Goudsche Courant, vrijdag 29 november 1895

i o 6828 34 ste Jaar n Zaterdag 30 November 1895 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k a met uitr ondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afwrnderlyke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat vau 1 S regels k 50 Centen iedere r el meer 10 Centen iroote letters worden berekenti naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd firma Wed B U4 Gouda BOEE EN STEENDEUEWEEK n gro te verteketOenheUl Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeaille Sluiting NAAMKAARTJEa Iftenus IVota s Kwitantiën ijijiiiijiutin uiiil Vetvrij l a ier voor H H Winkeliers enz enz SPOEDIGE AFLEVERING NETTE BEWEEEHirG A BUIITKMAIT Zn ADVERTENTIfiN Het ISBiËLIETlSCB ABMBEfeTlIUK alhwr herinnert dut op VRIJDAG 29 NOVBHBER JDe Oollecte viHtr dé lararl Armen 1 1 gehondeD worden en bereelt jgne behoeltigen in nwe weldadigheid n HET BESTUUR KASTELKI De verpackttug van het KaïteleinMhap der ijrnnirii Alio ni MAi ini V i te UOUDA 1 plMts hebbeD op Zaterdag 28 December 1895 De voorwaarden zgn tegen inr ndïng vsn vtjttig centM te verkry en b i den heer F HERMAN Fz Öecretirie der HocieteJt Ctibethitrwt Gouda A ITortior Gouwe 0 n 8PECIAL1TKIT in Heinekeirs en llaanijcs Bimii Ëcbt ISogetflcti en Voilenboveus EIXTR A STOUT 6000 Stuks uit d ffttliBto idkbir eensr diir rit baM9iilftndioh hbrirksn ovsr fei iiineriH lOt eitaAmde le ger Paarden Dekens moRlep t g II il u apotpnji vin It 2 7S ir ttuk w iHt ii uitverkooht Ou dikke entliltbuf tlekina zijn warm tli een pefi M MitxilK om irroot dui hpt KPhnei pBBn ln di kkeiid met wol o cciiMi l n t bre dtt Htri r ieti voorth i eii kinine pnrtii witte wolleneSlaap Dekens uröot MOX 1 tm w K H t in flr klinii Rl otitl d K r VHklui liemerklisriOfoiilcii iii litt we h t Haii Hliüdeii nd It 3 80 per luk Koiltin iiulcn Imt liil bi le nr l Uld li k HWlirB M bmlKlIllllt WO ll l i N Iknr df Arra l ilrtikf Ut cu toeKciitHni vftB liMt bvdriir nl ndvr U inboiiri pruRi ii uil B HurwltK Maaatrloht Ci om siasi 01 WESÏLANDSCHE HYPOTHEEKBANK gOTeitigd te ruv nAa 7 t ruitrekt Uelden op f Uypotkeelc o Terkoopt J IMlibrfèe0M van 1000 r 00 106 ea 50 lutmbtink en l n kintoro der Battk en bg de Heeren Montijn é Co iJ HüütT GRAAKLANO De Directie fj KRPKR8 ROIJAARDH Wat e inwrurltte teges Jicht WW Rkenmetiek iMdeDpiiiwn kortom S a AiterPaiii Expelier Vit utket Mlinn lu te wexdm tegn YeriteVOeM Pi l M OKt 75 eeat ea t de lawili Vooriuuden iii de meeeto A ietlieteii en b ï ld Mokter Oo te Botlenimi Te jouda b A WOLKt Maikl A 144ben DE LAAT en VAN SON apothelier Markt ioutltt 3iiolpt radruk van A ItmihKlIAfi k Zoon Phjstrekking 12 December 500 000 Mai k nis hoofilpriJB IQ hft f ulukkU t k vhI bi dt i uicu ïili Kroole OMliU rl lirii dio door dfHooK HttifmtfiuK aii HnmbufK yiomi akt uri en guwaitrborftü it t Dti voord ioliKS iari tiflg van b t ni iiw pJKU bitttASt Harm dHt ia do bmp tan RlecliU einiKc inaanüttii in 7 verlottiisjtJü van llï OOO liiteii 51 200 pnjz ri ïttdTigeuAts 10 $ 81 720 Mark ust ViiiltHlige boühflaiDf zullen komen daaronder r gn kapitale prijien van avffutucel 900 000 Marlt bij uiinpmeodhoid echur uM 306 000 200 000 Iprys Iprg 8 prijzen a M 20 0ii0 21 prijzen it M 10 000 00 000 7S 00O 70 000 B5 000 ffO OOO 55 000 50 000 40 000 I pnjs a M i prezen a M I prya tt M 1 prijt a M 1 pry k M I prfji a M i pr nteti H I prjfl a M 4fl prezen iM 5 000 tOflpr utaaM 3 000 SSSpryEana M 2 0ü0 SSSprijxenaM 1 000 1325 prijzen k i 400 S8050prijz aM 55 ISSdOpr hM 300 200 150 1 4 tO0 P$ S9 4S 2O I prgstrekkiii iea yti vulgün ptan v n ambliwe CH raat rateld Voor de aatistadiide eer ti irijalrukkiiii der rIfruolu dw r deD Hiaat gewaarimrjïde iehUerlulintc Icott 1 K lietd orig lotalüobUMark 1 of H GO 1 half 3 1 75 I kwart ly tfO tUKBD irizeiKtiittc van het liedrag in bankpapii r uf per puitwiasL l Allo noiumiBties worden nnniiddfllylt met Ie grootite xorg vul dikheid uitgevoerd en ieder apHler ontvangt vun ons de met tiK wapen van den Slaat voorziene Ori ineele I oleii wlf in haiidiin Bij ifctiro hfatetling wordt bet veruitwlite iilHciooir plan waaruit de vurd ding der prijken op du vcraohilloiide klasiien ata ook do lietretFiindu inleggeldeit te vernemen ia gralia bijgevoegd en zundüi wij aan onze Kegunatig r i onningfvruugd nu elke trokking de ofticieeltt liJBtotl De uitbetaling der priJKen treuthiedt steeda prompt ouder waarb irg van don Htnnt fn kan door directe tuezi nffluR uf ook unar verkie iiig der helaiighebbuuilen in alle grootere pUalsen van Nuderlanr bewurkatelligd worditn U8 debiet ia aleeds door hut iieluk brgiin tigd ea ouder vele andere aaozirnHjke prij nii heltbi u wg meermalfii ul ens ofRcieule lien ijzen de eeratu Hoofdprijzen vt rkrexen on on o HeKUUBtiiturs zelf viitbelaald o tt Mark 250 000 100 000 8 000 ftO 000 40 00 enït liet is te voorzien dat bg deze op den liechialon ttroadalag goviistindo onderneming van alle kanten op euno zeer werkzame deelneming l e iAnld kan worden Kerekend en verKoekuii dorhatve om alle oommiiaiei tekunn it uitvuerori de bostellingfn zoo spoedig mogelijk in elk end voor den JU DHVEMBKU e k Ie luür toekomen KAUFMANN t SIMON hatikiera en leldwisaelaars m UAMHLUG I H Hiermede dankon wij voor tiet vertrouwtMions tut hiiTloe K x honkeo en daar wij bijlift bugiu diT nieuwe verloting ter dmdiie ming invitetreu EuUea g ook vuor hetvervol bümoeid zijn door een atipte eti rt celo bediening de tovrodenhtid vau onse gmirde Hegwnsligor lu vHrwerTBii ATTEFVTIE Ken HKfA Vè uafft loet December te iouda gelegenheid voor ïm EN IHWDNINQ en lot het luniden Ufin Kantoor Adres tranco aan het Hureau tan Mit Blad onder Na Ü308 FfiANSCÏÏE ST00MYER7EEIJ Cheinisrhc WasschrriJ 11 ppE iii iMi u W KruiëKnde UoUsnlani ïebrèreteerd door Z M den Konm der Belgen üonfddepAt voor UOÜDA de He r A VAN OS Az Hpeoialiteil voor het tttoonteu en verven van a I tleeren en Damevgarderoben aleook al e Kiiideigoederen ï peciale inrichting voor liet toomoo van pluobe manteli voeren bont ena üordyuHU tafelkleeden ens worden naar de nieaw8t eu laatste methode geverld Alle goederen hetijj gestoomd of geverfdwonlen onschadetyk vooj de gezondheid envolgens staal bewerkt Wegens nttbreiding der fabrieken sgn ée prgien ÜS gedaald Te atoomeu goedeten als nieuw alleverbatr in 3 dagen te varven gn leren ineene week Geen CTTij Eaar meer DE MKLWK LONDON doet de grü e baren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het baar glanzend en zaoht belrt het uitvallen eti neemt de pelletje van het hootd iischt op den haUvanden Baeon iiÉrosé Verkrijgbaar in fiacona van 1 S0 A ƒ O HS by A VATS labr de Papiermolen te Gouda Wie zeker iji ivii do Echte £ lkel CacaO t outvimgun tesam n geiteld en na vele pruefoemingen is dtii handel gekomen onde den naam den uitvinder Dr Miohaelis vorva rdi d op de boste n u hinfs in het wereldberoemde étabbhaeement vun Qebr £ StoUwerck te Keulen eliche J rTCicl2aeIi $ Cikel Cacao in vierkanten btiüsen Deze Eikol Cacan is met ïnelk gekookt eene aangename gezonde drank voor dagelijküch gebruik een 2 theelepela van t pcnder voor een kop Chocolate Als geneeskrtcbtlge drank bij g ral van diarrhee Bleiiita met water te gebmiken Verkrijgbaar bij de voornaamsta E 1 Apothekers ens p Vt go V Ko pnBfbmie f 1 80 T 0 90 c 0 35 Oeneraalvertegenwoordiger voor Neder land Juliut Mattenklodt Amsterdam Kalvoistraat IM Dames Attentie Overtollig liaar op aangezicht of handen staat teelyk Üireote verwydenng door aanwending van slechta ééne Flacon O V A a Attesten voorhanden Zonding fr na poslw a f2 remb f 2 20 Oen Agent H v i BOGAERT Nijinegm J F ClIJPERS We sfeiiulc 37 Den Haag Skinnieu Verhuren Reparcereii Buitenlandeche F 1 A N O s uit de eerate fabrieken i rnime keuze Araerikaanache HA R M 0N I U M 8 door directe importstie tegen ZKEB L AGK prjiaen Inruilen van bespeelde Piuno e Agent voor iuuija cii Onislreken KLEIWEG VAN Blommestiin s Inkt PMJ fondervinaeli k de BESTE en volKomen ONSCHADELIJK tCOPjk FOIKB OOD f SCHIEDAMMER GENEVER Merk t NiaiiTGAl VM krijitbaar b M PEKTER8 Jk N B Ma bèwijt van dhth id is ftacbet en kurk ataeds voorsien van deo naam dar Firnu P HOPPB m Sme 9 l Ct per stuk üLOÏÏISBISSOTOP Dubbele Buurt Een ware Hchat voor de oogelakkiga slach toffsrs der Zelfbevlekking Onanie en geheime nitipat tingen is het beroemde Werk Z Dt Retau s ELFUKWARI HoUandache nitgave met 27 afb Prgs 2 gulden Ieder die aan de verschrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt jaari ks daiaend van een zekeren dood Te verkrggen by hetVerlaga Uagazin te Leipzig NeumAkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland Co Dae fin Bols fl OdaUtw IM eoaiTAo ns bois Tu da mUU Aacayau I wo d ninmf la rm ttt d bvmawU flMMahaa vsb e uur Inaaud vao n vta bat KHMt VMt Dr P V yxir SAian boos PrMfllMea f 1 80 DluliiUal TaaxjatuT kilt P H J ï VANKUM J UELKERT Oo stbavaï aRANDS MAOAJUKS X U Irintemps NO UVEAUT ÉS Wu vertoeken de Dames dia om geOliU reerd mode album voor het Winterse zaan nooh niet ontvangtti faebbm dit to willen aanvragen aan JULES JiLUzna ir hrh Hetzelve wordt dan omgaand grfttla franco toei ezonden Bestellingen van af 25 trance vrU ran a8 kosten aan huis met B verhooging RéivUiUHkufaiar ti bztUad 1 1 BINNENLAND OOI DA 29 November 1895 Ziek man deur dagen allerwege prachtige étalagea niet allee bg bb koak ao kaoketbakken looftU vroeger bet geval waa ook andere winkslitn traefateo door hunne nitstalliogeu bat pablïak lot koopen te verlokken Ieder doet sgD beat om met de St Nicolou ieta extn te étaleeree Bet Stgarenmaga ign D 25 dak verleden jaar St Nicolaaa oit d a aebopTatMn altgd io zgn wiakelkaei voor ieder ter beiiobtif ioK stelde beeft nu Wfder een nieuw ontwerp t welk veel kgkera lokt 7 ooala mao week worden boni voor een veloapède cadeaa g even en nu beeft meu in geooemd magaz u St Nicolaaa boven op het rgwiel gezet utia zoo merkanisch dat St Nicolaaa xooder bet zelf te begrgpen kan w elrgden De heer Uermaa a met recht r p den naam van goed étaleeren aanspraak maken n bet te sGraveiibage gebonden examen M ü Rchoonachrijven werd o a toegelaten de heer L Hooftmao te Boskoop Bü IcoD beelnik is met inging van 1 Mei 1896 an den directeur an h t postkantoor Ui Delft D J A van Kruyne op zgn verzoek iervol ontslag verleeudnit s lands dienst DMr bak Civial deparkement is belast met da waara der batr van ass ret voor de polin tieke aurakingen met de onderhoorigbedea eo de hoofden ter Noord en Oostkust van Atjeh de ambt op nonact J A van Rijn van Alkemade laalskalijk secretaris dar ree Ooelkust van Sumatra Te Alfen a d Kgn brak eergisteren namiddag nabij bet Qondiche Rijpad een felle brand uit iu den hooiberg van den bouwman J Wütenbnrg In korten tgd werd de woning door bet vuur vernield en sleehts bet zomerbois bleef behouden Door het flink optreden der brandweer werd aen onmiddetlgk aaugren cende hooiberg gespaard De redergkerskamet Borger te OudeWater ga II Woensdag baraeerstetaoaeelvoorstelling van het ae n Opgevoerd werd Onze Vrouwen bljiipel in vyf bedrgveo van G VOD Moser en F von Seböatbaa Dank ag de seer gewaardeerde medewerking van eenige dames mocht deze voiorstellinK nit FEUiLLB TODI Hét Adelaarsnesi Z en de oude vrouw deden si wst zy kondsn om mn iniJQ verblqf ophetkaatee te veratDgenameii en we met die onopjresmukte gaatvryheid welke een bewüa van waarachtiKe beicbariuK u en die dé parvenu niet kant De oode Cazot zette mij eenige verver hiiigei oor ebraden kaaUnjee brood eo aelk eu een aohotel met forellen die nog kort geleden ia de Gave welke in de diepte voorUtroomde gevangeu waren Ik zat hier lekker aan taamullen Mrw l ik de alotvoogdei aankeek eif mg io stilte afvroeg waaraan het toe te lokrijven waa dat dit zoo teedere jeugdige echepael met die oude boerin ia zulk eeue afieleirene bergatreek woonde Ik deed daarom pogingen om haar de geschiedenis van haar tevea te ontlokken In het eerst wo sq natuurlek een weinig schroomvatlig aar de inzace van mya aekeuhoek deed ons al spoedig met elkaar op een vertrouwetgken voet komen hstgaea door eene over eenkomst io amaak ateeda gebeurt Ik sprak over Oaltrai over de aafa ooabeid der Pyreneees over den Toumalet over het Uo Bleu en ingeaoiaeo als uj waa met de bewoaderiDg die ik voor de schoonheid barer geboorteplaats aan deo dog legde vei at zy dat ik aan rreemd hor geheel onbekend toerist was die sleehDs voor een nu bseeknttmg stekend slagen Door medewerking vau eeuige uniiekliefhebbers werden da pausea oy recht aangename wga aaugevald Laatstleden Dinsdag werd bg de Arrondis ementS Rechtbank te Rotterdam rechtdoende ia hooger beroep van eeu vonnis an het kantongerecht te Schoonhoven eene strafzaak behandeld die voor viwchers io bet algemeen en voor de visuhers in den Krimpenerwaard in het bgzonder van veel belang is De zaak is deze ïn het water de VliitV werd op zekeren dag door twee viseohers R en S die beiden van eene behoorlgke Tischacle waren v orzien en te zaüm dit vischwaker van mevrouw de Wed Lefèvre de Montigi g te Haastrecht hadden gepacht gerischt Beiden visebteu mat een zegen de een geholpen door twee watermolenaara aldaar de andere door zgu zoon De iaacher R die geholpen werd door twf a water molenaara uit dien omtrek en op ani afstand van circa 2S0 pasieu vso den visscber S verwyderd wa had juitt sgu net oitgelegd en was begonnen te viuohen m de ricbtinir naar den anderen vittseber S toen by door den Rükiiveldwachter van Brakal ke PoUbroek werd bekeurd evenals het eval was met de beide waker molen a ars Waarom Niet omdat zg geenebehoorlgka visobaeie badden en evenmin omdat eg in dit water niet mochten visechen maar alteen omdat de vissober S die zgn 200 meter tangen zegen pas bad uitg iworpen om óók t gaan visaeben volgens deo ryk veld wachter dieo zegen van wal tot wr l bnd liggen eo alzoo bezigde tot keeruet hetwelk bg de wet verboden i Volgena dien rgksveldwaehter moesten die 4 personen geaoht worden te zaani in vereeniging te viiacben met eeu zegen iu ii cbwati r dat met ander viachwater lo rerband ataat terwgl zg een anderen zegen hadden uitotaao om den vi ch den doortocht te beletten en welken zg dm ook tot keeriug au viicb gebruikten Tegen beu ward eene vsrvolgioK b i bet kantongerechk te Schoonhuven iDgeateldt en wet met dit gevolg dat ofschoon R eo H uitdrnkkclgk ontkenden te xaam en in vrreeniging met elkaar te viischen daar ï der teeda geheel op stich zelf vitcbte en ofschoon de visscber S atellig betwiste daCzgn vischkuig all keernet dienst deed oi moest doen en aan den vi ch óp de vooraohreven wgze deo door toehk niek belet werd noch kou worde helft alle vier door den kantonrechter tot geldboeten werden veroordeeld m t verbenrdver tegen deo regea gezocht had vertalde mij voordat ik met mijn geimprofiaeord avondmaal gereed wai met behulp van eenige vragoa die £ y in bare kinderiykbeidf openhartig eu zonder eenige achterhoudandkeid iMaotwoordde de gebeele geschiedenis van haar lerea ea mij de veiklaring vso den xoodarlingan toeaUnd waarin ty tegenwoordig verkeerde Ky heette Floralla de l Hérik een geataehtanaam dte eeoiaaal een goeden klank ondtr den ado to het zuiden van Franliryk gehad had Van bare familie die ereaals vele andore der aaotieulykate geslachten tot armoede vt rvallan was leefde geen manltjke spruit moer zoodal dit meisje nu de eenige vertegen woord igst er van dit eeottiaa zoo machtige gs laebt waa Zij bad hare moeder reedi in bnra prille jeugd verloren ea hear vader die te zeer onder konmer gebogen ging dan d hy tijne ge onkene fortuin weder zou hebben kunnen opbefTeo leefde alt een kluizenaar te middeo der bouwvallen waar ik nu zyne dSobter vond en wydde al zijne zorg aan hare opvuodiox tot aso zijn dood die baar reeds op twaalfjarigen loenyd tot eene weete maakte Van dien tijd af was zy geheel aan armoede en verfcetelbeid ter prooi en bad zij geen anderen omgaog geene andere beacherming dan die barer oude dienstmaagd Casot de toogfuster vsa haar orerledet rader boor kon geren tDat waa Vlorella s gesohiedenit die zij my op diea svend terwijl ik dsar ut en op het wegdryven der wolken wachtte onof esmukt msar met gevoel vertelde terwyl de oude Cosot dis ia een hoek zat te breien deze vaa tatlooze gebarea verklaringen en aanroepia vao d Heiliga Maagd deed ve exeld gaoa De oa e vrouw aokeen 0 Ufj mee te sya klaring van hek viachnek van den viaarher S Alle beklaagden hadden tegen dik vonnis hooger beroep aaogeteekeud ten gevolge waarvan deze zaak laatstleden Dinsdag bij de Rechtbank voorkwam Deze beklaagden bygritaao door hnnuen advocaak Mr P J Snel te s Hage hadden in ho g r beroep v jf getuigen gedat vaard tvrwgl de Sif ifr tan juskitie de beide lu eerste aanleg geboorde f etii gen had doen oproepen Hunne verklaringen kwamen in hoMfdraak hierop nrêr dak in het viachwater de Vlint en óók ID het water tuaichen de beide zegens aan weerazydeu van deu wal en nogevrer e n mater van dfu wal f zich hi viiidi n znugeDoamde kra gen waarop tamxlgk veel n t groeit dat bgna attgd boven water Ktaat dat tusnchrn die kragijreu en den wnl met de zegen kan doorgetrokken worden en dua uiek geviacht worden zoodat daarheen de visch zioh rerhergau kou Voorts hepen de meeningen van de vernhillende g kuit en uiteen over de vraag of bM viaobnet van S wel van wal tot wat lag en leggen kon en of on de wgze zooaU het fi chtoig lag de vineb toch uiet nutunappeo kon aangeuomfU de verouder stelling dit het net van S ali keernet beaobouwd kou rorden De officier van juatitie meende dat du uit ie wgze waarop de 4 beiebnldit di n te ttt m Mhteo en nik ds wijze wearop bet viathtnig van S was oitge et dil laatste als keernet moeet beschouwd wor deu en eirrhte do be ea kiging van het fonnia des kaotourechteri De advocaat Mr Snel Kftoogde breedvoerig dat hier van eene strafbare bandtttiug geen apfnke kon zijp eeu d ls orndat het teo l Ue gelegde niet viel onder het hereik lan d n strafrechter daar bet viaobnet van S uooit aU eeu keernet in den zin der wet kou wor l n beschouwd en anderdeels omdat het ten lait gelegde noch wettig noch overtuigend was bewe eu Wanneer men zeide pleiter de geschiedenis van artikel 25 der Wek op de jachk n visscberg an 1857 ni aat dan zien we dak eeue verbodabepaliog als ïn art 25 bedoeld niet voorkwam in de w t op de jacht en i scherg van 1814 doob berat hg koninklijk besluit vato 27 Joli 1835 het tjfbruik vait keerüetten is vertraden en dit verbod ovartienomen in de wet van 1852 en sóó gekomen in de thsni geldende wet van 1857 Men beeft niets anders willen tegeotrean daa wak in bet koninklgk besluit vau 1857 luidde tbet gebruik van alle keernftten vditaronder alle vischnettea dU niét Uit dadelijk mateh n overeenkomstig de soort an vi wberg dat er ziob eindelyk een toeboonltir voorgmiaau had en keek mij bovendien raat een gevoel van dui kbaarheid aan voor den welgenaeendfln4of dien ik aao bare gebakkene forelleil toegezwaaid had Ue gesohiedenis paste geheel op de teedere bloem die ik hier te midden der wildernis vond maar zij was zoo zooderling at zjj m reeleer een brokstuk alt een roman dan wel e ce bladzyde uit eeu we keiyk men chenleven toescheen inzonderheid In vergelykisg met een teven als bet myne dat ileebia uit zinnHJ ke genietingen fn het streven naar de bevredicmg myner eenu t bestaat Maar ook in bet werkelijk leven komen er somtijds zonderlinge IrvfTeiido g sohirde uisseB voor dis dikwyii verwondert ker zya dan de ewrochten der verbeiildiug vai deL diabter of romsnsohryrer Wanneer deze ons rostinen vao onien atempet reiiter verhaald worden dan Daan wy eraletd en voelen ons onaaogenaani aangedaan want s j rersflhillen zoozeer va i de andere bladen uit dat boek betwlk met wereldiehe aphoriiman w agtinrige stellingen en Iftuchtige beginselen opgevuld voor oaZe onzen sobitlert Zij vffrtaooen ona dal Ao adië betwulk zijïie gouden poorten voor ona slun Eooilra wy de kinderachoenen uitgetrokken faetiheu en waarsan wij om on ie wreken gezworen hebkeu niet meer te willen geloDven een eed hen wy aomtijda bonden maar da Hemel weet hel aleehts tot onse eigene sofaade Ik vertoefde dien avond zoolang att my tirebts mogafyk waa op het kasteel totdat ds lucht opgeklaard was en de ton weder zoo helder sebeen dat er mi geen voorwendael OTerbleef tol een langer verblijf in die donkere kamer waar de kaalanjcs ia de aseh van het vuur prattshleD de kouten brei tniear tot keering au vieofa worsten aanga wend ff Mfloo is bii on a wet enk verboden het hêUUtn van doortotht eu het Aeenm an viach Hirt het aatiweuUeii van netten ot andere middelen die op zicbcelven tw temd rgu en dienen om dadelgk i ob te beniachtiiien Al werd dus door deu z gen van den tiwBcher S den doortocht van tiaoh belek alhoewel hek belftteo van den donrkoebt tn mindere of ra erdere mate de hwrt mming ie van elk viachnet n vnoruaniolgi vne een iieB die bg dt wek als een gt iurloofd isrhinig wordt erkend ia het txn Isste ffelegde al ware het bewegen nooit Htralbair da r de gen van S niet aU een verHodra keeriiek zooiils bg art 25 der wet op de jaobt eo visscherl Iwdoeld wordt te t e cboiiw n ie Pleiter beriep zJob op dri belangrgae nrrea ten van tien Hmigen Rnad waarin deaelfda teer wordt ehuldigd en waarhg al de heaeltiildiirden van erntaver utging werden uut Ugen Bg e D dier arie ten werd s lta baalixt dat hek afsetken vuo een geheels aloot nau bot begin en aan het eind met een aobak l en bH laati eD van een derde achakel In bi k middefl au die sloot en op zoodanige wgxe dte stool at isa hen nfk atralbiar ia itaar die eohakets nan de niteijuden niet ala keernektei zotmls d wek ze bedttelt zgii aao Ie merken Pleiter vtrwacht dua van d a Ri hk axk Hllerrarai voor fe bflklaagden mUk § m rwM otnotginff te roeer emrii chelijh yeiür ple ler uuidat men in den Krimp nerwanrd eu daar bnitxn de ia deze anuiewende wiJze van vitch hemaohkigen vernnderatctd dat de bednriiug tzóó was ea bewrzen ware terecht vouf geoorloofd houdt en iiito fent Maar al paotte ds Rwibtbank de wetindeM nujuiat toe door aan te nemen dal bet ten laata gtlegde eene strafbare ha dellng uilmoabl dan zou toch uog vrg praak moeten volgen Immers was vau hek in vareeoiging viMSOheo niets hoegeneamd getilekcn het beMoud alleen in de verbeelding van den Rgkaveld wachter tan Brakel Ook was door bet pas uitleggen der vieeb netten volstrekt niet het feit telfs niek de bedoeling gebleken ds hek et van 8 al eaa kt ernek moeek dienen Bo waar Noved lieii zoo n koloAsale verwarriaiie tu echen de verschillende deskuudige gtftuitjea tiesrond of aangenomen dak hek vischoet vao R deo vgr n van S zou hebben bereikt aUdao de iseb langs den tegen aa deo viseeber S ton knnneu nntenappen daar kon volgens pleiter het ten laake gelegde in geen ii val ala wettig en OTcrtui end gebtakeo wordéa var kUard uaaldeu der oudu koi unupliouiltilijk togen elkaarkwamen n de gazellfnoogan der acli mue slotvof des bij afwisseling op my eu mijne acheiien geveetigd waren mot die mv agelirig van nhmumi alhgbriiden onbevreesdheid openhartigheid en onaefauld welkeaan kaar gebeele vourkomen zulk eene groots be koartükkeid bijzetten Zij was t n nlruae studievoor my een aardig nifuw ituk spevlgoed om erny mee te verraakei zoolang ik in deze atn k vertoefde Ik wlbtr daarom niet haengaan zonder erteker van te t n dat ik moebt terugkomen wantik wonaohte baar portret in anyoe verzameling tebehibeo Nadat Ik dati ook eor de mij verif ndegaatvryheid bedankt had gaf ik haar myn naam open vorsookt om de vergunning u mogen tsragkooien daar mU zulk eene vriendelijke ontvsofpit tsa deelgevsiteD was Terugkomen f Wel zeker als rij er laat la hebt en de wi c van Lnz u niet ti Ung ia hirosm sy eo keek Ü daarbij zoo nnaebul lig met bare grooie heldere destijds nog oabewulkta ogta soa terwijl sij my de band lot afsebeld toeatak tik stelde haar zotjals gü liohtflijk zult begtljpeo ia dit opiiflht geruat en ging heeo Urwyl Flor lls voor het raam bleef sfosn waar de purperrc gloed der onderganflde zon haar hooggewelfd voorhoofd en bsi s ndeo lokkra sis met een ttrstsnkrSas omgaf Nog t ik baar in U houding votir mjj laan bet arme hindt Maar weg daarmeel t Is van avond ge ttnht wan l Zou er daa geea enkel koalije komen rerA rsrw j d