Goudsche Courant, zaterdag 23 november 1895

r De heer Gerritsen pUii ook voor de winkeliers omdat niets voor een woning hinderlijker ïa dau een winkel De minister van financiën heeft in da stukken de vrystelliug van winkels reeds con araore verdedigd KoPti cbolen weuscht hy vrygesteld te zien terwijl krankzinnigen gestichten van zelf vry zyn omdat zg tot de ziekeohnizeu bebooren Om de vereenigiagen die geen winst beoogen en toch entree willen heffen Ie gemoet te komen stelt hy toor de entrée s tot 20 cent vry te stellen De beer Goemin Borgesins bestrydt met eadrak de vrystelliug der nink ls op gronden van biltykheid in bet belang der contnbuabelen en van de schatkiit Het amendement van de Commissie op art 4 om winkels en lokalen voor uitstallingen niet geheet vry te laten maar gedeelteïyk te belasten werd met 63 tegen 27 stemmen aangenomen Te Steveoaweort bevindt zich een meisje dat gedurende 216 dagen voedsel nog drank beeft genuttigd en niettemin er gezond uitziet Alleen bood zy sedert 3 Januari jl het bed Aan Het Centrnmc wordt omtrent deze onverklaarbare gebeurtenis het volgende medegedeeld yan de velerlei hypothesen voorheen geopperd door mannen van het vak dia tot haar werden toegelaten blyft schamel weinig over Waar Je een van hysterie gewaagde meende een ander met een geprononceerd geval van auto BUggestie te doen te hebben Als dit alles maar geen boerenbedrog is op groots schaal waarschuwde een derde Een Belgisch doktor oud teerling van wylen Charot die ingevolge een van wege een Brosselscb dagblad ontvangen opdracht Maria Cretskens in Mei kwam bezoeken in gezelschap van een photograaf was van meening dat er bypnotiime in t spel was en zij het op dien voet niet lang zal oitboudan Sinds is er heel wat water door de Maas naar zee gestroomd zonder dat er ook maar de minste veraudering in den toestand van het meiffje te bespeuren valt Haar geluatsklenr is nog steeds die van een perfect gezond persoon wat ook geldt van de lichaamtemperatuur en den polslag Naar zy aan een bezoeker onlangs VA rzékerde scbynt een dag haar een uur toe zoo saol vervliegt voor haar de tyd De ouders van het kind welke van hui oit bekend staan voor brave rechtschapen lieden en by de zaak geen cent voordeel hebben gaven en geven berhaaldelyk de plechtige vertekering dat bun dochter van af 18 April letterlgk niets ook geen dronk water over de lipften kreeg buiten da H Communie Den I7eu gebruikte zy voor t laatst een weinig wyn met water gemengd Achtenswaardige personen uit de bourt die op elk uur van den dag toegang hebben tot de hoeve door my ondervraagd zeggen voor do goede trouw van den heer Cretskens en diens gezin te durven instaan en de inwoners van Stevensweert wien het overigens in deze aan een zeker scepticisme niet ontbreekt deelen nagenoeg algemeen dit gevoelen In ieder ge val is er tot dusver niets geschied wat boozachterilocht wettigt Maar zelfs de baast onmogelyke veronderstelling dal Maria Cretskens eet en drinkt als een gezond persoon hoe dan verklaard dat zy sedert 3 Januari dus byna gedurende een vol jaar het bed behoud en van de bniienlurbt verstoken volkomen gezond en wel te pas bleef Van vermagering geen zweem Èer het tegendeel Om kort te gaan welke oorzaak men ook aan dit inderdaad buitengewoon verscbynsel toa ïchryve een raadsel blyft het De heer G A Odé die eenige jaren geleden zijne geboortestad Schiedam verliet om zich te Pretoria te vestigen terwierf spoedig aldaar de betrekking van secretaris van Onderwijs en werd later door een samenloop van omstandigheden door de regeering der Zuidafrikflauscbe Rppuhliek benoemd lot officieH geschie l chry Wlnterdlenst 1895 1896 AaDgevangeD 1 flOUDi ROTTEKDlU Directe Spoorwegverblndlogen met GOUDA 9 06 9 40 1 44 9 8S 10 lOTTIRDAH 10 19 10 99 lO St 10 48 10 49 7 8B 7 47 8 eOQDA DEN HAAC Boud 7 8118 3 9 09 9 87 10 80 10 80 18 19 18 88 1 97 8 88 8 47 4 4 S7 7 14 7 49 f Z6T M 7 49 8 47 1109 18 40 4 7 8 01 ï ï gw 7 S8 1118 l 4 08 8 19 JJIJ Voorb 8 07 9 08 11 17 1 01 8 80 8 86 Htf 8 19 9 18 9 87 10 07 10 48 11 89 18 49 1 08 1 7 4 0 4 17 8 7 7 44 8 81 9 10 H OUD A U T B E O H T 9 0 10 19 10 7 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 4 9 87 10 1 11 4 1 90 8 08 U V GOUD A 1 MSTÏBÖAM 10 01 10 67 18 10 8 81 11 06 l 1 16 4 8L Stopt ta Nootdorp Leidsohendam en Bleiawyk Kroisweg an Uekaadorp in ïooTerre tan die over rroegere jaren dat alleen op fafe wordt geTraagd van die laildboawgawaaien waarTan de Terboaw als een der foornaamate cultDreo in de gemeente bescfaoDwd kao worden tèrwQÏ venxeer rtiTolling onnoodig is ran graaiend ao faooiland waoneer de reeteelt en hooiland weinig bcteekent en T n tainboaw of warmoezerögewawen ïrnit en ooft wanneer deze prodocten niet gebeet of grooteodeels voor den handel geteeld wordtin Moest vroeger het oordeel omtrent den oogat worden nitgesprotcen mei oad miildf matig alechl by deze tabel wordt als maatstaf ter vergeiyiciog van deuikkomsten gesteld 100 als een uitmantende oogct 90 zeer goed 80 goed 70 rijgoed BO meer dan middelmatig 50 middatnatig 40 minder dan miJ delofatig 3Ö gering 20 slecht 10 mislukt In den toestand der werkstakingen aan de Olyde en w Belfast is neg geen verandering gekomen Qisteravoad zou echter een zeer belangr ke vergadering worden gehouden van rertegeowoordigers van alle werfeigenaars uit Qroot Britannië en Ierland met het doel aaiieeaslaiting van alle werfeigenaars te ferkrygen ten einde de macht van de werkÜedeunkvareenigingen te kannen breken De St James s Gazette c achtte het echter voloirekt niet seker dat deze vergadering tot aen resultaat Bon kooian Een verecbrikkeiyk drama is voorgevallen aan boord van het Italiaanache schip Uruguay ïlen zekere Marino Franzene bad zyn vriend Speranza verteld dat by door de politie geBocht werd wegens het vermoordeu van zjin TTOaw Het verhaal deed de ronde over het schip en Frantese werd braaf bang gemaakt 0p zekere morgen trad hij op Speranza tou en terwyl by hem da baad ter begroeting reikte stak hy bem zoDiler biykbare aanleiding dood De moeder van dan vermoorde riep om hulp iloch ontving eveneens een do delyken mei9 teek de vader die op deu moordenaar toesnelde was weldra iu eeu verwoed gevecht met dezen gewikkeld De verschrilcte passagiers vlachten en melden den officieren WKt er voorgevallen was Met sen aantal gewapende matrozen togen dezen naar het toooeel van den slryd doch het kostte hun heel wat moeite den wnasteliog dia razend met zijn mes om zich heen sloeg meester te wordtin Terwyl zyn aandacht werd afgeleid door een der offioieren die dreigde hem neder tescHeten werd hy door een der matrozen besprongen en gekneveld De Britsche Noordpoolreiziger Jackson verhaalt aldus een zyner vele avonturen in het verre noorden Io den vroegen morgen van 7 Ferbuari had ik eena ontmoeting van zeer naby met een beer Ik was om vyf unr er alleen op ai egaan met niet meer dan een broek en overjas over myn pyjamas aau daar ik op bet punt was geweest onder de dekens te kruipen na den ganseben vorigen nacht op de berenjacht te zgn geweest Ik bad de houden weder booren blaffen op het dryfijn en volgde bet geblaf twee myleo ver tot een open vlak Daar zag ik aan den rand een grooten beer bezig met woeste sprongen naar de honden te doen waarvan er vier hem stonden aan te blaffen Ik wonddp den beer ernstig met het eerste schot en by ging weer te water Toen hy weer boven kwam vluchtte hy over bet ya naar Meir Channel door my en de honden achtervolgd Daar hy op my won loste ik uit de verte een schot op hem maar het was donker en mistig en er viet sneeuw zoodat ik niet wist of ik hem geraakt bad of niet Het maakte echter dat hy DMr den waterrand terugkeerde 8 40 8 47 8 14 9 01 9 10 t 57 6 08 6 16 6 84 6 80 7 98 7 89 7 89 7 46 7 S8 Oouila 80 Mooidroohl Nieoirorkwk Gapalle RottordMi 7 OottenUm 0 pell lO uwerV rl 8 1 MoordreoM 5 Ooud i Uouit 8 6 87 7 8 09 8 81 Oud w 60 6 64 WaerdeB 9 7 034 18 Ulrwhl 8 18 t 8 98 8 41 f f Nut Anuterdam 8 81 9 86 Gouda Amtt Tdaa C St M 37 6 14 Toen ik hem inhaalde rond ik hem reeds 30 ellen van den kant bezig met briesen en brnllen en zyn best te doen een der bonden te pakken Daar ik haastig van het kamp was vertrokken met niet meer dan drie patronen waarvan ik er nu al twee verschoten bad wilde ik zeker van myoe zaak zyc eu naderde ik den beer tot Ü a 7 ellen Toen loog by op my aan met den kop naar beneden maar torwyl ik aftrok lichtte by den kop loodat mgn Kogel hem tnssftben de pooten doorging Het volgende oogenblik zat hy my op tiet lyf met den bek wyd open en enn gebral alsof een geheele menagerie aan den gang was Ik had uflg even den tyd om met alle kracht myn geweerloop in zyn bek te tooten en terug te trekken voor eea tweeden stoot Dit wai hem zeker een weinig te machtig want plotseling draaide hy zich om en sprong weder in het water Op dat oogenblik bad ik tien pond willen geven voor een vierde patroon want uu had ik hem gemakkeiyk kunnen doeden Maar graag of niet ik moest terog om patronen te halen want ik had nog altyd hoop hem te krygen Ik vei winsetde myn éénloops geweer mat een met twee loopen ten einde gedekt te zyn tegen eene tweede gevaarlyka ontmoeting doch toen ik terugkwam was de beer hei water over gezwommen en reeds 150 ellen ver buiten gevaar doch akelig brallend Daar ik geen middel wist om bij bem te komen was ik met weerzin gedwongen hem aau lyn lot over te laten waarschyulyk om te sterven Mgne linkerhand bloedde stack want hy den stoot met royne geweerloop in zyn bek bad ik mij aan zyne tanden bezeerd Naderband kon ik aan het geweer zien dat de loop 23 duim in zijn bek was ingedrongen een stoot die aankwam zou ik meenen Ik ben dezen winter door verscheidene beren aangevallen en hesprongen maar geen enkele kwam my zócj na te lyf als deze knaap deed want een kogel stuitte han telkens in ban vaart Poolheereo Bgn vreemde ongewisse dieren sommige schrikken al loodra zy nTenscben zien maar andere vechten zoolang er adem ia ia ïn elk geval hebban zy mij dezeu winter veel uitspanning bezorgd en veel bygedragen om bet eentonig leven hier op te vroolyken zoodat ik een prettige tyd met beu gesleten heb Staten Qeneraal 2e Kauui Zitting van Donderdag 21 November 1895 Tegen heden is aangekondigd de regeling der werkzaamheden By de behandeling van art 2 van de wet op het Personeel bestreed de heer Beaufort Amsterdam den belasting vrydom van voor het publiek toegaokelyke buitenplaatsen wegens een zedelyk doel terwyl de beer Pijnappel en ds Minister dien verdedigden Door den minister werd overgenomen de wüzigiug der commissie om by belasting in aanmerking t nemen of de grond strekt tot verhooging van de bruikbaarheid of van bet genot der woning waartoe die grond behoort Mtft 52 tegen 34 stemmen werd verworpen bet amendement der commissie om vrystetting van voor het publiek toeganketyke bnitenpUiatsen te schrappen By art 3 verdedigde de heer Van Dedem bet amendement om de wiukels te belasten De heer Kerdyk bestreed het nut van bet bela ten der inrichtingen welke entree beffen en wenschte de vrgsteiling afhankelyk te maken van het bedrag van den toogangsprys De heeren Kolkman Everte Truyen en lïiiatert dringen aau op vrydom voor de kost scholen De beer Bchaepman steunt het betoog vau den heer Kerdyk dat verecnigingen die geen winst bdoogen maar toch een kleine entree heffen bebooreu te worden vrygesteld De herr Donner vraagt of krankzionigengesticbten onder de vrystellingen bebooren 18 86 19 88 18 89 18 46 18 tS De heer Borret bestrydt het amendement waarby de vrysteUing der winkel zon vervallen 10 1 lt 88 10 88 10 4 11 01 11 08 11 11 11 84 9 51 9 69 10 11 8 88 8 18 8 07 S 17 4 16 4 47 6 7 l 84 6 06 6 17 T ja 8 48 10 87 S BO 4 48 5 89 6 86 f 8 0 t 10 16 11 80 6 68 8 4S 4 47 6 i 65 ver waarby bg icb verbond eene Gasohiedents van de Traasvaalc te aohryveo In deu loop van dit jaar evenwel werd hem onverwachts ontslag verleend en thans bevat een te Johaoueshnrg verschijnend blad over deze zaak het lo November zal de zaak Odé behandeld worden Hg heeft de regeering gedagvaard voor f 60 000 als ao hade vergoed ing voor het verbreken van een contract volgens hetwelk hg de verplichting op zich genomen bad tegen een maandelyksch salaris de geschiedenis van de Transvaal te echryven De regeering beweert dat zy gerechtigd was haar coutracht te verbroken op grond dat de inkleeding des heeren Odé haor niet de zekerheid gaf een historiiefa werk te verkrygcn zooals oorspronkelyk verwacht werd TOOnSTEEL De tweede Mevrouw Tanqueray De Vereeniging bet Nederlaudacb Tooueelt komt in een zonderlingen vorm tegemoet aan het verlangen van velen om van een aangekondigd stuk iets meer te weten dan den titel en de namen der tooneelspelerd Het zorgt dat by het programma een keur van beoordeelingen over het aangekondigde stok rondgezonden wordt Wy noemen dat een zonderlingen vorm omdat het eigenlyk niet geeft wat verlangd wordt door en in bet belang van de aanstaande toescboawers maar wat de Vareenigiog goed vond weer te geven van hetgeen over haren arbeid is gezegd en dat in haar belang want ZIJ zorgt wel dat zy geen booze recensies onder den neus der leden brengt Het publiek wordt op die manier bewerkt zoodat bet ten goede bevooroordeeld wordt en als men zooveel goeda gelezen heeft durft niemand deu mond ten kwade open te doen Dit op den voorgrond oit wraak omdat de Vereeniging ons het gras voor de voeten heeft weggemaaid en wy dus heel wat moeite moeten doen om onzen tof in een nog oggezegdea vorm te gieten Wat wy er dan ook op weten aan te merken zullen wy na laten volgen al wai het maar alleen om iaia piquauts te zeggen en al d e pluimstrykera eena de les te lazen maat daarna ook het welverdiende eere aalat In da eerste plaats de mise en scène wat beteekende het dat de acteurs veracheiden muien hinderlyk met den rog naar het publiek gesteld werden om zóó te spreken en waartoe was het goed groote meubelstukken op den voorgrond te brengen waardoor de tooneelspelere aan het oog der toesch uwers onttrokken werden en hunne vooral in den beginne toch zeer onduidelijke samenspraken nog onduidelyker te maken £ r was in dit opticbt groot gebrek aau tact Daar staat tegenover dat bet Ned Tooneel met ona klein tooueel en bet aanwezige meublement gewoekerd heeft en er zaaltjes van heeft weten te vormen niet al te onwaardig aan de ia loos welke moesten worden voorgesteld Er was veel meer smaak ontwikkeld dan wy van de Rotterdamsche directie gewoou zgu Komen wy nu tot het eerste bedryf daa trof ons daar een oobehagelyke saaiheid welke gaandeweg verminderde maar toch door het geheele stuk heen hangen bleef Daaraan beeft de acbryver voor een goed deel de schuld Hy beeft zooveel te vertellen eer de werkelyke actie begint dat Ey verplicht is er bet gebeele eerste bedryf aan op te offeren Wel heeft hy alle mogelyke kunstgrepen gebruikt om het tooneel te varieeren en de alleenspraak af te breken maar het is hem niet gelukt bet spook der verveling te verbannen en het eerste bedryf sluit met de kecniamaking met de heldin ao het stuk thans nog de aanstaande van den weduwnaar Taoqueray en men is terstond tegen baar ingenomen In bet tweede bedrijf wordt de actie levendiger De verhouding van die nit de diepste lagen opgekomen tweede vrouw tot da stiefdochter die door van hare moeder geërfden ffctober TlJd vao Greenwicli 7 11 7 9 7 9 8 06 8 13 8 88 8 48 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 5 49 8 0 7 80 8 10 8 8 4 80 9 03 sa 9 10 6 17 87 6 84 6 41 6 47 lï 80 9 43 9 61 9 68 8 0 4 08 0 O B D i 11 0 18 80 4 0 4 7 04 11 80 1 48 1 8 1 9 8 06 8 18 8 S 10 08 4 40 OOVD k 18 40 D BN H A e i 3 48 4 16 6 17 6 08 7 68 9 S8 t K ff 6 14 6 88 9 6S w 0 6 8 ff 10 08 Haga 6 6 l 7 80 7 43 8 80 9 88 9 4610 1111 8618 16 1 S6 8 44 8 G Voorb 6 67 ff ff ff ff ff 10 17 ff ff 1 41 Z Zegw U ff ff ff ff ff 10 38 1 66 Zev M 6 8 ff ff ff ff ff 10 48 8 06 Gouda 6 83 T 60 8 18 9 9 66 10 16 10 6418 06 18 46 8 17 8 14 8 86 4 13 4 43 6 47 6 60 8 88 10 18 Btopt te filaiewük Kraiaveg en Nootdorp Leidsohendam aa Uekendorp ü T B E C H T G O U D 4 Utrecht 7 60 10 11 34 18 60 8 10 8 68 4 43 6 36 7 eO 8 09 9 07 10 84 Woerden 8 11 lO SS 11 61 4 16 6 68 9 88 10 64 Oadawater 8 1 10 81 4 84 ff ff 9 36 GoBda 8 88 9 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 6 80 IM 8 86 8 41 9 49 11 10 AMSTERDAM GOUDA 9 46 11 16 7 46 8 4 Attiterdam C St 8 Ö IO 10 48 8 86 4 10 6 18 Goada 7 18 9 04 10 14 11 88 8 80 6 80 7 46 Stoppan te Blmswijk Kraisweg en Nootdorp Leid skeadaK aa Uekendorp aanleg an een hoogst r tigienie opvoeding niet in fkaat is ver genoeg neer ta dalen om ooit met cnlk een vrouw op aenig niveau ie kunnen samentreffen Wat io dit bedryf onaangenaam aandeed was van znlke begaafde kunstenaars Ëugelscbe namen too te booren radbraken In Nederland is man gewoon zooveel mogelgk de vreemde persoonsnamen nit te spreken zooals die loiden in de taal waaruit zy genomen lyn In geen geval is het te verdedigen Ëugelscbe namen een Fransch accaut te geven Schoon is in dit bedryf de teekenmg van de door jalousie tot razerny gebrachte Paula Het derde bedryf is zeker het treffendste en schoonste daarin komen Paula en Elleau tot de volle ontwikkeling van haar talent De beide dames Brondgeest Bouwmeester en Holtrop van Gelder spelen hare rollen met lolle zelfbewustheid geheel doordrongen van de karakters welke ze hebben voor te stallen Da verzoening hoe moeielijk ook teweeggebracht grypt machtig aan Was de paoze tusachen het Ie en 2e bedryf pynlijk lang het 4a volgde bet 3a byna onmiddellijk op iets waarvoor de toeschouwers blgkbuar zeer dankbaar waren t Had dan ook best kannen doorgespeeld worden xonder dat bet gordyn eerst nog vallen moest In dat vierde bedryf komt de handeling tot een climax De vrouw die het meiaje haren vader bed benomen en zich in alle opzichten onbegrypelyk tegenover de stiefdochter bad gedragen tracht vlak na de verzoening dat kind te redden van een huwelyk met een man die eenmaal biiar kennis een kennis van Paula was geweest En het minnende metsje ziet er slechts een daad van haat in en kan en wil die vrouw niet vergeven en zegt haar dat zy haar zoude op baar aangezicht lezen kan eu de reeds half waanzinnige vrouw vindt geen anderen uitweg dan zelfmoord een daad welke e eenmaal op een heilige golykende Ellean verbroken en schreiend doet uitroepen was ik maar meer barmhartig geweest Doet men de moeite om over het stuk na te denken dan blykt er veel meer leerrykain te zitten dan men onder bet spel gelegenheid had op te merken Man kan er geregelde beapiegelingen op houden Hoe waar is het dat eene die zoover gezonken was byna onmogelyk meer voor de maatachappy en een b teren levenswandel gered kon worden niet omdat het aan haar wil outbreekt maar omdat de booze menscheu de braafsten in eigen oogen voorop met doodende verachting op de boetvaardige zoudares nederzien De heer Clous bad als Abrey Tanquera een eer mo ielyke taak welke door hem tamelyk werd vervuld Hy was te jong voor den leeftyd dien hy moest voorstellen en zyne geheele houding was veel te Rtyf £ r ontbrak uacimrlykheid in zyn spel Daarentegen waren Paula en Ellean bepaald bewonderenswaardig en vooral de laatste zou in het dagelykacbe leveu ouder dergelyke om Btandigheden niet anders gehandeld kannen hebben Zy werkte even vnortreffelyk als Mevr Brondgeeat Bouwmeester wier rol dankbaarder en acherper geteeUend was Deze schitterde juist daardoor dat zy zich door haar rol niet tot te sterke aitingeu liet verleiden wy hebben de artisten van het Ned Tooneel hier met genoegen zien terugkeeren en in bun spel dat van kunstenaars van den eersten rang herkend SuUeolaDdsch Overziclit In de Fransebe Kamer is gisteren het voorstel behandeld van den heer Jaurèa over de scheidsgerechtea Hel doel daarvan is niet werkgevers en werklieden hy de wet te dwingen hun geschillen door een acbeidsrechtelyke uitspraak te doen uitmaken want dit achtte zelfs de heer Jaurès onmogelyk maar hy wenschte alleen dat da arbitrage wet voor alle fabrieken en syndicaten zou worden toegepast Voorts achtte hy het wenschelyk dat den vrederechter machtiging wordt verleend zyne bemiddeiing aan te bieden voordat het nog tot eene werkstaking is gekomen De heeren Bovier Lapierre en Barty gingen nog verder en verlangden zelfs dat de patroons tot gevangenisstraf en geldboeten kannen veroordeeld worden indien zy werklieden zonder geldige redenen nit hun dienst ontslaan De minister president Bonrgeois hield zich by deze quaestie op den achteiprond Toch kwam het nn tot de eerste gewichtige politieke stemming waarby de voor en tegenatanders van bet radicale kabinet hun kiachten koodan meten want de gematigd republikeinen wilden van deze radicale voorstellen niets weten De uitslag was dat bat voorstel Jaurès urgent werd verklaard eb wel i et 255 tegen 251 s emmen Het radicale kabinet kan derhalve indien het den vrede met de socialisten kan bewaren op eene meerderheid vin 4 stemmen rekenen De gebearteniasen in Turkye geven in geheel Europa nog steeds aanleiding tot ongerustheid tot dusver echter zonder redelyken grond Naar men weet heeft graaf Goluchowsky de Oostenrykscbe miuister van boitenlandache zaken eene poging beproefd om een schikking tUBScbeu de groote mogendheden tot stand te brengen De grondslag daarvau waa dat allen zich zouden verbinden niets tegenover Turkye te ondernemen dan na gemeenschappelyk overleg Volgens hetgeen uit St Petersburg wordt gemeld heeft Kusland geweigerd zich by dit voorstel aan te sluiten Uitdrakkelyk wordt er echter bygevoegd dat het niet aannemen van Ooatenrijk a voorstel geenszins de verbreking van de eensgezindheid tusschen de mogendheden beduidt Biykhaar ia de Hussischa regeering niet tot overeenstemming gekomen met Eogelai d en daar Rusland en Engeland hy de Oosterscbe quaestie de hoofdrol spelen deed Rnsland a weigering het plan mislukken vooral omdat Frankryk ook by deze quaeati natuurlyk met Rusland zal mede aao Dat da kans gunstig blyft voor do bandhaving der eendracht onder de mogendhe den in zake de crisis in het oosten werd bevestigd oor dan heer Bertbelot dan Franschen minister ran buitenlandsche zaken Deze minister herhaalde in den ministerraad de verklaringen reeds door Lord Salisbury afgelegd dat alle mogendhrden biyven by baar voornemen om te doen wat in haar vermogen is om de rust in Tnrkye te handhaveu Mea kan derhalve aannemen dat er nog geen grond bestaat voor de juistheid üq alle verontrustende geruchten welke dezer dagen over den toestand in het Turksche ryk zyn verspreid en die natuuriyk in de eerste plaats op alle iiiuropeescbe beurzen baar nadeeligen invloed deden gevoelen De Duitsche bladen bespreken de vraag wat er moet gebeuren als Tuikye niet in staat blykt te voldoen eau den eeuvoudigen maar duideiyken eisch van Europa de orde te heratellen de Christenen te beschermen en de gelykheid voor de wet niet langer te maken tot een phrase De mogendheden aehyneu daarover oog niet gespoken te hebben en zoo zy het deden haar voornemens gehtim te houden De jVoss Ztg gewaagt van de mogelykheid eener deeling van Turkye en daar dit ingrypende gevolgen zou hebben zelfs oorzaak zon kunnen worden van hevige twisten onder de belanghebbende mogendheden en den vrede iu gevaar zou kunnen brengen tracht men liever het Turksche ryk nog eens te redden van den ondergang en bet door betere regeling van het besrunr en door bet invoeren van hervormingen wellicht in staat te maken nog geruimpu tyd een plaats in te nemen onder de Europeescbe staten Waoneer hut nu maar niet gaat zooals vaak gebeurt en de patiënt weigert de hem geboden geneesmiddelen in te nemen Wat Turkije doen ral ia nog ateeds niet duidelyk Scbynbaar volgt het de welgemeende raadgevingen van de Europeesche mogendheden Doch dit is slechts schijnbaar eu wellicht zal er krachtig optreden noodig zyn om den tieken man in het Oosten c te overtuig a dat zijn einde naby is als hy nog langer by z io lydelyk verzet blyft tegen de welgemeende raadgevingen en de n iddelen tot herstel die de mogendheden hem aanbieden Lord Salisbury heeft te firighton ook nog gesproken over de buitenlandsche politiek Hy zeide o a dat de conservatieve meeningeu zich in de afgeloopen tien jaar sterk ontwikkeld hebben en een tarngalag vinden in het v al van het liberaliame in bet Hoogerbois H ontkende dat het liberalisme van 70 jaar geleden ieta gemeen heeft m t de richting die aich tegenwoordig dezen naam aanmatigt Na korte toespelingen gemankt te hebben op de lersche quaestie en die der staatskerk verklaarde do premier dat hy geen wetten te bespreken noch aan te kondigen heeft maar dat allereerst de vloot in goeden staat moet gebracht worden ter verdediging van het grondgebied Hij hoopte dat de Regeering 1 een ernstige poging zal kunnen doen om den nood der landbouwers te lenigen Ook moest het oog gevestigd worden op de vrye school en op het godsdienstonderwys maar in al deze zaken moest men voorzichtig en met overleg te werk gaan In de Belgische Kamer diende Lorand voor de zooveelste maal zyn voorstel in strekkende om de burgemeesters te laten kiezen door da gemeenteraden De minister van binnenlandache zaken bad er niet tegen dat het voorstel in overweging werd genomen maar kondigde aan dat hy het zou beitryden Het is naar de afdeelingen verwezen Een onoaiddellyk gevolg van de stormachtige zitting in da Ooatenryksche Kamer toen de interpellatie over Dr Lneger daar aan de orde was is een schenring geweest in de conservatieve party die als de groep van graaf Hohenwart bekend ataikt Acht Duitschcleri caleo onder leidiog vau den Zoid Tiroler baron Dipaoli hebben hun nittreding ait de party alreeds aangekondigd en willen ae Katholiek centra ds vormen De ker der groep van graaf Hohenwart vormt da Boheemacbe feodale adel met 20 man die lich evenals graaf Hohenwart zelf met de prelaten en gematigde clericalen v6ör de Regeering en tegen Dr Laeger verklaarden Ze blyft ongeveer 45 man sterk het antiSemietische Katholieke centrum kan daarentegen op zijn boogat op een sterkte van 18 man rekenen Dat de quaestie van de bargameesteraverkiezing te Weeuen haren invloed zou doen gövoelea op het geheele politieke leven in de monarchie is dus nu reeds gebleken De feodnieo zyn met de Duitschelibe ralec en Polen dichter tot da Regeering genaderd en graaf Badeni laat iu het Fremdenblatt verklaren dat hy met hun hulp genoodzaakt en besloten is den oorlog te voeren tegan alle ontaardheden van een verderflijk radicalisme c De verklaringen door den Zweedachen minister van juititi in den Staadsraad afgelegd toen de noiecommissie ter sprake kwam zyn niet londer gewicht voor de beantwoording der vraag welke uitkomsten de onderhandelingen zullen hebben De minister verklaarde bet betcende votum van den Zweedschen Ryksdag zóó op te vatten dat daaHn niet de onvoorwaardelyke eiach van geheele omwerking der Unieakte gesteld wordt Vindt deze opvatting hyval dan s taat niet meer zoo te vreezen dat d Zweden verder willen gaan dan met bot mandaat der Noorsche leden vereenigbaar is Eu de tegenwoordige Noorsche regeering heeft van baar kant besliat verklaard dat het comité zich door het besluit vao 7 Juni niet behoeft te laten binden in dien zin dat uitsluitend de coosulaats en de miuisterieele quaestie besproKen mogen worden Dat zoo dus vau beide zyden een stap zyn tot toenadering Beurs van 81 NOVEMBER 3 10 jVor kra slotkoers 93Vu 101 LflOV 7tf 8ÏV4 24 W8 96 lOSVs 87 19 V 115V 02 41 100 97Vi 53 700 64 lOlVs 4V 100 20B 1391 4 79V8 100 V I 100 147 971 3 321 110 93 192 150 1011 ♦ 150 99 82Vs 78 101 100 98 1041 14374 ns 131 97 521 1 101 3W4 82 108 10 2 2 180 108 107 B2 8ï 4 6 63 i 961 IKV 207 Nederland Coit Ned W 8 ï g dito dito dilo it dito dito dito S HOKOAB Obl Joudl 1881 88 4 Ltalie InaohrijviDg B62 81 5 OosTENR Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1888 5 PoKTUOAi Oblig met coupon li dito ticket 3 Rusland Ülil Binnenl 1894 4 ditoöeconi 1880 4 dito bij Uoths lSSd 4 dito bij Hope 1839 90 4 dito in goud leun 1888 6 dito dito dito 1884 ivKum Perpot schuld 1881 4 ToaKiiJ Gepr Conv leen 1890 + Gec leeniug serie D Geo leenin serie C ijid Afb Kïp V obl nn 6 n u MïXico Obl Buit 9ch 1890 6 Vbnbzubla Obl 4 oniwp 1881 Amstebüam Obligation 1H95 3 ROTTESDAH Stad loüQ 1894 ó Nbü N Afr Ilandelsv annd ArandBb Tab My Certificaten DmiMaatsohappij dito Arnh Ifypothookb pandbr 4 Üult M ij der Vorstenl aaud sOr llypotlioükb paudbr 3 Nederlandaohö bauk aand Ned Handelmaat h dito N W St Pac Hyp b pandbr B Rott HypotUeokb pandbr 3V Utr Hypotheekb dito 8Vi OosTEKB Ooet Hong bank aand HusL Hypothookbank paudb 4V A MBBIKA Kquit hypoth pandb 5 491 Maxw L i Pr Liun eert 8 Keu Hüil lJ apoorw Mij aand Mij tot Kxpl V 8t Spw aand Ned Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito E TAj iB Spoorwl 1887 89 A Eübl 8 Zuid ital Spwmij A H obl S PoLiN Warschau Weeoen fland 4 RusL Gr UuBS Spw Mij obl 47 Baltiache dito aand Tl l FastowB dito aand K Iwang Dombr dito aand 5 KurskCh AzowSp kap obl 4 dito dito oblig 4 104 ISV iMRBiKA Cent Pac 3p Mij obl 6 Chic Ie North W pr C v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Sio Gr Spm eert v a lUinoia Central obl in goud 4 Louisv 8c NaehvilleCert v aand Meiioo N 8pw My lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pet pref aand N York Ontario k West aand dito PenuB Ohio oblig 8 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 8t Paul Minn k Manit obl 7 Un Pac Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O B CAaA x Can South Cort v aand Vbh C fiallw k Nav Ie h d o O Amsterd OmnibuB Mg aand Rotterd Tramweg MaatB aand NiD Stad Amsterdam aand 3 Stad Rotterdam aand 8 BiLOll Stad A ntworpunl887 8 lOsy Suil Bruiiot 1886 l l HoNS Tbeiit Kegullr GeuillKh 4 OoiTSNR Staatsleeniiijt 1860 B K K Oo t n Cr 1880 8 9PA1UI Sud Mvlri l 8 18118 NlD V r Bm llyp Spobl Mrt loi i 1181 121 16 1 MV UB T FarapMet Handieltoeme UJtHSIKIII IJnnen goedere en A van OS A KWwBH E 73 GOUDA ADViaiTENTIEW Voor de Tele bewyzeD vaü deelnemiug ontTangoa by het overlyden vau onze geliefde Echtgenoote NËELTJE DIËDËKIKA di JONU Suits betuigen wg onteu htitelgken dank G J Dï JONG A DB JONG P DB JONG C W DB JONG Etbkinb Buiobm B M DB JONG LUNEAU U DB JONG LUNËAU TAK DBB MbBK DB WlH O W DB JONG o J DB JONG GJb A W DB JONG SCHOTBHAII C J D PKINCE Di JoNO C J C PRINCE N D J 0 POPPELBAÜM DB JollO A H PÜPPBLBAUM TUI Amfiem Lochem 22 November 1895 Frijstrekking 12 Oecembar 500 000 Maik aU boofdpriJB in het gelukkiitst geval biedt de nieuivato groots Oeldverlotmg die door de Uoogo ReReering van llnniburg goedgekeard ni gewaarborgd is Ue voordeolige ioriohtiag van bet nieuvu plan bestaat aann dal in den loop van sleobts woinigp maanden in 7 verlotingen van 118 000 loten 58 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark lur v ille li B tioaliaiiDf zuilen komen tlaaroodtjr ijri kapitale prezen van evuntiieel 600 000 Mark bfj uimemendlieid oohter 1 prij il M 800 000 1 prij è M 200 000 1 pr j il M 100 1 00 3 prijzen a M 80 000 alpnjzonüM 10 000 4 prij iiüM 6 000 M 75 000 70 000 06 000 60 000 65 000 60 000 40 000 proton u lOBpnJBonaM 8 000 1 prij 1 priJH II M 1 prijs ii M prya u M prijzen a M I prij il M 226 preien il M 2 000 Sajprij onüM 1 000 1326 prijzen MH 400 38060 pnjz i M IB lS69Upr BM 800 200 160 1 4 100 98 69 42 801 zfjn volgene plan van De prijatrekkingBB ambtawtiK vastgrstflid Voor de aanstaande eerste prijatrokkin dezer groote door den Htaal gewaarborgde ioldverloting kon l Kobeel orig lot slechta Mark 6 of S BO 1 half 3 1 75 l kwart l i H 90 tegen insemliug van het liodrag in baokpapior of por postvisHDl Alle commiBBias worden onmiddellijk mat de grootste Korgvuldigbeid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Urigineele Lolen self in handen By iedfro bpstelting wordt hel veroisfihte otlicieole plan waaruit de vordoeling der prezen op do veraobillonde klasBen als ook de betralfendo iiileggeiden te vernemoa is gratis bijgevoegd en zender wij aan on Beguaatigers onaangevruugd na elke trokking do officieole Igstea De uitbetaling der prijzen leBobiedt steed prompt onder waarborg van don Staat en kan door directe tomfendinu of ook nnar verkieiing dor Helangbebbenden iu alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet f oluk begunstigd en onder vele andere aanzïenlyke prijzen hebben wij meermalen volgens officieelo bewijzen do eerste Iloofdprijwin verkregen en on o liegunatigers zolf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 4Ü flU0 am Hel iB te voorzien dat by deze op den liecbisten groodalag gevoatigde onderneming van alle kanton op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden fterekend on verzoeken derhalve om alle commissies te kunnrn uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelyk io elk geval voor den 12 DECEMBMU e k te doen lo komeo KAUFMANN SIMOJV Bankiers en aaldwisaelaars in HAMBURG P S Hiermede dankon wij voor hot vertrouwen I ons lot biertoe goBchoukon en daar wij bij het bogin dor nieuwe verloting ter deelueming inviteeren zuIIpd wij ook voor het vervolg boroooid zyn door een atipto en reeele bediening do tevredenheid van onze gtférde Begansligers te verwerfen