Goudsche Courant, woensdag 4 december 1895

Utrecht 7 60 10 11 84 18 60 8 10 8 58 4 48 6 86 7jeO 8 09 9 07 10 34 Woerdea 8 11 10 88 11 61 4 16 6 53 9 88 10 64 üadewater 8 19 10 81 t 4 84 9 36 Soada 8 88 9 84 10 44 18 07 1 88 8 48 4 87 88 7 09 AHSTEKDA It 6 0 U D A 8 86 8 419 4 U IO Amsterdam C Si M 8 9 10 10 48 8 8 4 10 6 18 17 41 9 A6 Ganda 7 88 9 04 10 14 6 80 9 7 48 8 4 11 10 Dlrecte SöoorwcgverblDdlogen met GOUDA Wliiterdlenst 1895 1896 AanRevangeD 1 October TUd van Greenwich lODDA aOTTÏBDAII 18 88 1 84 8 88 8 44 18 48 18 58 1 44 8 50 4 08 BOTTIRDA M e O U D A g 08 9 40 7 68 7 69 8 08 8 18 8 88 8 48 9 88 7 86 10 19 10 89 10 88 10 48 10 49 4 08 7 4 DEK HAAS eODDA SODDA DEN BAAO sHaga5 617 807 488 S09 88 9 4610 1111 8618 161 36 8 44 8 68 3 43 4 16 5 17 S8 7 58 9 S8U Toorb 6 67 10 17 1 41 8 14 Z Zeaw6 11 10 38 1 56 8 88 53 ZeT M 6 98 10 48 9 06 6 89 lO Oi Gonda 6 337 50 8 18 9 9 66 10 1 10 5418 0618 45 8 17 8 14 3 98 4 13 4 43 5 47 6 50 8 88 lO Ii Stopt te BleUwük Kraisweg en Nootdorp Leidsokendam en Hekendorp ü T B E O H T G O ü D A GoU 7 80 8 85 9 09 9 87 10 80 10 80 18 18 19 88 1 87 8 85 8 47 4 46 6 tl 7 14 7 49 8 89 8 64 9 64 11 Zot M 7 48 8 47 11 08 19 40 4 67 8 01 10 08 Z Zef 7 58 8 68 11 18 18 4 8 08 8 19 10 15 ToMb 8 07 8 11 87 1 01 8 80 8 86 10 97 H g 8 18 18 OT 10 07 10 48 11 8818 48 1 06 1 67 4 05 4 17 5 85 5 67 7 44 8 81 9 10 88 11 46 e O V S A C T SIGHT 9 05 10 19 10 67 18 48 8 80 11 14 8 87 11 28 8 46 8 87 10 61 11 45 1 80 8 08 O O U U A A U a T E B D A H 8 81 10 01 ItM 18 10 9 86 11 08 l 1 18 Stopt ta Noóldiirp Laidsohandam en Bleiswük Kmuweg aa Hakandorp stoppen ta Blaiswijk Enuawag a Naatderp Laidsahaadam aa Hakmdorp Eokalo beswirao tegen Minier Tto Honien i begrooting hebben reeds geraimfn tydin de pers het nderwerp van ducusaie Ditoemaskt Ziehier no het antwoord ran den Minister zelf De Mioiiter erkent dat Koowel de Regeering aU de Kamer onder de tegenwoordige omstandigheden alechti Tooratellen in behandeling behooren te nemen waaromtrent de denkwyze van de meerderheid der Ver tegen woordigi eg geacht kan worden met de denkwyze ran de meerderheid in het land n overeenstemming te zgn De formeele befoegdbeid om ook elk ander onderwerp van wetgeving te behandelen staat boven twgfel miiar het belang des lands kan er niet door gebaat worden dat tbans maatregelen worden genomen wier bestriding wachtwoord ion moeten worden by de eerstvolgende verkiezingen en welke een volgende Kamer zon pogen ongedaan ta maken Deze regelen van ataatabeleid zijn door den minister bij het doen z ner voorstellen tot richtsnoer genomen Het staat de Kamer natnorlpk vry gebrnik te maken van haar recht van initiatief alleen zon de minister niet kannen goedkeuren dat met twee maten gemeten werd zoodat b v de Kamer wel het initiatief zon mogen nemen ten einde de mogel kheid tan eene kleine onbilhjkheid by de toeken ning van sabaidiën aan b zondere scholen te foorkomen en daarentegen aan de regeering de bevoegdheid kon worden ontzegd gelden te vragen om een onbillgkheid jegens eene byxondere kweekschool voor bewaarschoolnonderessen te herstellen Met zorg heeft d minister nagegaan of er iets door hom op l st getouw was gezet hetwelk men onder de werking eenar Kamer voortgekomen ait een meer oitgebreid kiesrecht zon wenschen te ontrafelen of ongedaan te maken Hy koestert echter in dit opzicht geen vrees Onverzwakt is s ministers meening dat nit de tydeiyke groepeering ten aancien van het kiesrecht vraagstuk geen duurzame partg for matiên zullen ontstaan en volmaakt onjuist is de meening als zoude de minister thans trachten door te drgven waarvoor hy aU Kamerlid steeds gegverd heeft De minister begrypt zelfs niet eena waarop men doelt Mochten meerdere of enkele van zgne voorstellen verworpen worden de minister ion het betreoren maar zioh op grond daarvan toch niet onttrekken aan de vervulling van zgn taak ten aanzien van het kiesrecht Daarentegen zou hg onmiddellgk bereid zgn dit te doen xoodra hem bleek dat de meerderheid der Kamer hetzij het ingediende ont werpkiesrecht niet als grondslag van het grondwettig pverleg kan aanvaarden of de leiding van dat overleg liever aao andere handen zag toevertrouwd Met eventueele stemmingen bg de begrootingsposteu kan daarvan echter niets blgken uit de stemming over de begrootiug in haar geheel slechts dan eene gevolgtrekking worden gemaakt wanneer deze niet door de inwerking van andere b v financieele beweegredenen oniniver wordt gemaftkt De artillerie cnrsuB te Delft wordt in 1897 opgeheven en na dien tyd zal er das alleen gelegenheid tiestaan öm bg de Kon Militaire Academie artillerieoi oier te worden 8 40 1 47 8 54 9 01 10 S I17 08 8 18 8 S4 8 80 T 6 7 7 8 7 4 7 5S Gouda 6 8 ilooidreoht I Nleowerkerk i OapeU I Kotferdam 7 Katterdam Oapalla ifleuweikark S l UoordieoM S S9 Ooud i i lO ioada 6 86 6 87 7 66 8 09 8 81 Uudew 5 50 64 Woerden 6 59 7 0S 8 18 Utrecht 6 18 + 8 88 8 41 f f Naar Amsterdam 8 37 8 14 Rouda An taidam C St Een gedeelte van de armengelden ingeschreven op het Grootboek ten name vao de Friescbe dorpen Kortezwaag Langezwaag Lokewoade Terwispel en Geriloot zal ingelost worden tot aankoop van woeste gronden tot ontginning en in cultuur brenging om ze daarna hg kleine perseelen aan de arbeiders te verhuren of te verkoopen ten einde met de opbrengst daarvan weer andere gronden te ontginnen Tal van arbeiders zullen hierdoor werk en brood erlangen RIJWIELBELASTING Elk rywiel bier te lande gehouden niet bestemd voor den militairen of eenigen anderen pnblieken dienst of oitslnitend geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaren dat op den opeobareo weg ftebrnikt wordt moft jaarlgks van overheidswege voorzien worden van een merk bevattende een namroer Bnvendien moet elk van de aldus te merken rywitjJen voorzien zgn van een plaatje vertooneade het in de vorige zinsnede bedoelde nummer De inrichting van dit plaatje de wgze waarop en de plaats waar merk en plaatje zgn aan ie brengen en de overige in acht te nemen bgzonderbeden alsmede de bepalingen betrekkeiyk de verplichting tot het doen merken van rgwielen worden door Ons vaitgesteld Ieder die op den openbaren weg een rgwiel bergdt is gehouden op de eerste vordering vt n een ambtenaar mits als zoodanig kenbaar stil te houden Wie op den openbaren weg bergdt een hier te lande gehouden rgwtel niet bestemd voor den militairen of eenigen anderen pnblieken dienst of uitsluitend geschikt voor kindernn jonger dan 12 jaren is verplicht aan eiken ambtenaar als zoodanig kenbaar des gevorderd lo de gelegenheid te geVen zich te overtuigen welk merk het rgwiel bedraagt en of het daarin opgenomen nimmer met dat voorkomende op het unromerplaatje overeenstemt 2o zgn naam en woonplaats en beroep ofbedryf op te gefen l Hg die op den openbaren weg bergdt een rywiel niet voorzien van het merk of ilaatje in art 58bis voorgeschreven of voorzien van een ander nummer op bet plaatje dan op het merk wordt gestraft met eene boete van ten hoogste f 25 Deze strafbepaling is niet toepasselgk zoo i lang de houder die voldaan heeft aan de voorschriften van art 46ter niet in de gelegenheid gesteld is Kyn rgwiel te doen merkan Moord op A F Hoog flt en JOe etankomst van Van Belfkèl Znndagarond te 9 unr 3 minntè kwammet den trein nit Hamburg aao b stationMaas te Rotterdam aan de gezochte Willemvan Berkel in gezelschap van den i pectenrvan politie N T J van de Kasteele die hemte Hamburg opzocht en de inspecteurs vanpolitie J H van Bensekom en J B Soudier die gisteren ochtend van hier nit nun collega zoo noodig tot bet verleenen van hulp tegemoet reisden tot Bentbeim Tussschen die drie inspecteurs ia ging Van Berkel kalm en bedaard naar eeo gereedstaand rytnig waarmede men terstond naar het politiebnrean in de Lange Torenatraat reed Hier bleef hg terwgl bet reiskoffertje dat in zgn bezit was door den inspecteur Van de Easteele naar hnt hoofdbureau aan de Kaasmarkt gebracht werd Van Berkel is iemand van vrg knap postuur n oiteriyk bg drsag een kneveltje en moustache doch Igkt zeer weinig Kjp het bekende signalement van den moordenaar Hg was als beer gekleed met phantasiehoed en donkere blauwachtige winterjas Te Hamborg waar men hem vond is hg bekend de reis derwaarts maakte hy over Utrecht Osnabrük en Bremen Zgne vrywillige komst hierheen heeft voorkomen dat bg te Hamburg in arrest genomen werd waarna aanvraag tot zijne uitlevering gevolgd zoude zgn Met een en ander zouden minsteasenkele weken gemoeid geweest zyn maar hg stemde er 10 toe vrgwilUg doch onder geleide herwaarts te komen 10 4 11 01 11 08 11 18 11 84 8 86 10 98 8 18 88 9 40 10 7 47 8 51 9 59 10 11 8 07 3 17 4 16 4 47 5 67 6 58 8 81 10 16 7 10 10 89 3 84 5 06 6 17 7 18 8 48 10 87 3 60 4 48 5 8 6 36 t 9 04 f 6 68 8 48 10 14 11 30 3 81 4 35 4 47 6 Toen de inspeoteur Van de Kasteele Van Berkel ie Hambnrg aantrof vond hg hem in het bezit van een revolver Van Berkel werd gevonden den dag nadat die inspecteur van hier via Osnabrück vertrokken was Hulp werd daarbg verleend door een Duitachen politie agent met wien de inspeotear alle woniagen bezocht waar Van BerkeT volgens de rtigisters der bevolking ingeschreven gestaan had toen hg vromer gedurende vgf jaren te Hambnrg woonde Men trof hem aan ten huize eener vrouw die kostgangers houdt Hg weigerde eerst mede te gaan doch toen hem te kennen gegeven werd dat zgne komst naar Rotter dam in verbénd met deu moord noodzakelgk was was b dnmiddellgk bereid Den nacht dien hg daarop te Hamburg doorbracht bleef Van Berkel louder Dnitsche politiebewaking Gedurende de reis zeide hg aan den inspectenr dat hg eeq pleizierrei e naar Hamburg gemaakt bad Onder het verhoor dat Van Berkel thans D het politiebureau aan de Lange T orenstraat ondergaat is hg zeer kalm Dit verhoor datdoor den hoofdcommissaris den heer W Voormolen afgenomen wdrdt dnnrt reeds eenigeuren Van Berkel ontkent eenig deell aan den moord gehad te hehbeo ontkent ook met zyn zwager Hoogsteden in onmin geleefd en dezen om geld gevraag ï te hebben De rechter Ctfmmissaria mr J H v n Meurs is meL de instrnctrie der strafzaak betast De hBorafenia vant4 Hoogstede nn é 8 nré gistMcbtend verliet Ide lijkwageli net de l ist W l jkje van en verm oidep knaap aM de zgde van de Cna pgolit n het ziekenhira gefolgd door een 30 periojnen bestaande deMitatie van St Barbslta onde afdeeIing van dtm K y lk8boiid Een drom van piensonn was reeds Haar ver eenira waartusschen droevige stbet dodr sohrwd langs Coolsing l en Bii nenweg éi i bet slerthuis in de Go ërneatraat n IbÉ Hier werden drie kransen op he jilgkkl ed vastgehecht één van de bedroefde féAüie hun geliefd kind enjèwee van de liarlinkf n der St Jozeischitol aaipi bonne diepb4wenrdan medeleerling Hier slolen zich ook lSJs volgMkoatsen 6 in fatal m t de ouders h t zusje Il grootTfder ffiDJiilie en vrienden zoomede Je 4 leerlingen der St Jozefschool die den moord snaar zot den gezien hebben met den k a6hMing den heer H J H van dar Griendt achter deq lykwagen akn Zoo ging men tanga de l aiskade waar bg aankomst de klokken van de St Josefakerk begonnen te luiden Coolsiogel Sli vatd Hofplein Goudschen Singel Gondschenweg en Crooswgkschenweg naar de begraafplaats ia Croosvgk Wanneer een vorsteiyk persoon begraven ware geworden had de belangstelling langs den geheelen weg dien men volgde nanwelijlcs erooter kunnen zgn Aan ieder venster op iedere stoep op de hekken en aan de overz de van de singels die men voorbgtrok zag men een dichte schare belangatell enden en deelnemenden ataan terwyi op den te volgen weg de menaoben waren saamgepakt Zoo kwam men in Crooawijk Op het kerkhof gekomen waar voor de goede orde geen publiek werd toegefaten droegen de leden van St Barbara de Igkbaar naar de kapel waar pater De Haan de gehrnikelgke ceremoniën verrichtte Hierna werd da kist door de familie enz gevolgd grafwaarts gedragen waarop na het verrichten der voorgeschreven gebruiken de voorzitter van St Barbara een gebed deed bg de geopende groeve H iermede was de droevige plechtigheid geëindigd Tgdens de stoet grafwaarts reed werd hg door een zwerm rechercheurs omringt terwgl bovendien een vrg sterk politiepersoneel onder de bevelen van den hoofdinspecteur den beer H W Moulgn voor de orde zorgde die langs den geheelen langen weg geen oogenhlik gestoord werd 7 11 4 60 4 87 6 04 6 11 6 80 1 48 1 58 1 68 8 06 8 18 7 80 8 10 5 48 8 60 11 50 18 80 8 89 3 09 18 08 18 40 Bg den hoofdcommissaris den beer W Voormolen werd gisteren namiddag wederom door Hoogsteden een door hem ontvangen brief gedeponeerd Ook dit ichrgven moet bigkens ingewonnen informatiëo als een misplaatste aardigheid beschoawd worden waaraan geen waarde is te hechten Het verhoor van Van Berkel die voorloopigaan het bureau in de Lange Torenilrut inbewaring bigft nam ook dqien vond geheelin beslag zooder nieuwe jMJchtapunten op televeren i S Wg vernemen dat da pmoon die te Basauéi aangebonden en nsar Rotterdam overgebracht ia en wieni signalement volgens hst Nienw blad van Nederland grotM overeenkomst adn hebbeu met den man i lwiens gezelschap e klejne Hoossteden het Atat is gezien niets met den moord oitstaanijul beeft PosterUes en f elegraphie t Neamtu in Eos der pakketpoit in het bgeiteld Vactia 4 vaanan da etel iirwedde f2900 bang Tan f 300 TOor róiSrlSDaoambar k ipenachildan looval rorfr niet Tereenigde Ipboonkanioran ojmoe n Toortaanga aeta tvGene aal llr Hek postktntoor la manie in roor den dienj internitiooiul rerkeer o Vacante SpoorwegpiatkantoorJ ij ge e tigd te Arnïei Deveni eene achadelooei hnnr Tan een kantporli SollieitatiëninteiandI De aanvragen van d e Toor Tereenigde mk kantoren ali ook roorr i de die Tan orenbqrdi rlc l worden aan den fcd d= 1l Not Tot conlimiMI r oateryen 4 kl Ie anrnuraerair J U t nn ng te inikah iet aanwgzing Van Zijtjphei als Blandplaita T t klerk de li rgin en tel frapliie I R R Sartoi üi y 4 N ifkantoor 1896 fot bttetuLiAder te 4bbiin ik A J Timmer M J = t lÉ h 1 i kl J fOt cojfamies dMjpoiMrgen tM ZiitJ blan na lArnlliem J ij H kleri d jpo8te a fU alegrapÉe M L M filSchoonfiöien n het boiüf f raiiaantoor naar HM bgl antoor aan da lakade te BolteM tal De imnUi A F Fajjmaai ran ien pp Zoo naV WJbn i 16 Dec De commie dar poste yen 4e kl A Bn her Tan Wormarrear nair Pnrmerend da talegrafist F den Hartog an Pnrmerend naar Amsterdam da Tronwaiyke klerk der talagraphia la kl G Vermere Tan Amaterdam naar Wor merveer ï de klerken der poitergan en talagraphia 2a kl A Klein Tan Amaterdani talegraafkan toor naar HoogeTean an A J Valk Tan Wil emalad naar Klnndert Geplaatst tgdalgk 16 Not de commies dar poatanjen 4a kl J Huisman thans mat Terlof aan het boraal van den Inspecteur ta Zwolle Varlof Tarleend wegens ziekte 1 Dea aan den commies der posterijen 3a kt J W Krol te Dordrecht tot 31 Jannari 1896 Verlenging Tan rarlof Terleeud wegent ziekte 1 Dec aan da Trouwelgka klerk der postargan en telegraphie 2a kl M W Tan Vliardan tot 31 Januari 1896 Oierleden 18 Not De diiaatanr Tan bet spoorwegpost kantoor no 4 standplaats Arnhem J G Plooster Bji bet laatst gehouden examen Toor commies der posteryen ign geslaagd de surnnmerairt 8 88 57 11 13 10 04 10 11 10 18 10 17 11 30 8 06 9 43 9 89 9 88 8 86 10 08 9 08 6 81 8 10 6 17 6 87 6 84 6 41 8 4T 8 68 4 80 4 40 5 61 G J B Prick ta Maastricht H J Doedena te Enschedé F E L Heuffels te sOraTenhage W H Tan Riel ta Zaandam K F Ehrmann U Osch C C M Liohtenberg ta Roermond K Singels ta s GraTanhage D H J Vinkenborg te Oostarbsek L £ Bosch te s GraTenbage H B Baron Tan der Feite te Arnhem J O B Dhont ta Uiddelbnrg J C Febr te s GraTenbage D J B de Wga te Oosterbeek A G A Pistere te Roermond G Spoon te HelleToetsluis J M Be kur la Middalbarg C Eniperi t Breda A Smit te Medemblik B M Bouwmeester te P Koerordan P O W Worat te Vlgman F F W Hagadorn Ie Sloterdgk Mejnfr J M ten Holten te Leiden J S Eniphorst te s GraTenbage en T Bloos te Helder BulteBlaDüsch Overzicbt De Fransche Kamer behandelde de begrooting aif eeradianat Da aijjcialiit Walter stelde Toor dit budget te sobranpen Da piinisl ar aan oeredienst Combea Keide dat deze quaeatie niet by de begrooting kan worden uitgemaakt Het concordaat kan slechts worden opgeheven door een orereenkomst Tan gaiyka kracht Da scheiding Tan Éerk en Staat maakt geeh deal nit Tan het program der legearing om deze herTorming tot stand te brengen zon man Toeraf de toestemming Tan het land moeten hebben Het amendement Walter werd met 355 tegen l O atemmen Tsrworpeo De taliaaniohe Kam r zette de debatten Ter de politiek der egeering Toort Di Budini kaarde de Afrikaansebe politiek If I at het aendan Tan een eskader naar lat Opitan lietr ft dit droeg lyne goedkeuring ag en hy hoopte dat de regeerint da tradilioneelc politiek Tan ItaliS n l het onTer minderd laten ran Turkge s ooafhankeiykbaid zal bliJTen To geu Spreker Teroordeelde da toepassing dar nitzonderingairettan artlTerj klaarde zich een Toorstander Tan een pd itiek Tan rrghaid ten ppzichte der Iferk Dei minister Tan oorlof beschnldi djt hg helt leger te hebben gedesOrgai iseerd SpMer iasloot met ta peggen dat het tgd il ihet r Tan Trybaid en gerechtigheid te herstallen De lifgeTaardigde Vischi achtte heti mo gelgk l Italië n het Vaticaan Ie Terzoinen tn mont bet cjaricalisme tegengaan J ChriattToris beatraed de bionenlaDdacheipolitiek en a rklaarde aan de regeering zgn stem lla znjlw onthouden andolfi daarentegen Tardaldigde de politiek der regeering GSjtnBrmorgen haan da Pana in een openbaar consistorie plechtig den hoed Ier hand gesteld aan tt ée kardinalen In de sedia gestatoria gezetob werd de IPans bg zgn komst en bg zgn Tertrak door de bertogazaal gedragen waar zich een tairgk publiek beiond dat dan H Vader toejoichte De Paus wiens gezondheid barredigand achgnt sprak zgn zagen nit VarToIgans werd een geheim conaistoria gahondan waarin een aantal bisschoppen o a dia Tan Utrecht werden gepreconiseerd Prolaaaor Delhrück komt niet op de bank dar basehnldigdan Volgens de offieieaze aBarliner Gorreapondeosc beeft minister t Köllar by een persoonlijk onderbond met prof Delbrück de OTertoiging rerkregeo dat in het bakende artikel Tan de iPreassiiohe Jabrbüchar c NoTemberafleTering geen beleediging der politie bedoeld was De aanklacht is ingetrokken Of dit gesprek tusschan Dalbrdck en T KSllar na wat eerstgenoemde in de DecemberaficTering der P J schreef een minzaam karakter c gedragen heeft staat er niet bg De professor zelf schreef in da DecemberafleTcring Tan zyn tgdachrift aWat maet men denken van een minister Tan hiuDenlandscha zaken en chef Tan politie die tegen een tgdschrift als de PreusB Jahibüchera en iemand Tan mgn politiek Terleden een Terrolging instelt wegens een jtaatkuodig opstel m zich dan ar oTer Tcrbaast dat de Verald daar eeo politiek bgsmaakjec aan Tiudt Als het n op nw eigen bureau niet ia gebleken mgnhaer de miniater dan zal ik het n zeggen in honderden dagbladen in Duitsehland en in het bniteuUnd is op nw aanklacht hetzelfde antwoord gegcTen Hat ia de regeering niet gelakt da werklieden Toor zioh ta winnen nu TarTreomdt zy ook nog da ontwikkelde burgers Tan zich De Duitache Engelsche Fransche Deensohe Nederkndsche Belgische en Italiaansche pers heeft da aanklacht besproken En dat resultaat zoudt gg niat optattelgk hebben uitgelokt f Gg hebt geen politieke daad willen doen Oahael bg ongeluk zonder staatkundige nerenbedoaling alleen om een zoogenaamde beleediging te stnffsn hebt gg deze beweging in het IcTen geroapaa Oeb och wat aan staatsman Markwaardig ia het na deze woorden Tan den heer Dalbrflck kennii ta namen tbb het baaluit tot opheffing Tan het besluit tot opheffing Tan elf sociaal democratiscba Tereenigingen an teraehtstalling Tan de leden wegens OTerlreding der wat op het Tereenigingawezen Het is zonderling dat de politie Tyf jaar lang heeft noodig gehad om de onwettigheid deier rereauigingan te bespeuren De aociaaldamocratischa organisatie is geregeld in een openbare vergadering Tan dan Partgdag die dadelgk na da opheffing der aitzondaringawetten in Ootober 1890 t Halla werd gehouden Bg de debatten ei OTer werd nttdrukkeiyk aangetoond dat man zich wilde wachten Toor schending der Pruiaiseha wet op het Tereanigingawaien Vgf jaren lang liet men de organiaatia ongaiBOaid thans wordt deze plotaaliig opgaheTaD Oe Voss Ztg zegt dat dit alleen kan Tarklaard worden door dat de regeering de Tarachillsnde commissies aanziet als rereenigingen in den zin der wet De organiiatie zelf bcTat mets wat met de wet in airgd ii Doch gaat men een commissie Toor een Tereeniging aanzien dan is alles mogalgk Zoo wordt zelfs het bestuur voor een afzonderlgke Toreaniging gehoadeu De rechtbank zal nu hebben nit ta maken of die commissies feilaiyk tot de organiiatie behooren dan of zg als afzoodatiyke Tereenigingen moetaa beschouwd worden Haar doal bereikt de regeenng er toch niet mede welke ook de uitspraak zg Want de partg verlegt haar bestaur ecniondig naar een gaatTrger bondsstaat of naar het buitenland Te Ellisehao in Bohème is graaf Taafife plechtig ter aarde besteld Telegrammen Tan rouwbeklag adressen kransen enz werden bij üroota menigte aan het sterfhuis ontrangen Keizer Franz Joseph eiode aao de weduwe o a deze zinsnede In den ontslapene Terlies ik den Teelbeproafden vriend het Tzderland een gner trouwste zonen en de Staat met wiens jonga geschiedenis zgo naam nauw verbonden is eb dienaar die met zelfopofferende toewgding werkzaam is geweest In het Huis Tan Af vaardigdeu wgdde de Toorziiier baron Chlnmeckj eenige hartelgke woorden aao de nagedachtenis van den overleden staatsman en deelde mede dat het bureaa van het Huis de bagjrafeois zon bgwonen De Polen zonden een rouwkrans met bet opschrift De dankbare Polen i Taaffe een der iovloedrgkste mannen van het moderne Oostenrgk had zyn aanzien vooral te danken aan de omstandigheid dat hg in zyti jengd de speelmakker was geweest van Fmns Joseph die oek als Keizer steeds een onbegrensd vertronweli in hem bleef stellen en mat wien hg dit gemeen had dat hg zich boven alle partyschap verhief en in zgn stre ven om allemanaTiind te wezen eigenlgk volstrekt niemand volkomen bevredigde Beurtelings door een gevoel van geteehtigheidszio en politieke sluwheid geleid wist hg veertien jaar lang van bet Oostenrgksche ministerie tussehen de partgen door te laveeren maar door zyn toenadering tot de Tsecbflo TerTraemde hg allenga toch de Duitsch Nalionalau zóo zeer Tan zich dat zg Turig op zgji Tal bedacht waren De Terzoeoing der onderscheiden nationaliteiten waaroit de Oostenrgksche Monarchie 18 aaamgesteld was bet hoofddoel Tau zgo politiek en daarom moest hg ofaohooo persoonlgk gematigdliberaal gezind zich Terzetten tegen het oentralistische strcTsn der liberalen dat reeds de Hongaren tot afscheiding had gedrOTen en eerlang ook de Tsechen tot uitlreding nit bet Oosteqrgksch Slatanrerband genoopt zou hebben Daarom moest hg in den Bgkaraad steun zoeken bg Tsechen Dniach conserTatiaveu Polen en Slaweo en het zal immer aan onTergankelgke Terdienata Tan graat Taaffe blgTau dat hg de Tsechen die protesteerend zich onthouden hadden Tan alle deelneming aan de parlementaire beraadslagingen die Beschioking des Beiohsrats TCrweigerten zooala men bet noemde TOOr het eerst eendrachtig naast andere nationaliteiten in den Kgksraad heeft doen zitting nemen De rechter van instrnctie te Madrid belast met het onderzoek naar de bekende door deu markies Oe Cobrinaua uitgebrachte schandalen beeft negen tegenwoordige en vier gewezen Raadsleden gedagvaard Elf hunner zgn cooserTatïeven twee republikeinen Men verwacht de vervolging van anderen De dagvaarding heeft een groote opachnddiog te Madrid gewekt Geruchten betreffende een aanstaaode wgziging in bet K ibinet doen met steeds grootere hardnekkigheid de ronde Uit Havaana wordt gemeld dat deOubaanBcho opstandelingen wederom twee suikerplantages verwoest hebbeu iu de provincie Santa Glara behooreode aan Amerikanen Het gehaele aantal snikerplautages van Amerikaansoha firma s dat binnen san week rerwoest is bedraagt dientengerolge Tier Het ongunstig rapport over het Nicaraguakanaal heeft da Toorstanders Tan bat kanaal niat ontmoedigd Zy dringen er op aan dat de Regaering eau nieuw deskundig onderzoek zal gelasten dit zon 18 maanden duren en £ 350 000 kosten Senator Morgan de Tader Tan da wet waarbij bepaald werd dat de Regeeriog der Unie de aanleg vau bet kanaal zou doen uitToeran ala het onderzoek der commissie gunstig uitziel is door het ongunstig rapport niet san opinie veranderd De raming der commissie acht hg niet juist maar zelfs al zon bat kanaal 300 millioan dollars moeteg kosten dan nog zou het goed rendaeren Daarom blgft hij van meening dat het kanaal moet aangelegd worden door den Staat ligat Tan gevonden Toorwerpen gedurende de maand November 1895 Een tros toaw een zwarte handschoen een hrnin kinderschoentje een good ringetje met steentje een Ewarte sanella paraploie een meetatok een koosenband een lederen portemonnaie inhond f 0 38 een dnmea porte monnaie groen een big een hniaalentel een hondenketting een aerret een blauwe sportpet een kratonmedaille een lakdoek A V een koperen gewicht De gevonden voorwerpen vao de maanden Juni en Juli 18 5 welke niet door de verliezers syb afgehaald Eyn ter beschikking van de vinders met inachtneming van art 20L4 6 W Bnrean voor gevonden voorwerpen sooreel mogetyk geopend van II 1 b morgens Gooda 3 December 1895 De Gommissana van Politie W N VAN ÖARDEREN T faraptutt Uandtehoeneu tJnneu goederen en L van OS Az Kleiweg E 73 GOUDA Iteurs van 2 DECEMBER slotkoera 927 100 8Vi 1 SO i 83y 83 84V 8 l 987 sa s 96V 104 61 79 l 90 nk 90 48 100 97V 59 780 68B OOV I 1001 soiv 140 U U 109Vi 100 143 BS SOl i 110 96 1B9 1607 102 511 58 1 9 87 lOli 1001 981 1087 1431 IIB 61 lOl l 18 A 61 10 V 83 1071 105 41 54 18 229 186 108 1077 108 8 l 4V 63 1 O s 700 77 Vor krs NEDBSti ND Csrl Nad W S dito dito dito 3 dito dito dito 8 HoNOAE Obl Goudl 1881 88 4 ITUIZ lesohriJTicg 1862 81 5 OüSTGKK Obl in papier 1868 5 dito in zilver 1868 5 PoETUoAL Oblig met coupon II dito ticket 3 ttüSLiSD Obl Binnonl 1894 4 dito Gecons 1880 4 ditoliijBoth l88 4 dito bij Hope 1689 90 4 dito in goud leen 1883 6 dito dito dito 1884 5 SvuJt Ferpel sohuld 1881 4 ToazziJ Gepr Oonv leen 1890 4 Geo leening serie D Geo leenin serie J ZoiDAvi Ezp V obl 1892 6 Uluoo Obl Buit Soh 1890 6 Vbmbzdela Obl 4 onbep 1881 MSTKBüiM Obligation 1895 3 aoTTlEDAK Sted leen 1894 3 Kbd N fr Handelsv aaud Arendsb Tab Mij Oertijoaten DeiiMaataobappij dito Amh Hypotbeekb pandbr 4 CalLMij der Vorstenl aand s Gr Hypollioekb pandbr 3i i liaderlandaohe bank aand Ned Handelmaat h dito N W Pao Hyp b pandbr 5 Rott Hypotkeekb pandbr 3l Utr Hypolheekb dito 3 OosTBNK Oost Hong bank aand Bosi Hypotheekbank pandb i AlcEaiKA Eouit hypotb pandb 6 601 5 Maiw L O Fr Lien eert 6 K D Holl U Spoorw Mij aand j Mij tot Eipl V 9t Spw aand Ked Ind Spoorwegm aand Ned Znid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 hiUZ apoor rl 188Ï 8 A Bobl 8 62 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 Polen Warschau Weanen aand 4 Rnst Gr Buas Spw Mij obl 4 Baltisobe dito aand Fastowa dito aand 5 wang Dombr dito aand 5 ICursk Ob Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 141 18 16 104 4HEElEA Cont Fan 3p Mij obl 6 Ohio il North W pr O v aand dito dito Win St Petsr obl 7 Denver Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud 4 LouisT It Ka hTilleOort v aand Maxioo N Spw Mij lehyp o 6 Bliss Kansas v 4 pet pref aand N York Ontario Wost aand dito Panas Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud S 8t Paul Minn i Manit obl 7 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Canada Can Sonth Cert v aand Tbn 0 Eallw t NaT Ie h d o O Amsterd Omnibus M aand Rotterd Tramweg Maats aand Kbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Bolterdam aand 8 BELaiB Stad Aatwerpenl8S7 2 Stad Brnssel 1886 2 i 102 i HoNO Theiss Begullr Oesellscb 4 1181 OosTINK Staatsleening 1860 5 124 K K Oost B Cr 1880 8 1691 Spanje Stad Madrid 8 1868 87 Nzi Ver Bez Hyp Spobl oert 113 37 Ineichtingbn welkm gevaae schade ov hinder KUNNEN VEaoOEZAKEN BURGEMEESTER en WETHOUDERS Tan GOUDA Gelet op artt 6 en 7 der Wet Tan den 2n Jool 1875 Staatsblad no 95 Brengen ter algemeene kennis dat op de Secretarie ter Tisie is gelegd een Terzoek met byiagen van W Erbarveld om fergnnning tot het oprichten eener slncbtery in het perceel gelegso aan de Geozenstraat Wijk D No 52 Kadastraal bekend Sectie C No 2398 Dat op Dinsdag dan 17 December 1895 dea namiddags ten 1 ure op het Raadbais gelegenheid is om beswareo tegen de gerraagde rerguDning in te brengen en dat gedurende drie dagen vóór dien dag op de Secretarie der Gemeente Tan de ter zake ingekomen schrifturen kan worden kennis genomen Gouda den 3 December 1895 Burgemeester en Wethouders voornoemd K L MARTKNS De Secretaris BROUWER BurgerlUken Stand GEBOREN 30 Noy Neeltje ouders W Trommel en L Hartman Adrianus ouders A Boudgk en Q A Mulder Cornells ouders J van Dam en M E Micbaflis Gerrigje onders M Baas en N Bejjeman 1 Deo Willem Gerrit Antonius ouders W Bode en C ZeTerboom 3 Arnoldoa Wjjnandns ouders J Moons en C M Blom OVERLEDüN 30 Nov J A yauSohaik wed W an Eersbi rgeB 82 j G M Tan der Klein 42 j 1 Deo M HommaU 6 w W 0 M tan EMen 14 m 2 G Krojiabeer hnisvr van L W L van den Broek 70 j VOV£RTENTl£N UITNOODIGING aan een ieder om niet alleen de speciale St ITicolaas Étalage te komen bezichtigen doch tevens eens een proef te nemen wat wy 1 tot sterk concurreerende prys leveren op het gebied van Sigaren Sigaretten en Pgpen EMWE6 DBNKT OM HST BlJWIBLt De preien lUn door den Staat gegaraodeeri uoofdprus Ien bide het soo wH Bark geliikdehaDil Uitnoodig ing tot deelneming in de Kansen van door de den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloteru waarin zeker 10 Mlllioen 981 720 Mark gewoonen moeten worden De prijïeii vao dese reel voordeel biedeixle Goldlotory ilie volf ens het plan ileclits 112 000 loten bevat sijd de volf ende Du hoogste prijs is eventueel 500 000 Mark Premie van 300 000 M I 46 pryceD a 5000 M lprij3 H 200 000 M 10SprijZt nïL 3000 M prijs a 100 000 M j 326 prijzen a 2000 M prijzen a 75 000 M 822 prijsen ii 1000 M 1 prys a 70 000 M ISSSprgzena 400 M 1 priJB k 65 000 M 30 prijzen a SOO M pryB k 60 000 M l 183 prijz a200 iÖfl M 1 prqa a 65 000 M H8060 pryzeua 155 M prijzen a 50 00 M 7990 pr a 1S4 100 98 M 1 prys a 40 000 M 7448prijz a 69 42 20 M 1 prgzeu a SOOOOKfl totaal 56 200 prijzen 1 1 prytenk 10 000 M eu worden dezo in eenige maanden in 7 klassen uitf eloat De Hoofdpr s in de Ie klasse bedraagt Mark 50 000 stijgt in de 3e kl tot 55 000 M in da 8o tot 60 000 M y k e 4e tot 66 000 M m de Ge tot 7O 0OO WTin de Re tot 75 000 M in de 7e tot 200 000 M en met de premie van 300 000 M event tot 500 000 Mark Voor de eerste prijstrekking die officieel la vastgesteld kost e n geheel origineel lot slechts Gold 3 50 een half ongineet lot sleohti Guld 1 75 een kwart origineel lot slechts Guld O 90 edero deelnemer in de loterij ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de offioieele trekkiofialijst Trekkingsplan voorzien van bot Wapen van den Staat die de pr s van de loten eu de verdeeling vna de prijzen over de 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrage gratis De uitbetahng on verzending van de pryzeo geschiedt door mij direct en prompt aan de winners un onder de strengste geheimhouding ledere bestelling kan men eenvoudig i per postwissel opgeven Men wende zich dus met de aanvraag om toeieuding van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelyk of uiterlijk tot M9 December c met vertrouwen tot Joseph HocksciK P Bankier en Wisaolkaiitoor in HAMBURG Dmtscblaud