Goudsche Courant, maandag 2 december 1895

GOUWE C 249 GOl ¥E C ö Gebr KAIIPHVIZEI HOFLEVERANCIERS hebben rto eer te berichten dat hunne r Elalage voor l St Diicolaasfeest in g ereedheid is en beveleii zich beleefdelijk aan tot liet leveren van goed gevulde Slo 6830 34ste Jaargang Dinsdag 3 December J805 fi01IMlH £ COURANT Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 k s met uitKondering van Zon en Feestdagen De prys er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Alconderlijke Mommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst raa 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertenüën tot 1 uur des midd Raadpleeg Uwen Doctor over IL ILTS Ii il T T XT2 T Gebalte zeer hoog iSiiiaak aan renaanoi Prijs OO Ct per FI Een ige verkoopers voor Qouda en Omstreken SLOTEUAEER Co BOEK m STEEUDEITEWERK i groat verieheUlenkeid Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeuille Sluiting NAAMKAARTJES IfËeuus yVo s witantiën TXT kortoin t gaB i t r Aitef MiExpeller ISgtAÉBr fiiiIxptfler lUkerfaiilxieller Pl l M oat 78 out w 1 26 da iMob TMlku4aa ta 4t BMto IfMUua n bu r Al BUM t O la BMMriui Ta GoDd by A WOLFF Markt A U4b en DK LAAT en VAN SON potheker Hukt mm mmiii ongehuwd of weduwnaar 40 jaar en van goede getuigen Toorzien Zich te vervoeKett HuUnieeHter Oiule Mannenhui HPIËRINOHTKAAT V 11 Oouda VRAAG DË WELBEKENDK waar ifevulde Boterletters J A VERHOËFF blMr Hoogstraat St icolaas Ondergeteekeude noodigt beleefd zyue geachte Siidgeoooteo uitdoe ETALAGE te komen beiichtigeu die ruim voorzien is van Suiker D Chocülaadwurken Al e dagen veracfa P£CULAA UANKETen goed gevulde BOTEKLËTTKRÜ Alleaooi ten MARBBPAIN eu CONIflTÜURHARTEN MT Zie de KTALAOM speciaal op het FKE8T betrekking hebbende f MUiHUUU aanbevelende A van HELLEMONDT Tootheen L Tm WA NKÜM Huis en Zaak TE KOOP In de FINALE UITVERKOOP worden alle G O E ü E K K N voor teonder LAOB P IJZEJI UITVERKOCHT AU b jv 2 Peraoona Witte Wollen DB KBN8 voor H ÜS Uroote KINÜERÜE KKNS voov SO Cent bsionder geechikt voor 8 N100LAA8enKBR8TMlS GE8CHENKEN ala ook voor UITDEELINGBN U S KEISER Korte Tii udeweg anooTi is de varacheidenhoid van zeer geschikte ARTIKELEN voor St S I V O L A A SC A U B A C7 JC in de Meuwe Winkel Narkl A 70 HBKREN DASSEN ZIJDEN CACHENEZen FICHUS 8P0RTHEMDEN JAOHTVKSTEN DAMESen KISDERBOEZKLAAB8 GLACÉ ZIJDEN en TIUCOTHANDtiOHOENEN C0B8ETTEN KINDERDOEKEN KAPERS WANTJE8 enz enz BekeniU lage prljten I Aanbevelend d A B BANXZINGER T Ti NDART8 Ë CASSUfb Tuii inarkl 172 ü rtnla SPREEKUREN van 10 tot I2 en vau tot 3 uur Zondag nitgeaondei t Sï 1 d o VRAAG ï rfeClT OEi ie 9 Siroop Punch B de Firma C LOUEENS l Laage Tiendeweg OüDA J Breebiiart Lz beneett tch beleefdelijk aan voor lie levering van Bolerlptlers Sprilslelters Borstplaat Chocolade EN St Nicolaas Prijstrekking 12 December 500 000 Mark hIb hoofdprijs u liet KDtuIckixit geval biedt dn niüuvste K uutv GuldvurlotinK lUo door de lloogtt UK ütiriuK vHn Haoiburg goedgukuur 1 en ewftH burgd is Du voorduuligo iiiricUttug van hut iiiauiru plau bttstUAt daunii dal i dun loop van sloclits wuniige maunduii iti 7 verlutiiii uii van 112 000 loten fin 200 prijzen Imdrageiidtj 10 081 720 Mark tuf volludii o l t sii8HiuK ulluii komun daarondur r ijii kapitalo prezen vao uvunlueel KOO OOO Murk bg uiliiemoudliDid uobter 1 prya a M 300 000 1 prijs a M 200 000 prijs itM lÜO dOO prgzuu a M 75 000 l prys aM a M aM aM aM aM 70 000 t 0Ü0 6a ooa 6 000 50 00 40 000 l prijs 1 prijs I prgs 3 prijEeii 1 prgs SprijuiiiaM 20 000 21 prijtenaM lü fWO 46pruMnüM 5 000 lOepriJMinaM S 000 226 pniKau h M 2 000 821 prij en a M 1 000 82Kpru uHM 400 SO Oprtji aM 155 1 55 Opr a M 800 200 ISO 4 100 8 6U 42 20 olgent pi au v Du prijitrukkiiigeu tU ambtawugo vastgtateld Voor de aaustaande eer tu prgatrukkingdeïur Kruotu door deu Slaat gewaarborgde Güldverlotiug koft 1 gebeul orig lot slüohU Uark e Qf 3 501 half n M 3 1 75 1 kwart l i 9 togeu inttiuüiug van het budrag in bankpapiur of per postwiisei Alle ooinniiuiaa ordeu onnjiddellgk nie de grootste Korgvuldighold uitgevoerd u iddur spetor ontvangt vun ons de met bet wapen van den Staat voürsioue Ongineule Lo au sdlf m banden Hg ivdi ro beitaihng wordt hel veruisebta utTicieele plan waaruit de vsrdeuling der prijzeu op de versübillende klassen als ook de betrelTeudu iuWggelden te vfrueroeo ts gratia bijgevoegd en Zündet wg hu nn e Hoguustigun onaaugtvraagd ua elke irokking de ofUciuele Igateu De uitbeuling der prgiïen gesobiedt ateeda prompt ouder waarborg van den Staat en kan door dirttole toeiEendiiig of ot k uaar verkieiing der Bulangbubbendou iu alte grootere plaatsen van Nederland bewurkatelligd wordttn Ous debiet ia steeds door het geluk beguustigd eii ouder vela audere aaueieulgke prgten hebbr wg meeriDaleu volgeus offioiiwle bewgxeo de eerste Hoofdprgieu verkregen eu on o Iteguuatigors elf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 8 000 0 000 40 000 euB Uut ia te vüonieu dat bg dese op den heobuten groadslag geveatigde onderneming van alle kanten op eoue leer wurkume dsel f neming bepaald kan worden gerekend an versoukou derbalve om alle oommissies to kunnru uitvoeren du beateltiugcn zoo spoedig mogelgk iu elk guval voor den DECEMBER e k te dour ui komer KAUFMANN SIMON Baukiera en ïeldwiaaelaara lu HAMBUR ï makkelykste poetamtddtl voor Hairw en vooral dames en KInderaclioeawtrk m ia de Appretuur van G M MiHtr 4 0 rj BerllR Beitb Str 4 Men letMifiMd fifu op naam A nwlekamerk rirmkaar fty kaBraa hdi lmtaart faw rt alaB wtoa rati sat sair M4ml0a allir lartsaMaa rabwa P 8 Hiermede daukou wy voor bel vertrouw ous tot hiertoe getohonkeu en daar wij bg het bugiu iltir nieuwe verloting ter deeluemiug inviteeren tulleu wg ook voor bet vervulg bemoeid tg door een atipitf eu rteeW budieuiua de tuvruilenhiid vau onse gttenle Brgunatigers te verwerven 1 vAxPElTERIJEN V iii K V v Krageo Cols BONTE OiS W MUTSEN Alle Soorten l suoduioj Y aaooH NaOfiz ififfi liBiij m ue WAputH samtQ VAN Blommestein s Inkt IS pi o loniJerVitiJelijk d BESTE eii volkomen ONCGHAÖELIJK APELOOORN HOlLANtl a BEIITKliIAir £ Zn Agentuur bg de Firma Cogsae fii Bek o ooosAo HM Bon vu liiUM Ani oMt ntev M la TM aa MBuad ftMaalw Wed BOSMAM te Gouda UUr iakaod nonln ▼ ut hal MtMt TM Ut p T yAM RAHSZ U Oa rnMMMcli f 1 80 DJUlaltaU nAilJttur kUi P H J V WANKÜM Srma ed P J MELKERT Uoatliavei B 144 Gouda ovdajf Snelperwlruk vrb A Rkii iun fe 2ooK BINNENLAND GODDA 2 Deoaabtr 1895 Bot ouderioek nn het wkter der WttarMdiog htd gedaraode Norenber het Tolgendr r nltut 3 Not 5 4 Mg iMnmug kftlicas per 1000 eo 9 7 6 16 10 4 23 9 5 oO ll l Aan het postkantoor iood en de durooder reeiorteereode hulpkantoren werd gedareada da maand November 1895 ia da Rykapoatipaarbank ingel d f 6976 43 tarogbeUald f 4583 12 Het laatate door dat kaatoor ui r eTeo boekje draagt het nummer 4594 QüMren herdacht de heer J D Bgk ign 50 jlu ige vrerkuuiaiheid in dienst van het Hoogheem raadschap Etgolaad Tal van belaagitellendeo kramen den jubtlarii geluk wenrehen Natoorlgk behoorden daArooder ook eena oommiaiia uit het Beataur Tau Rijnland met den Dgkgraaf die den geachten ambtenaar onder hartelijke bewoordingen v n waardeering een bedrag in geld ovurhandigde ten einde xiob aan soaTonir aan t schatTeo Ook bet per aoaael erkiaam onder den heer Rgk liet zich niet onbatnigd In de met vlaggen en draperiSn rersiarde machinekamer iprak de cbel maehiaiak de heer £ Ooiteorgk den geaahten heer Rfjk aldui toe Hooggeaohta heer Rgk Jubitarie Op den dag vau ow gonden feaat ia het OM eea waar ganoegen U aan deze plaats in OBi middaa te mogen ai n Ik geef U de orertniging dat ik mg thani van eaaa aangename plicht kwijt U te filiei taeren uet daae zoo caldsaam voorkomende feestdag en Ük voeg er ala tolk van ooi allen gerost aan toe blgf nog laaginooi midden Dat wg deaan dag niat onopgamerkt door ooa waiH ton te laten roorbggaan bawgst OM samen sgn aan daae plaats maar er ia nog meer wg allen wanschta dazen dag ook te bawgxeo om U eene blgvande herinnering daaraan aan te bieden Wil alaoo dit btgk van arkentelgkheid van uw dankbaar penoneal aaavaardao en dat ig hg u nog vele jaren dienst moge doen iaonia welgemeende wcoaeb Hy oTcrhandigda dan jabiUriii een wandelstok met gondaa knop Op den knop was gagrareerd FEVILLETO K Het Adelaarsnest Het il mg onmogelgk u eea deidslgk begrip vsa Florells zooats ig destijds aa te geven Als ik haar niet had leeren keouen dan zou ik aooil aan het werkelijk lesUan vao zulk een dichterlgk weun bebhec kunnen geloovén Hare b iondere teederheid bare aorgelooze vroolijkbeid bare groote prikkelbaarheid waardoor zij door een ruw woord oogenblikke l k ter neer gealageu en door een vrieadelyk even spoedig weder opgewekt ward eu bare volslagene onbekendbeid met de gebreken en condeti der ver vaa bat Adetasraneet liggsode wereld maakten haar tot eene rersfifagniug die voor my nieuw en onbe sohryfelyk aantrekkelijk was maar die ik niirt op het doek kan weetgeveu daar zelfs mgoe phsntaaie boiten stast sou geweest zijn zatk o wes n te oheppeu AU ik basr nooit geaien en slechts in een roman vau haar galeien had dao zou ik haar voor een uitstekend nsaar in da wcrkelgkhetd oadukbaar karakter gehouden hebben ffFIorella oatving mg met de meeste aitgeUteebeid WaaTach nlijk had da o d Oezot twüfel l baar doen ontstaan dat zulk een groot heer sooali ly ng wel geliefde te noemen den bezvraarlijken weg vaa Luk aaar het kaataal nogmaals sou ieKE i atUieo om n dank voor aao kort varblgf en mo Aan J U RIJK 1845 Vis 189 Pwsoneel QOÜDA De heer Rt k aü htbaar aangedaan dankte daarop het personeel voor dit huldebigk U MevroDw en Mijnheer Sanerbier ook hsrtelgk gelnkgewenscht inet het wi vao oweu Pa leef te zamem nog lang en gelokkig eo als ik na de overige familieleden toeroep sgt allen even loo lang getaitfe van hnn aller weligo dan is ook daarmede aan one aller wennch roldaaa Ka on damfs en betren stat ik U voor met ons in te stemmen in ean driewerf hoera voor onaan hooggeachte jubilaris Eea ayner medeambteoaren van Rgoland zond ook een welgeslaagde taakeuiog van het gemeen lands huta van Rgnland op de Breestraat te Leiden Wg wanscben dea geachten stadgenoot die zich gedurende XQO veeljarig verbtgf alhier op vfMobilIeod gebied ook buiten agn aroblsbetrekkiog r r lipo teIgk maakte birtnlgk een vriendelt ken lev6usavoad toe Met voldoening xiet bg tbafts lerog op e io anibtetgke werkzaamheid van een halve eeuw en net is hem zeker aangenaam geweest te zien hoe velen hem een goed hart toedragen Oiateranmiddag ten ongeveer 3 nar was Gouda in rep en roer en wel naar aanleiding van het geroep er is brand iu de batar Brandweer politie eo schotterg sneldeo alleu naar het tooneel vau den brand nl de Ootthaven Oelokkig was men reeds aan het blus sahen toen spuit No 1 arrivearde die het eerst water gaf Spnit No 2 werd wel uitgespannen doch behoefde gaan water te geven Oe andere spuiten konden onverrichter zaken tarnglteereo Bg nader onderzoek was op de bovenwoning bewoond door den heer K een begia van brand oitgebrokeo die spoedig geblnscbt werd e voorkamer is daoig toegetakeld terwgl dn benedenbewoner nog al waterschade heeft gehad Naar w i verMmen waa atles gaassnreerd AU vermoedalgke oorzaak wordt o gegeTen dat hei behaag achter de kaehelpgp in brand is geraakt Een massa meuscheD bad zich op de Westhaven opgesteld Door de politie is giiterenavond alhier aao gebonden een matroos van den monitor sTg ger zekere v L die van passagieren was achtergebleven Hg is naar zgn schip door de militaire antoriteiteo ovargabracht kommerlyk avouilinaal nogmaals te herbalen i9 oude vrouw was oeu ernvouili goeilbartigiohopse z bod baar gehefle leren in de bergen der OpperPyreneeèn doorgebraeki en w s nooit verder geweaat dac Lal rn Bagnèm Zy besobouwde bare juugdige meeateres als een klad hetgeen Florelhi inderdaad nog wsa en meende dat mijn bezoek alleen uit dankbserheid voortsproot zonder te vermoeden dat bet die ackoonbeid van de erfgename dar de l Héris kon gelden elke zg eea oarervreenibaar erfgoed der familie noesade Ik herhsslda mijne bezoeken zoo dikwijls dat bet oude kaateel al spoedig mgn gewoon toevleebtsoord gfldnrendftde Istige zomerdagen werd en dat Florella mij voor liet raam of onder den hoogen heuk bg de deur zoo geregeld opwsditte alaof ik mijn gebeele leven in bet dal van Lus bad denken door te brengen Het arme meisje I Kooit vernam Ig iets omtrent mijn rang alleen mgn voornaam bad ik baar gezegd Hy klonk zoo liefelijk uit baren mond met dien Euidetijken tongval veel liefelgker dan van de lippen der markiezin Aqua d Oro al ia deze ook in bare beate luim Florella beut veel talent voor de schilderkunst Dit wsfl echter tot hifrtot astuarlijk nog op geene sndare wijze oatwlkkeld dan nu en dao door het onderriobt der nonneik die aenige bedrevenheid in bet kicarea bezaten Het atrekte mjj tot een waar genoegen haar te loaften op welke w ze ajj de f mstraken waoroiac ig lOoceer dweepte op bet papier of op hel doek kon weergoven eo ik braofat er menig ar nee dMr een talent te ontwikkelen dat warkelgk buitelgawooa oiooht baeteo Terwül ik dan aaaat haar ia de oude kamer of onder den beuk jisterenavond vroeg zekere fl aaneen joogmensch van Stuipwgk die hg besehonkan had gamaakt eau kwartje toen deze dit hem wilde gaven ontrokte hg agn portemoonaie waari ongeveer drie galden was en ging daarmede op den loop de Houtmansgraeht op waar hg de porlemonnaie van zgo inhoud ledigde en in het water wirrp Hg werd tater door den agent Siinonis gearrestwrd toen hg dat gald verteerd Hg hafl nog slechts f 1 68 daarvan ovor Gistennmiddag tan 12 nor had in de naai Kanstmioc der aoeir t it Oni Genoegen eene boitengewooe algeme ae ver adf riog plaats an fft leden der Uoudsche Conperatinve Broodbakkerg en verbruike Tereeoiging Oos Voordeelt Ann de orde waren vier rooriteUeo tot kapitaalvorming als a Voorstal vsn A van Veen om 2 guldenvan het dividend in te houden en geeo rentenni tfl keerea b voorstal van A van Hirtom om gedurende vgf jaren l golden van het dividend inte houden en geen renten uit te keeren c Voorstel van Z B A Cornelisaen om sea achtareenvnlgfnde jar n datgene van hat dividend in te houden wat boven 15 pCt winstgemaakt is en d Voorstel van A vno der Klein om g rende sea jaran 1 guldan van het dividend te houdan en daarenboven in de vr a wnkan door ieder lid per week 15 cent te atortan Deze voorstellen werden door de voorstellers tiader toegelicht waarna tot steaming over ieder voorstfl werd overgegaan Poot a werd verworpen Punt h eveneens Pont c werd met algemeene stemmen aangenompo waardoor pont d verviel Vervolgens werd otargegsau tot de benoe ming van een commissie tot heraieoing en wjjziging der statuten Voorste van A van der Klein om het bestuur ean gratificatie van 50 golden o bovendien den Voorzitter een gratificatie van 25 gulden toa te kanoen werd tot eana latere vergadering aaogahondan De Commissaris van Politie 2eaectie te Amsterdam bur i D Megerpl verzoekt namens de vrouw opsporing van Wittem Blew koopman woneode Joden Houttuinen 49 afdoar ongeveer 39 jaren haar en wenkbr blond oogen grga neus grovt mond gewoon kin rond aangezicht ovaal kleur gezond gekleed mek lichte demisaison kamgareojas en broek hottioes en hoed Hg verliet sedert ruim 4 wwken de ffht of aan do bruiat nde rtvior cat scheptt ik er beha gen in bare reine gedacblen uit to lokken baar bart als e n open boek voor mg uit te breiden baro oogao naar rago welgevallau vau zaligbuid te doen fonkelen of iu tranen te doeu baden baar Joucdig Uven uit de onbewuste aog nooit geatoorda kinderlijke rust tot nieuwe gejukkige oa smartolgke geroelena op te wekken waarvan lij zich wel is waar bewual waa maar die zg ziek niet kou verklaruo die voor mg iu hare gelaatairekken dooraobemerdan maar niet tot baar in de ware taal sprakon eu wier namen zij niet eena kende Oeb oaze vermaken zijn lOBtijda duur en wreed 1 Ï9 dien t ds wat bet dat ik de soheU maakte di gg gezien hebt Sebertsend lebreef rg er irl cb talaine saus Chilean ouder eo vroatc mg terwül zg in hare reine onsobuld bet portret bewonderde of b g werkelgk op baar geltek Oeb bet U au avo yorsnbrikketgk warm Ii ar neg wgn ia d flesehF Wsea zoo goed mg ens in te sobeakenl Ik waa in bet Adelaaraum alt d welkom vervolgde mgn vriend De ouda Caiot had mot bet ioatinet van bejaa e dienstbode dis zoolang h ene eaiiieniyke familio gewoond hebban da zg eindelijk evea trotsch op de wapens ran burneo beer zgn altof bet hunne eigene ware do oude Caaot had fzeg ik da ontdekkiijg gedaan dat ik van eeo dorgalijken rang aU faet r baar oaoMbedene geslacht ds rij rii waa en l fc dan ook Jsn opzichte lan m nevens de vroolit ke vertrottwslij nind eener Fransebe vrouw den diepsten mtMiêA aan den dag Florella woohtU op mg ea rekende bare uren stechts aaar die welke ik in baar b jo doorgeturoobt had Igke woning en liat niata maer aa lidl hoeren Ia de laatata jaren heeft ia de Fraasoha litteratunr de Napoleon veretring de verheerIgkiod van dan eersten Napot on on groote vtocbt genomen Tal van werken den tgd van duo ersten Kaisjr der Franaehi n betreffende agn aitgegevf n vé tijn ook ia bat bait nlaod alom verspreid Onder deze moet vooral genoemd worden het toooeeUlak Madame SaosGénet van Victorian Sardon dat soowtl lo Fra ikrgk ali in den vreemde in hetoorsproa kelgke of in vertalingen u opgevoerd Dat toonnelstuk nu heeft da Fransohe gfsehied schrgver Kdmood Lapellftier oilgadgd tot een roman in drie deolao Van dfsen roman he t beden bg da flrna Gebr 8 ft M Cohan te Ngm gfn en te Arnhem eene Hollandeehe gaïMuetreardH vartaling bat liobt veaian Uéie uitgtve waarvan de vertaling werd opgedragwa aan den bewerker van Oar jl s aFraoache Omwsntelintf is door de kande flrma wediT goed vi riDrgd hft gvhelal is mH kloeke lettef op fraai papier gedrolTf ea de illnetraliia vor man eu sipraad van het Hoek Vh ruraantd ook in DUS laod veel upgang mak a sa aga weg viadeo oader aan belangstel lead pnbttak Het bariehk van bat Hdhl i dftt da i taria van AlkiAaar aieb bv4 Wea aoa beUkaa benomen is gelakkig onwaar gebhken Hg ziet integendeel met volkomen vertrouwen de nitlcoaiat van hek oodenoek Ifgemoet De oorzaak agnor eehorsiag is de volgende Uit bat rapport ran B en W omtrent deauitslag van bon onderaoek aaar hek veldelgk b hoer van den gr sohoraten gamaenle ont angar blgkt dat tot d u I7n Got de ontvangstaahahbeo bedragen f 237 872 de nitgavaaf 167 528 of verhoogd met het Khadelgk s Idovan den dionst vaa 1894 k f 8951 te aamenf 176 479 eaa verschil alsoo vaa f 61 393 Van dit bndrag is niet maar gevonden danf 759 waardoor het tekort is taruggebraahttot f 60 634 Dit alles was san gevolg vaa de min g boakte ontvangaten eo aaoige dobbel of ta hoog geboekte uitgaveO De geptergde ontvreemdingen eo de daardoor ontstane gapingen in de kas weiden staads l edekt en oangfvold door de tgdelgke kaslaaniagen bg de Naderl Bank tot haoKsr bedrag op te voeren door ni t Kooals de gemeeote rekauingsa dedsi verotidnralallaa die leeniagen vóór h einde dea jaars af ie toaaan maar door za mat het nieuwe jaar door nieowa aceaptan te ver nagan met zoodanig gsvolg dak het leanbedrag di a Oij kunt u whI vuuritellun dat ik tu lang m t vrouwrlgK barteii eu wal mtt ddzulke diu in duiteud sluiers vh ild n jk aau kuualgrapea van allerlvt aard wareo ge ieeld en daann gelezen ked dau dat tk dit onaangeraakte jeugdige hart niet il spoedig geheel ia mdoa maal t tou gakisgao hebben eu bet naar welgevallen zoo Ijkbben kunuen vormen en kneden Florella had nog grena liefdeahMteriei gelezen die haar in ataat gnateld zoudan hrbbeo bel uiruwo leren dat ik in baar wekte te begrg pen of sicb daartegen te beaebermeo Dagrlljki ging ik er heen onderwees mijoe leerlinge in de kunst die ig zoo gaarne Peniohta t leeren prikkotda hare verbeeldiogakracbt door aohiUlatiDgeu utt da groote wereld met wier vermaken en bedoflingeo t geheel oiibakoed wai iiat haar i okete blikken an dit teven al É dia bet voor baar tot een tuoverland aaktaa ounioon bet voor ooa aleehts een gemaskerd bal is en schepte er een bijsonder vermaak m in drasa msagdelgken bgesuto oi uwe gudaehien au garoetana te wekken die zioh doidelgk laaaboar aU liebl en sabwluw op baar opan gelaat rertooadeo Na dl vale vrouwMu uu de groote wereld die ik bad leeren kennen was sg voor mg eeno gsbeci nieuwe atodle ene niouwe uitajikaoing ea ik beateedde ago tijd bij haar niet licbtainnig en baastig sooaU Ik tian jaiflu troegttr zou gedaan hebben maar met badaefatzaambsid b voelde mil werkelijk meer tot haar aangetrekkeu dan ik iu t eerst zelf wel vermoedde Ik noet lebter bekeunao dst al spoedig de wrnseh bij m opkwam in falkfi borst lieMe voor mU te wekken en dat rngo streven zieh daarheen rieatte r rd eyae rf V