Goudsche Courant, donderdag 5 december 1895

tiirectc Si oorwegverblDdtligermet goUDA WInterdJeDSt 1895 1896 AanRevaDgeD 1 October TUd vao Gre n lcli 7 68 7 6 8 06 8 18 8 88 8 48 18 86 1 84 13 88 18 89 18 48 18 66 1 44 8 60 4 08 BOTTXRDA M 0 O n D A 61 10 18 11 60 18 80 10 89 10 88 10 48 10 11 10 4 18 08 18 40 B iS 7 85 7 46 8 07 8 18 OOtUA DEN Bite 3 89 4 Ö8 4 40 DEN HAAG GOUDA n 8 8710 0 18 8 1 7 8 8 4 4 6 7 14 7 4 8 8 4 11 iHaga 6 61 7 80 7 43 8 80 9 88 9 4810 1111 8618 16 1 86 8 44 8 68 8 48 4 16 6 17 8 0 Voorb 6 67 10 17 1 41 Z Ze trS ll 10 3 1 66 2 r H 6 8S 10 48 8 08 6 8 Qnud 6 88 7 60 8 18 9 66 10 16 10 6418 06 18 46 8 17 8 14 8 86 4 18 4 43 6 47 8 60 Stopt te Bleuwük KraUwsg m Nootdorp Leidaolienduii m Htkandorp U T B E o H T G O O D A utrecht 7 60 10 11 34 1 60 8 10 8 68 4 43 6 86 Woerden 8 11 10 93 11 61 4 18 6 68 üudewaUr 8 1 10 31 4 84 Soida 8 88 34 10 44 18 07 l 8 3 4 4 37 6 80 7 0 80ÜD A D TBIOHT 9 06 10 1 10 67 1 48 0 11 14 87 II 8 46 8 87 10 61 11 46 1 80 3 08 G O U II A A MSTERDAM 10 01 10 67 18 10 11 06 1 1 18 AMSTEKDA M S O U D A AMtardamCSt 8 10 10 4 8 88 4 10 e lS Oonda 7 88 04 1014 18 8 8 3 6 80 7 48 Btopptii te BleUwijk IiuUwag t Nootdorp Leid kead ta Utkndotp SjrrNii S rp liid h Lm r Bl Sk Kn Uwq V UAtVdorp renuchiige nammerplaat beipottelgk te maken Na ia tot orermaat tan oaredelykheid te Toorweu dat de rijwielen tot uitoeteniog TBD eoD bedrgf gebezigd zalleo vrijgesteld worden ten gerieTe Tan bakkers en slftgera die Toor de onkosten van ban rgwiel raim vergoeding vinden in besparing van tgd en personeel en het daarenboven veel beter kunLen betalen dan de ambtenaar e a die ia het nieawe artikel znlk een kostel k curatief geneeruiiddel hebben tegen de gevolgen van han sedentair zittend lavun Men moet ze hier om 4 nar de stad uit zien vliegen Neen dat een straatjongep den wielr der met slik gooit laat ik daar maar een parlement moet zich daar te boog voor rekenen Dat de Kampioene met het vooratel van den heer Rutgers van Rozenbnrg niet ingenomen i lag voor de hand Maar tegenstander Ttn een ryks rywielbetastiDg is het blad niet Het verlangt nl op rywieleo die aitiluitend tot genoegen gebraikt worden een belasting van f 2 50 welk bedrag plns de opcenten in sommige gemeenten das reoda f 5 en meer zoQ bedragen op rgwielen welke gebraikt worden ten dienste van beroep of bedryf heffe men een belasting van f 1 25 welk bedrag plns de opcenten in sommige gemeenten dos tot f 2 50 zon klimmen c Het blad beeft echter ernstige bezwaren tegen de veorgestelde nummering Bet heeft eens onderzocht boe groot de cyfers moesten zgn wanneer zy zooals de heer Rutgers wenscht op 50 M afstand leesbaar zullen wezen De aitslag was dat de wielrgders en wielrydsters dan zoaden moeten worden behangen met een nnmmerbord groot genoeg om zyn of haar bovenlgf te bedekken Een handig Amerikaanioh colporteor van boeken die onder de negers In Alabama met veel ineces bybels verkocht is op den inval gekomen op de prenten in f eïlla8treerde bybeli waaop totnogtoe alle engelen als blanke jongelinge waren voorgesteld de blanken door zwarten te vervangen Sedert hg bgbels verkoopt met zwarte engelen er in is zgn succes nog ontzagiyk veel grooter geworden Dst doet denken aaa de zendelingen die verschillende bybelsche uifcdrnkkingen wyiigen naar gelang van de hemelstreken waar zg arbeiden en bv in de Poollanden onder de KskimOB en dergelgken lammeren en gemeste kalveren vervangen door zeehonden rendieren of ander inlandsch gedierte omdat de inboorlingen anders de strekking der bybelwoorden niet zonden begrijpen Troawens waarom zonden er niet evengoed zwarte ala witte engelen zyö Men herinnert zich hoe eens het werk van een schilder werd geweigerd op grond dat een zyner engslen zes teenen had De schilder bracht de zaak voor den rechter en deze stelde hem in het geiyk omdat niet bewezen kon worden dat engelen geen zes ieenen hadden Het wetsontwerp tot verwisseling der 3 pCts Staatsschuld in een 6 pCis fonds is thans verscheoen Bg de convereie der 4 pÓts schuld in 1886 was bepaald dat geen ruimere dan de wettelijke aflossing der 3 pCts schuld zoa plaats hebben vóór 1 Januari 1896 Van de aldus weldra komende bevoegdheid om te converteeren wil de Regeering gebruik maken nn de 3 pCts schuld reeds lang boven pari staat en uit den koere der 3 pCts de verwachting spreekt dat een conversie voor de deur staat Evenals in 1886 de wetgever overtuigd was dat wanneer vermindering vau den rentelast mogeiyk is in t algemeen belang daartoe be boort te worden overgegaan acht de Regeer ing bet zich ten plicht ook thans de gunstige gelegenheid zoodra mogelgk aan te grgpen S IO 8 7 8 64 01 10 S 57 g os 6 18 4 8 80 7 86 7 8 7 8 IA 7 SB 8 t lO s ia i it 81 Oeuda UooidraiiU NiemrerVerk CpoU Uotterdun Rotlerdui Cpell KLuwMink UoordjMht Qaud 7 Uond 6 S6 6 87 7 66 8 0 8 81 Oudew 6 60 8 64 W ird 6 B 7 08 8 1 UtMoM 8 18 t 8 41 t f Natr Anuterdam 8 81 8 87 8 14 Qouda Mutodui O De inister van financiën meent dat bet voor de hand ligt te beslniten tot een conversie in 3 pCts schold welke zonder vermeerdering van het nominaal bedrag der StaatsRohntd mogeiyk is De wgee waarop de conversie zal plaats hebber komt overeen met k geen dezer dagen reeds bier en daar is medegedeeld De Regeering beeft ter verzekering van het welslagen der conversie de hulp van Nederlandsche krediet instellingen ingeroepen en zg heeft de ver plichte wettelgke amortisatie nit de wet van 1886 overgenomen Op dezen voet heeft de Regeering zich voor de eventueele uitvoering der wet den stenn kunnen verzekeren van een consortiuni van hier te lande gevestigde krachtige iasteltingen doch zooals van zelf spreekt alleen onder voorbehoud dat die uitvoering in het begin van 1896 zal kannen plaats hebben en dat de tegenwoordige toestand de r geld en fondsenmarkt geen ingrgpende Verandering onderga Onder dat voorbehoud is met de firma Hope Go de Nederlandsche Handelmaatscbappg en de Amsterdamscbe Bank een overeenkomst gesloten krachtens welke door ben tot een bedrag van teo hoognte een vierde gedeelte van de geheele te converteeren 3 percents schuld 3 pCts obligatien worden overgenomen t zg tegen betaling in geld van bet volle nominaal bedrag t zg tegen overdracht van een gelgk bedrag aan 3 pCt schuld Omtrent de verplichte amortisatie zegt de Minister dat het raadzaam is voorgekomen vast te boaden aan het stelsel om jaarlgks een vast bedrag vermeerderd met de vrggevallen rente af te lossen gelgk sedert 1878 is aangenomen In het eerste jaar 1896 is hot echter noodig de afiossing lager te tellen omdat krachtens de wet van 1841 de toen bevolen inkoop van schuld stijgt met den koers dar 2 püt staatsschuld Daarvan is het gevolg geweest dat het bedrag dat in 1887 maar f 763 700 bedroeg in 1896 zal stygeo lot f 1 414 900 De eerste afioasing der nieuwe 3 pGt schuld is daarom bepaeld op loo P o bet aomioaal bedrag 3 pCt schuld groot byna 375 millioen ta dan voor rente en afiossing aoodig zgn f 12 552 224 een annuïteit waardoor de schuld in 76 jaren kan zgn gedelgd behoudens vroegere amortisatie Die regeling geeft een rentebesparing van 2 millioeo sjaars voor Nederland en f 260 000 voor Indië Er is geen termyn bepaald binnen welken eene meerdere aflossing mag plaats hebben daartoe biyft de Staat dus te allen tgde bevoegd De rente der nieuwe 3 pCt schuld zal ovenals bg de bestaande kleinere op 1 Maart on 1 September verballen en beide schaldeu ïullen in één Grootboek worden vereenigd omilat bet niet gewenscbt is dat er twee soorten van 3 pCta Staatsschuld zgo De regeliog zal uader door de Regeering worden vastgesteld Ouders voogden bewindvoerders enz worden gemachtigd de verwisseling van schuldvoor de personen die ï q vertegenwoordigen te bewerkstelligen Bij vruchtgebruik kan deeigenaar de aflossing vorderen mits biykt vande toestemming der vruchtgebruikers of bsbewiudvoerders Ofschoon de renteverlaging met 1 7 ioor velen een minder aangename zaak is mocht de Regeering toch niet anders handelen dan de conversie voorstellen zoodra zg daartoe de bevoegdheid erlangde De maatregel was dan ook trouwens voorzien en spiegelde zich in den laatsten tgd af in de daling der 3 pOts schnld tot den koers der 3 pCts De Ned Bakksrscourant deelt mede dat de offieieela cijfers gisteren een voorraad ermelden van 1500 last tarwe en 5500 last rogge Nemen wg zegt bet blad daarbg in aanmerking dat er niet zooais anders hier en daar daizenden haaltjes meel ia voorraad zijn naar dat er nergens eenige voorraad meel aanwezig is en dat de opslagruimte vanmeelfabrieken bakkers op zolders en veemen alles leeg is dan slaat ons wel een angst om het hart als wg een oogenblik aan oorlog denken I 10 61 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 10 7 47 10 8B 8 11 18 9 40 8 17 4 18 4 47 6 67 8 68 8 81 10 10 7 10 10 8 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 6 86 f 9 04 f 8 81 4 86 10 18 11 80 6 68 8 48 4 47 6 Alleen het feit dat de Dardauellen gesloten kunnen wordbn zou oos in een penibel geval brengen In tgd van oorlog zou met al onze levende en doode strgdkrachten niets uitgevoerd kunnen worden binnen een paar dagen toch zoaden wg broodelooB zgn en van honger moeten omkomen In het rapport van den adviseur voor geneesknndige en veterinaire politie aan den minister va binnenlandache zaken over de nota van jhr de Savornin Lohman door den minister aan de Tweede Kamer overgelegd wordt door dr Rnysch de handhaving van de thans bestaande wetteiyke voorschriften verdedigd De uit een medisch oogpunt bg jhr de Savornin Lohman gerezen bedenkingen tegen de inenting betreffen vooral de gebamaniseerde lymphie die bier te lande niet meer of slechte bg uitzondering wordt aangewend Ook wordt te veel aan de vaccinatie ten laste gelegd wat niet aan de operatie zelve maar aan de slechte toepassing daarvan moet worden toegeschreven hetgeen wel een spoorslag kan zgn tot verbetering der mothode maar niet om maatregelen te nemen die naar alle waarscbgnlgkheid tot vermindering der toepassing van de operatie leiden De daling der pokkensterfte wordt door den adviseur in de eerste plaats aan de vaccinatie toegeschreven maar voorts ook voor eengroot deel aan de verplichte aangifte van elk geval van pokken dat wordt waargenomen en aan de afxondering en ontsmetting cd andere hygiënische maatregelen van preventieven en repressie ven aard De vraag is vaccinatie of revaccinatie een beveiligin smiddel tegen de pokken moet in algemeenen zin bevestigend worden beantwoord maar een absoiunt beveiligingamiddel is vaccinatie niet Ook de vraag zgn de oiet iogeënten een gevaar voor de ingeënteo wordt bevestigend beantwoord Nietingeënte personen toch bieden grooter gevaar aan voor besmetting omdat zg een williger terrein leveren voor de ontwikkeling der smetstof dan ingeënten en wel omdat zg bg atgemeene verspreiding der ziekte meer trefkans voor de ziektestof aanbieden dan de ingeënten en da beringeënten Zg zgn in tgden van epidemie als de huizen met rieten daken te midden van die met pannen gedekt als een locomotief die vonken uitwerpt voorhgstoomt Zy verhoogen het gevaar voor de gemeenschap Ook leerde de ondervinding in NederUnd dat meermalen niet ingeënten uitgangsposten waren voor epidemiën waardoor later ook ingeënten werden getroffen De vraag is vaccinatie oen beveiligingsmiddel tegen het sterven aan pokken moet in dien zin beantwoord worden dat de sterfte onder de niet ingeente pokigders veel grooter is dan onder de ingeënten hetgeen door de onderrindiog in verschillende gevallen verkregen in het rapport nader wordt aangetoond De schadeiyke gevolgen worden by goede toepassing der inenting met animale vaccine onder gepaste voorzorgsmaatregelen verkregen in verband met het groote nut der inenting van geen overwegende beteekenis geacht terwgt voorts wordt verwezen naar de bepalingen van regeeringswege aan de vaccinatieparken gesteld voor het bekomen van rgkssubsidie waardoor zuiverheid van entstof zooveel inogeIgk wordt gewaarborgd Handhaving van den wettelgk bestaanden toestand wordt daarom ge wenscht Wg alten Nederlandsche medici zegt de adviseer hebben ons in onze praktgk van het hooge nut der vaccinatie overtuigd en wenschen geen enkel ons eenmaal gegeven middel prga te geven om de pokziekte te verhinderen wederom bare vroegere hevige verwoestingen aan te richten c Hg vindt daarom geen vrgheid den minister te adviseeren den thans bestaanden indireeten zoogenaamden vaccine dwang op te heffen 7 11 7 80 8 10 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 1 48 1 6i 1 69 8 08 8 18 w 8 44 6 48 8 60 De aanklacht van mejoffrouw Helder wegens verduistering tegen mr F A van Hall den bestuurder van het Paleis voor Volksvigt n zeker spoedig blgken geheel ongemotiveerd te zgn Bchrgft men uit Amsterdam aan het Dbl c Waarom aan die aanklacht in strgd met de gewoonte dadelgk zooveel ruchtbaarhiidgegaren ia begrijpt mea niet Mej Helder is verpleegster en heeft als zoodanig voor een paar jaren de vrouw van mr van Hall verpleegd Na het overlgdeo heeft zij herhaaldelgk kieiue bgdragen van den heer v B geleend en hom eenmaal enne achuldbekentenia van i 500 ter incassea Dg gegeven De man dia deze moest betalen was daartoe echter niet in staat Daarop heeft mr V H alle relatiën met de juffrouw afgtbroken tot hg daaraan weer herinnerd werd door een schryven van iemand die hen dreig de met een aanklacht tenzg hij aan mej H de naar het heet verduisterde sommen betaalde Deze en andere brieven bleven onbeantwoord en daarvan schijnt de aanklacht een gevolg te zgn Staten Qeaeraal 2e Kamke Zitting van Diusdag 3 December 1895 Aan de orde was de behandeling der Staatsbegrootiag Nadat besloten was de avondzittingen zooveel mogelgk te vermyden en des Maandags te half twee te vergaderen opende de heer Beetaerta de Algemeene Beschouwingen met Qen lichte critiek op de bonding d r Regeering ten opzichte der Amsterdamscbe tentoonstelling m met het betoog van de wenscbelykheid van concentratie der laudbouwbelangen onder een ifdeeling die echter geen nfzonderlgk depar ement zou vormen De heer Vermealen zag den tegenwoordigeu staatkundigen en socialen toestand duister io iloch vroeg overigens of het Kabinet steeds homogeen is Bg de herinnering dat het ontstaan is uit de vereeniging der heterogene artijen by de verkiezingen van 1894 had hg boopt dat het Kabinet hiermede rekening OU hoadea doch no wees hg op de onge I astheid die zich van de katholieke partgmeester gemaakt heeft door da onderwgsvoorfabellen van den minister van BinnenlaudBche Caken waardoor deze in itrijd handelt met de i eginselen van het Kabinet en waarvoor des prekers partg de verantwoording niet op zichneemt ondanks de moeiiykheden die daarniti oortsprniten kunnen De beer Ferf voegde zich bg den heer Ueelaerts in zake de verzorging der landbouwlielaogen De heer Kerdgk protesteerde krachtig tegen ie bonding der Regeeriug met betrekking tot lie Amsterdamscbe tentoonstelling een groote Baanoieele beetnemerg en een kermis die door lie Regeeriug een onbetwistbaar sacces werd genoemd Spreker laakte de balde aan de nadernemers en meende dat de Regeering haar prestige te grabbelen had gegooid Hg was overtuigd dat de meerderheid der Kamer zgn voroordeeling beaamt Bravo s € De heer Heldt vroeg een spoedige regeling v n de verplichte verzekering van werklieden De heer Virulj Verbrugge is overtaigd dat Ki Kegeeriog thans doet voor den landbouw yv zg kan Een apeciale afdeeling zou geen II it stichten misachien wel een aËEonderlgk l partement voor landbouw maar dat is thansb liten debat 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 8 68 4 80 o3 6 81 9 10 6 17 6 87 8 84 9 41 8 47 9 48 9 6 8 68 8 86 10 0 Ö8 7 68 38y 14 8 88 3 10 01 8 88 10 18 1 0 10 84 10 4 8 0 9 07 9 86 8 86 8 419 4 11 10 7 45 8 49 9 41 U IO De min van baitenl zaken de heerRoëll VLThengt zich dat de regeeringsbeginselen zoo wainig bestrgding gevonden hebben Uit het inhouden debat blgkt dat de Kamer het eens li met de Regeering dat er voor baar meer t j doen is dan enkel kiesrecht De verzekering van oude werklieden b v kan nog io dit ittingijaar worden verwacht Omtrent den hndbouw twgfelt hg ook of centralisatie wel o n afdoend geneesmiddel zgn zou De vrai ol een laudbouwdepartemeut weoschelgk moet icbten tot kalmer dagen na de kieahervornitng Den heer Kerdgk voegt de min toe t it hy met genoegen bemerkt heeft dat nn MO anderhalfjarig bentuur slechts zalke onbeduidende grieven te voorachyn komen De Amatordatnuhe tentooneteUiog werd niet offi I cieel geatenod gelgk die van 1883 die tonnen gooda gekoit heeft en met een failliaiement ii geëindigd Toeh zjia da betrekkingen met andera landen er door terbeterd gewichtige Totkabelangen berorderd het verkeer verlevenP digd Orerigena moet de heer Kerdgk geen oordeel vellen over redevoeringen van regeeringsperaonen welke hg aelf niet gehoord beeft De mio van binneul taken de heer Van Bonten herinnerde den heer Vermeulen dat ng verleden jaar reede fieiegd heeft geen minitter te kunnen ign naar het hart der katholieken en antirevolotiooairen De man heeft te waken dat het openbaar onderwga niet wordt verwaarloosd in den geeat van de vyanden van dat onderwijs Stemt men zgne voorstellen af dan heeft de Kamer de verantwoordelgkbeid hg lal er lich ala politiek man niets van aantrekken Tegenover den beer Kerdgk handhaaft hg zgn meening dat ieder die belangloos tgd en geld beschikbaar itelt voor gapaate vermakelgkheden aanspraak heeft op waardeering De min tan financiën de heer Sprenger V £ k wraakt de berekeningen van den heer Butert doch beaamt diens wenken tot bezai Na replieken en aloiting der algemeene beraadslaging worden Hoofdstak I Hnis der Koningin en II Booge coUegie aaogenomen Voor Hoofdstak III kwan de interpellatieKolkman over het verbod tot melknitioer In een geestige rede heeft de afgevaardigde nit Bheden aangetoond dat de gezondheidstoeatand van one vee in Overgeel Gelderland en Limbnrg niets te wenachen laat en volstrekt niet rechtvaardigt maatregelen om den toevoer van meerdere bcamettingsstof te keeren Monden klauwzeer komt io Nederland nagenoeg niet meer voor en in de genoemde provinciën in het geheel niet Onze oostelgke naburen achgnen ona in den laatsten tgd weinig welwillend gezind zoodat bet verbod van invoer van melk door den heer Kolkman nit een zekere incbt tot plagerg van de grensbewonera wordt verklaard De Daitache varkens die op de grenzen profileeren van de afgeroomde melk de room wordt voor boterfabricatis gebezigd scbgnen echter op onze hand te zgn en de Orergselsche en Geldersche melk op prga te stellen Door den minister van buitenlaodacbe zaken zgn de mededeelingen van den interpellant omtrent den gezondsheidstoestand van oos vee galgk verwacht kan worden ten volle beveatigd Van den kant der Regeering zgn pogingen aangewend om intrekking van het verbod te varkrggen waarvan de Minister nog wel aacces verwacht Had de heer Kolkman aangedrongen op represaille maatregelen voor het geval vrieodel ke betoogen niet mochten helpen het was te voorzien dat de minister zich op dit punt liever niet nitliet De interpellant had dit laatste ook wel verwacht doch beeft reeds aangekondigd op de qnaestie te znllen terugkomen indien de bemoeiingen onzer Begeering waarin overigens alle vertrouwen werd giateld niet tot het gewaDBOfate doel leiden In Ngmegen is eene vereeniging opgericht waarvan de leden zich verhinden tgdeli k geen aterken drank en slechts matig bier enz te drinken Waanaer iemand veertien dagen een maand lea weken wg weten niet 6f en hoelang de termen gesteld zgn zich onthoudt van jenever dan zal het aan de meesten zoo goed bevallen dat zjj ook in het vervolg ze niet drinken Misschien gaan sommigen toch weer toi hanne vroegere leveoswgze over welnu i ia in elk geval te probeeren en men zal e r iemand bewegen om voor eenige weken geen drank te gebruiken dan om zich te verbinden het voor altgd te laten Dit besluit kan hg na de proef nit eigen beweging nemen en waarschgnlgk znllen velen het nemen Wie de stichter ran het aKrniaverbondcis weten wg niet maar het is gelooren we een goed CD meuchkuDdig idee Arnh Ct Qiaternaeht om half twee werd te Antwarpan brand ontdekt in een gebouw naaat de Anthoniakerk waar benedan kaznifela banieraa vaandels heiligenbeelden en andere voorwerpen voor den dienst werden bewaard en op de verdieping waar zalen ter beschikking atondan van geealeljjke broederschappen die daar bgeankwainen bewaarden er sieradiën banieren zUvei en archieven De brandweer alaagde er met moeite in den braad te beperken tot het eene gebouw dat echter geheel afbrandde Om vier nar was ze hem geheel meester De schade is heel groot man legt van fr 300 000 alles verzekerd De archieven zgn natunrlgk niet te vergoeden De omliggande gebonwen o a een bewaarschool en aan klooster hebben veal wateraehade Te Bnaenm ia Zaterdagnacht ingebroken in de chocoladefabriek van de firma Beaadorp en Co Da diaves hebben zich door het nitangden van een rait aan de apoorzgde der hbriek toegang verschaft en nit het kantoor een som geld van ruim f 1100 meegenümen De politie heeft heden een persoon in hechtenis genomen die van dezen diefstal verdacht wordt In het Pannerdensche kanaal wordt da waterstand weer vrg ongunstig In den mond van den Waterweg is hedenochtend een groot gzereu schip vastgevarea Het schip met bazelt geladen zit dwars in het vaarwater Men is thans bezig met lichten Moord op A F Hoogsteden Uit Helder werd gisteren door den inspecteur Muotinga herwaarts gebracht eene jnffrouw die inlichtingen omtrent den moordenaar meent te kunnen geven Ook een veldwachter uit Dordrecht bracht een verdacht persoon terwgl onder geleide van een marechaussee nit Breda overkwam een kappersbediende die een op bet sigoalefnent geljjkeud persoon een koevel en sik afschoor Gisternamiddag zgo Hoogsteden en zgne vrouw opnieuw door den hoofdcommissaris van politie in verhoor genomen Meer en meer wint het vermoeden veld dat het Igk vau den knaap ontkleed gebracht is naar de plaats waar het gevonden werd en waar het geheel schoon lag Nog altgd is van de kleeding van den knaap geen spoor ontdekt De verdachte man die te Amsterdam intrek nam bg eene juffronw en zich Vau Dgk toekende in een brief dien hg naar Antwerpen schreef is gevonden doch gebleken de moordenaar niet te zgn De stroom van inwoners te Rotterdam die allerlei inlichtingen komen geren vermindert belangrgk Door de politie te Arnhem is bg publicatie opgeroepen de persoon die Donderdag op den hoek van de Varkensstraat en de Hoogstraat een onde jas een paar oude schoenen en zwarte kousen vond gewikkeld in eene courant Er staat boven do publicatie Moord te Rotterdam c De N Bred Ct meldt Op Zaterdag 23 November kwam des morgens bg den coilïeur Govers op de Veemarkt te Breda een man die zich den baard van eenige dagen en een sikje het afacheeren Hg bad eee ruige jae aan die aan den schouder was gelapt en een stappen hoed diep in de oogen Hg had zwart poneyhaar on was donker van uitzioht De geur dien hg afgaf deed denken aan iemand die in geen tgd van ondergoed heeft verwisseld eu zgne houding was gejaagd zoodat hg aan een ander bezoeker toen hg weg waa de opmerking ontlokte die heeft zeker wat op zgn lever Toen hem de baard geschoren was vroeg hg met zachte stem Wat kost hier het haarknippen en na antwoord bekomen te hebben liet hg zich ook het haar kort afknippen Het signalement van den vermoedelgken moordenaar van het knaapje uit Rotterdam kwam te zeer overeen met dat vau dezen man dan dat de bediende van den heer Govers die hem geschoren had der justitie daarvan niet in kennia stelde Gisteren is de jonkman meteen marechaussee naar Rotterdam geweest om bg de begrafenis van het arme stachtoifer tegenwoordig te zijn ten einde te zien of bovenbedoelde man daarbg ook aanwezig was Zonder resultaat echter Met don bekenden zwager van Hoogsteden Van Berkei geconfronteerd kon de coiffeursbediende constateeren dat zgn man met Van Berkei niets gemeens had Volgen anderen is bovenbedoelde verdachte later in de omstreken gezien waar bg den weg vroeg naar het Ulvenhoutsche boech Bultenlaodscb Overzicht In de Italiaansohe Kamer werden de debatten over de politiek der regeering voortgezet De afgevaardigde Fortis ontwikkelde eene motie luidende dat de Kamer akte nemende van de verklaringen der regeenog over hare algemeene gedragslijn by de binnen en buitenlandsche politiek baar vertroowen uitspreekt dat de regeerieg ook de noodzakelgkheid zal erkennen van eoonomieohe hervormingen die beantwoorden aan de behoeften des lands en waardoor de rust cal worden verzekerd Het slot der disensiiën was dat de motie van vertroowen door Moiatori voorgesteld met een ireerderbeid van meer dan 100 stemmen werd aangenomen De troonrede die bij de openiog van den Kyksdag door den rykskanseUer pnns Hoheulohe werd voorgelezen herinnert aan den gewichtigen tgd toen voor een kwarl eenw heg Ryk werd g rondvest en roept den Rgkedat op om in samenwerking met de verbonden Begeeringen voort te boawen op de grond slagen voor 25 jaren gelegd tot besebermin g eu ontwikkeling van hefc nationale reoht en tot bevordering van de welvaart van het Duitache volk De troonrede kondigt de indiening aan van een ontwerpbnrgeriyk wetboek benevens van ontwerpen tot aanvulHog van de wet up de bargeriyke rechtsvordering en die op de strafvordering en van een aantal wetsontwerpen voor de welvaart van handel en nyvnrbeid De verhouden regeeriugen beschouwen de bevordering van den bloei van den arbeid als euu harer voornaamste verplichting om daaraan te voldoen wordt de inBtelli g vau kamers vau arbeid voorgesteld Voorts worden aao gekoodigd een ontwerp beorswut beoevens wetten op bet haudelsdepotwezeo tot beftry ding der deloyale concurrentie en op den handel van Burro ateu voor boter Oe herziening der enikerbelasting wordt nog door de regeering overwogen De troonrede wflst op de nitvoering der wet tot beTordpring van Zoudagsrnst zouder dat daardoor nadeel ontstaat voor de biliyke belang n Voorts wordt medegedeeld dat de loopende hegrooting waarschyulyk met een gunstig saldo zal flloiteu Io elk geval blyft de eerste task aan deu wetgever om het Ryk en zyne deelen eeu grooter mate van onderlinge onafhankelgkheid ten opzichte der financiëu te verzekeren De troonrede wijat verder op de goede viiendschappehjke betrekkingen met alle mogendheden op het re iultaat der bemoeiingen van DuJtschland met Rostand en Frnnkryk ter voorkoming van verdere verwikkelingen in het Oosten van Azië Nog wordt melding gemaakt van de gebenrt nisseu in Torkye en de overtuijjiug uitgesproken dat dank zg de bondgenootschappen en de beproefde grondstellingen der Dui cbe staatkunde het Ryk te allen tiJde met de door hare belangen io de eerbte plaats daartoe aangewezen mogendheden zal kunnen samenwerkfu om de zaak van den vrede te dienen De eensgezindheid der mogendheden om de gesloten tractaten na te leven en de regeering van den Sultan te ondersteunen by haar pogingen om de orde te herstellen geeft gegronde hoop op eeu gunstig resultaat In een toespraak aan bet diner der lyiknrassiers nees de keizer op de samenwerking en de kameraadschap die bg de regimentsfeesten van dit jaar niet alleen doorde officierskorpben maar ook de manschappen worden betoond Hierop berost het geheele leger Vete duizenden trouwe soldaten sommigen Bonder middelen anderen in hoogen ouderdom beKocbteu de slagvelden waar zy streden en hun bloed stortten of zochten aansluiting bij hun oude I regimenten k kau den dag van heden niet beter vieren zeide de Keizer dan door te beloven wat de groot i keizer met zyne aanvoerders volbracht te zullen handhaven en verdedigen Hoe meer men zich achter macht j spreaken en partgbelitngen terugtrekt des te I vaster reken ik op myo leger Ik hoop dat naar buiten zoowel als naar binnen myn wenken zullen worden verstaan Ik ga daarby iu myo herinnering terug tot het woord dat myo grootvader sprak tot het officiprskorps toen by ill 1848 te Coblenz aan land stapte Dat zyn mannen waarop ik mg kan verlaten Voor bet Regiment lyffenraasiers driemaal Hoerth 1 Het bericht dat de heer Von Köller zal aftreden bevestigt zich De oorzaak wordt gezocht io het conflict met den Rykskaoselier eu den minister van oorlog over de militaire strafrechtspleging en zyn onbezonnen optreden tegen de sociaal democratie waardoor destaatkonde die door prins Hohenlohe weoscholijk wordt geacht wordt verydeld Het moet met de eenheid en de samenwerking der mogendheden toch treurig gesteld Ü i wgl de sultan bet durft wagen op znlk een vreemde wyze de geheele Europeesche diplomatie by deu neus rond te leiden Indien men werkeiyk eencigezind was zou het toch onmogeiyk zgn dat Torkye een firmao weigert uit te vaardigen die door alle mogendheden by elkaar wordt geëischt Het Bobynt dat de Sultan op de hulp van Doitscblaod rekent om den eiscb niet in te willigen De Daily Chronicle zegt dat de mogendheden wel bg hun eiscb blijven volbarden en dien desnoods in den vorm van een ultimatum willen herhalen maar dat by een weigering de mogendheden niet in staat zyn zich te doen gelden omdat enkele regeeriugen vreezen voor een uitbarsting van Turksch fanatisme als de Dardanelleu worden geforceerd De Daily Newsc ontvangt een bericht dat aan een scbynvertoon doet denken üe Sultan zon voornemens zgn den firmant uit te viardignn als de gezanten beloven dat er geen gebruik van zal worden gemaakt ten iy bef leven van Christenen in Koostautinopel ernstig wordt bedreigd En de Standard meldt Jat de dagen van het tegenwoordige ministerie alweer geteld zyn baid pacha Kntschuk zon spoedig weder als grootvizier optreden De Amerikaanscbe admiraal die te Smyrna ligt met zyn eskader vroeg vergunning aan boord van eeu pantserschip do Or de Dardanellen te mogen varen omdat hy ten audiëntie aan den Sul an wilde vragen Doch zgn verzoek werd door de Turkscbe regeering gewfigerd De boodschap van president Cleveland heeft hoofdzakeiyk betrekking op den financieelen toestand die een spoedig handelen noodig maakt Üet eenige afdoende geneesmiddel is bet intrekken en vernietigen Tan de greenbacks en de schatkistnoten en het uitgeven van bonds op langen termyn tegen lagen interest Verder wordt de Trge aanmunting vau zilver onder het voorwendsel van bimetalliame veroordeeld Van de betrekkiogen met Qroot BritanniS gewagende herbaalt Cleveland den inhoud den nota van 11 Juli Daarin wordt verklaard dat de politiek der Vereeeigde Staten beeliat gekant ia tegen een gewsiddadige uitbreiding van het grondgebied eeoer Europfescbe mpgendbeid op het Amerikaanscbe vasteland Atoenka moet er tegeu protexteereo dat Britficb Guyana wordt oitgebreid in stryd met het recht eu den wil van Venezuela het stelt voor de geheele quaestie door een scheidarecbterlyke bealissiDg uit te maken Grooi Bnttaumë heeft op deze nota nog met geantwoord Ten opzichte van Ooba zegt Cleveland dat de Vereenigde Staten verplicht zyn de on7gdigheid lo acbt te nemen eu te doen eerbiedigen Met betrekking tot de Armenische qnaestie wordt in de boodschap de hoop uitgedrukt dat een snel en afdoend optreden van de moiiendhedfn niet zal winden uitgesteld S fflliiS Cilil ParapltileB Êlaudschoenem Mjiuneu goederen enm A van OS x KWwna E 73 GOUDA Beurs van iiisler iam 3 DECEMBER Vor kra alolkoers Nedbelakd Cert NedW S dito dito dito S lOO s llO s dito dilo dito 3 j 100 HoNOAa OM Oondl 1881 88 4 I ITILIB Insohrgving 1862 81 5 80 OoSTKNa Obl in papier 188S S 83 i 81 dito in lilver 1868 6 8S 88 Portugal Oblig met coupon U dito ticket S S4 ls ♦ auSLASD übl Bionenl 1894 4 6i 63 dito Oecoui 1880 4 96 ditabijBothi lS89 4 W ditübij Hope 1889 90 4 96 litoingoud leen 1883 K dito dito dito 1884 6 104 Spanji Perpet aohuld 1881 4 61 8S ToazlH Gepr Conv leen 1890 4 79 i Geo leeaing serie D 19 1 80 Oeo leeDinK eti 0 1 ÏO ZniD Ara EIP v obl 181IS 6 IU Mailoo Gbl Buil aoh 1880 6 90 VeNlzniLA OU 4 onbep 1881 4 A xsTiaoAM ObllKatien UU 3 1011 aoTTlaDAH ated leen 1894 3 97 Nbd N ifr Hacdelsv aaud H ndBb Tab Mï CertifiMten 740 DouMaaUobappg dito 697 6911 A rali Hypotheekb paudbr 4 lOlV Cult Mij der Vorstenl aand 64 s Qr Hypothoekb paadbr 3 lOO s Nederlandsohe bank aand iOl Nod Handelmaa h dito 140 N W k Pac Hyp b pandbr B 78 Rett Hypotheekb paudbr 8 108 i Utr Hypotheekb dilo 8 100 OosTeKR Oost Honf bank aaud j 145 Kvai Hypotheekbank pandb 4 98 Maiw L Ö Pr Lien oort 6 30 ID HoU U Spoorw Mij aand 109 Mij totBipl ï 8t 8pw aand 96 Ned Ind SpoorveKro aand 191 Ned Zuid Mrik Bpm aand 6 161 dito dito dito 1891 dito 102 lTALll Spoorwl 1887 89 A Eob 8 49 Zuid Ital Spwmij A H obl 8 6S B8 Pol B Wanohau VVeonen a nd 4 160 Rusl Gr Busj 8pw Mij obl 4 98 Balliaoha dito aand 62 Fastowa dito aand t 78 Iwann Dombr dito aand 6 101 Knrsk Cb Azow 8p kap obl 4 lOO 100 dito dito oblig 4 98 AMEan A Ceot Pao Sp Mij obl 6 103 Obio Il North W pr C t aand 148 dito dito Win Bt Poter obl 7 116 Denver feBioQr Spm eert r a 14 I 14 Illinois Ceatral obl in goud 4 96 Louisv iiNashvllloGert v aand 64 Meiioo N Bp Mij lehjp o 6 lOl MUs Kansas 4 pet pret aand I3 I lal N ïork Ontario k West aand 16 1 16 dito Ponns Obio oblig 6 109 1 Oregon Calif Ie hyp in goud 6 83 3t Paul Minn t Manit obl 7 107 Un Pao Hoofdlijn oblig 8 104 dito dito Line Col Ie hyp O 6 41 Canada Can Soutb Cert v aand 64 Vas 0 Eallw i Naï lo h d o O 18 Amstord Omnibus Mij aand 222 Rottord Tramveg Haats aand 186 Nbd Stad Amsterdam aand 8 108 Stad Eoltordam and 8 107 B I 8I Stad Antirerponl887 S s l Stad Brussel 1886 2 102 108 HONO Theiss Begnllr Qosollsch 4 118 OosTBmt Btaataleening 1860 6 1 124 K K Oost B Cr 1880 8 16 Spanji 8ud Madrid 8 1868 36 1 37 Nm Ter Bes Hyp Bpobl eert 118