Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1895

bell and elevator boysc fooien krygen bg het vertrek al naar gelang ran gepraateerd werk ïa portier 1 2 dollars kamermeisje 2 a 3 dollars per niiand of een dollar voor één week Bell boys die de elektrische aohel nntwoordeo gswater op nw kamer brengen e d zgn tevreden met een dolUr en de elevator boy ook waooeer by bg vertrek 1 a 1 dollar met dan jongen in de garderobe eelen mag Men gaat Kewoootgk in de Amarikaanscbe botele naar den barbieriffinkel in het hotel meestal in bet soasterrain om zgne scbueoeu te laten poetsen die men dus vuil aandoet en waarvoor 10 Amerik centen de uniforme prjjs is Laat uieo l op straat doen dan is t de beUt zo iets als sctioenen buiten de deur zetten is hier onbekend Voor scheren laat men a 15 a 35 Amerik eenten en Toor baarknippen 25 ü 50 dito s betalen met eene fooi vsn 10 cent voor den operateur Toch is het fooien fiysteem niet zoo barbaarsch ala in Europa en rooral Holland waar ik eens een nncbt in eea Amslerdamscb hotel doorbracht en by mgn vertrek d portier de fjlazen deur aan den Kalrei straat niet eerder ontsloot voordat bg met eene groots bet het gebeele dleostpersoueel beneden bad gebracht die els zoovele roofvogels om mg heen aasden Een merkwaar lige uitsonderiag hierop vond ik echter in een groot hotel te Xatphen welks eigenaar l n moed bsd om fooien van welken aard ook ten strengste te verbieden en noch zyne uitmuntende tafr oocb zyne uitstekende bediening leden ouder deze ionovstie n 8P i8 rfaadackoenea IiiMiiess f deren e m A van OS Az KWireif E 73 GOUDA In Amerika logeert man zfo le en we in een brief uit Amerika in l N r d p op tweeërlei manier ui op wat men hier noemt European en American plane Het eerite bepaalt rich enkel tot de huur der kamer tarwgl men op the Aronricnn plant maaltüden en allee iacluie hectt Do ellenlange en irriteerde rakeniugen ran Kuropeeeche hotels ign bier onbekend Evenals de particulire hnilen cgn de hotels centraal verwarmd of met itoom öf door haele lucht terwgl ga of elektisoh licht nooit in rekening wordt gebracht Ook moet d Amerikaanicbe lu tel houder nog geboren woiden die jaarvwei op xgne rekeniog zou durven zetttsn In New York betaalt men vin 1 tot 10 dollars per dag voor logies alleen en eet miD dan la carte in het restaurant vau het = ffis ai S 4 tBUdfB iff 0 ntottdigsie O lbgt zelf 5fftt TO Toltar mi zeef Mniroodig te leven en geen wgn te drinken aan tifel kan men voor 5 dollars per dag een vrg goede kamer on tafel bekomen d i ou the European plan In de groote Ie klasse bnteU wordt dit echter spoedig 15 a 20 dollars Het bueereu on the Ameritan ptan heelt economie voor want terwgl meo bv 5 doltan betaalt on the Eoroj an plant zou men voor der eifde huievestiug 3Vi dollar betalen on the American t Dit laatste maakt echter een retour voor ma 1tgden steeds noodzakelijk t welk in Amcrikaansche steden met hare reunacbtige afmetingen niet wel doeulgk is met dan ergens in een ander rcstaaraui te eten komt men per slot van rekening V ch oog verkeerd uit terwgl ook hat aten aan de table d bóte steeds slechter is dan in de restaurants der respectieve hotels nilge ouderd in die an Fifth Avenuei Central Park o d in Amerika bestempeld met bigh toned Het fooiensysteem in bier even sterk ontwikkeld als in Ëoropa met dit vercchil dat t hier zooveel hooger i Eet men h la carte dan il eene fooi van 10 ïi 25 Amerik centen 25 a 66 ets Ned de rigueur c en in de Ie kl hotels is 65 ets het miuinium 0n the American plant is eene fooi van l u 2 dollars per week aan den tafel kellnur tsuu entendut terwyl portier kamermtisjes en Ulrecte Sftoorwegverblndlngen met GOUDA Wlnterdlenst 1895 18 AaDRevaDgeo 1 October TUd vas Greeswlcli 7 6 7 68 S Ot 8 13 8 88 S 48 18 86 1 84 18 88 11 88 18 48 18 66 1 44 KOTTIIDAU 11 80 4S i 9 68 10 18 10 88 10 88 10 48 10 48 3 09 n 4 08 4 40 6 61 47 8Jt 10 M DBK HAAS GOVDA H 6 6 17 80 7 48 8 30 9 88 9 4810 1111 3618 161 86 8 44 8 68 3 48 4 16 6 17 7 68 9 S f Voorb 6 67 10 17 1 41 14 Z Ï w ll lO S 1 66 88 9 6 Z M 88 10 48 8 0 89 10 08 Gmd 337 60 8 18 9 9 68 10 1810 6418 06 18 46 17 8 14 8 8 4 13 4 48 6 47 8 60 8 88 10 1 Stopt l Bl irak Kr Uw ig en Nootdorp LeidiolieDdAiii n Hiktiidoip t T ï O H T G o O D A 10 11 34 18 60 8 10 8 68 4 43 6 8 740 8 0 a 07 10 34 10 88 11 61 4 16 68 10 64 10 81 t 4 84 S 9 84 10 44 U 07 1 88 3 48 4 87 6 8 7 09 8 16 8 41 9 4 11 10 BoUt 7 80 8 86 9 0 9 87 10 80 10 60 18 19 18 88 1 87 S S6 8 47 4 46 6 17 7 14 7 4 6 99 8 64 9 84 11 O Z l 7 49 8 47 11 0 18 40 4 67 8 01 IJM Ï ÏMW 7 6S 6 11 18 18 4 8 08 8 1 1 1 Vo lb 8 07 08 U 7 1 01 6 10 8 Hlge 8 18 18 7 10 87 10 48 U S M 4 1 0 1 67 4 06 4 17 6 86 6 67 7 44 8 tl 88 10 88 11 40 A X S T B R D i I O U I i 8 9 10 10 4t l tl 4 10 S 18 7 M 9 04 1014 H M t O 0 0 7 stoppM te Bleiawyk Kraiiwei m Wootderp Le id NkaadaM an Uakandorp 4I it U kentaeken hat bcwÖs most leveren eo dat VAD geiykbeToegdao de aan ia hei kiezercorps wordt opgeDomeo de ander oiet Wie TOODt in een gemeapte die in de 7e of He kluw ie gerftuachikt en deo hnarprgs betaalt die U miaimao geldt ii fciemr 7 oo laog hg zaveo kindereo heeft m t het acbtite kind dat ky krggt houdt hg op kiaxer te sgD Heeft hg daarmede zya geschikchaid en oeconooiiache zeltitandigheid verloren Wie all baurffaarde kiezar met Nuretuber verhuist miiachieo naar een duurdere Trooing rarliait het kiearecht Wie all inlEomiten kiewjr tan patroon rerwiaielt en daardoor miuchieD betere positie krgfft varlieat het kiearecht DU allfli il klaarbiykelgk zairer nillekeur Uoeit wat terecht zal ontkend fvordeii orden aangetiomen dat die veranderiutc ran oinstaodighedeo T rmoedeoa oplererdoD toot verlies van geichiktheid en er oDomiiohe zelfftandigheid dan moeit bewys toegelaten z in ran het tegendeel of moeeten de gevallen waarin hei ophoudt in de wei ziju geuoerad De Toorstanders der wet Van Houten hebben deze willekeur niet kunnen wegcgferen Zg wierpen de schuld er vnn op de rondwt t Dasa eiaoht dat de geschiktheid blgke uit een waarneembur feit Ii bg twee persooeo beiden eren geschikt om kiezer t zgn dat feit aan te wgeeo hg den een bg den inder niet dan zal de laatste ondanks zgn gescbiktbpid het kiazerschap niet kunnen erlangen Maar dit blgft oa Tak i roorstel juint de vraagt loaden wg maeoeo of de willekeur niet veeteer hei gevolg ia van de opvatting dia de hoeren omtrent bet grondwetl lijk roorlobrift huldigen dau van dat Toorichrift zelf Amst D V N StaUa QeBeraai 2e KAKiia Zitting van Woensdag 27 November 1895 Er werden behandeld rerschilleude wetsontwerpen waaronder de voorstellen tot aankoop van terrein voor den postpakkeidienat te Amsterdam De heer Kerdyk stelde voor de gelden te weigeren voor de stichting van een groot aan neem kan toor ran postpakketten nahy het postkantoor maar berustte iu deo bouw van eau rerzendingskantoor aan De Ruyterkarie in verbinding met bet station De bser Kntgers wilde voor de vestiging van het aan neem kantoor eau huls huron De Minister an Waterstaat rerkoos in het belang van den dienat centralisatie van den vTM7a postpakketten die at in een groot lokaal aan de Uaadhuisitraat beren de door den heer Kerdyk nog aanbevolen veHtigiog van a neemkautoren in de stad Het amsiti ment Kerdyk ondersteund door de ffiSefderheid der rapporteurs werd daarrfp aiugenoiuen met 02 tegen 13 stemmen Aangenomen werd Oük de suppletoire begrookiag voor iticbting vsn een arcbiefgebouw te Assen voor den aankoop van een kunstverzameling van admiraal De Kuyter de herstelling ran het Statecgebouw te Middelburg de uitbreiding der ryksbuïrgericbolen te Middelburg Utrecht en Wsrfnm De commissie van rapporteurs protesteerde na bet sectie onderzoek tegen eeu oieowe cretliet aanvrage By de roortzetriog hu de discussie over art 12 van de Regeling der personeele belnsting stelden de heeren Heldt en Roessingh elk een amendement voor tot rerhooging der minima van belastbare huurwaarde in verschillende klassen de eerste me r tn het belang der groote steden de tweede speciaal gnostig voor het platteland De heef tieldt betoogt roornamelgk dat in de groote sttden de monachen die f 600 a f 650 inkomen hebben vrg labooren te zgn De heer Hintzen verwondert zich dat mpn bg de kieswet aanmerking maakt dat in d j groote siodflo da minima te boog zyn en bg het Personeel dat ze te laag t a Als het op belasting betalen asnkumt dan rgsao plotseling de hunrpryzen 18 08 10 84 11 01 11 08 11 16 11 84 S SS 8 40 8 47 8 14 g oi 8 10 8 57 8 08 8 18 8 84 8 S0 lO lT 7 88 7 88 7 88 7 48 7 18 8 I IO t l8 8 88 8 88 Oouds Uoordrwht kiwUt toHnduD RotienU Oap Ua Hiiuwnkuk Moordneht Qonda lO Si 8 10 7 47 18 88 9 40 88 7 86 8 61 0 68 10 11 8 65 7 48 8 07 8 18 eOIDl DEN BllS OUD A T 11 C B T UoudL 6 86 8 S7 7 66 8 0 8 81 8 06 10 19 10 67 U 48 1 80 8 17 4 16 4 47 6 67 8 6S 8 81 10 18 7 10 10 8 8 84 6 8 17 7 1 8 48 10 87 3 60 4 48 6 8 86 t t 11 14 11 88 87 10 1 11 4 Uudtw 6 60 64 Wo rdM6 6 7 0S 1 VtMckl 8 18 t 8 88 8 41 f Kur ImiUrdua 8 87 46 3 08 G o V D A A HaTRIDAM I ll 10 61 10 67 18 10 S 81 4 47 W l t6 11 06 1 1 18 4 S8 8 48 llSl 8 37 14 Boni AwInJui est Mopt ta Nooiaorp Laidsehaadam en Bleiawgk Knisweg an Uikeodorp De heer Gerritsen bevestigt de bewering van den ht er leidt terwgl de beeren Bounian en taalman hei eens zgn dat de werkman best iets kan oporengen De min ran financiën bondt vol dat de minima niet voor rerhooging vatbaarzgn Wel zullen Vflen aaugealagcu worden die nu vrg zyn maar daar st at tegenover dat rale anderen die nu onbittyk zyn aangeslagen niet meer 1 elattbaar zullen 7 n Naar benadering zal hitt getal belastingschuldigen met V of verminderen Nti eonige replieken wordt hei amendement Heldt verworpen met 62 tegen 32 en dat ven den heer Boeasingh met 54 tegen 409teraDien De heer Jos Jacobsoo heeft in do vergadering van de Kamer van Koophandel te Rotterdam aangetoond hoe van de pakketpost wordt misbruik gemaakt door flesBcbentrekkerf Hg noemde het volgende geval De fleBt cheotrekker geeft order hem tegen rembours goederen toe te zenden maar oitdrukkelgk per postpakket Daar de boeveelheid voor één pakket te groot is worden er b r zeven pakketten geëxpedieerd 3 op ééne kaart aUoo O op 2 kaarten terwgl dan bet zevende pakket vergezeld gaat van bet reDsboor i voor de gebnele bezending De flessch en trekker nu neemt regelmatig de eerste zes pakkttten iu ontvangst doch het zevende pakket vraarroor bet rembours ran de zeren pakkettan moet betaald worden weigert by lo ontvangst te nemen en laat het ternngaan De heer Jacobson erkende wel dat bet de zaak ia rin deo afzender om op te passen maar meende toch ook dat depostadininistratïe er wat tegen doen kon door in zulke gevallen geen der pakketten af te geven zonder rembours By pariiooliere vervoermiddelen worden de afzend r vaak gewaarschuwd ook door de stationschels De regeling dsr postpakketten werkt het bedrog echt r in de hand Elet denkbeeld ran den heer J om op de eerstvolgende postconferentie internationale maatregelen tegen de bedriegers voor te tellen verdient 7 eker alleszins overweging Eigenaardige Logica De antirev i Nederlander schrgft het volgende kAln de leider eener partij de Kamerclub waarmee hg jaren lang gearbeid heeft plotseling openlyk afvalt en afbreekt aU bg feitelgk sich aansluit by zgn tegenvoeters de radicalen en zich roortdurend met deze in deselfde richting beweegt zoodat thans in en buiten de Kamer de grenzen tusschen beide tot onkenbaar wordeos toe zgn rerflauwd a1s hy eeu kiesrecht verdedigt waartegen enkele jareL geleden geheel de partg zich verzette alB hij op grond ran p$nm en vermogen een scheuring maakt tuaschen politieke geloofsgenooten en opeulgk de oude IV t rs uit ende nieowe inluidt f als bg op sociaal gebied eena Staatsinmenging verdedigt naarteg n gehefil de partij nog pa 1 enkele jaren geleden zich beslist aankan tte wanneer hy al de o diugen doet gedrevenwellicht door een deel zgner volgelingen maarzonder niet iemand van hen die mede deleiding der party hebben te raadplegen en alzoo telkens en talken door middel zynerpraeadviezen de party zelve stelt voor eeu ffiitaccompli ziet dan moet meo volgens de N Pror Gron Ct ook in dezen eensgezind met dien leider zelven geen polemiek voeren op de leiding der party of op de leden en voorgangers der party onderling en voorst dit oiet in het openbnarc en is polemiek noodïg welnu dan behoorde men te doen als in iedere geregelde ordelyke haiHbouding waar men zgn familiezaken c let wel familiezaken en Hovenal de geheimen der familie welke de moeil ikhedeu met mr Keucbenius b v V slechts binnenskamers bespreekt Maar als een hoogleeraar aan enkele discipelencollege geeft 7 11 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 48 1 68 1 68 8 08 8 18 7 80 8 1 6 48 S 60 8 60 4 08 e O O D A Utmkt 7 50 WMrdn 8 11 Otdawitar 8 19 0 d 8 Avaterdam C St atti liy met zyn collegaao in geheime ver gadering wetenachappelgke qaaeitiae bespreekt als dan enkele collegaas met hem in ge voelen verschillen xsls er een college bestaat exprasselgk geroepen om binnenskamers op desa dingen toe te zien daii moei is eene zoo goed ali oprabate Tolktrergadering die buogleeraar opeolgtc op de kaak gesteld en tet de orde guoepen worden dan zwicht roor de eere der begimeUn niets noch rriendscbapsband noch arkentelykheid noch rrees roor de toekomat van den aangevallene zelfs niet vreea voorde loskomat van eigen stichting Begrype dit wie bet kan Te Tlpendam wan Zondagmidd een hengelaar ait Amsterdam dicht bg de rails van de Noordhollaodsche tram aan hei vi iHchen in t kanaal Toen er een tram nadei e schrikte hy en wilde oitwgken docb viel achterover op de rails werd overreden en was terstond dood Te Utrecht is een jongen bg het schaatsen rgden door het ys gezakt Zgn oudere broeder wist hem nog te redden Men rerwacht vry algemeen loosebrgft de parlementaire Haagsche correspondent der Zutph Ct dai do Personeele belasting ten slotte zij bet dan ook niet met een groote meerderheid zal worden aangenomen Door de rechtbank te reda is rechtsingaag rerteend tegen een mels nii Rozendaal dat in versohilleoda winkels aldaar diefstal heeft gepleegd Zy ging daarbg zeer listig te werk Onder voorwendsel iets te willen koopen liet zg zich door de nieti kwaads vermoedende winkeliers rerschillende artikelen roorleggeu Na Isng dralen kocht xij dan een klein artike doch nam er cenige van hoi e waarde itade Eene wink el ierster die na haar vertrek eenige voorwerpen vermiste waarschowde de politie waardoor alles aan bet licht kwam Het meisje heeft bekeud Een merkwaardige grgsaard is deier dagen te Petersburg aangekomen Hg beet Jobao Konzmine en telt 138 jaren Als Igfeigene beeft hg indertgd 50 jaren lang in de mgnen van Siberië moeten werken en niettemin is zijne gezondheid zoo goed gebleven dat hg den verren weg van Moikon zyne woonplaats naar Petersburg grooteudaels te voet heeft afgelegd Hy wilne ntar Petersburg om ie zien of hg daar niet het geld kon riaden voor eene bedevaart naar Jeruzalem welke plaats hg vurig wen sob te te bezoeken Kort na zgu komst te Petersburg is fa j liek geworden en hij ligt nu in bet hospitaal Maar aan zgn herstel wanhoopt bij niet want zegt hy figu vader il wel 147 jaar oud geworden Twee van zgu broeders moeten da 130 jaren overschreden hebbeu Men meldt uit Hellevoetilui Dezer dagen stond in het Politieblad als deserteur gesignaleerd de aldelborat 1ste klassa J S S die zich oit de voeten beeft gemaakt met de kas der gamelle van de adelborsten rnim een paar honderd gulden Thans wordt van het wachtscbip alhier vermist een luitenant ter zee 2de klasse Deze had reeds sedert ruim twee weken van verlof terug moeten zyn doch heeft niets ran zich laten booren Waar hg aich ophoudt is onbekend Ook omtrent een anderen ofBoier alhier totde militaire administratie behoorende loopeozeer ongunstige geruchten Utr D hl De nitslag der verkiezing roor een Ud van den gemeenteraad te Amsterdam is als volgt ll lS 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 8 10 8 17 8 87 84 8 41 8 47 g os 6 S1 8 68 4 80 7 4 i 9 41 Uitgebracht 4706 geldige atemman Beratcmoiing tusfcheo de beeren H Schat lib candidaat ran Midden3fand dïe 1254 en 0 8 Willig Otb oandidaai ran Bargecplichkc die 1183 si kreeg Voorts bekwamen de heer Scbmeddiug kath 977 mr van Lennep Erang 621 en mr Heemikerk t antirer 634 itemmen Voor een lid der Provinciale Staten zyn nitgebrachi 4541 stemmen Hentemming tuascben de heeren ran Ogtrop Kath dia 1441 eu G A Loeff lib die 2231 st kreeg Voorts bekwamen de beeren Th ran E beo aoiirer 435 en de Marei Oyens evang 241 stemmen Dinsd avond 7 nnr had ie s Hertogenbosch een droevig ongeluk plaats Door trein 234 werd de ladiagmeester Van der Linden overreden waarbg hem beide roeien werden afgereden en by overigens nog ernstige rerwoudiogen bekwam Zgn toestand is zeer zoigelgk De ongelukkige heefk een vrouw en 5 kinderen Een zware ramp wordt gemeld uit Palma de boofdplaata van bet eiland Majorca Tachtig weskiieden grooteodeelt rronweL aren bezig oude patronen te ledigen in een loods in de oomiddelt ke nabgheid der stad £ aa der patronen ratte rnur en daardoor oatplofie een groote hoeveelheid buskruit uit de patronen bijeengebracht De rerwoesting as rerschrikkelijk Op het het gelnid van den slag snelden de inwoners der stad naar buiten en deden wat zg konden om de werklieden te redden De meesien echter verloren bet K ven Er werden reeds een 60 tal Igken gerondea Volgens somtnige berichten moet er aan opzet worden gedacht en een andere lezing zegt dat de ontploffing plaats bad bij de lossing der patronen uit een schip De Frf Ztg bevat een telegram geda teerd uit New York dat ook spreekt van eena patronen ontploffing in een kruitfabriek waar ook 80 personen aaa t werk waren wiarvan 17 zouden gedood en 40 zwaar gewond zyn Waareohgnlgk hebben we hier wel te doen met een lapsus van telegraaf of telefoon bg k overaeinon en betreft dit bericht niet NewYork maar Majorca AmerikasDKh De Amerikanen vergenoegen zich niet alleen met bet tot stand brengen van groote werken zg houden took lan vlug werken Thans hebben zg over de Obio rivier ten dienste van den Illinois Central Spoorweg een reusachtige metalen brug gebouwd met twee bogen ran 170 meter spinning elk HettotaaU gewicht van het reusachtige werk bedraagt 1 850 000 kilo Een der bogen werd in zes dagen rerrasrdigd en de gebeele brug met de pijlen de gemetselde fnodeeriogen den bo en bouw het leggen der rails en zelfs het wegnemen der atelliagen medegerekend was juist iu 29 dagen voltooid Deze tour de force zonder wederga wordt door ulle Amerikaansche ingenieurs beschouwd als een record dat moeiigk zoo niet onmogelgk te overtreffen is BulteolaDdsch Overzicht Het is nog niet zeker of sultan Abdoel Hamid bet verzoek zal toestaan der Europeesche mogendheden om elk nog een kanonoeerbooi door de Dardanellen te mogen zenden tot versterking der wachtscbepen die reeds in de zee van Marmora zijn gestatiouneerd Uit Elein Aaië worden geen verdere ongeregeldhedeo gemeld evenmin als uit Creta De toestand in het oosten blgft derhalve gunstig en geeft vooreerat nog geen aanleiding om voor ernstigW moeilgk beden te vreezen De Fransche Kamer is mei haar arbeid nu zoo ver gevorderd dat tot de behaadeliog der begrooting kon worden overgegaan De heer Joaeph Reinach een ran de leden der gematigd repnblikeinsche party hield eene nitvoerige rede waarin hy zich ten kraobÜgite rerklaarde t en de wijzigingen welke de budget commissie in de begrootiog bad gebracht De radicalen riel hem telkens in de rede maar de beer Brisson de roortitter handhaafde krachtig de orde zoodat de baar Reioaoh zgne rederoering geheel kon viiipreken Na Reinaeh roerde de heer Jolea Delafoase de eonserraüere afgeraardigde van Calvadus hei woord ten einde insgelgks zyne bezwaren tegen de finaneieele plannen der regeering te berde ie brengen Daarna spraken nog de beeren Joardan de gemaiigd republikeinscbe afgevaardigde ran Dragnignan en de heer Oendre de radicale afgevaardigde ran Dordogne die n andere bezwaren tegen de begrooting opperden Hiermede waren de algemmne beraadslagingen afgeloopen Aan de orde komt no de bespreking der verechillende hoofdstukken Indien ook de disenasies daarover loo snel vorderen alt de algemeene beschonwingen tal de Kamer wellicht de begrooting nog iu dit jaar k DDen afdoen Da uitdrukkingen zegt de Figaro c die doorgaane worden gebeaigd om auelheid aan te duiden als stoom electicttett sneltrein en bliksemtrein cgn nog te zwak om een denkbeeld te geren van de snelheid waarmede de algemeene beeoboawiugeo or r de begtooting zijn afgedaan Zalerdagarond om balt zes werd het debat geopend en Maandag avond werden de diecussie reedni gesloten nadat een viertal redevoeringen waren gehouden terwgl noch de rapporteur der begrootiugs commissie ooch een der ministers het noodiif achtte bei woord te voeren Een dergelgk voorbeeld van snelheid is nog niet bekend Wg behoeven gaat de Figaro € voort daarorer niet te klagen want roorheen werd meermalen de grief uitgesproken dat deze algemeene beachouwingeu welke doorgaans niet van groot belang zyn zooveel tgd rereiscbten Waaricbynlgk zal bet over enkele hoofdzaken nog wel tot een heftigen strgd komen tuascbeu de voor en tegenstaodera rau het radicale abinetEtourgeoii Tot duaver heeft de heer Bourgeois bg elke besliaeeDde stemming de orernand behouden Indien het den ministerpresident un ook gelukt de begrooting te doen aannamen is het leven van zgn kabinet althans tot het volgende jaar verzekerd De interpellatie over Madagascar zal Donderdag B B ter sprake komen Nu de ezpe dilie ten gunste van Frankrgk is geëindigd verwacht men van deze interpellatie geen ernstige moeilgkheden teu g zoo ingrypende wyzigmgeu worden gebracht iu het tractaat dat de oppositie zich daarmede niet kan vereenigen Tot dusver zgu de plauoen van hei ministerie ten opzichte van de toekomstige regeling van den toestand in Madagascar nog niet bek nd Kare Buis en cyu rechterhand schepen Da Mot blyven weigeren opnieuw burgemeester en schepen ran Brussel ie worden De eerste zal tot de kiezers van Brussel een manifest richten om de redenen vau zgn beslait mee te deelen De Kcbryver die de Times t van de werkstaking te Belfast en aan de Clyde op de hoogte houdt en blgkbaar goed mgtslicbt wordt al is bei dan voornamelyk ran eene zgde die ier pajroons cbrenf Maandag uit Gla fow aan zyn blad dat hy nu voor het eer t sinds de stryd begon eenige uitkomst ziet Om de pogingen tot schikking uiut te belemmeren zegt hy nog niet wat er gaande in De palroous blgven intusachen vastbi radeu zegt by en bet uitlredeu ritn eene kleine firma die meest machines roor suikerraffiaailergen bouwt uit het verbond scheelt hun Weinig Van gebrek zooats te Belfast beapeort de correspondent te Glasgow nog uietfl De macbinistleerlingen zgn aan bet werk gebleven maar over liet geheel loopen er nu at mear arbeiders ook buiten het machinevak leeg Te Glasgow is ook gelijk te Newcantle eene vergadering van patroons gebonden om ie besluiten op de bgeenkomst te Carlisle gehouden tot oprichting vau een scheepsbouwersverbood van de Clyde de Lagan de Barrow en bet noordoosten ran Engeland goed te keuren Er gnat een gerucht dat op het einde dezer week de scheepsbonwers in hot Noordooften lan Engeland aan macbinisteu zalleu gediian geren Uit de telegrammen van Reuter heeft men kenuis kunnen nemen van de geooeglyke rode van don minister van tinanciën baron Soonino in de Kamer Zy lokte tot uu toe niet vele beschouwingen uit Slechts vonden wji in den Temps een zeer welwillend artikel waarin den minister e enwet de critiek niet gespaard wordt Het blad vermeldt met ingenomenheid dat bet deflict thans van de baan sohgni te zyn en de ontrangsten kleine overschotten aanwgzen Men scbgnt althans voor de etaalsfinantiën een keerpunt te naderen Sonuino beeft alleen maar gedaan alaot men het al bereikt had tVoor de stanisfinanciën op dat woord legt de Tempsc den nadruk Want over den oecouomischen toestand des lands heeft He minister evenzeer gezwegen als over de belastingschuldigen Aan dezer d agkracbt is een grens en een al te grerige minister van financiën kan Italië nu niet meer velen Ook beeft Sonnino bei voornemen aangekondigd de samenstelling en herziening van bei kadaster te laten rosten Hierdoor w rdt dadelgk 15 milHoen uitgespaard en bovendien 18 millioen aan inkomsten behoadeu welke vervallen zouden zgn omdat met dat bedrag de te boog bezwaarde gronden zouden zgn ontlaii Dit is leker niet de weg die naar bigvende rerbeteriog leidt De Tempsc ziet in deie handelwgze een daad van politieke wraak tegen het Noorden dei lands dat Giolitti tegen Crispi trachtte U bandharen Rooskleurig ïs het op bei schiereiland toch n g niet al klinken de milHoeneo in de rede van dan minister Die rede werd dan ook door de niei zeer iatrgke vergadering aei gruote koelheid aaU geboord De Italiaanaofae pers maakt er ich niet drek over De Nnroje Vrtmyac ontrasgi nÜ Wladi wostock het beriobt dat Japan aioh in de toestanden die thans iu Oost Azië zyn ontstaan geneel heelt ireschiki en afstand heelt gf laan an do continentale politiek Japan geelt er de roorkenr aan sich te bepalen tot d herordertng zgoer belangen op de eilanden en tal zicb boofdztki ltjk toeleggen op denniwikkeling van Formosa De regeeri g zal zich met Rusland verzoenen en zal erkennen dat Rusland recht heelt inrloed te oeteuen np de toestanden n gebeurien sen in Koiea en Maudscboerge De Vo8s Zig € iwyfelt er niet aan dat deze of gene Japan$obe staatsman zich op dez wgze over de plannen zgniT regseri g heeft uitgelaten De Japanuers zyn zulke slimme diplomaten zg hebben onder den druk der mogendheden LiaoTuog outruimd en kunnen nu ook wul afstand doen van den invloed op de zaken in Korea Maar niet voor goed 1 Eerst willun zg hun vloot ujibreiden dan hun leger orgaaiseeren en in dien tusschentgd met China ouderbandeteo oror eeu nauwere aaueeu alntting der Azintiitche volken Thans een oorlog met Rusland te beginnen zou ooverHtandig en gevaarlyk gn Maar eens zal de tgd komen dat Rusland Japan als tegenstander zat ontmoeten op zyn weg Een zoo krachtig volk als het japaoiche vergeet een afgedwongen terugtocht niet doch wacht de geschikte gel geuheid at om zicb daarorer te wreken ï OSTElE IJ BTsr LIJST van brieven geadressefrd aan onbskeudeu gedurende de Ie helft der maand November 1895 en terug te rerkrygen door tusichenkomst van het poHtkantoor te Gouda Verionden ran GOU DA K Vonk Grarenhage J Knk J A Laarman s Grnveohage van der Wal Douari C H Laboiicher Bal Boll De Directeur van het Postkantoor VORSTFR MAR TBEHICHTBM QOUda SB Nor 1895 Granen met ruimer aauvobr en goede vraag Frijien fiink onrerinilerd Tarwe Zoeuwsohe 7 20 i ƒ 7 0 Mindere dito 6 80 k 7 Afwijkeoda 6 10 6 60 Polder 6 i 6 60 RogRe iteeawBche 4 80 a 4 B0 Polder t 3 80 l 4 30 BuitenUDdsche per 70 k ƒ 8 60 i 3 80 Gerst Wioter 3 80 a 4 3 Zomer 3 75 a 4 Chevallier ƒ 4 7B i B 2B Haver per heot 2 1 0 ik 3 86 per 100 kilo B 60 i 6 25 Henaepzaad lulstidaoh 7 7 S6 Buitenlaadache 6 6 25 Kauariezaad 7 50 ü 6 75 Koolzaad e 50 7 60 Erwten Kookerwten 9 i 9 76 Niet kokeoda k BuiteDlaodaobe voererwlen per 80 Kilo 4 90 i 5 Boonon firuire booneu 10 60 i 11 50 Witte bunneo 19 ü f li 60 Duivenboonen f fi 90 4 6 25 FaardeDbooaen 6 k G 0 Mata per 100 Kilo Bonte Amorikaansobe f 4 90 a 5 10 CiDquaoliae 7 i 7 25 Veehibkt Melkvee goede aanvoer handel en prijzen vrij wel Vette rarkens goede aanvoer handel matig 16 a 19 et per half KG Bigben roor Kngeland goede aanvoer handel matig IS i i 14 ot per half KG Magere biggen goede aanroer haodol matig 0 35 a 0 70 per week Tette schapen goede aanvoer handel nladur 13 a ƒ 24 Nuchtere kalven red aaaroor handel vlug 6 a 10 Oraakalveren goede aanvoer handel vlug 40 75 Fokkalreren 8 i 16 Aangevoerd 64 partyen ksas Handel matig Ie i ual ƒ 7 28 Se qual 88 i f 6 Zwaardere ƒ 89 NoordHol landaohe 84 è 29 Boter red aanroer handel matig Goebotor l SO a ƒ 1 50 Weiboter 1 10 t 1 30 p Kilo De BURGEMEESTER van Gouda brengt bg deze ter kennis van de bf langhe henden dat door den Heer Directeur der Directe Bnlastingeo enz te Rotterdam op den 2G November 1895 executoir zg i vrklaard Twee Kohieren der belasting op het personeel dienst 1895 96 nummers 7 en 8 Dat voormelde Kohieren ter invordering zgn gesteld iu hsnden van den Beer Ontvanger dat iedsr die daarop voorkomt verplicht is zgnen aanslag op den by de wet bepaalden voei te voldoen en dat beden ingaat de termgo van drie maandeo binoen welken de reclames behooren ia worden ingediend Gouda den 28 November 1895 De Borgemeestfr voornoemd R L MARTENS 350 Staats loteriJ leKluM Trekking tu Dondardig i8 NoTimlwr 1816 No 16S7 8000 No THS SieS en USIt ieder 100 Prijion ni ƒ 30 540 llti gat U 8 0l lilll 147H 18410 851 1804 8011 U94 047 lil 8 18808 18489 884 8883 8148 8197 9838 18340 18989 18838 989 8884 8800 8708 10043 U448 18978 18739 987 890S 8183 144 1038I 18 89 18117 18907 1118 9988 8348 8968 10711 18810 18884 18991 1311 Slis 8431 7818 11848 18913 18810 19178 1878 3144 86 1 8058 11481 ISO S 18980 198 leoS tltf 8667 Sist 1U9 180SB 17047 90848 1733 3811 8687 8417 11731 13881 17118 SOetI 174i 4074 833 8449 11906 13193 17730 8067 8080 4877 6187 8486 ISotl 14lil 18381 808Sg BargePlUken Stand GEUOREN 26 Not L aii rdu U Uhgi Johauoea oxteri J tsd der Bur eo J M Buiiaik 28 Nathtn Jaoob ouden A L Cati ao M Blom OVEaLRDKN 26 Not F S Brouwar 2 w GKTaOUWD 27 No B n Erk ea C J Mo F A de JuDg aa J k Prug O Tftn Dantzig ea M Sanders Reeuwttk GbBOREX Laeud ri ondars T t d das Hüurel eo C Vermeuleo Wilh lmina Cornelia oaderi J Vribaat ao G M Lowmaa WiMemyDtje otid ra P raa Mullew eoA Boom GETROUWD A Schoondarwoerd en H M Burger H tan de Waeteriog en B G vau Awi Ijaar Ufturs van msl rdam 97 NOVEMBKR Vor kn 1 lotkoen M V 10 I 101 100 100 80 83 89V 8 ♦ 8 l 961 98 lOSV 81 7 l i 80 Hl 116 90 41 101 1 97 88 711 641 lOl 64 loév 801 18 7 108 10 1 14 mm 98 80 80 1101 94 19 180 loiv 4 7 68 149 8 8 lOlf 100 18 104 143 118 13 u 95 1017 i V 1 109 i V 89 106 Vr 106 H 41 68 14 889 188 10S lOl 101 loiu 118 w 1881 l tk 87 NiDBBLiND C n N d W 3 ilito ilLlo diui 3 illto dito dito 3 HONO OW Ooudl 1881 88 4 iTiiUE luiohrij ing 1863 81 8 UüSTKMa Obl il papinr 1S6B 8 dito ÏD tilfar IHAM 6 PoRTUOAi Oblii met oaupoti i dilu tipicut 3 KtiaUNO Uhl BioneDl 1894 4 dito Uenani 1880 4 dito bij IUitliilS89 4 dit bij Hope 1889 90 4 dito iD goud loon 1BB8 ft ilito diln dito 1884 dpANJi Parpet iitliuld 1881 4 Tuallll Ikpr Goor leen 1890 4 Uee loeuiog terie I flee leBtiin lerie O ZuiuAra Kip v ohl 189 8 Mtllco Ubl Duit Sell I89U 6 Vknkzurla Obl 4 onbtjp 1881 Kwn ükA ObliKMtion IH9 3 KoTTltUill atiid leen 1894 i Sao N Afr Kar deli aeiid Arendab Teb My Oertifioateo l t ii Mut ohappy dito Arob Kypotheukb psudbr 4 t ult My der Vorateiii eend i Gr tlypotboekb paudbr 8 Nederlandfloho beuk aand Nod HanilnlDiAA h dito N W l Pao Hyp b pandbr Hott lypotheokb pandbr St Utr Hypotheekb dito S i OuaTINl Ooet HoaK bank aand Kl aL Hypotheekbank pandb 4 Mazw L 0 Pr Lien oert 8 San Holl lJ apoorv Hij aand Mij tol Kipl T at Spw aand Ne i Ind Bpourwegm aand Ned Zuid A frik apm aand 6 dito dito dito 1891 dito 8 iTALlLSpoorwl 1887 89 A Kobl S 2uid Ital Bpwmij A ll obl S PoLlN Waricbau Weonon aaml 4 KliaL Or Ruaa Spw H obl 4 Baltiaotie dito aand Faatowa dito aand 8 Iwaog Domlir dito aand 6 ICurak h Aioar Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 ImuiA Ceiit Pac 9p Mij obl 6 Chie k North W pr f aand dito dito Win 8k Peter obl 7 Uenror It Bio Gr 8pm oert T a Illinoia Ceetral obl in goud 4 Louiav Il NaakvillftOert v aand Hexico N Spw Mij leh p o 6 Miaa Kanaaa v 4 p t pref aand N York OnUrio k Woal aand dito Penoa Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hyp in goud 8 81 Paul Hinn k itanit obl 7 l n Pao Hoofdlijn oblig 6 dito dUo Line Col lehyp OS Cahaua Can South Cerl v nand Tan C Ballw kNa loh d i O Ametard Oonibna Mij aand Rotterd Tramireg Maate aand Ni Stad Amaterdam aand S Btad Roltentam aand 8 BtLaia Stail Anlwerpen lA37 81 Stad Brnaael 1886 IHoMS Tkeiaa Begultr Oeaellaeb 4 OoaTlKK Staauleeoing 1880 8 IC K Ooit B Cr 1880 8 4pAHja Stad Madrid 3 1888 KlD Ter Bei Hyp Spobl aart