Goudsche Courant, woensdag 4 december 1895

iNo 83S Donderdag 5 December J895 348te Jaargang rnmm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant g eschiedt d a g e 1 j k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs er drie maanden is ƒ 1 25 franco per post 1 70 Afeonderiijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Agentuur by de Firma Wed BOSMAMIeGfonda Gouda Snolpersdruk van A Bkinkmah ZooK St Nicolaas Ondergeteekende noodigt beleefd zgne geachte Stadgenooten uit zyne ETALAGE te komen bezichtigen die ruim voorzien ia van Suiker CD Chocolaadwcrken Al e dagen er ch 8PECULAAS HANKETeu goed gevulde BOTERLBTT$RS Alle soorten MAR8EPAIN en CONWTÜOBHARTEN mr Zi de ETALA 01S speciaal op het FEEST betrekking hebbende r Minzaam aanbevelende A van HELLEMONDT voorheen L ï4N WA NKUM WIJNHANDEL VA ALPHË LEÜEBOEH TE BOTTEBD4M Depot A NORTIEE Gouwe C 34 35 Frijstrekking 12 December 500 000 Mark kIs boofdpriJB iu bet golukkiKst gev I biedt le lüeawete groote Goldverloting die door de Hooge RegaeriDfï van Hamburg goedgekeurd ea gewaarborgd ia De voordeolige iuriohting van bet nieuive plftQ bestaat daariD dat ia den loop van slechta weinige iDBandeu in 7 verlotingen van 112 000 loten 56 800 prijzen bedragende 10 981 720 Mark 3 prijzen M 20 0 10 21 p ijzen a M 10 000 46 prijzen il M 5 000 106 prijzen a M 8 000 226 prijzen H M 2 000 828 prijzen il M 1 000 I32B prijzen it M 400 38060 pnjt ÜM 155 I5590pr aM 300 200 160 1 4 100 8 69 42 80 tar Tullfldige besliseing iiutleii komen daaronder siJD kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark bfj uïtnemendtioid echter I prije a M 300 000 IpriJB IM 200 000 l prys a M 100 000 apryzen k M 75 000 1 prijs iM 70 000 1 prijs H M 65 000 1 prijs ÜM 60 000 l prijs u M 55 000 8 prijzen a M 50 000 Ipr a aM 40 000 De prijstrekkingen zjju volgeDf plan vaa ambtswege vastgesteld Voor de aanataanda eerste prijstrukking dezer groote door den Slaat gewaarborgde Geldverloting koEt 1 geheel orig lot slechts Mark 6 of ƒ 3 50 l half 3 1 75 l kw rt IV 90 tegeQ inzendiug van het bedrag i bankpapier of per postwissel Alle commississ worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd on ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loteu zelf in handen Bij iedere bestelling wordt bet vereischt offioieele plan waaruit do verdeeling der prijzen op de veraohillonde klassen aU ook de betretfendü inloggelden te vernemen ia gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onnangevraagd na elke trekking de officieele lijsteu De uitbetaling der prijzen resphiedt steedit prompt onder waarborg van don iStaat en kan door directe toezending of ook nnar Verkie iug der Belanghebbenden ia alle grootere plaatsei van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeda door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prezen hebben wij meermalen volgens ofHcioele bewijzen de eerste Hoofdprijzen verkregen en on u Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat b deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerel end en verzoeken derhalve om alle commissies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelijk ia elk geval voor den 12 DECSMBEB e h te doen toekomen I KAÜFMANN SIMON Bankiers en leidwisselaars iu HAMBURÖ P S Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geachonkeu en daar wij by het b giu dor nieuwe verloting ter deelneming inviteereu zullen wij oU vo or het vervolg bemoeid zgn door eiin atipte en rcéeie bediening do tevredenheid van onze guërde Begunstigers te verwerven IER S S Ii W Z Ct per stukj M u LOUIS BISSCHOP Dubbel Buurt GEOOTü ifl de verscheidenheid van zeer geschikte ARTIKELEN voor se NICOLAASC A D B A V Xmie Meuwe Winkel Markt A 70 HEEBEN DASSEN ZIJDEN CACHENEZ en FICHUS SPORÏHEMDEN JAt HTVESTEN DAMESen KINDERBOEZELAARS GLACÉ ZIJDEN en TRICOTHANDSUHOENËN C0R8ETTEN KINDERDOEKEN KAPERS WANTJES enz eni Bekende lage prtjmen Aanbevelend C A B BANTZINGEB V v PEITEUIJEN 2 Kragen Cols J BONTE siiodiuod aaooa Naanz f warn Alle Soorten BONT fiiïs nu uestJfliapu BH seuiïg ♦ 6000 Stuks uit de fatliata massa eener der eerste bmtonlandsche fabrieken over genomene soogenaamde Leger Paarden Dekens riitipten tegen den potpriJB van fl 2 7B jjtr Htuk worden uitverkooht Dnt dikke onslljtbare dekens zijn zoo warm ala een pels ca 140X190 om groot dus het rrlieele paard bedekkend met wol opgenaaid en 3 breede Btreepen voort een kleine partij witte wolleneSlaap Dekens j srioot 140X190 cm wegena aeer kleine slfchts donr vaklui bemerkbare fouten in t et weefsel aangeboden ad fl 3 50 perstuk Kosten anders bet dubbele 0 Uuidelijk Reichrevn beBiollingen worden o laaK do voornuul Bliekt leiren toe endInK Tan het bedrag af onder rembouri prompt ult fBToerd B Hni wltz ® Maaatrlobt Oroou Staat J F ClIJPERS Westeinfle 37 Den Haag P IAXO S SteinineD Verharen Bepareeren OI3aELS Buiteolandacbe PlANO s ait de eerste fabrieken iu raime keuze A merikaan8che HARMONIUMS door directe importatie tegen ZEER LiAOE prijzen Inruilen van bespeelde Piimo s KLEIWEG M P Jamooami Agent voor Gouda en ünistreken GOUWE C 249 GOUWE C 5 OEBR KAilPHUIZËI HOFLEVERANCIERS hebben de eer te berichten dat hunne Etalage voor t St INicojaasfeest in g ereedheid is en bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van g oed g evulde REMMAlN s GASGLcIeILICHT het beate van alle systemen is vervaardigd door onxe eerste ingenieurs en chemiaten Prijs per apparaat d w z Ballon Brander 01as en Kousje f 5 Ie GOUDA verkrijg baar bij THEO FEEITEEL Directeur der Kemnians GasgloeliUlit lUaatschappiJ Gouwe 51 en bij de flrma J J 7EBDEIES MAM Thans is voor iedereen Madame 8ans Géiie het aardige intereBsante geestige en boeiende stuk dat aan zoovele tienduizendeii voldeed als Roman Terkrggbaar Gebr E M COHEN geven uit en stellen alom verkrygbaar Het pakkend en boeiend verhaal de interessante Historische Roman Uitmuntende Nederlandache vertaling door E van ENCK geïUuetreerd met bijna 100 prachtige platen Dit werk versch nt in 3 kloeke deelen royaal formaat onder de titels l De Strykster II De Vrouw van den Maarschalk lil De Koning van Rome a 1 60 per deel of in 24 alleveringen a 20 cent per afi Zeldzaam werd een zóó groot publiek zoo getroffen en geroerd als door het verhaal dezer interessante en dappere heldin EDMOISD LEPELLETIER in samenwerking met VICTORIEN SARDOU en ËMILE MOREAU hebben door dit werk buitengewonen bgvalgeoogst Het avontuurlijke en vooral historische omtrent de MARÉCHALE LEFEBVEË Hertogin van Dantzig om hare openhartigheid eu kordaatheid bygenaamd Madame SANS GÊNE de talrgke pakkende byzonderheden ontleend aan Mémoires en Documenten over de personen die naast haar leefden vele niei algemeen bekende intimiteiten over desen en over het karakter van Napoleon I maken grooten indruk Dit werk is dan ook zeker het mooiste interesaantate boeiendste en wegens de vele aardige en vroolyke tooneeleu het meest pak kende boek in den laatsten tgd verschenen Alom is de inteekeuiog daarop opengesteld tegen 20 cent per aflev kompleet in 24 afleveringen oi in 3 ingenaaide deelen a 1 60 per deel en gebonden in rpten pracht band 5 90 Prospectussen zgn alom verkrygbaar bü de Uitgevera Gebr B M COHEN te Nijmegen en te Arnhem BOEK EU STEENDRIJKWERK H gro te vertchefOenheta Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeuille Sluiting NAAMKAARTJES Menus Nota s Kwitantiën f lliHJIliUlllUlUlJil Vetvrij Papier voor H H Winkeliers enz em SPOEDIGE AFLEVERING NETTE BEWERKING A BUIIKMAIT Zn Verraeng t Uwe Koffie voor de helft met EAinABEira S SNEff UALSiOFFIE en gij bespaart SS centen per pond BINNENLAND OOTIDA 4 Decenbir 1895 VEBGADEBINQ vanmn GEMEENTERAAD op Vrydag ti December X895 des namiddaga t D 1 are Aan de orde $ Het adree ran deo oud boekhoader A Nortier houdende verzoek om verhoogiof zgner gratificatie Bet Toentel tot rerhonr van tvea atukken grond bg de Vnt aau de firma H Zwartjes en Co albier Het vooretel tot rerhaur ran een ituk grond bg de Waohtelstiaat aan des heer I Visser alhier Bet voorstel lot verhaar van een stak grond bg den Kleiweg aan den beer J W Verweg alhier Het voorstel tot oitgiite in erfpacht van een stak grond bg het Babnt aan de Leidscht Stoombootmaatsehappg de Volharding Het voorstel tot uitgifte in erfpacht van esi stak grond op het Kienve Veerstal aan de Erven C d van der Garden Het voorstel tot bet afstaan in medegekrnik ▼ an eenen gang bg deo Kleiweg aau bet R K Kerkbestnur van O L V Hemelvaart fiat voorstel tot intrekking van het beelait van 3 Joni 1820 betrefieude de uitgifte in gebruik van een ledig erf aan de Vest bg de Hoateneteeg Het voontel betreffende de instelling van nen tweeden marktdag van nuchtere kalveren Het adres van het Beetnur der Afdeeling Gouda van het Alg Ned Werklieden Verbond 4wtreffsnde het opnemen in de bestekken voor Gemeentewerken van bepalingen omtrent verMkeriug minimamtoon en maximumarbeids duor voor de werklieden De motie vao den heer J van Galen be FsfKiade bet verzoek van de firma T P Viruly en Co om vergnoning tot het leggen van rails OU da straat van de Ooathaven De heer A Loolsms ooderwgzer alhier als zoodanig te Utrecht benoemd Bg kon besluit is benoemd tot notaris bin ni het arrondissement s Gravenbage ter tandplaate de gemeente Hazerawoode C ÜCarteweg oaodidaatuotaris en bargameester FEVILLETOIM Het Adelaarsnest 8 Op dal oogflüblik wu zg omgeveQ door eeoe lirftalligheid die geeno kuDst vermag af te malen Zg beminde ray en mueit mij dit roder eu telkena weder seggeu Zonder aarzelea stelde v kaar lot in mgne baadeD en baadde eioh in vreugde b de gelofte mijtnr liefde zonder te vermoeden dat sleobts zolfiuohtmij tot haar voerde en dat sij terwijl zij mjj all een liouger wezen vareerde nieta andera voor mjj was dan een atak speelgoed om er mij eenige vluchtige oogenblikken mee te vermaken eene beu zeling die ik zeker spoedig moede zou worden yToevallig had ik op den morgen van dien dag te Luc mat vericheideae doortrekkende kennissen eene afspraak gemaakt en beloofd bun gezelsobip ta zullen honden aa den volgenden dag den Pio du Midi met ben to beklinunen zoodat ik naawelyka twee uren bij Flivella kon vartoeven Ik vergezelde haar naar huis nam voor eea korlen tqd afiobeid en keerde tanga het bergpad tarug Nog thans zie ik baar duidelgk tegen den met groeu begroeiden muur staan waar de neerhangende klimopranken hars tgden haArlokkeu aanraakten en mij lachend nakeken Mgne woorden hadden op dien morgen een nieuw laren in haar gewrtt en de voeleoa w aardoor baar hart nètH kor i tyd bswogn was duidal ker Beroepen by de Ned Hervormde Kerk te Berkenwoude de beer D A van Krevelen cand te Rotterdam Bedankt voor het beroep bij de Ned Herv Kerk te Huiadoinen door ds W Margadant te Oudewater De recbtbank te Botter dam veroordeelde giateren K deu H glasblazer te Nieuwerkerk a d ZJsel en F den H glaabtazer te Kapelle a d i IJael wegena wedera pan nigbeid ieder tot 15 dagen Zondagavond ten 8 uur bad een brutale aanranding plaats Op het oogenblik dat de kerk iu de SchooterboBchstraat uitging werden twee meiajea plotseling door vier opgeschoten schavuiten te midden der menigte aangegrepen Ue een ontrukte haar het kerkboek met zilveren beslag terwgl de anderen hfl op hare gouden hoofdsieraden gemunt hadden Een der jongens bevindt zich in banden der politie de anderen kozen het baseopad Bg beschikking der arrondiasemautsrecbt battk te Maastricht n naar de openbareterechtzitting verwezen lo S v W en 2o J K beiden kooplieden wonend te Rotterdam thana gedetineerd te Msastricht beschoMlrdigd Tan oplichting Deze zaak betrett denverkoop van goederen waarby aich beide beklaagden van valache voorgeveua zonden hebben bediend Door het O M bü de arroodiasementsrechtbank te Maastricht ia tegen J P Brau wers oud 26 jaar d Jooner en tegen N Beokers oud 17 jaar zonder beroep beiden wonende te Maastricht en aldaar gedetineerd ter zake van kerkdiefatal gepleegd te Rosmeer België eeu gevangenisstraf gereqaireerd onderscheiden lyk van 6 en 4 jaren Uit Amsterdam meldt men Omtrent het geding tegen K V beschuldigd van vergiftiging zijner vrouw door middel Tan arsenicum moet nog het volgende vermeld worden In de namiddagzittiog werd het getuigenverhoor voortgezet Juffrouw Jansen uit Groningen de echtgenoot van deu reeds gehoorden M £ Jansen verhaalde weiken indruk bekl op haar had gemaakt op den dag der begrafenis en onmid doen worden Die arme Florellal jrDoor een kromming in den weg om den hoek eener rots verloor ik Florella al spoedig uit bet gezicht en zatte mijn weg voort van de gedachte aan deze liefde vervuld eu terwijl ik mg met stil genoegen voorstelde hoe vast ik de draden van haar lot in mgne handen hield hoe ik aau de snaren van haar jeugdig hart droeve of vroolyke tonen kon onttokkan haar karakter geheel naar willekeur kneden en haar lot en leven gelukkig of rampzalig maken ea een zeker gevoel van zegepraal over deze maoht ondervond drong er eensklaps eene stem tot mijoa ooreo door ffMgnheerI Mag ik eens een enkel woordje met u spreken vHet patois der oude Cazot deed mij opkijken en bijna schrikken oftohooa er in hare aanwezigheid op dl plaats waar zij onder een esoh aan den oever der Gave baar linnengoed placht te wassohen niets vreemds gelegen wni Zij stond van haar werk op en keek mij aan terwgl zy hare oOKon met de hacd tegen het zonlioht beveiligde t Was eene gerim ulde door de zon verbrande oude vrouw met een roode muts met een blauw lakensoh jak en met een bruinen wollen rok die in zulk een scherp contraat stond met de gestaltP welke ik zoo ven bij de deur van het Adolaarsnest verlaten had dat men nauweIgks had kuouen gelooven dat beiden tot dezelfde kunne en in dezelfde streek thuis buhoordeu irMijohelirl Mag ik eens een enkel woordje met a spreken I herhaalde zij Zij sprak zooals attyd op een eerbiedigen toon maar zoo dringend dat ik haar verbaasd aanstaarde en bleef staan om te hooran wat ig nq t zeggen dellgk daarna Hek bleek dat zg bekl niet ouder den invloed van groote smart had aangetroffeo De bekJ deed haar vragen hoe zyne vrouw zicb b i een bezoek te Leeuwarden jogens getnige gedragen had Mej Jansen meende dat de bekl doelde op de handeliugen barerzyds en zg bezwoer den rechter dat zy de overledene met geen vioger had aangeraakt Er waren wel onaangename woorden gevallen maar dat gebeurde meer onder familie Du bekl had echter gemeend door bot antwoord yne overledene vrouw in het daglicht vao on verdraag gkheid te stellen naar het acheen I Voorts werd geboord de loopjongen van den apotheker Aan deien getuige stelde de president zyue vragen aldus dat hg zeker bad moeten antwoorden dali er in de apotheek ook wel eens blauw papier ter verpakking der medicynen werd gebezigd zoo dit inderdaad somtgda bet geval was geweest De jongen sprak echter met geen enkel woord o er blauw papier en toen de president hem ten slotte nog vroeg of er wel eens blauw papier gebezigd werd antwoordde hg ontkennend De president vestigde de aandacht van den beklaagde op dit getuigenis zoozeer in strijd met de verklaringen vaa bekl zelven Na den loopjongen verscheen voor de rechtbank een der merkwaardigste getuigen iu deze zaak de kapelaan der Willebrorduakerk CollB Het was bekend dat deze geeatelyke de overledene vrouw in hare allerlaatste ure bad bggestaan en hare laatste woorden bad opgevangen Had zij hem iets omtrent de oorzaak van haren dood toevertrouwd terwgl g wegkromp van de krampen die de arsenicum in het geplaagde Igf teweeg brachten Had zg wellicht het geheim van een zelfmoord aau den biechtvader in hare laatste ure bekend en kon diens getnigenia voor de rechtbank de bekl de vrgheid hergeven Kapelaan Colla werd ondervraagd Hij had de vrouw twee malen bezocht De eerste maal sprak by met baar in het bgzga van haren man en bare beide kinderen over onverschillige zaken Zg maakte toen niet den indruk op hem dat zg aan eene levensgevaarlgke ziekte leed Alleen trof hem haar toestand van uiterste overspanning De twpede maal vond hg haar bg zgoe komst evenmin zoo zorgwekkend en toch nadat zij hem slechts enkele woorden eeoer laatate biecht had toevertrouwd hg was toen met haar alleen gaf zg onverwachts den geest Welke waren die enkele woorden geweest Dit mocht de geeaielgke niet openbaren Miar vroeg de rechter ia het onder geen omstandigfapid mogalgk dat gg in deze duistere en trf orige had Zg was slechts eene boerin maar bezat toch eene zekere waardigheid in al bare ge lrai ingen die zij waarschijnlijlt tijdens haren langrlurigon diensttijd bij de faraitie de l Héris en uit trots daarover aangenomen bad Mijnbeerl vervolgde g het past mij wol niet u aan te spreken want gij zijt otn groot heer enik bon slechts eenö arma boerin maar ik kan hettoob niet laten Ik heb eene verplichting op my genomen waarvan ik in de andere wereld aan God en aan mgo hoer rekonsohap raoot afleggen Mijnheer vergeef mg wat ik u zeg maar bemint gg Floralla Verbaasd over de bemoeizucht en geërgerd over de aanmatiging der oude vrouw staarde ik haar een oogenblik aan en gaf haar daarop een wenk op igde te gaan Met de oude CaZot wilde ik mat over de liefde die ik aan Florella foedroag spreken zooaii gij liohtelgk kont begrgpen Maar zg giog vlak voor mij staan op het smalle pad dat te nsuwarnood ruimte voor twee personen aanbood en hield mij vastberaden maar eerbiedig tegen terwijl tij nog altijd de hand boven hara oogen hield en mij strak aankeek Mijoheer weinige minuten geleden toen gy by ds deur afscheid vau Tlorella naamt kwam ik aohter u het huis uit om mgu linnengoed naar de rivier te brengen en zag u het meisje omhdzen en herhaalde malen kussen eu hoorde n baar toefluisteren dat gg zoudt terugkomen Toen merkte ik dat gij FlorPlIa Uefhebt of althans liefde bij haar opgowokt hebt Ik heb haar tot hiertoe slechts aU een mooi kind beschouwd maar gij hebt ceuo mooie vrouw in haar gevondeo en haar liefhebben geleerd Ver zaak door mededeeliug dier woorden der gerechtiglieid dient Neen zeide de geestelijke dit ia onmc elgk Dit kan ik evenwel eggen dat bet weinige dat ik zon kunnen medsdeelen denkelgk geen invloed zoo kannen hebben op uw beoordeeling van het teit Da kapelaan werd van verdere mededeeliii gen ontslagon Meu seint uit Amsterdam In het gfbouw piancius is ginterenayond een vergadering van diamantbewerk rs geho idno Daar d vooriittwr van net bondscomité de heer Polak het woord zou vofren was pene talrgke schare opunkomen De henr Polak kon echter niet optreden en bad den heer Levita nitgenoodigd in zgoe pla its te spreken Ook deze was echter erhinderd en zoo wrrd dan om de aanwezigen niet ftl te zeer telenr te stellen het woord gevoerd door Van Emmenes die in het algemeen sprak over de verhouding tasschen de kerk en de arbeidersbeweging Do beer Sprenger van Eyk is zoo segt de briefschrgver nit de reaidentÏA aan de Prov Overga en Zwoluihe Crt c in zgnjongate epistel door het oog vau een naald gekropen en hoewel hg uit zgn wet de deuren eb ven aters gelicht had scheelde het weinig of hg waa tooh nog door ds rhoorstomi gejwgd Meneer t Hooft die zicb op het moment suprème seven verwgdertc meneer Kuiper die het voldoende vindt om in de 8tandaardczyB stem tegen eenig wetsontwerp te verheffen zoo komen de wetten tot stand Hoewel een bedreiging met schorsing der beraadslagingen volstrekt niet gelgk staat met het stellen der portefeuilleqnaestie zoo een afstemming den minister waarschguiyk alle pleizier in zgn baantje ergald hebbeu Hg bad zicb dan gevoeld als de schooljongen die met een sthf ma overmaken door den meester naar bnia wordt gezonden Boe het zg petit bonhumme vit encore en beraadslaagt nu met zgn personeel over den nieuwen grondslag die hem te kwader ure door een anti sportUevonie meerderheid opgedrongen is Het rgtuig de piano da pleizierb ot de gonveroante de liefhebbergkneefat de lucifer en de sigsar onbelast laten om juifit het rgwiel te treffen is toch wel wal erg Met een redetgke belasting zon wel genoegen gonomen zgn maar uit de toelating van het amendpment van den heer Rutgers btgkt epo dmdelgke toeleir om den in zgn oogen i ntipathieken wielrgder ge gelig in zijn beurs te tssteu en b m zelfs met die geef het mij wanneer ik uwe oor tti na kom maar mijn hfer heeft haar san mijne zorg toevertrouwd en ofschoon ik slechts eene domme oude boerin ben en weinig recht daartoe schijn to hebben moet ik u toch vragen of uwe liefde van zoodanigen aard il dat do graaf de l Héris wanneer hij nog In leven was hare hand in de zijne zou nemen en in de uwe leggan dan wol van dien aard dat hij de krenking zijner eer met aw bloei zou uitwiisoben ffHare woorden de ien mg eenige oogpnbltkken werkelijk vnii verbazing verstijven niet alleen wegens de aanmatigende inmenging maar iozoodttrheid wegens de ijzeren vastborade iheid waarmee da oude vrouw zoo onbe rcesd sprak alsof bet bloed van een koninklijk geslacht haar door de aderen vloeide Ik lachte ochter wat met dit dwaze verSoor en daar ik geon lust had een gesprek met haar aan te knoopen beval ik haar herhaalde mslen op zijde te gaan Maar zij rfeek niet hare oogen begonnea te fonkelen en tij bleef stijf als een stok staan nMgnheert antwoord mij toch 1 riep zg uit nBemint gij Florella Hebt gij aanzoek om hare hand gedaan Onwillekonrig moest ik glimlachen Mijn goede metisoh antwoordde ik Mannen van mijn sUnd trouwen niet met iedor lief gezichtje dat hen ontmoet wy zijn met de instelling van het huwelijk niet byzonder ingenomen Ik weet wel dat je hel goed meent maar je bent tevens drommels onbeschaamd en ik ben niet aan zulk eene bomoeizuobt gewand Wrea dus zoo goed mij vooiby te laten gaan Wordt vmmlgi