Goudsche Courant, zaterdag 23 november 1895

No 6823 Zaterdag S3 November J805 34ste Jaargang GOUBSCHE COURANT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr 8 ier drie maanden ig 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vaii 1 5 regfels è 50 Centen iedere re el meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Agentanr bg de Firma Wed BOSMAN te Gouda ftl k Het beste oiuehadclykfte m makkelylute poetsoüddel voor Heena en vooral dimei en Kiadcrachoenverk MH de Appretuur van C H Muller 4 G S lf J Btrlla 8 uth Str 14 Men letiwcocd Liv op naam en fabrlelcamerk Vtrkryibur ly HawH liikallHi In ithtMwwK lalMterlM Are tryM at MU atntraal D petkv W SwdMiu Ar lwa O Burgerlijken Stand GEBOREN 18 Nor Arie ouders J Vermpulsa aa E OtuToort 19 Catbarina E izabatb coders J vao Leeaweo en P J NiaaveDhagzeD Elisabeth oadsrs L Sigoer ea C tan der Hoogt Jobaooa Cornelia ondera D A Tto Waas en J Bood 20 Jobaona ouders P M Elook ea 1 de Keizer GEHUWD 20 Nor F G Bakker en N N Bos Oeeuwlik OVERLEDEN P Scbouten 10 j ADV£RTENTI£N Voor de blgkeu van deelneming by het oreriyden ran onzen Oom de heer DIKK NOOTHOVEN rm GOOR te AmtUrdam betuigen wg onzen oprechten dank J M NOOTHOVEN tas GOOB J A T NOOTHOVEN riii GOOR ROÜSI rAN LiMBURd Oouda 20 Norember 1895 Êoudsche Kaas Geregelde leverlog gevraagd VAN Goudsche Kaas 1 en 2 § ooi t aUeen veehouderti komen hierroor in aanmerking Offerten per brieij onder No 2397 by dan Uitgerer dezer Courant Oi j AUerrvege bekroond m Eere Diploma s Gouden en ZiWeren Medailles benerens EereDiploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicêgo 1893 ia het Werelillieroeinii Dniim liorsl floiiii Exlracl MELIANTHE UIT D Machinale Fabriek DE HONIGBLOBM rAH H N tan Schalk Go gereatigd te Gravenhage Geen middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHEBUOBPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verachillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest OSJdIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de orertaiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE ie verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwyzing roorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te s öravenhage P Verkrygbaar bg H A WOLFl Drogiflt Markt Gouda B H VAN MILD Veerstal B 126 te Jouda k BOUMAN Moordrecht S C RATELAND ÊoêWop B V WIJK Oudeaairr StoUwerck sche Borstbonbons gefiibrioeerd na voorHchrift van den kon Uniïorsiteita Prot Oehm Eotrad Dr Harlesi Bonn hebben sedert 50 Jaren als Terzacfatend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademings organen uilsteekende diensten bewezen Bg spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bgzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pakjes i 25 oent Alom verkrijgiiaar Ooudt Snslperidruk ran A BaiNlHAN k ZooK Prijstrekhing 12 Decembar500 000 Mark als hoofdprijs iu het gelukkiKSt geva biedt de nieuwste groote Guldveflotlng die door de Hoogt KaK 3 i fC i Huiuburg goedgtikeurd en gewaarborgd is De voordauliga ïorichtiDg van het nieuwe piaQ bestaat aann dat ia deu loop ran slecbts weinige maanden in 7 verlotinguo van 119 000 loten 56 200 prijzen bedragende 10 81 720 Mark ter roU lif e beBÜssiui zullen komen daaronder z n kapitale prezen van eveotueel 500 000 Mark bij uitnemendboid echter 1 prijs aM 300 000 1 prijs aM 200 000 1 pnjs aM 100 000 pr jzen aM 75 000 1 prijs iU 70 000 1 prijs aM 66 000 1 prijs aM 60 000 l prijs aM 66 000 2 prijzen aM 60 000 1 prijs aM 40 000 8 prijzen s M 20 000 21 prijzen iM 10 000 prijzen a M 5 000 109 prijzen a H 000 m prijzen k M 2 000 821 prijzen a M 1 000 1325 prijzen ÜM 400 38060 prijz aM 166 16590 pr üM 300 200 160 1 3i 100 98 69 42 S0 De prijatrekkingen zgn rolgen plan van ambtswege vastgeeteld Voor de aanstaande eerste prgsirekking dezer groote door dan Htaat gewaarborgde üeldverioting koet 1 geheel orig lot slechts Mark 6 of S 50 1 half 3 1 76 90 1 t L kwart tügen iazendiug van het bedrag in bankpapior of per postwisBol Alle commissies wordea onmiddellijk met ds grootste zorgvaldighoid uitgevoerd on ieder spetter ontvangt van ons de roet iet wapen van den Staat voorzieHe Origineele Loteu zelf in hni en By iefliTo bestellïng wordt het vereiachte officieele plan waaruit de venleelinp der prijzen op do Tcraohillende klassen als ook de betreti endo inleggelden te vernemen is gratis bijgevoegd en zonder wij aan onze Begunstigers onaangevraugd na elke trokking de oiücioete lijstea De uitbetaling der prijzen reschiedt steeda prompt ouder waarborg van don Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen vai Nederland bewerkstelligd worden Ons dfebiet is atoecb door het geluk begunstigd en onder vete Imdere aanzienlijke prijzen hebben wij raoermalon volgens oflioiaele bewijion de eerste lloofdpryzen vorkregen en on o tteguuatigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz liet ia te voorzien dat bij deze op den hechisten grondslag gevostigde onderneming van al kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoukon derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk in elk gevat voor den 12 DECEMBER k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en ïeldwisBolmirs in HAMBURG l B Hiermede danken wij voor het vertrouwen 0U9 tot hiortoe geschonken en daar wij bij het begin dor nieuwe verloting ter deelneming inviteeren zullen wij ool vi or het vervolg bemoeid zijn door een stipte en reeetu bediening de tevredenheid van onze gMcrde Begunstigers te verwerden FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ IN Gheiuisobe Wa scherij VAN H OPPEIMIIËIAIËK 19 Krutakade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepêt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en verven van allo Hoerene4 Dameegarderoben alsook alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het atooraan van pluche mantels veeren bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar de nienwate en laatste methode geverfd Allo goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onachadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens nitbreidmg der fabrieken zgn de pryzen 25 gedaald Te atoomen goederen als nieuw af leverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Go Dac fin Bois t X 40 4 Liter X a OOOKAO TIN BOIS Tan Aé SsolAM AKOBTma wordt f toT nl In rMmeg d D mKDd lUaMlwn yb4 6 latter tBboad Toondia ▼ UI Ikat etMt TWQ Dr F F VAKT HAKSL BOOS yroefflMoh k f 1 80 DltatallMrf TwktUSav kUi P H J V WANKÜM firma Wed P J MELKEfiT üosthaTOn B U4 Qouda Vermeng t Uwe Koffie voor de helft met mmME S EHM M LS EDFFIE en gij bespaart S3 centen per pond m Kantoor en Schrijfbehoeften in DOOZEIN en PAKKEN Uitstekend geschikt voor SINICOLAAS CADEAUX Inwikkcipapier alsmede VetvrlJ Papler voor H H Slagers VBRKRIJGBAAB BIJ A BUIWKMAlSr Zn Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Tbans is ds 2fie oplage rersclienen van het boek Do Ze Beprostd ea aan bevolen door de heeren Prof Dr Heriniére Parijs II Frengruber II Oujardln Bau metZ Parijs BoUChot Parijs Geil Rath Dr Schorlng Kms Gez Ratb Dr CyurJlOWeoh ky Weenen Opperstafarts Dr Jechl Weenen Opperstafartfl Dr SohieSl Üissig Cbef arte Dr Darses Parijs Ckof arts Forestler Aken Distriotsarts Dr QroBsmann Johliniren nit f Distriotsarts Dr Busbach tAï Kranlirts Dr Stelngreber Cliarenton Consul Dr v Asohenbaoh Corfu Dr med COrrazza Venetië II Angeville Parijs Lavabre Parijs Wille Taufkirolien CablliOt Arcachon Fortget Lonzao QulUoaeau Bor deaux 1 IiabatUt Bordeaui Bougavel La Fer riiire L HirsohfeU Woflnen 9 II Lieber lansbmck II II Hammer Plauen II II Weiner Weenen n AuSt Broctou Hatusohleebner Briin uuvziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel van dit werkje is keania te verspreiden omtr ent 1en aard der senuwzwakte hare oorzaken en reroLgeo oaderrieht te gaven en genezing te vinden Het handelt over het bekend worden van de Physiologiscbe ontdekking iioe op de eenvoudigst denkbare wijze op ons zenuwgestel kan gewerkt worden en wel met een succes dat zoowel een groot aantal uttstekende artsen als de geneeskundige pers aanleiding tot discussie gegeven heeft Het wordt derhalve san ieder die aao ziekelüken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigbeld lijdt welke zich kenmerkt door hahitueele hoofdpijn migraine congestie groote gevoeligheid opgewondenheid Slapeloosheid algemeene lichamelUke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getrotten zijn en aan de gevolgen daar van Igden zoomedo aan verlammingen Spraak verlies of moeielijk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pijn in dezelve partleele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz on die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulptniddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanallo porsonen die vreezen door beroerte overvallen te worden en d artoe reden hebben wegens verschijnselen van voortdurend angstgevoel boneveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen vanduiteligbeid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aau allen die tot de bovengenoemde cathegorien van zenuwljjdersbahooren zoomede aan bleekZUChtige en daardoor lot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet bezit van bovengenoemd boekje te stellen dat franco en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam M CLÉBAN it Oo Helligeweg 42 Rotterdam F E vak santen KOU P Korte Hoofdsteeg 1 DtreChtiLOBRÏ Si POBTON Oudegracht b d Gaardbrug P 82 c f 8S Si 9 Boek en Steendrukwerk rr Si os in verschillende Soorten en Prijzen van af l de 25 stuks BIsI L BRINKMAN ZN cc PUIKE CDDS BmaWÏNKELfcC SCHIEDAMMER GENEVEH Merk NiaBLTOAP K IM KUJKI Sri MVi Rvi Rw en iii Rns iiv w ssnii iii Verkrijgbaar bij M N B PEETERS Jz Als bewijs van echtheid is caohet en kurk steeds voorzien van den naam der Firma P HOPPE WIJNHANDEL VA ALPI Ë LEUEBOER TE BOXIEBDA U Depot A NORTIER 0ouwe C 34 35 BINNENLAND GOÜDA 22 November 1895 B het gisteren te s GrareohB e gehouden eiamen M O Boekhoadea S XII is o a geslaagd de heer C J rttn Hemert te Waddiokiveeo Te Oadewater trad als nutsapreker op de heer P Haet Tan Goea TransTaal en zaae bewooeri was bet onderwerp zgner lezing De icbetaen die spreker g if ran t laod en Tolk waartoe by langen t d behoorde waren recht interessant en veerden dan ook zeer toegeinicht t Waa een goede gedachte van den ipreker eene nog al groote rerscbeidenheid van Toorwerpen en photograph ieën op ZoidAfrika betrekking hebbende mede te brengen en in de pauze ter bezichtiging te stellen Na de TraaBTaalschetFen gaf de spieker nog een Tiertal kleine bydrsgen Na hetgeen voorafgegnan was kouden deze niet dan zeer matig befallen Wanneer de heer Haet mocht guedvinden hiervoor in de plaats nog eene enkele schets aangaande da Tranaraal te gevpu en too van al de schetsen samen een Traoavaalavond te maken bet geheel zou er naar ons voorkomt by winnen He oUtia tB Sliedrecht heeft een T fUl Rotterdamsebe Teedr ven gearresteerd die verdacht werden fa de wed J Klein een doos inhondende 8 a 10 portemonoaies en b B Visser een paar vronneschoenen te hebben weggenomen Nadat van een en aoder procesverbaal was opgemaakt zyn de verdachten weder op vrge voeten gesteld Bet Haagiche Dagblad verneemt oit goede bron dat by den minister van oorlog bet voornemen bestaat een wyiiging te brengen iu de verhouding tusachen leger en schutteryen Tot DU toe was een der eerdte plichten van militair en schatter om elkaare rangen en graden te erkennen en dieaovereenkooiatig het militair saluut te geven De minister ocbyut van plan te lyn binnenkort hierin verandering te brengen en elk verband tusschen leger en HchaUerij af te snyden Bet wederzydsch salnut zal worden afgeschaft Volgens het Dagblad c hebbeu reeds verlebeidene officieren der dienstdoende schutterg te 8 Grarenhage faun voornemen te kennen gegeven om indien deze maatregel wordt toe gepast hun ontslag aan te vn en FEVILLETOK Voor wien zou die ijnP Hooger ea hooger richten zij hem op Hij boort roepen Waar is HsDDesP wg noetea Haunei hebben Eea koud zweet breekt hem uit zijne haren rijzea te berge Het ie dus reeds ootdekt maar er wm toch niemand bij l eawoordtg Daar ataat hg reeda middeu oader da roeDBchen sla Ey hem zien sullen zij hem Krijpe O welk eeo dood welk eene achaade Eu daar giuda ran het kerkhof komt zijn vader komt zijne moeder aan zij nenken hem zjj geven hem een teekeu dat hij tot hen moet komen om zich te verbergen Maar hoe zal hg uit de menigte komen hoe zal hy al deke measchea outwyken Hg kaa Qei ena eeo aohuilhoek vinden Allen irgzen naar hem allen I Er ia Toor hem geen uitweg l aar van de hoogte naderen Kaaper de karrejongen en GiDxenLeen hg heefl z n kameraad geminacht maar wat tou datP Kasper heeft hem egn bulp doen aanbieden wie weet of deze hem niet redt O mocht deze ziob ala dief aangeven en hem vrg spreken wat geeft zoo n karrejongeo om een goeden naam om het leven Arme Magdalena dan bl ft gij alleen aehter t Zg schreit met den tip van haar oorachoot wrgft zg zich de oogen ala bad zg jfitiM verooratn wat lut baar broeder geschieden Een eenvoudig vrouwtje aan de Weeaperzyde te Amsterdam eene behoeftige weduwe had een negenjarig zoontje dat tengevolge van spraakgebrek achterlgk van geest was Men ried haar aan het jongake wilde het niet voor zyn leven in deern ia waard igea toestand blyven op eene iorichliog te down waar het van zyn gebrek zoo kunnen worden genezon Moeder bad daarvoor echter geen geld en nu kwam zy op het idee om de hulp van de Koningin in te roepen Een rekeatje werd geschreven en opgezonden en niet lang daarnn kwam iemand van het hof een onderzoek instellen naar den toe tand van de weduwe en haar kind Een gevolg hiervan was dat de vronw dezer dagen verblyd werd met d mededeeling haar door tnsschenkomst van den bnrgemoes ter van NieuwerA mstet gedaan dat de Koningin besloten had voor baar rekening den knaap te doen opnemen in de inrichting voor tipraakguhrekkige en achterlyke kinderen van den keer Kingma te Amsterdam Is de Passage te Rotterdam particulier eigendom of moet zy als openbare etraat be sohouwd worden Deze vraag werd gisteren aan het oordeel van den kantonrechter in bat eerste kanton aldaar obderworpen Gedagvaard was J de Vries wien ten laste gelegd werd dat hy voor zyn winkel lia de Passage een vogelstandaard en blöéifi anïl heeft geplaatst zonder daartoe vergunning te hebben van Bnrg eu Weth Door het O M werd deswege i 1 boete snbs 1 dag hechtenis geëischt Bekl voerde tot zyne verdediging aan dat hy geen vergunning behoefde omdat dt Passage een doorgang en geen openbare straat is dat de eigenaar elk oogenblik het recht heeft den doorgang af te sluiten wat ook meermalen is geschied dbt de politie er alleen komt Borveilleeren wanneer dat door deu eigenaar gevraagd wordt en dat de bewoners steeds door Gedeputeerde Staten vrggesteJd worden van het betaten van belasting voor deuren en ramen Op deze gronden vroeg hy ontslag van rechtsvervolging By repliek vond het O M deze verdediging zeer zonderling Immers het zon den winkeliers niet voordeelig voorkomen wanneer de Passage werd afgesloten Volgens het Wetboek van Strafrecht is verboden bet honden van aanstootetyke toespraken in het pnbliek het aanheffen van aanstootelyke liederen eu het uit tat eu van aanstootelyke gravures en nn zou wanneer die verdediging opging datalleti in de Passage rao en geschieden Dupliek hteef achterwege omdat de kanton zal Hoe goed ziel Hagdaleoa er nit I Beter dao k1 de andere deerna an het dorp zij ia ook geen kind meer wel neen zg is volwaaaen FIij heeft bt r nog nooit zoo goed opgenomen zij ataat immers ook beneden al de andere meisjea in het dorp Arme deerne gij tuit uw broeder behouden ik zal hem loakoopen o ilc heb geld veel geid een kist rol ouder mijn bed Maar geatolen alles geatolenl roepen de mensohen ala konden zij zijne gedachten raden Hal wat ia datP Daar komt uit het midden van het volle da heul met zijn acbarlakenkteurigen mantel te voorschijn recht op bem toe fiKaaper Kasper aohreeuwt bij laidkeela ata mij bij weea gij de dief en laat mg vrg Maar Kaaper is weg Lena ia weg alleen de beul ataat oaaat hem grgpt hem Sn van bet kerkhof dringt de atemzijner moeder tot hem door Is er geen geestelgke die aagn kind in zijne laatate ure helpen kan moet dan mtjo kind voor eeuwig verloren gaan P Laat nij los roept Hannes in doodsangat en spant al zijne ktaohten in om ziob los te acheuron Daar o allea ia verdwenen hg is alleen op zijn kamertje en do maan schijnt helder en klaar op bem neder Het waren dua alechts droombeelden die hem Boo beangstigd hadden O hg heeft immers nooit geld uit de lade van den molenaar genomen Ja jawel I dal blijft werkelijkheid daar hangen de kleederen en waarmee zgn ze betaald f Hij is dua inderdaad van den rechten wjg afgewüken en ijdele hoogmoed heeft hem tot sohaade gebracht Den volgenden morgen bg helderen zonnesohijn zag allea geheel andera dan in den atillen middernacht by het maialioht rechter bepaalde dat n g nis getuige zal worden gehoord de commissaris van politie iu du Ute afdeeling Men meldt uit Haarlem Mevrouw Van W is op verzoek van haren eeh enoot in de gevangeuia a la pistole geplaatst hare goedereu werden gisteren uit ren gebracht Ala verdediger beeft zy gekozen mr Van € tigh te Amsterdam De heer v W moet verklaard hebben dat zQne vrouw op 5 November toen hy een der Irindereu die by eene buiselyke oneenigheid tvHchen het echtpaar tegenwoordig was naar bf ven bracht van zyn afwezigheid gebruik gemaakt bad om het antipjrinom in het bier te doen Niet alleen binrin maar ook in flessohen die niet in zyu handen zyn geweest is aotipyriunm nevonden Mevr Van W heeft eeo tegeneiscb tot echtscheiding ingesteld Voor haren echtgenoot treedt daarin op mr Caroli te Amsterdam De concept regeling door de voorstelten van Bt in de Tweede Kamer aangenomen ameode t ment om de rywieleu als belastinggrondslag ëp te nemen is ontworpen en die in het wetsont erp zou moeten rolgen op hoofdstuk IV op regeling van den grondslag paarden luidt u Hoofdstuk V Belasting naar den zeiden grondslag Art De belasting worde gebev4in ten bodrnga van f 5 per jaar voor elk rywiel ingC richt voor ééa persoon en van f 7 50 voor elk rywiel ingaricht voor meer dan ééa per soon a wegens het houden hier te lande van rywieleu ter beryding van den openbaren wegdoor den houder of de leden van zyn gezin anders dan hy uitsluiting in de uitOrtaningvan eariig beroep of bedrijf b wegens het beschikbaar houden hier telande behalve voor zich znlvao en de tedeavan eigen gezin van rywieleu ter berydintrvan den opeuharen weg door anderen met iude itoefening van eenig beroep of bedryf Varwisseling van rywiei staat den belastingplichtigen bonder ytj onder voorwaarde van kenniageviug aan den ontvaofter der directe belasting van deu dienstkring binnen welken de houder vroont Art Elk rywiei op den openbaren wög gebezigd moet gemerkt zyn met een onnitwiscbbaren stempel bevattende een volgnommer en overigens ingericht naar een door ons te f eTen voorschrift Bovendien moet elk op den openbaren weg gphezigd rijwiel voorzien zyn tmu een bordie De eereta onaangename gewaarwordingen van de knaging des gewetene waren voorbij de fraaie kleederen aan dan kapstok zagen er zoo aanlokkend uit Hij sal er mee pronken eu wat ze kosten wie zal daarnaar vragen Do molenaar zal de kleinisïkeid niet miasan hij zal voor het vervolg wel oppassen zijn geweten zal dua wel tot ruat komen Maar hierbij bleef het niet hij had de tonde eenmaal den vinger gegeven ze hield bem vast bij de heele hand Boven verwachting verwekte hg opzien tn zijn nieuwe pak Toen hg den molenaar en diens vrouw naar de kerk reed bloven de jonge meiajea bij het zien van den knappen jongeling en zijn fraaie pak van verraaaing staan En ie de kerk kwam er geen einde aan het omkijken en wgien en Quiiteren Bij het uitgaan had Katharina aan Lotje gezegd Hannes bad het zelf geboord Zie eens wat die jongen er mooi uilziel hg heeft zeker eene erfenis gekregen of den boogaten prgi getrokken 1 Wie had ooit gedacht dat hg zoo voor den dag zou komen O hoe streelde dit don molonaarakneoht al zgne gewelenaknagingon waren vergeten hg zou er voortaan geen Iaat meer van hebben Kn bg bracht inderdaad door allerlei verstrooiing te weken de stem in zgn binnenste tot awggen hj bleef niet ataan bij den eenten atap Hg had geld noodig hij hadzgn zelfvertrouwen van weleer herkregen hg lachte en stoeide met de deernen vaa bet dorp en deze waren altijd vriendelqk jegens den knappen molenaarakneobt Hij kon er niet buiteo deze en gene eens een presentje te geven maar zgn geld waa daartoe niet voldoende wat had bij niat reeds voor zich selvofi noodlg t Maar ds gsligaabtid ea aan gtid t komen vertoonende aan weerskanten of van achteren bet in de vorige zinanode vermelde nummer duidetyk zichtbaar op een afstand van 50 meter en in een door ons te bepalen klaar versohillend voor de naar letter voor de naar letter b van het rorig artikel belastbare en voor de uitsluitend in de uitoefening ran beroep of bedryf gebraikte rywielsa De bepalingen omtrent stempelen nnmmarbord zijn niet toepasselyk op bet rywiei van millitaireo veldwachteri pontbodeo eö andere beambten wanneer zg in dienst zyn en uniform dragen of vao eenig nitwendig zichtbaar dienstteehen vaL overheidswege vostgeiteld voorzien ayn s Voor eenige dagsu is by een iloger in Het Haag te Rotterdam f 500 gestolen Thans zyn daa verband met dezen diefotat drie jongens e wee meisjes van 15 tot 20 jaar ood aangehouden Onder hen bevinden aicb de beide hoofddaders Na het plegen van den diefstal gingen zy van de meisjes veltgezeld een reije oaor Amsterdam roaken roer het grootste deel van han gestolen gald werd verteerd Verschillende goederen als kleeren loze artikelen enz werden gekocht en aan de meitijea ten geschenke gegeven Een der aangehoudenen ontving een gedeelte zyner opvoejlinji io den Kruiebetg met Ëoeveel brutaliteit de dieven te werk gingen btykt uit bet volgende bericht in de N K Ct De inspecteur van politie H Brinkman dia een hanuer op het fiaagschereer arresteerde nadat deze zich aohterTolgd wetende danr de TJocht genomen bad er niet aan denkende dat die gang doodloopt werd daarby achter in deze nauwe en by avond zeer donkere gang onverhoeds met een dolk bedreigd Gelukkig kon de inspecteur uog iotyds den pols van den aanvaller grypen en hem het wapen uit de hand wringen Ëen re de medeplichtige in dezen diefstal is nog niet in baucien Toch is reeds gebleken dat de dieven zich met hen aanhang behalve te Amsterdam waar da buit grootendeels verteerd werd ook nog in andere plaatsen hebben opgebondfD De instructie iu deze zaak duurt voort ea brengt menig stnaltje van geslepen diefachtigheid aan bet licht De tabel den burgemeesters tot inTulling toegezonden ter verkryging van de nooUige gegevens voor de samenstelling van regeeriogswege van bet overzicht omtrent de oit kom ften vnn den oogst van 1895 verschilt deed zich dikwijls genoeg op al stond het bureau niet altijd open hg ontving dikwgla geU voor zga meester en dsze kon niet alle beati llingen aarekeoan Op deze wijze voud menig geldstukje den weg naar d n zak van den knoobt en wanneer in de stilte van den avond beangatigende gedachten in hem opstegta wel nu er was oen kroeg in bat dorp waar alle vrolgke jongens bgeen kwamen en daar mocht bg niet ontbreken Rr werd gedronken en gedobbeld tot in den nacht Wanneer bij dan laat naar buis kwam sliep hij van varmoeldheid apordig in ea zgoe laatoto gedachten waren boeveel hg gewonnen of verloren hhd en hoe gaarne alle deeroen hem lijden mochten De arme Leca en haar broeder waren hem geheel uit de gedachte gegaan wanneer de eerate met hare ganzon hem vaorbg kwam en hem medelgdend en droevig aanzag dan ontweek bg hare blikken a schudden opnieuw zgn geweten wakker en daarvan wilde hij niets weten Zoo ging bet met Hannea al meer eo meer naar den grond Dewgl hi echter al te uïtgeUteo werd ontweken bem allenga de beter gezinde meiajaa ea knapen Dit maakte hem nog losser en buitensporiger hij had rust noch duur bg verkpselde verdronk en verkwistte eens anders gald op do grofste wiJBS Eensklaps ging bg dec molenaar een licht op er gebeurde iets dat hem aanlehiing gaf zgn knecht te verdenken hg bracht dit in verband met anders omstandigheden en deed ziob zelven eindelijk de vraag Hoe zou Hannes han al bet geld komen dat kg verteert Wardt tmtlgi