Goudsche Courant, donderdag 28 november 1895

80 ts 88 88T As 84 84 s s 9 7 9 7 8 s 108 1 77 0 i 20 11 IKV 90 41 ♦ iV 99 51 706 16 lOl l 64 100 105 13 V 78V 77 lOl ll 100 m 140 98 W 110 94 191 150 101 49y IV 149 mm 98 8V 77 IV U 101 OO s 98 104 143 U V 18V U s 96V 52 IOIVj 18 i l8 s 109 81 81 106 106 41 87 14 888 180 l0 t 107H lOlV loi v 1111 l l s 118 12 16 87 87 118 Utnoht 7 60 Wotrdvn 8 11 ÜKdmUr 8 19 a d 8 88 een 50U1 overgebleven thans telt de afdeeling 80 leile Oppertieden en steenhouwers Hun ei anilatia de Kalk en steen be werkersbond is niets waard vWaakaarsen fabriek Geen sprake geweest van bet doorvoeren der eisohen De leiding dier staking wna bgna direct in handen van het Damrak het adres van Recht voor Allen Op een vergadering voerde Domela Nieuwenliuis voor de wa8pitten h t woord over het social sme Diamaotbewerkerü Gedeeltelgk gevonuen Loooen der meesten tot ten hoogste 25 pet verhoogd arbeidsigd van 12 op 10 uren verminderd Organisatie aitstekend met 1500 V rmeerderd Geeit goed f 5000 h f 60CK in een week in de wenretandskas gestort Algemeeiie geest vooruïtgainde Vrg goed betaalde bestuursleden en flink vakorgaan Si gare u makers Niettegenstaande krachtige buiteulandscbe hulp en oodanktt lofwaardïgen gver van het bestuor totaal verslagen Hebben zich op genade of ongenade moeten overgeven Bgna 200 slachtoffera 192 Geest onder de voormannen revolutionair c De redactie tan de Baanhrekerc teekent daarhy aan Licht en schadnw wi selen in dit bericht De schadnw ia overwegend c Ën opmerking vooral verdient naar ons inzien de voor ben wier belangen daarbg op bet spel rtooden droeve resultaten bg werkstakingen die onder invloed waren van de revolntionaire socialitteu als D N de mannen van de finitjes de vermomming bet straatkabaal en de peraoonlgke aauTallen mot den aaokleve van dien De rediciie van het weekblad De Nedir landerc verwondert bet dan ook niet dat de schaduw ovsrw end is waar uf onmoge Igke eiscben werden gesteld zooals van den kant der sigarenmakers het geval wa öf een strijd werd begonnen zouder de middelen en zonder bet roeroitzicbt daarop om dien behoorlgk vol te l ouden Bomwgton zegt genoemd weekblad orgaan van de heeren mre Goeman Borgesius J A van Gilse A F K Hartogh A Kerdgk en J n VeegeuH viel 4an ook niet te weren de indruk dat tot den strgd werd aangezet door dezniken die dachten wat kan het ons schelen of hg gewonnen wordt of er bitter geleden wordt door de itrgdenden en ban geziunen juist bjj en door een neerlaag wordt nog te beter wrok govoed en eeu krevoluHonnaire geest gekweekt en daarom eigenIgk i het ons te doen c I Waarlgk niet op deze wijze wordt het 1 elaiig der werklieden gediend zeggen wy die Al het bovenstaande kan tot waarscbnwing strekken van anderen ook buiten Jlollaod Dii de nieuwe Amaterdamsche hoofdcommissaris vau politie uit Maastricht werd gebaald waar de heer Franken nog geen vol jaar werkzaam is geweest wordt verklaard door hei bericht dat die ambtenaar zgne opleiding voor den politiedienst te Rotterdam ouder den beer Voormolen heeft ontvangen De heer BVanken ie Delft geboren is 35 jnar ond en van 1882 tot 1893 oSicier gewersl vau dien dieuettgd bracht hg rgf jaren in Indtë door waar hg z ch in Atjeh onderscheidde In 1890 werd hg weder bji de grenadiers ingedeeld en het volgend jaar trad hg op als luitenant adjudant te Doesburg bg de infanterie Uit Berign wordt het volgende tragische voorval gemeld De jonge architect George Vité werd als t ware opgevoed in de woning der Kruse ti en iusschen hem en de dochter der Krase s ontstond een verhouding die bestemd was om met een erloviüg te eindigen Daar kwam de Italiaiin Clemente Sherry tnsscbenbeide omstreeks 4 jaar gelden wist hg de hand an het jonge meisje te verkrggen en hnwdobaar Directe Siioorwegvcrblndlngen met GOUDA Winterdlenst 1895 1896 AasgevaogeD 1 October Tijd van Greenwicb 7 U 7 58 7 6 8 08 8 18 8 88 8 48 4 50 4 87 5 04 5 11 6 80 1 4 1 5 1 5 8 08 8 18 T 80 8 10 4 08 11 80 6 48 8 80 8 0 e O U S 1 11 80 1 81 7 IS 7 48 8 1 fiOVDA D8N DEN Hlle GODD Htge 6 5 17 80 7 48 8 80 0 88 481 U ll 11 8618 15 1 85 8 44 8 58 3 48 4 15 6 17 8 08 7 68 38 j Voorb 6 67 10 17 1 41 6 14 Z Z w6 11 10 88 1 56 6 88 9 63 Z M 6 8S 10 48 8 08 8 8 Goad 8 88 7 50 8 18 9 58 19 1810 54 18 06 18 46 8 17 8 14 8 88 4 18 4 43 6 47 6 50 8 88 Stopt te Blmvyk Kraiiveg en Nootdorp Leidaeliendtm Hskradorp 9 8710 80 10 60 18 18 18 88 1 87 8 85 8 47 4 46 8 17 7 14 7 4 8 89 8 84 64 11 11 0 18 40 4 87 8 01 0 06 8 08 8 18 918 8 88 10 87 8 88 10 88 11 48 l uan 7 8 8 85 9 09 Ü M 1 48 8 47 Z bgw 7 8 8 58 Voort 8 07 9 08 11 17 1 01 6 80 lUr 8 18 9 18 9 8710 0710 48 11 8 18 48 1 081 67 4 0 4 17 5 96 5 57 7 44 841 dt rboht o odd 10 11 34 18 50 8 10 8 68 4 48 8 88 7J 0 8 09 8 07 10 84 10 88 11 51 4 18 8 63 88 10 54 10 81 4 84 9 8 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 8 88 7 0 8 85 8 418 4 11 10 BOI DA UTÏlCHT 9 06 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 46 8 87 10 51 11 46 1 80 8 08 e O U U t k II8TI1DAH 10 01 18 67 18 10 11 06 1 U8 8 84 AHSTIIDAM 80DDA iMiKduC ai 8 10 10 48 8 88 4 10 8 18 Aond 7 88 8 04 1014 18 88 8 88 6 80 7 48 Sloppn U BltUw k Knitwtf MooMMp Itijwlwidm Urtndotp 9 45 11 10 SMpt M Ko tdorp LiidMhudui a fililawf k fnitwif u HdiMdwr Igk onkwikkels tn dat it bet bQCoadw bg boawTakkfln de ferzekorioK tegen ODgeralteD algemeeoe regel moge worden SUton aamarua 2e Kamkb Zitting van Dinvdag 26 No amber ISdA Id deze zitting deeldi de foorzttter mede dat üe lijst Tan aanbeTeling v or een lul Tan den Hoogen Raad is ïugekooien Op die Ijjat komen de volgende namen roor Jhr mr L Trip president ran de rechtbank te Zutpben de Sitter rnadsbeer ta Arnhem mr Telden raadsheer te s Grarenhaffe mr J A Roest bnrgemefster aldaar en Jbr mr van Panhayi advocaat generaal teLeenwarden Op een nader te bepalen dag zat de Kamer ecne beidisaiQg nemen De beer Kolkman rroeg en verkreeg verlof tot een interpellatie aan de regeering over libt verbod van melkinvoer in Prnisen nit GeldorIftnd en Orerytsel De beraadalagiug over bei perwneel is daarna TOOrtgeret De artikelen betrefiende de b irekening der hnarwaarde stijn eenigszins gevrjiligd aangenomen Daarna ia bebandeUl de remissie voor winkels en kantoorlokalen De beer Hintien stelde TOor de remisnie voor ambtenii rnwoDingen te stellen op later op der inkomsten in plaats van op 12 pCr De Commissie van Rapporteurs Hielt voor de huarwaarde van winkels lUchis voor ii belasten Een deel der Commissie wen icbt dat uit te breiden tot de lokalen waar kautoor gehouden wordt De heer Lieftinck wit bg amendement deite remisflie ook nitsirekken tot de hotflhonderR De minister van financiën heett in zyn yiteem dat de winkeliers wilde vrijlaten geen bezwaar tegen vermindering vuor winkeU tot op één derde en neemt dus dai Tooi stol over manr bestrydt de aftrek voor kantoren en hotels omdat kantoren binnensbaii gehouden worden en moeilgk tecontrolreren lyu n hoteU tecbts roor de helft berekend zijn om de telkc riFi ledigstaaude kamers Het amend HintEen komt niet overeen met de bedoeling der wet Na la igdiiri e discessie wohlt lu t amende menl tot remissie voor de kantoren verworppii met 46 tegen 40 stemmen het amendement Liettinck tot remmaie voor le bntalbouders verworpen met 53 tegen 34 stemmen Art 11 wordt duh goedgekeurd met remissie voor de winkels De ring an den tsaar Onder de vele goscbonken dio de KaïrtiHche keizerinwednwe als gewooulgk ieiler jnnr h j haar rerirek uit Kopunhngen onder de leden der koninkigke familui verdeelde bevond licb ook een hgzonder kostbare ring dien zjj baren vader koning Chriitiian scbook Dexu rin heeft eentt interessante gesobiedeni Bg den aanslag welks offer keiier Alexander 11 was werden hem underscbcidene vingers dor ri cliteiband verbrgteld alleen de pink bleef ont udeerd en daaraan xat een diamanten ring die toen de tsaar stierf door den trooDDpvolger werd afgenomen Tsaar Alexander lU droeg dezen ring tot aan z qïï dood Op agn sterfbeil nam de keizerin den ring van zgne band en droeg hem sedert znlve totdat zg de e kostbare relïquie baren vader schonk Duringprjjkt met een buitengewoon grootcn diamnut 8 40 9 47 8 14 a oi 8 10 8 67 8 08 8 18 S 4 8 80 Ooad Hoordnoht KieKW V rk ptll Rottsrdtm naiuidul GnirolU Hieuvnkttrk Hootdiwht Quudn 7 SS 7 8 7 M 7 l t lO i l6 1 18 49 11 18 uad 6 86 8 87 7 66 8 09 8 81 Dudew 5 50 8 64 WMldu 5 69 7 0S 8 18 UtnoM 8 18 f 8 88 8 41 t f Kur Anuterdam 8 81 9 85 8 87 8 14 Goud l n l rdui O SI Krachtens de nola s onder dagteekenmg van 27 en 28 Januari 1802 iut cheu den toenmaligen Fransebun gezant en deu miiuit r Vau Tieukoveu gewisBeld beeft Nederland voir ague produoten aanspraak op de laagste tarieven van invoerrechten die in Fraukrfjk op dezellde producten van andere landen worden toegepast Dit geldt dus ook van de tariofiViTlagingeii by bet onlangs tusscheu Krankrgk en Zwit sertand gesloten bandelsiractaat bodongxii voor kaai dit de gra ère De minister vitu bnitenlandacbe zaken U golgk hg aan de Tweede KHiner thans mededeelt niet in ifebreke gebleven de belangen van onzen kniifbandel roor EOOTene die ott liet boTeBstaaode reebten ontleent in het oog te honden Uit verachlUende psnten van weatelgk Kuropa komen berichten OTer den noordwesten itorm die ziitk een aanzienigke verlaging van de temperatuur beeft veroorzaakt Vooral ia het Nanw van Calais en het Kaoaai heeft bet iel gpsiormd de stoombootdieost tan Folkestone naar Boulogne was gestaakt de boot van Dover naar Calais had in jaren niet zotk een ruwen overtocht gehad en kon de haven van Calnis niet binnnnloopen zoodat zij genoodzaakt wan terug te keeran De booten vun de mnatiebappg Zeeland € hadden echter ilecbifli weinig vertraging Op de kust k kaap Fittiatère zgn negen Igken aangespoeld vermoedelijk afkomstig van een schip dit vergaan is Te Traillic in Ierland zgn dfl kapitein en vgf man vho een Amerik xcbip aangt komen zg badden faun vaartuig waarop xich nog 15 periioijien nevonden in ziekenden toe tand verlaten Te Mentone heeft bet Zondag deo gebeelen morgen woest gestormd de heovels achter de stad waren ter halver hoogte met sneeuw be dekt In gehesl Frankrgk tot aan de Pyreneeën was liet ruw weer en zeer kond t Pargi heeft het Zondagmorgen een weinig geineeowd en np den Eiifeltoren stond da thermometer 4 C onder nul In de omstreken van Périgii ux en in het departement Ariège ie overvloedig meeuw gevalltn de bergen zgn met een dikke laag bedekt In Hongirge heeft een sneeowstorra gewoed ep sommige punten lag de fineeaw zoo hoog dat het spnorwtigverkeer gestremd wa Terwgt door versobillRode arbeiders besturen een onderzoek wordt ingesteld naar den invloed dien de werkstakingen van den laatsten tgd in Amsterdam hebben uitgeoefend op den toestand en Ie organisatie der werklieden deed onlangs de AraeterdamRcke coriespondent van De Baan reker c bet orgaan van den hoer mr P J Troelstra eenige mededeelingen Hie zter de aandacht der arbeider verdienen Zg Iniden nis volgt Timmerlieden Hebben alleen te Amsterdam don sirgd gewonnen als gevoig van het raadabeMuii waarbij voor gemeentewerken èn loon èn arbeidHtgd werden voorgeschreven als door de or Hnisaties werden geöischt Sukkelen echter zeer mei de handhaving der behaalde overwinning Organisatie hier ter stede goed Typografen Te Amsterdam gedeeltelgkgewoBoen maar niet overal er bg gewennen Op vele winkels namelgk is men met zoogenaamde halfwassen gaan werken di minder 1 fêdaetiëna dan het manneiiloon mogen verdienen Organisatie vrij gooH Hebben nog steeds eeu f isalariëerden secretaris die vrg goed betaald kan worden Nog al strgd gevoerd tegen de Heldert uitgevers van de Echo een strgd die mot energie wordt voortgezet en de grond was voor het oprichten van Het Volksdsgblad Goed vakorgaan Meubelmakers Totaal verloren Desorganisatie en geweldige moedeloosheid in de gelederen Zgu aan handen en voelen overgeleverd aan de patroons en zgn er moreel veel erger aan toe dan vroeger Ér loopeu nog stveds ten minste een vgftigial rond die te Amsterdam nergens werk kunnen vinden Op hnisboudelijke vergaderingen komt bgna geen mensch De ge t is revolutionair t 11 08 1 8 1 84 18 38 8 8V 18 40 18 B 1 44 KOTTIRDAM 10 84 11 01 11 08 11 18 11 84 8 SS 10 88 8 10 7 47 18 18 9 4 8 81 10 1 10 89 10 88 10 48 10 4 18 01 8 89 10 11 7 8 18 R ie 8 17 4 18 4 47 5 67 8 68 8 81 10 18 7 10 10 89 84 6 06 8 17 7 18 8 48 10 87 8 80 4 48 8 89 8 86 t ♦ + 10 18 11 80 8 68 8 48 8 81 4 86 4 47 8 Bakken WerktyJeQ op Zaterdag algemeen verminderd boewei men hier en daar wear begint te knooien Voor eea op touw gezette baklterg is grond aangekocht enz dit grootsche bouwplan is mislukt Op één bakkerij namelijk bjj De Jonge betaalde men vóór da staking bgv f 12 tgdens de staking f 14 thans f 8 hhu halfwassen van 20 a 21 jear note bene Loonen niet er op vooruitgegaan evenmin narhtarb id afgeschaft Vóór en tgdeni de staking van Dec 1804 telde de afdeeling van den Üakkerbond circa 1000 leden bgna allen bakkersgeselten na d staking onder de grooto leiding van Ten Boekhorst y ijn tr Bertba koo echter haar aerate liefde niet rergeten Vité kwam bg de jonggefaawden vaelaan huis en ofschoon de echtgenoot wel bemerkte dat zyn vronw en Tité meer dan gewone Triendsnhap roor Ikaar koesterden eobet dientengevolge dikwgU tot acènea kwam kon bg toch niet beletten dat die twee aamenkomsten bielden zoodra hg agn hielen gelichthad Dezer dagen was Sherrg voor zijo zakenvaak uithoizig Bertha en haar vromere geliefde zagen elkander remoheidene malen maardaar er toch geen kans bestond dat zy elkaarooit weer zouden toebehooren kwam lang zamerhaud het plan bjj hen tot rgpheid tkk bel leven te benemen en het kleine kind datde moeder niet wilde achterlaten mede tanemen in den dood r Ën 00 geschiedde Toen Sherry Zondag vaa een reis thuiskwam waa de bniadenr gealoteu en nadat bg bet slot had laten openbreken vond hg de Igken van zgn vronw zgn kind en George Vité in de slaapkamer Zb bftdden het kind en zichzeli mst cyaankaliam vergiftigd Van verschillende zgden wordt de opmerking gemaakt dat de opzet van de rgwieU belasting wat al te fiscaal uitvalt Vgf golden per rgwiel en daar de opcenten nog bg die in sommige gemeenten tot 100 toe loopen en dat voor ieder wiet zonder onderscheid van de armelgkste rammelkast waar misschien het dagelgbsch brood mee verdiend moet worden evenzeer als voor de elegante en kostbaarste flets De opcenten moeten er in elk geval af too adviseert men nn en daarom wordt van aommige zgden aanbevolen om van de rgwielbelasting maar liever een a parte beffing te maken wat altgd nog kan daar de wegopengelaten is om ter elfder ure den uieowea zesden grondslag nog weer uit de wet uit te lichten indien blgken mocht dat de oitwerking op te veel practi he moeilgkbeden siait Besloot men tot een afconderlgke rgwielbelasting dan zon men tevens den reel eenvoudiger weg kunnen bewandeleb dat niet de eigenaar maar de gebruiker belast worde zoodat ieder gebruiker tgdens het gebrnïk gedekt moet wezen door een persoonlgk vergnnningsbewgs een wijze van heffing die Prof V Hamel o a op de volgende gronden aanbeveelt Het is er dan mee a i metde jachtaote die de jager b sioh dragen en op de eerste vordering vertoonen moet Te Pargs ontvangt men eau dergelgke kaart op linnen geplakt tóo gevouwen dat men haar gemakkelgk bg zich kan dragen zy luïdt op naam eo men heeft zgn handteekening er op te stellen De wielryder kan dus door de beambten worde aangehouden om zgn kaart te toouen Dat kan onder omstandigheden belemmerend zyn Doch in de omstreken van zgn woonplaats of in streken waar bg dikwjjls komt lul by al spoedig bekend zgn De vordering van vertoon zal dui meest op grooter afstand plaats vinden en dan allicht op plaatsen waar de rgders toch pleisteren Dat bezwaar is too groot met Ontduiking door het gebruik van eens anders kaart is mogelyk maar wordt men vrage de handteekening gemakkelyk ontdekt Bovendien is opgare van een valschen naam aan de beambten reeds op zichzelf strafbaar Vallen eenige veroordeelingen wegen dergelgke ontduikingen dan worden zg niet lisbt meer gewaagd Deze wgze van lieffiing beeft dan ook nog hot voordeel dat zy niet meebrengt een belasten van de Terhuurders voor rywielen die tg ter verhuring in voorraad hebben terwgl het anders altgd onzeker zon blijven of de verhuurders haar op een voldoend aantal huurders zooden kannen afwentelen 8 51 9 57 10 04 10 11 10 18 10 17 11 80 8 06 9 48 9 6S 58 ji lo óa 8 08 5J1 9 10 6 17 8 87 8 84 8 41 8 4T 8 88 4 80 10 0 10 18 7 4i 8 49 Te Maastricht is Zondag in de voormalige veatiogwerken gevonden het lyk van zekeren Lamkin van St Pieter die een zwervend leven leidde Men vermoedt dal by rer kleumd ii De Ksmar nn Eooplunil a Fabriekiii U Dalit hmft lioh tot dea Miniatar na Fioaaeiën gewend met verzoek tot wgcigiag der wet op het recht raa segel ia diea zia dat kwitaotiea tot eo met een bedrag tan f 50 Tan bet zegelrecht zallen worden Trygsateld Bulteolandsch Overzicbt De politieke toestand blijft te Pargi steeds eren onzeker Hst gerucht liep dat President Fanre geweigerd had eenige besluiten tot penaioneering en afzetting van ambtenaren te onderteekeneo vóór hem nadere rapporten over da redenen waren overgelegd Uroot misbaar daarover by de rooden die verklaarden dat de President het recht niet had invloed nit te oefenen op de maatregelen rau da voor bet Parlement verantwoordelijke Ministers De Jodenwïheldende Libre Parolee zeide De president der Repnbliek is een machine om te teekenen wanneer hy daar geen lost in beeft dan kan hy gaan Het gerucht is daarop tegengesproken maar niemand durft er voor ÏDstaao dat er niets van aan is Op admiraal Gervais vroeger het troetelkind van het publiek omdat bg naar Petersburg was geweest wordt nog altyd veel gescholden door de kranten ook nu het bigki dat de obepen die vaat raakten weinig schade hebben gateden Het scbynt echter dat beer Gervais er met eeu chrobbeering zal alkomen De Mioitter Lockroy heeft bieraan de voorkeur gegeven omdat hg vroeger reeds met den admiraal iets gehad heeft en hg den scbyn wil vermgdeo alsof by van zyn macntgebroib wil maken De K mer heeft gisteren met algemeene stemmen het door de Uegeering verlangde soppleloire erudiet voor het oprichten van nieuwe consulaat po ten in China toegestaan Oe Minister van Buitenlandsehe Zaken Berthelot zeide dat Frankrgk tegenover de andere groote Mogendheden niet mocht achterblyvan waar het zyn invloed in het verre Oosten kon itbreiden Te Pargs wordt een aftonderlyke Cbineesche legstie gevestigd De Torksche regeering scbynt voor bet oogenbtik werkelgk voornemens met kracht op te treden om de onlusten te onderdrukken De gooverueur van Saloniki heeft last gekregen om vier bataljons Redifa en drie Uniebalaljooa osar Beivoet te zenden ter onderateoning van den gooverLeur van Hauran waar nog steods de strijd voortduort tusacben de Drusen en de Bedoeïnen De toestand is in Macedonië en Albanië tbana van dien aard dat een hernieuwing der onlnaten niet te vreezen is Indien de gexaoten der mogendheden bigven voortgaan den snitan voor te lichten en de sultan hun raad niet in den wind slaat is de kans groot dat ia den loop der volgende maanden de toestand geleidelijk normaal wordt Het Brusselsohe blad iLe People verzekert dat burgemeester Buis van Brosul wegens den uitstag der gemeenteraadsverkiezingen deo Koning om ontilag beeft gevraagd Zooals meo gezien heeft hebben de metaalbewerken by Van den Kerckhove te Gent het werk hervat De laatste voorwaarde van de stakers was geweest onmiddellgk opslag aan honderd werklui en met nieuwjaar aan de rest de directeur van de fabriek wilde echter maar aan zestig werklui dadelgk opslag geren en de rest met nieuwjaar De werklui hebben ten slotte die voorwaarde aangenomen Vermoedelgk zallen de overige patroonn die in overleg van Van den Kerckhove bun fabrieken hebben gesloten ze nu ook wel spoedig weer openen Binnenkort zullen de onderhandeliugen over bet sluiten van een nieuwen Aosgleich tusschen Ooatenryk en Hongarge geopend worden Beide partyen wenschen dat de nienwe overeenkomst op andere grondslagen wordt gevestigd In Oostenrgk neemt door het veldwinnaa der antisemletisefae denkbeelden de antipathie tegen Boagarye toe alsmede da overtuiging dat dat land zich op kosten der westelyke helft rerrgkt De iodnstriëele genootachappen hier verklaren dat Hongarge een bael ander land geworden is als in 1867 zoodat de bydrage van 30 percent in de gemeensehappelgke lasten noodzakelijk verhoogd moei worden Voor 20 jaar stond Hongarge nog MO den rand van het bankroet en kon onder 11 percent geen geld vindan Tbana heeft het otersehoiten en krediet tegen 4 percent De reusachtige vooruitgang van Hongarye in eiken tak van bedryf is voor een niet gering gedeelte het gerolg van bei in Boedapest gevolgde stelsel om allerlei voordeelen toe te staan aan fabrieken die zich daar vestigen Ir Oostenrijk zegt men nn dat die privilegiSn welke feitelgk als een ingaand recht of als een eiporl premie werken in stryd zyn met den geeat van bet beataande tolverbond zoodat bg de vernieuwing een regeling moet getroffen worden volgens elke geen der beide staten ziek eensydige voordeelen in bet belang van zgn producten mag bedingen en beide deelen niet alleen ten opzichte van de douane en den baadêl all een enkel gebied beschouwd wordei maar ook ten opzichte van hun productie door fabrieken ea Uuidbonw Terwql d i de Ooetenrykers een beel anderen Ausgleiob a s den bestaanden gillen zyn ook de Hongaren niet tevreden en verlangen eveneens wat anders Te Boedapest begeert men dat ds opbrengst der verbruiksbelabting en daarby heeft men vooroamelyk op het oog die geheven van suiker spiri na en bier uitgekeerd wordt aan het land wair de artikelen verteerd worden omdat die nenotmiddelen al zyn zg ook voor flongarüe bestemd tot dusver door deu Oostenrykscbe fiscus getroffen worden als zg in Oostenryk golabriceerd zgn Daar de belasting op di artikelen in de millioenen opbrengt zal er over deze zaak hevig gestreden worden Verder zgn er vele belanghebbenden in Hongarge die den Ausgleiob voor niet langer dan 5 jaar gesloten willen zi D en wel tot 1 2 omdat dan de meeate handelsvArdragen der monarchie met hei bnitenlaud afioopen Vooral de oppositie maakt zich warm over dit denkbeeld in de toonaangevende kringen ontmoet het niet veel geestdrift Wel zal de regeering trachten haar zienswgze omtrent de belasting op de verbruiksartikelen door te zetten Men ziet hieruit dat het nienwe totverbond by beide contractanten bezwareti ontmoet moeielgkbeden welke in dezelfde mate zullen toenemen als Hongarge een ernstige concurrent voor de Oostaorgksche ogverheid wordt Daarbg komen no nog de politieke siroomingen want hoe raaer het aniisetaitisme in Oostenrgk veldwint des te moeügker zal de verhouding mei Hongarye worden omdat alle niei Magyaarsche volken van Luf ger en de zgnen redding hopen uil de armen jler Boedapeater hegemonie Da openbaarmaking van bet tracti at iusschen China en Fraokryk onlangs te Peking gesloten stelt de politici thans in staat om na te gaan welke voordeelen de Republiek door baar inmenging in de zakeu vani höt verre Oosten gekregen heeft Het eerste punt der overeenkom t geldt de defiuitieve afbakening der Tonktnaclte grenzen naar die zgdt waar de kolonie aan het hemelsche rgk pialt Sinds la ge jaren na den laaiaten grooteo oorlog tegen Ctiina was de toestand bier onzeker en conflicten n geschiU len over het bezetten van dit of dat ntok grond waren tan de orde van den dag Tljiana weten beide partgen tot hoever te gaan kannen Een ander punt betreft bet tait dai nu de rivier Mekong als de natnurlgke grens is aajigemerkt De Franseheo atouden daar altyd op en dat ze nn bun zin hebben gekregen ia zeker van beteekeni beier greuslyn dan een rivier is wel moeietgk uit te denken Maar zoo is er dan ook geen sprake meer van stootk ossenstaat een min of meer vrg gebied iusschen de Franscbe koloniën en Ziiid Ohina Daarover waren de Sugelschen eeitt erg boos De Timo8 € beweerde dat China krachtens de ChineeschBirmaanacbe overeenkomst niet het recht had de stukken grond w g te geven de regeering van Peking moest ze juixt tegen derden verdedigen Ën uit die ontevredenheid der Brijen vloeide voort dat China voor den afstand Van de twee disiriclen Moengoe en Moengoetai gan Frankrgk daarby dan volgens £ ngelat d in sirgd handelende mei de Birmflansch Cbinéaacbe conventie zwaar moest boeten Naar aanleiding van het gebeurde drong lord Satisbnry aan op de erkenning van alle Britsche aauaprakeu die men bg de conventie indertgd ten gnnate van China had laten varen In deu beginne verlangde de Engelsche regeering dnn afatand van elke landstreek langs de grens waarover drie jaar geleden vetrschil van meaning heittond met inbegrip van Sima Sadon Latha Hotha en Kokang Later liet Engeland evenwel van zyn eiscben wat vallen en vergunde aan China Santa Hoth en Latha te behouden Sima Sadon en de voorir etting van Katsjin naar het noordoosten van Bhamo im894aan China gegeren worden echter bg het nienwe tractaat dat rolgens den Rangoonscfaen berichtgever der Times reeds zoo goed als gesloten is aan Birma toegevoagd welks grensgebied zoodoende aanmerkeljjk word uitgebreid Zoo krygen de Ëogelscheo dus ook wat en het is zelfs niet weinig China Wordt weer de dope van den nag er der groote Westersche mogendheden Ds Britten beweren thans dat de aan de Franschen door China lafgestaoe districten Moengoe en Moengoetai waardelooze bezittingen zgn t Is mogelp maar t kan ook wezen dat man hierby denken moet aan het druiven zyn zuur KaDtoDserecbt te Gouda Zitting Tan Woensdag 37 NoTember 1895 De Toigende personen zga reroordeelfl wegens Orertreding politie nrordening ran Gooda H B te Goode tbaot iwerrende ikt 1 of 2 dagen hechtenis I M ta Sckiebroek en B r V te nwijk ieder tot f 1 of 1 dag hechten overtreding Viaachergwet J T d U eo J T Z E beiden te Gonda C£ieder tot f 3 ol 2 dagen bechtenii M T d M en J P beiden te Oolida iader tot i 5 of 2 dagen heebtenii I F P P Pu en J V allen te Reeiwgk ieder toV f 5 of 3 dagen heehtenii Orertreding Elealcment np wegen en voetpaden in PrOTincie Zuid Holland T S te Baattrechl tot t 1 of 1 dag hechtenis Overtreding Proinciaal Reglement W J te Bodegraven tot f 1 of 1 dag h Orertreding der erordeoiog op het boowen te Gooda L M K te Oonda tot f 5 of 3 dagen h Overtreding Poliliererordening rao Oouda J C B te GooJa tot f O 50 of 1 dag h K A te Gouda J B ta Guaderak ea H B te Gouda ieder tot f 1 of 1 dag h Overtreding terordeoing op het venten te Ze venhnizen J J T d L iwerrenda tot f 1 of 2 dagen hechtenis Het verwekken ran naehtramoer en No 3 het opgeren ran ral chen naam W G G B J H P B L r h en J c A de J allen te Gonda ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis en No 3 bovendien tot f 3 of 3 dagen hechtenis Openbare dronkenschap P L te Gooda T O te Gooda H II gedom te Coevordeu thans zwervende J d B gedom te Auwterdaro tbana zwervende J 1 te Goods H Ii gedom te s Bags J H te Gonda ieder tot 1 of 2 dagen hechteois P J te Gonda en J d O te Nieuwerkerk a d IJ el ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis C V te Goada tot f 4 of 4 dagen h J V d W te Gouda tot f 3 of 4 dagen h P R te Gonda tot f 3 of 4 dagen h Openbare dronkenschap bg herhaling H V d S te Goode tot f 3 of 3 dagen h F V te Gouda tot 3 dageu bechtenii INGEZONDEN Stadgenooten Weldra hoopt d Commissie voor Werkverschaffing een begin te maken raet hare werkzaamheden ma ir voor dat zy daartoe overgaat gevoelt de Commissie zich gedrongen de ingezetenen van Goutia hartelyk dank ie zeggen voor de gelden die door haar z in ge otlecteerd omdat z i rnimschoots de verwachtingen hebben overtroffen Maar niettegenstaande er dit jasr veel gegeven is maar ook de vraag om op d nerkpteats te worden toegelaten is groot zoo zon het niet te verwonderen zyn indien wy Andermaal een beroep op uwe offervanrdighHid doen wg vertroowen dat ook dun onze verwachtingen niet znllen worden teleurgesteld t Qaarne stelt de Commissie u op oe hoogte van de ontvangen geldnn Het toiaill bedrag door onsgecollecteerd is f 1055 30 Nagekomen giften de J 10 V de M 1 Totasl i 1066 30i De Commissie maakt tevens bekend dat giften worden ontvangen by C v Tnngerloo Groenendael P W Kamphaizen Gouwe eo C Brnni Tieodewpg Namens de Commissie voor Werkverschnffing C V TONGERLOO Voorzitter W R0EPRR8 fl oretfiris 350 Staats loteriJ Ie Kluae Trekking van Woenxlag 37 Noiamber 1895 No 18441 5000 No 986 ƒ 1000 No 7064 9310 11789 13064 on 18166 iidar 100 No 39 1341 5107 9796 13097 16039 sa 19816 isdar 100 Prijwn van 30 83 SOSt S857 7855 10678 18859 181 8089 5697 7899 10694 13412 870 3093 5 8 7991 10714 13606 81 3111 6784 7994 071 13684 885 3134 575 6045 10808 18696 387 3274 t8 l 372 3288 58 l B069 10859 13816 8184 10018 13G5 504 3888 5900 8139 1U949 13671 51 1438 51136 8192 10988 18782 567 8449 6978 8854 10990 13835 578 3464 mt 826 11037 13940 684 3465 6001 8365 11179 13977 607 3471 6011 8804 11231 14083 8 8 8588 8048 8368 11874 14103 718 3538 6051 8427 11887 14U1 780 8588 6074 8509 11380 14114 781 8651 6090 8511 11381 14128 799 8669 6106 8548 11365 14178 931 3863 6114 8565 11891 14154 948 3867 6126 8636 11396 14291 not 3879 9831 8648 11437 14294 1196 8906 6294 8663 11806 14197 1809 3960 6300 8879 11630 14898 1232 4029 6306 8843 11663 14346 1417 4081 6309 9932 11681 14378 1428 4117 6SB6 8862 11 98 14380 1458 4223 6470 8988 11 18 1448 1489 4297 6608 8927 11682 14528 1498 4310 6519 9100 lUlO 14533 1516 4333 6536 9119 11771 14544 1582 4397 6646 9186 11808 14858 1690 4131 6664 9187 11843 14565 1696 4437 8898 9818 11877 14 01 1786 4446 8896 9144 11916 14683 1 46 i sg8 15704 184 1 1 781 18425 15796 18446 15848 18531 16000 18606 16007 18652 1 027 18619 18118 18717 1 154 1 730 18766 18881 18237 1888219288 1897316290 189 3 16811 190l 1 818 19021 16330 19803 16321 192 9 l 3el 19159 1 381 191 2 16411 19844 19534 19856 16678 19357 18850 19430 1670S 19461 18717 19477 197 19 81 1 8 19 87 16878 19 70 16918 19711 1 979 19737 1 993 1 793 17011 19871 17T1 4484 6784 9808 11977 148 5 17138 19881 1776 481 771 9386 1987 14 l 0 17870 19808 17 7 4803 6329 9416 12011 14806 17172 19988 1816 4623 878 9434 11089 14850 17186 10018 U34 4618 6974 9488 18140 1485 17341 10087 1856 4734 70iO 9535 11333 14861 17347 10101 1873 4354 7025 961 12368 148 3 I73SS 80188 1930 48 6 7060 9 97 12459 I49i8 17484 80894 1936 4930 7092 9801 11471 14973 17100 10 n8 1981 4 i 7151 9830 18498 14997 17593 10S18 8 H 5013 7153 9881 1154 1 1 088 115 8 108 7 1145 5079 7171 9933 11 95 K ltO 7 7i 80391 1171 5131 7369 9976 11618 15046 16 87 80468 1116 S17S 7875 10010 11664 15018 17 67 804 1 1819 6258 7422 10033 12758 15 79 17707 10478 li89 6271 7487 101137 12815 16141 17714 80474 1356 6801 7646 10081 11916 15169 17765 805 3 1501 6313 7661 10098 13064 1 163 17841 8 M8 8812 5816 7563 10114 13066 1 1847 17851 205 0 2717 5418 7668 10123 l8n B 15240 178 5 80688 1767 5436 7706 10240 13106 11191 18063 80840 i 64 441 771 10390 13118 1 364 18089 10884 2779 5610 7743 10416 13190 1 416 18180 10 2780 6560 77 1 10424 18841 15411 18164 10888 2703 9 14 7791 10487 18270 16481 18108 111781 3038 5 98 7831 10666 13328 164t 3 18209 i090 3072 6606 7339 10592 13341 U898 U I illUVLJilLlU gjinnen geeaeren eu A van OS Al Kleiweg E 73 GOÜOl Beurs van 86 NOVEMBER Vor kre slotkoers loiVu ino I08V Ni DiKi iNO Cerl Ned W S t dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoBOAa Obl Ooudl 1881 88 4 iTALll luiehrqving 1862 81 ÜOBTINS Obl inpapifr186 dito in tlWer U68 PoaTUOil Obli met ooupoD 3 dito tieket 3 KtisuKD Ubl Bionenl 1894 4 dito UeooDS 1880 4 dito bgKolhi 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito in Koud leen 1888 6 dito dito dito 1884 5 8pah b Perpet sebuld 1881 4 TcalllJ Oepr Conv leen 1890 4 Oeo leeiiing eria I Geo le8Din terte C ZuiDAra Rir v obl 1892 5 MslIoo Obl Bmt 8oh 1890 6 VBNazuB Obl 4 onbep 1881 Aurraanu Ubliiotiea 1815 8 bnaao v ak l laeo 1894 8 Bu N ilr Hsuilelsv Mud mndsD Tab Mij CertiAeslen Deii MastMthappij Iito i nih Hfpotheekb pandbr 4 eull M4 der Vorslenl s nd s Qr Hypolbeokb pM dbr 3 Naderlsndsehe bsnk ssad Ned Huilelmaa h dito N W k ao Hyp b psndbr S Rott Hjrpotheekb psndbr 3 Utr Hypotheekb dito 8 i Ooslllia Oost Hon bank sand Kcsl Hypotheekbank nandb 4 i Hiani Bouit hypolh pandb Maiw L O Pr Liea eert 6 Üsn HolI U Bpo irw Mii aaod Hij lot Sipl V 8t Bp aand Ned Ind gpoorwetm aand Ned Zuid A rik 8pm sand 6 dito dito dito 1891 dito 6 lIiU Spoorwl 1887 89 A ieobl 8 Znid ltal Sp mii A H obl 8 Poll Warsohsu Weonen saDd 4SosL Or EuM 8pw Mg obl 4 Daltisehe dito sand Vastoira dito aand 5 Iwang Dombr dito aaod 5 ICur kCh Asow ap kan obl 4 dito dito oblig 4 Pao 8p Mij obl 6 Ohio k North W pr O v saoil ilito dito Win 8t Peter obl 7 Denver k Hio Or Spm eurl v s Illinois Central obl in oud i Louisv k NaihvillHCurt v ftsn t Mealoo N Spir Mg lelu p o 6 Hiss Kanias v 4 pot prof aand N Tork Ontario k Wott aaod dito Penns Ohio olilift 6 Oregon Calif Ie bvp in Rou l 5 8t Paul Hinn k Maait obl 7 fo Pao Hoofdliin oblin 6 dito dito Uno Col lehyp 0 5 CxSAJij Can 8outh Cert v ssod VsH C Rallw kN v leh d o Oi Amsterd Omnibus My sand Holtord TramweK Maati and Kan Btad Amstordam aaod 3 8tad Rotterdam aand 3 Bll oia 8tad AnlwerpenlrS 2 Stad Rruawl 1886 8 lloNn Tbeist Begullr Gesellsch 4 Ooaniin BtaaUleeniog 18 0 K K Oost B Cr 1880 8 Srama 8lad Madrid 8 1888 Nan V r B Hyp SpoM eert A