Goudsche Courant, dinsdag 26 november 1895

Ziehier de reiiiltaten die yn verkregen in I laat le jaren aantal BOm der jaren liiBcbriiviiigen beleK inRen 1888 4 887 322 762 61 fr 1889 6 832 Sgi 810 14 1890 18 587 991 211 04 1891 30 970 1 117 097 13 1892 45 336 1 580 318 76 1893 58 882 1 620 279 05 1894 69 242 1 762 792 8 44 4 60 6 14 7 U 7 61 8 3i 8 48 8 61 9 87 11 18 It 4 67 f ff 7 69 n ff ff 10 04 r ff 6 04 r ff 8 08 H K ff 10 11 a ff 6 11 Ir ff 8 18 w k 10 18 ff 4 08 6 10 6 41 7 80 8 81 8 61 9 08 9 10 10 17 tl 80 18 80 1 48 1 60 8 10 8 48 4 10 81 8 17 8 06 1 48 n 1 68 V ff f 17 li It 1 6 ff ff V 84 a 1 18 f 8 08 ff ff K K 41 18 40 8 11 8 09 3 18 4 08 4 40 61 a 47 8J6 10 08 7 8 40 9 08 9 40 lO lT 10 64 11 00 7 8J 8 47 n 11 01 7 8 8 84 w 11 08 V 7 01 1 ff 11 16 7 1 10 B i6 10 10 88 11 14 11 88 t 6 67 7 S6 7 47 8 8 86 0 40 1 10 08 r v 5 1 8 18 0 M K ff 5 S 8 14 K tl t 1 t Si 8 80 7 45 8 07 8 18 8 66 0 6 80C D A DEN H A A 6 en kaas in die mate tnllen toenemen dat de prys daarvan hier belansryk zal moeten dalen Ook op de paardenfokkerij legt men er zich meer en meer toe Reeda aedert eenige jaren voert men er van het beate fokmaterieel in op de uitgestrekte goedkoope weilanden en met goedkoope granen kan men de paarden er zeer voordeelig fokken en binnen korten tyd zal men ook daarmede tegen onze landbouwers concorreeren Ën het is niet enkel in de graanuitvoerende landen waar de productie van boter en kaas toeneemt ook in de vryhandelslanden Ënge Und en Nederland ia dit bet geval In Engeland waar de met tarwe beboowde oppervlakte in 1894 nog byna 2 millioeuacres bedroeg was deze oppervlakte in 1895 gedaald tot ruim 1V millioen eu tegc men er zich evenals iu Nederland meer op da luitelproductie toe tot groot nadeel van de arbeidende bevolking ten plattelande die nu eerat ernstig aan de beurt van het lyden komt zooala lord Salisbury in zyn rede zeide De toeneming der zuivel productie hier zal evenvel niet van langen duur zyn want zeer spoedig zal de groote toevoer vau de Australische Argeotynsche en Amerikaansche boter den zuivelprodncent in Nederland nog meer Bchaden dan de buitenlandeche graan productie bet deu landbouwer hier heeft kunnen doen omdat zooala boven is aangetoond de vracht van boter en kaas uit die verre gewesten evenredig goedkooper is dan van graan De protectieniatiache landen willen onze producten niet andera hebben dan tegen betaling van een hofig invoerrecht Van groot belang ia het daarom reeds nute overwegen wat er gedaan moet worden omonzen landbouw en onze veeteelt voor vervalte behoeden DIXl neming van de werkzaamheid der staatsonder neming aea toeneming tevens van den lust tnt sparpu by het Belgiacbe volk want van acbteroitgang van andere spaarbanken wordt niet g hoord De minister wijst op dit verblydend bew s hoe de pogingen welke beproefd werden om den geest nn paren ondef het volk aan te wakkeren vruchten gedragen hebben Hovendian kan worden verwacht dat de wet van 23 Juni 94 wijzigende de wet van 3 April 1851 nog belangryk fact bedrag der ingelegde gelden zal doen verhoogen Deze nieuwe wet geeft aan de Regeering de vryheid er8chilIeode vereeu gen te erkennen welke gevormd worden om de leden onderling tot sparen aan te moedigen ï ulke vereenigingen zullen als rechtspersoon een eigen ioscbrjjviug by de spaarkas kunnen openen Tot aanmoediging zullen die vereenigingen mogen deelen in bet voorrecht der aanbreng premios Van belang is ook te vermelden dat de uitleeuiogen der kas zyn toegenomen die geschieden met het doel om woningen voor arbeiders te koopen ol te bouwen In het einde van 1893 bereikte het bedrag dezer uitleeningrn 5 345 543 0fi frank en iu het einde van 1894 reeds 8 a49 8l 1 77 frank Dit rapport geeft byzonderheden die verblydend mogen worden genoemd tegenover de beweringen der socialisten dat het klein bezit verdwjjnt SSO Staats loterij 2e Klane Trekking Tan Maandag 88 November 1896 No 2040 20000 No 1413 ƒ 1500 No 4381 en 11663 ieder ƒ 1000 No 468iN 6888 en 13176 ieder ƒ 400 No 1720 100 Prijzon van 30 Te llolterdam is een 10 jarig knaapje zoek Na Maandagmid dag op deu gewonen tgd naar school gegaan en daar uit gekomen te zyn is hel vermiste kind biykens verklaring van een knaap van zyn Iroftijd op dezelfde scboi 1 giande by de school in de Josephotraat dnor een onbekenden man wiens igualement bekend is anogesproken die aan het kind vyf centen bood indien het hem den weg naar den Nieuwen Binnenweg wilde wyzen liaim zes uren daarna zag de zoon vanden hoofdonderwyzer by wien de jongen op school gaat hem m t een man op den s Gravendykwal aan den Nieuwen Binnenweg op vertrouweiyke wy e gearmd loopen en des avonds 7 uur zug weder eeu andere scholier den knaap met dien man op het Baagecheveer Sedert werd van hen geen spoor ontdekt De vader gaf Maandag om 6 uur aan de politie kennis vau bet vertuisHen vun zyn kind Aau de outteregeldbeden welke gedurende eenige weken de ruat iu de gemeente Molenaarsgraaf verstoorden schym een einde gekomen te nyu De veelgeruohtraakende Zwartje Antje van over de Lek c die er telkens voorgangster was iu godsdienstige byeenkoinaten ten buïze van M d H heeft zich zoowei Zondagals Zat rdag avond tevergeefs laten wachten Ër volgden ook geen stooruiflsen meer zoudat de gemeentepolitie welke versterkt was door Uykspolitie niet behoefde op te treden Ken nieuwe manier om eenedrankwetovertrediog te constateeren werd onlangs door een Haagsen poUtie agent toegepast Hy kwam nl als schoenmaker verkleed ziek een bierhuis zonder vergunning binnen trok allerleelijktte gezichten en vroeg eeu glas water dat hem bereidwillig gegeven werd een beetje jenever of brandewgn zou de genezing voltooien en ook dit werd hem gegeven maar voor 5 centen Zoowel de president dar Haagsohe rechtbank A het O M gispten ten sterkste deze manier om eene drankwetoyjertreding te comita 39 310 6758 8243 O 3181 6860 8878 178 3193 6869 8290 896 8843 6863 8302 446 3301 5910 8388 419 S828 6911 8349 3329 5960 8377 3380 6052 8414485 3470 6103 862 646 S498 6103 8561 668 3499 61471 8582 726 3530 6150 8600928 3535 6284 8696995 3644 6314 8701 1005 3673 0334 8727 1066 3686 6389 1088 3788 6501 1100 8894 6522 U19 3012 65S8 U67 4062 6668 1169 4098 6579 9033 1165 4118 6606 9041 1176 4188 6659 9089 1882 4190 6666 90 0 1334 4890 6690 9099 1477 4309 6699 9l70 I486 4394 6710 9820 1496 442 6722 9222 1518 4499 6777 9283 1543 4521 6832 9291 1668 4656 6837 9311 1673 4616 6878 9360 1681 4859 6962 9462 1678 4693 6968 9476 1731 4696 7010 9480 1778 711 7204 9621 1793 4772 728B 9687 18 56 4861 7814 9747 1920 4876 7382 9781 1922 4916 7861 9808 1971 4980 7367 9916 8000 4986 7385 932 2303 4991 7392 9988 2312 S051 7488 10035 2325 5111 7475 10074 2837 6130 7481 10079 845 6156 7496 10115 3481 6170 7639 10310 246 6171 761810365 2638 5234 764610467 2668 6837 7671 10869 2719 5244 7801 10492 2800 6861 7886 10564 2804 8827 7860 10613 2868 6342 7919 10849 2891 6406 7948 10721 3005 64 8 7987 10790 8968 5618 7968 10890 2971 6547 7996 10903 3001 6666 8029 108 3 3032 6676 8108 11099 3102 6736 8200 11129 October Tyd van Green Itli l lr cte SpoorwegverblDdlngen met GOUDA ADVERTBNTI15M POIKE OODE 8CHIEDAMMEK GENEVER Merk NIGHTOAP Verkrügbear bij M PEETEB8 Jz N B Al bevfija van ecblbeid i eacbel en k rk teetl voorzien v i den naam der Firma F HOPFB DIN Htas OOVDl Hage 6 6 1 7 107 488 80 1 18 9 481 0 1111 8618 161 861 441 68 8 48 4 16 6 17 8 08 T 68 Voorb 6 67 i 10 17 1 41 f ff 14 Z Zegw6 11 ff ff ff ff 10 81 ff ff 1 66 f ff 8 18 1 8S Ze M 6 11 ff ff ff ff 10 48 1 08 ff ff ff ff 6 89 10 01 Onada 88 7 60 8 18 68 10 1810 64 11 0611 461 17 8 14 8 8 4 18 4 48 47 O 8 88 10 18 Stopt te BUUwijk Kiaiaweg en Nootdorp LeidMbendam aa Hekandorp U T K B O H T 0 O U D 10 11 84 11 0 8 10 8 14 48 8 8 7 0 8 09 9 07 lO M ff 10 88 11 1 ff ff 4 18 ff 68 ff ff 9 18 10 64 10 81 ff ff ff 4 14 ff ff ff ff 8 84 10 44 18 07 1 81 8 41 4 87 80 7 09 8 16 8 41 8 49 11 10 8 Uh 7 80J 86 9 09 9 87 10 10 10 80 11 18 11 18 1 17 8 86 8 47 4 46 6 87 7 14 Zev M 7 418 47 ff ll l Z IS gw 7 8 8 ff ff ff 1118 ff ff ff C tu u 10 Ó7 10 48 Vul 11 4 l o l 4 ó 4 1 7 M 6 67 7 4 Im Ï loTl n i eOI D A UTKXCHT 9 06 10 1 10 57 18 48 1 80 11 U 1 87 11 88 1 6 t 87 10 61 11 46 1 80 8 08 O O U U a 1 HSTIRDIH 8 81 10 01 10 67 18 10 9 86 11 06 1 U8 8 17 4 16 4 47 6 67 6W 1 l ff ff ff ff M l 8 84 ff 6 06 17 7 18 8 48 10 87 8 0 4 48 6 19 6 8 t ♦ t AKSTIXDAUr SOCSl AvitaidaauC 3t 8 9 10 10 41 1 18 4 10 8 18 7 41 Oonda 7 88 8 04 10 14 18 81 8 8 6 10 7 40 8 49 Stoppen U Blaiiwijk Krabwag w Nootdorp Laidaobndaa aa Hdcaidorp 9 46 11 10 8 81 4 86 atopt la Nootdorp Laidaobaadamea BleUwp KroUweg aa Hakaiidorp werklieden bij dea beUdieuBt mat eeii loon Tau f 10 a 14 verwoonden f 1 75 a 2 werklieden bji hufc vraterkantoor met e u loon TM f 10 f 12 verwoouden f 2 75 werklieden b den timmertuiu meteen toon van f 10 ïi 12 verwoonden f 2 25 a f 2 75 timiBsriiiauakDecbU met een bon vau f 13 ii 14 verwoonden f 2 20 i 2 60 een grondwerker met een loon van i 8 verwoonde t 1 25 een korkenenyder met eeo Iuoq tsh i 9 ii f 9 50 verwoonde f 2 Voorts werd vermeld dat eeu Maat cb Lp y voor werkmaniwoningen te AuiBtordamtdie 780 woningen heeft er verhuurt Toor f 1 90 a weeks Aangezien deze Maat9chappy elecbts 1 pCt der hour door wanbetalingen Teriiest mocht men aannemen dnt haar huurders tot da gezeten werklieden behooreu Ëen huurwaarde van f 1 90 zal te Amsterdam echter het kieirecht niet fericbaffen Voor Leeuwarden is bet minimum op f 1 50 gaiteld Maar de huorprüs van nieuw aangebouwde knappe arbeiderswoningen i daar f 1 15 De Vereeoiging Helpt ii zelreuc vraagt f 1 25 do Vereenigiog Eigen Broodi t 1 30 Ook in deze geuiBHute zul dus de gezeten werkman het kieirecht üiet Terkrygeu Hetzellde geld voor Sneek waarvoor het minimum is gesteld op f 1 25 De hunr van arbeideriwouingen is daar boogsteuB l GO perjaar Voor Arnhem zgo de minima vanf2 tud en f 1 75 baiteawjjken ook zekar te hoog Huurprijzen van die bedragen viu t men daar voor arbeiderswoningen weinig Vele woning n worden verhunrd voor f 1 en minder eu de hnren der nieowe hnizeu zijn gewoouiyk lager dan t 1 50 De in 1853 opgerichte Vereeniging tot het vericbaffen van geRchikte woningen aan de arbeidetsklaaee bezit 1H4 woningen de huur dier woningen bedraagt f 1 20 a H 40De Nj verheidMtichting € opgericht in 1872 heeft 91 woningen Üe buur bedraagt f 1 25 en fl 60 DeVereeniging 0 ienhaarbalang opgericht in 1894 bouwde tot dusverre 50 woningen vkn f 1 50 52 woningen van f 2 25 en 24 woningen in aanbouw van i 1 75 of f 1 80 buur per week In alle huurprijzen vau Openbaar belang zgn de kosten der waterleiding begrepen Het in gebleken dut f 2 25 voorde meestA warklieden een te hooge huur in en daarom bouwt deze Vereeoiging gpeu woningen meer well e die eoin moeten opbrengen Nog werd varmeid dat de voorzitter der afdeeliog Arnhem van het Nederlandsch Werkliedenverbond f 1 10 per week verwoont Naar men meende kou wilde men aau gezeten werklieden het kiesrecht toekennen voor Arnhem zonder bezwaar een minimum van f 1 worden aangenomen Ook voor Haarlem eu Tiel werd op verlaging der voorgestelde minima aangedrougen Voor het plotteland werden d minima over het algeiupen te hoog geacht Uit poo onderzoek door ren der leden over verschillende gemeenten in verschillende provinciën ingesteld bleek dat de huren van fatsoeniyke woningen daar veelal loopen van i 25 tot f 40 Door een ander lid werd vermeld dat in het OoBteljjk deel van Gelderland zulke woningen met bijbehoorenden grond voor niet meer dan f 24 il f 25 per jaar werden verhunrd Door de Maatsohappy tol Exploitatie van Staatsapoorwegec zullen werkmanskaarteo worden uitifegeven geldig voor een week ti gen zeer biliyken prya De aanvrage daartoe moet vergezeld gaan van eene verklaring roli ens een op de stations te verkregen model waaruit moet biyken dat men werkman is Met deze kaart kunnen werklieden it deren dag been en weer reizen in den regel been met den eersten en terug met deu laatslen trein De pryzen deter kaarten z n van 1 tot 10 K M f 0 60 van 11 tot 20 K M f 1 20 an 21 tot 30 K M i 1 80 enz De minister van Financiën in België beeft de Kamers aangeboden een g deiailleerd rapport Over den toestand van de Rjiks spaarhank Dit rapport vertoont Inda 8 80 Mooidreoht h Kieiwerkerlc Oapelle lotterdam 1 Kolianlam Capall Hienweikerk tleordreclit 9ouiU ioada 86 8 87 7 66 8 0 8 11 Uudew 6 60 6 64 ff W erd E6 6 7 0S8 11 trtMckt 6 18 t 8 + t Maar Amatordaoi I S7 8 14 Qeada A oul daai C St verrassende toe tetnn Tegen de wet was evenwel gezondigd en dm vorderde hel O M een geldboete KuUnnlandsch Overzicbt De werkstakers van Carmanx hebben ten slotte gecapituleerd Iu den steek gelaten door de socialistische leiders zouden zy Vrydag een depntatie naar den beer Rességnier met verzoek ban weer in dienst te nemen Er werd overeengekomen dat de werkstakers een tyst met bon naam eu adres zouden zenden en de directie hom dan aan ieder schriftelijk antwoorden of er werk voor hem was of niet Met de iverrerie aux verriers wil het niet opschieten de verschillende partyen kunnen bet over de grondatageu van Üe eigen onderneming niet eens worden Het oorspronkeiyke plan was een coöperatieve vereenigiog waarvan de leden de geheele winst onderling zooden deelen dit was bet idee van Janrès van Rochefort en waarsohynlijk ook van de schenkster der 100 000 fr Maar daartegen veriet zich Allemane want verklaart bet hoofd der werklieden party zulk een combinatie zou tot een zeker fiasco leiden bovendien als wy de glasblazers van Carmaux de eiganturs van hun fabriek lieten worden zouden wy bet patronaat erkennen en dat willen wij niet Om niet in deze dwaling te vervallen s aat by het volgende voor De werklieden der vverrerte onvrière zooals zy zal beeteu zullen eenvoudig loontrekkenden zyn de winst zal aan bet geheele proletariaat leesde Parti onvrier ten goede komen om usar gelang van de behoefte besteed te worden Of de werkeloozeo de eigenlyke belanghebbenden daarmede ingenomen zulten zyn In plaats van de alarenc van den heer Rességuier worden zy de slaven an een naamlooze organisatie aan het hoofd waarvan Allemane en zyn gelyken zich hebben gesteld Dan qog maar liever het eerste hebben zy biykbaar gedacht en daarom zyn zy met hangende pootjes by den beor Rességuier teraggekomen De werkstaking aan de Clyde is geheel vau karakter veranderd Feitalyk werd ze begonnen door da patroons welke uit solidariteit met de werfeigenaars te Belfast die de eischen hunner werklieden niei wilden inwilligen bealolen iedere week 25 perjsent banner scheepstimmerlieden gedaan te geven en na verloop van een maand de werven te slui en hoewel zy met hunne arbeidere geen enkel verschil merr hadden De werklieden die zichiolf alleen het recht scbynea toe te kannen den tock out oe te pastien legden als één man het werk neder op den dag waarop de patroons den eersten stap deden ter uitvoering van bun voornemen Zoo was de staking ontstaan en alleen de werfeigenaars te Belfast konden baar doen eindigen door toe te geven aan de volstrekt niet onbiliyke eischen hunner scheep timmerlieden Maar ze bleven weigeren de regeering kwam tnsschenbeiden en bood bare bemiddeling aan doch tevergeefs De lersche werkgevers wilden van geen schikking weten zij eiachlen dat de werklieden zich zouden onderwerpen Pogingen tot verzoening der beide partyeu aan de Clyde konden tot niets leiden de werfeigenaart van Schotland badden kun hulp beloofd aan die van Ierland deze belofte mopsten zy honden Ën al ware dit niet het geval geweest de loop der zaken beeft bewezen dat ook zy niet in een schikking tonden willen treden De patroons hebbeu den stryd gemaakt tot een begineelstryd Zy hebben nog wel niet in byzonderheden maar toch reeds m beginsel besloten zich aaneen te sluiten En dan zal de vereeniging van alle werfeigenaars van Groot Britannië en Ierland den grooten stryd om de beerschappy voeren met de vakvereenigiug der echeepstimmerliedan waarhy zich sedert het begin der staking nagenoeg alle z g vrye werklieden hebben aangesloten De werfeigenaars willen echter liefst onder dezen stryd geen schade lyden en zyn voornemens uit bet buitenland werklieden in te vnoren en in dienst te nemen Daarop zullen Winterdlenst 1895 1896 AangevaogeD 1 SODDI ROTTBKDIH 18 86 1 84 8 88 18 88 H 8 18 48 18 86 1 44 8 60 KOTTESDl U O O D D a 11 80 8 61 10 18 lo sa 10 11 7 49 19 8 64 6 U C 8 01 ff ff 10 08 8 18 ff ff 10 16 8 1 ff ff ütrecbt 7 60 Woerden 8 11 üadawatar 8 19 Oouda 8 88 10 18 11 80 6 8 8 48 4 47 10 88 10 48 10 4 naar Imd van da berichten de arbeiden antwoorden met een algemeene werkstaking gaproclameerd door alle vakvereenigingen vrd het Vereenigd Kouinkryk Ën dan tal daar een strijd gestreden worden tuischeu den werkgever en den werkman om de heerichappy een stryd feller verwoerder eu noodlottiger in zyn gevolgen wellicht dan eenige oorlog I Het is te wensoheo dat bet zoover njet kome Gister moesten in verschillende Belgiiebe gemeenten weer verkiezinsien plaats hebben als een gevolg ran het opnemen in de kieswet van bet voorstel Helleputte waarhy wordt be paald dat in de gemeenten boven de 70 000 zielen 4 patroons en 4 werklieden en in gemeenten van 20 U00 tot 70 000 zielen 2 patroons en 2 werklieden zitting moeten hebben in den Gemeenteraad De volgende steden hebben das recbt op 8 bovenUllige raadsleden Antwerpen Brussel Gent en Luik en op 4 da gemeenten Aalst Anderlecht Bergen Borgerhoot Brugge Charleoi Doornik Eisene Gilly Jumet Kortryk Laeken Lier Leoven Meohelon Molenbeek Namen Oostende Roesselaere SintGilles SintJoost ten Noode Sint Niknlaas Sebaarbeek Seraing en Verviers De nandidaten moeten deel uitmaken van het korps dat hen kiest dus kunnen bet geen advovaten of kooplieden zyn die gekozen worden alleen werklieden voor werklieden patroons voor patroons Ëtke kiezer beeft een stem en de evenredige vertegenwoordiging wordt recbtstrveks toegepast Indien byv de Katholieke werklitden en patroons aanstaanden Zondag ieder op hun lyst de volstrekte meerderheid behalen ia daarom niet de heele lyat gekosen Er moet verdeeld worden volgens de grondbeginselen van bet stelsel D Hondt Om mede te kuunen deelen moet een party het quorum behalen dat is te Antwerpen minstens bet vierde deel der uitgebrachte stemmen In drie belangryke gemeenten Antwerpen Doornik en Schnerbeek hadden de clericalen verwacht dat zy de overwinning zonden behalen maar de liberalen behielden daar hel overwicht in den Eaad nl met eene meerderbeid van één stem Te Brussel zal den gemeenteraad bestaan nit 15 liberalen 12 clericalen en 12 sociaal democratesi te Antwerpen nit 20 liberalen en 19 clericalen te Luik nit 13 liberalen 14 clericalen en 12 sooioal democraten en Ue Namen nit 17 clericalen 8 liberalen en één sociaal democraat Heden zal de Italiaansobe minister tan financiën de beer Sonnino de bt rootiog voor het volgende jaar in de Kamer indienen Dinsdag zullen dan de interpellaties aan de orde komen die over de verechillende aange legenheden de binnenlandsohe en de baitenlandsche politiek betreffende zyn ingediend De heer Gnspi legde de verklaring af dat hy bereid ii alle inter pel lati v welke daarover zullen word o gehouden te beantwoorden Dan zal niet al een de zaak Giolitti maar tevens de verhuuding der regeering tot bet Vaticaan ter sprake komen Vrijdags werd onder leiding van den heer Crispi eene bgesnkomst gehouden van de Kamerleden die tot de regeeringsparty behooreu Voor zoover bekend werd daar bestoten het geschil tusschen Crispi en Giolitti geheel van de baan te schniven ten einde te voorkomen dat de Panamino zaak weer worde opgerakeld In elk geval kan men wel aannemen dat de heer Crispi ook by deze hernieuwing van den ouden stryd wel de overhand zal behouden Voor Italië ia Crispi nn de eenige man en daarom zal do meerijerheid der afgevaardigden den minister president ook verder wel blyven steunen In Bohcme zyn de verkiezingen voor den Landdag nog niet geëindigd Nu zyn de kiezers in de steden aan de beurt die 72 afgevattrdigen moeten aanwyxen tJit de resultaten der verkiezingen voor zoo ver deze reeds worden medegedeeld kan men atenwel raada opmaken dat da Jong Ciaahen ook ia üe steden de oferhand lallen behonden De oude itrjd of in Bohème de Duitichesr dan wel de Ozechen den bofentooo zullen Toeren lal derhalïo tuiaoben de Dnitich liberalen en de Jong Cr echen moeten worden oitgeiochten want door den uilalag van deze rerkiezingen is de geheele ondergang der gematigde OodCzoohische party oor goed bezegeld INGEZONDKN Vüvaerpretnie oplandbouwproducten en de toekomst der veeteelt Id het laatste kLandboowWeekbladc bericht men dat in de Vereenigde Staten van Noord Amerika wordt voorbereid het geven van uitvoerpremie op granen vee eu zuivelprodncten Daar deze uitvoerpremie geheel in bet be cbermend stelsel der Vereenigde Staten van Amerika past en bovendien voor Amerika een tegenwicht oplevert tegen de beschermende rechten die in vele rijken van landbouwproducten geheven worden is er veel kans dst hiertoe besloten wordt Voor onzen reeds kwynenden landbouw en veeteelt zou daardoor de strijd om bet bestaan oog moeielyker worden waarom het to hopen ia dat dit voor Nederland zal kunnen werden tfgflwend Vooral 4e zoivelproduetie die reeds na tegen de boler vau Australië moet concorreeren wordt daardoor bedreigd Tot dusverre ia nog door velen beweerd dat een lage prys der granen voordeel is voor den veehouder en zuivetbereider en dat de landbouwer meer vee moet fokken en zuivel bereiden De prys der boter beweert men wordt bebeeracht door de wereldmarkt en val dua niet dalen door grooter productie hier Maar wanneer de boterbereiding voordeeliger ia dan de graanteelt op de vrye wereldmarkt in Nederland eu Engeland ia bet dit dan ook niet in Anstralië en Argentinië In laatstgenoemd land waar de veestapel zeer groot ia en in de onmetetyke pratriën hijoa kosteloos kan grazen alacbtte men vroeger het vee slechts om de buiden en liet bet vleeseh Uggeu tot dat professor Liebig een goeokoop middel vond om dit in den geconverseerden toestand vrd vleeach Uebiga extract in den handel te brengen Van uitvoer van vee eu paarden kon in dien tyd nog geen sprake zyn omdat men nog geen voldoend Btoombootverkeer had In dan laataten tyd evenwel neemt niet alleen bet vervoer van vleeseh doch ook van boter uit Aoatralië en Argentinië belangryk toe De groothandel verdient met het eiporteeren van vleeach en boter nit die landen schatten Men bouwt daarvoor bij uitnemendheid geacbiktfl stoombooten voorzien van koelkamers men verscheept reeds lerend vee en voortdurend worden verbeteringen in de transportmiddelen aangebracht waardoor het mogeiyk is de kosten vap transport aanhoodend te verminderen R eds nu ia het roordeeliger boter van Anatralië te exporteereo dan graan nn man door de verbeterde inrichtingen het voor bederf kan bewaren want het graan wordt door de vracht naar bier veel meer gedrukt dan de boter en Anstralië Argentinië en de WeatkuH van NoordAmerika zyn daarom aangewezen om ons de landbouwproducten ia den meest geconeentreerden vorm dat is in boter kaas vleeseh en levende have te leveren terwyl bet graan om de hoogere traoaportkoaten aangewezen biyft om op eigen bodem verbouwd te orden Hoe groot is bet verschil in vracht tnaacben grun en boter Stel dat de vracht van Anstralië naar hier bedraagt f 60 per tast van 240U kÜogr tarwe dan ia dat een prysverscbil tusschen Australië en hier van i 2 per hectoliter tarwe De prys der boter wordt door de vracht slechts 2Vi ctmt per kilogram verhoogd dus in verhouding der waarde veel minder dan graan Stel de prys der boter op f 1 de kilogram en de tarwe op 1 5 per hectoliter dan bedreig de vracht van Australië naar hier slechte 2Vi pet van den boterprya en 40 pet van den tarweprys De vracht van boter zal iet hooger zyn dan van graan doch dit maakt geen noemenswaard verschil Wanneer nu looala men mag aannemen de botarprya in Auatraiië in verhouding ataat tot den pryt dar granen naar evenredigheid dar prodootiekosten dan ia het te verwachten dat de handel alle moeite zal aanwenden om de productie van boter in Australië te bevorderen De boter productie ia er reeds belangryk toegenomen en zal er door de oprichting ran atoomznivalfabrieken nog meer toenemen Het vee kost er weinig Weiland is er overvloedig en bijna kosteloos verkrygbaar Men kan daarom verwachten dat in de naaste toekomst in Anatralië ArgentüiiS enWeitelyk Amerika de prodnotie en njivoer van boter te mogen verknopen ala Naam v d verzoekster Aand der lócaliteit M öcholing Veerstal B 126 vrouw van E H van Mild te vergr lócaliteit Gouda den 25 November 1895 Burgemeester en Wethouders vooruoeffid R L MARTENS De Secretaria BROUWER Op ParapltUe HauAtchoeneu r nne goederen enm A van OS Ai Kle wBi E 73 UOUÜA Beurs van Amsli rdam 23 NOVKMBER slotkoera 937 10 sVi loiy 100 80 88 82 2 l 6H 96 96 96 103 61 77 O l 80 UC 90 41 99 7 52 704 646 lOl 64V 100 205 13 102f 100 140 83 82 63 961 19 80 411 11188 13766 16906 18808 11187 13781 16938 18840 11270 13816 15940 18848 1871 18819 15969 18908 U368 13821 15990 18969 11466 13888 16078 13981 13841 16394 19001 18855 16897 19083 11504 1389S 16427 1905811526 13907 16479 1908811546 13963 16530 19106 11647 13970 16557 19124 11666 14026 16667 1913211692 14031 16667 19174 117S2 14069 16738 1918011862 1406 16758 1919111908 14079 16774 1984911918 14117 16834 1986912014 14143 16848 19470 12091 14191 16923 19521 12142 14269 16934 1951312202 14S76 17042 1967118204 14423 17080 1967812251 14449 17142 1969612191 14479 17187 1964612309 14568 17237 1967812319 14670 17951 1969512894 14686 17363 1970912413 14711 17381 19710 12562 14746 17448 10789 12636 14780 17477 197481 649 14783 17638 19766 12758 14791 17579 1976912767 14878 17586 19781 18811 14891 17612 19788 12909 14896 17681 19826 14902 17706 19833 14967 17716 19947 13053 16020 17826 1998113045 15091 17843 20023 18070 16118 17848 20033 13083 16162 17898 20096 13103 15171 17937 20101 18106 16198 17967 20192 18153 15309 1797 S0217 13172 16838 18056 20238 13188 15310 18064 20264 13225 15330 18087 20276 13260 15346 18095 20290 13864 15484 18098 20331 13806 16430 18186 10396 13178 1 472 18241 20424 13286 1 547 18354 20610 13318 16618 18866 20648 13886 18826 18871 20679 13491 16689 18671 20722 13 86 15691 18674 20728 1363 16728 18766 80767 18643 1 741 18776 20867 13716 15778 18779 20914 13721 16902 18784 10967 I Vor kr NEDlauNO Cen Ned W S 1 dito dito dila 3 dito dito dito 3 HoNOna Obl Goudl 1881 88 4 iTiUE Insohrijving 1862 81 6 Oo9TBNtt Obl in papier 1868 5 dito in silver 1868 6 POBTUQAL Oblig met coupon 3 dito ticket 3 auautiu 321 uoy 941 1 192 160 1011 49 I49I 981 8 77 101 100 98 1041 1431 1861 13 96 62 lOl i 311 8758 8888 8892 8900 9000 Maiw L G Pr tien eert 6 Sbd HoU IJ Spoor Mü and Mij lot Bxpl V at Spw and Ned Ind Spoorwegm a nd Med Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lTU la 8poor l 1887 89 A BoW 8 Zuid lul apwmü A H obl 8 PoLBN Warschau Weenon aand 4 Eo L Or auM 8piv Mij obl 4 Baltiaohe dito aand Foatowa dito a nd 5 wang Dombr dito aand 5 Kurtk Cb AMW 8p k p obl 4 dito dito oblig 4 ISVi 621 109 ilia i u Oent Poe Sp Mij obl 6 Ohio k Norlh W pr O aand dito dito Win St Fetor obl 7 Denver k Rio Gr Spm eert v a lüinoi Central obl in goud 4 Louiev b Na hvilleUort v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miae Kanuia V 4 pet pref aand N York Ontario k Weit and dito PennB Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 881 31 Paul Minn lilanil obl 7 106 Un Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Liuc Col Ie hyp O 5 CAN4D1 Can Soulh Cort v aand Van C Eallw ltNav leh d o O Amaterd Omnibua Mij aand Rotterd Tramweg Moata aand NSD Stad Amsterdam and 3 f r Stad Rotterdam aeud 8 1 BiLsis Stad AntwerpnnlS87 21 Stad Brusaul 1886 2 KoNa Theiia Regullr üeaellach 4 OoBTaNR StaaUleening 1880 5 K K Ooal B Cr 1880 9PA1H Stad Madrid 3 1888 Nbd V r Bei Hyp SpobI eert Kleinhandel Id Sterken Drank BDKGEMEESTER en WETHOUDERS van Oouda brengen ingevolge art 5 der Wet van 28 Aoguitaa 1881 Staat blad no 97 ter openbare keuDie dat bjj ben ia ingeliomen van de navolgende persoon verioekschrilt waarbj Vergnnning ivordl gevraagd om iu de by haar naam vermelde lócaliteit aterken drank in het klein lenbiedehet geluk de haoil D pryteD lOn door d n Stuit geganiideeid lloofdprtls MO OIIO Hurk Uitnoodig ing tot deelneming in de Kansen van door de den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterü waario Eeker 10 Nlllloen 981 720 Mark gewouaei moeten worden De priJEflu van dete veel voordeel biedeode ïoldtüiür die volf ens het plau alectita lU OOO lutoi bevot tijü d votf Hnde Dt huogBte prijs is eventueel BOD 000 Mtric l romie vau 300 000 M 6000 M BQOO M 8000 M tOOOM 400 M SOOM pr b HÜOO OOOM prijs ttlUO UOOM prijtea a 76 000 M 70 000 M 6B000M flO OfiO M 66 000 M 50 100 M 40 000 M 20 000 M l Iprys j prijs a l prtjs a 1 prys tt t prijemi k l prys a pryiOD k 46 pryEen a 106 prysuriii 886 prijeeD ü 888 pry ren a lÜSfi prijten 80 pryMQ a 133 pryt 800 150 M 118050 pryiüu a 165 M Da Hoofdprijs ui do Ie klasse bedrasRt Mark 60 000 stijxt m dti 2e kl tot 66 000 M io do 3o tot 60 000 M in de 4e tol 65 000 M iu de 5e tot 70 000 M in de e tot 76 000 M m de 7e tot 800 000 M aa met de pruouo van 300 000 M event tot 600 000 Mark Voor de eertie pryatrekking die officieel is vailKBsteld kost een geboal origineel lot ileohti Ould 3 50 een huif orixiaoel lot aleohts Guld 1 7fi eeu kwart origineel lot ilrchta Guld 0 90 ledcro deelueraer m de loterij ontvanfit ongevraagd oomiddullijk na do pinata gebad hebbende trekking de otfioieeli trokkiniial Bt Trekkiügaplan voorzien van hot Wapen van den i tnat die de prys van da loten ea de verdeeling van de priJEen over de 7 klasseu aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetaling on vertondin van de pryzon gesohiedt door my direot en prompt aan de winners en onder de strengste gabaimhoudiog Wj K Iedere bestelling kan raeu eenvoudig ll per postwisael opgaven Men wende zioh dua met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaais hebbende trekking soo spoedig mogelyk of uiterlijk tot li ÊBecember e k mot vertrouwen lot Joseph Hechscher Bankier en Wiuolkantoor iu HAMBURG DuitachlaDd A ïïortier Gouwe C SPECIALITEIT in liclnnken s en Haantjes Bieren Echt Kngelach en VoUenboTeua BXTiRA STOUT J F CllJPERS Westeinde 37 Den Haag Slcrameii Verhuren Repareeren Bnitenlandeche PIANO e uit de eerste fabrieken in mime keuïe Amerikaanecbe H A B M 0N 1 U U S door directe importatie tegen ZEEB LiAOK prijïen Inruilen van bespeelde Piuno e Agent voor Gouda en Omstreken Dames AttGntie Overtollig ha r op aangedcbt of handen slaat leetyk Directe rerwpenDg door I aanwendiDK vao slechts ééne Flacon mO V a t Attesten voorhanden Zending ir na postw a 2 remb f 2 20 Gen Agent H r u BOQAëBT Nijmegen