Goudsche Courant, donderdag 28 november 1895

X BOEK EU STEEUDRUEWERE n groole cerêcUelOeuheU Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeiille Sluiting NAAMKAARTJES Menus ISota s Kwitanti ény iii8Ui iiEiii miiiyiïïi Vetvri Papier voor H H Winkeliers enz enz lNo 6826 Donderdag 28 l Sovember J895 34ste Jaargang fiOUMHE COIMNT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De tritgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k s met uitrondering van Zon en Feestdagen De prijs yer drie maanden is 1 26 iranco per post 1 70 Ahonderlijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst yau 1 5 regels k SO Centen iedere regel meer lp Centen Uroote letters worden berekend n ar plaatsruimte Inzending van Advertentïën tot 1 uur des midd SPOEDI E APLEVERING NETTE BEWERKING A BUINKMAÏT Zn Veimeng t Uwe Koffie voor de helft met KATHAEEINER S ENEIPF UALSiOFHE en gij bespaart 93 centen per pond worpen naar Georgetown op twee dagreiEi n van die plaats vaigaan is l e gehevle bemanning uit 15 koppen bestaande kwam in de golven om Vaor de arrondissementi reohtbank te Middelburg bad zich gisteren te verautwoordao C L W oud 73 jaar particohar te Philippine beklaagd van beleediging van den burgemeester van Pbilippine door aan dezen in Jaoi 1895 naar aanleiding van riJn aanging io dau hootdeljjkeo omslag een i rief te hebbeo gericht waarin hü o a den burgemeester beschuldigde de gemeente te bestelen eo zich ten koste van andereu vel te mesten Jd dere zaak was slechts een getuige gedagvaard de heer J B Dhooge borgemeoster van Philippine terwyl als verdediger van bo klaagde optrad de heer mr K W Brevet advokaat te Middelburg L e burgemeester verklaarde deu bewustenbrief geteekend door beklaagde outvHUgen endien ter vervolging opgezonden te hebhen aanden officier vsn jiwtitie De beklaagde verklaarde den bewusten brief te hebbeu laten fcbr ico daar b j alleen zyn naam zetten kan H j heelt last gegeven ooi iD den brief te zetten dat hg niet tevreden was met zyn aanslag maar niet om de beleedigende uitdrukkingen te bezigen Hy beeft een brief geteekend maar wist niet jaiat wat daarin stond Toen baklaagde door den vö 4 beweert uu tengevolge van di hem toen tril Patent H Stollen l ev f roiwe tCrfolg rfw uMre Vatent HaM tem arrtmfnn htl Hnlati t9 atliAMwwf wertbloBcn Ts aehahmnttgen fi Hui kêufe étiw tinstrt tUe H Hchitrfen H StoUmi Mr rwi WM éirest oatr io wlchên iltenhtndimivi In tfSMff UKt9fflakat wk nsbenatehand tut aliiftit kt Z I r0i t4st n uHtf Ze iifnit9 € grêth umi fruKo Warnung saofH snod 1110 1 aaoo H Naaf 17 Te Gouda by A WOLFK Matkt A 144b en ÜE LAAT en VAN SON apotheker Markt JMej La DE JOl G Zalige Xiendeteeg li 30 be ffc de eer te berichten dat vq rnim voorzien 19 Tan een FRAAIE COLLECTIE EIKDIOEELSOED Huishoudelijke Artikelen EAU DE COLOGNE Diverse ZEEPEN enz enz eer geschikt voor NICOLAAS CADEAUX y Sint Nicolaas bracht weder te Gouda zyn eerste bezoek aaa Mejoffrouw Wed C van OME Kleiwea t Hy liet daar achter een prachtig Collectie Sarprises en Toiletzeepeu bonevens Eau de Colognes en Odeurs ïn tijne Zak en TafelSacoos allee bisonder geschikt voor Sint Nicolaas Cadeaux 6000 Süiks utt d lallieta mKisa eenor I r eerita liinteiilMi Jiohö falmeken ovar TiMioitiPiio looiena ni l Leger Paarden Oekens nioBteii l j i ii ileri ipotpnjs van fl 2 7B pvr stuk iH i ll mtveritoobt Oeze dikke Oflslljlbiro dekens zijn zoo warm als een pols o HOXIHO om groot lus het gehaele jiühkI bedekkend met wol ojijtpimmd i n A hrecdo slroepen voort een kleine parH wittewoUene Slaap Dekens root H X1 H om wcj fina z€er klcun fleoht liMii vaklui lipiiierkljnn louten in hst wesfM i a n ebo len n l fl 3 B0 perituk K I ll iiidera liet dubliiile tlf Duin uk HCRelirevi i betieltintten wcrnlon Uil oirB il Miniki tpRcn toni iiilln i Tfta nat tiiUi uK ui oiulrr rpmlioura prumpl iill II Hprwita Maastrloht Groots Staat 81 FEAUSCHE STOOMVEEVEEIJ Gheniiscbe WasscheriJ TA fl OPPEKHËIiUFJt 10 Krulakiule Itottefilam Qebrevetaerd door M den Koning der Belgen HooUdepftt voor GOUDA de Heer A VAN OS z Specialiteit voor het atoonien en verven van fllu Heerenen Dameagarderoben alsook alle kindergoederen Speeiale inrichting voor het stoomon van pluche mantels veereu bont epz Gordyuen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of t everfd Worden onechadelijk voor de gezondheid au rolgena staat bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken 7 yn de prijzen 25 gedaald Te stoomen go deren als nieuw aileverbaar ia 3 dagen te verven goederen in eene week StoUwerck sche Borstbonbons go brioeerd na vuorncfarift van den ion UniTorBiteita Proi Oehm Hotrad Dr Harleta Bonn hebben sedert 50 Jaren als Torzachtond luiddel teg Gn hoesten heeeckheid en aandoening der ademings organen uitBteekendo diensten bewezen Bjj spoedige afwisseling van warme eo koude lucht is t bijzonder aanbeveleus wardig een bonbon te gebruiken Terpakking Oeele pakjee il 25 cent Alom verkrijgbaar tnuda Snolpendiuk van A Kbinkiun k Zoon Frijstrekking 12 December 500 000 Mai k nil hoofdprijt io het gelukkiittt f eva btnlt de rueu vitii grunle lulilvitrlotitix die door du iluo u Koxoeriox vati iUmlniri oedguktiurd en gvwaarhuT il i t L vourduvligo iiiricliiiti van ti t niuutro pinu imstuKt anriii dnt iii dun loop van sicriits weiriijj c tnaandtiii iti 7 vttrlottiiKtJii van 112 000 loten Sf l OO pryzc ii bedragende 1 Mm 720 Mark ter volludi beftlisaiag ulldii komen iluaron Inr Eijn kapitale prijzen van eventueel SOO OOO Mark bij uitneineDilliüid ocbUr I prgs l pnjB A M 200 000 prijs iiM 100 000 prijzen iiM 75 000 1 prys a M a M aM aM iVM 300 000 prijzen h M 20 0 jO 21 jiryKeniiM 10 000 46 prijzen nM 5 000 lOeprgzonkM 8 000 70 000 65 000 flO OOO 55 000 50 000 40 000 336 prijzen u M 3 000 I prijs 1 priji prijs prgsen 1 prijs 828 pryzenaM 1 000 m prijzen a M 400 38050 pnjz a M 155 lóSyOpr ÜM 300 200 180 1 4 100 98 6tf 42 20 Do prijstrakkiii en zijii lol ent plan van ambIsweKU vautgifltfllil Voor do Bunatuande eer te prijslrukkini dozer Kroottj door den Slant gewaurborK Oeldveriötiiijï ko t 1 Küheel orig lot slechts Mark 6 of 3 S0 1 lialf 3 1 76 I kwart T f 90 togon inzending van het bodrag in bankpaplor of por postwisscl Alle commissitiB worden rnmiddelhjk met da grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder HpuleiwetitVarigt vim ons de met liet wapen van d n taut voor ioue OriginoL le ImIou zelf ni hiuiilun Bij tcd rii besteliing wordt liet veroiaehte olticioüle plan waaruit de verdeiling der prij en op do versohilletide klassen nis ook ile liftroironilo inloggeldüu te vrrnomen is gratis liijgovoegd en zenden wy aan onze Bugunstigcrs onnangevrangd na elke trokking do otficioolü lijsteu Dr uilbtilnliiig lier prijiten nrscliiedt steeds prompt onder waarborg van ilun tiUat en kan I door lireotc toè teiiiling of ook unar verkiezing lier llulanghcbtienden iu idle grootere plaatsen van Nederland bewerkstülligd wordon Ons dubint is steuds door hut geluk begiiiii igd en onder vela andore aauzieniyke prijzen liübhen wij mucrinalen votgoiis olHcioele bewij on de eerste IloofdpTy en verkregen en on o ifegiiiistigers rolf uitbetaald o Mark 250 000 100 000 8 i 00 60 000 lO OUO enr liet iB tti votirïicn dat bij deze 0 don hrohtston grondslag gevestigde oiidorneminf an nllo kanten op eeue zeer werkzame deeU iiemiijg bepaald kan worden gerekend en ver oükun derhalve oin alle commissies te kunnr i uitvoeren de boateltingen zoo spoedig mogelijk in Ik geval voor den ta IJBOEMBEU e to doon toekomen KAUFMANN SIMON Ikukiors en ieldwissolaars ia IIAMBURU l S Hiermede danken wij voor hel vertrou ri ons tot hiertoe geschonkeu eo daar wij bij het begin dor nieuwe verlotiug ter deelneming iliviterren zulten wij ook vuor bot Torvolg bemoeid zijn door een tipte en rccele budieuiiig tie tovrodenhtid van onze gtfurde Begunstigers te verwerven RragcD Cuts 1 BONTE ue ïjei pOTH sawitci Wsit biwrüving tagen Jiuht nn Rtwamatiek LeBoeDpfjaso kortom Ankerfalii Expeiler figaen van riei ani yut is mat ket knll min lan t wanden fan EEët Anfcer Paln Expeiier Hl most du stMda in ieder hoisgeiio affl AükerPaifrExpeliiir Prija BO otat n xni eo 1 25 de flaaah Voorhanden in da maaata Apothekea a bjj r Ad lüohter A Oo la Bottanlam S MUTSEN chomMÜ lloofdprUs Sen liiwle liet i e ruzeu zyii dour den K Hark lge k lellld ïï Uitiioodig ing tot leelneniing in Ie Kansen van door de den Staat Hamburg gewaarborgde grooto ieldlotenj wanna eker 10 lillloen 981 720 iVlark gewonnen moeten worden Do prgzen van de ia vetd voordeel biedende ieldlotenj die volgens ht t plan slechts 112 000 totiMi boviit zyn du volgende Dü hoogste prijs ia eventueel 500 000 Mark Tremio von HOO OOO M 500OM 30OÜ M 2000 M 1000 M 400 M 300 M 46 prijzen i 1 prij prijs pryzeu 1 pnjs 1 prijs 1 prijs prijs prijzen 1 prys a2Ü0 0On M a 100 000 M 11 75 000 M Il 70 000 M u 66 000 M n 60 000 M a 55 POO M a 50 OOM 40 000 M lOfl prijzbn a 226 prijzen a 822 prijzen a 1335 prijzen a 20 prij eu a 182 prüz aSOO löOM 8050 prijzen il 1 5 M 7990 pr a 134 100 98 M 7448prijz h69 42 20 M totaal Bfi OO prijzen 3 pryiou a 20 000 M 21 pryienii lO OOO M en worden deze in eenigo maanden in 7 klassen uitgeloot Do lloofilpriji lu da Ie klasse beilraagt Mark 50 000 stijgt in de 2e kl lol 55 000 M in de Se tot 60 000 M in de 4e tot 65 000 M in de 5o tot 70 000 M in defie tot 75 000 IVI ni de 7e toi 200 000 M en met ie premio van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eersio prijstrekking die officieel is vailgestelc kost een geheel ongiiieet lot slechts Ould 3 60 een half origineel lot slcohts Guld 1 76 een kwart origineel tot skchts GuhI 0 90 ledere deelnemer in de lotery ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking dn offlcitele trekkiunslygt TrekkiUgsplan voorzien ai hot Wapen van den Staal die do pry van de loten en de venleeliüg van de prijzen over do 7 klassen naugooft verzond ik op aanvrage gratis Do uitbetaling eu verkonding van de prijnen esehiedi door my dirt ct eo prompt nan do winners va onder de strengste goKeimhoudin ledoro bestelling kai tnan eenvoudig i por poslwissol opgaven Men wende zich dus met do aanvraag om toezfuding van toten voor de spoedig plaats hfbbriidc trekking zoo spoedig mogelijk of uiterlijk lot É Uecembtr roet vertrouwen tot Joseph llecksciK r Biinkicr en Wissolkantoor in lIAMBÜRfi DuitschUnd Allerwege bekroond m Ëere Diploma s Gooden en Zilveren Medailles benevens £ ere DiploBia Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereléeroeind Druiven lJorsUlioDig Exlracl MELIANTHE UlT Dl Machinale Fabriek DË HONIGBLOEM VA II van 8chaik Co gevestigd te Qravenhage Oeflu raiddel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt flet verzacht en geneest OU MID OELIJIC de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zjjn de overtuiging dat hare uitnemende en genezeude eigenschappen op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt iu flacons van 40 ets 70 ets en I met ge brniksaanwyzing voorzien van ona Bandelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank te Gravenhage F Verkrügbaat b P H A WOLFli Drogist Harkt Gouda E H VIN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOOMAN Uodrdrtcht J C RATBLAND Boa rop B V WIJK Oudnrav BINNENLAND QOUDA 27 Norember 1895 D reohtbaok te Rotterdatn varoardeelde giattreo C J T £ ojoQwer te Oouderak wegens vfderipaDnighoid tot twee maandon D du G slager e Goaderak wegeui vernieling tot f 15 boate mbo 15 dagen hechtenis 1q de algemeene Tergaderiog der provinciale vereeniging vao ambtenaren ter gemeente saentarie in Zn idHol laad te Leiden gehouden onder voorzitterschap van den beer v Franek MDobtenaar ter secretarie te s Oraveobage werden herkoteo de aftredende beataursIedeD de hh Zaueveld en t Nierop reopectiev iyk ambtenaren ter fecratane U Lisse en te s Qravetande Ten slotte word door den beer v Nierop ingeleid de vraag hoe moet worden gehandeld wet uit zea aangespoelde drenkeliug6D eD door ü D haer Zsneveld wat bepaalt het B W omtrent het vinden vao eeo paogeboren kind Als plaats voor de volgvnde algemeene vergadering word Goada aaDgewszen In da erglftterea to Eede gehouden raadsrei dering is de richting voor een tramweg Kede Baroeveld Nykerk voor zoover het die gemeente betreft vastgesteld met 8 tegen O Itommeu De tegenstemmers hadden beswaar de tram langs den straatweg ran het station tol het dorp te laten loopen oiettegenataanda de ioganiear A J Krieger alhier in de vergadering Ie kennen gsf dat eene andere richtitig niet w tnogelgk was Van het begin vab bet dorp gaat de tgn verder langs den telephoonweg door eenige tuinen n laogo de bottrlabrieV Over de heide naar Lunteren tot Mlkter het logement Floor en van hier over den Hessenweg naar Barneveld In tegeootelling met vroegere plannen wil ben dus nu de lyn op eane kleine aitzondering na niet langs de groote openbare wegen Ifggen De kans van slagen wordt hierdoor aanmerketp grooter Tan Barneveld af cSl eene geheel andere ri6htibg worden aangenomen dan vroeger het voornemen was Men zal no ook het dorp Voorthaiien aandoen om van daar door de baQrtoehap Appel te Nykerk te komen en wet tot aan de haven aldaar ÏWn telegram uit Kngelscb Goyana meldt dai da Nooroche driemaster Theta van Ant FEVILLETOK Het Adelaarsnest T ee jaren geleden begon mgn vriend nbeEocht ik bet zuiden vin Frsakrgk Ik was destyds zooala gij u zult beriauoren secretaris b j hrt sohe gesantscbap te Constaotioopel Het sldaar heersohende klimaat bul een ongtinstigeQ invloed op don staat myner gozondheid geoefend ik gevoelde mij ongesteld en kreeg vsn een dokter den raad oen bezoek aan de bsdplaals Eaux Bonnes in Frankrijk te breagOD In de geneeskracht van het water stalde ik weinig vertrouwen maar des te meer in de lucht dor FyreneeëB en de afwisseling van het leven te midden vaa diplomatische bezigheden cu in st jvo kriagen met dat in de vrqe natuur en ging daarom naar f uxBonnes mot bet vaste voornemen mij godnronde de twee maanden die ik aldaar dacht doar te brengen vau allo badgasten die er rich opkielden verwijderd te houden en mijn tyd mt myne buks eo mjjn ochetoboek in de bergen en de bossckea door te brangen Maar de badplaats beviel mjj niol WMt hot was mij dasr te warm BovondioD bevonden sioh daar venekeideoe pereoaen die raji kendete en mg met uitnoodigingen tot bals uitstapjn n dergelijke dingen overlaadden en kwelden IHt was ket niet wat ik socht ea ik vertiet daarom de foaoeada badf laata aa btgof mQ naar Lu in da veldwachter gehoord io heeft hy verklaard den brief in drift geschreven te hebbeu De beklaagde verzekerde dnt de brief gescbrevea is dooi Albert B ook te Philippine woonachtig Volgens zijne Toorstelling had deze mee io den brief gezet dan beklaagde bad gewild De burgemeester getuigde den brief per post ontvangen te hebben en herkende di band van den schryver deu evengenoemden A B die sedert twee jaar iu Philippine woont De ambtenaar van het openbaar ministerie achtte het weasrbeiyk en den scbryver van den brief en de ryks veld wachter Gitossen te hooreo eo do zaak te schorsen totdat deze getuigen zullen zyn geboord De rechtbank stelde daarop de behandeling der zaak uit tot heden over 14 dagen Op eaoe vraag van den voorzitter deelde de burgem oester alsnog medj dat H zeer ongunstig bekend staat on een opruier en twistzoekor is Op een vraag van den ambtenaar rerkUarde de burgemeester te twijfelen of de beklai de zich alvorens Ie teekenen on overtuigd bebboD van den inhoud van het scbryven waarvan bier de rede is De beklaagde is nadat de brief bg den burffemeester ontvangen wap hoop daar de eenzaamheid te uïlea vinden yG keat bet dal van Luz immers Is het bij avond niet soo schoon als een kunstenaar zich Ar oadié slechts kan droomen wanneer het zonlicht de weidea en relden in het lagor gelegene gedeelte verlaten heeft en nog aleehio in een gouden en roosklearigen gloed op de toppen der bergen speelt terwijl de lichteti in de hutten die tegen de hotlingea der bergen aan gebouwd en door tuintjes omgeven lijn opgestoken worden en de houderden beekjes murmelend en schuimend Isngs de hellingen naar beneden kabbelen Wanneer mijne eergiorigbuid en mijne taoht naar vermaak eens bevredigd sullen tgn denk ik naar Lns te goan om daar bet overige gedeelte mijns levens door te brengec Wanneer Ja ja gü hebt recht om dit wanneer op een ironisohon toon te herhalvn want die tijd zal waarschijnlijk DÏmirer komen En waarom zoo hij ook komen Ik ben er de man niet naar om mijne jaren met peiDsen en haarklooven in de oenzaanheid van bossohen en van bergen door te brengen Wanooer prijzen het winnen waard tijn dan verdienen zij ook dat da mensoh er tot aan zijn dond voor arbeidt on naar streeft I Ik ging dan naar Lat en brooht daar omstreeks een week recht san naam doof terwijl ik jacht op gensen maakte of togen de hellingen van den Pio doMidi of van den Tourmalet leunende schetsen teekende A ook onder do lommer der hooge berken lifcgeodo of naar het klingelen der sebaapsklokjes IttisteroDde den tyd m traagheid en ledigheid doctfbraobt zooals ngn voornemen wat Op zekeren dag echter vitte ik het plan op naar Gsvaniio t gaan Ik had veel vaa tdoo ouraoroa maur da groote nut meer naken bij dezi n geweiest om cxouus te M 0 Gisteren cün voor de rechtbank o s Hage de pleidooien gevoerd in dé zaak van den Amsterdam cfaen stukadoor Flörke die van de gemeente s Qravenhago schadevergoeding vordert wegens de miohandetin door hem van de Haagscbe politie oDdervonden op 9 Augustus 1894 toen by zich bevond in den begra fonisstoet van doB iu de Xaveriasstraat aldaar gewoond hebbenden en aldaar overledon v Men heriuoert zich dat die begrafenisstoet op last vao dan waarn bargemeester dn Tour werd uiteen gejaagd maar de deswege vervolgden werden vrygesproken Trgdag is de 19e jasrlykoobeiStaDlej Cycle Bbo te Londen g open Er tyn 1300 wielen geripooferd er is gee n enkel huog wiel fl de driewielers worden ook steeds sohnarBcher Tot de nieuwigheden van RudgeWhitwortb behoort een tautjem waarop twee Maxioikanunnen zyn aaogettracht tot vureu gereed hetzij op de wtele i hetzy i r af Ook z in er wielen waarvan het f ame voor 96 pCt uit sUumiuiam is samengesteld Hut kapitaul dat in Engeland io de rnwieliiidustrie is gestoken bedraagt vao 8 tot 11 niillioen pond sterling toegebrachte verwondingen buiten staat te eyn om mjn beroep van stukadonr uit te oefenen en met zyn gerio mat totalen ondergang te worden bedreigd Uil de toahcbtiog der zaak btt ek dat de dienstdoende geneesheer in het Gfmeente ziekenhsis waarin eïscher op den bewusten dag werd opg nomen eene bedenkelijke beleodiging vhu ile hersPiieD constateerde en den man niet dan na een etmaal verpleging heeft willen laten vertrekketi en voorts dat eischer in den avond van 10 Angmtus met twee groote wouden aan het hoofd naar Auisterdam is teruggekeerd waar by sedert onder bobaudeling is vao een geneesheer Tegen de vordering werd aaniens gedaagd den Burgemeester door mr W Thorbecko nug voerd dat eg behoort te worden afg weznn in de eerste plaats omdst het hier be traft de handelingen van ambtenaren der genreeotepolitip optredende als zoodanig waaruit geen aaoaprakeljikheid ten civiele voor de Gemeente wordt geboren en voorts omdal daar een verboden optocht werd gehonden en de door of namenl den borgemeoster vastgestnlde bepalingen by optochten opBOvolgd raopten worden van onre htmntig op watervallon de rolsen van MaTbor en de zoogensamde Holandsbres geboord maar de streek welke deze merk waardigheden bevatte nog Qooit bezocht Het weer scheen m jn voorneroeu te be ganstigen V t wat geen damp dc ton scheen i r Ider en het groote amphiiheiter was door niets beneveld waar de Marboré met zyne witte bruine en purpe ren kleuren zioh verhief waar de watervallen in bet reusaehtige basiia neerstortten de witte sueeuwrelden in den zonneschijn sohitterden en de NTweehngrotsen zioh recht on statig als twee door rrensohenhaudeo gebouwene CoriDthlsche Euilen in ds heldere lucht verhieven ffWetk waarachtig kunstenaar moet bij hel zien eenar streek als die van Gavarnio penseel en palet niet wanhopig wegwerpen eu zioh over zijne maohtetoDtheid schamen f Wie is in siaat om zulke tafereelen opi Het dook weer te gaven F Gy weet dat ik da schilderkunst vareer maar er zijn oogenblikken iu mgn leven en plaalseu op sarde die mij somwijlen allen lust tot de beoefening dsarvao doen vergaan Het weder wis overheerlijk on daar ik deze streken genoegzaam meende to kennen uam ik ffesa gidh mee ooals ik altifd doel sis ik dergelijke menscheo iraar eenigstins kan mïssleo Doch het duurde niet lang of er kwam oen dikke mist op en nu speet het mij dat ik geen gid BseeKeoomen bod Qg keot den weg door den zoogenoimdeQ Choos het half brekende smalle pad langs de Gave en over de b g naar St Bsaveur gij kent dien niet waar Msar dan zult g ook weten dat het veel gemakkelijker is laar den hals te breken dan den weg te vinden Took brak ik door on gelukkig toeval noeb den trbden der politie g wo sprake kan agn tarwgl danrenhoven da poÜtin verzot ODtmoetendo en stompen eo slaven ontvaoganda slechts ter noodrakelyke valfvordedigiug van deo wapenstok gebrnik maakte Namens deu eischer werd ereowal door mr H J Biederlack tiit Amnlerdam voliiehoudifD dat de Gom ente volgens de artt 1401 eo vultiende an bet Burg Wuttioek tot vvrgoeding verplicht ia dat én volgens da grfwona spreektaal én volgens de Haagt ibe Pulitia verordening eene begrafenis niet is te beoohouwen aio een optooh c soodat vergunniug van deo bargemeestor niet noodirf wa eo dat de feiten zich niet zoo hobbeo toegf drauan lill gedaagde t voorstelt Daarom bood pleiter aan door getuigen ta bawyxen de feitao door eioelier gesteld Van de syde vau gedaagde werd ar oog op gewezen dat de bografeuis door do aaovrug om vergunning reeis als oen optocht io baHchoawd geworden eo medegedeeld dat gedaagde njorbt het door aisober aNOgtnbodvn bewys worden toegelaten zich voorbvhoudl om tegnnbewgs te leveren Mr Tliorbecke pleitte aitvoarig twae ntddflen van niet o Ivankelykhaid Hiertegen kwam mr Bi derlack by sgo tweeden titrmyu op De oonoiuiie van bet O M la bepaalt op heden over 14 dagen De BondovtTgadering der R R WerkliedfO il het aartubicidom Utrecht hfoft met algemeene stem men een besluit goniimau vau don Tolgondeo iah od De 3o alg verg van den Bond dor B E werk lieden vfreenigit gen overwegHnd dat dt Christelijke organisatif van den ar beid in vroegere tyd n de verzekering vanden werkman tegen oen oudi n i ag n de gevolgen VAU in zgu bedryf opgedane invaliditeit medebracht dat die vertekering in onzon tyd Bonder tuoach 0komst van den Slaat op geen voU doende wy e tot stand lal komen spreekt den weni ch uit dat de StHatH cnmmiHsio ter hnhaodeling van het vraagstuk vun pensitineering iuirest dd van wiitr iiist lling m t dankbaarheid kennis werd grnotneu krucntig en vruchtbaar werkzaam mogn xitn dut d regeenng bare voorstfllt n tot vorzekering van den werkman teu n ongelokkea in Kyn bedryf behiopen spoedig moge indienen dat intas iphen ook np dit gebied de parlienliere Wf rkzaambpid zieh zoo krar btitr mnt hals noch mgn paird eau poot ik kwam over do smalle brug z mder in de rivier te vallen ea bereikte eindttlgk den vlakken groud Toen ik hier gekomeu was achtte ik bet niet nopügk den weg naar Bt 3iureur te vinden mur ik zag mij bttlar ttileurKflsield Do mist had zioh over bet dal ver spreid er kwam een hevig onweder opzetten on eer ik er aan dacht was ik verdwaald en wist niet meer of St Saveur rechts of links voor mij of achter mij lag Het paard een ellendig klein beest uit dtt Fjireneeën was door de bliksemstralen te schichtig geworden dan dat ik m lan hem sou hebben durven toevertrouwen en door hem laten leiden zooals ik in I eerst gedaan had ea er bleef mij eludelgk niets anders over dsn a ij a n alles te onderwerpen wat de elomenten over m j zouden geheogen Ik verwensohte miJRe dwaasheid dat ik niet iu het Ic ment van Gèdre gebleven wat tag met verlaogen uit naar de ellendigste horborg in bet gebergte waar nensohen eo beesten in bonie verwarring beoehuttiftg vinden en deed m telveo do bitterste verwgtingen dat ik niet nasr de woordoc van dec logementhouder geluisterd bad die m toen ik vertrok nog bij de deur had gewaanwhuwd niet zonder gids naar Qavarnie te gaan ffHet onweder nsm gedurig in hevigheid toe do reusiohtige zwarte rouen weerkaatsten het rollenvan deo dondert ea de Oave stroomde sohuim ud eu bruisend in hare enge bedding voort Gelukkig bevond ik mij op een vrjj effen bodem eu droefmgn ptard dan ook met l ehalp van karwats ensporen naar uene plaats waar ik bg het licht van den bliksem eene mensehel ke woaing meende ondorBohsidoa te hebben Wordt roroo