Goudsche Courant, zaterdag 23 november 1895

No miss P0IKB OUDE SCHIEDAMMER 34stf Jaargang Maandag 35 November 1805 Copae fin Btig D OOOVAO TOT BOX8 wordt mntri In v l 6 UI lokoud voom van bet mtta t t q St p r Froafflaach A f 1 ao DltBlilUid varkitlibau t i P H J V WANKUM P J MELKEBT Ooathai n Wk GENEVES mmmsË mium NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken M erk NIGHTCAP OBANDS MAaASIHS ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s ier drie maanden is 1 25 franco per post ƒ 1 70 Aizonderlyke Nommers VU F CENTEN bo Deo Tweede Aankondiging Bfl Tonnis der Arrondissements Hcchtbank te Rotterdam dd 23 September 1895 ia het huweiyk tuasclien JOHANNA MARIA an ASTEN onder beroep wonende Ie Gouda en PAULUS VAN WEEZEL wonende te liotlerdam ten verzoeke van eeratgenoemde door echtsclieiding ontbonden verklaard met al de geToigen by de wet bepaald De Procureur van de verzoekster Mr M M SCBIM vah ota LOEKt Er liop eea boer met een hond aan eec touw door Goutlah straten die aan eenige dienstmeisjes het beste en goedkoopste adres vroeg voor Amerikaansclie Houtvuarmakers waarop allen antwoorden dat is by J van OU E Kleiweg Aio Gouda want daar kosten 50 Stuks 10 CENT 250 40 500 75 en genieten wederverkoopers flinke korting A UortioTjJlouwe Z u SPECIALITEIT in Helneken s en Haantjes Bieren Echt BngeUch en VoUenhovens BXTI A STOUT J F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haag oiea ELS Buifcenlandsche P t A N O s uit de eerste fabrieken in ruime keuze Amerikaansche HARMONIUMS door directe importatie tegen XEER LtAGE prijzen Inruilen van bespeelde Piano s igenl voor Gouda en Onislrekcii 6000 Stuks KLEIWEG I uit d falliete mtiia eenar dar e rite builonlandschB fabrieken over gp 11 om en o ïoogeuaamde Leger Paarden Dekens nioet D tegi ii den potpHja van fl 2 75 per stuk woniuii uitverkooht Dexe dIkkB onsliJUiirc dekens xijn loo warm alt een pels o 10X190 cm groot dua het Seheele panrd bedekkeiid met wol opgenaaxl en il braede Btreopen vooHm een kleine partll witte woUene SlaapDekens groot l40xnil uu wcKfim zeer kleine élechU dooi vaklui hfnmrkbiirf fouten in li t waefael i mueboden iid fl 3 60 poratuk KoBd iL iidera bet dubbrle MT Dnldeli i Kcni hrevrii Iip lelliHK ii wortleii MO luig Af orrnml luoki l ven toeKendlm Tan het hedi ui omti r rcniboui i iroiii l uli KPi iierrt B HiirwltJB Maaatrirht Groots Slaat 31 Dame s A ttentie Overtollig haar op aangezicht of handen staat leeiyk Directe verwijdering door aanwending van slechts ééne Flacon O V AL Attesten voorhanden Zending Ir na poatw i Z rerab f 4 S0 Gen Agent H v o BOGAERT Nijmegen Frintemps NO UVEAUT ÉS Wm verzoeken de Dames die ons geïlloik reerd mode album voor het Wlntdrwlzoen nocb niet ontvangen hebben dit i willen aanvragen aan MI JULESJALUZOTftC r rit Hetzelve wordt dan omgaand gratis en franco toegezonden BestellmRen van aC 26 franc vry van alle kosten aan luns mp 5 verhoogfng MiipéJilii liantoor li lumitü 1 1 Goudsche Kaas Geregelde levering gevraagd VAN Goudsche Kaas 1 en 2 soort alleen veehouders komen hiervoor in aanmerking Offerten per briefj onder No 2397 by den Uitgever dezer Courant AUerwege bekroond mEereDiploma s Goudenen Zilveren Medailles benevens EereDiploma Gouden Medaille en cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Werelècrüemil Druiven llorsl Honig Extract MELIANTHE UIT DK Machinale Fabriek DE HÜNIGBLOËM VA II van Schaik Sl Go gevestigd te a Qravenhage Geen middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHERUOBPJELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele eu verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIODBLIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aau de MELIANTHE be wezen zyn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op pry8 worden gesteld Oe MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruikaaanwgziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank Ie ë Gravenfiage BV Verkrijgbaar bj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H TAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜDMAN Moordrecht J C KATELAND Bosirop B T WIJK Oudewaii r StoUwerck sche Borstbonbons ge briceerd na voomchrift van den kon üniverBiteits Prot Gehm Hofrad Dr HarlUI Bonn hobben sedert 50 Jaren als verzachtend middel togen hoesten heeechheid en aandoening der ademings organen uitsteekende diensten bewezen Bg spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t byzonder aanbevelens wardig een bonbon te gebruiken Verpakking Oeele pidg ee a 26 cent Alom verkrijgbaar fïouda Saelpendruk vsa A Bunkman fc Zoon Wed Gouda V rkriJRbaar bij PEETERS Jz Ala bewijs vao echtheid ia cachet en kurk steeds voorzien van den naam der l irma P HOPPE k Het beate onsehadelykate en makicelykite poetamiddel vooc Hoerea CD vooral dames en Kiaderechoeowerk ia de Appretuor van C M MUIIer C A Berlll Beuth Str 14 Men lettPgoed L Op naam en fabriekamerk Vartryilur by HMraa Wlnkalltri In ahOMWwk lÉlaatirtM aiaryan ni BRi Btaar al Dapat by W Bard m iM Arab Kantoor en Schrijfbehoeften in DOOZEN en PAKKEN Uitstekend g eschikt voor StNICOLAAS CADEAUX Inwlkkelpapler alsmede VetvriJ Papler voor H H Slagers VEBKRIJ6BAAR BIJ Aa BUIITKMAIT Ziia Aan Zenuvvlijders en Zenuwzwakken Tbana ia de 26o oplage veracbenen van bet boek De Ze uuwziekten en Beroerte Middelen ter Toorko Beproetd aa aan bevolen door de heeren l rof ür Merlulére Pariji Prengruber ünjardin Bau metSE Parya BOUChOt Parijs öoli Batb Dr Schering Kim les Kath Dr Cyurkoweoh ky Weenen Opparslafarts Dr Jeohl Weenen lOpperstafarts Dr SohïeSl Ksaig Chof arti Dr Darseg Parijs Chef arts Forestier Aken Diatriclsarta Dr QrOBsniann Johlingen nitz DistriotBans Dr Bu6bach irk Krankari Dr Steingreber CbarentoD coMui Dr v Asolienbaoh Corfu Dr med CorraZBa Ven tie Angeville Pargi Lavabre Panja Wille Taufkirchsn II CabiliOt Arcachon II Fortget I onzao Guilloneau Bor deam H Labatnt Bordeaux Bougavel I a Fep rière L HirsohleM Weenen II Lieber Innsbruck Hammer Plauen II II Weiner Weenen AuBt Broclou MatuBohleehner Brixn miag ea genezing Het doel van dit werkje ia kennia te verspreiden omtrent den aard der senuirzivakte bare oorzaken en gevolgen onderncbt te gaven en genezing te vinden Het bandelt over bet bekend worden van de Pbysiologiaohe ontdekking boa op de eenvoudigst denkbare wijze op ona zenuirgealel kan gewerkt worden on wel met een auocea dat zoowel een groot aantal uitstekende artsen ala de geneeakundige pera aanleiding tot diacuaaie gegeven beeft Het wordt derhalve aan ieder die aan ziekolUken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaobtigneid lijdt wellcp rich kenmerkt tloor habitueele hOOMpIjn migraine congestie groote gevoeliglieid opgewondenbeid Slapeloosheid algemeene lichamelijke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getrofien zijn m aan de gevolgen daar van Igden zoomede aan verlammingen Spraak verlies of moaieiUk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pün in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen on door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aan alle personen die vreezen door beroerte overvallen te wnrden en daartoe reden hebben wegens vereohijnselen van voortdurend angStgevOOl beneveldhold van hoofd hoofdpijn met aanvallen van dniieligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde cathegorien van zenuWlijderB behooren zoomedo aan bleekZUohtige en daj rdoor tot zwakte vervallende jonge meiajea ook aan gezouden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten on die de reactie der geestelijke beaigbeid voorkomen willen dringend aangeraden zich in bet bent van bovengenoemd boekje te stelten dat franco en kosteloos je verkrijgen ia te Amsterdam M olbbak ii Co Heiligowog 4a Rotterdam V E vjn santen KOI FP Korte Hoofdstoeg 1 DtreChtiLOBRT POaXON Oudegraobt b d Gaardbrag Ti 82 Vermengt Uwe Koffie voor de helft met KATIAREm S ENEIFF ÏM Vm en gij bespaart 95 centen per pond Boek s OP en Steen drukwerk TT ft SR iiitfteaiw liift@i in verschillende Soorten en Prijzen van af f i de 25 stuks A BRmEMAÏÏ ZS £ BINNENLAND GOD DA 23 November 1895 Het Programma der Orchest VereeDigingop Vrijdag a s te geven luidt aldus 1 Cornelioa Maraah F Mendelssohn Bartholdy Cav itine J Raff Suite Solo voor 2 violoiicela D Popper 1 Andante graziozo 2 Oavotte 3 Largo spres ivo 4 Sobeito Voor te dragen door de BB D te VHage en J F T Zutpb n Ie Gouda 4 Symphonie No II in G dor J Haydn I Adagia en Allegro Spiritoso 2 Adagio 3 Mennetto 4 Presto 5 a Vorspiel lum Ittnften Act der Oper sKöoig C Reinecke G F Hündel Caprices Hongroiaes Henri RSver b Cantilena andante uit het Ie Concert G Goltarmann Violencel soli voor te dragen door den iMttt i te V Haga Trio No 2 in C MoU voor piaao viool en vio loncel F Mendeladthn Bariboldy 1 Allegro cou faoco Audanta eapreasiTo 3 Scheno 4 Finale De Piauoparty te TervolJen door den Heer J F van ZutpbeD a Der Frübling i voor Strykorkeat b üerzwuuden E Orieg Manfred c b Largo 6 Vrydagavond had de eerate opeubara nutavargadering te Haastrecht plaats De apreker le heer A A Beakman directeur der Burgenobool te Schiedam droeg róór de pauze xgne novelle De Luitenants c en n de pauze De klokken van Delft c voor Jammer dat bet publiek niet tairyk was Of ekomen daar de keurig uitgewerkte novellen iedereo boeiden en menig leaje tot leering gaven J B te Berkenwoude zag van de week 5 gaaien vliegen Hy schoot er op en twee er van tuimelden doodelyk gptroflFen nanr bene FEVILLETOM 8 Ja bet was zeker hy wsb reeds Isng door bem bestolen en bedrogen Hij deelde zijne vrouw zgn argwaan die voor kem geen argwaan nleer was snede Deze HBieakte uit raedeljjden met deu armeo jooifen haar man Haaaes eerst alleen te onderhouden daarna zou ook zg baar best doeo om den jongeling te redden Werd zyae oaeerlykbotd ruohtbaar aeh Hsve hemelt wie zoo bem ooit zgn goedon naam terug bezorgen Be molenaar was eorst van een andere gedachte Kao goeden ni pi had Hannes niet meer te verliezen die was bg reèda kwgt Het was maar al te zeer te vreezen dat hij in zgne omle ondaugd vervallen zou wanneer hg niet voor goed eene duchtige Us ontving het was het best wanneer hij maar dadelijk van den rechter egne straf ontving Toen had zijae vrouw bem gebeden ea gesmeekt medatgden te habben met de toekomst van deujong ing sij bad tot baar man gezegd dat by aan zijne eigene kinderen moest denken Wanneer deze eens allesn en ouderloos iu de wereld stonden en niet bsstaod bieren tegen de verleiding en ziob dan ook niemand over hen ontfermde hoe De moUnasr was ontwapend Hij ooderhield HanMS ovtr lyas font an toen Uttt i aa vronv dsn den De andere verwijderdea zich maar kwamen terug en bleven om de dooden heenvlipgen Weder echoot odzq jager en ook de overgoidevene werdoo getroffeo waarvan 2 doodelgk terwgl de derde aan den vleugel getroffen was Deze gans teeft nog eD J B doet moeite om liet dier in bet leven te behouden De vyf ganzen waren 2 ottdeu met drie jongen Men meldt oit Zevenhuizen dd 20 Nov Hedenmiddag werd ome gemeente verontrnat door het geroep van brand Ëen vyf jarig meisje cl was in een woonkamer aan het tOQwtjo springen By oagelnk kwam het touw terecht in een brandend jfwtroleumstel dat omver geworpen werd In een oogwenk fitond de geheele kamer in brand De moeder komt yliuga toegeachoten en een buurmeisje redt bet jongate kind dat in de reeda brandenda wieg lag terwyl de bnreu aan bet bluaschen gaan Hou bluHSchiogawerk wordt met goeden uitslag bvkroond zuodat de brand tot eene kamer beperkt bleef Daar alle meab len in de kamer geheel of gedeeltelijk verbrand zyu is de materiëele schade vry groot Giateren word aan den sergeant H Modder der instruotiflcompagnie te Schoonhoven de gouden medaille met gratificatie voor 6 jaren trouwen en earlyken dienst uitgereikt Daar de gemeeDtebegrooting voor 189G te Montfoort door Gedeputeerde 8tnt n niet was goedgekeurd vergaderde de Raad gisteren opnieuw en werd de begrootiog nu in inkomsten en nitgaven vastgesteld tot een bedrag van i 14 637 58 Aan de boefden van scboleo te aGraven lage en te Scheveuingen ia door de plaatselijke commissie van toezicht op het lager oaderwya by cireulaire bun advies gevraagd omtrent bet opnemen in de verordening regelende het lager onderwys van een artikel luidende De hoofden vau scholen zijn beroegd kennis te nemen van handelingen door hunnevleerlingati buiten de school gepleegd en die te b andelen fcUof zg in de school waren gepleegd Onlangs werd op een aanzienlyk kantoor te Amsterdam een hedeliyst aangeboden Ër werd in vermeld dat een schipper door brand in zyn vaartuig veel schade hsd geledeu en de liefdadigheid werd nu ingeroepen om deu man te bul pen De lyst was geteekend door twee in de stad zeer gunstig bfkcnd stannde personen en jongen ook nog een goed ernstig woorii wilde tofvoügen had deze baar afgesnauwd Nog een gemi men tijd zag men het mot hem aan maar eindelijk ging het niet langer Wel bleef het bureau voor hem gesloten maar voor bedrieseryen koa de molenaar niet op zijne hoede zijn Wat zou men doen P Do vruuw vsQ den molenaar durfde voor den jnngeling niet meer is de bres springen huar man klaagde bem van diefutal aan Nog andere aankiacbten werden ingediend hg werd voor de rechtbank in de atad gedagvaard Op zekeren dag kwamen twee gendarmen aanrijden die Hannes met zich voerden Toen zij met hem de dorpsstraat afkwamen stonden veraoheidene dochters ran welgestelde dorpabewoners die fag rrooger presentjes gegeven had aan da deur maur op zijne nadering wendden zij bet boofd af ook de jongelingen die vriendaobappelijken omgang met hem hadden deden ataof z j hem niet kenden Tejwgl uu de gendarmen voorbg de groote graaplaata die tot dorpsbleek diende reden was jniit Lena bezig met bet uitgespannen linnen te begieten en toen zij daar Hannes lunchen de gendarmen gewaar werd Icon zg zich niet onthouden een luiden kreet van schrik te gaven Zij wierp den gieter op den grond liep op hem toe schreide en riep Hannes Hannes wat overkomt je Kna ik je in het geheel niet helpen Kan ik niets vourjedoen En terwgl hg een geruimen t jd zgne oogen on haar gevestigd hield reikte hg baar zwijgond de hand eg omaloot die rast met de bare anikte zacht en zeide Hannes ik zal tot God voor je bidden en ik zal voor het graf van je ouders torgen daar kunt ge op rcksnaal boveiidiDu prykte ty met het atompel vau dt D persoon dia rich met de inzameling der liefdegaven belastte Evenwel hoe mooi allea er uitzag du chnf van het kantoor vertrouwde do zaak niet en stelde do politie met een en ander in kennis Üeze ging onderzoeken ow haar bleek datmen over een of ander aan de zeer gunstigbekend staande periioueu had gesebreien Oozen hadden op die brieven geantwoord endnsdoende waren huu baudteekeniogen gekomen banden dergenen die zu ooodig hadden Oeze werden door den man die da lyststemjiolde netjes daarop nagemsakt en y wasl ereed om ten bate van den armen schipperu circuleereu Ilbl Woensdagavond liep te Haarlem een joogen J P geheeten omstreeks 1 uur in de Qroote Houtatraat toen by werd aangraproken door twte net gekleed heeren die bem verzochten by den heer H in lie Koningstraat bottin ie beatellen voor den heer E wonende Wilhelminastraat liefst dat by ze medekreeg dan zouden de heeren op de hoogte van de Paarlaarsteeg staan om ze io ontvangst te nemen waarvoor den jougeu een kwartje was beloofd Ze zooden zeU wel bestelbto maar ze badden wel eens oueentgheid met den heer U gehad eu daarom wilden ze nu maar door een ander fAteir besteUeal Da jongen kwam terug met de boodschap dat meneer H schoenen op icbt zou eenden nu kreeg by ia plaats van uen kwartje een aigaar In deu avond werd de loopjongen met de bezorging daarvan belast die terend nog goederen op het StatioDsptein te bezorgen had waaraan hy liet eerst voldeed Op den Kruisweg werd deze loopjongen door iemand vermoedelijk een der bedoelde personen aangesproken eu gevraagd of hy bottines moest bezorgen bij den beer E biervoren bedoeld lietgeen door den jongen met ja werd beant woord waarop die persoon bem verzocht de liottioea aao hem maar mede te geven omdst er haast by was De loopjongen de zaak vf rtrouwPnde gaf de bottines daarop aan den onbekende over Later is gebleken dat de heer E geene bottine had doen bestelleD II D G K aannemer te Papendrecbt die door do rechtbank te Middelburg tot één maand gevangenisstraf ia veroordeeld wegena omkooping is viin dat vonnis in hoogor beroep gekomen Nu ging hot vorder yiinga verder Maar de arme Magdnleua stond onbewegelijk en zag da itofwolken die de paanlen opwierpen en in wolker midden zich dfl bleeke Hannes bevond nog lang lang na Toen zag zij dat de drie maunsii aan don boomgaard waarin de paaKlen van den molenaar liepen werden opgehouden en wol door haar broöder dio aldaar het gras maaide maar nu zyn zeisen ter gde legde op Hannoa toetrad hem lot afscheid de hand rotkto en bel was een troost voor Lena dat haar broeder hem nog dit blijk van genegenheid gegeven had Haar broeder maait weder het graa even gvorig als te voren de stofwclkoa zyn achter hot boscb verdwenen eu de molenaar O dio zal spoedig een acdoron knecht bebben eu alles in het dorp blyft by bet o xAe Wie vormiit Hannea die lioh zoo zwaar vorgropon heeft Er waren ebt of mew maanden verloopen zoo lang had Hannei de mplenaanVnecbt binnen vior enge wit gekalkte mureij als misdadiger moeten leven bij was niet zonder gezeleohap maar niet welk gcselachap Met weerzie denkt bij aan die dagen Nu ia hij op weg naar zijn geboorto dorp en de gedachten die door zgn brein varen beangaligen en kwellen bem meer dan zyne ge van genschap Het is in bot begin der lente hg ia e vrij on tooh het was als ging hem de lente volstrekt niet aan l e bloemen bloeien sleobts tpt vreugde der onschuldigen en reinon hoe inniger ziob een menschenkind in bare pracht verheugen kan des te veiliger gevoelt bet zich deor du trouwe hand vao den hemelscben Vader geleid Maar hos losser hy van God ts des te minder boeieia ook ds hssrlgka warkw Uit Amsterdam meldt men Hoewel in eene vergadering van jqweliert fabriekseigenaars eu vertegenwoordtgan van werklieden Maandagavond jl gehoeden de overkomst tossohen werkgevers en werkoemeri waarvan wy vroeger reeds de hoofdpunten mededeelden is aanvaard en vastgesteld blykt het dat de juweliers nog botware t oppsren tegen de bepalingen van dit contract In de overeenkomst wordt gezegd dat dfl werkgevers ziob verbinden voor bet oogeoblik volgens de geldende tarieven te zuUen betalen tot eene herziening der luontarieven Ml hebben plaats gevonden Daar nm tot heden anmmig werk benedon het tarief en tooh voldoende wordt beloond witleu de jowüUers de bedoelde bepaling niet ODderschrüven De duur van het contract voortoopig op éen jaar gpsteld behoort volgens beo teroggeliracht te worden tot oen proettyd van drie maanden Eu vourta willen zy het contract iileohta aanvaarden too het baseucoo tract waarin het verplicht lidmaatschap altbMi voorgoed aan kant wordt gezet Zaterdagavond zal eene byeenkomst van jnwellere wordeu i ohoudea om hnooe hoadiog nader vast te stellen Het Haart Dagblad geeft een kykja Sn het leven door de echtgnnooten Van Wermaskerken te Krommenie geleid Wg ontlveoMi daaraan het volgende ToQn de beer J v Wermeikerkan enkele jaren geleden werd benoemd tot notaris ta Krommenie in de plaats van den overledao notaris Walig waren hg zoowel als zgn aohtgenoote aaovaakelyk zeer gezien Zg was au iiegaafde vrouw die behalve een welfannedan pen ook de gave dea woords beaat en da menscheo voor zich wist in te nemen Heft groote succes van haren letterkundigen arbeid kwam ook in dien tyd en bet weekblad De Hollandsche Lelie dankte zgn opgang zeker rootendeels aan de allerliefste stokjes die y als hoofd redactrice ar v or schreef Het duurde evenwel niet lang of de sympathie voor mevrouw Vau Wermeskerken verllauwdo Duidelyk bleek dat haar buiselyk leven met harea echtgenoot alles Itehalva tdeaal mocht beeten De schrgfater van Hollandseh Binnenhuisje c Tom en ik vertoonde in haar huiselgk intérieur niets van liet weltevreden geluk dat zy in tiare boeken beBohreef Om billyk te zgn moet hier worden bijli evoegd dat hanr echtgenoot evenmin de hem itanvankelgk buwezen sympathie kon behouden liet wai voor veler fijn gevoel ttoitaod dat hii mi i d historie van bn selyke miféres nis der sohupping zijne ziel hy kan ziob met in zgoa liefde verheugen dewijl bg slerhta zijn toorn ta vreezon beeft De vogels plegen tot vreugde van den mensob to zingen Kannes daarentegou klook bun vroljjk gezang ata spot en hoon Zg allen z n onschuldig voor God en hunne gelyken zij bebbuq een zacht nestje on alle dagou vinden zij volop voedsel Hy zal achting noch aanzien bjj de monichen ondervinden I hij beeft geen ondorkoraen zelfs aan bet graf zijner ouders kan hij geen besohermtag vinden Het dorp ja daar had hij eenmaal gewoond maar hij heeft iich dit verblgf onwaardig gemaakt Wanneer hg daar aankomt zal geen vrlondelyk aangezicht hem begroeten geaii warme handdruk wacht hem Kt waarvan sou bij teven Waar zou hij ook boen Hg volgde niet z u eigen wil hg moest daarheen ingevolge bet over hem gewezen vonnis want men had bom gedurende een bepaalden ti d onder toezicht van bet gerecht gestold Zoo kwam bg het dorp al nader en nader Daar links van bet woud is het meer bet is hetzelfde dat aan den moloi toevloed van water gjeft bm dezen in beweging te brpugno In dit meer zijn diepe plaatsen eeno daarvan keot h aan deu hoek van het bosch waar de boogo pijnboomon slaan en waar da grond zoo steil afloopt daar ja daar is eone diope pUats meo kan bet zien aan de draaiiug van het water in godachteu voraonkoD ia by 1 nader gekomen nu beeft hg de booge boomeo bereikt ds boek van het boaoh springt hier een wtinig vooruit de zandachtige ondergrond is door bat wster meer en merr weggnipuald