Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1895

No 6887 Vrijdag 29 INbvember J895 34ste Jaar an iioofdprijii llenfai lehet pfO üitnoodig ingf tot deelneming in de Kansen van door de den Staai Hamburg gewaarlKirgde groote Geldloterij waarin zeker 10 Millioen 981 7 i0 Mark gewonnen moeten worden De pryzen van deze veel voordeel biedende ïeldlotar die volgens het plan stochta 113 000 loten bevat zyu de volgende Du hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark 46 prijzen a 106 pryzen a 226 prijzen k 822 prijzen a 1326 prijzen it 20 prijzen a 182 pr jz Ü200 160 M Ü8060 prijzen il 165 M 7990 pr ü 184 100 98 M 7448prijz a 69 43 20 M totaal 60 100 prijzen 1 mmmt rnmm Nieuws en Advertentieblad mor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k g met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN 5000 M 3600 M 2000 M 1000 M 400 M SÜOM ADVERTENTIEN worden geplaatst twi 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd BOEK m STEEITOEUEWEEE tn groote vericheiAenheid Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeaille Sluiting NAAiMKAARTJES JU en u s ota Si Kwitantiën Vetvrij Papier voor H H Winkeliers enz enz SPOEDIGE AFLEVERING NETTE BEWERKHTG DBillijDsie Grijzen A BEIKKMAU Zn flï V Patent H Stollen Warnung Der grtutfte Rrf m Untere Paf ntH SMh arrmgon htt Ai §m n n Nttt taufa Hahtr aiture t9t ëchnrff t H SMImt MfT rwf Ml t iraet Mar in tokhan EiaenHê MHi m mt Êê imaêrFlaktt wH neèetiitettarta umialibiit lat S FrHatiiaen umi Zev nime gntk md fruioo Vermeng t Uwe Koffie voor de helft met EATIABEINEIl S OM M EOFFIE en gij bespaart SS centen per pond KLEIWEG Aenda Baelpendruk van A Bukxmak k Zooi ADVERTENTIfiN Afdeeling OUDA V4N DUS M 14ND$CHEN PROTKST WTEMIOl Qjjenbare Vergadering op VRIJDAO 2 NOVEMURIt 18 d a avondi t n 8 onr in bet Eerkgebouv der Remonstratitache Gemmnte Spreker Dr J A BËUBRMAN Kem red te Groniftgen Onderwerp He streven naar geluk T CREBA8 Secretari De bywoaing dezer Vergadering is voor belangitelienden gebeel kosteloos opengesteld Dames Velocipède Toor den geriugeii prgs vun 119 Adies MD het Burean dezer Courant WIJITHAirDEL VAiV tLPIIGV LEIIEBOER TJB ROTTERDAM Depot A NORTIER Gouwe C 34 35 T S A i w K kroond met Kere Diploms fl Gouden en ZUveren Medaillefi beuevens Eere Diplona Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic ExpoBitiou Chicago 1893 is het Wereldbcroemil Druiven Borst Honig Exlrad MELIANTHE UIT DB Haobinale Fabriek DE HüNIGBLOËMi TAK H K van 8chaik Co gerestigd te s Oravenluige GesQ middel is ol kan worden uitffevoDden welke de Melianthe overtreft net is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en versohlltendo bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MëLIANTHË doet lich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MKLIANTHE bewezen zijn de overtuiging dat hare utt nemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELiiANTHË is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Han delamerk gedeponeerd a d Hechtbank te f Oravtnbage Mr Verkrijgbaar hg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda K H VA MILD Veerstal B 128 te Gfiuda A BOUMAN Moordneht J C RAÏELAND Bos op B V WUK Oudmai r OrWWlTSKELiCS KOM KI IJK MtUtMVr kVKlJM 1 Agentuur by de Firma a Het beite onvcbftdelykite ni gt f makkelykste poeumiddel toot H ere en vooral dames en Ktndcrtchocnwerki la de Appretuur van C M MHIttr 4 C mr terlln Beuth Str 14 Mealett coed VdH op naam en fabfickimerk Vtrkrygkaar by Havreti WlHltvllvt In ithMiiwaHi lalHttrdii 4ra aryMant mi fianiritl otky W tardaMami Arahaa Wed ItOSMAM Ie Gouda A TTEIVTIE Een HKER vraagt met December te Gouda gelegen beid voor EOST EN INWOraS en tot het houden rati Kantoor Adres franco aan het Bureau van dit Blad onder No 2398 Prijstrekking 12 December 500 000 Mai k aU hoofdprijs iii hot galukkigit jjeval biedt de nieuwste groot ieldverlotitig die door de llüogti Reguerioji an lUioburg goedgekeurd eii guwaarborgd is De voorduolige innobtiug van bat nieuwe plaa bestaat Jaann dat in deu loop rau sleebts weinige maanden in 7 verlotingen van 113 000 luten 5ft 800 prijzen bedragende 10 981 720 Mark ter volledige buslissiug ifulleo komen daaronder r ijn kapitale prij eti van e7entueol GOO OOO Mark bij uiinemeDdhüid eohter 1 prijs h M 300 000 ï prijs a M 200 000 l pnjs tM 100 000 H priJMO a M 20 000 aiprywnaM 10 000 46 prijzen a M B OOO 75 000 70 000 5 000 flÜ OOO 55 000 50 000 10 000 2 pr j ün K M 1 prijs a M I prijs 1 prys pnjs pDjzen 1 pnjs lOBpriJKonaM 3 000 226 prijzen ii M 2 000 82 prij k M 1 000 iiM hM aM aM tS25priji en iiM 400 380B0prijz a M lÜS l55UUpr üM S00 2n0 160 1 4 100 ïi8 9 42 20 ptun V De pnjstrekkiti en zijn volgen nmblawugu vastgcsleld Voor Ie aanslaande eerf tu pr strukkini dezer ruote dour den Hluat gevrarirborgde rjoldverloting koFt 1 gube d orig lut slechts Murk fl uf 3 60 1 liatr S 1 76 l kwurt fl l i ff 90 tegon uixendiug an liet bedrag tn bankpapier of per poitwisBel Alt con n i8ifieH worden nnmiddellijk met Ie groutste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de rnet bet wapen van dtfu Slant voorzioue Origineete Loten eulf in hariduu Bij ird re bestelling wordt bet veruiselits nSloieele pteii waaruit de verduiling der prijzen op du versobillondo klassen ala ook dti betrelfeadu iuloggejden te vtruemeu ia gratis bijgevoegd en zeudei wij aan onze Iteguustigers onaingevruugd na elke trokking de ofbi ieele lijsten De ui etalin f der prij eu gesnbiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en knn door directe toezending of ook nnar verkiezing der Bulanghebbenden in allo grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Uns debiet ii iteeda door het geluk begunstigd en onder vele andere aauzienlgke prijzen hebben wg meermalen volgens ofüoieete uewijzen de eerste Itoofdprijzeu verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 euB liet is te voorzien dut by deze op den beohistoii grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eone leer werkzame deelneming beiinald kan worden gerekend en verzoukou dorualve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk m elk geval voor den 12 DECEMHMR e k te dooii toekomen KAUFMANN SIMON Biiiikiors en ïeldwiaaelaars in llAMRUKCr r S Hierraedö lauken wij voor het vertrouwenotiB tot hiertoe geschonken en daar wg bijhet begin dur nieuwe verloting ler deelneming invittieren zullru wij ook vimt hetvervolg bemoeid zijn door een stipte enrcfielo bediininjc de tovredenhtid van onze getrde Hfgu 11 ati iters te verworveii J F CUIJPERS Westeinik 37 Den Haag Steiiiineo ïerhareo Repareereii BuiteDlaodache P I A N O s tiit de eerste fabrieken in rainie keuze menkaaDBche HARMONIUMS door directe ioipoHatie te en Zr ER LiAClK prfjzeD Inruilen ran bespeelde Piiino s Agent voor jouda en Omstreken l remie van 300 000 M 1 prijb a 200 000 M 1 prijs k 100 000 M prijzen h 75 000 M 1 pnJB il 70 000 M 1 prga ii 66 000 M 1 prija k 60 000 M prijs a 65 000 M prijzen ü 50 iO0 M 1 pnJB ü 40 000 M prijzen a 20 000 M 21 prijtena 10 000 M en worden deze in eenige maanden in 7 klassen uitgeloot De HoüfdpriJB in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stygt in de Se kl tol 56 000 M in de 3e tot 60 000 M m de 4e tot 66 000 M in de 6e tot 70 000 M id de ffe tot 7 000 M in de 7e tox 200 000 M en mol lo premio van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor do eerste priJBtrekking die officioel is Vastgesteld kost uwn gübeel origineel lot slechts Guld 3 50 oen half origineel lot slechts Gubl l 75 ecQ kwart origineel lot slrohls juld O 90 ledere deelnemer in de loterij ontvuntft ongevraagd onmiddellijk na de plaats guhnd hebbende trokkiijg Ie oRicieele trokkinnalijst Trckkuigsplan voorzien vau hot Wapen vun dtin Staat die di prna van de loten eu de vordaeling van de yrgzen over de 7 klassen aangeeft verzoml ik op aanvrage gratis De uitbetaling un verzending van de prijzen j esohiedt door mij direct en prompt aan de winneta uu ondier de ntrengsle geheimhouding n ledere bestelling kan men eenvoudig 1 por poatwiasel opgeven Mün wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plHRte hebbende treUing zoo spoedig mogelyk of uiterlijk tot i M2 iBeeember e met vertrouwen tot Joseph lleckscher Bankier en W iïaolkautoor in HAMBUR f Da it sell bind FEMSCHE STOOMYEEVEBU Cheniische WasscberiJ VAK il OPPË IlËlilKlt 19 KruiMhade HoH rilnin Uehreveteerd door M deu Koning der Belgen HoofddepÖt toot GOUDA de Heer A VAN OS Az ypwialiteit roor het siooman ea TemHiTM Uu iïeerenen Dameggarderoben alwok alU Kludergoederen Speciale inrichting voor het atooai Q vaa piaehe mantels veeren bont enx Oordgnen tafelkleeden enz worden naar d nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetz gestoomd of geverfd worden onschsdeiyk voor de gezondheid n volgens staal bewerkt t Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25 gedaald Te stoomeu goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verren goederen in eene week ORANDS MAttASnCS OU FrïDtemps NO UVEAUT ÉS Wij verzoeken de Dames die ons gtfUntereerd modealbum voor het Wlnt nM zoen noch niet ontvangen hebben dit ta willen aanvragen aan Ml JULES JU UZOTSlT riri Hetzelve wordt dan omgaand grattn M franco toegezonden Bestellingen van af 25 fï anos Try Tan allt kostf n aan luns met 5 vefhooglng RJMilitli iiutsir tl luHrful 1 1 f BINNENLAND GOUDA 28 November 1895 Biykens den skaat aanwysende het door elke gemeente in de proTincia Zuidholland te dragen gedeelte van het aandeel in de te Ie veren matiehappen voor de liobtiog der natio oate militie van 1896 is dit aandeel bepaald te zya o a voor s Gravenhage 340 i Delft 71 Hotterdam 562 Schiedam 65 Leiden 83 Goada 45 Dordrecht 61 In t geheel ia t door de provincie Zuidhollaud te dragen aandeel bepaald op 2229 manschappen Ds J W Margadant predikant by de Ned Uarr Gem ts Oadewater ii beroepen te Haisdnineu Ds W Ringnalda te Oadewater die sooals wy vroeger meldden eene heroepiog bad ontraogea naar de Gsreform gemeente te Nykerk beeft daarvoor bedankt t eeo by Zooxtagmorgeo 11 aan de leden zyoer gameeute bekend heetk gemaakt Benoemd tot surnumerair bg de Staatstpoor w en den heer G R G van £ e ta Zeven hnizen ter itandplaats Voorburg Benoeiad tot Armraeester van het Burgerlyk Armbeitaar te Baastrecht deu neer 6 Jengeliug Benoemd tot Armmeester van het Roeeo tfiudsoh Armbestour den heer H A Möntijn Donderdag U had te Hekendorp in de Herr up k de stemming plaats vour twAo volgens f dkter aftredende commissieleden der godsdienstige belangen afdeeling Ondewater By TOlstrekte meerderheid van stemmen werden herkozen de heeren Jobs Vermeer en J A Verburg die staande de vergadering deze benoeming weder aaonamoD Ook werden 2 rentelooie aodeelen van het orgel uitgeloot no 14 en 41 invorderbaar 1 Jannari 1896 Tot dearwaarder der directie belastingen te Voorburg is benoemd ds heer W F K Verhoeff thans te Schoonboven Men meldt nit Vliisingen Dagelyks komen by de klasie van diicipliuo insobordidaties en dienstweigeringen voor en geregeld eena in de week gaan er manschappen naar Den Haag om als getuige op te treden in reclame zaken De depot commandant wordt niet alleen door die reclamantea genoodzaakt licb telkeni in FEVILLETOK Het Acielaarsnest DU wsa werkelijk het geval Het gebouw stood iu eene breeds roUkloof tusschen twee hooge roU anden eu een imal pad liep onder in t wild groeiende beaken on laurierboomen over een vau die aohooae groene hellingso waarvan men er in de Pyreneeën ïooveie aanueft en die door het contrast mat de dgnkera naakU en loodrtcbte r itswandeii waardoor ly ingesloten zïjc eeo dubbel bekonrlyk tafereel opleveren Ik kon op dit oogenblik rchter weinig van de schoooheid dier plaats tien wint alles was in een dikken nevel gebald maar toch lag ik de omtrekken vsu een hois voor mg en klopte dan ook aset myne karwats zoo duohtig op de drur dat het geluid daarvan door de rotsen weerkaatst werd tKr kwam eebter niemand te vooraobijn en nn klopte ik nogmaals en nog barder dan de ersle maal Doornat van den regen die bij stroomen neerviel braakte ik alleriei verwenaohingeo ait tegen dat oogsstvrye dak hstwslk mij geene opaama wilde varIteoen Keeds stond ik op het punt een roUbiok op te nt eQ an de daur daarmee in te gooi n toen er ean raam openging en h t door de zon vrrbraade geiiebt eenar oude vrouw met cwarte eoktsuidelgke oogen aiahtbaar werd die m vroeg wat ik oeal hsbben Deu Haag vour den kry ir ad ie komen vurantwoorden maar bovendieu wordt hy zoodoende telkens eeti geheelen dag aan zijne werkzaamheden oi ttrokkeu Het kader treedt streng op de klasaianen vervallen van da eene straf in de andere dïkwnls met boeien Ütt goede broD verneemt de a r Nederlander dat ia d admiuiatratie van den heer V te Utrecht voorzitter van het Pensioen en OndprsteuDiDxsfonda van ambtenaren van de Ned Centraal Spoorw My onnauwkeurigheden zyn ontdekt Men mompelt dat er ot n bedrag vau p m dertig duizend gulden zoek i Sebipper C Kujt van de te Katwyk a Zee airjgekomen bomachoit K W 73 rapporteert dat by door den moedirü van een Bt lgiichen visBoher met dezen u aanvaring is geweeit waardoor sgne ncbuit eenige avery besft bekom an Twee syner matroieo zyn op de Belgische sloep overKosprougen Vau het geval is door den water cbout proces verbial opgemaakt De hariugvisacherft klagfo over het algemeen over den noedwU hunner Bulgiache vakgenooten Men meldt oit Amsterdam Het conflict tuMcheo Besken den exploitant ven den tentoonstelHngs olifant en het uitvoerend cooiité der entooaflte ling is geëindigd nist een minnelyke fichikking H einval der werklieden vao deu heer Beaken aan de zyde der Ruysdaelkade en de krachtdadige haud lingen der teotooostelliogspolitif dia de aflevering der door hem aan den exploitant van den circua verkochte stoeleo belette en dan beer Beftken met zyoe hulptroepen en zijne stoeten tot den aftocht dwong zullen dua geene eroI Éltige gevolgen meer na zich sleepen Men meldt nit Deu Haag Daar het sich niet laat aanzien dat de Tweede Kamer deze week gereed komt met de regeling der PerAoneele belasting bestaat bet voornemen de behandeling te schorsen tot na het Kerstreces naar meu zegt tot de eerste helft van Januari De behandeling der Staatsbdgrootiog zal in de volgende week aanvangen De Staataoouraot bevat tbana de volgende mededeeling De minister van buitenlaudsche zaken brengt ter kennis van belangbebbeaden dat blykena bprioiit van den Betgiacheu Rezaot eerstdHSgi irik zoek bescbuttiog tet 0 het weer antwoordde ik Ik ben van Uavarnie gekomen en vanden weg afgedwaald Ik beu tot op mijn hemd doornat Ik wil er a graig goed voor betalen als gy my aoo lang binnen wilt laten komen totdat het onweder overgedreven Is Mynbrer wy nemen geen geld aan zeide zij terwijl hare oogen als kulen vuura door het raam dat van traliewerk voorzien was gloeiden llondt gij ons huis voor eone hsrbtirg Kom in iods naam binnen wanneer gij bea hntting loekt De Heilige Maagd vefhoede dat wy aas iemand eena schuil plasts zouden weigeren Zij sloeg een kruis en prevelde een gebed tot de Heilige Maagd dat deM kaar tegen alle wolven in sctj aapsk leed eren mocht beveiligen en haar buis tegen onheilen van allerlei aard beborden iraaruit ik opmaakte dat sij dacht dal ik wel esni een dief of een moordenaar koa zijn ofschoon ik haar vnendelyk toesprak en ar niet verdaobt uitzag Ky deed de deur open riep een jongea die myn paatd op stal cette en braeht mij door een overdekten gaog ia bet hais dat het vervallen overblijfsel van een grootar gebouw scheen te xyn hetwelk in vroegereo tijd waarsohijalijk e D kasteel of riddergoed was geweest door natuurlijke bolwerken omgeven was ea naen anderen toegang had dan het smalte part waarlangs ik het bereikt had Uit den gang kwamen wü in eeo donker en gewelfd portaal waar de oude vroaw eene lage deur opendeed en mij ia ene kamer liet die er insgelgks somber en donker uitug maar toeh nog aentge overblijfseïeB van vroegere pracht in fjjD grooun baard en in do Oolhiscbe ramen vertaoada 2oodra de oads vroaw hier gekomen was nmmm mmÊÊÊsmmmBmm im een beslait van diens rageering zal verschyneo Waarby met ingang au 5 December e k da invoer in Belgiü wordt toegestaan van ruudtee bsrkomalig uit Nederland en beatemd voor de groote abattoirs Hetzelfde bestuit zul den invoer van acbapen toestaan Op tast van da justitie ia naar De £ oho Meldt een onderzoek ingesteld oaiir het overladen vftn een kiud vau een bevroonater van de Rozenstrjiat te Amsterdam Na opening vso bet lykje s e n scheikuu dig onderzoek gelafit De reden daarvan is vermoedelyk dat het kiod dat voikomen friiich en gezond was is overleden door het toedienen vao aftreksel van zoogenaamde papaver bol te o Te Hamdyk onder Nieuwe Scbana is Zon di bek lyk van den arbeider Koeif Kuiper J uit de Lata uit eena iloot opgehaald Aan verdrinken kan niet gedacht wordfn wyl de kteereo slecbta tot bet midden nat waren en het geheale bovenlyf droftg wan gebleven In brt gezicht waren sporen van geweld zichtbaar maar boa die verooriaakt zj u is uog niet bekend Vau het e o eu inder is terstond mededeeling gedaan aau de brigade mareobaaHaefl te Niauwe Schaot Naar ons uit B lliogwolde gemeld wordt moeten een 6tal arbeidere Zaterdagavond onder dep invloed vau sterken drank rune habb Q HmnffiOi bi f de stoooidosmbmarbiaa van d beer J Botjes te Boueichana D anderen zyu s avooda en s nachts tehuis gek mten waarvan V ffiW fifl doornat De verongi lnkta stond o eriKeiismooa aU zeer nppatsend bekend en was vader van twee jonge liin leroQ Het ga beurde ia ook treurig voor zyue ouders die verladen jaar ook een volwas eo xooo hebben verloren by het iuslorleu van een brug te Norden ham Dei avonds is het lyk naar het lykeuhuinjeop de Mgemeeoe Begraafplaats te Helluigwoldegebracht waarschynlyk ter afwachting vau eeugerechtetyke schouwing N v d D Ëen voortreffslyk amendement op bet wetaontwerp tot herziening der per oner tH belastiug is door den heer Boumnn ingediend nl om de eenige vrouwelijke dienstbode fan belasting vrij te stallen Het ontwerp doet dtt aUenn wanneer zy beneden de 15 of boven de 65 il of iu eeu gezin met meer dan drie kiuderea of by eau weduwnaar of iemand wiens vrouw elders verpleegd wordt dient Zoowel uit een sociaal oogpunt als om den Biiddelstand eenige verlichting te geven is het wensehel k het in dienst nemen van en begaf tij xieh naar een der ramen en ïeidu op zulk een zachten toon als waarvoor ik hare ruwe stem niet vatbaar geaebt had in bet paloii dat in die streken gesproken wprdt Kindlirfi Daar is een vreemd heer dio bier voor eeo korten tijd eene schuilplaats zoekt Wit ja hem ook sprekeof Het meisje waarlAgeo ds woorden dar oudo vrouw gerieht waren stond op kwam mij te gemoet en heette mij met de bevalligheid de eenvoudixlieid on de ongttveiosde openhartigheid van ean kind welkom t rwgl liare heldere oogen mg vlak in het itozicbt staarden Zy wa als maar ik beboef u baar met te beschriiveo rij hebt haar portret geiion Het is slechts eene i ebrekkige afbeulding van uen gezicht welks uitdrukkinK in al tijoe nnftfbutd iu al Zijne onuitsprekelijke iMkoorlijkbeid een Kaphael nauwelyka zou hebben kniinen weergeven lig w S DOK zeer jong er verkaerd in dst levenstijd perk waarin de grouslgn tuiscbeu het kind ea de maazd moelijk te trekken valt Doch ik fl baar maar niet verder beschrijven want ik mocht eenssennmenteel beginntn te worden En wat eundt gg dtj wel rsn mij denken Geen man die reeds op rgperïin leeftijd gekomen is mae zich aan zalk eene zwakAt it schuldig maken Wil ik nu met mijne vurtelling voortgaan Auberg lachte terwijl hg dit zeide maar het pfmg hem niet aa harte af Ik antwoordde bavifStigem waarop hij eene versohe sigaar opstak en zich gereed maakte om aan mgn wenseh te voldoen terwgl de Arno marmelde da sokadawen van den nacht ticb gedurig meer over de stad verspreidden ea in het hotel vau de uarkiesin Af oa d Oro do ssooiste enkele dieuHboie met te bemoeilyken en haur daai waar zij onmisbaar ia niet tot eeu e grooteu fiuaooieeten lant te maken Ta eos wordt dan vermeden het allerverderlelykat ia de hand werken der eiploitaüa van te jeog dige krachten waaraan bet regeeringavborstel evenals de tegenwoordig wet schul lig ia Wy meeueo met allen aandraoK dit amendement te moeten aanbevelen gel k wy het reeds letienover het wetsvoorstel van dan minister Piarsun hebben beplf it en wie het wel meaneo met den midilelatand die spyt alle helolten door het ontwerp meeren meer wordt gedrukt mogen zich niet vau bun atuk latao bieugen ali de mininter weer unt dreigementen in plaats van argumenten optreedt ea zyn portefeuille Sguurtyk ge proken op tafel smijt Ër kompu zoo langzamerhand wel eenige ae uivalenteo die ter dekking kunrieu dienen van het gat dat dus in de sobatitist zal worden geslagen en de minister zelf heeft imnura voorgespiegeld toen hiJ zyn haardsteden ar door sleepte dat hy voor oenigs verlichting nog wet te vinden wis AU by Distteioiu weer waarschuwen mocht tegsu het doen mislukken van deze hervorming en tettan bet bentitndigen van een wet die zoo af chuwalük slecht ea zoo matelous onbillijk en zoo volstrekt onuit voerbaar is dan behoeven tu k gri woor den niemand af te Rchrikken De onuilvoT JrtW 6ü jaren Uog uitgevoerd en at wiR e émt op een mlni teneeje laM een allerwaiiftuiakelyltMt effi t maken bet uiaatflchappelyk leven beeft er sicb ioq langzoi rhand i aar geplooid en de druk ts soo zwaar Kiet dat elke verandering verbsteriog mag heeten Vooral op het stuk derdienstbodaubelaatiagzien wy volxtrekt g eit verbutHcj rro een regetiog die bnisbewnardrro jagers gouveroan te St cretarinsen renimeeHtera tuiulie leo au d Tgelyka objets de luxa vrijtielt terecht steltde betir Bonman voor alt ans jagers we r tabelasten tarwyl de onmisbare dienstbode vanbet hard slovende gasiu nit den mifldeUtaadbilist blyft Vad Terecht wordt er np ew 7 An boe willeken rig de minuter Van uouten iu zyn kienreehtontwerp te werk gaal waar hnt rr op aaa komt volgens positieve kentaekenen van welntnnd en ge iel iktheid de greoalyu tusscbeo kiezers en niet kiesera te trekken Telkens blgkt dat de aangeweien kentee kenen het kiasrerht alecbta toekennen aan een deel van bea dis in gelyke mate de geschiktheid nn deu welstand hniitten waarvan het vrouw uit F oreiiT wanr wiJ uuk ilieniidfden avond oen bal zouJ n bijwonen de lujbten reeds opgestokea warden Auberg dng in dan rug van zgu stoel leanec verschool z n geiioht weder in ds schaduw dtr lail en batïon opnieuw u paste niet bij die kale en donkere kamer Sfl nog minder bg de oude vrouw eene door de zon verbrande Franacbe boerin zonals men ss dagelijks in rnoten fcatale naar de msrkt siet rijden Onmogetgk kon het meisje eene doohtifr eens klelndosh ter of ook maar eene bloedverwante van haar tgn Noir zie ik haar zooals zg daar met bare onbe sobrijfvigkfl bevalligheid hare waarlgk patrioisehe teedurheid en hare zoo sohoons jeuirdiite trekken voor mg stond Die arme kleine Tlorella I Wilt gü hier hst onweer afwachten H nbaerF Qg zijt ons van harte welkom I zeide zij met matgdelgken sehrnom en kinderlglieopanhartiKlï iid Oatot heeft mij KeMtcd dat gij vreemd tn dete streek zijt en ne onwfldera in onsa berneo kuanen voor vreemdelingen ala tg geen gida bij tich habhea zeer gevaarlijk worden nMtt het woord oCazol bedoelde £ q naar ik vermoedde de onda vrouw die de portierster meesteres dienstmaaKd en kamenier alles in é u persoon vet iiid scheen t LÜa Ik fettfjde kaar 1 dank voor deaartgebodeoeSGhuilplaats au imgo rltjk do uitiroodigius san eoutaux ta mg ven leMl het weer wat bedaard was Wanneer lAn wirdwl£idVs is elk toavluehtsoord welkom inzoniwbe wanneer het door zalk eenastotvoogdes aangeboden werdt al moge haar kasteel er ook nogsoo vervaltsB niistsa Wordt mrwolfi