Goudsche Courant, woensdag 27 november 1895

l o 0825 34ste Jaai an Woensdag 37 iNoveniber 1895 fiouDSCHE mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 ij k s met uKzondering van Zion en Feestdaffen De prijs er drie maanden is 1 25 ft nnco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEM A DVERTENTIEN worden gfeplaatst vaii 1 5 reg pls k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midil T Gonda by A WOLFF Matkt A Ii4b en DE LAAT en VAN BON apoUiekep Markt Trouw aaa Kooin en Vaderland liet taeitemmiag van H M ue Kokisoih KiaiHTis uiK NiDiKLiNtiEN Stutabl 26 8ept 1895 io 8 zal eene COLLECTE te GOVDA OP se en 27 November worden gehouden ten behoeve Tan de BeUoeHigen Dragers van het Metalen Kruin en de OUadel MedaiUe Namens het Hoofdbestour Da J W 8CHUBART Vooniitter Mr W Th GKOTHK v SCHELLACB Peuningm M BRINiCaBEËVE Secretaris ütrteht November 1895 WESÏLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gevestigd te iGravenlrngt verstrekt üelden op 1 Hypotkeek eu verkoopt raudbrleeen van 1000 500 100 en 50 Inlichtingen ten kantore der Bank en by de Ueeren Montijn ê Co J HOOFT GRAAFLAND ü Uirectie jj ERPEK8 ROUAAROH vSwTiA Allerwege bekroond m EereDiploma s Gouden en Zilvereu Medailles beneveDH Eere Diploma Gouden Medaille en ertificate of Award of the World Hygienic Exposition Chicago 1803 ia het Vereldberoemd Druiven Horsl Honig Exlrad MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HÜNIOBLOEM ViS H I van Schalk Co gevestigd te Oraoenlmi e Geuu middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHBKBOEPMlilJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele eu verschillende bekroningen getuigt Het venaoht en geneest ONMIOOJSLIJK de strengste hoest en verouderde borst kwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet lich de weldadige invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen Kyn do overtuiging dat hare uitnemende eu genezende eigenschappen op prys worden gesteld De M£L1ANTHE is verpakt in gacona van 40 ets 70 ets en 1 met gebrnikBaauwÜKing voorzien van ons Handelsmark gedeponeerd a d Kechtbank te s QrtKenhage t Verkrjgbaar bj F H A WOLFt Drogist Markt Oouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te floada A BOÜMAN Moordrecht i C BATELAND BosUop B V WIJK Oudmai T Geen Grijs Haar meer iWIW DE NIEUWE LONDON doet de gryze haren binnen enkele dagen verdwenen maakt het haar glanzend eu zacht belet het uitvallen eu ueeml de pelletjes van het hoofd iitcht op d n hals van den Sacon I London DÉPOSK Verkrygbaar in flacons van t l GO f 0 85 bö Z A C aWfabr de Papiermolen te fioi rfo Onuda Saetpendruk van A HtlNlHm k Zoo Prijstrekking 12 December 500 000 Mai k ts hoofdprijs in b t gelukVij Bt geval biedt de niéuwste groote GeldvBrloting die door de liooge Ilegeeriog ran Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is Dtt voordeelige iuriobtiDg van tiet nieuWt plao bestaat daariD dat io deo loop vaa slechts Weinige maanden iu 7 vËrlotïngeii van 118 000 loten 56 SOO prijzen bedragende 10 981 720 Mark ter ruiledige beatiasiug zuilen komen daaronder zija kapitale prijeen van eventueel 600 000 Mark bij uitnemendhoid echter l prijs 1 priJB pnjs prijzen ii M 1 prijs a M prijs t prya i prys prijzen I prijs i M aM aM aM Il M 300 000 3 prijzen a H 20 000 a M 200 000 31 prijzen ü M 10 000 a M 100 000 4R prezen aM K OOO 75 000 lOSprijeeuaM 3 000 70 000 226 prljsen ïi M 2 000 65 000 S2S prijïien a M 1 000 60 000 I32fi prijzen a M 400 65 000 B050prijz a M 165 60 000 lS690pr a M 800 200 40 000 160 1X4 100 18 69 42 20 De prljstrekkingen tijn volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanataanda eemte prijslrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Ueld verloting koet 1 geheel orig lot slechts Mark 6 of 3 60 1 half H S 1 76 I kwart V V t B0 tutten inzending van het bedrag in baukpapier uf per poitwiasol Alle commissies Worden nniniddellijk met da grootste zorgTuldighehl uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de mot het wapen van deti Staat voorziene Origiueele JiOten zelf in handen Bij iedf ru bestelling wordt het vereieohte olhoioele plan waaruit de verdeeling der prijzen op du versohillepde klassen als jook de betreft tiudü mleggelden te vrrnemen ia gratis bijgevoegd en zondei wij aan onze Begunstigers onaangevruagd uh elke trekking de ofticieelo lysteu l e uitbetaling der prjjzen geschiedt steeda prompt ouder waarborg van deu Staat eu kan door directe toezending of ook unar verkieciiig der Btilaughebbonden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Jus debiet ia steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wjj meermalen volgens ofücisele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 8 0 0 60 000 40 000 enz Het is te voorsien dat bij deze op deu hücliisten grondslag gevestigde ondernenting vau alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve out alle cotnmissieB te kunnen uitvoeren do bestellingen zoo spoedig mogelgk iu elk geval voor den 12 JUMCEMBMM e k te doen toekomen KAÜFMANJV SIMON itaukiers eu ieldwissebura in HAMBURG P S Hiermede dankon wy voor het vertrouwen ons tot hiertoe gesohoukefk en daar wij bij het begin dor nieuwe verloUng ter deeluemiug inviteeren zullen wij ook vi or bet Torvütg bemoeid zgn door een stipte en rueele bediening de tevredenheid van onze gee rde Begunstigers te verwerven FEAITSCHE STOOMVEEYEEIJ Gheiiiisctie Wasscberij VAN II PI E IIEIilEK 19 Krt i hade Motterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoolddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Specialiteit voor het etoomeu en rerven thb eltu fleeren en Dameflgarderoben alsook alle Kiudergoederen speciale i arichting voor het atoomeu van pluche mautela veeren bont enz Qordynen tafetkleeden enx worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd AUe goederen hetzy gestoomd of verfd worden onschadelyk roor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wugena uitbreiding der bbriekao zyn de prijzen 25 o gedaald Te stoomen go deren als nieuw afleverbaar in 3 di en te verven goederen in eene week wF r W BÉlhijfl Vermengft Uwe Koffie voor de helft met KATEABEira S UW UALS EOFFIE en gij bespaart 9S centen per poml BOEK EN STEENDEUEWEEK On groote veraeheiOenheUI Rouwkaarten en Eonwpost met Portefeuille Sluiting NAAMKAARTJES 3Êenus IVota s Kwitaniiën UUUUUlllLUllUU Vetvrij Papier voor JH II Winkeliers enz enz SPOEDIGE AFLEVERING NETTE BEWERKING A BUINKMAIT Zn S ÖPatêSI+StöÜen SUU UtUf tnuBrltl luWel Dis Hm mt uiitinriiint riMiiui Warnung Der grotiêti Erfolg dan an er I tttent H SUUsn trrangen hi t Mat tu raruhkéêMn wertfiUtten Narhahmunymi gtititm Um k afe daher unttre ntets ctiarf n H SloUun Hue nut UM Éiraoi iKi§r iff iolchw £ l$6nti ndlu gêa ti wi uHier Plaitt wh nebw$MietHlf êiHgthiiiH lit SZ I r0iJilist n ntf Zeuffniaae gfaOi mté franco Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Thana ia de SSo oplage Teraoheneu rau het boek De Ze Beproefd ea aaa bevolen door de heeren Prof Dr Herlniére Vf tii H Prengruber üüjardln Bau metZ Fnrij BoUChot Pirijs Geh Rath Dr Sobering Hmii Gez Rath Dr Cyurkoweob uuwzlekten en Beroerte Hiddelen ter voorkoming en genezing Uet doel tan dit irerkja ia kenoia te verspreiden omtrent den aard der zeuuwzvakta bare oorzaken en gevolgen onderricht te geven eo genezing te vinden Het handelt ovar het bekend worden ran da Phyaiologiache ontdekking tioa op de eenvoudigst denkbare w ze op ona zenuwgeatel kan gewerkt worden en wei met eoo suDces dat zoowel een groot aantal uitstekende artaen als de geneeakandiga pers aanleiding lot disouaaie gegeven heeft ky Weenen t Dr Het wo dt derhalve aan leder die aan Elekelljken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaobtigheld Oppqrsttfarts Dr JeObi Weeaan Opperstafarta Ur Sohiesl Kssig Chef arts Dr DarseS PargaChef arti Forestler Aken DistriolaartB Dr GrOSSmanu JobliDKen nitz Districtsurta Dr BUSbach Kirk Krankarts Dr Bteingreber Chareoton JoDiul Dr r Asobenbaoh Corfu Dr med CorraZZa Vonetie ADgeviUe Pariji Lavabre Parija II II WlUe Taufkirehen CabiliOt Arcaohon u ir Fortget Lon ac OulUoaeau Bor leaux II K LabatUt Bordeaux Bougavel I a l ar rière h Hir80hfel WeeDeu II LiebSTi iunsbruck t Hammer Flaueu II Weiner Waenea H Aust Broctou II o Statusohleehner lïrixn lijdt welke zich kenmerkt door habitueele hootdpljn ml fralne congestie groote gevoeligbeid opgewonenheld Slapeloosheid algemeene llohameïuke onrust en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroffen zijn en aan da gavolgvn daar van lyden zoomede aan verlammingen Spraakverlles of moelelljk spreken Stijfheid In de gewrichten en voortdurende pUn in dezelve partieele zA akte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen eu door de bekende hulpmiddelen als onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanalle personon die vreezen door beroerte overvallen te worden on daartoe reden hebben wegens versohynselen van voortdurend angStgevoel beneveldheid van hoofd hoofdpijn met aanvallen vanduiieligheid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van handen en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde catliegorien van ZenUWlljderSbehooren zoomedeaan bleekZUOhtlge en daardoor tol zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die de reactie der geestelijke be iigheid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het bent van bovengenoemd boekje te atollen dat franOO en kosteloos te verkrijgen is te Amsterdam H CLEBAN Co Heiligew eg il Rotterdam ï K va SANTEK KOLFP Korte Hot lateag 1 DtreChtrLOB ttY PORTON Oudegraoht b d Gaardbrug V 88 i Wnf ia de beate mwrüving tcÉen Jicht Bheumatlak Lentopijnai kortom fcvg7 Ari er Paii Exiwmif Wat lathatMiMaaaalainiitalaiea Stollwerck sche Borstbonbons gefabriceerd na Tootnchrift van den kon Universiteits Prot Oebia Hofriid Dr Harless Bonn hebben Varitaattêidf Vat Mdl in iadai Iml eda E uAnker ftufrtxpeller sedert 50 Jaren als Ter htend middel tegen hoesten faeeeciüieid en aandoening der ademingsorganen nitoteekende dieneten beweien f ia oiol 76 1 fl 26 da SaaalL Vooitandn n it amm AnHkiteai a Ui F Ad Koliter i Oo ta BoÓSiui By apoedige aftrisseling van arme en koude lucbt ïb t b zonder aanbevelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Gede aïjee i 25 cent Akmi verkrijgbaar BINNENLAND GOUDA 20 NoremUr 1895 Nur wy ferneoiea zullen eon gedeelte der itraati AU turns by wyte tkd pro f ai3t gasgloeilicht bniDdera voortien worden Dit werk il aangenomen door de firma Selteo en reedi heden arood mI een gedeelte met die branden foorzien ontstoken worden Heden middag bad ten Raadhaize de rerhu ring plaats rau 1 Bet Graegewas ran den Goejanverwelteadgk IngeichreTen werd door C Rietveld Toor f 30 per jaar 2 Hel Graogewaa ran de Baaralaan Ingescbreven werd door J C Bttonik roor f 30 per jaar 3 Ëen perceel Wei of Hooilaod langs deoReewal lageBobreTeo werd door J C Boonik Toor f 45 per jaar 4 Sen ituk Weiland aan den Ooejaoferweilea dgk Voor di i laatate perceel werd niet ingeschref en In den nacht ran Zaterdag op Zondag itortte ia Waddingsreen van de Aurora nachl bool op AmHterdam eeu passagier in de Gonwe Zoo spoedig mt elyk trachtte men ter holp te kqmeu doch geen spoor was me van den ODgelakkige te vind a Tüt op bet oogenblik is men aan bet dreggen doch zonder sncces Door het in hrand vliegen van een hanglamp ontstond bg den beer Littaar te WaddingsTeftn een begin van brand Door de koelbloedigheid ran deu inwonenden knecht werd echter verder onheil voorkomen Door de gemeentepolitie te Roermond zgo aaogehoDden en ter beschikking der justitie gesteld J Kirsch uit Hrazilië en J Ruaing uit Roslaud wegens het uitgeven van een biljet yin 50 dollar welk papier niet meer geldig is Men Tond bg hsn voor een som van f IS50 van dat papier verborgea in hunne konnn Gisteren werd uit Hellevoetsluiii gemeld In den aigeloopen nacht is nabg de monding der marinehsven gezonken de schuit Drie OeKusterSiC sobipper De Jong beladen met boskrnit in kistêu Men is bezig de lading die geheel betcbadigd is er uit te balen en ID een ander schip over te laden FEVIL LETOK Het Aclelaarsnest 1 Ia hel vorige jaar braobt ik eeoigo weken ta Plorsnce door Op Bekeren dag gebruikte ik het middagraast bij een mijner vrienden den baron Von Aubarg die secretaris b j eene buiteuUudiohe legatie aldaar was in diens asn den Arno gelegen woninfr t Was eau drukkend wnrmo dag geweest De oadargaande sen wierp bare laatste stralen op het uabygetegsiie Campsoila en de meer verw derde hut Hogen van den fieltosguardo Zelfs de ijak ude w oen die opr onze tafel stonden vermoohtsn ona gêent varfriaaehieg aan te brengen De Arno kabbelde aaa oa n voet zschtkens voort en wij lesnden oodcr het gSnot van eene geurige eigaar over de balustrade vso het balkon waarop wy uten terwijl ik gedachteloos eene met soheuen en teekemngen gevulde portsfeuille vsn mgn vriend doorbladerde Menig gemaal kuostenaar ia door toevallige om staodigheden voor de kunat verloren gegaan Tot desa soort behoorde ook Aaberg want z jne aohet sen moohten meeatorlijk heeten De portefeailte stond visk nssit mij en ik nam er het eene btsd na het andere uit bekeek dit met de meeste oplelIrndbnid en sloeg dao weer een blik op da rivier D op de door de avondzon vAliohta atad van Oante die beaa aoo laag v gttsu su siab tijoer esrst xoo Tegen een koffiehuisbooder te Leiden isprocesverbaal opgemaakt wegens het in zijneinrichting roorhsuden hebben vau een nutomutiicb toestfl hetwelk gelegenheid bood daarmede sigiireo en bier te winarn ui wet xgie centen te verlieten In De Aannemer wordt betoogd dat nn reeds iu de practgk te Amsterdam is gebleken Jat hel uitbfllaten van loon nan werklieden bg gemeentelgke werken op Vrgdag zuosis tot tluaverre na de uieqwe regeling is geschied aiet aan de verwacbtiogeQ beaotwoordt Het komt uizeer vaak voor dat werklieden vooral metselaars en opperlieden nn uiet alleen des Maandags maar ook des Zaterdags nietarbeiden en een metselaar eu een opperman kunnen zonder elkandem tegenwoordigheid niets uitvoeren Er wordt du een beweging op touw fi ezet om weder een wg igiog iu de bestekken te verkrggen Een rgksveearts en landbouwer in Gelder land had drie paarden van welke hg twee voor den landbouw bezigde en é n ia zijn beroep vnn veüarts terwg hg een der twee eerstbedoetde ook wet eens beurtelings in de plaats van het derde io zgn berofp van veearts bezigde Ingevolge advies van den bolaatingon vanger gaf hg s echts eeu paard voor de personeete belasting aao omdat voor de twee anderen als voor deu l dfaouw gebezigd wor deude g en belasting zou verschuldigd zgn Evenwel werd hg dour rechtbank eu Hof te Arnhem tot bgna f 250 boete veroordeeld omdat hg de meerbedoelde paarde i niet uitsluitend Oor den landbouw bezigde en zg daarom niet in de vrijitelliug vielen De e verooidfleling werd gisteren door mr W van Rosaem Bz te s Gravenhaite namenu den veeartslandbouwer vuor den Hoogen Raad bestreden met een tweetal castattomiddelen Het O M zal 9 Dec conclusie nemen Voor de arrondissenients reebtbank te Utrecht stond gisteren terecht zekere T uit Leeuwarden wegens miieateiUachennia op 1 October ta Breakelen Ngenrode gepleegd De feiten waren bewezen niet minder dan negen getuigen hadden den man een schilder die werk zocht verschillende beleedigende uit drnkkingen hooren uitschreeuwen Maar ofschoon ten laste gelegd was heleedigiug vao den Koning van de Koningin Regentes en va de Koningin werd ten slotte ua het getuigenverhoor alleen de laatste lieleediging aU bewezen aangenomen laat horinnent heeft Drommels dat is een lief bekje Wie ia bet origineel da rvan vrosg ik terwijl ilc een blad te voorichijn kreeg waarop een vrouwenkopje afgebeeld aloud dst allotkourigat bewerkt was en waaronder mijn vriend Florella geschreven had terwyl daaraan naar het acbceo door eene vrouwenhand toegevoegd was nLa ohflletaind aana chdteau De stotvoogdes zonder kaateel t Waa een allertterat gezichtje met een hooggewetfd voorhoofd blonde lokken en die betoovareode oogen welke men slechts bij eene hewoooater vas het uiden aantreft a ttnarden my met eene ernstige peinzende deels kinderlijke en deeta ewaarmoedtge uitdrukking aan Auberg keek op zag dat ik de aohtita in handen had en wilde mij haar afnemen maar ik belette hem zulks tfLaat het mij maar eens twkijkenl zeide ik t Ia een mooi kopje ik wou we ilnt wij het onKtneel hier hadden T ohlLtelaine aans cbflteaul Welk een zonderling ondersohrlFt WaArachgnlgk waren hare bezittingen tuahtkaateeteu Wie is het origineel Terwyl ik dit zeide hield ik de schets in de hoogte om er het licht op t laten vstlan Ik twijfelde niet of het was het portret van een meisje dat mijn vriend in vroegereo tijd zijne urun veraangenaamd had een aandenk n aan een zijner liefdeabiatoriea dat eenigatiaa duurzamer is dan andere dergelijke beiinaeringenv wanneer deze alechta in bet geheugen bewaard blyven Maar ik geloof dat hij zich Hover door een kogel zou hebben laten doorboren dan mijne vragen over dU portret te beanlwoordoo want niettegtostasads ds soelheld van dan avond giog bem De beklaagde gaf iilloa toe bet kou wel roo weien want hg was zoo dronken geweest 4tza lomattindigbeidt werd door all geliiig n erkend dat bg zioh vnu het gebeurde uieta meer hotiunerde De bedoeling om ons Vors ttnhuis te beleodigen had hij ook volstrekt uiet g bad want hg had daartegeu geene grieven Ook had hg lu deu opgewonden ataat waarin h verkeerde aan eenen bewoner van het dorp etn stomp tegen da borst gegeven Met het oog op eeuö vroegere veroordeeling wegens fi jesteitssoheunis tot drie maanden gevangeuia eD herhaalde vounisseu wt gfus weerspHnnigbeid al hte het Openbaar Ministerie thans eens gevangenisatraf van zes maanden Aan de sSoor Gt c wordt uit Lombok ge wbreVHU Niemand die hier komt zal zich eeu 1 gfip kunnen vormen vanden oorlog die gewoed heeft Wet liggen aan het strand dtiizeuden kmpperboomen geveld en hebbeu VL te die zgn blgren staan bun krniu veiloren maar toch ziet mon zelfs daar reeds een menigte woningen herrgzen vnn planken 1 kadjang matten en met xiiikeu atdakeu Woningen mue tentgdi d lor Arabieren en Cliineezen die handel komen drijven daar gesticht Zg zulten wbI spoedig vervangen worden door grootero toko s iu het binuentand is de rust volkomen wis geka sd De aawabs worden Jbaplacfc au de levensmiddeleu zgu nu de bevolking beveiligd wordt door onze ao daatje lot h t normale dat ia eeu zeer matig peil gedaald Een kuiken kost hier 25 pengs of 5 cents een volwuas n kip het dubbele Keu lappie mei kalf hrjigt men voor f 15 een piool rgul voor f 2 en de ryst ia zeer goed Klappers heeft men om zoo te zeggen vOor het plukken en voor 20 gulden rgdt meu met een span paarden al yn bet dan ook maar Biameeajes De bevolking gaat sober gekleed De meeste mannen en vronwen dragen het bovenlgf geheel ontbloot De eeuige weoldH die men kan opmerken te vindou iu de kriiien die sumtgda waarlyk prachtig gu Te midden van klatergiud rood en groen email syn robynen enfliiet zelden diamanten aangebracht Zulke wapMa die een wuardo van twee ii drie honderd rykadaatders vertegenwoordigen zyo geen zeldzaamheid Laten wy in dexe voor haar zoo droevige dagen niet vergeten dat de xohryfster Johanna van Wonde an HoHaodüch Binnenbuiaj oen niet te loochenen aanaprank heeft op de genegenheid en dankbaarheid van geheel Ne zooals ik ilutil lijk merkte eer o huivering over de leden en dronli hij haastig zijn glas wijn lupg Ik had vergoten dat het in do portefeuille lae zeide hij verward terwijl hij mij do schels uit de band nam on haar omgekeerd togeu den maar olaatate ala ware lirt de afbeelding van eim MuilusaDoofd gaweest Waarom neemt ge mij dit portret afP riep ik hem loe Ik bob het nou bij lan e nn niet genoeg bekeken Wio is het origmoet fft n meisje waarover tk liever nist spreek yKn waarom niet trOmdat het zien van dit portret mij oin zekere foltering veroorzaakt waartegen mannen als gij en ik eigenlijk verhard moeaten zyn Ik heilout berouw ffBoroHwP Hestaat er dan werkelijk een vrouwi tijk wezen dat u beruuw waard is r Zy teil minste wel Ik had ot dusverre altijd gedacht dat gij omtrent dergelijke dingen doze fde coplifchemoninven kosatenlet als ik Zeg mij eens hoevelan vnn diegenen waarover wij in zwaarmoedige oogenbtikken gewetenswroeging gevoelen obs waarlijk liefgehad hebben Zedekuadigon en dichters philosopheoreo daarover en maken bol lot eon voorwHidsel om onze zonden te verg o lon en ons lot de eeuwige vordoemeni te veroonleelen terwyl zij ziohtzelf onder de hand nan dergelijke klein gebreken sahuldig maken maar in de werkelijkheid zijn er in eene eerste plaala at heet weinig vronwen die in staat zyn om oprroht te lieminnen en ten andere zijn ijdelheid hebzuokt jaloezie en bet verlangeu naar mooie toiletten meestal bg hara voorgewende liefde tot ons in bet spel derland laten wg niet ver eteu dat ay mat die li flyke schepping een afdoend bewgs beeft geleverd van bare hooge reine opvatting van het huwelyksteven en dat Hollaudich Binnenhuiijec bewust of onbewust en openbaring is geweest vau haar eigen gelooven eo hopao Zg heeft getoond dat h t baar uiet ta doen WHS om e n financieel voordfelig huwrtyk Zjj heelt ats de booldpersoon ia Holl8ud8ch Binnenhuisje m t alten eenvoud genoegen willen nemtu en heeft atef ds als zuiuige huisvrouw en trouwe mneder hiuir plicht betracht om zich onderwyl op letterkundig gebied verdfr te outwikk len au uok op die wijze welvaart over haar baiigaita te brengen Aau welk nameloos lyden moet ay ten prooi zyn uu zg die door haar letterkundig latent tgngevoeliger eo outvankelyker voor indrukken is dan wie ook zich ta verde igen heeft tegen een beachiiMigIng van misdaad en deu rechter van instructie als eenlg menachetyk wezen ziet Ie midden van ds verschrikkingen van het geviingeniateven Man zegt dat de aanleiding lot deoneenïgbt td in h t huishouden van de fobrgtater gelegen is in bet ffit dat baar eobtgennot Uütaris geworden niet meer passend vond dat zyn vrouw verder aohreet en haar dit wilde beletten Maar wïe vermag aaa en roos verbieden om te bloeien of aan en vogal otiMagga aaa ta 111 011 Nog laat het zioh aantieu dat zg part noch doel heeft anii de daad waarvan men haar beachuldigd heeft maar zuu deze quaeatie in ieder geval geen En indien hA onverhoopt torh waar mocht zyn dat zy tot dm wanhopige daad haar toevlucht beeft genomen Inteu wy dan bedunken hoeveel lydeu en strgd n nan dat besluit zal zgn voorafgetiaau laten wg bedeuken dae zg aU trouwe movder ats fiiuke buisvroaw ata gevierd auteur en ala dochter tan oeu geëerd man wel bitter door d n nood gedrongen moet zyn geweest vóór x tot zoo ieti kwam Zij moet als oeu gejaagd hert in haar radeioo theid sn Tertwi f 4liu niet meer hebben geweten wat zij deed want d it het ontdekt zou worden eo wel direct lag vuor de hand Maar bovenal laten wij bed Dken dat da notiiris steeda gezond en levend op yu hee oen is gebleven en wel erg vlug ia gewt est om een zoo gruwtaaiu schandaal te makm Vulkoinun waar inosr lusschon vrouwua en vrouwen bestaat er Dodersaheid en het woa niet die soort van berouw wtilko ik bedoelde ifWelko soort dan Auberg zweeg lüj schudde ds asoh van s as Bignar af rookte over het balkon leunend voort un Imsturdu met eon droefgeettig gezioht naar het eentonig gebruis van den rno Het speet my dat ik dvte schets toavaltlg gevoadon had daar zy zulke pijnl ke herinneringen in hem opwekte en ik twet daarom insgelijks en Hst bleuhts dti welriekende geuren der tabak uit oiijo mond opstijgen en zioh in kringen nnar den avondlicmel die zioh over Vlorencu ücewclfd had verb Ifen Welke soorl va berouw vroeg hg eensklaps nadnt er gedurende voncheidenu minuten een diep stilzwiJ en tussohun out gehesricht hsd Wil ik u dut eoDS zeggen P Goed dan moet gy mij ook eens zeggen of ik een aohurk wss die esne zwirs misdaad heeft gepleegd daii wel een verstandig man di tleh voor een Kfoote dwsaihetd liewaard beuft Ik heb daarover zelf dikwyia in twijfel geslaaa Hij schoof een weinig aohteruit verborg sjjo gezicht in de schaduw eener luil van bet balkon zoodat ik het niet kon zien eu terwijl de Arno melnnoho lisch onder onze vooion muruaelde de purperen Hvnodgloed meer en meer achter Qiotto s toren waar do onsterfetyke van Florence eeuwtm geleden van het vr rloren parades gedroomd fand verdween en bet Hoht uit ilo kamer op olijven druiven glazen on flossohen mot rnoden Montepuloiano en witten Hermitage gevald viel vertelde bij mi de geschiedenis tnn de cfafttolaino sans chdtesu Wofii mml§i