Goudsche Courant, maandag 2 december 1895

INo 6820 34ste Jaargang Maandag 2 December J805 mmim mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Cdurant geschiedt dagel ks met uitEondering van Zon en Feestdagen De prijs jier drie maanden is 1 25 franco pfer post 1 70 Ahonderlyke Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatat vMi 1 5 wgels i 60 Centen iedere regel Bie r 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte v Inzending van Advertentien tot 1 uur des midd KaKT üoathaTaa UITNOODIGING aaa n ieder om niet alleen de pecialc St Nicolaas Étalage te koraeo bexicbÜgen doch tevena eena nen proef te nemen watwy tot Bterk concurreerenile pr0s leveren up het gebied Tsn Sigaren Siganlten en ypen LAsai iimm DENKT OM HET BUWIELÜ BS J imii UESTirU ZOON reracban au AFSTANDWiJZËK voor bet rerroer lan UI i n VIIACH ICOhDEttEN en roor bet gebruik der K1U MKTKRBOEKJEH f o louda naar de nvenge 8t tiona Tan de Maataobappij tot Exploitatie der 8taat poorwegen en Nederlandsohe en trsalaponrweg Prijs ƒ 10 A ITortier Gouwe C 5 SPECIALITEIT iji llelnekKirs eii Haantjes Ricrcii Echt Engelacb en Vollenhovene EIXTK A STOUT jl Allernege beltroond metKereDiptoma s Goudentn ZiWerin Medaille benoïena KereDiploma Uouden Medaille en Cer titoate of Award of the World s Hygienic Erpoaition Chicago 1898 i het Vtereldboroenid Hriiiveii llorsl lloiiiij Exiracl MELIANTHE UIT 0 Machinale Fabriek ÜE HONIOBLOBM TAN II van Schaik o geTeatigd te n Oriivenhdfl üe u middel is ot kan worden uit eToiiden welke de Meliantbe oTertrelt hel i ONHKRKOEPELIJK bet beste middel ter wereld hetgeen de iele e i Terachilleudu bekroningen getuigt Het Tanaoht on geneest O NJU l K L IJ A de strengste hoest n leiouderde borstkwalen Uadelijk na bet gebrmk der MELIANTHE doet lich de weldadige iuTloed galden Het grooto debiet en de Iele attïsteu aan de Mt LIANTflE be we en ün de oTertuiging dat hare uitnemende en geneiPude eigenschappen op prfls worden gesteld De MELIANTHE is lerpakt in flacons Tan f ota 70 ets en ƒ 1 met ge bruikB anwiir ing Toomeu ran ons ffsn delsmerk gedeponeerd a d llochtbank e tiravmhaye Verkrijgbaar bö F H A WOLKK Drogist Markt i oui i B H IA MHiD Veerstal Ö 12 te louda K BÜUMAN Moordrtchl J C RATEL A ND iJot B V WIJK Ouitwn r M n ooow KOMMhl llKI SilKIMVI I VI KU 11 mi TIIm Hl NWSSl MIPl Agentuur bji de Kirma Vod BOS Ml l ie imiila ouila Snelperadruk van A llalk JS üts H mriis MMM J jTéln l l i M rk gélkdehiUlll t Ttnl ri Titnoodiging tot deelneming in Ie Ransen u loor lis ileii U l ll ml utr irlmn lc Kr ot icIfltoUtrij WSMriii zt Vft 10 Milliocn m 720 Mark Ki w oiKH ii inoi U ii t ril i Du pry fii VHii ilrE j hk1 voonleel blwlyi lf l illiilur hl oljirni lm pliin iMhls 112 0 1 1 Itil li buvnt ijo ilo olKmiile I hoos t prijs i im lilusol 500 000 Mark l rcmii v ii i0n 000 VI I prij i 2 0 000M prij il 00 OOO M pnijmi k 7 5 000 M 1 pnjs II1 pnji ill prijii a prijs a prijsun aI prijn 1 irij ii 1 prij L TiH en Monleli + H pnjssii i üllOO M lOOprijiBiis 3000 M m pr j i i 8000 M SaaprlJMii 10I 0 M 70 000 M 06 000 M 60 000 M 6 000 M SO 110 M tn 000 M 20 11 10 M 10 Mill M ilmii lil eiasïe fii ii l it in 7 klal 18Ï5 prijwini 400 M 20 priJMu i too M ISSprgi ik 200 160 M i80 0 prijujiiii lü M ÏIIIIO TMSprijj 1 89 42 20 M lotssl 68 JOO priJMii Sun nili eluot llii lloofilprij u i il l kl l ilr i Mink 50 000 sUjKl in il o kl lm 55 000 M lo lo lot 110 000 M in ilii 4r lül 5 000 M in du 5e lol 70 000 M in ilc e lul 7 000 M Ill do 7o tol 800 000 M en mei d preDiio ran 300 000 M event tot 500 001 Mark Voor ilu eorslö prystrnkkiiiK 1 ofticitisl is TABlgUStfU kost osn Kolifsl oriKiticel lot slcclits intd 3 50 non lislf orii iuool lol slfolils iulil I 75 ee kwart oriftmeel lot slrelits util 0 90 loil Tij ileclneinor iii ilf l t nj ontranut ongo r sil onmidilullgk na ilo plnals Kuhail li bliendo trukkiii In olflcicele trekkiimlgsl TrekkioKspIsn voorzien su liet Wapen ïIiu ili ii 8t l die de prijs van ilo loten en ile verileoling v a ili prijaeii over do 7 klsswii iiiiugoofl vsrzenil ik op aanvnigo gratis Do uitlietahng üii vomoniling van do prgzou Oiolilcilt iloor mü direct on prompt anii do lunors liii oniliT ilo trongsle golioimhüuiling M ledere bestollillg kal men oenvooilig l w tor poslwissel opgeven Mon wonde lioh dus root do aanvraag om loozeiiiling an loten voo ilo spoedig plaaii hibbfnilo trekking sou posrtig mogelijk ot uiterlijk tot f S Ueeember e h met vertfouwon tol Joseph lli cUsclier ItHiiVier o Wmulkiiutoor iii HAMBÜUfi l uiiBc ilHini 6000 Stuks itit dt fftllicle mailt eeiier der ritt buiiiMtlaniiBcli fabrieken over gcii inip i lo ogen am de Leger Paarden Dekens iiiKfU n lep i Ie Bpotpnja v ii fl 275 r Btuk wi nl h uitverkocht Oaz dikke ojiiNJtUra doken zijn tot arm ale eea jiela ca nu X I 0 ctn groot dui hel t liwle fiaiu tii dekkend met wul opfifnaatil i ii b eettn Htrcopeti voorl 4 cn kleine pftrtl wittewnilene Slaap Dekens uiot H0 Hf I m wfgoim loer kli me xlpoht door viiklui bemerklmin fouten iii liet weefiel ftuiijjebodeii itd fl 3 50 perituk KoHtvii amlen ii t dulibi lo MT DnldeHll MeM tirevtii licMallInfVB ordeii MM Un do M oira d Xrekt leKen loest ndlnu an kM betli tir nf omlnr rcmtioiin pruvipt ult tpvoeul B HnrwItB Icht Cioou Staat 81 ieen k Grijs Haar meer Kisoht op d D halatandep fluconi DE NIEUWE LONDON doet de gryre baren binnen nkele dagen Terdwönen maakt het haar glanzend u lacht belet het uitralleu en neemt de pelletjes Tan het hootd Z nifon Verkrijgbaar infUconsTan l 50Jt tO Hlt ba I A C 4 ÏVS labr de Papiermolen te Woar n V Hst beste onschadclyksla sa S cn vooral dames en KmderschotnwtA lade Appretuur v n miller il O arila Bealll Slr 14 Men lellnoad sWltt op naam en fabrieksmerk varkrvllasr kv Heerts Wiekellir 1 ifceesviirt aalaalarMa iHlfLVÜVe su welty iir aars saa ÊUk kkelTksie poeumldael voor Hsaraa A TTE1 TIE jgeo HKER vraa t met December te Gouda gelegen beid Toor KD5T EN INW0N1N3 en tot het fifutffen iffin KatUoov Adres franco aan het Bureau tao dit Blail onder No 2398 Frijstrekking 12 December 5 10 000 Mark nis hoofdprijs ID lift elukkiKBt eva biedt ile liiuuffstf tronte Je dverlotiB ï die door de llooge KeKeerinK van Hamburg go dgek0uril rn gewaarborgd U De voorriöelige iurichting an het nieuweptaa bestaat aariti dat in den loop van aleolittweinigr maanden in 7 Verlotingen va 112 000 loten Q t ifOO priJKen bedrngende 10 81 720 Mark ter V dledi bosliBsiug zullen komen daaron dor Eijn kapitalo prijiwn van evontueel 500 000 Msrk bij uilrieraendlioid üchte i prüi il M 300 100 ï M 200 000 iiM 100 000 1 prijt I prijfl 75 000 70 00 66 000 fiO OOO 55 000 60 00 1 40 000 3 prijt i M 1 prys H M I priji l pryi prgs prijien 1 priji M hM aM M t pnJMn a M 20 000 21 prijien ÜM 10 000 ♦ 6pnJMniiM 5 000 lOB prijzen ÜM 3 000 22 prijMnHM 2 000 at pr enaM t 000 ISiKpryzenaM 400 380BOpnjz ÜM l55 ISSyOpr aM 300 300 U0 1 4 100 C8 9 42 20 De prijstrekkiDgun rijii volgen plan van HmbEswego vastgesteld Voor lie naustaande eer to prijalrekkinc dewr Kroote door deu Slant gewaarborgdo Ifildvertoting kuFl I geheel orig lot tleohta Mark 6 of S O l half 3 1 1 76 l kwart iVi ÖO togen inzending an het bedrag in banfcpapier of per poitwiflBul Ailo commiBsieB worden onniiddellyk met de grootita zorgvuldigheid uitgevoerd en ifder speler oiitvniigt van ons de rnet hH wapen van den Staat voorziene Jrigiueele liO u Eulf in handen Bij ipdira bpstellmg wordt het veroisehte üflioieele plan waaruil de verdwding dor prijzen op dü vpriohilletide ktassen i i ook de betreffende inloggelden te virnemen ii gratis bygflvoogd en zondei wy aan onse Begunstifters oniiangtvraagd n elke trekking de officieels lijiten Ue uitbetaling der pf zeo irrsohiedt steeda prompt onder waarborg vs don Staat en kan door directr loeicndinK of ook nnar verkiezing der BeUnRbebbendun in alle grootore plaatsen van Nttilerland bewerkstelligd wordtin Om debiet ii ileeds door het geluk bfgnnaligd en onder vele andero aanzienlijko pryzen liflbbeii wij meercnalen volgens oHioiflole bewijlan do eerste lloofdpryzen verkregen on on o liegunaiiiiors 7dlf mtbelnald o ii Mark 250 000 100 000 8 000 1 1 00 40 00 enz lltd IS ti3 voorzien lUt big deise op d u heohtsten grondsla gevcstigdu ouidtirnetning v n allo kanten op ei uo zoor werkzAine deeliioming bppiittld kan worden Kerekcml en vortuekon derhalve om alle ooininiisies te kunnrii uitvoeren 4le bestelling n zoo spoedig mo elgk lu i lk gHviil voitr dun 12 DBCBMbRH e A to doüi i koiDcn KAl FMANN SIM Uaitkiont vn field wisBolaars lu HAMBURG P 9 Hiormedö daiikon wij voor hot v rtrouw inons tot Uiertoe gesohonkou un daar wij bijhtt begin di r nifuwo verloting ter deelnoming iiititerren zullen wy ook vurtr hotvervolg beraoi iil zyn door een stipte onnefle bodieniusit de tevrodenhild van nnzog erde Hegunsligera te verwerven FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Ghetuiscbr Wasscberij TAM H OPPE IIIüliHEIt I Kruiëkaie Rotterdam Gebreseteerd door i M den nihg der Belgen Hoofddep t Toor GOUDA de Heer VAN t S Z ypaoialiteit TOor het atoomen en Terren Tana li Heerenen Damesgarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting rbor het atoomjn Tan pluohe mantels Teeren bont enz Gordynen tafelkleeden enx worden naar d nieuwste en laatste methode gcTerld Alle goederen hetsy gestoomd of ireverfd worden Uischadelyk Toor de geiondfaeid en Tplgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zjjn de pryien 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw alleTerbaar in 3 dagen to Teraen goederea in eene wee FDIKE CODE f SCHlEDAMMEH GENEVEE Merkt NIGHTCAP Verkrijgbur bij PEETEBS Jz A I1 bewija van echtheid i cachet en kurk steedi oo zien van den naam Aer Firma P HOPPE am t w m emm 2 Cl per slak bü LOÏÏIS BISSCHOP Dubbele Buurt Stollwerck sche Borstbonbons ge briceerd na Tuomcbrift Yia den kon nniTersiteits Prol Oehm Ho ad Dr Harieil Bonn hebbm sedert 50 Jaren als Terzachtend middel tegen hoesten beeecbheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen By spoedige afwisseling ran warme en koude lucht is t bijzonder aanbevelen wardig een bonbon te gebroiken V erpakking Qeele palges i 25 oent Alom verkrijgbaar Een ware Schat Töbr de ongelukkige slachtoffers der ïlelfbeTlekking Onanie en geheime uitapattingen ia bet beroemde werk rw Dr Retau s £ elfbewarl g Cognac fin Btis f 1 40 e Lttai Sa OOaHAO VtW BO ▼ an da iMiM AaeaynM 1 wordt aalaTsa la rsaeaaal de ba m s a is iaasahsn Taa 6 Iiltar Inkond Toosataa Tu kal astaat Tan Sr F T yASBAMSL aoOB na iii a r uo Twtatitbaai Ml WANKÜM I uut lid anhalasta rASBAK w MELK Erma Wad B U4 eouiia HoUandsche aitgare met 27 alb Prgs 2 gulden Ieder die aan de Tersclwikkeiyke gerolgen Tan deze ondeo lydt pioet bet lezen de oprechte leenng die bet geeft redt iaariyks duizend van een zekeren dobd Te Terkrggen bj hetVerlags Magaiin to Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending Tam bet bedrag ook in postzegels en in eiken boek ka jlll in Holland BIimENLAND GOl DA aO NoremW 1895 Ook d hear A tad UelleMOodt heeft ter geltgeoheid Tftn het St Nieolftufeeit aeoe special éulage gemaakt wat troawaoi ieder jaar btj a roorganger reoeeoi plaata bad welke de faezicbtigiog waard U De tweede leeeavood der rereeoïgiog WiDterlesiageD te Berg Ambaobt was Donderdag caer drnk bwzocbt Da ipreekbeart werd dan ook waargeaoMeo door den heer H A Westbroek Tan t Beiersohe Op zgoe bekende meesterlgke wyze droeg hg de oovelle De oade dmiraal eo lijne omgeviogc van den beer A Wsrameas Baaiog voor Eea welTerdiend applaui riel bem ten deel Na de peuxe werden door den spreker in dea Toorlitter nog eeoïge bgdragen gefeverd De eeritrolgeode leesfaeort zal Terrold worden door den beer Diemant van Schoonboren Ia de WoeaadagaTODfl te Berkeowoede geboodea Nntiver oring trad ale preker op de beer D Oskam van Berg Ambaeht Als lezing droeg by op boeiende wgie TOor Ëen bezoek ïo bet moseum Wiersc door Laarillard iti de iiiootate aandaobt wurd d HMriMi door bat talrjjk opgekomen getalleden gevolgd Na de pause werden n bgdri en geleverd door den spreker en de heeren Jaes Van Baren en J de Visser Ia plaats van den beer B J F Hegmanis tot direptear der Nnts epaarbank te Haaitrecht benoemd de beer J Koeman notaris nldaer Dondardagavoad hield het leesgesalsebap te Reeawgk gne tweede bgeenkomst ia dit seitoea Voor bet gezelschap trad als spreker op de beer A Gondswaard boofd der school aldaar afd Sluipwgk met eene Mhots getiteld Baar tactiek van mevronw Van Hai elt Willemi Fides Na de lezing volgden Bog eeoige bijdragen waarop de voorzitter onder dankzegging aan heeren sprekers sloot I Id de vergadering van de aideeliog Stolwgk vaa dan Nader Protestaatenbood trad Dinsdag U ab spreker ep Ds L A van Langeraad van Lekkarkerk Vóór de pause sobetste hg xgn hoorders een der edelste figuren nit dea tacht arigen oorlog den vriend van Willem van Oranje Marnix van St Ald onde den FEViLLETOM Het Adelaarsnest MlJoheerl als g eer hier komt uidedcoude Caut terwQt i j m door deo donkeren ganff voorgioS It gij de ebrste gast zya dien ir lindsjareu by ons getiea hjabbeD pe oude Cszot was eene opgeruimde ea aeapaeht vrouw die steeds eene oprechte Terkooofatheid en toegeosgeubeid aan de bijiia gebeel oitfefltorveDe familie de I Héris toegedragen had eo du aog geheel voor de laatste spniit daarvao de eenx ne wtfezs leefde Gek ja vervolgde zy waar zouden y ook gastee vandaan krygon f Diegene welke oiy aaage naam zoaden zyu zouden slecht getelsobdp vqpr ïlorella syu eu dia welke haar moeaieo bezoekeo koqpen niet Ik herianer mg nog ileu tyd nijnheeri waarin de saDdbnlgkiten uit alle departemauten bly waren op eeae uiinoodiging van eea de l Héris hier te mogen komen maar sedert zgn er geslachten voorbüegawi ea goud en laoderijeo inigelyks verdwe £ en ali mdn niet meer kan onthalen dan belMBhrtn de vro ere gasten Eiob ook tiet meer on a Rersrndeo gsstheer Dat b hier io de Pyreneeën even goed waar als ia de gehsele overige wereld Als dit mei e ia het bezit v a den vroel rea ghms sr fiunilie de l U was dan zou zy uitnéthendeo Cbriateo den voorstander der echt Proteslantsobe beginselen Na de pauze werd behandeld Het ontstaan vau onzen psalmbundel Uit de vroeger gebruikte Soiiterliedekens die op bekende met eén gezongen werden zagen we langramerband onte bergmde fualmeu ontstaan Nadat de spreker bg monde van den secretaria dea daak der vergadering had ontvangen voor al de moeite en lorgeo aao zgn arbeid besteed en vG or hetgeen wg er uit mochxen leeren aam bjj zelf het woord om afscheid te uemeo als voorzitter der afdeeliog welke betrekking hg ook i a zgn vertrek naar Lekberkerk wsi biyven bekteedeo Nadat bg de beste wenschen bad geuit voor den bloei der afdeeliag wiet voorzitter hg gedurende acht jaren geweest wan srd da bijeenkomst gesloten De heer A Borsje Jz milicien korporael by het 2e reg vesting artillerie 7e komp te Utrecht is benoemd tot ooderwijier aan de openbare scaoot te Nootdorp Uit Asrlai erveen wordt gemeld De ccblgen 00te ran den hoofd on der wgzerder bgzonderf obriatelüke school op bet dorpalhier is gleleren nacht waar cbynlük metmedeneming vap eoo trommeltje met effecten Twdwenen lÉM ii mi ti i rt w iMr we n i ait gehuwd ia ook gisteren nacht vertrokken raen vermoedt alzoo dat zg ia elkanders gezelechap zich naar baiteaslaads zullen hegeven Men meldt aan de Avoodpostc uit Dea Bosch Alt een merkwaardig feit kan worden medegedeeld dat de heer A B van der Steea wethouder alhier volgens diens eigen verklaring in de jongste openbare raadszitting gedaan alhoewel volle 70 jaar ood nog nooit obo bWl beeft geoomea Deze verklaring moest dieoeo om het ounoodige ran de oprichting eener gemeentelgke bad en zweminrichting ia het licht te stellen De zaak van dea oatvaager der gemeente Alkmaar in wiens kas eenige weken geleden eea tekort van ruim i 60 000 fard ontdekt heeft een tweede treurig gf votg gehad Nadat de gemwatemad Woensdag bad besloten den secretsri Nabout van der Veen voor vier weken ta schorsen en inmiddels eeu ooderzoek in te stellen naar zgoe vermoedeIgke medfplichtigbeid aan de ontdekte verduistaring beeft deze ambteoahr oiar t vHbl c verneemt een einde aan xga leven gemaakt gfluoeg door aanzoeken ou hare band beatormd worden maar sg vooot mat mij eene oude boerio hare eenige malgezalliui ea dienatmaajj d verlateo temidi n dezer tMDtrvalleQ n niemaad bekoOimertsiek o er baar dan van t d tot tyd de goilvruohtiKcnoaaen uit het aaburig klooster onder wier getaley eindelyk hare laatste toevlucht wel zal moetenzoeken yZy deed de dear voor mij open waarop ik twee uren geleden zoo woedend eu zoo luid geklopt bpid Ik bedankte baar voor de gonotsne gaitvr beid want geld wou zy niet saanemea zeide hiar goedenavond eo reed het pad uaarSi Sauveur laag en zoo verder naar Luz Onibirweg dacht ik niet zoader eed gevoel vao aedelydea aan die jeugdige bloem die Dauwetjjll ontloken reeda beatemd was om 10 een klooitar te verwelken Ieder ander lot daeÜt ik zou beter voor baar geweest tyn De kiaderlljke beminlykbeid van bet aieiije eu het zooderlinge van karen toestand boezemden my belang in eo ik hoopte nog menigen langen zoraeraTood in haar gezelschap door te brengen wacoecr ik de gemxetajaeht het palet eo myne myBerÏDgee onder da lommer der berken moede waa In allen gevalle bezat zy meer friscbbeid en bekoorlijk beid dau de scboooen vap Kanz Boo ei Den volgenden morgen dacht ik san hare verguuniag en myae belofte ea verliet Luz weder ten eicde audermaal het bergpad aaar ket tAdslaaraneat Nid de t Aigle sooals het vervallen gebduw genoemd werd laoga te rijden dij zoudt leker hetzelfde gedaan hebben aU gy even weioig te doen hsdt gehad la ik destyds in kat dal dar Pyreneeën waar ik big was ecaiga afwisssUng te vioden Het Voor bet kantongerecht te Wagaaiagm ti bekaudelu de zaak t ea Jarob Uullaoder pedicure brereté beige te Amtteidam beschuldigd VBO het op de markt te Veeoendaal v rkoopen van potjes likdoornzall voor 25 c ut ta het daarbg cadeau geven vau een pakje kreiden t en aUhwa slechte ipgsverteriug maagkramp enz Uit het üudenoek vau prüf Weven Bettiuk en den heer t Eembden te Utrecht ia gehle luo dat de likdoornzalf bestaat uit bar vet eoza terwyl het pakje kruidea bestaoddi elen bevat die alleen door apothekers eo geneeskundigen luogen word o verkosht De iMh van bet O M is f lÜ boete of 4 en heobteais Gisteren werd voor de rechtbank te Middelburg eeu aanvang gemaakt met de behandeliag der zaak tegen J Scherifl geboren te Londen gezagvoerder van hat £ ngals be stoomschip Saaga11 die op 14 November 1895 voor de reedtt vuo Vlissiagea eea Eoftelscoe loodMloop heeft omgevaren die l ngevolga daarvan is ger oaketi Hg wordt bi ehuldigd aistdeuoodigemaatregelea te hebben genomen om de opvarenden ta rfddeo teng volge waarvan dan ook 5 personeo verdronken xyn ld zyu in deze zaak 15 getuigaa a décharge gedagvaard Twee kooploi nit Liverpool bevonden aicb te Adda Lagos op de Wsstkost van Afrika Op een dag gingen ly met eene boot de zee in Door de branding kantelde de boot eo de beide heeren te water De een kou zwemmen de ander niet Op het hulpgeroep vau dezen kwam de auder naar hem toegex worn men Hg bad den drenketiog al vast toen een hiaai dezen bii een been greep eu meesleurde De ander moi st bem lotlaten ea wist zich nog te redden Men BchrgH uit Amsterdam aso het U D Op een dezer di en gehouden vergadering van jowaliers zyn vrij ingrijpende amendementen voorgesteld op het contract tuss hen werkgaverSf werknemers ea fabriekseigenareo aooals het door eea commissie bestaande uit 5 personen was o emaakt Ër moet o a een ameudemeut aangeuomeu zgn waarby het contract atleeo gejdig verklaard wordt lodiei het door alle juweliers is onderteekeod Daar dit vrg wel tot de oom elykbrdea behoort wit meu ia dit amendement een middel zien oiu vau het gsheele coatraot if te komeo Ulce far menie wilde ray maar niet bevallen want ik had my te veel in de wereld bewogro eo wel ir eebe ta koude en atyve wereld om te midden vao bergen eo boaschen laugeu tyd oen bloot betohoaweod leveu te kanoen leideu Riiatelooabeid en eerzucht dryveu mij vooi $ ik ino t naar fa i eea of ander doel atretaii onveracbillig of helgroot dau wel kteib moge wezen want aodrni heb ik verveelpyn Ueeds m ue ontmoeting mat Ftrurella te midden di bergachtige atreek verzoende m voor eenigeu lyd met mjfoe verbaooiifg uit de groots wereld eu ik weet hst aae mya goed gelok denk dat ïk zulk eene goede vondst gedaan bad Ue aardige kLeiee klaizeaaarater nit bet Adelaaranett die baar leven mniaa ia somberheid biuneu de klooatermurea sou dooi brengear kon my den tyd dien ik in do berjijeu waar zy bet levenslicht bad Aanschouwd dacht 4oor te breugen op eene aaiigeusme wyio verkbrten l wsa mooi en beminlyk dat waa voor my ifoldoende want de lichamelyku bekooilykheden su vrouwen hebhen altyd racer wurde voor my bezeten deu bare gee tel ke Ik geef niet zoo veel om hs ntelteotaeele eigensebsppeu sla gy ik zopk iloithts materieele achooobeid en beo dsarmee tevtedeu Ik reed alzoo naar het Adelaarsnes toe liet vertoonde tteh nu aan ray in een bolderdtlr ILoÜtop eene werkelyk aohildoracbtige plaata eu moeai riwrdal bat gebouw ten tijde der Fraosskr revolutie door de oprcwrige boeren verwoeat geworden waa een prachtig kaïteel van iet onbeduidonden otnvaug g eeat zyn Nu atoedeu er nog lochts weinige oier tijftelen onder dak namel k dat gedeeltel hetwelk je laatata aprmt der familie wet de oude Cszot be oocds Hst was tmx eenzaam in deze streak iieo Men meldt oit Haarlem In de zaak betreffende den moord op dea Raamiingel wordt nug steeds g ïn tru lerd Na tl gahoord eeu gevangene uit ICotterdam dïe beweert dat twee andere gevangeiieU de eeff all dader de ander als medepliehtige bg dega zaak betrokken zgn Over eenige waken komt bg vrg en ui hg vilgeos zga zeggen bet beweerde met bewgun staven In eene Doaderdag avond ta Arabna ga houden vergadering vaa de Alg Haadelsrereeuigmg beeft de heer ïl C van dar Hoovea vao Oordt eene voordracht gehoodaa over do eoooomuwhe beteekeais van de afiluitioK M drooKmaking der Zuiderzw Hg bebandi lde achtereenvolgens de vragen Wat wil mea Hoe wil raen hst Welke sga de gevolgfo als mru verkregen henlt wat mno wit f Wat men wil weet de lezer Hel is bat plao der 3ti atacommissie dat thans isaaagenomea als bet plaa Hoe mea het wil Atleea de Staat kaa het werk op zieh aemea Bpr aou ata t ware eea apart departement er voor willen opnchten dat van hetdabateaoredint naawkenrig boek hield tooaU ia vele gemeeatea d i exploitatie der ga fahriek eene gebrel afzoodwIgke rekeoing beeft van de gcoieeote fiaaaoiia Hy 100 TOor etk hectare een sabetdie wilUa geven uit a lands kas eo rente berekeoen ad 3 pCt Voorts deed spr esniga mededeeliagea betreffsude de wgze van verdeeliag vao den grood waarvau elke te stiehtea gemeeala eea aantal hfctaren koatelooizoo ontvangen voor den boaw vaa Mcholen openbare gi bnuwftn marktea enz Hierna werd in t breede nagegaan den invloed dien het werk zal hebben op dea ecoaomiseheo toestand van uns land Om de I2e provincie aan ons vaderUnd toe te voegen zal men een werk babben te verriohtea van laogea doar D t is reeds een groot voordeel Er znllea 6 mill s jaars verwekt worden omdat al het materiaal in ooa laad self kan worden aangeschaft js de beteekooii van znik eene som dubbel groot De sobipperg zal er wél bg varen ook denpourwegeu I a de eeista ó jaren zo naa opbet drooggelegde vak knaaea b tginaea met het tichten aa boerdcr eo ea d rpea Wat isdjMr a niet voor noodiK Wg behoeven datbier niet breedvoerig te berbaltfa O t euwDordige villes mortes koonen ook weder oeotravan bet varkeer worden Vn volKens werd de vrai Ier sprake gebrMbt of de waarde van bet land eo vaa dé prodncten van ket and zal wordea gedepreeiaerd Spr xftt niteeb dat die r v i fjdcl kan ftsnnfiud hoorde gnen and T gnluid Attn bet bmiaeii der rivier en het klingvliH van da ktokjea der aehiapakuddea die op de gratige hetÜDgan wsiddea maar deze plek net bare necrhsagende berken ssct hare lalloosa bloemen die hier in t wild groeiden met hare met moe bedekte rotssn en mat de wll eo lorkeboosnen wier lakken tot in het water der rivier neerhmgea was eobearbr felyk sa achmio ffst kon niet aitders of Fbrella moeat in zulk eens streek zo der andrre metgezellen dan haar veder de oude Omtoi ea som tyda de stilte bewooosters vin het nabüielegene klooater omgeven door voorwerpen di i aan bare asageboreoe neiging tot poëzie voedsel gsveo verw dtrd vin alle iodnikken der werkolyka ee etledaagicbe wwe Kl A Floretla zag ïk moest ene eim uaardige kinderl kheid eu dweepcnoht beknadea en onbekend blyvea met al datgene waarmee t io andere omstandighedeu Bood wtudig bekend bad moeten wordea Van baren radervfo de nonnen had zy eene goede opvoeding genoten dte echter van een byna klootteraobiiged aard waa want de leetnur waarmee z ziafa bezig had gehouden bvl meerendeela aleebts fiii kerkelijke legeuden un godadienitiga liederen beataan en bare bezigheid in bel kopitoren der bontgekleurde misboeken die haar door de noaueu geleend wurdeu en is het de lnemea san bet koorgezang in het klooster Het was eene opvoeding die lasar geen begrip vin hel werkelijk leven koa doeh krygen maar alechta voedael gaf aan bare i i iBfl dwet r en baar op den laeft d vaa zastÏMi jaren met al datgene wat zónde heette vni onbekeud dead zijn als het kleinste ktod JTevA oarva