Goudsche Courant, maandag 2 december 1895

Ji meeting ala epreker op ta treden tan einde in de eerste plaatalta bewgzan dat ean arbeider van zolk een ag loon nog bg kan dragen in de balaatiog ea tan tweede om aan ta toonen dat het volk ie ilsel aan feestvieren doet Zy vertroowt aat een wel opgevoed meneeh ale gij zgt geeli oogeoblik tolt aanaleo om haar uitnoodiginR aan te nemen nn het gahacle Naderlandaobe Solk tonder zich te kunnen verdedigc n door o baieedigd ia Na burgnrlgken groet Het baetnor der knti belaatingvereeniging eoi woicloD D Tiliohnii qoMttw wtrd ook ondar da oogan gaaiaa aUmada dia dar ntarterTaraehiig ta da aaograoiaoda proriaciëD Da haar f d H r O dia lalf daal haaftaitgamukt laa dan bagioDa af tan hat baitnordar ZoidaruaTareanigiDg ia aan groot ootEoay iaat roor bat raoienwark ƒ Id antwoord op eana rraag an dao hwrVan Wjjck nit Rankam orar da bagroolingentarklairda bg dat da ramingan door de St tacommiHia aar ta laag dan ta hoog iM bavondan Da Tergadaring boogelyk ioganonen mft la rada nam aan motia aao atrakkaada ooita Tarklaran dat ly bat aaniangen ran hat werk wasichalgk acht Toen gisteranwond da landbouwer A Mulder per rgtuig laet aog twee sgoer plaatsgenooten van de Zwolscbe paardenmsrkt boiswaarta keerde jread hg aao de Lichtmis te water met belli noodlottig gevolg dat hg veraronk Zgn metgezellen werden gered doah drie paardkn dia achter aan het rgtuig gebonden waren kwamen ook om Staten Generaal la Kakik Zitting nu 1 Donderdag 28 Notambar 189 5 1 In daia Kitting dar Eerata Kamer ii aau I dan haar Van Tianhoven verlot rerleand op 1 aan nader ta bepalen dag eanige vragen te 1 richten tot den Mlnia er ran Wateritaal ten I opiiebta tan de toornemeni der lUgeating I omtrent de doiaea by Kallantioog en Hetder I terwQl de heer Van Sirinderen verlof bekwam op aan nader te bepalen dai de minietere van 1 Bnitanlandushe Zaken en Wateritaal te inter 1 pellaeren over de quaaatie deuir dagen ia denianwibladea behandeld met betrekking tot I dan Boterhandal 1 Zitting van rgdag 29 November Aan de orde wai de Indianhe begrooting Da baaren Hordijk Mniler en v Alphen toarden het woord over varechillende ludiaaba balangen Da miniiter van Kol achtte groota barvormingen niet noodig en beloofde vooriianing in da dnitanqnaeatie Hoofdstuk I werd aangenomen De leden van de Kerite Kamer ign giateren ochtend ta 11 nrea in de afdeelingen bgeeo gekomen tot onderioek der vooretellea van wat dece week door de Tweede Kamer afgedaan Da behandeling van het wetevoontel van dan heer Hartogb ii wederom tot later ver ohoven De Kente Kamer ia voornemens tot den dag na Kerstmie 27 December uiteen te gaan na afdoening an de ainhangige onderwerpen o Ik van de Indiaohe hegrootiog Men schrijft Volendam Door de bavenjiolitie te Amsterdam zjjn tan vorigen jara circa 200 proceeten varbaal opgamaakt tegen visecbere van bier die weigerden het havengeld ti betalen Een nieuwe belaatingverordeuing der hoofdstad legde de vieiehers die verplichting op waar zij vroeger vrjj waren dexe retribnuie te voldoen De rechtbank Ibeeft de overtreders gevonnist en thana komt de exacotie Naar wg vernemen zgn door den burgeraeeeter tan KdJu reeds + 60 personen opgeroepen om de volgende week in hechtenis te gaan tensg tperaf de verichnldigde boete en zeer zeker zullen spoedig 100 visechers moeten volgen wordt betaald nog meer dan lOst en telegraaf het ambtage Hoe men bj heim bewaart Het ochleodblid der tOëbatsc Vertelt daaromtrent het volgende Een onzer lezers een groot industrieel deed onlangs kan eau onzer voornaamste machine fabrieken bestelling van verscheiden onderdeeten van macbinea Daar hg aan twee stukken driogenile behoefte bad het waren zuigers vroeg by spoedig 1 kennisgeving per telegraaf 1 iding geschied was I Kort daaraa ohtving hg het volgende tela I gram I Eerst piston onderweg I Denzelfden dag werd een odbakend partoo 1 by hem aangediend die voor den indoetriëe I onbegrypelyke woorden uitbracht 1 I VeiMcht om teir zake t komen vertelde h I t o slona het Volgende 1 Mgnb n ik heb vernomen dat gy 1 e n fanlant korps wildet oprichten en reeds I eanige e ntanteo aangenomen hadt oude I Anderen een piston Zoudt gg my ook niet kunnen gebruiA a Ik pe l ti ombone c I F Het vin4eik van het Kjk validen vermisten soholier A F odgst den VoliJTerift laidé poUtit te RotUrdam en net Q me de rao 9ri hik in de Waor met hur onder so k in desaiJt fftnden giDwelmoord Aao alle bareanx heeft meo bet drok met UedeDt die iatich tiogtD komen geTeD VoorDamelgk op hetCeD traal Bureau a d iKaaimarkt ia de toeloop som tgda tÓó groot dat de meoRcheti qaeu makeo I Uet dat al ayn die iDlichttDgen u o vaag dat I xy de politie geeo noemeamaardig licht doch I wel veel beil mimeriDgen bexorgea Met het I hooren aa 4l die liedeo en het ooderzoekeD I TBD bttone rerlbaleo ii men den gaoaohen dag I beiig onder d on middelt gke leiding an den I boofdcommiesa ii en den boofdintpecteaf H W Monlgn j I Zeker i hetL dat men tot op dii ooganblik I i i gpgt ran alle lo peode geracbien den rer I nioedetgken moordeQanr nog ni t beeft twee pistons of toezending en wanneer de afzei SttUn aaKaraal 2e Kjim Zitting van 1 Vrgdag 29 November 1895 1 De Kamer begon aan de behandeling van I artikel U dar panoneela belaitingwet betrek I kelgk de haarditeden in verband met he I rooritelBorgeiioe op artikel lo Het amen I 4ementKink Pgnappel om ook voor gaa en I patrolenmtoeJUllan te belaaten vond vrg alge 1 meene beitrgding Het amendement Pgttereeu 1 om ook de tweede haardetede vrg te stellen I vond onderetenning ook bg de eoaimiuie vaa 1 rnpporteuri Deie baaaade het denkbeeld 1 Bo gaaiae om dia rgelilling afbankaiyk t I maken van de klaeea wa in men voor huar 1 waarde of mobilair ia gerangschikt Doch I aangeaien da Minister thans onmogelgk d fiOanoieele gevolgen van daae combinatie kon 1 berekenen werd op z in advies het verder 1 debat verdaagd en de Kamel gescheiden to Dinedag als wanneer de Staatabagrooiing aan da orde is Hat vol ada briefje ia vartondani Aan Jhr Mr Van Karnebaak Lid v d Tweede Kamer Ue4ab ger In bet verslag van de zitting der Tweede Kamei van Woenidng 27 Notember sta t dat ge dfn heur Oerritseu toen daie er tegen opkwam dat arbeidere met verdienste tan f lO par week belasting souden moeten opbrengen hebt toegevoegd het svolk moet dan maar wat minder feestvieren c Deie uwe itdrnkking geeft de Autibe Isstingvereeaiging sanleidiog n hut vertoek te doen in t ftne door hmir te houden openbare l lr iet Spoor wegverblndlDgen met éoVD Oi t iO iO 7 01 i ie 7 i 11 Jl 4 to 6 0 7 1 l M 7 a J M T 5 I 1 10 1 1 I W Uaada iloordreeht meawerkerk OapeUe tetlerdam 10 7 7 1 I V 7 H Eettardasi Oapella Hienwarkark Maerdnekt oude 7 4i W7 SOSDa DIK BAAC Oouds 7 8UI 8I8 0 8 8710 80 lO tOi 18 18 18 88 1 87 8 88 47 4 iB 8 87 7 14 7 49 S 80 8 14 0 8411 0 Zav R 7 48 8 47 11 08 18 40 4Jt7 8 01 10 08 t 4e W 7 8 8 18 11 18 18 48 8 08 18 10 18 Toorb 8 07 V ll 7 L f 8 k 8 8t 10 87 r sHsga 8 18 0 18 0 8710 0710 48 11 88 18 48 1 081 17 4 08 4 17 8 88 8 87 7 44 8 818 8 88 10 88 ir O OUDl UTllORT 0 08 10 18 10 87 18 48 8 80 11 14 8 87 11 88 8 48 8 87 10 81 11 48 1 80 8 08 8 17 4 18 4 47 8 87 8 88 8 81 10 18 7 10 0 88 8 84 8 08 8 17 7 18 M l 8 80 4 48 6 80 8 81 t t Mnda B 8 4 87 7 88 8 08 8 81 Uud w 8 80 0 84 Weerden 5 80 7 08 8 18 Uliechi 8 18 t ♦ l t t JJsar Imsterdam 1 01 10 87 18 10 8 81 4 47 M 0 18 11 08 1 1 18 4 88 4 8 48 11 80 8 81 0 88 H S7 8 14 Oeuda juaslardara C St Slqrt ta Nooidorp Leidaahaadam en Bl ls k Kmisweg a Uekende Vol Terlaogea worden de rMsltatea der 1 onderzoekiDgao ran de naar eldere geso den I potitiebeambteo t gemoet gezien 1 In de itad rerkeert mea in een toestand 1 van epgewoadenheid die door alle lagen der 1 maatechtppjj beendriogt Qiafcernamiddag ga la alle koffiebaise en 1 tipperjian met milde hand door de politie 1 faciimiIeV reripreid van den brief aaa den I veder van den vermoorden knaap gexonden Oteral aar die faeaimite i door tnaichon 1 komit der politie agn aangeplakt met de per 1 oontbeBcbrgving van den moordenaar vormen I nieh groepen meoKbeo geheel rerffsld van de growelgke geichiedenia 1 Volgeni een gernctal ton bet lobrift van den 1 brief door eene vronw aldaar herkend zijn 1 als dat van eeo persoon met wieo zg eenigen I tgd samen geleefd heeft en die leeman van I bero p van hoogst outedelgk gedrag uit zgo 1 I dienst ontslagen ii Een feit is het dat de 1 bedoelde vronw in gezelschap van een recher 1 cbeor naar Amsterdam is vertrokken 1 De teraardebestelling op de R E begraafplaats onder Crooawgk van bet Igkje van den vermoorden knaap A F Hoogsteden heefl morgenochtend te 8 aren plaats I De toet begeeft zich van bet Ziekenbnis I aao den Cooliingel naar het kerkhof I Het Ie Amsterdam verscbgoende NieaweI blad roor Nederland bevat k t volgende beI richt I Ken telegram ran den hoofdcommissaris ie I Botterdam aan zgn ambtgenoot alhier gister I middag ontvangen loidt 1 Opsporing en aanhouding wordt rersocbt I van Willem vaa Berkel oud 32 jaren vroeger I timmerman thans kastelein verdacht van medeI plicbtigbeid aan den moord op den 10 jarigen I Hoogsteden ign signalement is als volgt I lang 1 77 M geset rond gezicht gezonde I kleur zwart haar knevel en sik bolronde I donkere oogeó boog voorhoofd donne lippen I tonde kin Amsterdamsche spraak gekleed met I dMkerblauwe wmierjas met groote knoopen I opslagen en fluweelen kraag zwart cheviot I kofltonm en gonden borlogeketting I De hier bedoelde Van Berkel ts een awager I van Hoogsteden dan vader ran het vermoorde I knaapje en woonde op de Boezemkade aldaar I Hg il oiilant B plotseling verdwenen waardoor I WBarschgntgk vermoedens tt en hem gerezen I zgn I De vrouw van genoemden Van Berkel eene I zifttat vao Hoogsteden die zich ie Seheveningen bevond is gisteren door de politie aldaar verboord Men zal intnssohen wel doen in dezen niet I ta snel te oordeelen daar het mogelgk is dat 1 behalve het plotselinge verdwgnen geeo aan 1 wgzingen tegen den persoon van Van B rkel bestaan 1 Naar de N K Qt t verneemt is debegra I fenia van den vermoorden knaap tot Maandag I uitgesteld BulteDlaodsch Overzicht In da Fransoha Kamer werd de interpel atie 1 behandeld ran den beer Cnneo d Or ano I Donapartiit betreffende degroodweisherzisning 1 Bg de toeticbÜDg 7 ijoor interpellatie beioogde I deie afgevaardigde dat de herziening der grond I I wet onvermgdelgk is indien men althans de 1 herrormiogen welke reeds sedert zoo la gen 1 tgd in hei verschiet z n geateld ten uityoer 1 wil brengen De minister preaident de heer Bourgeois verklaarde dat da indiening van deze illtêr pellatie over de grondwetsherziening uitslniI tend het gevolg is vaO den lirgd insscben I de politieke parigen Hg bracht in berin 1 I nerint dat hg zich reeda voorheen er tegeoI heeft verklaard om de grondwets herzieaing I aan de orde te steltea De regeering zal haar I best doen om de beloofde bervormiogeo ten I uitvoer te brengen en is van meeoing dat ig I daartoe in staat aal wezen ook zonder dat de t herziening der grondwet wordt vereisehi ZooI dra de regeeriog tot het inlicht zal komen dM de grondwatakertiauag aeodig i t al ay zeWe hat initiatief namen om ae mmlal vaa dergelyke strekking bij da Kamer in la dienen De voorzitter de beer Brieson deelde mada dat ar zes motiea waran ingediend waarbg ia Tanohillende vorm ard baalotan ovwr te gaan tof de orde van dan dag Da heer Bourgeois verklaardr dat aaogezien eenige der afgevaardigden dia hat woord hadden gevoerd aeoe bjjzoadere bateckatie hechten aan da motie waarbg werd bealotan over te gaan tot de orde van den dag aonder meer dan da regeering zich alleen kon vereanigaa met een motia waarbg da Karaat tevens verklaart dat ijj vartronwan atalt in het ministerie Na deze medadaalging Tan dan minialar werd het voorstel om over te gaan tot de orde van den dag zonder maar verworpen met 367 tegen 184 stammen Vervolgens werd met 318 tegen 102 stemmen ean motie au genomen voorgesteld door den haar Sarrien waarbg de Kamer verklaart verbouwen te stellen in het minietarie overwegende dat de regeering bijjft bg haar voornemen om óAr alles de hervormingen tot stand te brengen welke zyo aangekondigd in het program waar mtda het kahinet Bonrgeois is opgetreden Ook kwam da Senaat weer byaen De heer Blavier interpelleerde de regaariag ovèr de bekende zaak hatrafienda het Crédit foneier Hy beschuldigde den heer Christophie den afgetreden directenr dat hj de belangen der obligatie houders had benadeeld door bet I uitkeeren van fictieve divideaden I De minister van financiën de beer Doniaer I dese interpellatie beantwoordende dealde me I de dat da regeering vertrouwen atalt in dan I nieuwen directeur daier bank en verlangde I dat men zon overgaan tot de orde van dan I dag Aldus werd besloten met 211 tegen 37 I etemmen I De verkiezing voer deu Landdag in 8oha I me zgn geëindigd De laatste 70 zetels moea I tec bezet worden door afgevaardigden van de I groot grondbezitters Gn by de verkiezing daar I voor zgn alleen Czecben gekozen Da Dnitschera I hadden 21 candidaten geateld bet had slechte I aan de regeering gelegen om deze oandidatan I gekozen te zien Doch graaf Badeni heeft aieh I niet over den wenech der regearing uitgelattn I en de grootgrnndsbezitters weseu uitsluitend I coniervatieve Csachen aan Da Dnitaehe groot I grondbezitters zgn daaidoor geheel van da I vertegenwoordiging uitgesloten De Doitsche bladen zyn hierover zeer ontsticht en vinden dat de wantrouwende bonding die de Dnit acbera in Ooitsnrgk tegenover bat kabinet Badeni aannemen daardoor volkomen gerecht Taardigd wordt De samenstelling van den Landdag ia thana aldua Doitsefa liberelen 55 Duitsch nationolan 12 Chriatelgk aocialisten 2 jong Ciachen 85 ondCzechen 2 boerenpartg 2 en feodalen 70 zetels In geen enkele der drie cnriën hebhen de Dnitschera de meerderheid soodat het bureau waarackgnigk voor de eerste maal in langen tgd alleen nit Czeohen zal zgn samengealeld Uit het Oosten weinig nienws De Sulun wil van da vermeerdering van bat aantal vreemde schepen voor Konstantinopel nog niets weten Sn nu honden de gezanten conferentie op conferentie om te overleggen wat hnn te doen etaat Men vernam giateren dat alle mogendheden met uitzondering van Doitaehland aan de Porto hsbbeh laten weten er was geen enkele raden om het varioek dor gezatttenyv af te elaan s Wat zal nu de sultan doen Miasehiaa nog een beetje aanelaa en dan weer toegaven naar alle waarochgnljjkheid Baron Blano aei in zyn groote rede ooii dat de Porta een dwaling zon begaan als zg bg haar eigen verantwoordelykheid voor de onlusten nog de verantwooidelijkfaeid voor de qaaestia der stationneerende schepen voegde Volgeaa dep correspondent der tPolit Kor rrap wordt het aantal persenen die ia de I Anatolische steden als slaohtoSen nn i en TUd van Greenwich U 1 I gerpffeldheden zgn gevallen op 15 000 beegferd wmterilleiist 1895 1896 AangevingeD 1 October a s7 10 04 10 11 10 18 10 87 8 08 v 7 18 7 H 8 08 8 18 8 88 48 4 40 4 17 1 04 tui 1 10 1 4S 1 M l M i OO 1 11 10 14 11 01 11 0 11 11 11 14 1 81 i o i ll f t 8 08 I 8I IM i 4 I0 4 01 IMO 10 0 17 J7 0 i4 8 41 8 47 8 8 4 80 J o 1 10 IMI 40 J t 1 44 0 48 0 18 0 18 10 Ó8 OTTlIl iM 8 0JB 10 10 10 10 M 10 4 10 4 l tl rt xU 11 10 1 1 4 08 11 40 8 0 8 M ll 10 H a 5 DIN HAIB OODA eHa 8 8 17 80 7 48 8 88 8 88 0 481 0 1111 8818 18 l ïs 8 44 8 88 8 48 4 18 8 17 8 J8 7 88 88ü VM b 8 87 I l l 88 k Stopt te Blaiswijk Kritisweg en Nootdorp Leidsehendaa en Hekendorp D T B C H T 6 OUD 10 11 84 18 80 8 10 8 88 4 48 8 88 7j80 8 08 0 07 lO MV 10 88 11 81 4 18 88 0 88 10 84 10 81 4 84 0 88 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 8 80 7 00 8 88 8 418 40 11 10 SS7ii8A8 1 i j iï ir m5 s mÜ C 8 7 80 8 11 8 18 8 88 8 84 AHSTIIDAli OODSA 1 10 48 8 88 4 10 18 8 Ó4 10 14 18 88 8 80 8 80 S 7 48 Dtneht Waerdea Oadawatar Oaada 37 4 8 4 AMstarfaraCSt n 4a t 88 9 4 i M te Bli k lri i 8 k lda ï Uid h da Hakaitd 11 10 koe groot het verliea op bet platteland ia ia t aog onbeltnd De schade door deArmeniire op 10 miilioan Turksche fouden geschat be dra stel s Vs an da genoemde som De nood in de vila eU Tr bizonde Ergeroein Bitlis Van Diabekir Sivaa en Aleppo moat met geen pen te beacbryven zyn Cnort lier OrbtTeneiu§iiig lEDphHua op 29 November 1895 Gisteravond had de derde oitvoering plaaia ran bovengenoemde Vereeaigiog in de Soriateit Ons Genoegen Over t algemeen beschouwd is dit concert t beat geataaffde der voorafgaande concerten te noemen Immers reeds dadelgk kreeg men bg de eerste nummers den indrnk er gverig gewerkt en gestudeerd wu dat natoarlgk hiermede niet bedoeld wordt de uitvoering geheel vlekkelooa was spreekt Toor zieb lf Bet is mg echter eene hoogst augananaa taak t conatateeren de vooruit j gaog a t steeds ernstiger streven zeerdnidelgk waarneembaar was We wuien t eenmaal onie wer ijverige en hekwame directeur is da maa niai om er tegen beter weten iiji over been te loopen Hg wil t werk dat nit lijoe handen komt solide en goed voorbereid afleveren Dat Rome niet in é n dag geboawd is weet iedereen bovendien wat de beer Spaanderman er van gemaakt beeft tot nog toe mei deze krachten ter zqoer be chikking doet ons bepaald niet twijfelen aau t bereiken van t beoogde doel Euphonia een sieraad voor Goeda maken op muzikaal gebied t Programma bood deze keer veel afwisseliug ao wae mei zorg gekozen Als totrodoctie roor t geen volgen zoude hoorden we de Cornelins Marach van Feliji Mendelssohn Bartholdy een zeer frissche en flinke marscb met twee heerlgke Trio s Helaas wordt deze marirb te weinig voer orkeat o evoerd Dezt marach werd over t algemeen frmch gexpeeld doch in de Trio s liad ik gaarne de begeleiding meer geacheveerd gewenscbt Ook eeue verdianstetgke vertolking viel ten deel aao de Cavatine van Raff Hoewel my dese Cavatine beter voor viool solo met orkest of pianobegeleiding kan bekoren moet ik bekennen t door Becker voor itrgkorkeat gearrangeerd toch lich ook op deze manier gofd laat aanfaofnran ook in dii werk had dn begeleiding luivarder en oaawkeoriger kunnen zgr door da 2e violen b v Ala lolist ran den arond trad hier den heer D Violoncellist eit den Haag op Zgn iptreden bneft hitir bepaald een zeergunitigen indruk nagelaten tenminste wat zgue techniek aangaat bemerkt men mei een degelgk geaeboolde ealliat te doen te hebben Oogetwyfeld zal dele beer bat door gverige studie tot een eelliat van beteekenis brenfiten Met zgne techniek kon hg in de Caprieefc tioogroises ran Benri BiCver pronken ik voor mg ind de iolonoet niet het aangewezen iostroment voor technische passagen hoeveel schooner sprak da Cantilena nit Qolterman s Violoncal eaneert tot de ziel gaarne wenachte ik dien hacr een nog eenigssina warmere en breedere toon toe hetgeepi ls voorloop ran tgd zeker niet zal aithlgven Evenwel behaalde hg toch met zgne solo s een groot en welverdiend tne pas zoodat hg zich Het noopeo tot een toegiftje Arlecquint van Popper een bravouritukje van den Isien rang geheel op effect berekend en niet t slechtst door hem voorgedragen Daarna betrad weer het orkest het tooneel om ons de tSympbonie No 11 van Vader flajdn te doen hooren Juist deze Syiuphonie is eene der acboonatedoorHajdn gecomponeerd Welk eene friasche en onacfaoldig hnmor breekt er nit ign Allegro MenMtte en nale en wat kan Haydn achgnbaar ernstig en voornaam zgn zoo als in t Adagio doeh dit alles is loehüg opgevat en gemeend Jamlaer voor de blaxer was de God der Muzen V beo niet te gnnaiig gestemd vooral bg t koper aa de bobo was dit bemerkbaar de flnit maakte hierop eene oUaoaderiog Due flaitut heaft agne aolotrekjes verdienstalgk geblazen in dit werk Mocht ik echter bg t koper ladart da jonge nitvoariog roornitgang bespeuren kan ik toch de uitroaring ran tschoone Adagio nit deze Sympbooie niet roemen wat de blazers aanguL in t bgzondar de hobo Wat nn faiarbg ratt op te merkeu is de hobo geteeld is op eigen bodem c zoodat men de eiaeben niet te ho kan atsllen mei gverige atndie op dit instrument zal t rdorzeèer ook da nitroaringan ten goeda komen DeMennetto liid ook w l raatiger geapeeld kunnen worden en ook hier en daar weéer een ongelakje met de blazen Da Finale werd met laer reel frisehhaid n rnnr geapeeld Da 2e Afdaeliog werd gaopeod met Vorspiel der Oper Könfg Manfredc ran Carl Rainecke Dit werk maakte ontegenieggelgk 6en aangrgpenden indruk ala t ware bezaaid Mft aehoone barmonieSn er viel ook eene zeer Roada rertolkiog aan tan deel nitgezooderd waar enkele rlekjes Overigens werd dit werk goed gannanceard en inirer geepaald De oit ieti foeriag vaa t Largo ran H5ndel wae iel miuder gelnkkig t ensemble liet te wenaobeo over eo t klonk minder zaiver to t vol nde nummer trad onzen verdienrtelgkpn stadgenoot de beer J F van Zutfeq op als cellist en wel ia eene noviteit voor Gonda eeo 3oite roor twee aolo violoncello s met dea heer D Deze Suite bevat zeer vele ecbooae momenten Doch over t algemeen klonk t toongehalde ietwat leeg en daar zondeif begeleiding hoewel er op 2 cello s menii volütemmig accoord gegrepen kon worden D Gatotle er nit kon mg t minst bekoren t Largo daarentegen wu rol uitdrukking en Cantilene Beiden toonden haaoa tecboisehe ontwikkeling in sommige pasi agcti Was de stemming wat gelukkiger geweest voorzeker ba dit den indruk ten goede gekomen Zg rermuebien evenw met bannen voordracht eet ruim en welgemeend applaus uitlokken De beer van Zutfen werkte nu w r med in t volgend nummer Trio No 2 van Mendelssohn doch ditmaal weder als piaattt We kunnen niets aoden xeffgen sis de hrer van Zvtten toonde alreeds in Arlerquinf van Popper doch nu opnieuw welk een dege + Igk en uitstekend ontwikkeld pian li hij is De moaiolgke passages speelde hij met eeni be wonder in ga waardige gladheid die alle eerbied afdwingt De vioolpartg wae in baudeu van den beer Marinaa vao Zutien welke xicb goei door zgne pari he n sloeg maar wiens tooii niet berekend en breed genoeg is om de eerste viool ie spelen Dubbel jammer was t ongelukje met zgne snaar zoodat de laatste maten der Finale in t honderd litjpen de baudigbeid van sgn broeder mochten niet baten Toch beeft dit Trio ongetwyfeld eeu zeef goeden iodruk gemaakt De reeks van orkestwerken en ook van t programma werd besloten met 2 £ ligische MeloHïeën fan Ëdoard Griflg twee jnweelen vau stakkeu voor alle strgkorkesten ooral Herzwunden maakte eeo diepen indruk op den toehoorder Ze zyn b iden geachreTen geheel volgens de moderne iustrumentatte Wat moet die compooist gevoeld hebben bg t componeeren ran dit heerlgk werk 1 uitingeu van zieleamarteo in de kare zin des woords 7 yu deze Melo 1ie£o hierin neergeschreven klanken wejke den toe booider meeHlefpen en aandachtig luisteren afdwingen Der FrÜhling in niet minder ran gehalte Beide stukken warea goed roorbereid vooral de pianiisimo s en verdere uuai c enogen werden schoon weergegeven De zuiverheid vooral is nietgemakkelgkte verkrggeo juist in t slot van ader Fnthlingi waar de violen zich gedeeld in hoogere afeeren begevep Kortom s beer Spaauderoiao en de refeeniging tm T op dit concert met genoegCn terugzien Zg was orer t algemeen goed geslaagd Ik birhaal t we kuunen ffeen gzer met handen breken Gouda verkeerde in efo zwakke toestand op orkestraal gebied De beer Spaanderman is de man dia ar den stoot aao l Aaovankelgk weinig krachten ter igner beschihkin is het nu tot een iamelyk bezetork t aangegroeid nemen we nu in aanmerking wat er in dien tgd sedert haar bestaeuten gehoore gebracht is hebben we i volsterecht de Orkaatvereenigiog Eophoniai eeneschittarende toekomst te voorspellen onderleiding van eeo zoo bekwaam en onvermoeidan leidsman Moge Gonda t op prgs etelleode pogingen die er in adiec richting aangewend worden zeer zeker zal de vereenigioxdoor den steno vauf i Goudscbe pobliek zichaangemoedigd voelen en zullen de orkestledenzich meer en meer geroep u gevoelen t pad derknnat zg het dan ook uit liefde tot de kunst zoo ernstig mt elgk ie hetrMen D KENNISGEVli G Nationale Militie EERSTE ZITTING van dfn MILIfJEKAAD BURGEMEEflTEReo WETHOUDERS van GOUDA brengen ter kenoM van Iielanghebbendea dat de EERSTE ZITTING ran den MILITIERAAD bedoeld hg art 86 dar Wet an den 19den Augnatna 1861 Staatsblad No 72 zal ptaaU hebben op bet Raadhuis te Gonda op Maandi den 16den December 1895 voor ben die bg de loting getrokken bebbeiL No 1 tot en met 50 op Dinsdag den 17den December 1895 voor de nommeri 51 tot 100 op Woensdag den 18den Deeember 1895 voor da nummers 101 tot 150 en op Donderdag den 19deo December 1895 voorde nnmmers 151 tot 189 telkens aénvangende des voormiddaga te 10 ore In daze sitting moeten veracbgnen de Vrgwilligera voor de Militie to de Lotingen die vrgatelliu rertangen wegens liekelgke gesteld heid g rekeo of gemis van Ap gevorderde lengte terwgl daarin tevens niUpraak wordt gedaan omtrent hen die andere redenen van vrgsielling hebben ingediend en omtrent alle andere Lotelingen Vodrta wordt den Lotaling die ago hewgien tot vrgstelling oog niet beeft doen opmaken herinnerd dak die aiterlgk tien dagen róór den dag waarop de Eartta Zittiag ran den Hilitieraad wordt geopend bg dia Bonremeester moeten zgn ingeleverd eo dat hg die voor bovengenoemden Miiitiaraad niet ia verschenen gehouden wotdt geeoe redenan tot vrgaieltiog te hebbeta en voor den dienst wordt aangewezen terwyl het niet ontvangen ran eene bjjzondere keDOi eving of ran een oproepiof abiljet niet ontheft van de verptiebtiog tot hei reracbgnen voor den Mititieraad ot tot bet indienen van de tot staring der redenen an vrgatetliog gevorderde bewgs stukkeo Ëiodelgk worden de betaogbebbenden er op gewezen dat bet opge eu van de redenen ran vrystelÜng bg d insohrgring of hg de loting en het doen opmaken van de noodige bewgisinkken niet voldoende is om zich de vrgsielling ie verzekeren waarop zg meenen aanspraak ta kooneu maken maar dat bun belang medebrengt om bovendien de vrgatelling te vragen in de eerste zitting van den Miiitiaraad GOUDA den 30 November 1895 aurgemeester en Wethouders voornoemd R L MARTENS De Seoretoria BROUWER imrarhUt Kan4 elt men UnnM Mderm emm A vau OS At Kloïwei E 73 UOUUA Beurs van insU T laai ia NOVËMBKB 1001 I ino s I w u S l i V 1 Vis ta Vor krs jslotkoers N Di i i n C n Ne l W S 1 O 8 ii ililo dilo dilo i I 1001 ihlo dilo dilo 8 I 100 100 HOHaAa übl Uouill 1881884 iTiUS luMhrij ing 1868 81 5 üoeraiis Obl iiil pi rl8BIS 104 i 7 80 li V 6 710 7 lOlVi lOO t 100 is i 781 10 100 140 8 80 llO é n lil 160 101 ♦ 101 104 1481 Kf I 5SV 101 u log 1 Vl I 0 l 1 0 77 dito in sil er 18 S i 8 88 PoaTUOAL Obliif met ooupoa U dito ticket 3 avsuKl Ubl Bioooiil 1894 4 I t ij 83 i dito OeooM 118 4 ditob iRotlii l88 4 JitobüHopel881l 0 4 dito in soud leei 1888 il dito dito dito 1884 h aruiJS Perpet sehuld 1881 4 TnalBIl Oepr Conv leen 1S90 4 Geo teening serie D Ileo leeoinx Mrie C ZüU Ar Ksp obl I8 i 6 Unioo Obl Buit Bob 18 0 8 VansUBU Öbl 4 onbep 1881 AHsnaou Oliliftstiun 1815 3 BorraaOAH üted leen 18 4 NsD N Ifr lIsDdeliv send ItnindsD Tsb Hg Certitoaten DeilMsstMhsppij dito Amh Hypotheekb psodbr 4 Uult Mij drr Vontenl saod t Or Hypolheckb psndbr 3 KflderUndsflhe hsnk sand tieil Hudelmsn b dito N W k Fsc Hyp b psndbr Roti Hypotheekb pandb SV Utr Hypotheekb dito 81 UoeriKm Oost Hongt bank sand Kmi Hypotheekbank piodb 4 I AnlalKA Kquit hypoth pandb K 80 Hsiw 1 Q Fr Lien eert 8 l n HoU U Spoarw Uij sand Hij tot Eipl V 8t 8pir sand Ned Ind HpoorweKm aand Ned Zuid Afrik 8pm and 8 dito dito dito 1811 dito 8 ltiua 8poorwl 1887 8 A Kobl ZaidIt l 8p mg A ll obl S r Wsrsehsu Weeneo sand 4 ar Eus 8p Mij obl 47 1 M BaltiKsbe dito sand Fasto t dito ssnd Iwsng Uombr dito sand I iCorsk Ch Aioir Bp kap obl 4 dito dito oblig 4 VnaulA Osnt Pao 8p Mij obl 8 Okie fcNorth W pr Cv sand U dito dito Win 8t Peter obl 7 Denver fc Kio Gr Bpm Rort v a Illinois Celbrsl obl in goud 4 Louisv k NssbrilleCert v sand Helico N 8p M j lehjp o Kist Kaotsi V 4 pet pref sand i l Vs N York OnUrio k Wott ssnd dito Penns Übio obli Oregon Calif Ie hvp in goud 8t Paul Hinn k Msnit obl 7 1 107 Un Pan Hoofdlijn oblig 10 i dito dito Line Col Ie hyp O s 41 OiHAOi Can 8outh ort vj land I 8 Vail C B llw kNiv leh d o Oi l Agltterd Omnibui Mi tend i iSl Botterd Trsmweg Mialt sud 181 Nan Stad Amiterdsm land 8 lOS Vl 8tad Rotterdsm land 8 1077 Bbuh 8tid Aotwerpenl887 1 101 10l Stsd Bruiael 1888 S i 101 Hom Theiti Rcgulli Oetelltch 4 118 OoetnR Stutsleening 1880 8 4 114 K K Oost B Cr 1860 8 1M SFAlin Stid Midrid 8 1888 I 88 NlJ V r B Htp flpobi eert lll8 üargarlUkeD Btand GEBOREN 27 Nov Wilhelmba ouders 3 3 üaa en 3 0 Koemans Agata Adii na ondera A Holman en H Tb daVoi 8 Sliaabelh ondera Tb Bnakbniaen en M Kroyt 39 HerBianttS oodi rs M Laker aid au P Roedotf Johanna Marm oudere A Wniera en J H van Wyk OVERLKDBN 27 Nov P G UoogMMe 64 i K Stra er 46 j en II m 28 G au n Br k iR j 29 1 N hba 61 j AOVkSRTENTIBN V De familie DUTILH betuigt by daae haar oprechten dank voor de vale bewysen ran deelneming by bet overlyden van baar g lieide Zuster Mejutvrouw J M B DUTILH Oauda 2 t November 1895 Onsen dank aan allen die ona deier dagen btyken van belangstelling gaven B viN ERK C J vin IRK HOL Omuta 30 November 18 5 Dy de betuigt ondergeteekeade aynen hartel iken dank aan de Firma J V HERMAN AOOU Lange Tiendeweg voor het praehtiye Cadeau hem vereerd fay gelegenheidziiner 12i jarige dienstbetrekking by ge noemden Heer O mNNBNDUg WEmSBmFFM te GOUDA Üe OÜMMmSIB voor WBRKVBR8CHAFFINO bier ter stede geeft hiermede aan belaoghehbendan kennis dat van at MAANDAG 9 DËCEMUKK 1896 tot nadere aankondiging eiken MAANDAGAVOND van uur ZITTING tal worden gehouden tot ioackry ving vau werkloosen in bet lokaal der Werkveraohaffing in de Baanstraat Zy die aiob hiervoor aanmelden moeten iOr dragen dat ay hun hnianommer kunnen op X Ziss A X CONFfaSSÜR Turfmarkt B êfl Beveelt zich beleefdelgk aan met a a St Nicolaasfeest voor de levering van OOEÜ GKVULDK mm nv niiir iwi UUllHliL 8t NICO LAAS Bn is vooralen van FIJNB VANILLC CIIOCOLADKLETTERS HlllKBUWBKK enr ent ÊiwörWm men wurdt verzoclit op t MEKK t lett B iriT HIT Mau zijn rkV n RAVKNSWAAY JMm OORINCHKH Dese THBBBN worden afgeleverd in venegelde pakjes van try twee tn een half en een Ned on met vermelding van Nommer en Prijs voorsten vau uevenstaand LHerk volgens de Wet gede io Tneerd Zich tot de nitvoering van ge eerde orders aanbeVelenae BBEKBAAKT LZ BENIG DEPOT der fijnste UaagacheBeaehnU lEB Sisaseh 2 et per sluk ü LOUIS BISSCHOP Itubbrlt Buurt Om tloe§len spoedig te laten ophouden ie het gebrnik van Saïmoniak Eonisg Fa4 tiUe aan te bevelen Pf P r inaeon 20 Cent b J VAN OIJE KLKIWEO No 2 GOUDA