zou opdrinken antipyrinum in eene TOor de gecondhaid schadelijke hoeveelheid opiettelgk en met voorbedachten rade heeft geworpen gestort of gespoten welke poging om kaar echtgenoot van het leven te beroovsn of althans in zyn gezondheid te benadï eleD hare uitwerking intasschen heeft gemist door de van den wil van verdachte onafliankeiyke omstandigheid van de mede in de kamer aanwesige hoiihoadster W J B huisvrouw van G W F V D de handeling van verdachte toevallig gezien en haar opzet radeode den notaris Van W gewaarschuwd heeft voor het gevaar waaraan h zich zou blootstellen indien bji het glas ledigde Overwegende dat tegen deze feiten als opleverende die Bob lo en voortgezet misdrijf van opzettelgke benadeeling van de getondheid gepleegd met voorbedachten rade door de eens echtgenoot tegen den andere door toediening van voor het leren of de gezoadheid schadeIflke stoflen en die sub 2 en 3 ieder een poging tot gel k misdryf straf is bedreigd bjj de artikelen 301 en 45 304 la SOOeoSOS W V Strafrecht Overwegende dat het zeer ernstige karakter der feiten en de zwaarte der daartegen bedreigde straffen in verband met de maatschappelyke positie der verdachte en hare ontwikkeling bet in het belang der maalsohappelyke veiligheid wenscbelyk en noodig maken dat haar de gelegenheid niet worde gelaten zich aan een eventaeele etraf te onttrekken Gelet op de artikelen 81 en 86 wetboek van strafvordering stelt de stukken in banden der rechtbank in raadkamer vergaderd vordert dat het de rechtbank moge behagen terzake voorschreven tegen vermelde verdachte te verleenen rechtsingang met bevel tot iDhechteaisneming en last tot instrnctie Op dit requisitoir is door de rechtbank Op gisteren beschikt en daarhy is met letterlyke aauiteming der ten laste legging bet gevraagde bevel tot gevangennemiDg met last tot iostrnctia verleend De verdachte was seer kalm toen zjj per rgtoig naar de gevangenis werd gebracht Statan Generftal 2e Kakee Zitting van Woensdag 20 November 1895 Da heeren Mutsaera Willing en Heemskerk bestreden den grondel der haardsteden als vexatoir verkeerd en hatelyk wegens de daarmee gepaard gaande controle Dt heer Pyttersen had tegpu een algeheele loslating het bezwaar wegens gemis aan dekking van het tekort waarin hij gedeeltalyk wilde voorzien door vermindering van bet tarief op de haardsteden De heer Rntgers handhaafde zgn voorstel omtrent de ry wiel belasting zoolang de minister geen ander wetsontwerp op de heffing daarvan beloofde eo de heer Heemskerk becyferde op weJke wjjse het tekort op de haardsteden ia te dekken De heer Sanders betoogde dat hot bezit van mobilair reeds bg de vermogebsbelas ting is getroffen De heer Van der Kan is alles behalve gc Aangevangen 1 October Directe Spoorwegverbindingen met GOUDA Oonda UoordreoM Nienwerkerk Gapelle Satterdun Oottordun Oapolle Hwuwertek Uoordnckt Oouda 11 86 9 48 9 61 9 58 8 Ö9 S St 4 08 4 40 i Bl B 47 8 8B 10 08 DEN H A A G OOUD A aHage5 Bl 7 80 7 48 8 S0 9 S8 9 4610 1111 8818 16 1 S5 3 44 8 58 S 48 4 1G B 17 6 08 7 58 9 S8 £ Voorb 5 67 10 17 1 41 6 14 Z Zegw6 1l 10 88 1 B6 v 8 88 9 58 Zev M 6 88 u 0 M 0 10 48 8 06 6 89 10 02 Gnuda 6 88 7 50 8 189 9 66 10 1610 6418 0518 46 8 17 8 14 8 86 4 18 4 48 6 47 6 50 8 88 10 18 Btopt te Bleiswqk Kraisweg en Nootdorp Leidsohendam ea Hekendorp U T R B C H T 0 O U D A 9 10 11 84 18 50 8 10 8 62 4 48 6 86 7 0 8 09 9 07 10 84 8oud 7 80 8 86 8 09 Z Ï M 7 48 8 47 ï ï g r 7 5S 8 58 I J 18 J7 1 7 10 48 U 8 8 1 4 1 0 1 67 4 06 4 17 OVD A DTKIOHT 9 05 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 loudl 6 S5 6 87 7 55 8 09 8 81 Uttdew 6 60 8 64 WcMrdu6 6 7 08 8 18 UtMoht 8 18 t 8 t f Nui luutetdm 10 28 11 51 10 81 n 10 44 19 07 1 82 AKSTJSRDAU OOUDA 8 8 10 10 48 2 81 4 10 9 04 lO U 18 18 3 80 6 20 9 46 11 10 X N lo i id L VB i wSk Kn U H od rp Stoppen te BleiBwjjk Kiuiiweg b Nootdorp Leidwiheadam ea Hekendorp Bticht door de wgze waarop de miniiter hem bestreden heeft De heer Rink verdedigt nader zyn amendement en meent dat het tekert wel op do huurwaarde zal verhaald knnnen worden De heer van Gennep waarscbnwt tegen het feitelflk uiteenhalen der wet door dit deitrnctief amendement De Min van financiën spreekt iu denzelfdeo geest en geeft te kennen Aat aanneming de schorsing der beraadslaging tot onmiddellyk gevolg hebben zal De Kamer heeft daarna bet amendement der heeren Rink o s om den grondslag haardsteden nit art 1 van het wetsontwerp tot herziening van de Personeele belasting te laten vervallen met 49 tegen 48 stemmen verworpen Het amendement der heeren Rntgera c a om de rywielen als nieuwen grondslag in art 1 in te lasschen werd met 64 tegen 32 stemmen aangenomen Artikel 1 van het wetsontwerp werd vervolgens aangenomen met 55 tegen 42 stemmen mag Toch maokt de wyze waarop de Regeeriug deze zaak wil regelen door eene beslissing voor iedere gemeente in het byzonder TOor te stellen bet voor de meeste leden byna ohmogelijk om met kennis van zaken over de geheele by de wet gevoegde tabel te oordeelen De beslissing over de classificatie behoort zooveel mogelyk to berusten op objectieve zakelyke gegevens Daarentegen berust het voorgestelde op subjectieve moeningen over individoeele toestanden Telkens vindt men by de verdediging van het wetsontwerp de stelling nitgesproken dat gezocht moet worden naar de hnnr verwoond door hen die geacht worden eenige belasting te knnnen opbrengen Daarby rust de aan te leggen maatstaf op eene a priori aangenomen belastbaarheid in plaats dat de belastbaarheid berust op den gekozen maatstaf Zuinigheid die de wysheid bedriegt In het verslag over s Ryks Museum van NatnurIjjke Historie te Leiden 1 Sept 94 1 Sept 95 schryft de directeur dr jentink Ten gevolge der groote temperatuurswisselingen en van stof en vocht waardoor het onmogelyk is voldoende te waken tegen woekeren van schimmel en aanvreten door iuiecten tia de toestand dor overrjjke verzamelingen allertreurigst c In het algemeen moet geconstateerd worden dat lalle voorwerpen een min of meer snellen ondergang tegemoet ylen De ambtenaren hebben het wanhopig gevoel van hen die staan aan het bed van een teringIgder Hnu eenige steon is de wetenschap dat zy het hunne gedaan hebben en nog doen om te behonden waar t mogelyk is en daten het Üaratorom èo de Regeering dien trenrigen toestand volkomen kennen Recbtstreeksche verliezen van beteekenis zyu niet te vermelden doch wel het feit dat door de slechte omgoving waarin de voorwerpen zich bevinden ieder voorwerp in waarde verminderd is en ten slotte de gansche versameling moet beschonwd worden als groote niet onder cyfers te brengen schade geleden te hebben Individueele toestanden hebben als grondslag van de classificatie ook nog dit nadeel dat zy in den loop der tyden veranderen zonder dat de classificatie daardoor te gelyker tyd verandert terwyl een classificatie berustende op objectieve gegevens vanzelf gewyzigd wordt indien de gegevens wijziging ondergaan Aan de al of niet invorderljaarheid der belasting is blykeos de verklaringen des Ministers by bet ontwerpen der classificatie een groote invloed toegekend ludien men de invorderbaarbeid afhankelyk stelt van de vraag of de belasting door exeontorialen verkoop van roerende goederen kan worden geïnd dan zal in zeer vele gevallen eeue kleine belasting niet geacht kunnen worden invorderbaar te zyu omdat zy die eene kleine belasting schuldig zyn niet veel goederen bezitten omdat bet Wetboek van Burgerlyke Rechtsvordering datgene wat geëxecuteerd kan worden zeer beperkt en omdat by de belasting iu geval vao executie ook nog de kosten komen De invorderbaarheid van kleine bedragen hangt daarom voor een groot deel af van den goeden wil der belastingschuldigen maar eene classificatie kan voor zooveel zy op het al of niet bestaan van dien goeden wil berust geene aanbeveling verdienen De voorsteller wenscht eene classificatie berustende op den objectieven grondslag der bevolking Het zielental der gemeenten staat in nauw verband met de middelen van bestaan de loonen en de woninggelegenh den De Deitsehe officieele Reiehsanzeigerc pnblioeert een beschikking van den Minister van ïjandbouw aan de Regeeringspresidenten van Aarich Osnabrnck Munster Dusseldorp Aken en Trier waarin nieuwe maatregelen worden Toorgeicbrevea tot wering van het mond en klauwzeer en o a opgemerkt dat het gevaar voor deze ziekte grooter is geworden door den toonemenden invoer van melk nit Nederland en België Met het oog hierop gelaat de Minister den aangeschrevenen den invoer van melk tot nader order te verbieden Indien echter in enkele grensdistricten ten gevolge van het verbod zulk een aanmerkelijke styging komt in de melkprjjzen dat de arbeidende klasse niet in staat is om zich de voor haar huishouden onontbeerlyke melk aan teschafien worden du Regeeringspresidenten bywyzevan uitzondering gemachtigd om den invoer van gekookte melk toe te staan Do hear Pijnappel heeft als amendement op de wet op bet personeel voorgesteld voor de heffing der belasting naar de eerste drie grondslagen worden de gemeenten van het Ryk verdeeld in vyf klassen naar de bevolking In de toelichting zegt de voorsteller dat de vraag wie belasting betalen zal behalve van de vrystellingen afhankelyk ia van de classificatie der gemeenten Van diezelfde cliiscificatie is ook voor een deel het bedrag der belasting afhankelyk gemaakt Tegen de voorgestelde regeling der claasiËcutie heeft hy overwegende bezwaren De vraag wie belasting zal hebhen te betalen is van zoo ingrypend belang dat de Kamer daarover niet in den blinde besl ssen De verwijzing naar de kom der gemeenten is in het Tooratel vermeden Evenzeer is vermeden de noodzakelykheid san tossobeokomst der Gedep Staten tot gedeeltelyke vaststelling en wyziging der classificatie De vooreteller heeft niet meer dan vyf klassen aangenomen ten einde aan iedere klasse een grooteren omvang te geven en geen noodelooze uitbreiding te geven aan het euvel dat men wegens eene gelyke vertering des te eer en des te meer belasting moet betalon naarmate de gemeente waarin die vertering ge schiedt minder welvarend ia Ëene der redenen waarom men in een grootere gemeente meer hanr verwoont dan in een kleinere is hierin gelegen dat men er meer verdient Er bestaat geen goede grond waarom men van die meerdere verdiensten wel meer hnnr zou kunnen verwonen maar niet ook meer belasting betalen Ware de genoemde reden de eenige dan zou iedere classificatie moeten vervallen Maar omdat er nog andere redenen bestaan kan zij behoudeu blyven mits gewyzigd Volgens het voorgostslde amandeoient zullen in de eerste klasse boven de 100 000 inwoners vallen de gemeenten s Gravenhage Rotterdam Amsterdam en een gedeelte van NieowerAmstel in de tweede klasae 50 100 000 de gemeenten Haarlem Utrecht en Groningen in de derde 25 50 000 de gemeenten Tulbnrg Nymegen Delft Dordrecht Leiden Schiedam Leeuwarden Zwolle en Maastricht in de vierde 10 25 000 de gemeenten Bergen op Zoom Breda Oo leHhout Rofrendaal Winterdlenst 1895 1896 7 11 4 60 4 67 5 04 6 11 6 80 1 48 1 68 1 69 8 06 8 18 10 54 11 01 11 08 11 15 11 84 8 40 8 47 8 54 9 01 9 10 6 57 08 8 16 8 94 8 30 7 86 7 88 7 89 7 4 7 56 5 5 10 5 1 5 98 5 88 GOODi ROTTIBDiM 18 0 1S S6 1 84 8 88 18 88 18 89 7 80 S IO 6 48 8 50 4 08 19 80 18 88 9 40 10 86 8 18 46 10 7 47 9 86 7 86 18 65 1 44 8 50 BOTTÏKDi M 8 O D D A 11 60 9 51 8 86 18 40 18 08 10 19 10 8 10 88 10 48 10 49 9 6 10 11 7 45 8 07 OOID A DEN HAAG 9 87 10 80 10 50 19 18 18 88 1 87 8 85 8 47 4 46 5 Ï7 7 14 7 49 8 89 8 64 9 64 11 C 11 08 11 18 18 40 4 67 8 01 0 06 18 4 6 08 8 19 10 16 1 01 5 80 8 88 I lll 7 5 86 6 67 7 44 8 81 10 88 11 48 Utrecht Woerden Oadewater Gouda 7 60 8 11 8 19 8 88 8 46 3 08 11 88 8 87 10 61 11 46 1 80 GOUD A A U8TIIBDAU 10 01 10 57 18 10 11 05 1 1 18 3 17 4 16 4 47 6 57 6 58 8 81 10 18 7 10 10 89 8 84 5 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 50 4 48 5 8 6 35 f t Antitmrdam C St Oovda 7 82 10 1 11 80 8 81 4 81 4 47 8 6 58 8 48 Apeldoorn Eede Zutfen Gorinohem Gouda Sliedrecht Vlaardingen Alkmaar Haarlemmermeer Helder Hilversum Hoorn Zaandam Middelburg Vliasingen Amersfoort Aohtkarspelen Dantumadeel Harlingen Leeowarderadeel Menatdumadeel Opsterland Schoterland Smallingerland Sneek Tietjerkateradeel Weststellingwerf Wymbritseradeel Wonseradeel Deventer Enschede Hengeloo in Overijsel Kampen Slochteren Veendam Ëmmen Hoogeveen Roermond en Venloo terwyl vier gemeenten s Hertogenbosch Arnhem Rbeden en Nieawer Amatel worden gesplitst Orthen Scbaarsbergen Spankeren en LaagSoeren en Nieawer Amatel wyk H zullen tot de 5e klasse behooren en de klasse waarin zy na aftrek van de afvallende bevolking 7olleu komen van bet af te trekken cyfer afhangt De voorsteller heeft ten aanzien van deze vier gemeenten eene splitsing noodzakelijk geacht omdat de vorschillende deelen waaruit die gemeenten bestaan hem voorkwamen te veel uiteen te loopen Van de 58 andere gemeenten die volgens de bevolking in eene der eerste vier klassen zullen vallen zyn 38 ook in de by het wetsontwerp behoorende tabel oiett gesplitst Daarentegen zijn 20 van de 58 gemeenten gesplitst in de tabel Hot zyn de gemeenten Bergen op Zoom Oosterbout Roseudaal Tilburg Apeldoorn Mymegeo Eede Rotterdam Helder Amersfoort Leen war deradeol Schoterland Weatatellingwerf Hengeloo Kampen Slochteren Emmen Hoogeveen Roermond en Venloo De verschillen zyn echter tn die gemeenten ook volgens de tabel niet zoo groot om in het stelsel slechts vijf klassen splitsiug noodzakelyk te maken Verbetering van zyn amendement mits op den grondslag van de door hem aangenomen beginselen zal de voorsteller dankbaar aanvaarden Van 20 tot 28 November zal aan den beoiel voornamelyk tusschen middernacht en 2 aar een stroom van meteoren of xg vallendesterren zichtbaar zyn Deze November stroora heet die der Andromediden of Bieliden Deze laatate naam is afkomstig v n de komeet van Biela Het is nl gebleken dat de meteoren die omstreeks 27 November verschynen de laatste overblyfselen zyn van die merkwaardige komeet Die komeet werd in 1826 ontdekt door den Oostenrykachen officier von Biela te Josephstadt en tegelykertyd door Gambart Het hemellichaam verdeelde zich den 13o Januari 1846 als onder bet oog der waarnemers in twee deelen d w z hei gaf een gedeelte van zich af dat nn als een afzonderlyk komeetje naast het groote bleef voortgaan De afstand tusschen de beide leden van dese zonderlinge tweelingkomeet bleef nagenoeg onveranderd en bedroeg ongeveer afstand van den maan tot de aarde Opmerkelyk was evenwel de verandering iu de lichtsterkte en grootte der beide kometen de kleine nam zoo in grootte toe dat zij zelfs grooter en heiderder werd dan de komeet van Biela zelve De beide hemellichamen hebben naar het schjjot geen spoor van een wente ling om elkander vertoond Deze verdeeling was hei begin van het einde langzamerhand bchynt Biela s komeet zich geheel te hebben opgelost in kleine deeltjes Deze deeltjes nu zyn de vallende sterren van het laatst van November zy vormen den meteoren stroom dien wy thans weer verwachten Evenwel kan niet precies gezegd worden op welken datum de Bieliden in het grootste aantal zullen verschynen dat maximum varieert tusschen 20 eu 28 November Gustav Bingen vertrok gister ochtend met den trein van 8 a 59 van Rotterdam naar Eüschen begeleid door de inspecteurs der recherche H A Teunisse en M B van der Roeven Hy werd aan de grens doer de Belginehe politie overgenomen TUd van Greenwich U 1S 8 61 8 38 7 68 7 69 8 08 8 13 8 88 8 48 9 08 6 81 8 68 4 80 8 10 6 17 6 87 0 84 6 41 8 47 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 10 64 9 88 0 9 S6 8 41 9 49 4 1S V 6 68 0 4 84 8 42 4 87 6 80 7 0 11 10 37 48 8 4 8 18 7 40 8 06 De ex baakier is aldaar sedert 13 Augustus den lag waarop hy gearresteerd werd onder bewaking geweest na zyn ontslag uit hetziekeobuii aan het politiebnreao in de Lange Torenstraat waar men een vertrek voor hem had ingeruimd Wegens zyn ziekelyken toestand werd hy daar steeds met eenige onderscheidmg behandeld Te Sappemeer beeft zich de volgende quaestie voorgedaan Men stond voor de vraag of een onderwyzer die een tydlang zytte betrekking uiet vervullen kou omdat hij aog weder onder de wapenen geroepen werd aanspraak kon hebben op vol BuUris De gemeente beantwoordde die raag ontkennend en kortte den onderwyser H die 4 weken had moeten lopkomen een evenredig deel van zyn salaris Deze verzocht daarop de tussfihenkomst van Gedeputrerde Staten die echter antwoordden dat biervoor geen termen harerzyds konden worden gevonden De Koningin gaf uitkomst Ëen eenvoudig vronwtje aan de Weeaperxyde te Arasterdam eeo behoeftige weduwe had een 9 jarig zoontje dat tengevolge vanBprsakgebrek acbterlyk van geest was Menried haar aan het jongske wilde t niet voorzyn leven in dozen deer nis waardige o toestandblyven op een inrichting te doen wsarhetvanzyn gebrek zou kunnen worden geuczen Moeder had daarvoor echter geen fjeld en nu kwam zy op het idee om de hulp vande Koningin in te roepen Niet lang daarnakwam iemand van het hofc een onderzoekinstellen naar den toestand van de weduween haar kind Ëen gevolg hiervan waa datde vrouw dezer dagen verblyd werd met demededeeting dat de Koningin besloten hadvoor Hare rekening den knaap te doen opnemen in de Inrichting voor Spraakgebrekkige en achterlijke kinderen van den heerKingma te Amsterdam i Eene ontginning van heidegrond op groote schaal is te Kleyndyk op bot Ellertsveld begonnen waarby de wyze van boschaanleg in de kolonies der xMaatscbappy an Weldadigheido gebruikelyk navolging vindt Er werden op genoemd veld ruim 20 H A heidcfeld diep losgemasbt en voor droge ligging bewerkt waarop eikel stekken worden uitgepoot De bewerking die alteen des wintsrj wordt voortgezet geeft aan tal van arbeiders werk en de eerste eiken stekken aldaar voor drie jaren uiigepoot tieren er vrij gunstig hetgeen de ondernemers de heeren Marissen Co te Exloo tot voortzetting der ontginning aanmoedigt Tot nog toe is op het Ellertsveld nimmer eene zoo kostbare boach aanleg begonnen en werd het voor boscbcultuur besterade void alleen voor de denueneultnur bewerkt hetgeen veel minder kostbaar is omdat dan de grond daarby niet doorgegraven eu luBgewerkt wordt De Aansprekersvereeniging € te Amsterdam heeft aan den Haailemmerweg aldaar even voorbij de gasfabriek een stuk gronds aangekocht om daarop oen particuliere begraufplaats te stichten Daaroiee zal aan de toch reeds in zoo ongunstige conditie verkeereode en kostbare nieuwe Weater Begraafplaats een doodende concurrentie worden aangedaan A Ct In de weeainriehting te Neerhosch zyn thans in de erschiltende werkplaatsen 230 jongens geplaatst die een handwerk leeren en tot de volgende vakken wordeu opgeleid als voor timmerman 30 metselaar 1 schoenmaker 13 kUermakerti 30 boekbinder 22 tetterzetter 43 snelpersdrnkker 11 schilder 12 tuinman 17 klompenmaker 9 landbouwer 11 meubelmaker 13 smid 14 en kantoorschryver 4 De Kamer vau Koophandel te Schiedam besloot by den raad stappen te doen om de verordening die het benrsnnr stelt van 12 tot uur zoodanig te wysigen dat de beurs een half uur later zal aanvangen en eindigen Dit besluit is genomen om den beursbezoekers ook van Rotterdam een meer geschikt beursnur aan te bieden De Franache Volksbond tegen drankmismiebmik heeft na een belangryke rede van den afgevaardigde egfried die o a aan toonde dat het alkoholverbruik in Frankryk sedert 1830 is gestegen van 1 12 tot 4 04 liters s jaars per hoofd en het getal drankbniien van 1 op 113 tot 1 op 84 inwoners eene commissie benoemd die met andere vereenigingeo een wetsvoorstel zal ontwerpen toj beteugeling van het uisbrnik en dat ontwerp aan de Kamer zal doen aanbieden Drie Kamerleden hebben in die commissie zitting Ren trenrige zaak is volgena de Haarl Gt te Stotentaan het licht gekomen Een 13 jarig meisje uit medelyden opgenomen by een timmerman beeft aldaar berhaaldelyk geld ontvreemd dat haar vader die zwervende is nu en dan in ontvangst kwam nemen Het kind is voorloopig in het weeshuis opgenomen Weer zyn te Londen hegraven in een tuin zes van de staven zilver die in September van de Midland Spoorwegmy gestolen werden teruggevonden De bewoner van het hnis was gevlogen Van de 31 gestolen stoven zyu er nu nog slechts 3 zoek Te Apeldoorn heeft zich een comité gevormd tot oprichting van eeo museum van oudheden van de Velawe iu den guest dor musaa van Ngmegen Amersfoort enz Apeldoorn is als centrum van de Veluvee de plaats die voor zulk een ranseum het eerst in aanmerking komt Buitenlandsch Uverztcht Langzamerhand worden de cyfers van de Belgische gem eeuteverkiezi ogen bekend Te Brussel zyu gekozen 13 liberalen 10 clericaleu 8 aocialistcD te Antwerpen IG Uberulen en clericaleu te Gent 11 liberalen 10 radicalen en socialisten 10 clericaleu te Doornik liberalen en 11 clericalen te Luik 12 clericaleu 10 liberalen en O socialisten teLeuven 15 liberalen en 7 clpricaleo In verscheidene dezer steden zullen de verhoudingen der partijen nog worden gowyzigd door de verkiezing voor werkbazen en werklieden op Zondag 24 dezer Deze zal te Geut de meerderheid g jveu aan de socialisten wier getal Kaadaleden zy met 4 en te Antwerpen en te Brussel integendeel aan de liberalen wier getal zy in bet slechtste geval met 2 wellicht met 4 zal vermeerderen Van al de prosiucie hoofdplaatseu behielden enkel twee Aarlen eu Bergen een geheel liberalen Raad Van twee andere lïrugge en Hasselt ia de Gemeenteraad enkel uit clericalen samengesteld Daartegenover staat echter dat in tal vivn kleine steden en zelfs plr ttelandsgemeeoten het liheraliame onverwachte overwinningen heeft behaald Oit feit is van te meer beteekenic omdat haast in al deze plaatsen de libt raleu gebeel alleen d i buiten alle bondgenootschap met clericalen zoowel als met socialisten zijn opgekomen Niet alleen voor de radicale linkerzijde maar zelfs voor haar boodgenootcu de socialisten is de uitslag ongunstig geweest De radicale partij beeft opgehouden te bextaan overal waar zy zich op eigen krnebt vertrouwead in het ttrydperk heeft gewaagd is zij verpletterd De toestand in het oosten blyft in de eerste plaats de aandacht eiacheu Naar men weet is nit Rome gemeld dat de Russische regeering niet voornemens is mede te gaan met het voorritul hetwelk door den Oostonrijkschen minister vtin huitenlandsche zaken graaf Goluchowsky ia gedaan Van andere zijde werd weer betwijleld of Rusland dat natuarlijk iu deze quaestie samengaat met Frankrijk inderdaad reeds tot eeu dergelijk besluit ia overgegaan Van offieieete zyde ia daarover nog niets bekend Daarentegen wordt uit Berlyn gemeld dat keizer Wilhelm nu 0 btenryks voorstel waarschyDlijk niet door alle mogendheden zal worden goedgekeurd weer de leiding wil aauvaarden Evenals bij het geschil over het rredestractaat dat tosscben China en Japan werd gesloten heeft nu ook de Duitschekeizer een uilnoodigiug gericht tot Russische en Fransche regeeringen om samen met hem üp te treden ten einde de rust in bet Turkaehe ryk te herstellen De Oostenrijksche regeenng aldus heet het verder zal zich dan hierby aansluiten en wnarschijnlyk zal dan dit viervoudig verbond samenwerkende met Lord Salisbury en den heer Crispi wel in staat wezen den sultso te nopen tot bet nemen van die maatregelen welke noodig worden geacht om de orde iu Turkye te handhaven Aan geruchten over de moeilijkheden die nn in het oosten aan de orde zyn is derhalve geen gebrek De gevangenneming van Arton zoo kort na het optreden vau het radicale ministerie in Frankryk en terwyl alle vorige kabinetten sedert 1892 niet in staat waren deu voortvluchtige te vinden blyft niet zonder uitwerking op de stemming in het land eu in de Kamer De gematigden durven het kabinet niet ten val brengen Zy vreezen zich bloot te stellen voor de kiezets en tevens de wraak der radicalen die wellicht reeds kennis dragen van den inbond der papieren by Arton gevonden Dat is de reden waarom het votum van volkomen vertroawen zulk een groote meerderheid verkreeg In de Kamer werd de behandeling der successiebelasting voortgezet Op elk artikel waren amendementen voorgesteld maar alle werden na bestrijding door de regeering met meer of minder groote meerderheid verworpen Slechts by art 10 ging het andere Dit bepaalt een recht van 11 25 pet te beffen ran giften en legaten met eeo weldadig doel gemankt aan departementen gemeenten lief I dadigbeidsvereeuigingen en maatscbappyen van onderling hulpbetoon Lebret centrum stelde voor vrijstelling te verleeoen voor deze giften Toejuichingen van rechterzyde en centrum Na e nig dobat stemde minister Donmer blijkbaar inziende dat zyn artikel gevaar begoo te loopen erin toe dat het amendement naar de commissie zou worden verzonden Staande de vergadering berandslaagde de commissie met de regeering en bet resultaat was dat deze zich neerlegde by een recht te befTeu vau de boveugeuoemda giften volgens het tarief der nalatenschappen in do rechts lyn dus vau hoogstens 4 pet in plaats van de ooraproukelyke IIV4 pet Van dat gunstige tarief zouden echter de Hefdadigheidavereenigiugen erkend itti zyu van openbaar nutt niet profi teeren maar slechts de gemeenten departementen en openbare weldadige instellingen Na heftig debat waarin Tooral de rechterzyde en een deel van het centrum hnn beat deden om alle vereenigingen van dezelfde voordeelen te doen genieten werd het daartoe strekkeud amendemet met 318 tegen 208 stemmen verworpen en het artikel gelyk hot door regeering en commissie was gewy igd aangenomen Op vet zoek van Cocbery bealuot de Kamer Zaterdag aan te vaugen met de behandeling van de begrootiug voor 1896 De oprichting van een werkliedenglashla y ery ta Carmaui is een stapje gevorderd Het bestuit 19 altliana gevallen urn een fuoriek op te richten met een bedryf kapiianl van eeu millioen francs byeen te brengen door middel van een tombola van vijf milüoen nummers tegen 20 centimes per nummer De fabriek zat geen coöperatieve vereeuiging zyn de werklieden zullen geen loon ontvangen doch zich evenmin beschouwen als eigetiaars van de fabriek zij moeten allen aaudeelhoudera zyn Over de vraag wat er met de win 4tmoet worden gedaan is men het nog niets eens gewordea Het comité dA verdere plannen moet ontwerpen telt 45 ledeu waaronder 10 ledeu van Coöperatieve Vereenigingen eu even zooveten van Verbrmkatereenigiugen De vergadering waarin bet comité gekozen werd was echter zeer onueuig en rumoerig eu er zal nog wel heet wat water door da Seine loopen voor dat de glasblazery er ia In den loop van een onbedaïdend proces ia de naam bekend geworden van de edelmoedii e vriendin die Rochefort 100 000 francs voor de glasblnzerp van Carmaui geachonkeji heeft Het is eeue Mme Dembiinr een volbloed sociutiite G8 jaren oud die drie jaar geleden reeds gelijke aom voor liefdadige doeleiuden aan den redacteur der IutraDBigoant blykt te hebben toegezonden Het nttreden vau den heer Reitz als president van den Ürauje Vrijstaat is vo atreict niet onverwacht Reeds meer ditu eeu jaar was hy zoo lydeuU dat hy de staatstaken niet behoorlyk kou behartigen Hij vertrok in Mei nnar Europa eu stelde zich ouder boLbaudeling van een specialiteit te Heidelberg In Augustus keerde by naar Bioemfonteiu terug doch zyn toestand was met veel verbeterd President Reitz ia een man van ruim veertigjarigen leeftijd Hy was in 1888 toen president Brand stierf voorzitter van het Hooggerechrshof Reitz werd in November 1898 herkozen Sedert zyn optreden ala president toonde hjj eeu groote voorknmeuheid voor Engeland Iu 1890 stoot de Oranje Vry taat met de Engelscbe kolonie in Zuid Afnka eeu tolunie eu later droeg de Volksraad aan de Kaapkolonie den aanleg en het beheer der apoorweglyn iu den Vrystaat op Doch sedert is er veel verkeerd De Engelscbgeziude meerderheid in deo Volksraad beeft langzamerhand plaats gemaakt voor een nationale meerderheid die nauwer aanaluiting zoekt bij Transvaal En zoo zal de verkiezing van een nieuwen president plaata hebben onder een geheel andere leuze als in 1888 Heeds hebbeu de besluiten in deu laatsten tyd door den Volksraad van den Vrystaat genoii en Hotoond welken weg men op wil De annexatie van Amatongolaud by de Kaapkolonie werd betreurd de tolunie met die ki lonie zal niet hernieuwd worden en eeu voorstel is gedaan om den spoorweg te doen aunkoopen door den staat Bovendien zyn reeds geruimen tyd onderhftudeliugeu hangende om tn sschen Transvaal en den Vryataat een statenbond te sluiten In Pretoria en iu Bloemfontein wordt yverig voor dat doet gewerkt en de verkiezing van een nieuwen president kan er veel toe bydragen om dat verbond tot stand te brengen MAR TBERIOHTEN Gouda 81 Nov I8d Onnen met raldoenden aanvoer De verkoop giog langzaam tot iets lagere pryzen Tarwe Zoeuwsobe ƒ 7 20 ii 7 80 Mindere dito 6 80 tl 7 Afwijkeade 6 10 ƒ 6 60 Polder ƒ 6 i ƒ 6 60 Eogge Zeeuwsche 4 40 a 4 60 Polder 8 90 s 1 80 BaitenlaDdsohe per 70 k ƒ 8 60 a S 80 Gerst Winter 3 80 4 86 Zomer S 75 Ü 4 Cbevallier ƒ 4 76 l f 6 8B Haver per heet 2 B0 i 8 26 por 100 kilo 6 60 a 6 28 Heaaepiaad Inlaadiob 7 7 S6 BuiteoUndsohe O i 6 Sft Ksniriezaad 7 60 8 76 Koolzaad 6 60 a 7 60 Erwten Kookerwten ƒ 9 i 9 76 Niet kokende ƒ a Buitenlandsohe voererwteo per 80 Kilo 4 76 i 4 90 Booaen Bruine boonen 10 50 a ƒ 11 60 Witte boonao ƒ 11 76 k f 12 50 Ouivenboonen ƒ 6 90 è 6 8B Paardeaboonea 6 IO a 6 0 Mtia per 100 Kilo Bonte Amerikaansobe 4 90 i 6 10 Cinqusutine 7 4 7 25 VESMA aKT Melkvee goede aanvoer haodel en prijzen vrjj wel Vette varkena goede aanvoer btadel matig 16 a 18 ct per half KG Biggen voor Ëugelaud goede aanvoer kandel matig IS g a 14 at per half KG Magere biggen goode aanvoer handel tlauT ƒ 0 36 a 0 70 per week Vette sohapon goede aanvoer handel vlug ƒ 12 a 24 Nuchtere kalven red aaovoer handel vlug Ö a ƒ 10 Graakalveren goede aanvoer handel vlug 40 a 78 Folckalveren ƒ 8 a ƒ U Aangevoerd 83 partijen kaas Uaudel aeer vlug Ie qual ƒ 27 i ƒ 38 50 2e qual 84 iJL 36 Zwaardere ƒ 30 NoordHol Undaohe 24 a ƒ 30 Boter red aanvoer handel matig Goeboter 1 40 a ƒ 1 60 Weiboter LIB i 1 36 p Kilo iUUUlJl IParapluieê Mtanaêchoenen Êjinnen goederen enm A van OS A IvKwj E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam 20 NOVEMBKR Vor kr 101 loov 9 V 6 104 61 87 07 1V 115 100 7 70s sas lOiVi Vt loov 07 13 V 100 100 147 8V 3 V IIOV 3Vi 192 160 101 leo 98 ï i 78 loiv 10 101 8IV 10 88 106 106 4av Vi 180 108 107 10 lor 118 131 169 37 118 alotkoeri S i 101 100 83V 961 108 10 O 80 Neoerland Cert Ned W 3 l g dito dito dito 8 dito dito dito 3 HoNGAE 01 1 Goudl 1881 88 4 Italië Iu8ohrij ing 1802 81 5 OoüTENH Obl in papier 1869 5 dito tn silver 1868 6 PüUTUQAL Oblig met coupon i dito ticket 3 fluBLANu Obl Biaaenl 1804 4 ditoaeoouB 1880 4 ditobijHoths 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito iu goud leen 1888 dito dito dito 1884 dvAHje Porpet lohuld 1881 4 TuaKllJ Uepr Conv leen 189U 4 Geo leening serie D Qoo leening serie O ZuiuAfb UiP V obl 1892 6 AiBXioo Obl Buit Soh 1690 6 Vbniedrla Obl 4 onbep 1881 Vhsteeuam Obligation 1896 3 aoTTBRUAM Stod leou 1894 3 Viu N Afr llandelsv aaud Affludsb Tab Mg Certificaten DdiiMaatsobappij dito Arnh Hypotboekh pandbr 4 Gult Mq der Vorstenl aand a Gr Uypothookb paudbr 3V Nederlaiidaohe Imnk aand Ned IlandelmaH h dito N W t Pao Hyp b pandbr 6 Rott Uypotheekb pandbr 3 Utr Hypotboekh dito 8V9 UoaTKKa Ooit Hong bank aand KusL Uypotheekbank pandb 4 Vi AiiKaiKA Ükjuit bypoth paadh 6 Maxw L G l r Lieu cert 6 H ü lloll lJ 8poorw My aaud Mij tot Expl v at Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dUol891 dito 6 lTALi Spoorwl 1887 89 A Kobl S Zuid Ital apwmij A H obl 8 PoLBN Waraohau Weenon aand 4 aoaL Gr Euas Spw Mij obl 47 Baltiaohe dito aaud 78 Fastowa dito aaud 5 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Ch Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 MBBiKA Cent Pao 3p Mij obl 6 Ohio tNorth W pr Cv aand dito dito Win St Poter obl 7 Denver Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud Louisv NRBhvilleCert r aand j Meiioo N Spw Mij lehyp o Miss Kanaaa v 4 pet pref aand N York Ontario b Weet aand j dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 9t Paul Mian h Manit obl 7 Ud Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Liuo Col Ie hyp O 6 Oamaoa Can South Cert v aand Vbk C Rallw k Nav leb d o O Amaterd Omoibui My aand Rotterd Tramweg Maats asud Nbo Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand S Bbloib StadAntwerpenl887 S i Sud Bruaael 1686 ï a UoKQ Theisfc Reguilr Geaellach 4 OoaTENR Staatsleening 1860 6 K K Ooat B Cr 1880 8 Spanjb Stad Madrid 8 1868 Nkü Ver Bet Hyp Spobl eert T iwr qi TT