Goudsche Courant, woensdag 27 november 1895

en dat nog w l 9 cU Mhbch i4iDg afenstund wM WInterdlenst 1895 1896 AangevaogeD 1 October TUd van Greeowleli 8 oil Di ROTTIlDiM 18 08 11 88 1 14 S 88 3 44 4 0 8 84 7 11 7 88 8 8i 8 48 8 51 9 87 11 13 1S S8 11 89 7 88 7 8 1 08 8 18 8 11 18 48 18 88 1 44 UOTTIXDAM 1 81 10 18 10 8 10 S 10 48 10 4 8 48 3 99 1 08 DEN R t i 8 Hlga 6 1 7 80 7 48 8 80 9 98 9 481 0 1111 8611 16 l Sl 1 441 68 3 48 4 18 6 17 8 08 7 68 88UVoorb 8 67 10 17 1 41 8 14 Z i w ll 10 81 1 88 Il r 88 ZaT M l8 10 48 1 08 8 10 0 0 ad 8 88 7 80 8 18 g 8 10 1810 6418 0611 461 17 8 14 8 114 18 4 48 6 471 80 8 88 10 11 1 ütopl Ie BUnirük CraUweg in NaotdoTp Lndwhoodua m Hakndorp D T E C H T e O U D t 10 11 34 11 60 8 101 814 48 S IM 8 0 07 10 14 10 18 11 61 4 18 88 18 10 64 10 31 4 14 S8 lt 44 11 07 1 11 8 41 4 87 6 1 7 0 8 16 8 41 4 11 10 17 7 14 7 41 r 9 8 84 9 8411 1 8 01 10 08 r 8 18 101 8 18 10 7 DuucU 7 10 8 88 9 0 9 8710 10 10 80 11 19 11 18 1 17 8 88 8 47 4 48 Z M 7 418 47 11 01 19 40 4 87 Z iMW 7 88 8 8 11 18 1M9 8 M Vnnrli 8 07 9 08 11 17 l Ol 8 80 j 8 11 U 710 Ó7 10 48 U 81 11 41 1 08 1 817 4 08 4 17 8 96 8 87 7 44 8 81 9 1110 88 11 48 9 84 IHBTEIDAH OUDl 8 l 10 48 1 16 4 10 8 18 9 04 1014 11 11 180 6 10 9 7 48 Kmiawog Wooldorp Lo jd t ok e a dw i Uokondorp Id d D nacht vao 10 op U Not jI w 9 de onbazoidigde riJk Teldwacbter Van der ee te BtoeniHodaal op BurreillaDco Hg bad een hondje b j zich dat in den stikdookerea nacht plotaeling aansloeg Van der hee iting er op af o sag eea man die een gevalden luk op den rog bad Toorgaf koo joian te zgo en da Toorwerpen in den zak z ode oad blanwe acboteli een pal gU en borden en karaft en t hebben gekocht Zyn geweten scheen echter niet xeer gemat want op eene werd de sak opgenomeo en zette de man bet op een loopeo en Van der Lee swaarder gekleed dan bvi zag geen kaoa beto fee achterhalen waarom h zijn revolrer afiichoot waarop de man bleef ataan en b t alzoo gelakte hem te arreetferen Het bleek nu dat bet waHde42ja igeke lner olport Hr l6e looper J M Ofrörn Hq werd naar Haarlem oTergebracht en ter bescbikklng sreateld an de justitie wie het xpoedig gelukte te ontdekken dat de voorwerpen waren ontvreemd by mevrouw Huyani r te BlOfniendaaU OfiQhoon G reeds opgnt nooit te n veroordeeld heette bet later dst bÜ wel eena zen weer later dat hy ook wet eena negen maanden gevangeniistrnf bad underfiaan en het kwam uit dat hg met alleen deze straffen doch ook een vonnis van 3 jaar achter den rog had hem door de rechtbank te Zwolle op 31 April ih opgelegd wegens diefstal by nacht in een bewoond buis Qiflteren tond hg te Haarlem ti recht en d officier gruote holde brengende aan Van der Lee requireerde twee jaar K 3van eD1ast af De officier moest den Iwwoners van BloeDiaudaa de illusie ontnemen dat in G gevnt zon zgn de dief die het vorige jaar zoo brutaal aldaar optrad Toen toch zat G gevangen Door zgn verdediger liet G de rechtbank verzoeken bg een mogeijjke veroordeeliog zgn straf te Amiterdam te mogen r nderg ftn De lucht waa daar zoo goed voor hem zich nn toucheo den ItOopman eenerzgds die zyo horloges wilde teraghebbeu en den man met de vroew anderzgds die de kostba e artikelen gaarne wilden bebou Ien een tormeal gerecht waarin ecbter de koopman zegevierde Het gelukte hem de ko itbare voorwerpen terug te krggen en nadat hg mat zyn stok den boel kort en klein had geslagen waarbg de lamp reeds den aftocht had geblazen vluchtte hg de trappen af naar de deur Met veel moeite gelukte i bem ook deze open te wringen eo hg waa zeer verheugd dat hg er heelhuids afkwam Toen bg er in slaagde een politie ageut te vinden en met dezen naar het beruchte ha it ging l leek bet dat het eeo hoii wtu dat te huur slood en slechts tgdelgk zander den eigenaar te raadplegen betrokken was door de oplichters die reeds het basenpad hadden gekozen In de algemeene beschoowingeo an de Tweede Kamer over de Staats begrooting voor 18 kwnm de opmerking voor dat bet tegenwoordig kabinet lonmachtigc zou zgo behalve de kic rechtregeling groote hervormingen tot iftand te brengen En wel lo wegeos den algemeenen drang naar kiesrechtuitbreiding De Ii geering antwoordt thans hierop dat bet niet aanitaat den wetgevenden arbeid welke op een gegeven oogenblik behoort te worden ter hand genoraeu te laten athnngen van den algemeeuen aandrang in plaatH van zakelgke redenen ter beoordeeling van de wetgevende macht Als 2e reden was genoemd dat nu eenmaal de noodzakelijkheid van kieirecbtuitbrei ding is erkend de Kamer niet langtr als de vertegenwoordiging des volki zou kunnen worden beschouwd bevoegd en in staat om in de nooden des volks te voorzien Het volgende zeer eigenaardig incident heeft zich voor eenige dagen volgeofi de anti rev NederIaoder te Amsterdam voorgedaan Bjj een goed ter fnam stuanden kashouder in gooden en lilveren uurwerken vervoegde zi h een net gekleed heer om natnnrtyk eenige horloges te tien en daaruit een keuzH te doen Daar hg blgkbaar door de groot vorHcheidenbeid niet tot een besluit kon komen verzocht hg den koopman met eenige voorwerpen aan een opgegeven adres zich te ervoegen omdat de kooper over den koop roet de huisgenooten in consult wilde treden Zoo gezegd zoo gedaan Dn wan van de horloges zorgde er naiaurlgk vunr op het be lailde uur ter bestemder plaatse aiuiwezig te igo schelde aan kreeg gehoor on werd op een ongemeubileerde kamer boveo ontvaugen De kooper verzocht den koopman even te wachten en ging toen met de horloges naar een zgkamer om over da qnae tie te raadplegen Onze koopman wien de zaak nog al verdacht voorkwam wachtteen wachtte hoorde el een druk gesprek icaar zag van zijn horloges niets verscbgneo Ten slotte ongeruAt staet hg op om ur haring of kuit van te hebben en zie daar gaiit eeu Jiast open eo trfiedt een zwaar gebouwde kerel met een mes in do hand te voorsohgu Op vermetelon toon werd den koopman aangezegd dat hg zich hier in een publiek huis bevond en er niet levend zon uitkomen aleer uy f a had betasld De eigenaar der horloges file aich door de onverwachte verschguing met vRo streek liet brengen had eer toevallig eeu Hinken stok bg zich waarmede hg zoodanig zwaaide dat ile kerel op de slapenstreek zulk u oDgenadig n tik ontving dat bg neerplofte Door dit succes aangemoedigd vloog onze koopman naar het zijkamertje waar eeu viiniwspersoon z ch ztt te vermeien in het jieziclit der kostbare hoHogf Kr ontwikkeld De liegeering antwoordt dat di ae bewering uitgaat van de inderdaad bedenkelijke stelling dat reeds het naakte feit dat uitbreiding van het kitareebt als noodzakelgk wordt erkend de wetgevende macht in haar geheel welke volgens ons Staatsrecht belichaamd In art 100 der Grondwet gezamenlgk wordt uitgeoffend cloor Koning en Staton Generaa tot groote Hchade van gewichtige volksbelangen nagenoeg tot stilstand zoo doemen c Wel erkent de Regeonng dat als eenmaal de nood akelgkheid van kiesrachtuitbreidiog op den voorgrond trad deze met bekwamen poed moet worden ter hand genomen en oo mogulijk ten einde gebracht zoodat zg niet zonder afdoende reden bg anderen wetgevenden arbeid behoort tn worden achter gesteld c Vim een Htreven daarnaar ia echter tiftch bg de Volksvertegenwoordiging n ch t de Uegeering tot dusverre iets gebleken Uit deze woorden mag men afleiden dat Ie liegeering zich ook r begveren vniet bekwamen epoed het voorloopig voriUg over het kiesrechtontwerp te benntwoorden oodat Ie Tweede Kamer terstond na het Paasch reces met de openbare behandeling een aanvang kau inaken De Nedürlandsclie boterexport naar Engeland welke in den laatsten tgd begon te herleven wordt thans door een gevaar bedreigd lat haat zeer noodlottig kan worden Boter door de meest ïlide Nederl iid che boterfabrieken naar Engeland verncheept wordt tegenwoordig door de EngeUche officicete scheikundigen voor vtTvalucbt verklaard niettegenttaan de fabrikanten oor de echtheid hunoer waar volkomen instaan en volgens de analyses der Nederlandsche Ugkslaudbouwproefstationa omtrent dezelfdet boter ontwyfetbasr vaststaat dat het bier zuivere natuurboter zonder eeti spoor van margariue goldt Als de vermoedelijke oorzaak van dit verachgnsel moei worden aangemerkt dat de Engelacke scheikundigen de boter ooderzoekeo volgeus eeu gebrekkige on verouderde methode van analyseerei welke door descbeikundigeo in Dnitbchiand Fraokrgk eii Nederland reeds lapg ter zgde is gesteld Dl Nederlandsche Kamer van Koophandel Ulrectt SpoorwcgverbiDdIngen met GOUDA 10 4 11 01 11 08 11 18 U I4 S S8 10 17 8 40 8 47 1 84 a oi 1 10 8 17 o 16 84 ao 7 8 7 81 7 S9 7 4 7 88 8 8 10 8 1 8 8 8 10 88 8 10 7 47 9 18 7 88 18 88 9 4 7 ïoud Moordnclit NiAuwerVoTk CpetU Rott jrdun KoUcnlui Gipello liouw rkerk 9 89 10 11 7 48 8 07 eODDil DEN RiiS MH O l Dt UTIIOHT 08 10 1 10 7 18 48 1 10 11 14 1 87 11 91 9 46 T 10 81 11 48 1 10 8 08 8 17 4 16 4 47 8 67 1 8 81 l 7 10 lOJ 8 84 B Ol 6 17 7 18 8 48 10 17 8 80 4 48 6 99 6 86 + 9 04 t oua 8 88 8 87 7 88 8 09 8 11 Ouilew 6 60 8 64 Woerdeit S 7 081 11 Ulmkl 18 + 8 18 8 41 f f Nur Anuterdfta 0 11 1 M 87 8 11 iartwda C St 8 14 t Stopt M Nootdorp e O c u i 10 01 11 08 1 M S T 1 1 D i 10 87 19 10 1 1 1 8 8 8 48 lO K 11 80 4 47 8 81 4 86 I iili kMd ai n Bteiairijlr Kniiw u Hakradorp Huorttraokt t Lond D hoodt Woensdag a j 27 Norember eene protestvergadering over deze zaak waar men hoopt eeo der directeorea van de Nederl proefstations tegenwoordig te zien Bet ia zeer te weoscben dat onze Kegeering krachtig zal medewerken om dit uïeowe gevaar voor onzen boterbandet tgdig te keereo Verschillende bladen komen op tagen bet foottdnreiid afwezig sijn van dr A Kuyper in de Tweed Kamer Ën niet zooder reden Scherp alles bebalva broederlgk laat het anti revolntionaire blad de Nederlander orgaan van jbr mr A F de Savornin Lobman zich daarover aldns uit Wg vermoeden dat de Siledrechtsche kiezers meer dan iemand anders sullen verlangen dat de kieawet eindetyk aan de orde kont dan zullen ook zg weer hou rerbtmatigen invloed Ksaa nito ff nen in Alaoda raadzaal Die infloed is thana nul bg verdampt indecollegekamer der Vrge Universiteit Menigmaal heeft dr Kuyper de kiezers opgewekt tot deo laatsten man op te komen daar het van een stem kau afbangen de dag van gisteren heeft de juistheid vao hel laatste proefonderviodelgk aangetpond c Die dag van gisteren was Woensdag toen met éeu stem meerderheid besloten werd de tiaardateden te bebooden als grondslag voor de persooeele belasting In ren brief oit de residentie in het N V d D 0 ïs dezer dagen gewaarschuwd tegen Ie speculatielost die thans in burgerkringen lieericht Oe spbrgver geeft het volgende verhaal vau een huisvader die ordelgk lefft en wiens eenige speculatie bestond io bet spelen in de loterij Eeoigen tgd geleden had bg ontdekt dat c r effectenhandelaars waren die voor coupons rn paar centen meer gaven dan het ouderwetscbe kantoor waardoor hg tot dusver zijn aken had laten doen Dat winstje kon hg meenemen dacht by Maar eenmaal bg dien nieuwen tosachenman in huift kwam hg van te coupons tot de efTecten zelveo van wisselen tot speculatietjes van reeëleu handel voor bedragen die bij betnlen kon tot fictieve koopovereenkomsten voor sommen ver hoven AJin vermogen door den braven raadgever die hem voor elke coupon een paar centen meer gaf liet hg zich al verder en verder lokkea kleine wiustsaldo s verleidden hem om meer na te jagen van soliade papieren ging hg over tot waardeloos dobbelgoed en mgn oude vriend zit nu met de h mden in t haar want hg behoort tol de geëicn teerden der Novembriacnre en beeft er ongeveer bat geheele vermogeotja bg laten zit teu dat hem naast zgne jaarwedde een onbezorgd bestaan verschafte Nu begrijpt hg eeret uu t te laat ia waar die moderne kantoren die zoo royaal zgn met deu priis voor de coupons bet geld vandaan balen om paleizen te bewonen no begrgpt hg dot er voor al die kleine kantoren geen inkomna ia te maken uit de achtstes of zestiendes van reeelen handel maar de groote winst vaak komen moet uit die kleine provisie over groote aoramen welke bij speculaties denkbeeldig worden omgezet De commies aan het miniiterie van marine Van G die dezer dagen wegens verdnisteriug van geldtin gearre teerd werd is volgens deo Haagscheu kronlekRcbrgver der N Gr Ct een man van aauzienlgken hnise gehuwd en vader Het 8chynt zoo schryft genoemde correspondent verder dat bg reeds sedert jaren nn en dan geld nam oit de kas waarvan hem door vgn rekenplichtigen cbef het beheer was gegeven Telkens als hg verantwoording moest doen leende hg bg een goed vriend het tekori en nam dat er na de opne I ing van zgn kas weer uit steeds met nog een klein bedrag dat bg ten eigen bate gebruikte Zoo klom bet tekort allengs tot duizenden maar men bemerkte er niets van 4 0 4 87 8 04 8 11 8 90 1 41 1 81 1 89 9 08 1 11 8 41 1 80 7 80 8 10 3 80 4 09 e O O S i 11 80 11 9 ll tS 11 40 3 09 Utnekt 7 60 Woord 8 11 Otdn ter 8 1 Oouh 8 88 iUutvdu C 3t Ooidi 7 11 Stoppu l BleUwjjk Hoe t kwam weet ik niet maar onlang begoc de ehef toch eeoig wantrouwen te koesteren en vroeg verantwoord og op en oaverwacht oogenblik Het misbroik kwam toen aan t licht maar de chef gaf dèn ootrcmweD ambtenaar gelegenheid tot deo volgenden ochtend om het bedrag aan te zoivereo Blgkbaar nas toen de gewone bron waarait het tekort tydelyk werd gedekt verstopt althans Van G moest bg een lid van sgn amilie terecht komen en deie beloofde hem het sommetje om de eer van den onbevlekten naaia dien bg droeg te redden Maar in stede ran t geld deo Tolffenden morgen te gaan balen en zoo de zaak te bemantelen ging de d linriuent niet naar zyo bureau maar wanddaa Zgu chef zat er zeer verlegen mede ha wachtte tot s middags hy liet aan Van Q a huis vragen waar by bleef doch toen men daar zeide dat mgnheer s morgens op dea gewooen tyd naar t ministerie was gegaat wist de chef niet meer wat te doen Hg moest ten lotte bg de mogalgkheid dat Van G gevlucht was of zelfmoord had begaan het geval opeu areo eo ook de justitie kreeg er kennis van Toen van G des avonds te buis kwam wachtte hem de inspecteor der recberohe op Hoewel de familie het tekort beeft aangezuiverd is de verdaistartng een zaak waarover de rechter nitApraak zat hebben te doen LI Dinsdag werd aan de redactie van de Twent8che Courante de kop van een doitsche pyp vertoond die gevonden was in de maag van een snoek gevangen in de Gongaryper poelen en wegende 8 kilo De pijpekop een van de grootste soort en pi m 15 centimeter lang was geheel oagaschooden Zondagavond heeft aan het station te Waesp een vreeselyk ongeluk plaatu gehad In den iocaaltrein die om ongeveer 7 our te Waoap arriveert bevood zich een inwoner dier pladts die daar bg was gaao slapen niet had gemerkt dat de trein aan bel station Weesp bad gestopt De trein was al in gang teea hy zyn verzuim bemerkte Wellicht nog tla ipdronken trachttf I g toen alt den trein te apringen met het ongelukkig gevolg dat hij de waggons midden over zyu lichaam kreeg De ongelukkige was onmiddellgk een Igk Daar een wagen door den schok waa ontspoord had da trein een oponthoud van een nur Tel Te Straatsburg is Zondag een werkman door een politieagent gedood Terwijl de agent uit hoofde van zgn ambt aan een vtascher eenige vragen stelde stoorde hem een vrerkman daarin door beleadigeode uitroepingen Een aanmaning om voort te loopen werdoa t scheldwoorden beantwoord Toen de agedt den werkman naar zgn naam vroeg ging dese van woorden tot daden over Eenige omatanders namen een dreigende houding aan waarop de agent zich genoodzaakt z r salfsverdediging zgn sabel te trakkan De werkman kreeg met dit wapen een steek in het onderlgf waaraan hg weldra bezweek Een heldhaftige dtad werd rnlangs iu het Belgische gehucht Blaringhemdoor ean knaapje fa n 6 jaar volbracht Drie kinderen waren alleen thoia gelateui terwgl de ouders op t veld werkten Bg het aanmaken van de kachel vatte het hout van den schoorsteen vlam en in een oogwenk stond de kamer in brand Eeo meisje van 13 jaar gevolgd door haar U jarïg broertje liep de straat op en riep om hulp Doch de knaap keerde onmiddellgk in de brandende woning terug om zgn kleine su je dat in de wieg lag te redden 9 67 10 04 10 11 10 18 10 17 9 08 8 81 11 30 JI 48 9 89 9 18 t 10 08 9 10 6 17 M7 84 6 41 47 8 81 4 10 8 06 1 18 8 81 4 40 G O D D A 4S 11 10 t 4 Ondanks den varstikkenden rook draog hij de kamer bionao eo snelde naar de wieg Maar tot zgne ontsteltenis merkte hg dat hy te klein was Vlag klom hy op het bad wHartegen de wieg leunde en trachtte het kind er nit te nemen De wieg kantelde en de bekle kindarea roldan op dan grond Doch da oaTerschrokkeo knaap stond weldra waer op nam bat kind bg den arm en sleepte het naar buiten Het was hoog tgd want eanige sacoodan later stortte bet hoiaje in Hat is bekend dat Barlyn wat elektrische verlichting betreft een der meest energieke middelpunten van de beschaafde wereld is koo scbr ft men van daar aan t N v d D t Van Oost enJWest komen jonge ingenieura derwaarts om zoo mogelyk eenige tgd werkzaam te zyo op de fabriek van wylen Werner von Siemens Eiiemens Halake Door deze en andere firma worden over de heelc wereld machines eo apparaten verzonden en Berlijn zelf is een praktisch nithangbord van deze verlichting wyse Ia de open Ineht is het w t de hoofdpleinen en straten aangaat biar soo kwistig aangebracht dat men rondom licb kgkend bet ontbreken van het daglicht heelemaal vergeet en dikwyls op soo onverwachte punten dat bat mg meermalen gebeurd is een sebgnbaar los en eenzaam boven eeu donkere haizanmas a tronenden elektrisehen bol voor de maan en omgekeerd de maan voor een slektrischen bol aan te zien Binnenshuis in alle hoteU groote reatauraats rergaddrzalen schouwburgen doet da elektrische verlichting oitstekeude diensten niet alleen wat het licht zelf maar ook wat de vermydiog van hitte en brandgevaar betreft Ën meer en meer komt het oak op kleinere schaal in gebruik Onlangs reed de keizer door do stad in en wagen die eeu zee van elektrisch licht uitstraalde eo naar men my vertelde voor eeo tocht van dria oren geladen was In een magazgn van de L ip siger Strasae paradeert eene machine die door elektriciteit io beweging gezet een verbazend aantal steken in de minuut kan naaien en de verlichting waaronder dit geschiedt werkt niet weibig mee om de publieke aandacht op die in allen deele elektriiche rertooning te veaiigeo BulteDlaDüsch Overzicht In de Italtaansch Kamer heeft de minister der lehatkist Sonnino de staats begrooting ingediend In zgne begrootingarede deelde de minister mede dat de begrooting voor 1895 96 sluit met en voordeelig saldo van 1 270 000 lire terwgl de ramingen voor 1896 97 een overschot doen voorzien van 8 020 000 lire zonder dat bet noodtg zal zgn eeoe leeoing uit te geven De gelden noodig voor de betalingen in bet buitenland ign resd ter t eBchikking van de regeering De toestand der schatkist ondergaat geleidelgk verbetering Na het evenwicht bereikt en met de noodige vooraicbtigbeid gehandhaafd ia zal het niettemin noodig wezen dat de regeering ontwerpen van wet indienen om geheel en at de spoorwegwaarden te regelen en de zaken van het kndaster in orde te orengen Het zou eene dwaling zgo thans eenige fiancieele operatie welke ook te beginnen voor de con olidatie der amortisabele safaold Men moet deze delgen DÏat met nieuwe leeningen uit te geven maar nit het batig slot dar gewone ontvangstenDe minister kondigt voorstellen aan betrafiande depoten consignatiekassen waarvan de toestand aanzïenlgk verbetert ia De toestand van de i hatkist verbatord eveneens Geen enkele nienwe last beeft baar io 94 95 gedrukt de voorschotten overeenkomstig de bestaande bepalingen van den 31 Angustus 1895 bedroegen 25 millioen tegen 69Vi mÜlioen disponibel voor gewone achatkirtbiljetteu De minister verklaart zich overtuigd dat de taak der wetgeving ten opzichte der banken geëindigd is De drie instellingen van oi fta hebben van den 20 Februari 1894 tot den 31 October 1895 hunne pretentiën Of vast goed met 116 millioan verminderd de circalatie van staats en bankbiljetten is millioen lager n in 1894 en de reserve aan metalen b roeg 717 miltioen De ministar memoreert b t toenemen van de opbrengst van ▼ erbraikabelaatingen van de apoorwegen en van postapaarbanksn Vh Italiaanacbe fondaen zgn tot de laatste liquidatie gereiau maar d g b QrteoiHen ia het Oosten hebben een nadaaligeu invloed op d koersen gehad Toch is dese depressie niet van invloed geweest op de b rooting De geconsolideerde ichntd lal niet toenamen zoolang een zóó groot gadeelte Tan d Italiaansche aohold in het bnitenland tit D beweging van terugkeer der fondsen naar het eigen land neemt sterk toe Sr is voor de Italiaanscha financiën veel gadaui doch er blgft nog veel te doen de zagapnuU ovar al de moailykhedan Igdt Tonwal ao twgfel neer De Engalscha premier lord Salisbury ont Ting een depntatie van Engelsche hopbronwers dis verlaging van den bieraeoyns en en invoerrecht op baitenlandsehe hop verlangde alsbetaanig afdoend aiiddal tegen den achteruitgang Tan den hopbonw l3e premier antwoordde ehtart dat het bem onm alyk wa aan dit Terlangan te Toldoen daar hg geen invoerrecht van een algemeen consumtie artikel kon heffen Gold het eokel de hop dan zou de quaestie betrekkelgk eenvoudig zgo maar als noen bescherming verleende aan de hopbronwers tonden de graanboeren bescherming vragen voor het koren en daardoor zon men het brood danrder maken De premer gaf duidelgk te Terataan dat men van de tegenwoordige Regeering dergelgke beschermende maatregelen eiet behoefde te verwachten De kalmte die sedert een paar dagen id het Ooaten merkbaar ia wordt door deu Weener correspondent vao deu Tiroes niet toegeschreveo aan een verbetering van den toestand doch alleen aan de verandering in de gezindheid van den Sultan waardoor de druk der mogendheden voorloopig wat kan worden verminderd Indien de Sultan zelf bg machte is de cbristelgke bevolking van zgn voldoende bescherming te verleeuen kunnen de mogend heden daarmede genoegen nemen En dat doen zg ook zoolang zg de overtuiging hebbeu dat hij ernstig wil medewerken om de orde te herstellen Volgens de jongite berichten begint het daar wat op te gelgkeo In zes piofincieu is de orde hersteld in de provincie Siwaa worden krachtige maatregelen genomen om de wanordelijkheden te onderdruklien Zelfs ontving de groot vizier bericht van de SyriachoLalguïcha en Sjri ch Katholieke bisschoppen in de provincie Oerfa dat door de zorg der plaatselijke overheden voor hun veiligheid is gezorgd Ouder die omatan dig bed en znllen de mogendbeden voorloopig niet verder aandringen op toelating van een tweede schip in le I ardanellen de Sultan heeft erkend dat het verzoek wettig it maar tevens heeft hg de vrees uitgesproken dat het toestaan er van de aanleiding zou kunnen worden voor nieuwe onlusten VoUedigheidibalve komen wg nog eeua terug op de Belgische gemeenteraden waarvan wg reeds iets mededeelde Het eerst treft ons de uitsli iu Antwerpen daiir zgn gekozen vier liberalen en vier clericaleu zoodat de liberalen de meerderheid behouden m den gemeenteraad al is bet maar een meerderheid van één stem 20 tegen 19 Te Uent heeft de verkiezing van i istert n de socialisten het grootste voordeel bezorgd alle vier social iatische werklieden candidaten zijn gekozen terwgl de patroons hun gunsten verdeelden tusfchen elericalen en liberalen Het einde ia geweeat dat het radicaal socialistisch bondgeuootachap iu den raad beschikt over 14 stemmen de gematigd liberalen over 13 en de elericalen over 12 Te Brnssel is de raad nu samengesteld uit 15 liberalen 12 socialisteu en 12 katboliekeo te Luik uit 14 clericaieu 13 liberalen en 12 socialisten dus juist omgekeerd aU io Qent Te Doornik hebben de libi raleo één stem meerderheid in den raad 13 tegen 12 tegen de verwachting van de elericalen dergelyk in Anderlecht 12 liberalen 11 katholieken en 2 socialisten Socialisten zijn door de werklieden gekozen te Brassel Eisene Ixolles Molenbeek Schaarbeek I socialist en l olericaal St Gillis evenzoo St Joost ten Noode Laken 1 socialist 1 liberaal Leuven evenzoo Qent Lnik 3 socialisten en 1 cbriatelgk democraat Verriers Heratal Namen Charleroi Jnmet en Gilly De Meobelsehe gemeenteraad bestaat nu uit 29 liberalen en 2 elericalen de Namenpche oit 17 katholieken 8 liberalen en 1 socialist De overige reauttaten geven geen aanleiding tot bgzondere meededeehngeo In de begrootiogacommissie der KranHcbe Kamer deelde Doumer minister van Financien Vrgdag mede dat van het vo r Madagascar verleende krediet ad 43 millioen slechts één millioen nog niet verbruikt is maar dat het voor de Marine verleende krediet ad 22 millioen ontoereikend is gebleken en nog met 4 a 5 millioen zal moeten verhoogd orden Oelijktgdtg deelde Cavaignac ministor van Oorlog io den ministerraad mede dat bg de tegeroperatiën op Madagascar aan Fransche zgde 3500 soldaten zyn gevallen ongerekend de gewonden en de zieken van wie er nog honderden zullen kwgoen en bezwgkeu Men kan dos veilig aannemen dat het eiland aan Fraokryk 70 U mentcbenlevens en 70 millioen franks gekost heeft behalve wat bet nog kosten zal Het op 20 Juni jl tusschen Fraukrgk en China te Peking gesloten tractaat van grensregeüng en bandelsbalangen ïa thans bji de Fransche Kamer ter goedkearing ingediend Door den socialist Contant zal een voorstel orden ingediend om waarborg voor werklieden dia dienstplichtig worden en daardoor hun betrekking Terlieien of slechts tegen verminderd loon weder worden in dienst genomen Admiraal Oervais indertgd de groote man der Tlootdemonstratie te Kroon stad loopt gevaar wegens het aan den grond loopen syner pantserschepen bg de Hyéres van zgn commando ontheven te worden I Hg beweert door een onnauwkeurigheid der seekaarten misleid a zyn en üde naar Pargs komen om sieh pereoonlgk te recbtvsardigen maar I Kkroy da minister van Marine gelastte hem bg zgn eskader te blgvan in afwachting van nadere ministeriSele orders na afloop van het ingestelde ondersoek c fiurgarltikoQ Stand GEBOREN 21 Not MauriU oadsra J Rood en H van Aalst 22 Maartan oodera M Varlaan en G van den Uerg Jan oaders J U Glooa en M Grottendieck 23 Petros ouders W Ham en E Boi Wilhelmina onder L de Jong en A van Zwet 24 Fggje oodeia G van Herk en J Trouwbont Johannes Christianns ouders J Kouings en O van deu Bosch Fredrik oodera J de Jong en S Nuvelstyn Johanna ouders C Verheul en J van Sehaik Geertroida oudera C Verheul en J van Sehatk 25 Johanna ouders J den Hertog en W Launer 26 Evert Jan ouders J van Ginkel en E J Jan iea GEHUWD 25 Nov J F X Vermeulen en M B M Mathot OVERLEDEN 25 Nov M M Fekkes 4 ra D A Lam 74 j Sr ims miï Parapluteê MaHaêchoenen o Mms m IV ijinnen goederen ei8 A van OS Az KWwei E 73 GOUDA Beurs van msler lam SS NOVKMBKR Vor kr ll 101 lOO i 80 88 88 S4V 108 01 77 0 116V O 411 87 68 700 16 niv B4V 100 806 1897 losv 100 140 alotkoers 8 101 loov NlDULiNO Crl NiKi W S IV dito dito dito 8 dito dito dito S HoNOkH Ubl Oooill 1881 88 4 It lii Iu lir j ng 1868 81 6 83 88V ♦ l 6S OoSTKNE Obl in papt r 1868 5 dito in lilrer lh68 5 PamTUQAl Obli met coupon U dito tipicat 8 atllUND Ubl Binnenl 1894 4 diloOaeooi 1880 4 dito bij aothi l88 4 dito bij Hope 188Ï 90 4 dito in KOud loon 1888 I dito dito dito 1884 I 8PXNJI Perpet lohuld 1881 t Tounj Öepr Conï leen 181 0 4 Gec loeniAg Mrie 1 0 Geo leenioK rie t Zuid Aj Ui y obl 18112 8 MixIoo Obl Buit ach 1880 8 TimiUEl Obl 4 oobep 1881 KHWtM ükU Oblig tien 1S85 8 HoTTlMiM ated leon 1884 S NlD N Xfr Handeliï aaud Anjodib Tab Mij Certi oateo di Arnh Hypotbeekb pandbr 4 Cult My der Voratonl aand aOr Hypotheekb paudbr S i iVederlandaohe bank aand Nod Handelmaa h dito 78 N W k Pao Hyp b pandbr b Roti Hypotheekb pandbr aV Utr Hypotheekb dito S i OoaTENiL Ooet HonK bank aand HvsL Hypotheekbank pandb 4V Ahebik Ëquit hypoth pandb 6 381 110 ♦ 188 160 iniv 4 Vi 1 14 V 88 76 m u iOO li U l 104 US i Vi 18 10117 siy io v 8 1081 lOBV 68 14 888 180 lOS ia 107 u 101 101 118 188 16 87 iisf V Mtxiï L G Pr Lion oort 8 1D Holl U Spoorw MÜ aand Mij tol Ëipl r Bt 8pw aand Ned Ind Spoorveftin aand Ned Zuid Afrik Spm sand 6 dito dito dito 1881 dito 8 llUJ1 8poorwl 1881 8 A Kobl a Zaid Ital 9pwmij A H olil S PoLlN Waraobau Weenen aand 4 ïuaL Gr Buaa Spv My obl 47 BaltiMhe dito aand Faatowa dito aand 5 Ivang Dombr dito aand 5 Kurak Ch Aloir Sp kap obl dito dito oblig 4 IS l 108 1017 tmElXi Cent Pao Sp Mij obl S Chio k North W pr C aand dito dito Win SU Polor obl 7 Deorer k Eio Gr Spm oort a lUinoia Ceotral obl in oud 4 Louia k NaahiilleCert v aand Mexico N 8pw Mjj lehyp o 8 Miu Kanaa t 4 pet prof aand N Tork OnUrio k Wetl aand dito Penna Ohio obli 8 Oregon Calif Ie hïp in goud i 81 Paal Hinn k Hanit obl 7 Uo Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp Ü 8 C NADJL Can 8outh 0ert T aand Tin C Eallw k Nar Ie h d e O Amaterd Omnibua Mij aand Botterd Tramweg Maata aand NlD Stad Amiterdam aand S 8tad Rotterdam aand 8 Beuhi 8tadAnlwerpenl887 8V Stad Bniaael 1886 i Hom Tkeia Begallr Oeeellach 4 OOETEHR Btaataleening I860 8 K K Ooit B Cr 1880 3 irxMt Stad Madrid 8 1888 Neü V r Bei Hyp Spobl oort 350 Staats loteriJ 8 Kluae Trekking ran Dioadag 86 NoreralMr 1816 No 1871 1800 No 8384 en 80018 ieder 1000 No 10789 en 18806 i der 400 No 8687 16636 18818 en 18818 i r 100 Pryiui ran 30 8 8368 SlOl 8337 10738 18907 18687 l 68l 80 SS70 6101 8488 10741 13078 I6t84 18684 84 8363 6118 8BS9 10837 13117 U676 18678 10 8978 8186 8878 10896 13136 1J6S7 I86B7 78 8398 6198 8876 10916 19164 15781 18785 93 8435 6309 8679 10917 13819 U1 3I 18808 103 8680 5361 8651 1 I989 18 C3 15869 18814 804 8 85 5377 8661 11197 1316 IstSl 18818 810 8 01 5430 88X1 11018 18891 15933 18817 888 8707 5589 8708 11089 13198 15960 18886 363 8754 1536 875 11116 13311 16017 18866 385 8758 6573 8774 11131 13319 16068 18890 434 1818 5686 8807 11185 I888 18076 18 00 5 O 8860 8604 8888 11846 18807 I6IOI 18970 606 1864 5607 8874 11858 13683 16180 18960 640 1913 5817 8955 11886 13616 16301 19017 46 9901 6088 8 3 11198 13646 16348 19047 594 8081 573 8993 11339 13080 16361 1W088 748 3033 5769 9 88 11300 13740 16374 19086 783 9146 6784 9070 11400 18807 16499 19117 787 3161 6798 91 00 11419 13844 16581 19180 809 3171 5954 9339 11453 13 46 10604 19171 831 3174 6958 9999 1 406 13909 16619 19179 389 8106 6094 9849 11543 13948 16090 19888 897 3878 6809 9510 11554 13905 16788 19490 916 3881 0285 9560 11676 14025 16808 19605 970 3 73 6383 9574 11597 14001 11869 196 3 980 3595 6414 9646 11643 14098 16891 19708 1017 3613 6419 9604 11646 14184 10919 19741 1078 3H2 6011 9704 11676 14185 17188 19757 1187 3071 6784 9741 11614 I4II6 17070 19770 UlS 3676 0738 9783 11787 14317 17087 19776 HU 3781 6809 9788 11736 1447 It 05 19840 1110 3963 0981 9811 11740 14486 17348 19988 1166 4008 0984 848 11708 14548 17383 19956 1899 007 7007 9865 1866 14567 17385 19968 1314 4145 70 3 m 11898 14035 17434 19978 1305 4151 7068 9984 11945 14037 17444 80019 1898 418Ï 71S9 9959 18080 14079 174 6 10046 1431 4868 7985 9978 11 31 14697 17473 10000 148 4319 7887 10008 11110 14718 17470 10119 1511 4837 7881 10041 18148 14780 17487 10110 4867 7388 10101 18153 14889 17499 80897 4370 7414 10100 18916 14868 17189 10 54 1016 4490 7488 10164 12181 14873 W548 10489 1690 4504 7511 I01H4 11956 14910 7046 80479 1786 480 75 5 10868 liro 14954 1079 1 10617 1767 4513 7657 10863 12893 14969 17711 105371815 4577 7739 10281 12376 14994 17756 806561843 4580 7748 10330 18408 16019 17777 1080119 9 4014 78 5 10389 11481 tr043 17874 80568 i 17 4678 7 12 10488 11511 15080 17916 i 61 8030 4730 7978 10435 18515 1 106 17988 100818043 4805 7999 10450 11507 15110 1814 806742050 4 94 8014 10488 18084 11151 18199 10774 10 3 4938 8 i2l 10189 11711 15156 18319 80784 9126 4949 8087 10594 11733 1 441 18828 80814 SI35 4984 8U0 10080 12748 15455 18800 808892142 4980 SlSr 10039 12S08 15M7 18348 1 991 2147 5081 8241 10048 18819 15000 18817 09301193 5070 8383 10671 11840 16681 18485 11000 2101 6098 8360 AD VKRTENTIRJV Voor de ole bevgien Tan deelDemini onttangen by het oreriyden ran oDEeu gelielden Vaderen Behuwdrader de beer JAN VAN Dia HSE betaigeo wy onzen hartelykoo dank C Ti t Dit BËG M vnx DER HEK LaNaHooTp T A TAK DU HGE 26 Nor 1896 Waddinxveen Bodegrqvtn J F Cl IJPERS Westeinde 37 Den Haag Verharen Repeeren OI3CaE3LS HuitieiilaadHcbe P IA N 0 nit de eerste fabrieken in rnime keuze Amerikaansohe HARMONIUMS door directe iroportatie tegon ZKKR l AGK pryxen Inruilen van bespeelde Piano s Agent voor Gouda en Omstreken KLEIWEO H t bMtt otuoluidtljrkitt n maklulrlute poitimiddel toot Hmvm ea TOoraldaiDM en KlndtrKhMnwtrk t d Apprttuur van C M MHlIer k Ca Btrlli kitti Str 14 Mm Uttvfottf op luam en fabrkkimnk ritryglUf y HMrta Wlulill la HhHiwtrk lalutNiM