Goudsche Courant, zaterdag 30 november 1895

HtnS A7 iO 7 48 90 O tl a 4 10 11 ll Sil lSl i6 1 44 l S s 4i 4 11 t l7 t Ó 7 5 MaQ Voorb 1 7 I 10 17 1 41 14 9 87 lOJO LO IO 11 18 11 88 1 87 8 81 8 47 4 48 6 17 7 14 T i 8 1 8 14 9 84 U 4 87 I M K w 10 08 MB 8 18 1018 ï Z w U 10 81 l M Z k lt 10 48 i Oe 8 10 01 SowU 88 7 101 18 t X lO U 10 14 ll Ot 11 41 17 8 14 S lt 4 18 4 48 8 47 l iO 8 88 10 11 Stopt t Blnnnk Kriuweg en Naotdotp LndKknidui 0 Halnsdorp CTllICHT OODD UtnoM 7 80 lOt 11 84 11 50 8 10 8 514 48 8 TM 8 00 9 07 10 84 Woudm Xn 10 18 11 51 4 18 8 58 88 10 54 UidmUr m 10 81 4 84 8 88 Oosda 8 88 1 84 10 44 18 07 1 88 8 4 4 87 8 80 7 8 85 8 411 48 11 10 IHSTIlDllL SOODl M 8 l 10 48 8 88 4 10 8 18 37 45 8 45 n a 1 7J8 8 04 1014 18 88 8 88 8 80 0 74 8 40 11 1 to BlMw k ErUanf Mo td rp L didMd a jJIAMdorp I H M7T U ïïl Ml 1T ♦ 4 47 l i 7 8 l 7 10 10 M M J ÓH 17 7 U 1 s to 4 41 1 i at t t Voorb 8 07 9 08 g g ü af r t r sHage 8 18 9 18 9 ir7 10 07 10 48 11 8119 48 1 011 17 4 08 4 17 OUD U TUCHT 9 0 lO lt 10 57 11 41 l iO 11 14 7 11 H 4i 87 10 11 11 4 l M 0 G0el i lll8T Dt M 10 01 IO It l0 1 4 47 H 1 1 11 01 1 i u 4 JI 4 n dlopt II Noóujrp UUwk iim w Bl Uw ik K U t u H k dorp Hei TOnnis tui dan kaatonneliter te Scbooo hoveo moeet daa io ieder gev l worden fsiDÏeiigd Tolgent pleiter ta wordeo retfengen of door oattlag Taa rechter er rolgi Dg f door Tryipruk Pleiter boopte het eerite omdat dan bet pobliek soa weteo dat meo feilig en ongestraft met zegeuR ea ecbakeli Ti cfaeD kau op de wgze aJi hierboreo werd Tcrroeld De aitipraak io dwEe saak werd bepaald op aaDitaaDdeo Oinidag 3 December Op OQf maakt het Vourloopig Vflrstaft orer d kietwct den indrak segt Uet Vaderland dat er ta tan leden zgQ van den linkerkant die ondank bon prioclpieele bezwaren wel mee tonden gaan indien de mtDitter dour verlaging zyner cgieri maar tot een verdere nitbreidhig kon beslaiten maar dtt er tegelgkertyd rechts tal ran leden garondeo wordeOi die aarielen zich aan de zgde ran den miniiter te lehareo indien bg niet nog eenige coDierratiere nuanceflindererscbilleode regelingen aanbrengt of altban door correctieren t all meerroo lig stemrecht ot itemphcbt bet door ben geTreeade kwaad tot de kleinste proportion beperkt Veel zal dns afhangen ran i mioiiteri antwoord Hat blad is er niet door berrtemd dat in ds aideelingen door sommige laden bet principe van grootë kiearechtoitbreiding op welken grondslag ook is beitreden Van zulke principieele tegenstanders ran denkbeeldaD die in de natie bg da groote meerderheid wort l hebben geschoten heeft men iu den regel meer last in de TertrooweIgke afdeelingsrergsderingen waar deanduyaii aan hst waord zgo dan bg het openbaar dabit Wel hebben verschillende argamenttin die door de tegenstanders van dat principe werden gebruikt Uefc Vad verbaaid Zoo vraagt zg aan enkele leden of zg niet weten dat bet provisioneel kienreglemeot slechts wai een geheel voorloopiga regeling en dat se tersiood in de grondwet is bepaald dat batkissrecht nader bg de wet moet worden geregeld Heeft niet de ertaring terstond geleerd vraagt zg rerder dat het prori siooeel r tement schier in elk opzicht onvoldoende was niet alleen omdat ook de gezeten werklieden nog bgna allen wordeo uitgesloten maar ook omdat bg die regeliog de grofste oogelgknatigbeden en onrechtvaardigheden roorkomea Is er iemand die bg d babandeliag van het verongelukte outwerp de verdediging van hst prorisioneel kiesreglemeot op aiflh genomen heeftV Hat Vad i staiht voorts toe dat het ge meensehapsgeroel onder alle standen der m acschappg oog vsel te weinig is doorgedroogen maar vraagt zg zien de leden der Kamer die hierin een reden vonden om het kiesrecht niet toe te kennen aan de werkliecfen niet io dat zg door tegenover één stand een zoo eenzgdig standpnnt in te neuien Biebsfltf schuldig tooneo aan hetgeen zg san anderen verwgten Ër wordt aangedrongen op verkrgging van kies J recht uit eigenbelang werd geiegd Zgn dan de tegecwoordige kiezen zon onbaatzuchtig vraagt het blad ïligeobelang speelt ook in de politiek een groote te groota rol maar by de meergegoeden zoowel als bg de mingegoeden Een deel en nog wel het grootste deel der bevolking van invloed op de wetgeving te willen uitsluiten omdat het egoïsme daar zooveel weliger zou tieren dan in de hoogere klassen dat statidpnnt ii niet alleen hoogst eeuzgdig maar ook hoogst onrechtvaardig Te meer omdat men geen enkel bewgs roor die stelling weet aan te voercu Heeft de ervaring niet geteerd dat betere bevordering der arbeidsbelangen volstrekt niet per se benaderiog van da belangen der meergegoeden in zich sleit lloordreokt oada Oouda 7 89 ft SI 9 0B Zer U 7 41 8 47 2 Keg 7 t8 B tS Voorb 8 07 9 08 11 40 11 49 11 08 11 18 l Ql 11 17 ioada B 86 87 7 68 1 09 8 U Oudew 6 60 64 t Wosrdaa 8 69 1A9 8 11 Utrecht 18 t 8 88 8 41 f f Kaar Amsterdam l ll S7 Ooudl AmitHdu 0 81 Men klaagde nVer gebrek aan eerbied voor de wal maar zegt het blad de meer gegoeden geven immers vaak de miniï nedea en slecht voorbeeld Wie maakten verscherping der bemaliiifffn op de in orda intf iler invoer rechten noodig Wia maakten maatregelen Doodig om aan de loeoamende ontdaiking van BQccessierachteo paal en perk te stellen Wie spotten maar al te vaak met arbeidswet drankWet boterwet en zoovele aodera wetten cie er roornamelgk op gericht at n om deuitapat tingen ran bet e ïsme in het algemeen beta Dg te h perken Ook is de bewenag oubtllgk dat aan de werklieden bet kiesrecht moet worden onthouden omdat zg bv tg erkatakingan heil zoeken in dwang ao bedreiging Dit is toch maar een kleine minderheid Tegenover die minachting welke zoo weinig vertrouwen io da toekomst van hst Ned volk verraadt meenen wg met reel meer recht te mogen volbooden zegt het blad dat de groote meerderheid van ons volk io al zgn rangen en standen zich met afkaer afwendt van de oproiende revolatiooatre demagogen en Uitmunt door zin voor vrgheid liefde voor bet vaderland eerbied voor bet gezag en groote verdraagzaamheid £ o dit rergete men vooral niet revolutionaire neigingen dwang PU bedreiging uitgeoefend om de weigeving in een bepaalde richting te drgveo zullen het best voorkomen en tot de kleioste afmetingen teruggebracht worden wanneer ieder langs weltelgken weg invloed op de wetgeving kan uitoefenen Het vaderlsnd hoopt dat de minister nog bgtgds zal io ien dat bg zich te rer naar reoht4 heeft latt n voeren en dat hg zg het dan ook met behoud van de positieve kenmerken alsnog zooveel mogelgk aau rechtvaardige weoichen t emoet zal komen Maar na al bet gebeurde is baar verwachting echter niet hoog geapaunen 8tat a 0 Keraal 2e Kahkr Zitting van Donderdag 28 November 1895 Volledigheidshalve melden wg nog dat onder de Woensdag door de Kamer oangeoomeu kleine ontwerpen ook behoorde de onteigening voor de verbetering van den waterweg tniscben den Use en da Ringvaart ao den Haarlemmermeerpotder Bg de voortgezette behandeling van het Per RoaeeI werd gisteren de discussie begonnen orer den kinderaftrek De heer Bahlmann verdedigde rgn aroeudemeiit om ruimer aftrek te geven vooral met het oog op den gedrukten middenstand als corapeDsatie voor de bedrij f sbelasting Tegen een verlies van 2 mUlioen voor de schatkist ziet hg niet op Als Katholiek wil bg eea et dia hnldigt het cbriatelgk beginsel weest rruobtbaar en vermenigvuldigt u De heer Uorgesius bestrfed het amendet ent omdat bet allen ook vermogenda ouders om vst en nadeelig i voor aroote onvermogende gezinnen Hg stelt met den heer Druoker voor de oelaitinggrens voor aftrulAJets te verhoogeu De heeren Harte en Veegws oodersteuodeD het amendement des hreren Bahlmann en adviseerden zelfs tot een perceutagererhooging tot 5 percent Na de psuze wordt besloten Dinsdag te 11 uur aan de Ktaatsbegrootiog te beginnen Daarna bestrgdt ds beer Van Dedem het amendement Bahlmann De minister van finsnciëo kan zich niet vereeuigen met het amend Bablmann omdat de lasten dan roornameiyk zouden neerkomen op de mindere k assen Het andere amend BorgBsinsDrucker kan hg niet overnemen maar dit is in den geest der wet Hg moet echter 4 ooraichtig ugo met het aanbevelen van rerminderingeu omdat er nog zooveel vooriteU ten tot vpriicbting van den drak in behandeling komen De heer Vun Delden deelt mede dat da omm van Kapp hut am Bahlmann ontraadten de besliaaiog over dat van Borgesius c s aan de Kamer o eilaat 10 87 De Kamer beeft teu slotte hst amendement van den beer Bahlmann op de artikelen 6 en i van het wetsontwerp tot t aieo ing der pursoneele belasting atrekkende P9Égzigin van liet in hst ontwerp gnbiildigd stelspl v vermiodaring van bat bedrag der briaeting naar de dria eerste grondalagen in verband met bat aantal inwonende kinderea an papillen met 68 tegen 29 stemmen verworpen Het amendement der beereo Borgesius en Drocker strekkende tnt wgzigiuit van verschillende rgfeni in de artikelen 6 cu 7 van bet ontwerp werd aangenomen met 88 tegen i stemmen Het amendement ran den heer De Has op artikel 6 strekkende om de vermindering nit te breiden tot andere dan de in het ontwerp geooemde leden van bet gezin werd met 51 tegen 40 stemmen verworpen De rechtbank te Berlgn hraft vonnis gewezen tegen een onbekende Het geldt de vervolging van een majestaitbeleedigend gedrnkt geschrift dat aau verscheidene hotzen waa bezorgd De vervaardigers of drukkers had men niet kunnen ontdekken De rechtbank beva inbeslagoea iag van de exemplaren en vernietiging ran Jk lettervormen aU men ze vinden kan De recbt iaok te Amsterdam heeft den beer Eman redacteur van de Opmerker beschuldigd van verduistering van gelden ten nadeele zyoer schoonzuster vrggesprokeo 12 Asn bet officieel verslag loopende tot October is het volgende ontleend Kleine beadan garen on en daa bewgs van haar aanwezen door het doen van enkele schoten op of nabg onze buitenste versterkingen zonder ons echter eenig nadeel te berokkenen Door het volk van Toekoe Djohan zijn drie acb ter laadge weren ontnomen aan en twee panglina s edood ran de kwaadwilligen Toekoe Ksdli Malikoel AHil hoeloebatang vsn Masdjid Raja keerde van de Westkust met 13 gezinnen uitmakende 62 personen welke vroeger waren uitgeweken weder naar bunna oude woonplaatsen in de oomiddetlgke nabgoeid van Kota Kadja terug Meerdere familiën znlleo volgen Door de slechte ontraagst den pretendent sultaii iu de Gigivnstreek ten deel gevallen had deze op raad zgner vertronwden bet plan vonr den toeht naar Kemab voorloopig op a geven Nabg Poeloe Doewa werden eenige bandelspranwen afkomstig van Laboeao Hadji door Toeankoa Abdoelmadjid neef van den pretendent aulUn beroofd Deze weixi hifri for gestraft door vernietiging van zgn vaartuig het Ik door Madura voor de monding ran dar Bakonhan ririer werd ntukgeschoten Oolr de door den voratelgkeo zeeroorer vermeesterde prauwen werden door dit oorlc sschip genomen en aan de eigenaars teruggegeven De weersgesteldheid kenmerkte zich door vesl regen vooral in het gebergte waardoor de rivieren zwollen en cbad e aanrichtten De gezondheidstoestand was over het algemeen ongnnstig Het gemiddelde ziektecfifer bedroeg 27 tegen 20 en dat van de bert heri 16 tegen 15 i edurende den vorigenverslagtijd Het aterftecgfer was lager De kashouder de Hennin de dief van de 2 raillioen is van Pargs naar Brussel verfoerd Gisterenochteud om kwart over vgvea stapte hg aau t Zuïderatetion uit en werd naar de gevangenis ran St Gillis gebracht De Hennin stond in intieme betrekking met een modiste maar hosrer de uitgaven U haren behoere aanleiding hebban gegeren tot xgn diefstal is oog niet uitgemaakt AulwduiC S n a 1 Als een bewgs hoe he ig Zondag de storm in het Kanaal was meldt men dat de middag boot van Dover naar Calais na verscheidsn rruchteloore pogingen om de haven rau Calais binnen te komsn terog moest en bare piBoatfiers weer ie Dover aan wal zette Code zeeloi herinneren zich niet dat zno iets ooit aene mailboot van den Dovar Calaiadiaaat órarkomen is Aao een sebqjven van den OKraapondaat van het Bat Hand is het volgende ontleend In een mgoer vorige brieven eehreaf ik reeds bet een ander omtrent het graf van wglaa den generaal Van Bam Het doet mg genoegen thans te kunaao mededeelao dat bet graf gg reed is oiet alleen doch dat het ook een goad stak werk is Het is 8 M lang en 3 M bra l zoodat allan d w z de luitenant Masqaetiar en 18 minderen er ook in rosten Hat wordt net onderhouden en de militairen doen dit allen zooder uitionderiog met genoegen want Van Ham waa 4 effliod bg ieder die bem kende Het nieuwe kampement op Kapitao vordert go d doch zal wel niet voor 1896 betrokken kunnen worden Ër is een artesisebe pat ga boord die goed zniver drinkwater geeft Van verzet tegen het gezag hoort man niets doch wel van roof en diefstal die hier volgens de adat streng worden gestraft Tot 23 deur kwamen te Vlaardingen 106 gevallen van roodvonk voor waarvan 3 met doodelgkeo afioop £ en teeken des tgds Een AmerikaauMb gentleman farmer heereboer had een paard en een rgwiel en aan dit laatste schonk hg de roorkear bg zgue wandelritjes Het paard bleef op stal en stierf hgna door gebrek aao beweging Om zooder van zgn dierbare biejole afstand te doen den raad ran den veaarts op te rolgeo nam hg een heldhaftig besluit lederen morgen maakt hg thans een tocht per fiets gnrolgd door zgn paard dat eerst san een leiband nu reeds uit eigen bew ingachter zgn stalen mededinger moedraafti Misechieo zal onze Amerikaan inzien dat bg op die manier zich noodeloos vermoeit en zal hg evenals een vernuftig Franacbman met zgn hond deed z n paard róór de machine s noan Gedoreode de wintermaanden zal er bg dekorpsen van bet leger eenmaal in de weekonderofBciereo die zich daartoe rrgwillig aanmelden door oflScicren van gezondheid onderricht worden gegeven in medische halp aandrenkelingen aan achgndooden door rergifttging met koleudamp of lichtgas bg enkelegeralleu van vergiftiging en bg eenigasios bstf langrgke bloedingen Ook zullen daarbg ba lsproken worden de gevallen waarin onbevoegden V zich van bat verleenen van hulp moatan ontVhonden Ook de officieren zullen deze lease kunnen bgwonen De nienwa mailboot Koaingin Regenlei der Maatacbappg Zeeland kwam gistermiddag te 2 uur te Vlitsingan terug van den proeftocht waarbg zg uitstekend beeft voldaan Zg liep op de hoAfi en terugreis over de 20 knoopen Met het aanbrengen van grootere wielplaukan aan de Koningin Wilbetminat ii men zoo goed als klaar zoodat binnen een paar dagen ook dit schip voor een nieuwen proettoeht gereed zal zgn Van een gisteren te Soheveningen binnengekomen schuit van den reeder M de Niet is lezerdagen door een iortzee over boord gealageoen verdronken de 17jarige matroos A Korrink zoon van den schipper Het vinden van het lijk ran den vermisten scholier A F Hoogsteden Gistvren in den roegen ochtend rak e op last van den hoofdcommissaris van politie te Rotterdam den heer W Voormolen de afdeeling reaberebe gawapaid met aen aantal dreggen onder leiding vaa een inspeotear van politie uil om alle slooten Relegen rondom de laodargeo tassehen den Binnenweg Kruiskade en oudUeirtflbaven af te dreggen in verband met de vermiaaing van dan 10 jarigen acbooljongen A F Hoogatedan Reeds omatraeks 10 uren in den voormiddag kwam hg den boofdeommisoaris bet bericht io dat het Igk vaa den knaap ontdekt was Door dan reeharcheur J H Harlamen werd het tgk Tan alle kleaderen ontdaan onder gras au graszoden verstopt gevonden op het laod aan dan Sehoooeobergerweg aan de buitanzgde ran het onlangs opgehoogde tnrein iu den Coolpoldsr De moordenaar dia het daar verborg beeft het kïud eerst hoogatwaarscbgolijk oabij ene sloot zpoals uit voetsporen in de nabgbeid daarvan viel op ta n erkao geworgd Onmiddellgk werd tiet parket hiermede in kennis gt teld en is de officier van jostitie met den hoofd com miaaaris naar de plaats gegaan mar bet Igkja werd gevonden om de plek wair de gruweldaad werd gepleegd op te ne men Na afloop dairran is bet Igk p r raderbrancard naar het Ziekenhuis overgebracht ten einde gerecbtelgk te worden geacboowd Keoe belooniuK 1000 is gesteld op de aoAwgzingen welke de aanbonding van den moordenaar zullen tengevolge hebben Het signalement van den rermoedelgkei dader is als volgt ruim 30 jarigen leeftyd niet groot ran güstalte hoogs schouders kort dik gezicht roode wangen dikke banden zachte stem donkere knevel en sik poaey haar gekleed met pilowbroek en vest ruige lange zwarte jas aao oen der monwen loigntornd en dooker laken pet met blauwen rand Van de kleederen vanden vermoorden knaap is niets gevonden Het Igk is naar wij rsrnsmen oog niet tot outbinding overgi gaan Als men van den Nieuwenbinuenweg langs den Schoons n berger weg naar den We tzeedgk gaat ligt aan den linkfrkant een pas opgeboogd terrein waardoor het zoogenaamde kleipad loopt Dat terrein wordt aan den eeneo kant begrensd door aen sloot aan den rand van die sloot zgn de sporen gevonden ran een worsteling Hier zal het kind dus g ood zgn Het Igk ia toen waarscbgnlgk orer bet opgehoogde land dwars tnsacfaeo verdord struikgewas been langs den knil waar de polderwerkers io hon keten sliepen naar de z g waterkuil gabraobt een terrein dat lager in gelegen Hier is het Igk gev nden tegen ds belling aooals boven vermeld onder zoden en gras begraven Behalve de polderjongens komt op dit terrein haaat nooit iemand eu vooral niet io den avond De gropdwerkers hebbeo niets gaaien of gehoord dat eenig spoor kan geven De man is waarechgnlgk op dezen afgezonderden weg gekomen langs het kleipad waar da rails van den zaodtrein liggen uitkomende op den Binnenwpg over een moeielgk begaant re stellage waar men slechts wankelend over een smalle plank kan komen waarop de rails rusten Oisterenmorgen omstreeks 10 uur bracht de poet aan bat hois der ouders van den knaip in de Qou ver nestraat een ongefran keerden brief waarvoor de moeder strafport betaalde Op het couvert waarom been een touwtje wai gebonden stond met onbeholpen band het adres geschreven Dien brief laten wg bier volgen Hoogsteden dat valt je niet erg meede dat je Zoon wef is maar ik het wniak genomen den 18 November s avons om 10 onr bg m dood hij Igd boifrafen op dat land bg die polditrhnisjes daar achter die laagten in dat vierkanten stok grond mit gras bedek verlengde binnenweg daar die laan met die aloot is ik ben ginteren nsnr Mookem vertroken £ a kom nog eens terug om wraak ten neemen mek jnlie ik ben een per soon die alleen staat en ben sjoak ik bet een laugen haariegen jas ik ben temelgk van lengte soms gaan ik Jjner Antwerpen snor en sik is weg met geel engels broek het ik sjaak dat je hem vind Om acht uur was ik met hem Hoagscbevfer on 7vrn nar ook nogg om olliekoekken te Iput knopen volt zgn galgmaal tot julie als ik biet koom uit van mooken denk dan om je dogiar van 11 jaar Nn dag schobei t Haldan Mookem Amsterdam Op bei adres Hoocbsteden Qovernestraat postmark 28 Nov 95 11 12 V Da brief was met potlood geacbreven en de enveloppe nngefrankeerd en niet gesloten in een bos gedaan Oroot is de deelneming die de ouders van het ongelokkige kind ondervinden Zoodra bet bericht van de misdaad bekend werd verzamelden zich vela groepje nieuwsgierigen en belangstellenden voor het buisje van Hoogsteden De ramen zgn er met witte lakens gesloten I olitie houdt de raenschen op een afstand Den geheelen dag dan ziet men er recfaerchenra en politie agsnten binnengaan Familieladen van de ongelokkige onden gaan diep bedroefd in en uit Naar wg vernemen artrokkea gisteren eaoige ervaren politiabeambten naar het hoitva en binneoland tot bet doen van nasporiageu naar dan vermoedelgkeo moordenaar Wg vernemen dat bij oudersoek gebleken is dat de brief dien de oudars van den vermoorden knaap hebben ontvangen daar ter stede in een der bassen moet geworpen zgn vóór bet oogenbhk dat het Igk gerondan word Het tgdatip waarop de brief door de post bg de ooders bezorgd werd zou volgens bet medegedeelde omstreeVs 10 unr geweest zgn Dit is blgktHwr onjuist daar de brieftussehen 11 eu 12 uur pas op het postkantoor werd afgestempeld Hulteolaodsch Overzicht In de Italiaaa ch Kamer werden iuterp llatiên gehoud n over de biunenlaudiche en de buiteolandflcbe politiek Crispi verzekerde dat hg de grootst mogelyke kalmte zat bewaren ondanks de heftig beid waarmede men bem aanvalt Hg trad in fea betoog tot reebttaiirdrging der ontbinding van rersebeidene republikeinscbe of sriciafistische vereen gingen De verlsdeo jaar aangenomen wetten zgn door de feiten gerechtvaardigd Hel socialisme is op ééns Igu ta stellen m t de anarchie van de linkerzijde wordt de minister io de rede gevallen Crispi ontkent de feiten die van de triboue te borda zgn gebracht in rake Domiale Fixe Hg zegt de indiening tne vau een roorstfl strekkend om de bt oelde wetgeving te verbeteren en driugt aao op betere middelen ter verzekering van d openbare veilighaid Hjj loochoDt de hem ten laste gel gde legenstrgdigheden in de palitiek ten aanzien der gfYstulgkbeid Hy heeft uidirtgd eene bepaling der waarborgen wet bestreden maar thans moet zg gebaodtiattfd en nageleefil worden want anders zonden er waoordelgkhedeu komen Het Valicaan dat deu schgn aanneemt die wet niet ta aanvaardeit zou van sulk eene zwakheid gebruik maken en prot steereo als men de wet schond Het Vaticnao is zeer machtig dank zg de rrgbeid die wg bet laten dank zij zgne organisatie en dank zg de beweging ten rgnen gunstd die er thans in de wereld valt waar te nemen Crispi vorgde er bg vroeger aau het Vaticaan verkocht te hebben de waarborgen wnt aan to ni men omdat zg de vrgbeid van deu stnat bewaart waarrsn de Pauaelgke Stoel niet ten eeoenmale aManil kon dneu Het weder ontwaken van de katholieke actie moet bezorgd heid doen ge oren worden roor de toekomati van de mensctaelgken vooruitgang Uen moet daarin voorzien door een wgse wetgeviuK en door eeudracht te doen beorscben en eenstemmigheid onder de geheele liberale partij Crispi Ke ooft niet dat nr eene atznnderlgke wet noodig ia om de rrgeeriug bevoegd te doen zgn het eens verleende exequaeor te herroepen teeke nen van goedkeuring Sprekende over de buiteulandicbe politiek deelde Crispi mede dat Italië eene vloot gezondep heeli naar bet Oosten maar daarbg de dienaar is van niemand De zes mogendbeden zgn het onderling eens bg het werk des vredes en der beschaviug Un kaa zeker zgn dat de vrede niet verstoord zal worden en mocht dit oogelukkiglgk wèl het geval zgn dan zonden de oude dwalingen ntet herhaald worden onze de Italiaansche rechten zonden worden beschermd eu gehandhaafd toejuichiugeo Nadat Cris i gesproken had gaf de minister ac bni enlandsche zaken in antwoord op e oe interpellatie eene uitvoerige uiteenzetting van da koloniale politiek Hg reehtraardigde de expeditie van Baratiers tegen Ras ManKascira Tigre zcide hg ia thans iogalgfd bg onze kolonie in £ rytbre waarvan de territoriale ontwikkeling nu voldoende ts Niumaod kan tuaschenbeiden komsn tusscben koning Menelik en ons Dat vraagstuk zal te bekwamer tgd geregeld worden De minister eindigde met te verzekeren dit Italië van nu af aan eene stelselmatige koloniale politiek voert wolke zich ontwikkelen cal zonder de kostbare on deruemiugeu van vroeger eu zouder a wgking van de inzichten van de Kamer en het land Toen na den val van bet kabinet Ribot aan den heer Bourgeois de vorming van een ministerie werd opgedragen vernam men al spoedig dat de minister van buiteolandache zaken de heer Hanotauz ge n deel van het nieuwe kabinet zon uitmaken omdat tuaschen hem en den heer Bourgeois veracbil van meeoing bostond oier bet troctaat mat Madagascar De expeditie commaodant generaal Duobesne wa1i door de regaering belast met het voeren van onderhandelingen op den grondalag van een out werp tractaat waarin bat beginsel van indirecte beerschappg werd nitgéwerkt De radicalen badden zich steeds voorstanders getoond van rechulreeksch beheer van annexatie Kn toen het kabioetBoar geois optrad zonder den beer Hanotanx mraude iedereen dat nn bet trsctaat geheel zou worden gewgzigd en bet beginsel van annexatie ingevoerd In een gesprek met een versli jgever had d heer Bourgeois echter op zeer kalmen toon over het ootwerp traetaat gesproken De re geering nilde het ontwerp niet zoodauig wgzigeo dat bet oaoleiding zon koouea geren tol niaowe moeilgaheden Integrudeel de strekking van het gealoten verdrag zou beboudan blijven al werden ook op enkele punten veranderingen aangebracht ot voori at ild Maar waarom bebirld dau de beer Hanotanx niet de portefeuille van boitenlandsche zak an Omdat hg liever un bomme de partiv dan een sbomme de la patriec wilde zgn zetde da heer Bourgeois Bg de behandeling der interpellatie in de Fransche kamer bleek thans voldoende dat de regaering niet wil annexeeieo doch all an bet beginsel van bet protectoraat zoo wil lormuleereo dat dtt geen aaoleidiog kan geven tot pieuwe conflicten In een breedvuerigf uiteenzetting deelde de heer Bertheiot dit mede Daarop volgden d interpellatten over de ezpxditie en de voorbt raiding daartoe Verschillende sprekers zetten uite u dat fouten daarbg waren begaan die een nuodtottigen invloed hadden bunuen hebhen De beer Cavaignao erkende dat de expeditie onvoldoende was voorhi reid doch tevons waarschuwde bij de Kamer om geen zondebokken te zoeken Te mof r daar door d voor gesirlde rei eling der kolonia e strgimacht voortaan dergetgku fouten aullen worden vermeden De Kamer stelde do fegeering n den hse Cavaignac in het gelgk Eleu voorstel van Jaorèi oui een commissie van enqnétti m heni emen naar du wgz waarop de eX editie was vooibeieid werd door Bourgeuis bestreden en dnor da Kamer met 409 gun 112 iiemmen verworpen Een moii om de verklaringen der regeeriug goe i te keuren en hatezpedi iekorps geluk te ensohen inet den afloop a den veldoooht w rd door de regeering aan vaard en aangenomen met 426 te en 54 st m nien En ten slotte verwierp de Kamer met bgna even groote meerderheid nen voorst I van Paschal jrunsset om de vorige ministers in staat van be cbuldigiug te stellen De Frau cte regeeriug kau tevreden rgn met de resuttaten die xg in ei n moeilgke omstandiKheid en ia een woelige Kamerzitting heeft behaald DePorte beeft nog geen bedissing genomen in zake bet verzoek door de Kuropee cbe mogendheden ingediend dat de tuiten ao firman uitvuardige waarbg aan elk der toongeveode Ëaropeusebe regeeringen vartof wnrdl gegevtin tot het zenden van een oorlogsschip door de Dardauetlen Tot dusver hebbeu de mogendheden het reobt om ipeu wachtschip in de zee van Marmara te atationoeren Nu aveowal met hfft oog op de ongeregeldbedao die onlangs t Konstantioopel zgn voorgeval wordt het wenscbelgk geacht dat nog eenige oorlogaspbepea der Éiiropeasotie staten zich voor KonNtiuilinope vertoonen De soltan aohteendergelgke eoaeatsie zeer gevaartgk en vreest dat de bswegiog der Armeniërs veld znl winnen zoo dra deze Kiiropeesobe oorlogsschepen in df fee van Marmora komen Vandaar dat de sultan nog stdeds aarzelt het besluit te nemen bet welk door de mogendheden wordt verlangd vooral omdut naar beweerd wo dt alia regeeriogfln bet hierover nog niet eeni zgn Overigens blgft de kana gunstig dat de sensgetindheid tuaschen de groote mogendbaden wat den toeatand iu Tnrkge betreft sal worden gehandhaafd In het Oostenrgkache buit van Algeraardigdan is de anti Semieten qunestie weer ter sprake gekomen De zitting was mr rumoerig Ldeger n zgn partggenoot Hcbneidnr voerden bet hoogste woord en lieten zich you heftiif nit dat zg herhaatdelgk door den voorzitter tot de orde moesten worden gerofpi o Beide anti setuietische leiders verlangilen ophelder in ge r over het bakende beslait der regeering om het garnizoen onder de wapenen te roepen op den dag waarop de verkiezing van een burgemee ter pUata had De antisemieten verlangden dat eene parlementaire commi sifl zou worden benoemd ten eiude uit te maken of de r eeriog bg deze quaestie biar bevoegdheid beeft overtreden Ora f Badeoi de minister presi tent wilde riatunrigk niets weten van een dergetgk onderzoek en werd gasteand door de Duitse liberalen en ds Poloo di oog uteeds de meerderheid in bat Huis ran Afgevaardigden bt sitten Drrhalre werd bet voorstal der anti wmieteo verworpen Tot nu beeft gruaf Badeni bg zgn strgd tegen de anti semieten dos nog de overhand bebunden Toch is de miuisler president oog niet out alleen van de gevolgen welke de niet bekrach tiging v C egers benoeming kan hebbem want de aoii semieCen blgren bg bun voornemen opi deu atrgd tot het uiterste voort te zetten D r geering van bat Zwitserseba kanton ZOricb heeft een zeer strenge Zoudogswet ontworpen Daarin wordt bepaald dat op de vol gsnde dagen alle winkels b b Ive apotheken en bakkerswiokels en alle publieke rermaketgkheden gedurande de vier en tv intig oren gesloten moeten rgn Nieuwjaar Diiekooingan Paasch Zondttg PinksterZondag HemelvaarUdag dea Bo ids biddag 3acramantid ig Maria hemelvaart Allerheiligen Kerstmis en Int Patnionsfaaet De kofBehoiaea babaira het statiflua restaurant en d hoiela mof cn op dia dagen earoods 5 nnr ges otan sgn Op de ovwriga Zonen fffStdagan no ten ii kea mmasgnen en nitstalkaaten ercnals de knfiebniseu g slotan zgc gedureed den ocbteudgoibdi nat ook op anders uren nader door de rrgeeriug op verzoek van kerkelgka autoriteiten te bvpaUn Brsndweervereaoigiagan gjmnastiak en scbietvcraenigingen mt n op de geooi nde elf da en in het grbeel niet oefenen op d andere Zon en fee tdanen uiat van 8 tot 11 uer s morgens Voor het rondbrengeu van melk vrnahten en op bet platteland van hooi is op dia dageu een spaciala vergunninfc noodig randen h ofrNteogeestalghe t r plaatse of au dan boi roeeatar S I ar 8fi8f a WaMilaeS f8 i8 nsmmmit L van OS Al Klo wnK 73 GOUDA Iteurn vsm linslordaui 88 NOVEUBKR 8l i V 118 ♦ Vnr hra ilotko n NIDIIUIID Can N d W 3 l l dito ilim dito a dito dito dito 8 HoKOii Obl Goodl 88185 4 iTiLK loiohriJMng UIMl 5 UoiTiM Obl in papiKr 1851 5 108 IV 710 880 lOiV lOO 800 181 V 100 140 8 8ÖV ♦ 188 150 1011 ♦ mf 1001 104 14 ia m 8 101 IJ 107 1081 41 68 14 888 185 u lO V 101 dito io tilf r HAt O PoRTVQAL Oblii n t ooupofl 1 dito tirlt t 8 aiiil illD Ubl BioswI 1881 4 dilatiMon 1880 4 ditob Kolhi 1888 4 ditab jllap l88ll 80 4 ditoinicoud Iwn lfi58 li dito dito dito 1 84 5 dr KJl Ptrpol Hkuld 1881 4 TguiiJ O pr Cou Imo 1 0 4 M IWIil0 l ri ü Oao iMoiuK riatJ UwKn n t obl IBÜI 5 I Mluon UU Huit gch 18 VIKKCIU Obl t oobap 1581 VNni uill 0Ui i tiinl l5 8 aomiiiui ate 1 iMD u 4 a NlD N fr Hudoln und n nindto Tib Uu lUïntni U ii MutHlt ppy dito Arnli iijrpothtwkli p ndbr 4 UuIL UtJ dir Vontanl und lOr lIjriMlbwikh p ydbr 8i NwlorLndKih b ok uod 140 r N l H odalniu 11 dito N W k P O Hyp b p odbr l Rolt Hjrpotbiekb puidbr 8 Vu Mjrpotbaakb dito 8 i UOITSKI Ooit lloDK buik Mnd Kuil Hjrpotkeakb Dk pandb 4 i AMCMKi Kquit hypoth paodb 5 Mai L i Pr Liao o rt Slu Holl U 8poar Uij uiul Mg tol bol f St apir Mnd SfL ïnd Spoorwoftm und Nad Zuid Afrik 8pm Mud 8 dito dito dito lam dito 5 lTU l 8poanil 1887 8 A Cobl 8 58 Zuid Itai ap iiiU A H obi 8 I OLBN Warwhau Wwiihd aand 4 HciL r Ruia 8p M obl 4 81 Baltiioha dito aaiid Paatii dito aand i IwaDK Ilombr dito aaod 5 100 Konk Cb Aaow Sp kap obl 4 dito dito oblif 4 nmili Cnl Pao 8p Mtiobl Ukio k North W pr 0 r aand dito dito Win 81 Prtar obl 7 Denror k Rio Gr 8pm oart r a ilUnoia Centnil obl io K ud 4 LouU k Na li UI Cort aud Hoiieo N Bpw Mg lilisp o l 18 InV 8V 4ÏV HiM Kanaaa r 4 pot prof aand N TorkOnlanok W l aand dito Pnnoa Jbio oblifi 8 Onwoa Calif 1 brp in oud il St Paul Hino k lilaait obl 7 I ll Pao Hoofdliin obliR dito dito Line M 1 byp O 5 C aiI4DL Cao Soutb C rt r aand 7lll C Rail k Nar l b d 0 0 Amitard Omnlbni Ml aaod Rottord TramweK Maata aand MiD Stad Am tordam Mod 8 gtad Rollardam aaod 8 Rlisil Stail Ant erp mlll87 8 9lad BroiKil 18i 8 ï l 11 188V 18 li8V iloaa Tboiat R ftulli OoKlIaoh 4 OoaTin StaaUiwning 18 0 5 K K Ooat B Cr 1880 8 SpallJl 8tad Mail rid 8 1888 NiD V r Bm Hyp SpobI oart kDV£RT£NTI£lV V Oa bmilia DU IILH bttaigt bg ilau hur oprechtaii dnuk roor de vele bewyun Ten deelDemiog by bet oreriydeo Tan haar gelialde Zuater MejulTrouw J U 8 DÜTILH Oouda 29 Norember im