Goudsche Courant, dinsdag 3 december 1895

J 17n Oet WH opgevoerd tot f 79 000 terwyl 1 b MD eerlgk bebwr een bedn ad i 15 000 I ffoldodade Eoa zgn gewent om ia het voor I jurskugebrek eo ia de eedert gerolgde I boiteogewoDe Di eveo te Toorzien I De ontranger beeft die orerbreDging rsn het eene jaar op het andere eo die voort dareode itygiog vao het Uenbedrag waartoe de Qemeeoteraad meermaleo bewiUiging ver leende niet bannen bewerken zonder bnip van den gemeeutf iecretaria die volgens B en W door da bedrieglyke berelreniogeo en het TOorgeTen ran het ceer ten achteren xyn 4er nitkeeriagen ran het Rgk den burgemeester die tgn gver en bekwaamheid ceer waardeerde en zyn doorzicht vertrouwde bewoog de begMrde accepten te teekenen De bonding ran den secretaris ten aanzien TDD al het gebeurde gevoegd bg zgn zeer ontroDwe boeking in de notulen an B en W ran hetgeen op de kaileeoingen betrekking hiïft gaeft B en W aanleiding den Raad roor te stellen hem in agn betrekking te ichoraen hangende het onderzoek over het hem al dan niet te geven ontslsg Aldus is bebloten docb op voorstel van den heer Kraakman die aao de schorsing bet krenkend karakter wilde ootnAmeo werd eg bepaald op vier weken binnen welken tgd het onderioek kan igu afgeloopen e rekening vaa den ontranger werd geitellt in handen der commiisie van financiën erf in de commissie tot onderzoek van de handelingen ran den gemeen tO secrataria werden benoemd de he reo Ter Spill Kraakman Goede De Lange en Oanteri rmrai mUê mmu l Êektei u u OSHUKM iJiutem f Ml r N en A van OS Ai Kle w g E 73 OOODA StaUa Oemerftal U Kahuk Zitting van 1 Zaterdag 30 Norember 1895 1 Onder de kleine wetsontwerpen welke e 1 Kamer goedkenrde behoort ook de onteigening 1 roor de Vaart verbeter ing tosRcken deo IJsel 1 en de Ringvaart ran de Haarlemmermeer i Voortgeiet ward de behaudeliagderlndiac e 1 begrooting 1 De heer Rahnsen bestreed de bescb rmiug 1 van de beetwortelsuikar industrie aarvnu 1 Indië de nadeeleo ondervindt en droog aan op een internationale regeling dar luikerquaest e of nationale snikerregeliog met vervaDging d r titrage door het eutrepotstelseK I De heer Bchimmelpanuiock weoschte kracht ger optraden tegen het opiumgebruik zonder e I vmI te letten op de fticale belangen 1 De heer Wertheim betoogde dat de vo r I bietencnIkuDr noodzakel ke protectie geen be 1 letsel is roor de rrge ontwikkeling der 1 1 diiobe ittikariadnatrie De ziltercricis noopt I tot beseherming van den landbouw I De heer pyoaoker Hordgk kwam ran liberaal itandpont op tegen den aandrang ran den he r I Maller om bg de handhaving vaii den gonve I nemeots kofflecultunr den inkoopprgs tot f 20 1 te rafhoogen omdat liet daardoor ootetaau e I tekort andere berrormingen zal tegenhouden 1 D minister ran Koloniën neemt in da au kcrqna stie een atwachtenda houding aan en TerwDoht van de opiumregie een beperking ran het gebruik ran ditgeuotmiddel orerigeos minder nadeelig dan alcoholische dranken Verhooging rau deo inkoopsprgn der koffie ware doelloos Hierna warden alle begrootingRbootdotukken aangenomen De interpellatie ran dan heer Van Üwlnderen orer de crisis die ome boter ondervïAt op de Kngeliobe markt had een zeer eenvoudig r r loop De minister ran bniteulandsche taken heeft de laak nog tens kort uiteengezet Tot de agenten ran Hollandiohe importeurs is rauwege het Ëngelscbe laud boa wdepar temen t 4ene circulaire gericht waarby han is te kennen Regeren dat bet scheikundig onderzoek aan J eï hebt beeft gebracht dat de geïmpoN teerde Nederlandïche boter ook ran de beate importeurs is vermengd met margarine en dua niet meer onder deo uaam ran boter aan de mafkt mag worden gebraeht Wat nu hiertegen te doen De Nederinndgche Kamer ran Koophandel te Londen rgder njwieUabriakaot en koopman of agent in rgwielen 1 b tot de helft van bovengemeld bedrag 1 wegens het houden kier te lande van rgwielen 1 voor r emeDgd gebruik c waaronder te ver staan lijn rgwielen boofdzakelgk in de nit 1 oefening an des houders beroep of bedrgf 1 docb mede daarbuiten door hem of leden van xgn gezin gebezigd I Als beroep of bedrgf onder b bedoeld komen alleen in aanmerking de beroepen of 1 bedrijven van praktiaaerende geneeskundigen 1 heelkundigen PU verloskundigen van veeartsen van werklieden en boerenarbeiders fao denr I waardera van baden en opzichters in diens VBO staat provincie gemeente of waterschap I De belasting is niet van toepassing op bet I houden van rgwielen uitsluitend geschikt ter I bergding door kinderen jonger dan twaal I jaren I Nadat van een rgwiel twee malen de be 1 I lasting geheven is geniet de houder 50 ten I bonderd vrgatelling Het haofd van een gezin wordt geacht te honden de rgwielen van zgnij vronw eu van de bg hem iuwooende minderjarigen Voor de toepassiug van dezo bepaling worden kost acboolhooders en hoofden van andere inrichtingen ran onderwgn als gezinshoofden befchonwd Voordat iemand een of meer rgwitsleo door hem hier te lande gebonden op den openbare weg gebruikt of daartoe ter beschikking van anderen stelt moet bg aangifte doen onder opgaaf zoo van bet aantal afxonderlgk ten aanzien v n die voor één en die oor meer dan één persoon als van de bestemming betzg volgens letter a of letter b hetzg voor de oitslaitende uitoefening ran een beroep of bedrgf Deze aangifte moet telken jare binnen 14 dagen na deo sanrang ran dit dienstjaar I worden herhaald Voordat een rgwielbonder een grooter aanI tal rgwielen dan hg voor bat loopende dienstI jaar beeft aangegeven op den openbaren weg I gebruikt of daartoe ter beschikking van anI deren stelt moet hg eene nadere aangifte doen I K eneens moet door den boader eene nadeI re aangifte gedaan worden vóórdat hg een I rgwiel voor één persoon ingericht vervangt I door een ingericht voor meer dan één persoon I of omgekeerd of een rgwiel tegen een ander I van dezelfde soort verwisselt I De bepalingen zgn niet van toepassing op I rgwielen bestemd voor den millitairen of eeniI gen anderen pnblieken dienst of voor kindeI ren jonger dan 12 areD I De aangifte worden gedaan door inlevering I van een ingevuld eu ondertsekend tormnlier I ten kantore an den ontvanger der directe I belastingen tot wiena dienatkring de gemeente I behoort waii de aanslag geschiedt I Formulieren tgn kosteloos rerkrijgbaar bg I de ootrangers der directe belastingen en op de I secretarieën der gemeenten Van iedere aangifte wordt voor elk rgwiel afsondertgk een bewgs voorzien van een rolgnnmmer afgegeren die van deu Minister een ploimpje krew roor 1 hare groote activiteit in deu heelt dien Minister I in de eersto plaats rerzocht aan hetlandboow 1 departement in Engeland de noodige gegevens I te verstrekken omtrent de kenmerken van Nedefiftndsrbe boter in dezen tgd vanhetjaa 1I In dezen geest it door den heer KoëH reeds I gehandeld door het zendeo ran 4en directeur Iran het landbonwproefatation te Hoorn specia 1 liteit op dit gebied naar Engeland 1 lu de tweede plaats rroeg de Kamer van Koophandel dat de Kederlaudsche regeeriug 1I aan de Engelscbe zou versoeken het zendeu 1I harerzgds van scoeikundigen naar ons tand tea II einde de natnarboter zooaU die bier bereid 1I wordt aan een onderzoek te onderwerpe 1I terwyl verder op behandeling langs diploma II tieken weg en tevens op spoed was aange t I drongen Ten aanzien van deze laatste ponten j I beeft de Minister zich nataurlgkzün gedr slgu 1I nog foorbeboodeo omdat bg allereerst het 1I rapport omtrent de zending van boreogenoemden II directeur wil afwachten I I Intosschen kregen wg ook thans weder den 1 I indruk dat de behartiging der Nederlandsche I belangen in den rreemde in bg uitnemandhe d I kundige eu wakkere handen is Van de groo e I belangrykheid dezer zaak het gold volgens I den heer t Bwinderen een uitvoer alleen n t I Friealaud rau 11 milHoen kilogram s iaars I was de Mini iter diep doordrongen en zeker 1 zal niets worden verzuimd dat kans heeft te I kunnen dieuen om de begaande moeilgkhedet I uit deu weg te ruimen I Wat de interpellatie berreft ran den heer I Van Tienhoren over de r ewering van NoordI Holland is hoofdzaak dat de R geering zich I uit haar Igdelgke houding t a aanzien der I zuweringeu niet liet opjagen maar dai dsarI tegenover de heer van Tienboveo beloofde de zaak I warm te houden VersebiJ ran appreciatie over I t belang dat bet hier goldt lag aan t verach I I van opvatting ter grondslag E e Regeering ziet I alleen het belang der polders Koegrai en Cal I I lantsoog op bat spel staan terwijl de beer Van I Tieuboven nog wel niet gnbeel Holland en I Utrecht ziet verdrinken maar toch hel Noord Ihollandscb Kanaal den spoorweg de verbinding met den Helder bedreigd acht Hoe dit zg de asudrang om aan deu erkend ongeregelden toestand eeu eind te maken heeft zeker recht van bestaan waar de kani niet oitgesloten is dat de zee zich aan den strgd tu achen Regeering en provincie niet stoort En op dien aandrang reageerde de Regeering al te ftnuw De overige wetsontwerpen id de Tweede Kaleer behandeld zyn zonder noemenswaardige discBBsie aangenomen Uok is de v r boogiog van het Ve hoofdstuk der Staatabegrooting roor het loopende jaar reorganisatie van de Rgkeladdbonwscboot na een paar opmerkingen van de beeren Welt en Alberda zonder stemming goedgekeard De Kamer ia daarna op reces uiteeugegaan zooder ook nu nog behandeld te hebben het roorstel Hartogb terwgl t rens is blgren liggen ora welke reden weten wg niuC r het geheel in staat ran wgzen rerkeerende wetsontwerp betreffende de invoering van de nieuwe wet op het iallissoment en de euriéaoce ran betaling meo T E zoekt dan wat d auigawauD weg om aan alle groota bUden an medadeaftog van de politie te doen Wilde man geheimhonding om r B niet ontgdig te waarschuwen dan moest znlk an indiscretie als er thans gepleagd is onmogelgk sijo £ r i n in deze treurige laak meer vraaade zaken Ëen Rott commissaris ran politia ia naar men zegt ala xondenbok gevallen Maar ia de chef van de Rotterdansche politia dan geheel en al oDachnldig aan het feit dat dagen en dagen lang zoo goed als geen onderzoek geaebiadde Heeft de gevonniste commissaris de hem glares bevelen niet opgarolgd dan IS hg zeker de schuldige Maar heeft aea het op hem maar laten aackomen en zich niet rei ewist of er wel goede maatregelen tot opsporing van den knaap waren genoman dan is niet hg de boofdachnldiga Maandag róor acht dagen verdween de knaap en Woensdagmiddag jongstleden nam de officier van justitie nog eeu aaotal der medescholieren in verboor ten einde aoo mogelgk een draad te vinden welke tot nadere gegevens kon leiden en daarbg trad de ontmoeting vtn j den ongelukkigen knaap in geselschap van den onbekauden persoon op den Nieuwen Binnenweg volgens het N v d D 4 zoo sterk op den voorgrond dat de hoofdcommissaris ran politia order gif in die richting een goetreag onderzoek in te stellen Oumiddellgk daarop werd het Igk gerondeo Nu dringt zich da rraag op waarom men in dat atadsgedeelte niet reeds reel vroeger een dergelgk onderzoek heeft ingesteld wgl het toch reeda den eersten dag bekend waa dat het knaapje op den Nieuwen Binnanweg gezien wai Het bericht ran het Rott Nbl dat hdl aardebed waarop het Igkje lag rertraptwas I met groote en kleine voeten er in soodat het dnidelgk was dat er een hevige worsteling aan da grnwelgke daad was voorafgegaan I is zuirere fantasie I t Spreekt ook vanzelf dat de knaap niat I daar vermoord is en daar van zgn kleertjec I is ontdaan De jongen moet ergens anders I in een leegstaana huis gedood zgn en I het Igk vervolgens naar den knïl zgn gebraeht I Hoe bet ook zg t is te hopen dat men I den dader spoedig moge vinden t Zon andars I den sohgn hebben dat bier in Nederland de I moordenaars vrg apel hebben Naar een hoela I reeks wordt al gezocht En niets gevonden I De opwinding is hiar zóo grootr dat al wat I maar verdacht wordt ontadelgk te zgn wordt I opgepakt en ondervraimd I Ook beden hield dan gebeelen dag aan da J I veraohilleude politiebureax de stroom van I menachen aan die inlichtingen kwamen geven 1I in verband met den moord Sen uitdrager I op de Rechter Rottekade woonachtig depoI neerde zelfs een pak papieren waarvan bet I schrift volgens hem met het handschrift ranI den bewnsten brief overeenkomt I In den loop van den voormiddi rrard in I de groote bos ran t postkantoor gerenden I een met potlood op de helft ran een oude I gahrofkte enreloppe geschreven brieQe van den I volgenden inhoud ervolgd Word I Ik komt maandag in de stad Mooken on I het ftceisje te vermoord schobberd I Coverneatraat volgt eenig onteeibaar g RIJWIELBELASTING De heer Rutgers c s hebben thant als amendement op dit parioneele belasting de uitwerking yau hunne denkbeelden omtrq nt de belasUng naar debt xesden grondslag rgwielen voorgedragen in d volgende bepalingen De belasting wordt geherrn a ten bedrage ran f 3 roor elk rgwiat ingericht voor ééa persoon en van f 5 toor elk rgwiel ingericht roor meer dan ééa persoon wegens het honden hier te lande van rgwielen ter beatrydiog op den openbaren weg en niet uitsluitend gebezigd hettg oor den militairen of eenige andere pnblieken dienst hetig roor de uitoefening van des gebruikers beroep of bedrfif buiten dat tan wiel Het vinden van het lijk vanÜen vermisten scholier A F Hoog steden krabbel I Dit briefje door den directeur van het poaiI kantoor r beschikking van den hoofdcoumisI saris van politie gesteld wordt als een hoogst I afkenrenawaardige zoogenaamde laardigbeids I beechonwd Het schrift heeft oogecschgnlgk met dat van den bekenden brief niets gemeen nochUns zal het nauwkeurig door deskundigen ondenooht worden Men schrgft uit Rotterdam Met rerwoodering heeft men hier vernomen dat een Amst blsd een telegram van dan boofdcommisearia te Rotterdam an een Amst collegg openbaar beeft kunnen maken Bg het zoeken naar v B is uf de grootste publiciteit bi de uroot te geheimhouding noodig Wilde men ptihl citeit zoodat iedereen kon weten dat Rg den hoofdcommissari van politie ilgiateravond uit Haoiborg een telegraphiKb bericht ingekomen dat de gezochte Willem vanBetkei zich morgen vrgwillig aan sgp bureauzal melden Vfn de kleeding van den vermoordaa knaap 18 tot dnsverra nog niets gevondofa 11 18 IHrectc SpoorwcgvÉrblndlDgen sfet GOUDA Wlnterdleost 1895 1896 Aangevangeo 1 October Tijd van GreeDWlch 9 87 10 04 10 11 10 18 10 87 8 8 7 88 7 1 8 08 8 18 é 8 48 8 84 7 11 li 81 ll 8 18 48 18 88 1 44 BOITIKBAII IV 10 1 10 l 10 88 10 48 10 11 10 4 10 84 11 01 11 08 11 18 11 84 8 88 in o 40 lO lT 10 14 11 00 11 01 li H 4 7 8 40 1 47 8 44 01 1 10 1 17 0I 8 11 8 84 8 80 10 7 il 7 M 7 8 7 48 1M Qottd 8 04 1 11 8 10 1 48 l lt 1 8 8 08 8 18 UoordrMhl 08 IJl 7 80 8 10 8 48 8 8 11 88 8 Ji s s ia 4 10 10 8 17 8J7 8 41 8 47 10 81 8 NiMirarVnk t 10 7 47 S IO 4 0i S O O D A 11 80 18 80 l i8 40 81 7 OiimU Kgtttrdui 1 iiott ii 0 mU l vi w kéTk i 8 1 I t 08 4 40 Dll H4A SOODA 8 0 li OI li 4 8 U 8 18 Uwrdnckt 7 4J 8 07 9o U H K B 8 lM07 488 8 8 i8 4810 1111 8818 18 I Ss a 44 8 88 8 48 4 11 1 17 8 S8 7 81 8 88Q Voorb 8 87 10 17 l tP 4 8 14 88 lO Oi 8 88 le li 8 88 1 08 8 8 Onad 8 88 7 10 18 88 10 18 10 8418 08 liUA 17 8 14 8 18 4 18 4 48 8 47 8 80 Itópt U BlMiiiük Erau g en Nootdi i L dick ndu i n Hikw ora n T I K C H T 0 o I D 1 Dtrwkl 7 10 10 11 84 li BO 8 1 8 18 4 48 7 0 8 0 07 WMidn 8 11 10 88 11 81 4 18 8 88 S Umdantar 8 1 10 81 4 84 88 e d 8 88 t 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 i l 7 0 8 81 8 418 4 1 18 10 88 10 48 Z Z lwf U Z f k ii L Ug Voorli At 7 80 t 88 0 87 10 80 10 10 ll li 18 88 1 87 8 88 8 47 4 41 1 87 j U t IJ 8 14 IjM 11 O M 7 48 8 47 IU08 18 40 4 87 8 1 10 08 r gw 7 l81 IO 11 18 la 4 1 08 8 18 10 11 rl 1 07 08 11 87 l Ol 1 80 8 88 10 8r i 8 18 18 S7l0 07 10 48 11 88 18 48 1 08 1 17 4 01 4 17 Ml 17 7 4 8 81 88 10 88 11 48 Umit t M 8 87 7 88 8 011 11 8 01 10 1 10 17 li 48 S SO 8 17 4 18 4 47 1 87 8 18 8 81 10 18 Oudw I IO 8 14 11 14 8 87 7 10 10 8 WMrdw 8 8 7 08 8 18 ll i 8 48 8 84 8 01 17 7 18 8 48 10 87 IHStlIDAIIr SOVDl l 10 4 8 88 10 14 Htnolll 8 18 t 8 88 8 41 f 1 87 10 11 11 41 1 10 8 08 8 80 4 48 1 S 8 88 f 04 t 4 10 U 97 45 9 4t n i 1 111 41 I SJÏÏT 7 88 04 10 14 If 8 8 8 80 O 7 8 8 04 t Nur Imilerdu AutnduiC 3 n d 7 88 M Josdi 8 87 8 81 10 01 10 17 18 10 8 81 4 47 tM 10 18 MiModui O St 8 14 8 88 U I 1 1 18 4 88 8 48 11 80 De aefatgonoot van Van Barkal is na haar rerkoor bg den heer Voomolen gisteren ook door den rechtorcommiasaris in verhoor ge Domen De Tgdf meldt Gisteren nacht beeft in het perceel Rozengraeht 70 te Ameterdam iemand gelt aerd die er kamera gahsnrd had en beloofd f 150 te sallao betalen De man beeft op de bewoonster van het hms een zeer onaangeaamen indruk gemaakt Daar echter aan haar nieU t kend waa omtrent deo moord te Rotterdam kwamen ig rst üedenmiddig er toe te dunken dat tg den moordenaar van don tienjarigeo Hoogateden hahben gehuisrest Het signalement vaa den man die Zondagvoormiddag halftwaalf ongereer un huis Rozengracht gekomen is thuis gebleven en s nachts gelogeerd heeft is als volgt kort breed gezicht ponnejhaar acheidiog in het midden stnwe uogen lange oogharen kuiltje io de kin kort geknipte snor middelmatige lengte hooge achouders een goede dertiger Tan leeftgd een werkman neerachtig gekleed Bg dro een dnn kort overjasjo blaawe grgw broek broina hoed die hem over de ooren zakte die hem niet sokeen toe te bekboreo glacé baodseboenen en gearde naar parfumerie Hg klaagde over koude n pgn ia den arm bg bad daar tocht gerat De SMu vertelde aan zgn hospita dat hg lich wat hautig te Rotterdam kleeren had gekocht omdat hg daar zgn kleeren had weggegereo daar de broek tot aan de knieën bemorat waa met modder bat is te Rotterdam altgd zoo mil Au da dochter dea huites telde hg dat hg van Rotterdam aao de moeder dat bg ran Antwerpen kwam Hg spreek tacht en waa sehrikachtig telkens als er aan de straatdeur gebeld werd Hij gaf roor in antiquiteiten te doen wat blgkbaar niat waar was wuut bij bad ar geen rerstand ran Qij rroeg f 13 te leen doeh f 8 was ook goed Hg ia vertrokken zonder betaling De man heeft een brief geschreven naar Antwerpen en schreef wel een nor lang Het adrea is door ons opg eren aan den officier ran justitie £ r was een roode postzegel op hg liet den brief tegen 2 uur i Donderdagmiddag wegbrengen De aanhef ran den brief was Lieve Zuster bg schreef vaii kofiêra zoetemelk ba kaas en sucade Je weet wel hoe ik besta A ren Dgk c Bg heeft den brief laten lezen In den brief zitten reel taalfoaten Hg was zenuwachtig en maakte don indruk teer dom te tgn Hg ia eenmaal aitgegaan haar de haitent de der stad Bg wni in ago msnier tan qftraden niet fatsoenlgk Ook bg de politie te s Gravenbage meldden zich heden eenige i rionen aan van meening inliehtingvn te kannen geven tot ontdekking van den mqordenaar van den Rotterdamschen acholier £ en naar aanleiding daarvan ingesteld politieonderaoek heeft tot niets geleid In ons vorig noi mer is medegedeeld dat een rsebercbenr ter opsporing van een verdachten leeman naar Amsterdam vertrokken was vergezeld ao eene vrouw dJe aan de pojitie intichtiugen gegeven had In den afgeloopen nacht keerde die rechercheur met de vronw hiar terug den bedoelden zeeman ma dabrengeude Met die vrouw grnaamd Roelotj Habers 26 jaar oud wonende albior aan bet Gedempte Franachewatar No 32 en dienstbaar in een bierhuis aan het Gedempte Spinhoiswater No 5 te Amaterdam aangekomen begaf de recberobeur zich met baar naar de woning van de ouders van den gezochte in de Tweede Jan van der Hegdenstra Die woning werd doortocht doch niets gevonden Ongeveer een half nur later meldde de getochte wiens naim il Gerardus Wilfaelmna Pe hï 48 jaar en veeman van beroep zich aan pMt boofdbareau van politie te Amsterdam zelf aan Na den afgeloopeo nacht aan bet politiebureau in de Lange Torenstraat alhier in bewaring weest te zga werd hg gisteren voormiddag naar het Centraal bureau van politie gebracht en in verhoor genomen Het verhoor van Petsohi heeft echter niets opgeleverd dat eenige blaam op hem werpt in verband met de gepleegde gruweldaad Dq man die tiob vrgwillig ter beschikking stelde il door de politie weder vrg gelaten Door een der berichtgevers gistervoormiddagondervraagd deelde Roelofje Hobers mede dattg in het schrift van den aan Hoogsteden gezonden brief bepaald de hand herkend badvan dezen teaman van wian tg meoigen briefontving Omtrent Willem van Berkel naar wien door de politie getocht wordt kan hei volgende worden nsadegedeeld Van Berkel was reads voor hei vinden van bat Igk tweemaal op het politiebnrraa in de Witte de Wiihstraat ontboden en daar ook versobenen Toen hg voor de derde maal ontboden werd verscheen Ijig niet en dantelfden dag dat hei Igk van den knaap ontdekt werd rarliei bg deie gemeente medenemende alles wat er aan baar geld in tguf woning alhier voorhanden waa Zgna vrouw dia k ta Schaveningan aehtarliot weet niet waarheen bg lich hegevan heeft Om hem op te sporen vortrok de iospectenr van politie N T J van de Kasteele naar Bremerhaven eu Hamburg Van Berkel heeft eenigen tgd geleden den vader van den rermoordea knaap geld ta leen gerrmagd en na dient weigering enkele dagen daarna bedreigingen geuit Giitarnamiddag waa Van Berkel trots alle moeite nog niet gevonden Naar wg rsroemen bWt de gerecbielgke schouwing op het Igkje van den vermoorden knaap aan het licht gebracht dat mei hem gaen oatedelgke handelingen tgn gepleegd en dat het kind eerst ongereer 4 of 5 dagen ró6r het rindan vtu het Igk vermoord is lo de GoureroeAtraat wai bet gisterenochtend in afwachting ran de begrafenispleebtigbeid iwart van de menseben CWogs den gebeelen w dien de stoet bgaldiau de bcgrafenia plaata gehad had volgen too doch T0 jral in de Criapgulaau bg bet Ziekeahute 1 badden ziob deelnemende groepjea geschaard Naar wg vernemeb is van Berkel gisterenavond te 9 23 ta Rotterdam onder geleide van zes politieagenten aangekomen Om opstootjes te vermgdeo beeft men hem in eene gewone rigelante naar het huis van bewaring overgebraebt Hg was te Bremerhaven gearresteerd BuUenlaodsch uverzlcbt Sultan Abduet Hamid blgft nog weigeren zgne toestemming ta verleenen in zake hut bekende verzoek der mogendheden om haar wachtschepen in de zee van Marmora te versterken Tevei eefa poogde de sultan den Itus iscben gezant er toe over te halen dat althans Rusland dezen eiach zou laten vallen Gelijk dan ook te verwachten was luidde het antwoord van den heer Von NetidofF dat de Rusiische regeering er niet over denkt zich van de andere mogendheden af te acheiden De luogeodheden bigven derhalve eengezind en daarom tal de sultan ten slotte wel genoodzaakt wezen toe te ge en Abdoel Bamid rekent er nog steeds op dat er verdeeldheid onder de groote mogendbeden zal ontstaan maar tot dusver ia deze hoop niet verweianlykt De kana dat de Europeeaohe regeeriogen baar oor pronkelgk voornemen om samen op te treden zullen bandhaveu blgft gunstig De Ëngelsche bladen gnsju intnsseben voort met bet mededeelen van ongunstige tgdingen uit Armenië waar volget a hen nog steeda ongeregeldheden voorvallen De Oosteiacho quaestie wil dus maar utet van de baan Telkens doikt tg weer op en in baar eentonigheid zal tg er ten slotte aanleiding toe geven dat men naar het einde van deo tieken man begint te verlangen Inmiddels wordt in de Ëngelsche pers reeds over de verdeeling der nalatenschap gekibbeld De afgevaardigden Stevenaon heeft een ontwerp daarvoor opgemaakt £ n deoud onderumister buiteulandscbe takeq sir Charlea Dilks heeft ia een tueaprsak in Wales dit onderwerp eveneens ter sprake gebracht Ug acht de verdeeiing van het Turksche rgk aiet io het bellang van Engeland Kwam het er coe dan zouden de groote handelabelangen van Engeland in het Turk cbe rgk benadeeld worden door de b wchermende rechten van Ooateurgk Roslaad en Frankrgk Bovendien tou een conflict tuaachen de Grieken en Bulgaren in Macedonië licht aanleiding kunnen geven tot een ooflog die voor Europa groota gevo gen kan hebben Zoolang de Ëngelsche vloot die der overige mogendheden overtreft is voo de £ ogftk che eilanden nieta te vreezi n Docb de positie van Engeland in Egypte zou wettelyk geregeld moeten worden aio Aziatisch Turltge zon Eog nd bezitmoeten nemen van Arabië en van bet dal van den Eufraat en dén Tiger Ala v goediogdaarvoor zou aan Frankrgk Syrië aao Rasland Armenië en Eurdestau moeten wordenafgestaan a Doch als een wereldoorlog uitbreekt heeft Engeland reeds genoeg te doen om Indië te beacbermeo tegaa machtige tegeootanders het is oubegrgpelgk hoe het bovendien nog bat dal van den Üiofraat en den Tiger zou moeten verdemgen als de Franschen in DamsMus en do Rusten in Diabekir tijn s Uit een militair en nit een banc so pont acht dna Sir Charles Ditke de verering van Turkge vooralsnog ongewenseht Blaar ook ait een algemeen staatkundig oogpunt sehgnt bat verkeerd de huid van den beer ta vardeelen zoolang deze nog ongestoord rondloopt Geen der mogendheden acht het gewenaebt hét rgk der Oamaneo te doen verdween van den aardbodem Alten trachten int endeel dit Rgk nog eenigen tijd ta behouden £ n als de Sultan maar een beetje wil medewerken is de kans groot dat hg nog lang de Behearscher der Geloovigen blgft Zelfs sou in het ergste geval eer aea wgziging in de dynastie plaaU hebben dan een verdeeiing van bet TovMohe rgk SolUn Abdnl Hantd kan tieh er niet op buroamen bgsondar bemind ie 1 tgn bg tgn onderdanen Christenen en Tur kon tgn het er over eens dat rerandvriagen in bat beheer dringend noodtaketgk ago D Sultan moet werkelgk vorst worden aiet janger afgwloten tgn rau zgnrolkenvan de geneele bewoonde wereld in de ruimte die Tildiz Kiosk en de moekae omvat bg moet zich ontdoen van de camarilla die elke verbetering tegeohoodt omdat tg dia ïn strgd acht met haar belangea Doeh hierop is weinig kans looUng Abdul Hamid aan bet hoofd van den Staat geplaatst is £ n dat is de aanleiding van de vele aamenswaringen en pogingen om bet rgk te ontdoen van een bt beeracher die zich zoo weinig voor zgn taak berekend faeeTt getooud Da opening der oieuwe zitting van deu Duttecheu Rgkadag zal morgen te twee nar in de witte taal ran het koninkigk paleia plaats hebben De beizaf zat r echter niet tgn hg bevindt tich op dit tydstip in Silatië Verrasaiogen kan de troonrede moeilgk meer brengen Nooit miasobien tgn de wetaotitwerpan die de regeeriug bg den Rgksd tsl indianen zoo uitvoerig in de pers openbaar gemaakt voor een deel zelfs woordeIgk en oog voordat de Bondsraad se behandeld had De rede kan dus Mtechts een opsomming geven van hett eeu reedt bekend is ofscbooa zg toch niet zonder belang kan zgn om de wijze waarop sommige wetaoot weri en worden aangekondigd in verband met de eiacben der i rariëra en ook om de gebruikelgke maar lo de tegenwoordige omstandigheden zeer gewichtige verklaringen dar regeeriug over bare rerboudiog tot de andere mogendheden Bet thana bg den Bondsraad ingedieode ninowe ontwerp op de Boikerbeta tiDg heeft rolgens de toelichting ten doel lo de f brieken met kfeine productie iu ttaat te stellen met de grootere te concurreeren en wel door de belasting der fabrieken houger te stallen naarmate de productie stggt Er waren io 1880 steohia 3 fabrieken dia meer dan 440 000 centenaars bieten rerwarkten in 1894 reeds 104 en diiarbg die 1 millioen centenaars bereikten 2o deu Duitachen fabrMken tegenover het buitenland de mededinging inl elgk te maken door verhooging der uitroerprerata 3o de te sterke productie tegen te gaan door da uitvoerpremie boren zekere boareelhedeo uit ééa fabriek te verlagen en zelfi geheel te doen rervallen 4o de schatki i tegen nadeel te behoeden door een bgzondero bedrgfsbelastiog i aar gelang van d productie van elke fabriek en door verhooging van deu acogns Bg een en bui van den miniatfr van financiën gegeven dinar berft de Koizer zich volgens da Poat betliat ten gon te van dit ontwerp nitgenprokeii Ook aprak bg daar da hoop uit dat de aedert eenigen tgd in het ministerie van finaneiün in gebruik sgnda spirituslampen atgemeeo ingang mogen vinden in het belang der Duitscbe apirituafabricage De Uoraan Zeit ait Berlgu weet al eenige inUreaaante egfert uit de kolonial begroeiing mede te deeleu Wat Ooat Afrika betreft vindt men de inkomsten met 55 000 Mk mind r geraamd dan bet vorige jaar als meer in overaenstèmming mat den feitetgken toestaud De Rgkabljdrage is 767 110 Mk hooger dan verleden jaar 4 454 250 Mk Kameroen verkeert in batrekkelgk bloerebden toaataod oftchooo de Rgks bgdri e toch weer 58 800 Mk hooger ii geraamd 678 800 Mk Maar de Zaid West Alrikaaasche kolonii die tot nog toe haast nieta dan doornen en distelen c voortbracht is erg duur eu komt het moederland op 2 337 000 Mk te sUan 637 000 Mk meer dan op de vorige begrooting was uitgetrokken VUURSCHOUW BÜRGEMKE8TER an WETHOUDERS dn Kiim tiU Goud doen t wclea d t het bij rt 28 der Verordening op d Brtndweer foorgeMbreten linderioell in Woonhoiieu en Oelwawen dooV bMran llnndmwiteri en Onder Braodmeeilera ui worden g d n den 10 en 11 Def ember nit nde lerwgl de Neeehonir ui plead hebben den 17 Decetn ier durMnTolgende ordende de bewonen of gobroikeri nitgenoodigd genoemde heertn dHrtoaioiiul U itellan Qoai den 30 Noiember 1895 Burgemeester ei Wetbonderi Toornoemd E L MARTENS De SecreUrie BROUWER Beurs vai iinslenlam at NOTEUBKR elmkoen looe O V vo IV 7 O O 41 100 l 710 7 m f loof 100 uo 1 ïo 100 UI i 1 I i my 1011 ♦ i 71 1 ooi T s my i U 10 107 in i ♦ 17 ♦ i 1 M IO 107 iv 0 i 18 7 1 VorJm NiMiuHii Gert Ned W S i M dito dtto dito 8 dito dito dito S Hom OM Ooudl I iSl aS t It ub tuwhry ing 188S 81 5 UonuL Obl in pepier 1801 dito in lilrer I8S8 5 PoKTueiL Oblig met ooupoa ti dito ticket i avau u Ubl Binnen 18 4 4 dito Oeooni 1810 4 dito bij Kotlit l88 4 aitobüHopel89 ll0 4 ditointpnid leen 1888 dito dito dito 1884 i ariKii l erpel Kbuld 1881 4 TOMIU iepr lfenr leen 18 0 4 iec leeumRteneD Ooc leenitiK Mne ï Zniu An Bip obl II t Ultioo Obl Huit Scl 18tU ViKuun Ubl 4 onbep 1881 kumiMH OWftütu 18 5 8 RoTTluiAli St l leen 18B4 8 Nio N Aft liMdel Mnd A endib T b Mli Uertiietóen DuiHutKbeppij dito Arob Hypotheekb pendbr 4 UulLMij der Vonlenl wd i Gr Ilynolheekb puidbr 8 l Nederlendteba beak und Ned Huidelmu b dito N W h Pee H p b pe dbr t Rott H potbeekb pendbr H Utr Hjpotheekb dito 81 OoeriKn Ooat HonK benk eend RDel li potbeekbenk nendb 4i j AMtuiii Kquit hypotb pendb 101 61 Ulxw lJt Vt Ueneerl t io Holl J 3poorw Mg eend Hij tot Eipl T Si 8pw eend Ned lud SpoorweKoi und Ned i idAtrik Bpm eend 8 dile duo dilol8 l dllo i iTlUl Spoorwl 1887 8 AVobl S Il 7IV Zuid lul 8p niü A ll obl I Polk Werwlbeu Weeom eend 4 BolU Or 8pw Mi obl 47 1 Belliiebe dito unj Vaatowi dito euid I Innil üombr dito und I ICnrek Cb Aw 8p k p obl 4 dito dito oblig 4 U u IV i tMUIIit üent Pao 8p Hij obl 8 Ohio k North W pr ü aaed dito dito Win 81 Peter aU 7 Denrer k Rlo ir 8pm mrt i a Illinoiabentnü obl ki noud UuI k NaihTilleCert and Meiieo N Bpw My lahvp o Uiea Kanm 4pot pr r wnd N York Ontario fc Wail aand dito Penni Ohio oblin Oregon Mif Ie hrp in Koud l at Paul Hinn k ikanit obl m l n Pao Hoofdlijn obliR 8 dito dito Line Ooi lefajtp Ut OintBl Can Botterd Tramweg Maali aand 1 Nao Blad Amiterdam aand 8 Bud Holierdam aand 8 HlU Blail Antwerpenl887 V Buil nnuael 1880 i lioNo Tbeiu HeRullr Oeaellieb 4 UoiTnii BlaaUlnonioi 1880 I K K Uoit B dr 1I80S 11 HrkKlt Bud Mailrid 8 lUt 88 Naii V r B Hyp SpobI eert 118 loiu Amiletd Omolbui Mii rMe i m AOVKHTENTIfiN tledeu orerioed te i tiraoenhagt n een langdurig imarteltik en geduldig Ijjden raeermnten voorzien vnn de H B BacrnmenteD der Sterrenden on geliefde Hoeder Behuwden tirootmoeder Mevrouw de Wad CATHARINA UKERTUUIÜAIIWEH geb Koux in du ouderdom vnn 09 jur uu klier num a S IWE8 K pt der Int Alten 30 November 1895 Seioekm van ro i lnklaj kanntn niet vorden a gewacht Eenige en algemeene kenoiegeving Het bMii onwaaiUljrlut en ik maklulyluupo ml l4 1vo icHMra n vooral damea tti Klndericbomwafk Il d Apprmnr van C M llltr A tt op naam n fiArtokamttk VNSrjrUwr hy kMr VMMIntaaMS rllB leat Sb M SNi i rtss w WH nMarsil s n Sr 1i iriiasii Wésm ft IttkatarlMk