Goudsche Courant, woensdag 4 december 1895

34ste Jaargang Woensdag 4 December 1895 So 6831 Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIËN worden geplaatst ran 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k met uit ondering van Zon en Feestdagen De prijs ter drie maanden is ƒ 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN Iflodo Snelporadruk van A Bmihiiik k ïoos Oproepi g van Eelaaghebbenden De GEDBPOTBEBDE STATEN der Provincie ZVlDllüLLAND roepen bij deze op de onbeliende belanghebbenden om zoo zy dit noodig achten tegenwoordig te zyn by de plaats opneming welke in verband met het verzoek van kerkvoogden der Hervormde gemeente van Sluiputijk te Beeuwijk om van den snppletoiren legger van wegen en voetpaden der gemeente Bee uffJh af te voeren het daarop onder n 31 voorkomend Kerkepad op DONDERDAG 5 DECEMBER 1895 des voormiddags te 11 ure door eene commissie uit hun midden zal worden gebonden Gravenluxge den 26 November 1895 De Gedeputeerde Staten voornoemd FOCK VooriiUer P TAVENBAAT Grifier Een JONGMENSCH z b b h zoekt Kost inwoning en Wascl tirieren met voorwaarden onder No 2399 Bareatt dezer Courant KAA8BANDEL VERTEGENWOORDIGING door ENQELSCH HUIS GEVRAAGD Br franco Antwerpen Boite Postale S60 Het Twee Jarig Verslag VAN DEN NED R K VOLKSRONO Atd OOUDA ligt ter Perse en heeft het Bestuur voor een ieder daarin de gelegenheid opengesteld tot plaatsing van Advertentiën Per pagina f 9 50 MSO V M zy die hiervan gebruik wenschen te mak éh geven daarvan kennis vóór 15 DEC e k aan HET BESTIJ UR Een ware Sctiat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelfbevlekking Onanie en geheime uitspattingen is net beroemde werk Z Dr Retau 8 ËLFBEVYAKIi G Hollandsche aitgave met 27 afb Prys 2 galden Ieder die aan de verschrikkel lce gevolgen van deze ondeugd l dt moet het lezen de oprecbte leenng die het geeft redt i aa l hs duizend van een jEekeren dood Te verkregen b hetVerUga M atin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland WE8TLAND8CHE HYPÖTHEEEBANE gevestigd te Gravenhage verstrekt Gelden op f Uypotheek en verkoopt Pandbrieven van 1000 500 100 en 50 Inhchtiogen ten kantore der Bank en by de Heeren Montijn fe Co De Directie jJ HOOPT 6RAAFLAND Ij a vanErpebsroijaabds Stollwerck sche Borstbonbons ge brioeerd na voorochrift van den kon Universiteits Prof Gehm Hofrad Dr Harleu Bonn hebben sedert 50 Jaren ab veriachtend middel tegen hoesten heeschheid en aandoening der ademingsorganen uitsteekende diensten bewezen Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is t bijzonder sanberelenswardig een bonbon te gebruiken Verpakking Geele pa es 26 cent Alam verkrijgbaar Thans is voor iedereen Madame Saiis Géiie bet aardige interessante g stige en boeiende stuk dat aan zoovele tienduizenden voldeed als Uoman verkrijgbaar Göbr Ë k COBËN geven uit en stellen alom verkrygbaar Het pakkend en boeiend verbaal de interessante Histormche Roman 2 l a d ame Saxxs 0 ên e tu ptmuntende Nederlandscbe vertaling door H vU ENCK geïllustreerd met byna 100 prachtige platen Dit werk verschynt in 3 kloeke deelen royaal fotmaat onder de titels I De Strykster II De Vrouw van den Maarschalk III De Koning van Rome a 1 60 per deel of in 24 afleveringen a 20 cent per afl Zeldzaam werd een zóó groot publiek zoo getrofien en geroerd als door het verbaal dezer interessant en dappere heldin EDMOND LBP LLETIER in samenwerking met VICTORIEN SARDOU en EMILE MOREAU hebben door dit werk builjengewonen byval geoogst Het avontuuriyke en vooral historische omtrent de MABÉCHALE LEFBBVRË Hertoginvan Dantzig om hare openhartigheid en kordaatheid bygenaamd Madame SANSGÊNE de talryke pakkende by ffiderheden ontleend aan Mémoires en Documenten over de personendie naast haar leefden vele niet algemeen bekende intimiteiten over dezen en over het karakter van Napoleon I maken grooten indruk Dit werk is dan ook zeker het mooiste interessantste boeiendste en wegens de vele aardige ei vro iyke tooueelen het meest pakkende boek m den laatsten tyd verschenen Alom is de inteekening daarop opengesteld tegen 20 cent per aflev kompleet in 24 afleyeringen ol in 3 ingenaaide deelen a 1 60 per deel en gebonden in ryken prachtband 5 60 Prospectussen zyn alom verkrygbaar by de Uitgevers Gebr E M COHEN te Nijmegen en te Arnhem Vermeng Usve Koffie voor de helft njet EATSABEm S KNEIFP ÏM Wm en g ij bespaart 95 centen per pond BOEK EN STEEOTEUEWEEE 4 f grèote vertcheMenheia Rouwkaarten en Ronwpost met Portefecille Sluiting NAAMKAARTJES Vetvrij Papier voor H H Winkeliers enz enz SPOEDIGE AFLEVEEING NETTE BEWEEEING A BRIITKMAIT Zn Aan Zt nuwlijders en Zeniiwzwakken Tliftns ÏB do 26o opluj e rerscbeiiea vau het book vDO Ze uuwziekten en Beroerte Hiddelen ter voorko ming en geneziog Uet loel vu dit rerkje is kenms te verspreiden nmtrent den aard der onuwztrakte hare oorzaken en gevolgen onderrioht te geren en genezin Ie vinden Het htndett over het bekend worden van de Physiologiacbe Beproefd oa aanbevolen door de heeren Prof Dr Uerinlére Panj Prengruber Dujardin Bau ontdekking lioa op de eenvoudigst denkbare wijïo op ons ze metz PanJB BOUChOt Parijs Geh Rath Dr Sobering Ems e Raih Dr Crurkoweob ky Weenen Opperslafarts Dr Jeobl Weenen Opperslafart Dr SohleSl Beaig Chef arts Dr Darses PargaChef arts Forestier Aken Distrielsarts Dr QrOSSmann Johlingon nili Districtiarls Dr Busbacb 2irk Krankarts Dr Steingreber Charenton Consul Vt V Asohenbaoh Corfu Dr med Corrazza Ventlie ADgeViUe Parijs I Lavabre Pargs Wille Taufkirohan II CabiliOt Arcachon Fortget Lonzac Ouilloneau Bor deaux LabatUt Bordóaul Bongavel i ï rière L Hlrsobfeld Weenen H Liebor Innsbruck Hammer Plaueu Weiner Weenen n AU8t Broctou Matusobleobner Brixn Quwgeslel kan gewerkt worden en wel met eun succes dat zoo wal een groot aantal uitstekende artsen als de ganeaakundige pers aanleiding tot discussie gegeven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aan ziekelijken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaobtigheid lijdt welke zich kenmerkt door habitueele hooldpljn migraine congestie groote gevoeligbeld opgewondenbeid Slapeloosbeld algeQieeae liobamelUke onrast en onaangenaam gevoel ver lor aan zieken die door Beroerte getroffen ijn aan de gevolgen daar van luden zoomode aan VerlammlUgea Spraak verlies of moeielUk spreken Stijfheid ia de ge riobten en voortdurende pUn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van gebeugen Slapeloosbeld enz en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthoudlDgs en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betering verkregen eiude ijk aanalle personon die vreeten door beroerte pvervallen te worden n daartoe reden hebben wegons verschijnselen van voortdurend augStgevOOl benevpldhoid van hoofd booMpün met aanvallen van duiieligbeid flikkeren en donker worden voor de oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot do bovongonoomde oathegoricn van zenUWlljderSbehooren zoomede aan bleekZUOhtlge en daardoor tot zwakte vervallende jonge meiajea ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten on dia de reactie der geestelijke bezigheid voorkomen willen dringend aangemdon zich in het be it van bovongonoomd boekje te stellen dat franco on kosteloos te vorkrijgon is to Amsterdam M OLEBAN Co Heiligewog 42 Rotterdam F E Vi SANTEN KOLFP Korte Hoofdotoogl DtreObt LOBETIi POETON Oudograoht b d Gaordbrug F SS GHOOTMl is de verscheidenheid van zeer geschikte ARTIKELEN voor St yiCOLAASC A D E A t7Xinde icu v Winkel Markt 70 HBEREN DASSEN ZIJDEN CAOHBNBZ en KICHUS SPORTHEMDEN JAOHTVEPTEN DAMESen KINDERBOEZBLAARS GLACÉ ZIJDEN en TRICOTBANDSCHOENëN CORSETTEN EINDERDOEKEN KAPERS WANTJES enz aai Bekende lage prijnen Aanbevelend C A B BANTZINGER FEANSCHE STOOMVEEVERIJ Ghemisole WasscberU vm H OPl E HEIiUEtt 19 Kruiakade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt roor GOUDA de Hwr A VAN OS Az ISpeoiaUteit roor het toornen en verren Tftn ft lu Heerenen Damesgurderobeu alsook all Kmdergoederea Speciale inrichting roor het stoomsu tu pi achemantels veereu bont enz Gord nen tafelkleeden eni worden naar dfl nieuirste en laatste methode geverid AHe goederen hetz gestoomd of geverfd worden onaohfldel k voor da gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zgn de pryzen 25o o gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Allerwe ge bekroond met H fciploma 8 Gouden ei Zilveren Medaill is benevens Ëere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoed DniiveD borsl Honig Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DË HONldBLO£Mf VAN H vao Schaik Go gevestigd te aOravenhage Gean middel is ol kan worden nitgevonden welke de Melianthe overtreft het ii OyHMBROBPBLlJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getnigt Het venacht en geneest OSMIDDBLIJK de strengste hoest en veronderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet uch de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en ƒ 1 met gebruiksaanwgzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te ë Qravenhage 9 Verkrijgbaar bjj P H A WOLFP Drogist Markt Gouda E H v MILD Veerstal B 126 te Gouda A BODMAN Moordricht J C RATELAND Bos cop B v WIJK Oudewalcr PDIKE ODDE SCHIEDAMMER GEITEVEE Het kt Verkrijgbaaf biJ M PEETER8 Jz N B Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeda voorlien van den naam der Firma P HOPPE NIGHTCAP BINNENLAND eODDA 3 Decenber 1895 De heer D Samiom die op het gebied van etaleereii reeds zulk een goeden naam wist te ververven heeft dit jaar een zeer eigenaardig idae gehad door tnnschea zijne boncartikelen Hna fraaie verzameling kanstig opgezette roofdiarsn en vogels te plaatsen Het geheel maakt aen leer goeden indrukt en lokt vele loe ohoaweri Aan de ryksouireniteit te Leiden is het oandiduti exanien in de godgeleerdheid 2e gadMltt afgelegd door den heer B Boers OQd leerling van hei gymnaiiam alhier De heer B Diamant oud leerling der stadsmnziekschool alhier en leerling van de orgelklasie der muiiekschool van de Maatachappg tot bevordering der toonkaost te Rotterdam is sa vergel ykend examen benoemd tot organist 4 r hervormde kerk te Kapelle aan den IJsel Bet aantal sollicitanten bedroeg 9 Bet examen il afgenomen door dea beer Posthnmus organist eif matiekdirecteor te Oodewater Beroepen ba da Ned Herformde Kerk teSchoonhoven ds J M Conradi te De Lier by Dètft A De Hooge Raad behandelde gisteren de cassatieberoepen van lo A van Emmenes redacteur en ni ever van De Voorwaarts c te Arnhem vegens opneming van een beleedigend artikel in dnt blad veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf 2o M van Gelder eolporteor te Amersfoort wegens het in genoemd blad doen plaatsen van een ingezonden stok met beleedigendon inhoad veroordeeld tot f 25 boete Hèt O M concladeerde tot verwerping ran beide beroepen Uitspraak 9 decer Het bericht dat Klaas Boes de moordenaar it Scbi en in de bgzoDdere strafgevangenis te Leeuwarden gedetineerd overleden is uur aan de N B Ct van da wordt niet waar Door den gemeente leeretaria van Alkmaar l ontilair nlt söoe betrekking aange Door den gemeente seeretarii van Alkmaa ia eerrol ontilag alt syoe betrekking aange Traftftd FEVILLETOIM Het Adelaarsnest 7 Het wai geen moeilgke tuk voor iemand die ia de rooskleurige atmosfeer van bet boudoir üd in deo onigaag met de sehitterendtle en iluwste coquettes vaa Kuropa praeliiohe onderrlDdiDg opgodain bad Florella gaf lich met haar liefder k gemoed en hare vurige phiQtasie ftl apoedig geheel aan my over met al die ianigheid waarvoor kaar dispgeroelend hart ratbaar was Zg bemiode my onder het te wetfn met een geroet dat reiner wssraohtiger en opofliarender was dan ik rroeger ooit bewten heb en immer weder s l bezitten I fO waarom moest gij deco loheti rinden en mij noodzaken hare geschiedenis te verbalen Ik msg niet aan het rerledene denken want wat baat bot mijP Een wijt man is hy die slechts in het tegenwoordige leeft en dit too goed mogulyk geniet Ik wilt dat Morelta mij liefhad dat mijne beeltenis ÏD haar hart en in hare rerbeelding leefde maar ik mocht kaar niet al te vroeg eene bekentenis afpersen want het schonk my een bijzonder genoei en dat g eToel waarvan zy siob zelve niet bewust was ia hare gelaatstrekken en in hare oogen te lezen Ëene nieuwe bekooriykheid rertoonde zich hier aan mij in dit boek orer rrouwnlyke liefde dat ik zoo door u door meende te kennen Ik leerde Florella Ëeaigen tyd geliaden werd door armvoogden der gemeente mstertand eene oommissie benoemd aan wke de taak werd opgedragen een ondenoek ip te stellen naar den toestand der kinderen die voor rekening van genoemd bestunr te Neerboech worden verpleegd Het door deie coUtmiHsie uitgebracht rapport was in alle opEi bten gunstig By aen bexoek aan die inricbiing bad ijj den indruk gekregen dat de kinderen er zoowel lichamelyk als verstandalj een goedn opvoeding ontvaogeo Op de vraag of zy geneigd waren Neerboaoh te verlaten antwoordden de kioderen beslist ouikennend Met gerostbeid adviseort dan ook de commissie ze aldaar te latau Op da vele aanvragen naar inlichtingen omtrent de nationale tentoonstelling vaa decoratieve werken als ook van ontwerpen teekeningen en opnamen van toegepaste kanst die van af 15 Januari 1896 op het Museum van Kanitny verheid te Haarlem zal gebonden worden kan de Commissie het volgende mededeeten De tentoonstel Hag zal omvatten alhetgaeo betrekking beeft op de decoratieve schilderkunst figuur en ornament als ook ontwerpen teekeningen en modellen in gips was oi ander materiaal gediend hebbende of knnnende dienen voor het vervaardigen vso werken betrekking hebbende op het kunstambacht als ook voor uken die op fabriekmatige wyze worden vervaardigd als behangsel papieren godrakto itolEP enz enz Hoofddoel dezer tentoonstelling is ontwerpers en taekenaars die zich op bovengenoemd gebied toeleggen by hei pnbliek en vooral by onze industrieel en bekend te maken De grondslag voor de oniwikkelingiYiin eene zelfstandige nationale kanstiudastrie y Oonl gelegen in de oorspronkelykheid der onJleÜleD De voorwaarden zoo voordeeligr i lgk zynde daar geene kosten ran welkeodl ra ook berekend worden en bet tentoongestelc vrachtvry wordi teruggezonden rekent de Commissie op eene groote deelname Zy die aan deze tentoonstelling wenschen deel te nemen worden veraocht sich vóór 1 Januari aan te melden met opgailfe der plaatsruimte waarover men wenschi te beacbikken aan hei adres ran den beer £ voo Saher Conservator van het Museum van KoDstoy verheid te Haarlem die tevens bereid i alle verdere inlichtingen te geven Uit Amsterdam meldt men Langs de Vondelkade had men reeds enkele dagen geleden een zestal personen van ongunstig uiterlyk zien slenteren Gisteravond nu ia in twee peroeelen aan de Yondelkade my lief te hebben maar ik mocht aan myn onden us geen naam geren en wilde haar dien uit zicb lelve laten vinden Qy zult vragen of ik hare liefde heantwoordde O ja ik beminde haar dooh slechts met dat baaizuchtig gevoel waarmee de meeste menlohen liefhebben met eene liefde dis diep beneden de hare stond en om wier wille zij my mis ofaien zou veracht hebben als bet haar mogelyk geweest was in myn hart te leien en als haar zachtaardig femoed roor zulk een ruwen hartatocht vatbaar gftweesl was met eene liefde dia slechts aan bet gen ik daoht en zich weinig om het wellyn ran het ongelukkige meisje bekommerde en die harer onwaardig was zooals ik mij Eelren reeds destijds moest bekennen fZoo verliepen er allengs zes weken sedert d cn arond waarop ik op den weg van Gararnie verdwaald geraakt was Byna dagelijks had ik drie of rier uren in het Adslaarsnost doorgebracht en haar onderwys in het teekenen en sobilderen gegeven of met hsar door de bergen en bossoben van den omtrek rondgedwaald De leehjkste moerasachtige streek zou in zulk gezeUobap draaglijk geworden zijn en de schoonheden ran bet Zuiden verkregen roor mij nog meerdere bekoorlykheid door de rborliefde welke zii daarvoor had door hare bekendheid met de verschillende legenden die lioh daarA li jjvastknoopten ea welks zij vermoedelijk uit den iaU l barer oude dienstmaagd gehoord had Ach M een rykdom S4A phantasio en talent lag er in baar verborgen en moest door mijn toedoen te gronde gaan I Eindelyk naderde de tijd waarop myn verblyf op de badplaats een einde zou nemen en ik naar Oonatantinopel moest terngkeareo Op seksrea dag ingebroken Bij een aardappelhandelaar die thuis komende zijn gansche hais overhoop vond en de keakenlamp brandend by een der slaapplaatsen vond staan waren da dieren weinig van bnnne gading meester geworden Maar by diens bnormao een handelaar in porselein en edelgesteenten zyn enoige partyljes diamant ontvreemd en medegenomen De dieven zyn voorzooreel bekend nog niet gevat Men meldt uit Pekela aan de N W C Dezer dagen werden eeoigc Sb ezetenen dezer gemeente opgoacbrikt door de beteekeoing ran een vonnis tegen hen gewezen door het kantongerrcbt No 2 te Amsterdam ten verzoeke van zekeren Adrianas Akkerioga zyn zaak uitoefenende onder den naam van directie der Igtmeene scholdiovordering maatsehappy Provinciaal Belang te Amsterdam waarby zy veroordeeld zyn tot betaling van i 10 voor een jaar contributie voor deetuame in die zoogenaamde maatschappij to doel hebbende het in der minne of in rechten verrolgen van nalatige betalen en zulks niettegenstaande zy voor verdere deelname hadden bedankt De inzage der gedrukte dagvaarding hnt vonnis voorafgegaan dued zien dat zoodanige opzegging drie maanden vóór den veraobyndag per aangeteekenden brief dient te worden gedaan zoodat van opzegging by gewone brieven geen notitie wordt genomon Onder den titel De stemplicht in de practyk c schryft mr A Eerdyk in de December aflevering van de Vragen des Tyds een artikel over het onderwerp dat roural door de bekende brochure ran den hoogleeraar Fruio een coo veel besproken onderwerp is geworden De beer Kerdgk loopt mat die brocbnre ran prof Froin niet erg weg by meent dat zy ganschelyk onopgemerkt zou zyn roorbygegaao indien niet des heeren Froin s naam op den omslag had gestaan Deze meening ontwikkelt de schrijrer hier rerder niet by bepaalt zich tot een punt waaromtrent by meent dat prof Froin zyn tandgpnooten beter had moeten inlichten nl de werking van den door hem bepleiten maatregel in het bnitenlaud Mr Kerdjjk is nagegaan wat de ervaring in dit opzicht Keleerd beeft Hy staat even stil bij Frankryk waar iu 1849 in 1893 in 1894 en ook weer dit jaar pogingen iu het werk zyn gesteld om stemplicht ingevoerd te krygen steeds tevergeefs echter Het ontwerp I dit jaar door een lid der Fransche Kamer inI gediend is naar de copimisRie verwezen maar bevond Florella zich zooals gewoonlijk ia de vrije natuur om schetsen te teekenen Zij ast onder een hoogen bank weinige schreden ran een waterval die zich iu de Gare stortte terwijl ik naast haar in het gras lag baar iu de heidera gazellenoogen die zoo vertrouwelijk op de myne rustten staarde en de streken die zy met haar penseel deed gadesloeg of steentjes en takjes in don schnimendan waterval wierp Ik herinne my de plaats nog even duidelyi alsof ik er gistaren geweest was zie nog bet schuim over de rotsen spatten hoor het geklingel der sohaapsklokjes terwijl zioh het gouden avondrood over de boaschen uitspreidde en zelfs de toppen van den MontAigu en den Pic du Midi verlichtte t Is zonderling dat sommige tooneelen zich zoo diep in ons geheugen prenten I yOp dien morgen sprak ik er voor de eerste maal over dat ik Luz moest verlaten en terugkeeren tot het leven naar welke beschryving zy zoo dikwyls met stomme verbazing geluisterd bad Gelukkig in het tegenwoordige mot reimoedende hoe apnedig de baar zao vertrouwde en liefelyke omgeving mij moest vervelen en nog te veel kind om verder te zien en op iets te rekenen waarover ik niet gesproken had was de gedachte nooit bij haar opgekamen dat dit leven niet altijd kon dureo dat zelfs zij mij op den langen duur niit met eene verbanning uit da wereld waarin ik gewoon was mü te bewegen zou verzoenen en dat wij voor elkander nog meer moesten worden of als rreemdeu die bet toeval roor een korten tijd bij elkaar gebracht bad ran elkander scheiden Zij bemiode mij maar zoo onschuldig en zonder eenige bijbedoeling dat zy het zelfs uiet oer wist voordat ik over mjjn vertrek sprak Toen heeft Tolgens den ontwerper zelf weinig kans toi wet te worden rorhovon Id vier Zwitsersche kantons Scbaffbanien Aargau Thnruau en St Gallen bestaat stemplicbt in Solotbnrn heeft hy bestaan en wai er op niet siemmen een bopte gesteld van 70 ceotimei maar is in 1887 weer afgeschaft in Zurich heeft in eonige gem eoten en rt stemplicbt bpstaan en is er thans een ingevoerd die geen stemplicht haeten mag Het resultaat van de inroering van den itemplicht in de rier borengenoedide kantons ii achter zóó dat er daar ook een heel verschil is in de opkomst naarmate d aanhangige vraagitnkken meer of minder belangstelling wekken hetgeen mr Kerdyk doet vragen of bet stelsel daar niet is gebleken niet te beantvroorden aan de verwachting Blyft België De invoering vnn den eteili plicht had daar ten gevutge dat verleden jaar voor den Senaat door 93 65 voor de Kamer door 93 92 voor de provinciale raden door 92 57 pCt van de kiezers is gestemd Hiervan trekt de beer Kerdyk af de blanco stemmen deze moeten volgens hem ter beoordeeling ran de waarde van het stelsel in mindering worden gebracht en dit brengt het percentage by de Senaatsverkiezing terug tot 83 29 In Luik daalde het zelfs tot 65 02 Maar nit een staatje van eenige etemmingen in versobillendd districten blykt dat er zyn waar ouder de onda wet niet si ehter zelfs beter gestemd is dan onder de nieawe Aan een Bobryven van prof Frederieq nit Gent ontleent de heer Kerdyk de mededeeling dat de kiespliobt tweemaal goed gewerkt heeft dat bet ecbter te betw jf len valt of het zoo blyven zal dat de onthondiogen wel znllen aunitroeien eu de sanctie op den duor onmachtig zal blyken Zonder evenredige verdeehng der mandaten sobynt my bet Ütelsel van kiespHohl op den duur ouhoudbaar c schryf Paul Fraoericq De beer Kerdyk merkt ten slotte op dat het vrai stnk al spelen partyoverwe ingan vermoedelijk daarby een niet geringe rol toch hooger staat dan deze By zelf is iu beginiel eens kmet de stelling dat uit kiesbAVOogdbeid behoort voort te rliteieu de door de wei gesanctioneerde stemplicht c Maar hy ii tegen een boete die altyd te gering zou zyn voor de welgesieldsD te boog roor de mind rgegoedeo Men zon zich er alleen over mogen beklagen dat een kiezer van zyn kiesrecht niet gebruik maakte waaneer zyn stem werketyk inrloed had Dat hfleft zy no in veel gerallen niet daarom gelooft mr K rdyk dan ook dat de stemplicbt zoo goed als de evfuredige rer tegen woo rdigiog voorbehouden blgtk voor de toekomst werd zy bleek kwamen de traner haar in de oonen en ontweek zy voor de eerste maal myne blikken terwijl ik als een ontleedkundige de stuiptrekkingen van mijn slaobtoffer gadesloeg Het was da eerste bitterheid das lérens die zij proefde en meedoogenlaos bereidde ik haar de aman terwijl ik my te gelijker tijd verheugde over de macht die tk op haar oefende Het wss wreed maar ieder ander zou in myne plaats waarschijnlijk hetzelfde gedaan hebben tl moge hy dit ook niet willen bekennen Zult gy myu byzijn missen Florrlla rroeg ik Verwijtend treurig en met een blik zooala ik dien somtijds by stervende reeen opgemerkt heb keek zij my aan daar zy orer deze onrorwachte mededeeling te zeer ontsteld was dan dat zij met woorden zou hebben kunnen antwoorden Ofsohoon ik geen antwoord noodig had daar hare oogen my alles zeiden herhaalde ik nogtans mijne vraag Ik wist dat ik haar daarmee leed deed maar ik wist ook dat ik haar gemakkelijk zou kuanon trooslee tfHebt gy my zoo lief dat gij my niet gaarne van hier ziet gaan F rroeg ik Voor de eerste maal sloeg e haren blik roor den mynen neer en werd haar geziobt mat een hoogen blos orortogan Het arme kind 1 Wanneer ooit een rrouwelyk wezen my bemind beeft dan was lij het Toen deed ik haar hart uit zijue rreedlame onschuldige rust ontwaken aaet woorden eener taal die gehesl nieuw roor baar was Ik schilderde haar een teven der lietde aan myne zyde dat hare wangen deed gloeien bare lippen deed beven en baar de traoen in de oogen doed komen Worii wtnolgd