Goudsche Courant, maandag 25 november 1895

Raadpleeg Uwen Doctor over L l S I I3iT T sTITlsr Gehalte ïeer hoog Smaak aanj enaani Prijs 00 Cte per FI Benige verbopers voor Gouda ea Omstreken SLOTEMAKER Co St 3 ZCÖIL S Onivangren een scöoone Collectie In LUXË AaTIKKLEN GALANTERIÈN GLAS KRISTAL ALBORDi LAKWERK ENZ ENZ Concurreerende Prijzen J J van BEMMEL Markt A 57 348te Jaargang Dinsdag S6 November J895 No 68S4 mmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs per drie maanden is ƒ 1 25 fi nco per post 1 70 Ahonderlijke Nommers VIJF CENTEN Boek en Steendrukwerk é in verschillende Soorten en Prijzen van af f ï de 23 stuks Bill L BEINEMAN Zïï cg tl ouda Snelpersdruk van A BaiHKiUN fc Zoox Wat togen Jioht MD kortom t gfln i r AaterPaiB Expeller W t g y te wende top üt AnterfaiiiIxpeller Wit Mer knufeiiii = 3ï Aülwr Piin Expelier PiV 60 eml 76 eest en f 1 25 it aeteh Voerhuden ra de meeete IfeUiekes en bg F Ad Biohter 4 Ce te Hottenlem Te Gouda b A WOLB l Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Uirkt Aanbesteding BKOENTEN der beide Gasthnizen alhier zyn ToornenieuB op MAANDAG den 25ett NOVEMBER a s des avonda ten S i ure ia het St Catharina OaathuU AAN TE BESTEDEN De Levering van RIJST GORT BOEKWEITEN MEEL BOEKWEITEN GROTTEN STROOP ZODT GROENE ZEEP WUNAZUN SUIKER voor het jaar 1886 De Toornaarden ran aanbesteding en levering liggen van 19 November ai ter lezing in het Gasthuis alwaar ook de monsters ter bezichtiging zgn gesteld De inschrijvingsbilletten worden aldaar in een gesloten bus ontvangen en kunnen belanghebbenden by de opening daarvan op dag uur en plaats bovengenoemd tegenwoordig zjjn Regenten voornoemd G PRINCE VoorzitUr A W BOES Secretaris Aanbesteding De COMMISSIE VAN TOEZICHT op het LAGER ONDERWIJS te Gouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders der Gemeente op WOENSDAG den 4den DECEMBER 1895 des avonds ten 8 uie bg ioschrUvIng aanbesledun De Levering der sohoolschritten en der school behoeften ten behoeve der openbare scholen in deze Gemeente De Toorwaurden van aanbesteding zallen ran WOENSDAG 27 NOVEMBER 1895 op iederea werkdag dea voormiddaga raa 10 12 ure ter lezing liggen by den concierge ran het Geboaw ArtiLkoi aan de Markt alwaar de inBofaryringflbiljetten alsmede de monsters op den dag der aanbesteding vuór des middags twaalf uur moeten ingeleverd worden AAÏÏBESTEDIÏÏG De COMMISSIE VAN TOEZICHT OP HET LAGER ONDERWIJS te öouda zal onder nadere goedkeuring van Burgemeester en Wethouders der Gemeente op WOENSDAG den 4 DECEMBER 189 des avonds ten acht ure bij inschrijving AANBESTEDEN De levering der Schoolboeken en zoo noodlg der uit te reiken prUien ten behoeve der Openbare Scholen in deze Gemeente De voorwaarden van aanbesteding zullen van WOENSDAG 27 NOVEMBER 1895 op lederen werkdag des voortoiddage van 10 12 ure ter lezing liggen bg den Congierge van het gebouw AbtiLkgi aan de Markt alwaar de insohrSvingsbiljetten op den dag der aanbesteding vóór de middags twaalf uur moeten ingeleverd worden De bizondere aandacht wordt gevestig op rt 3 der voorwaarden Cognac fin Bols f 1 40 de LKer OOOKAO nu BOIB ren de Booldtd Aaonrme wordt gelevaetl in renecel de bemande fisIMhen ven fi Lltei inhoud Tooieien ven bet etteet Ten Dr F r 7AS HUCBL BOOS Proeflleaoh e f 1 80 mtelUtoed nrtitXI U H J V WANKÜM firma Wed B 144 Gouda MÊLEERT Oosthaveu Orkestvereenlglng Euphonla GOUDA Beschermheer de WelEd Aohtb Heer R L Mabtkns burgemeester van Gouda Direcleur de Deer J H B SPAA ERIAX iim mmm vooi de Leden op Vrijdag 29 November 1895 s avonds te half 8 uur precies io de Zaal Kunst iii i ii der Sociëteit nOfls Geiioegeo te Gouda Met welwillende medewerking van den heer D Cellist te Hage H U Kanailievende leden hebben toegang met twee dames Aan hen wordt dringend verzocht hun bewys van lidmaatschap mede Introductie voor dames en vreemdelingen en voor fl H die zich reeds hebbeu aangemeld of nog zullen aanmelden ats kuustlievend lid voor het volgend jaar en hnnne Dames f 0 50 per persoon Leerlingen der Stedelyke Muziekschool hebben toegang tegen betaling van f 0 25 per persoon W 2 Ct per stuk u LOUIS BISSCHOP Dubbele Buurt v PELTEUIJRN 5 v Kragen Cols jf BONTE MUTSEN aaooH Naanz k C U9jin9tn OS m Alle Soorten BONT iz Atx SBOduiOJ V n3 i3iiipu BH s8arBci WESTLANDSC HE HYPOTHEEKBANK gevestigd te Gravenhage verstrekt Gelden op É Uppolheek en verkoopt Pandbrteven van 1000 500 100 eu 50 lulichtingeu ten kantore der Bank en bg de Heeren Montijn é Co f J HOOPT GRAAFLAND D Directie j BRPERS R0IJAARD8 TANDARTS E CASSÜTO Turfmarkt 172 Gouda SPREEKUREN van 10 tot 12 en van 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd HnneWnSKELfcC EUXXIW K r Ki lJlvl Srii iMvi i vi PU in iiraisi lil w ssniikM i Agentuur by de Firma Wed BOSM411teGouda Prijstrekking 12 December 500 000 Mark aU hoofdprijs iu het gelukkifist geval biedt de nieuwste groote Geld verloting die door de Hooge Rogeering van Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd ia De voordoelige iuriehtiog van het nieuwe plan bestaat daarin dat in den loop van slechts weinige maanden in 7 verlotingen van 118 000 loten 66 200 prijzen bedragende 10 981 720 Mark ter volledige besllBBtiig zullen komen daaronder ciJD kapitale pri en van eventueel 500 000 Mark b j uitnemeadhoid echter 8 prijzen a M 20 000 21pryzenaM 10 000 46priJ2eDaM 5 000 106 prijzen a M 8 000 336 prijzen a M 2 000 83S prezen a M 1 000 I32B prijzen a M 400 38050 pryz aM 155 15690 pr aM 800 200 160 4 100 118 69 42 20 zijn volgen plan van l prgs a M 300 000 1 prijs a M 200 000 l prijs aM 100 000 2prüzen a M 75 000 1 prijs hM 70 000 1 prijs aM 65 000 1 prijs a M 60 000 prijs a M 65 000 prezen aM 60 0001 prys M 40 000 De prijstrek kingen ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eerste pryatrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Oeldverloting koet geheel orig lot sleohta Mark 6 of 3 601 half H n 3 75 1 kwart u H n II l i 90 tegen inzending van het bedrag in baakpapïor of per poatwissol Alle ooraroisaies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder spoler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij iedfre bestelling wordt hel vereisohte odicioele plan waaruit de verdeeling der prijzen op de veraobiUende klassen als ook de betrflffeado inleggeiden te vernemen is gratis bygovoegd en zender wy aoo onze Begunstigers onaangevraagd na elke trokking de officieele lijsteu De uitbetaling der pryzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootore plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienigke pryzen hebben wjj meermalen volgens officieele bewyzen de eerste Hoofdpryzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 860 000 100 000 80 000 80 000 40 000 enz Het ia te voorzien dat by deze op don hechisten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan wordffln gerekend en verzoeken derhalve om alle oommisaies to kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelyk in elk geval voor den 12 DECEMBER e k te doon tookomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken en daar wy by bet begin dor nieuwe verloting ter deelaeming invileeren zullen wij ook vtnir het vervolg bemoeid zyn door een stipte en roéeie bediening de tevredenheid van onze g ërde Begunstiger te verwerven 6000 Stuks uit da falhete massa ener der eerste bnitenlandsche brielc n over genomone loogenoamde Leger Paarden Dekens moeten tegen den Bpotprijs van fl Ï7S ptr atuk worden uitverkocht Due dikke onslljlbars dekeni zfjn zoo warn ali eea peU ea 140X190 cm groot dna bet geheele paard bedekkend met wol opgenaaid en 3 breede streepen voortn een kleine partij Witte wollene Slaap Dekens proot 140X1 0 üm wegen zeer kleiiie alpchts door valdui bemerkbare fouten in liet weerBe aantröi üden ttd fl 3 60 per tuk Kosten nriilers het dubbele nr Ünldelljk Kt BLhreven lieKellfngeD wordon iM Ung de Tcorraad alrokt legen toeiendfriK TUI Let bedrag ül onder lemboura prompt ult B HnrwltK Haaatrtcht Groot Staat 31 I FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ BH Chemische Wasschery TAN H OPPEÏ IlËIMFJt 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het atoomen en renren van atlu Heerenen Damesgarderoben alsook all KiD dergoederen Speciale inrichting roor het stooraan van plache mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden our de nienwste en laatste methode geverfd Alle goederen heizy gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor de gezondheid en volgens at al bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zjjn de prezen 25 gedaald Te atoomen go deren ala nieaw afiererbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week BINNENLAND GOUDA 25 November 1895 Onze stadgenoot de heer J D Rijk opzichter van Rynlaod zal 1 December a 8 vyftig jaar aao dat Hoogheemraadschap verbonden v w Weosehen wg den nog krassen ambtenaar een gelukkig feest toe Hedenmorgen viel op de Zeugitraat een joagen doordat hg aan den waterkant speelde water Gelukkig werd hy door den korporaal V E die daar juist voorby liep gered zoodat beiden er met een nat pak afkwamen Gisterenavond bad de derde of laatste oitvoering plaata voor de leden der R K Volksbond De laal der Sociëteit Ons Genoegen was ook nn weder stampeod vol De werkende leden voldeden ook ditmaal zeer aan het pabliek en door een luid applaus nerd hun dan ook dank gebracht door de aanwezigen Voor de vereenigiog Hulp in nood ooderafdeeling van den Volksbond werd eene collecte gehooden welke ruim f 15 opbracht Na afloop van bet programma trad de Voorzitter de heer Donker ten tooneele hy daukte do verKhiltende hb die zoo n belaogrök deel aan rf gMéft ntv eriBg badden Rehad waaro iedev zaer voldaan huiswaarts keerde by allen za ongetwijfeld deze feealavood oog lang ia berinneriog bl jven Aangenomen het beroep bg de Christ Gereformeerde Kerk te Gouda door den beer H A Minderman otnd alhier De kantonrechter te Rotterdam veroordeelde den tandbeelkandige die daar ter stede aln assistent bg een tandarts de tandbeelkoode Bitoefeode zonder daartoe bier te lande bevoegd te zyn tot f 10 boete Uit yiiaaingen t Is tegnnwoordig druk aan de Maatschappy De Schelde £ r wordt met ongeveer 1000 man gearbeid Op dit oogenblik staat nog op stapel de sKoningin Wilbe1minac een nieuwepakketboot voor de Maatachappg Nederland c de lUtrecht van de Rotterd Lloyd moet veranderd worden in een vrachtgoederen boot voor de regeering moet nog worden aangebouwd een nieuwe Ie kl kruiser nl de Zeeland Van de Maatschappy Zeeland is nog ingekomen een der nachtmailbooten teneinde helangryke her FEVILLETOIM 7 Ueeds staat hij op de verst vooruitstekende punt die nauwel ks eeu mensch dragen kan Hij ziet uaar beneden wat biedt het leven heai aan Schande verachting ellende Maar het water spoelt alles weg dat geeft rust dat beschermt tegen verachting en spot en meer en meer reikhalzende ataart hy iu het blauwe water Maar dan wanneer alles zal stil geworden zijn wat dan F Wel uieta dan is het uit voor altgd uit Of zou bet misschien niet uit zijn F Wat ataat beu te wachten waaneer o neon neen geen gericht er kan geen gericht ijo voor een zoadaar wien de lijd niet gegeven is om boete te doen Maar de mèoaehea se zullen hom allen met vingers naw seo de raolenoar neemt hem niet meer ala koeoht aan niemand zal vertrouwen in hem stellen De dief dat aal voortaan zijn naam z jn Hg lal zijn faeele leven niets anders booreo zelfs zgne vro4 gare makkers zullen hem verachten O ja het water geeft raitl Wat is dat Klonk hem daar niet plotseling klokgelui in de ooren Ja het lijc de klokken van het dorpskerkje dia den heiligen avond inluidenEene hoogst erusltge roepstem die tot lyn godsdieoatig gevoel spreekt H j treedt vtia de geVakrlyke stellingen te ondergaan aan macbiot eo kcti Is De Sohelda beeft dua geen klagen wi rkzaamheden geno In een artikel in de Arnh Ct waarin wordt aangespoord aliea in het werk te stellen om deze stad tot een aangename verbl fplaatn te maken lezen wy d a het volgende Hg de Raad traehte by de spoorwegmaaticbnppyen te bewerken dat werk Igke sneltreinen e morgens van Arnhem naar Amaterdami en s namiddags van Amsterdam naar Arnhem loop o opdat de rgke kooplieden die te Amsterdam hun zaken doen voortaan te Arubem kunnen wonen De forenrenqoaestia is te Arasterdam in voor ons guostigeo zin beslist de belasting ia te Amsterdam weder sterk verhoogd Gebruikt het heden en verzuimt het niet c Dezer dagen vervoegde zich aan bet hulppostkantoor aan het Centraal station te Amsterdam een boertje die oen aan gel eekeuden brief wenschte te verzenden Daar by in t geheel niet met de maaier van verzending bekend was wendde by zich tot een beer die juist het loket veiliet met de vraag Worden hier de brieven met geld verzonden Ja mynheer antwoordde de aaogespro kene biar bg t lok è aa N rw ht Jao weit ie mien zeun is op studie en et schreven om geld eu nou k in etad bin ken k em t mooi storen want mien vrouw mag d r niks van weiten Nu amice de postambtenaar zal o wel helpen bonjour Meneer zegt ons boertje voor t loket k wol mien zeun n centje extra atareo by woont in DeUt Hier is vief eu twintig gulden en u comfert zet t adres d r maar op wat kost dat bie n ander Ja meneer dat gaat zoo niet o dient zelf het adres te ncbryven het g ld erin te doen en er vyf lakjes op te drukken Dat was ons boertje te machtig en by praat daarom zoolang dal de postambtenaar hem helpt De commies schryft bet ndres doet het bankje er in en lakt den brief behoorlgk toe Na hem gewogen te hebbeo blgkt het dat ons boertje aan port en voor aanteekeoing moet betalen 22 cent Hij legt een kwartje aeer en terwyl hy z o pet afneemt zegt fay Vrnndelk bedankt beur watter over is i veor joe n meuite Ie ebben t er drok genoji mit bad nee nee ie maggen t gerust bollen k eb wel zien ie hebbeD d r ook nog laak achter op plakt t is goudkoop genog Maor pas op dat raien vrouw d r nika van gewaor plaats terug en knielt onder do hooge pijoboomen Hji ia weder een kind in zyno gedachte staat zyne moeder dicht naast kem leert hem bidden leert hem zijne knieën buigen voor den bemelscbeu Vader Aoh 1 hij waa het reeds lang vergeten en wat er tusBoheo het toenmaals en bet heden ligt is ala eene zware oiiwef rswolk aan den helderen hemel en du is de gedaohta aan z n kindsheid aan zijne moeder in hem ontwaakt hij kan weder bidden hij wil boeten by is gered Daar ginds in het kleine huisje het laatste van bet dorp ia de sohrynwerkerBwinkel van een nog jongen man faü kan een knecht eu een loopjongen houden want er ia altyd volop werk Men verhaalt in het dorp aangaande het verleden van dezen achrynwerker allerlei vreemde dingen by was op bet pont verloren te gaan maar hij heeft Gods hulp gezocht en die gevonden Vroeger is bij molenoarskneobt geweeat en leidde een ergerlijken levenswandel ja het kwam zoo vepre met liem dat hü tot verscheidene maanden gevangenisstraf veroordeeld werd Nadat bg ontstagan en in zyn dorp teruggekomen was heeft hg heel wat moeten verduren De dorpsbewoners wilden niets van hem weten de jonge deernen hielden sich ver van hem verwijderd de jongelingen behandelden hem met verachting en dit alles heeft hg met atandhaftighoid verdragen 8teohts twee menseben een arme broeder en zuster namen zich zijner aan en zwegen over zijn vroegereo levenswandel De molenaar by wien bg vroeger in de leer was heeft den jongeling bard idïgewewn toeu deze op raad zijner eenige vriendeu hem zjjne dienateu had wordt want dan krieg k op mien kop t is o Salan Nee nee bot dei half atnver maor t kout joe toe veor wat heart wat ajuus Am t Crt Op den hoek van de V yde Kerkstraat en Kerkplein te Rotterdam is meu bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor den bouw van eeo pakhuis ten behoeve der flrma A J Polak Zonen Hiervoor was bet ooodig dat eenige paoden waaronder dat io welks ge el het beeldje van Erasmus prykte ala de plek aauduidende waar eenmaal bet gfboortebuia van dezen grooten geleerde stond gesloopt werden Om de herinnering aan dat geboorlehoia niet geheel te doen verdwyaen heeft de genoemde firma zich tot Burgemeester en Wethouders gewend met het verzoek baar te willen toestaan om op dezelfde plaats waar bet huisje vau Eraamua atood In deu gevel van het op te trekken pand een kleineren gevel nan te brengen die zoo getrouw mogelyk dieu au bet buinje teruggeeft In oud Bollandschen stgl opgetrokken waarby de historische gegevens zullen gevolgd worden indertijd door don beer F D O Obreeo verstrekt zullen aan dezeu gevel geheel in den leest van dico tyd ook de ouderwetsche luifel en de kleine raampies met in ÏQQfl gezette ruitjes niet ontbreken Mocht hf t verzoek van de beereu Polak toegestaan worden ivaarvoor naar de N RCt verneemt zeer veel kaas bestaat dati zal Rotterdam met een belnngrgk bistorisch gedenkteekeo verrykt worden Een veel belogen tooneel heeft dezer dagen op de Wpzer by Stulzeoao plaats gebad Een postkoets werd met een teerpont overgezet toen de kettingen braken en de pont bef oo te zinken Drie reizigers nit de postkoeta redden 7 ich in het bootje dat achter de pont hing en roeren naar di o wal zonder zicb te bekom meren om de ove ige opvarenden der pont De schipper bereikte ondanks den sterken stroom en eeu wonde hem door eender paaden toegebracht zwemmende den oever De koetsier en de postiljon sprongen ieder op een paard Alleen laatstgeneemde kwam behouden aan de koetbier met zgo paard ferdroukon in de nebybeid van don oever De postkoets werd door deo Htroom medegesleurd en de eenige reizigster die nog binnen was liep groot gevaar met den wagen in du diepte te zinken Haar gesubreeaw trok echter de aandacht ven eenige personen die in do nahgheid waren Dezen sprongen in een boot aangeboden de vrouw ran don molenaar aprak nog een vrieudoiyk noord tot hem en vermaande hem slechts op den goedoi God te vertrouwen en hem op allo wegen voor oogen tt houden Maar hg moest teven en de arme broeder en zuster kouden hem onroogeiyk ooderhoaden dit zou hg ook niet gewild hebben De broeder huil ham geraden zich met het vlechten van mnndon bezig te houden of zgne krachten in bet maken van voorwerpen uit hout te beproeven reeds vroeger had hij gareuwindoT en lepoU ook bankjes en dergelijkeo uit bout vervaardigd De arme verstootoling bepaalde zich tot hot laatste werk ta vond van zgne waren een tamelijken aftrek in het naburige atadje Kena bad hg zijne koopwaar eer sohrgnwerkor aangeboden die bet werk niet anders dan roemen kou en dewgl deze juist eeo knecht noodig had nam bg hem gaarne als zoodanig in dienst Nadat hij meer on meer vaardigheid in zijn handwerk verkregen had ried zgn meester hem aan in andere plaatsen werk te toeken om zoodoende zgne bekwaamheid te voltooien Later kWam hg by dezen terug maar de zwaarlyrige man werd kort daarna door eene heroerto geiroffen en dood in zijna kamer gevonden D vrouw had dnn moed niet het beroep van haar man aan te houden en besloot alles wat in winkel en magazijn voorhanden was te gelde te maken De knecht dis intuaschen een aardig sommetje bgéen gespaard Had en bg zijne meesteivs goed stond aangeschreven kocht veel en riehtte nu zelf ia zgne geboorteplaats een winkel op Het heimwee trok hem naar da plaats waar bg eyne kindsheid doorleefd had daar waar hg zoo diep gezonken was wilde bg zich zelveo in zgue oer harstellen De roeiden naar den wagen en kouden de vrouw nog jaist door eeo der raampjes uaar buiten trek en toen de koets aonk Daar echter het bootje dreigde te kantelen bg de pogingen om de vrouw daarin op te nemen greep een dar mannen haar by de baren en trok man huar zoo achter aan do boot mede turwgl de an deren naar den wal roeiden Uit het Voorl Verslag over bet Kiasrecbt verdient bet volgende gereleveerd te worden als voor het lot der wet niet zonder beteekeuil Een deel der leden die tegen de nu voorgedragen regeling in t algemeen bezwaar hadden en aan die der vurige Itegeeriog de roorkenr gaven verklaarden r ich bereid zoo raogetyk mede te werken tot verbeteringen welke hun gelegenheid konden gHveo aan V ontwerp hun atem te verleenen Die leden zouden bet ontwerp aannemolyk achten indien art 1 a kiezers krachtens belastingbetaling verviel en verder in 1 b de cyfers van huurwaarde loon ene aanmerkelyk werden verlaagd en tevens de voorgestelde beperkingen ten gevolge van verbuiiiugen verandering van patroon enz kwamen te verrallen of belangrgk gewyzigd werden Wat de langste huurwaarden betreft beweren vele leden dat zy zoo boog gyo gesteld dat zy ann hf t m nrendeel der gezeten werkliedeo en arbeiders het kiesceebt niet zouden verschaffen Zg gaan dan ook nog hoüger dan de cgfert van bet amendement door d heeren vau dar Kaay vaj Houten n De Beaufort vunr edragea op Qrood van atatiftieke gegevens Voor Amsterrlam en Rotterdam was daar f2 weekhuur als laagste bedrag aangenomen maar bet ontwerp eiacbt 2 50 en evenzoo ia het bedrag in de ontwerp tabel genoemd voor vele andere gemeenten 50 of 25 cent per week hooger dan bet amendement aannam Met betrekking tot Amsterdam werd aangevoerd dat g x tBn werklieden die een loon bfbben vau f 11 k 13 weeks met me r dan f 2 25 plegen te verwonen Timmermanokneobts dïij uijt by vaste bazen werken maar toch g regeld f 13 a 14 verdienen wonen daar voor f 2 20 a 2 60 per rek Verder werd gewezen op de volgende opgaven voorkomende in het Verslag der getnigeuverbuoreo van de drrde afdeeling der Staatscommissie voor ArbeidB enquéte Amsterdam werklieden ter stadAdrukkerij met een loon vau f 11 50 14 verwoonden i 2 50 f 3 werkliaden by de vtraatreinigiug met een loon van f 10 75 k 13 10 verwcoodeo f2 25 werklieden by de inzameling van vuiini met een loon van f 12 25 verwoonden f 2 25 dorpibewoaers aohonken hem weldra hun vertrouwen hij kreefr al meer en meer klanten terwijl ook een groot gedeelte van de beguaatij ers zgn meaitera by bom lieten werken De jonge rrouw die daar aan de put nut de waaok bezig is ia dr vrouw van deo solirtjnweiker da vroeger voraohto ïatizeo LeeD Zg eu haar broeder aren deu veratooteliog in vriendaohap getrouw gebloveu en beleefden nu met den voormaligen motoaasrakneoht deu legenwoordigsn sobrynwerker gelukkige dagen