Goudsche Courant, maandag 25 november 1895

Oproeping ran belangliebbeadeB De Gedeputeerde Stateu der provincie ZuidHolland roepen by deze op de onbekende b langbebbenden in zake het verzoek van yUQTEBEy te Moordrecht om vernietiging van bet besluit van Stemgerechtigde ingelanden van den Oontpolder in Schieland dd 13 Juni II waarby is bepaald dat do kosten vau bet onderbond der Oouwekaile ia 1895 slechts voor de helft zulten komen ten laste van de geboehlaagden terwijl de andere helft voor rekening van den polder zal worden genomen om zoo zy dit noodig achten hunne memoriën en bewgastukken aau genoemd College in te sendea vóór den 20 December aanstaande Tot dien dag liggen de stilEiren iederen werkdag van des voormiddags 10 tot des namiddags 4 uur ter inzage aan het gebouw van het Proviuciaal Bestuur Korte Voorhout alhier f Öravenhaffe den 18 November 189S De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK VooreitUr F TAVENRAAT Orijiir In do depêches die van deze gevechten molding maken verklaart Campos nog dat hg voornemens is de operatiën met kracht voort te zetten Daarnit blgkt dat het gerucht hetwelk op de beurs te Madrid da ronde deed als zoo de maarschalb aan het onderhandelen zgn over den vrede van allen grond is ontbloot Trouwens de Spaansche minister president bad dit gerucht al aanstonds tegengesproken In het Spaansche ministerie ia men thans aan het uitwerken van een plan voor de blokkade der kost van Coha Met dev e blokkade zal een aanvang worden gemaakt beweert men in Madrid zoodra de 26 bestelde kanooneerbooten ontvangen zgn die 1 December moeten worden opgeleverd Daardoor hoopt de Spaansche regeering gehe l onmogeljjk te maken dat nit Amerika door rreemde etoomschepen amunitie en geweren op Coha worden outscheept ten dienste der ioiurgenten Vóór korte dagen nog werd een Deensche boot gesnapt die hiermee bezig was Het ontscbepen van een deel van den krijgsvoorraad werd wel belet maar het vaartuig zelf kon door de Spaansche kannonneerboot niet worden wezig waren zoodat de berooving elders moet hebban plaats gehad Vier der aangeteekende brieven waren voor Amsterdam de vyfde voor Den Haag bestemd Uit Woenen meldt men de volgende vermakelijke geschiedenis van een voorval in ren spoortrein Neen dat is verschrikkelijk Hoe knn men uu toch eeo dronken kerel daar bovenop laten klautpren Hy moet er af als wij aan een station kamen anders krijgt hy een ongeluk De conducteor zal hem wel mores leeren Deze conversatie werd in een coupé 3e klasse op de spoorlgn Mödling Liesiog gevoerd Ëen vrnolijk gezelschap waa ingestapt de trein zette zich reeds in beweging toen plotseling een der paasagiers bemerkte dat zyn broeder Otto achtergebleven was De losbol beeft in de restauratie met de kuappe buffi tjoffronw een praatje gemaakt meende liy geërgerd en daardoor den trein gemist Als hy niet oppast rydt de laatste trein ook Log voor zyn neus weg Het volgend oo enblik klonk van buiten di kreet Hallo jongens hier ben ik Alles vliegt naar het raampje om naar buiten te zien behalve een bejaard beer die in een hoekje van den wagpn ruittig slaapt Rent Otto met den trein mee vraagt een corpulente dame Heertje beertje by zal zyn adem verliezen 1 Ik zit hier boven op het dak roept de vermiste nu tot Fchrik van zijn medereizigers Nu boort men niets dan de bovenvermelde uitroepen van angst en verbazing de agitatie itggt van minuut tot minuat de corpulentfi dame meen een val te hebben gehoord en gilt O nu is hy verpletterd Eindelyk rjjdt de trein het station binnen en de conducteur roept tLieeing een minuut Tegelykeriyd wordt de oude heer wakker en staat op om uit te stappen Op de treeplank staande wendt by zich tot de achterblijvenden en zt t Weest bedaard myne beeren Otto zit niet op het dak maar in de restauratie te Módling Ik beb de eer myzelven te recommandeeren als perfect buikspreker Hiermede verdween hij uit bet gezicht der verbaasde reizigers door den ksDtonrechter veroordeeld tot f 30 boete aobsidiair 10 dagen gevaugeoJB Het aitfoerig vootloopig verslag over bet kiesrech tont ver p van den mioiiter Van Houten geelt geen doidetyk antwoord op de vraag boe denkt de meerdifrheid der Kamer over hot wetsvoorstel De argnmenteo m bet verslag over bet voorstel Tak aangnroerd viadt men grooti ndeels terug in omgekeerd orde Zelfs het wapen der ongrondwettigh id welke b j het voorstel Tak znlk een groote rol neeft gespeeld vindt men na tegen het ontwerpVan Houten gericht Id één opzicht echter is het verslag wellicht een vingerwijzing te vinden over demogeiykbeid eener voor de meesteo bevredigende oplogsing Ëen deel der leden Dameljjk die tegen de nu voorgedragen regeling in t algemeen bezwaar haddan en aan die der vorige regeering de voorkeur gaven verklaarden zich bereid zoo mogelijk mede te werken tot vel beteringen welke bun gelegenheid konden geven aan t ontwerp bun stem te ver eenen Die leden zonden het ontwerp aanqemelyk achten indien art 1 a kiezen krl bteua belastingbetaling verviel an verder io b de cyfers van hunrwaarde loon enr aanmerkelijk werden verlaagd en tevens de voorgestelde beperkingen ten gevolge van verhuizingen verandering van patroon enz kwamen te vervallen of belangrijk gewyzigd werden Wat het eerste betreft zal de Regeoring eker nietf toegeven Oe categorie van belastingkiezers zal zy niet prijsgeven en dit is ook niet noodig indien maar in de overige cutegorieëu de genoemde inderdaad noodzakelijke verbeteringen worden aangebracht Het komt ons voor dat als de Regeering de gegronde bezwaren tegen de omschrijving van huuren loonkieztra wegneemt de kansen van aanneming zeer uilen stygen Handbl De kilometerboekjea die van 1 December af op de lijnen der Staatsspoorwegen en op den Centraal spoorweg in werking treden zullen op alle groote stations binnen 4 uren nadat bet verzoek daartoe wordt gedxan verkrygbaar zijn Op de kleine stations moeten ziJ een dHg te voren worden aangevraagd Uit Madrid zgn Donderdag weer twee bataljons infanterie naar Cadix vertrokken om zich daar voor Coha in te schepen De troepen werden hg hun vertrek met gsestdrift toegej nicht door het volk Henliicdehel flnkdehand U prUteu zyn door dtii Staat gegarandeerd Iloofdiirth tv am im Hark l farapluieê Maudmhoeneu Mjttmeu goedereu en A van OS A KWweg E 73 GOUDA Uitnoodiging tot deelnfining in de Kansen viin door de den Staat HamhurK gewaarborgde gruote Oèldlotorg wnann eekor 10 Mlllloen 981 720 Mark gewüunuii moetün worden Du priJBeii van dssj veel voordeel biedende Oül llotory die volgens het plan sloclits 112 000 lotim büvat z n de volgende I t hoogste prijs in eventueel 600 000 Mark 40 prijzue a 100 priJEun a 8S6 prijzen a 622 prijzen ii 13X5 prijzen a ito prijzen ü 193 prijf il 200 ISOM LSSOtOprijluna ISt M bueOpr a 134 lOO tSM l74 8priiz il 42 20 M totaal 56 BO0 prijzen Beurs van Amsterdam 81 NOVKMBKS Vor krs iBlotkoerü 83 101 100 NsDsmiliD Carl Ned W 8 j I SS dito dito dito S 101 dito dito dito 8 100 HoNOAH OM Goodl 1881 88 4 iTiUE Imokrijring 1862 81 B 79 s OoSTZNB OW in papier 186 E 82 i dito in silver 1868 E S Portugal Oblig met coupoü 3 dito ticket 3 84 tusuNU übl BiDnenl 1894 4 dito Geoons 1880 4 96 ditohijRoth lS89 4 96 dito bij Hope 1888 90 4 9 J dito in goud leen 1888 dito dito dito 1884 I lOS Spanji Perpot sohnld 1881 4 1 To iiIiJ Gepr Conv leen l8 0 4 79 Geo leening erieD 19 Geo leeoiag aerie C 20 Zoid Ape IlïP V oM 1892 6 116 tMllico Oiil Buit Sch 1890 6 99 VmiZDSLA Ohl 4 onbep 188 40 Ahsteadau Ohligatieu 1895 8 100 doTTZMiM Stod leen 1894 3 87 NZB N Afr Handeltv arad 68 Arendab Tnb Mii CertiSoaten 700 D iiMa t ch ppil dito 46 Arnh Hypotheekb psndbr 4 lOl Cult Mij der Vorstoul ssnd 4 s Gr Hypothoekb paudbr S 100 Nederlandsche b nk sand 806 Ned Handelmss h dito 1891 N W Il Pao Hyp b psndbr 787 Rott Hypotheekb paudbr 3 102 lllr Hypotheekb dito 3 l 100 OoiTlKl Oost Hoog bank aand I 147 KllsL Hypotheekbank pandb 4 87 AUEEIKA Ëquit hypotb paadb K Maiw L G Pr Lien oert 6 StB Holl IJ 8poorw M j sand l Mij tot Eipl V 3t 3pv aand Ked Ind Spoorwegm sand Ned Zuid Afrik 8pm aand dito dito dito 189 dito 6 IHLU Spoonrl 1887 89 A Kobl Si Zuid ltal Spwmg A H oM 3 PotBN Warschau Weouen aand 4 Hosl Gr ttuM 8p Mij obl 4 BaltiMhe dito sand Pastoivs dito aand 6 Iwang Dombr dito aand 6 Kursk Ch Asoir Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 A llIuzA Cent Fac 8p Hij obl 6 Chio k North W pr C v aand dito dito Win at Peter obl 7 Denver It Bio Gr 8pm eert v a lllinoi Central obl in goud 4 Louisv k NsskvllleCert v aaod j Heiico N Bpw Hy lehyp o Hiss Kansas v 4 pot pref aand N Tork Ontario k West sand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Cslif Ie hyp in goud 6 8t Paul Hinn fc Manit obl 7 Un Psc Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 6 OiHAni Can 8oulh Cert v aand V C Ball kNav leh d cO Amsterd Omnibus Mjj saud 1 aotterd Trsmweg Maat aand Nin 8tad Amsterdam aand 3 Stad Bottordam aand 8 i Bzioiz atad Ant rerpenlS87 8 Stad Brussel 1886 2 HoNO Theisi Begullr GesellKh 4 OosTK Staatsleening 18 0 6 K K Oost B Cr 1880 8 3 iHJl Stad Hsdrid 3 18 8 Nan Ver Bet Hyp SpobI oert 6000 M 3000 M iOOO M 1000 M 400 M 3U0M Promit van 300 000 M pr ji a aao ooo M 1 prü k 100 1 00 M 88 88 4 i 68 76 0OUM 70 000 M 6J OO0 M 60 000 M 66 000 M 6O iO0M 40 000 M prijzen a prijs i 1 priji ii prü il jl prijs a prijzun a1 prjs Een hakkar te Spandan in wiens buis eenige muzikanten woonden door wier oefeningen hy in zyn slaap gestoord werd gaf in woede ontstoken daarover zyn misnoegen te kennen De beeren gingen hem daarop te lyf en sloegen hem met pooten van stoelen op bet hoofd zoodat de man doodelijk gewond werd Ehb der art stfln is gearresteerd Voor den Hoogen Kaad Kamer vao borgeriyke mken diende gisteren de vordering van een jonge dochter te Bittard tegen den uitgever van de Limburger Koeriert tot betaling van f 12 000 of zooveel minder al de rechter zon verme nen te behooren als verf oediog voor schade in eer en goeden ïlaain wegens het in bovengenoemd blad opnemen voor een voor eiicheresse beleedigend artikeltje Oe rechtbank te Maantncbt en het Hof te V Hertogonboscb ontzegden die vordering en daartegen voerde nu mr C J Francois o a aan dat bij die beslissing z i ten ourechte was uitgegaan van de overweging dat een beleedigen stuk dan alleen kan aanleiding geven tot een burgerlijken eisch als dat stuk onder het bereik der strafwet valt en dat ook ten onrechte door bet Hof als Voor den uitgever trad op mr W Tborbecke De conclnsie na het O M wordt later medegedeeld 3 prijion a 20 000 M l il prijzBnk 10 000 M l en worden dezu in eenige muandüD in 7 klassen uitgeloot I ü Hoofdprijs in do Ie klssso bedrssgt Mark 60 000 stugt in i1V2a kl lol 56 000 M in do So tnt 00 000 M in do 4e tot 66 000 M in do 6o tot 70 000 M in de e lot 75 000 M in de 7o lol 200 000 M en met do preniio van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eerste prijstrokkliig die oflioioel is vastgostdd kost oen gehoel origineel lol slechts tinld 3 SO een half originoet lot sh ohts OuM 1 75 een kwart origineel tot sl chts Julil 0 90 ledoro deelnemer in dr loterij ontvangt on gevraagd onmiddollgk na de plaats guhad hebbende trokking d ofiii ieele Irekkingslijsl TrekkiugspUü voorzien en hot Wapen vnn don Staat die de prijs van de loton en de vordeeling van de prijzon ovor de 3 klassen naugeefl vorZ nd ik op aanvrage gratis Do uitbetaling on verzending van de prijzon geschiedt door mij direct en prompt aan de winners on onder do strengste goheiuihoiidiug M Ii dero liestelling kal men eenvoudig 1 por postwiesel opgoron Mon wonde zich dus met de aanvraag om toozeuding van loten voor de spbedig plaais hebbende trekking zoo spoedig mogelgk of uiterlijk tot Mi necembei e h mot vertrouwon tot tlosopli ll M hsclnT Bankier en Wissolkooloor in llA MBURli Uuitechinnil Aan de Haagpoort te Delft had gisteravond de 72 jarige Anton Smeele het ongeluk terwgl hy vau de nog in ging zijnde stoomtr iin wilde springen daaronder te vallen mHt het vreeselyk gevolg dat de grysaard vermosseld werd 2 80 Hoe de kunst de zeden verzacht Uit een Friescli dorp werdt dezer dagen bericht dat de leden eener tiedertafel na afloop van eene oefening in den barmoni cben zang slaags gO raakten en deu gebeelen inventaris van bon lokaal kort en klein sloegen En nu bericht men uit Doetinohem dat daar een rondtrekkende minnezanger ecu anderen straatmuzikant zoodanig heelt afgeranseld dat diens gebeele kakement uiteen is gerukt 78V In verband met de vermissing van aangeteekende brieven deu 14 nit Deventer per post naar Amsterdam en dec Haag gezonden doch met terecbtgekom n verzoekt de officier van justitie te Zotfou thans opsporing vau een groot aantal effecten terwaarde van roini f eCKK een party coupon van omstreeks f 2 UK verder eeuige talons en een 9 tal wis iels enz Uit een door den inspecteur der posterijen iiig steld onderzoek moet zyn gebh kon dat by JKt voltrek van station Devtintbr de aiingeteeki ii l brieven werkeiyk in de pakki ttni aitn 82 111 94 192 150 101 49 62 149 7 98 62 77 lOlV 100 98 1041 143 116 llv 101 SU 1097 8 y 106 105 48 8 m 222 180 1081 107 108 102 118 121 169 37 118 Een valsche Arton werd zoo verneemt men thans eenigcn tyd geleden gearresteerd te Hongkong t Waa een ryk jongmensch Jacques Drenx die met joÉFrouw Néry e n vroegere vriendin van Arton en reisje om de wereld deed Twee politiemannen reisden het paar na Drenx werd echter spoedig weer losgelaten De detpctives badden te veel gerekend op de stuidvastigbeid der liefde en vergaten dat xouvent femme varie 49 82 ülrecie Spoorwegverbindingen met GOUDA WInterdlenst l 895 j896 GOD D t 18 86 18 88 19 89 18 46 18 66 1 44 IIOTTBRDIH ROiriIDA H 1 84 8 88 tl 3 Pj FDIEE OUDE f SCHIEDAMMER GENEVER Merkt NIGHTOAP 8 08 9 40 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 lO lT 18 fl j 9 43 9 18 8 18 18 88 9 40 10 7 47 10 86 8 9 86 7 86 10 18 10 89 10 88 10 48 10 49 9 61 Vorkrijgbaar bij i PEETEB Jz Als bowijs v n echtheid i cftchet eivturk tewU voortieo van a naam der Firma P HOPPE 9 68 10 11 7 46 17 8 18 H A 16 41V OOD D A DEN 8710 80 lO SO 18 19 18 88 1 87 8 86 8 47 4 46 6 87 7 14 7 49 f 9 8 84 9 64 U 11 08 18 40 4 67 8 01 O 11 18 18 49 6 08 8 19 IJl 11 87 1 01 6 80 8 88 l Xl U i 8 9 J710 Ó7 10 48 U y8 18 4 1 0 l Jf 4 6 4 17 6 86 6 67 7 4 4 l 8 8810 8 11 4 VAN Rlommestein s Inkt ib p o fonJerViiuielijk de BESTE en volKomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND my BOl DA UTKÏCHT 8 06 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 46 8 8710 61 11 46 1 80 8 08 e O I A A HSTItRDAM 10 01 10 67 18 10 11 06 1 1 18 8 17 4 1 4 47 6 67 6 68 8 81 10 16 7 10 10 88 8 84 6 06 8 17 7 18 8 48 10 8Ï 8 60 4 48 6 8H 86 t + 10 18 11 80 8 68 8 48 4 47 8 81 4 86 Stopt te Nooidorp L id ili id m en BleUwijk Kmiiweg i Heknderp het wftre ia koop liep en durviD rerhalen löctl ook abu uieoBcbeu dio by twr Dttuwernood benÜQ Door toedoen vao de kleine burgerq die hem 7 cer aanbiog omdat hg gemeeDuftLu met ben oiDgio tot lid vati deu Ilaad gekozeo voerde hü daar tteo soort van fltelcelD tiifË oppositie die in t oog vho de buiten wereld m oeat doorgaan roor y er en nauw t zetbeid ia de bebartïgiog vun de xak n der geme inte maar iVm by veleu den lodrok maakte tan een jacbt uaaktin op i uedkoope populariteit Deze opjiositio had cIhii ook ten givolge dat Teracbeideoe luden rao don Haad bg de periodieke aftredlnff in dit jaar ronduit verklaarden gpen Tcrkieziog te zullen aaufaurden wanneer de burgerg den heer Van WermeBkerkeu hfrbeuoerude Toen deze toch weer gekoztin werd hielden z zich aan buiine verklaring en bedankten voor bonne berbeQoeming ja iloegeu zelfe een tweede benoemiug at Andete notabele iogez tenen die daarop nit de stembus kwamen Tol deo dat f oorbeeld zoodat eerst ua eindeloos stemmen eu kie eu de geifleeuteraad weer voltallig werd Stat n Oeneraal 2e Kaukr Zitting van Vrydag 22 November 1895 Ia deee itling der Tweede Kamer werd besloten Woeusdagoebtend a i te 10 ure verncbilleode wetsontwerpen te bebandeleo wanronder de gemengde rechtspraak in Egypte Daarna werd de beraadslaging voortgezet over het Personeel nl art f betreöeude de classificatie der gemeenten voor den bulHuti o g aanslag D faeer Fynappel beetrei d dit stelsel en verdedigde bet amendement van de verdeeliog der gemeenten in vyf kla Ben niiar den bevol Wkings maatstaf daerby rekening gebonden met woning looueo en verdieusten De heer van G jn verdedigde de periodieke tabelherziening namens du commissie die eenitvmmig id tegen s beeren Pyuappel s classificatie welke oadeeliK werkt voor arme gemeenten met een talrijke bevolking De heer Vepgeus die alle clnsBificatie bestreed zocht ds eenige oplotaing lu de overdracht van het persoQtel Han de gpmoenten De minister van financiën zegt dat bji de fooritanderi van bnt Personeel aie K iQeentebelaetiug niet bekecreii kon De Kamer beeft echter door art te accoptcereo zich voor de Byksoelasting verklaard en danrbu is eene classificatie der gemesotoo ouvenu idelyk D voorvtelleti van deu beer Pynappel leiden tot de allenoaderlinKstu gevolgen terwgl de znne berusteu opeen uitgebreid plaatselijk oud rzdlk Dit onderzoek is lu dieu vorm uiet voor medrdeeling aan de Kamer t eicbikt en cisckt ook vergetykende stnilie De heer Borgesius hi eft geen vertrouwen in de iesoltateo viiu bet officieel uoder oek omdat de min te weinig in bvizoudarbedeu toelicht De heer van Gennep meent dat de leden die otassificatia hebbeu kunnen controWfren en dat vele leden die d t gedaan hebben tot een zeer bevredigend resultaat iQu gekomen De Kamer heeft ten slotte artikel 5 van het wetiüütwerp tot regeling der Personeele belastiiw houdende claasifieatie der gemeenteu roor de eerete drie grondslageu in negen klassen volgeus by het ontwerp gevoegde tabel met 61 tegen 32 stemmen ongiwyzigil aaugeooroen De zaak ven M G K V te Amsterdam beschuldigd yo vrouw C W J J te hebben vergiftigd naar men weet werd haar lijk in Juli op het kerkhof De Liefde opgegraven op verzoek vau baar broeder zal thans Dinsdag 3 December vour de recbtbauk aldaar behandeld worden Er znlleu niet minder dan 43 getuigen worden geboord De broeder der overledene zal als eerste getuige optreden 8 40 8 47 8 64 01 9 10 6 67 6 08 16 0 84 8 80 7 86 7 8S 7 89 7 4 7 66 6 i lO 6 19 6 89 6 88 Oouda Moordreekl Nieuwerlrerk Cnpelle RntterAam Kotlurdus n pelle Hlcuwerkerk Uourdrecht Qoudi oi i n 7 80 8 86 9 00 Ï M 7 48 8 47 Z Zegw 7 l8 8 68 Voorb 8 07 9 08 aooa 6 86 87 7 66 8 09 8 81 Uudnr I tO 64 Woerdea 69 7 0S 8 18 ülreokt 1 t 8 88 8 41 f t Nmr Amiterdaiii Ooud 8 87 8 81 iLmiterdu G 8t 8 14 8 86 De apoorwegreiziger tegen wien voor het kantongerecht te IJtceclit de vorige week t 40 bote aubiidiar 1 J dagen gevaiigeüisstraf werd geëischt omdat bij in een kaartje datum besteiiiuiing en prya bad vervalBcht werd ffister PosterlleD en Telegraphic Art 7 der Voorschriften ter uitvoering van den dienst der pakketpoat by gelegenheid van bet St Nicolaanfeestt vaitgestald bij No 23 der Verzameling van 1894 wordt gewyiigd als volgt Alle pakkafteu waarvan de inhood kleiner ia dan 1 dM alsmede alle pakkett Q meteene aangegeven waarde of verrekening vao een hooger bedrag dan f 12 50 worden met da brievenpost verzonden Alléén de pakketten met aangigeven waard of verrekening worden daarby op het advies vermeld onder de inschryving van ds aangeteekende stukken Het kantoor te Warmond is mede voor den dienst der tetegraphische poitwissels opengesteld Benoemd 16 Nov Tot klerk der posferyen en telegrapbie 2de kl mej J C Bogaard en P H E Kruyt te Rotterdam telegaafkantoor 1 Dec Tot brievongaarder te Voorst A Stot r Verplaatst 16 Nov Da klerk der posteryen en telegrapbie 2de kl H an Nieuweubuyze van Rotterdam tele Jiafkantoor naar IJselttein de vi Miweiyke klerk der postergeo m telegrapbie 2de klasse A C M Beuta van bet bykantoor aan de Kruiskade te Rotterdam naar dat in de Boekhorststraat te s 6ravenhage de klerk der telegrapbie 2de klasse J Oosthoek van Amsterdam naar s Gravenhaga de klerk der postergen Iste klassa T Terpstra van Vreeswyk naar Lobit de klerk der ponterijen 1ste klassa A 01denburger van IJselstein naar Vreeiw k in plaats van naar Lobit 1 Dec De commies der telegrapbie 3de kt J H Marsman van Tilburg naar Bargen op Zoom 16 Dec De f ramie8 der telegrapbie 4de kl J F Peeters van Middelburg naar Zwolle de commies der telegrapbie 3de klasse P J Waale van Terneuzen naar Kotterdtm de telegrafist P Dryfbout van Franeker naar Btlk de klerk der poateryen 2de klasse K van der Steen van Noordwyk naar Franeker de klerk der posterijen 1ste klasse W O Tnning van Amsterdam bykantoor Haarlemmerplein naar Noordwyk de klerk der posteryen en telegrapbie L F Jnnge van Balk naar Amsterdam bpkantoor Haarlemmerplein Tydelijk werkzaam gesteld hï bet hoofdbesta or 1 Dee De commies der telegrapbie 2 1e kl J J Reyseger te Amsterdam Ingetrokken de verplaatsing der vronwelyke klerk der posteryen en telegrapbie 2de klasse A S W Kinders van het hoofd telegraaf kantoor naar bet bükantoor in de Boekborststraat te s Gravenbage SuitttQlaDdsch Overzicht la den toestand in het oosten is nog gHB verandering gekomen Algemeen blyft de meening stand bonden dat de ongeregeldheden in Armenië geen aanleiding tnlleu geven tot internationale moeilykheden Zoo o a wordt door de Italiec gemeld dat koning Humbert to n by gistereo te Rome terogkeerde by zyn ontmoeting met de mitiisters in de eerste plaats verklaarde dat de Ëuropeesche vrede nog geen gevaar loopt Sir Philip Currio de Engelsche geiMnt die naar men weet op weg ia naar Konstantiuopel beeft te Weenen een onderbond gehad met graaf Goloehowky alsmede met den Italiaanscheo gezant graaf Nigra De uitslag van bet onderhond was zeer bevredigend Volgens het ïeen daarover nit Weenen wordt gemeld biyit de kans gnustig dat de eensgezindheid onder de mogendheden tal worden gehandhinf l ook al wordt het voorstel niet aange Aangevangen 1 t 7 11 October Tüd van Green leb 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 86 7 68 7 69 8 06 8 18 8 88 8 48 9 03 6 81 7 80 S IO 9 10 6 17 8 87 8 84 8 41 8 47 8 18 4 80 6 48 8 60 8 60 4 08 O O D D A 11 60 18 80 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 48 1 68 l 8 8 08 8 18 3 89 6 S1 4 08 4 40 eoi D A 8 09 18 40 18 08 8 86 10 8 OEN H A A O H ge6 6 17 907 488 S09 88 8 481 0 1111 8618 161 86 8 44 8 68 8 48 4 16 6 17 8 08 7 68 8 8S Voorb 6 7 t t 10 17 1 41 8 14 Z Ze tw ll 10 88 1 66 8 88 9 8 Z T M 8 88 10 43 8 08 8 39 10 08 Goud 88 7 10 8 18 8 8 66 10 1810 64 18 0S 18 46 8 17 3 14 8 88 413 4 48 47 8 0 8 88 10 18 Stopt Ie Bleuwjjk KraUwag en Nootdorp Leidnbeodam b Hekendorp C T B K O H T 6 O U D A 7 0 8 09 9 07 10 84 8 88 10 4 f 8 8 8 86 8 419 48 11 10 7 60 8 11 8 19 8 88 Utreobt Woerden OndawBler Ooada 9 10 11 34 18 60 3 10 8 68 4 48 6 36 10 88 11 61 4 18 8 10 81 4 84 8 84 10 44 18 07 1 88 3 48 4 37 89 7 08 Amaterdaoi C 31 Oonda 7 88 AHSTIKDA H S O V D A 8 8 10 10 48 8 88 4 10 18 7 4 8 4 9 04 10 14 18 88 8 811 6 80 7 46 8 49 11 10 Stoppen te Bliria rgk Cruii eg Kootdorp Leidaekandaa w Uekandorp nonen nn den Ooitenrgkachen miniater dat alle regeringen liob zollan Terbinden in bet Oülton uieti ledoen dan nn gemeenichappeiyt OTorleg Woensdag ia t Carliala eene vergadering nn ocheepsboowere gebonden die cone gewichtige gebenrtenia in de geecbiedenia der Kngelacbe niJTerheid biy en zal De scheepibonwera an Belfast n de Clyde niet terroden met bon onderling verbond bebben alle iheepsbonwers hu de Oost en Westkust van Engeland uitgenoodigt tot dat verbond toe te treden En Woensdag te Carlisle beeft die ilak haar beslag genomen De geruchten dat aoheepsbonwmeesters buiten Bellest en de Clvde aan bunna arbeiders beletten zouden ffflld op te balen voor de werkstakers en dat aü ook arbeiders zouden afdanken om de maehiDistan te Belfast en aan de Clyde klein te kragen die geruchten hadden dos toch dezen rond dat er tusscbec de acheepsboowers binoen en buiten den strijd onderhandelingen werden gevoerd om i emeene zaak ie maken Voorshands scbynt er buiten Belfast en de Clyde nog aan geen lock out gedacht te worden Daartoe kan het echter kouden Intusschen zien de macbinisteo met hunne geduchte organisatie no een weinig minder te duchten verbond van acheepaboawera tegenover zich Sn voelt de Amalgamated Society of Engineers zich sterk d n strjid tot het uiterste voort te zetten zj zal begrijpen dat de patroons nn minder dan ooit tot toegeven geneigd ago Maar het nieuwe verbond heeft veel wijder beieekenis dan dat het de werkstaking te Glasgow en Belfast waarichjjulijk verlengen zal en roissobieo zelfs naar andere plaatsen aa Engeland overbrengen No voor bet eerst il op groote scbsai bet beginsel van vereenigen zoo geweldig een wapen in de band der arbeiders gebleken toegepast door patroons Hel Igdt geen twgfel als de scheepsbouwers van Belfast en Glasgow tegen hnnne werkstakende machinisten door den ateon van hnnne vakgenootea elders in het land met verhoogde kracht den strijd kunnen volhouden of patroons in andere takken van bedryf zullen zich haasten naar dat voorbeeld zich te vereenigen £ o dan schgnen wg eene nieuwe en verbitterder faze van deo klassenstryd binnengetrodeu Reeds moeten de machinefabrikanten Tan Ëngelaud s Noordoostkust met die van de Clyde en lerscbe van de Barrow en fl Lagan Belfast overeengrkomen zjjn een defensief verkond aan te gaan Hier zouden de Kheepsboowers builen blgven De verkiezingen voor den Bobeemschen Landdag die thans aan de orde zgn ondersoheideo 8icb tan vroegere bierdoor dat thans de strjjd niet loopt tasseben Duitscbers en Csechen maar tusscheo Dui scfaera en Duitschors Chechen en Czecheu De Jong Czecben willen ditmaal de Oud Czecben partjj geheel vernietigen de Dnitsch liberalen vinden thans tegenover lich de Doitsoh natinnale anti semieten vereenigd met de Crisleiyke socialisten In 79 plattelandsdistricten had de strgd plaats dertig daarvan waren tot dusver in handen der Üuitschliberale partg Li 27 districten hebban deze zich weten te handhaven de Dnitsoh nationale antisemieten verkregfn slechts twee tetels Van de districten di tot nog toe in handen der Oiechen waren vielen 46 aan de Jong Czeohen 2 aan de boerenpsrtg en eau aan de Ond Czechen toe D ze uitslag is niet verrassend maar un ziet men met spanning de verkiezingen in de steden tegemoet De strgd loopt hier over 72 zetels De Dnitsch liberalen bebben 25 candidaten aangewezen de Doitscb oationaleu hebben 19 candidaten gesteld de Jong Ctecheo 39 en de Ond Czechen 11 Tevens moeten heden de kamers van koophandel 1 5 algevaardigden aanwgzen doch hierbg verwacht men geen belangrgke wgzigingan De Spaansche troepen hebhen op Cuba een fortnintje gehad Ze zgn r in geslaigd om den chef der opstandelingen Malirao Gnmez een nederlaag toe te brengen die zelfs in de telegrammen uit New York niet wordt verzwegen Oonaz wilde met zgn benden in bet rgke geweat Lu Villas binnendringen ten einde daar de plantages te verwoesten en den oogst ta Teroielen Dit zgn plan ia geheel mislukt dank zg da doeltreffende maatregelen van ntaArachalk Campos Dat de oogst is gered is zeker voor de kolonie van groot belang t Was generaal Olivier aan wien Campos had opgedragen de insnrgenten tegen te houden Tusschen den Uden en 13den dezer heeft gezegde generaal hun slag geleverd en met snecea Ook de benden van Maeeo een ander hoofd der opstandelingen werden tot den aftocht gedwongen met groote verliezen Verder hadden nog op verschillende ponten schermutselingen plaat de opstandelingen ontweken den strgd zooveel mogelgk maar als zg er toe gedwongen werden boden zg weinig tegenstand en versfireidden zich spoedig De verliezen der Spaansche troepen zgn dan ook betrekkelijk gering Thans zgn op alle bedreigde punten posten gezet om de insnrgenten tegen ta honden wannoer se plan mochten hebben om terag ta komen Bargerltjken Stand GEBOREN 20 No Adrianue ouders M N van Dugn en 6 Smit ONDERTROUWD 22 Nov P de Kraag te Rotterdam 21 en M W G van Erk 21 j OVERLEPEN 21 Nov G de Kegzer 76 j 11 ra 22 Not M S van den Broek 6 m ADVERTENTIEN Bevallen van een Zoop M OLOOS geb wGnorTK VDiBCK 22 11 95 Voor de vele bewgzeu van deelneming ontvangen bg het overlgden vau onze geliefde Ëchtgenoote Moeder eo Uehuwdmoeder NEELTJE DIEDERIKA ue J0NU 8uits betuigen wjj onzen hnrtelgken dank G J DB JONG A DE JONG P DE JONG C W DE JONG EVEKINK BUSOBRS R M BK JONG LUNEAU U DS JONG LUNEAU VA DER MrER DB WUS G W DE JONG G J DS JONG GJz A W DE JONQ SCHOTSMAH C J D PRINCE na JoNn C J O PRINCE N D J C POPPELBAUM DE JoNd A H POPPELBAUM Gouda Tiel Arnhem Loehem 22 November 1895 Onzen dank aan allen die ons bewezen van deelneming betoonden by het treurig verlies van onzen liefbn oudsten Zoon en broeder DIRK Dit aller naaiU A KAÏ T1JN Ghuda 23 Nov 1805 Voor de vele blyken van deelneming ontvangen by het overlyden hunner geliefde Moeder Behnwden Grootmoeder Mevrouw de Wed J I AFEBER Mkhtbns betuigen wy onzen oprechten dank I amens allen F Th LAFEBER Bü deze betuigen wy onzen hartelyken dank voor de vele blyken van belangstelling op 13 dezer ontvangen P J H BROUWER H M BROUWER V D Klein J F CllJPERS Westeindc 37 Den Haag IA 0 S Stomen Verkren Repareeren Buitenlandsehe PIA N O s uit de eerste fabrieken in ruime keuze Ameritaansclie HARMONIUMS door directe iraportotie tegen Z E K VlkCK prijzen Inruilen van bespeelde Piono s Agent voor Gouda en Onislrehen KLEIWEG WIJNHAFDEL VA ALPHE LRDEBOEU XB SOTTEBDiM Depdt A NORTIER Qoüwe C 34 35