Goudsche Courant, donderdag 5 december 1895

GOL WE C 249 iOlll VE C 8 iNo 6833 Vrfldag 6 December J805 348te Jaargang GEBR KAilPHUIZEI HOFLE VER è NCIERS 1 hebben de eer te berichten dat hunne I Etalaffe voor iSt Icolaasfeesl in gereedheia is en beveleri zjch beleefdelijk aan tot het leveren van g oed g evulde IrEMMAN s GASGLpElUCHt het beste van alle systemeii vervaardigd doorlonxe eer e ingetUeur frijs per apparaat d n z Ea Lon Brander a s en Kousje f 5 Ie GOliiDA verkrijjybaar bij THÉOTEIENEilL irecteurderEcmiuansijGla loeiMht NaialschippU ïouwcSI I U MjdIflrma 1 I ï tpDEpS RAAM ftOrMHE XOllAOT NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt dagel ks met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr J8 er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlpe Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regek k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekendnaar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd i ADVERTENTIEN Voor dadeHJk GEVBAA6I een DAOMEISJE niet b nedea de 14 jaar Adres Turlmarkt H 6 Openbare Vrijwillige Verkooping X De NotarU H GROENBNDAAL jm Jfte Gouda is Toornemeus opjSVOËNSDAG den 18 DECEMBER 1895 dei morgens 11 uar in het Koffiehuis ran Hooo ïiBO£zfiM te Sluipmijk onder lieeuwijk in l t opeii baar te verkoopen de navol mmsm boevh gelegen onder Keeuwtjk I No 1 Een perceel VEENLANffl en WATER strekkende Van den Hecji tot den Heer J Vak Ovivitvi oosten en ten weéten denl He BKROBN LzN groot 96 Aren 20 No 2 Twee percee n WATER 1 LAND gelagen op Vrghoef ii He p eiVeenen Droogmakerg tn ssohen den HeerJ Plak belend te oosten demselfde n tenwesten den HeoajB Vis groot 1 Hectare 34 Aren 35 Ölnfflen I No 3 Eenige peiijeelen VEEN LAN en WATER gelegen op Vrjjhoef strekkende van de Reewal frot den heer P Kebsbjugkn Ian belend ten we8teu denzelfde en ten oosten den Heeri R Vis groot 1 Hectare 36 Aren 10 Centiaren i De Koofer Tan dit perceel is verplicht de I daaropstaande iBoomen en Turfsohnur over I te nemen voor S50 No 4 Een perceel RIETLAND en VEENPLAS gelegen op Elfhoven strekkende van de Uroote Reede tot deu Heer J Vis c s Samen groot 5 Hectaren 10 Aren 60 Centiaren Aanvaarding van het Land na de betaling dbr Kooppenningen op 21 Januari 1896 en van de Turtschunr op 1 Mei 1896 Alles breeder by biljetten te bekomen ten Kantore van den Notaris GROENENDAAL te Gouda FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Gheiuische Wasscberij TAN II OPPE HEIHEU 19 Kruiëkiide RoUerüam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepöt roor GOUDA de Heer A VAN OS Az tipecialiteit voor het stoomen en verren Tan alLu Heereu n Damesgarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting voor het stootnsn van pluche mantels veeren bont enz Gordgnen tafelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzy gestoomd of geverfd worden onschadel k voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens mtbreiding der fabrieken zyn de prysen 257o gedaald Te atoomen goedereu als nieuw afleverbaar in 8 dagen te verven goederen in eeue week Een ware Schal voor de ongelukkige slachtoffers der Zeilbevlekking Onanie en geheime uitspattingen ia het beroemde werk Z Dr Retau s ELFBEVVAKIi Ci Hollandsche uitgaTe met 27 afb Pr B 2 gulden Ieder die aan de verschnkkelgke gevolgeu vau deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leermg die het geeft redt jaarl jkB duizend van een zekeren dood Te verkregen bg hetVerlags Magazin te licipzig Nenmarkt 34 franco tegen mzendmg van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel in Holland VANBERKEL HKEFT UBKENU AV HET Èau de Cologne Jachtwater het eenigflte middel ia om het hoold van alle onrein te zuiveren PrfJ p t Mncon 40 cent by J van ÜIJti Kleiweg h ida Dq PUNCH ten AlfVOCAAT Aimimt aan beveel zich zelven IS SdWÏ ündergete keade noodigt beleefd tünef eac teStadgenooten uit z ne h ETALkGEü te kome bezichtigen dieiraim vporn uisi n Suiker en Cho ola dw ïrl eil APe dagen VMScb SPMJULAAS üIniCEXen goed g vuldrf BOTERBETTEBS Mile soorten MARSEPAIN en CoilflTülREMRTEk I imr 2i i UTA AGSi sn iBal op het FEEST betrekking hebbendje i Minzaam aanbevelende I i A van HELLEMOl DT voorheen L van WANKUM Vrucliteix op Brandewijn Kersen Abrikozen Pruimen Perziken Aardbeien Morellen enz enz Aanbevelendf piEMA C LOÏÏREITS LANGE TIENDEWEG AUerwege bekroond metEereDiploma s Goudenen Zilveren Medailled benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1893 is het Wereldberoemd Druiven llorst Honig Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLüËMc VAW H van Schaik Co gevestigd te a Qravenhoge Ge3u middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OSHISBROEPELIJK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt flet verzacht en geneest OSMIUDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwaleo Oadel k na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappeu op prgs worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en met gebroiksaanwyziog voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te t Gravenhage HP Verkrygbaar bjj P H A WOLPF Drogist Markt Gouda E H vm MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordnck J C RATELAND Bos cop B v WIJK Oudewat r Giuda Snelpertdruk van A BalNKMi Zoon ijst ekkmg 12 Aecembar 00 aOO ai k ui jhoofdprijs lü liet KBlukkigst gevai biedt de niajiwate RrootB Gelilverloting die door cleHooge ReKoorÏDfï fan Hamburg goedgekeuril en gewaarborgd ib i j De voordoolige inrichtiug vBlnK fh6t nieutre plaa beataat hiarin ilat lu dea lora van sleclits woinige maairaen in 7 verlotin ef van 112 000 loten 6fi 200 prijzen bedragende 10 981 720 Ma c ter volledige beBlissiug zullen kombn daaronder E jn kapitale prijzen van evenltieel 5 0 000 Mark bij uilnemeadhüid eohter 3 prgzeaaM 20 000 21 pnjzenaM 10 000 4fi prijzen iiM 5 000 106 prijzeu H M 3 000 228 prijzen A M 2 000 828prij enaM 1 000 1325 prijzen hM 400 38050prijz aM 155 5590 pr a M 800 200 150 1 4 100 P8 69 42 B0 zga volgens plan v 1 prijs a M 300 000 1 priJB a M 200 000 prijs hM 100 000 prezen aM 75 0001 prgs aM 70 000 1 prija a M 66 000 pröa aM 80 000 Iprys aM 55 000 prijzen aM 60 0001 prys iM 40 000 De prijstrekkiiigQD ambtswege vastgesteld Voor de aauslaande eerete prystrekkmg dezer groote door dco Staal gewaarborgde Geldverlating kost l geheel orig lot slechts Mark 6 of ƒ 3 60 1 half ff 9 1 75 1 kwart H T K l a n n 90 tegeii mzendiug van het beclrag in bankpapier of per postwissol Alle ooraiBiSBiM worden onmiddellyk met da grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Ongineele Loten zelf in haudea Bij ledi ro beBtelling wordt het vereischta ofhoiaele plan waaruit de verde iUng der prijzen op do veraohiilende klassen ala ook de betreffende inleggelden te vfrnemen ia gratia bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onaaugevraagd na elke trokking de ofScieele lijsten De uitbetaling der prijzen leschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook nnar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland beiverkstelligd worden Odb debiet is steeds door het geluk begunstigd en onder vete andere aaozienlgke pryzeii hebben wij meermalen volgens officiaele bewijzen de eerste Hoofdprijzen vorkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald oa Mark 250 000 100 000 8 n00 60 000 40 00 enz Het is te voorzien dat bij deze op den liechiaten grondatag geveatigde onderneming van alle kanten op eono zeer werkzame deelnoming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle oommisaiea te kunnen uitvoeren de besteliiogen zoo spoedig mogelyk ia elk geval voor den 12 DECBMBER e k ie doen toekomen KAUFMANJV SIMOK Bankiers en Geldwisselaars in HAMBURG F 3 Hiermede danken w j voor het vertrouwen ona tot hiertoe geschonken en daar wij bg het begin dor nieuwe verloting ter deelueming inviteeren zallrn wy ook vi or het vervolg bemoeid zijn door e n stipte en reeele bediening de tevredenheid van onze gaerde Begunstigers te verwarren WOTHANDEL VAN ALPHEN LEüEBOER TE BOXXMBJDAH Depot A NORTIEE Qouwe C 34 35 J F CUIJPERS Westeinde 37 Den Haag IA 0 S Stemmei Verhuren Repareecen Bnitenlandsche P IA N O i uit de eente fabrieken in ruime keuze Amerikaansche B A R M 0N 1 O M S door directe importatie tej D ZKER LiAClE prgzen Inruilen ran beapeelde Piiino s Agent voor Gouda en üustrekeD KliBIWHG BINNENLAND QOUpA 5 December 1895 B roépeD bg de Ned Herrormda Kerk te BergeD opoZoom Haastr fat de Vad der Meoleo Door wyien den heer P Noariisé t s Qi ge oferledea oao bet Nourissafoada tri WftddiDgsveen gelegateerd eeue som vanf 1000 I Tot beetaarsteden ran de Rederykersk mor xQarmODiet te ZeTenbaizcD eijn gekozeu ba reo K Preugt D Heemsbergoa eu I Bo reepeotiereiyk IaIs voorzitter aeoretaris pen uingmeaiter en commiesaiii Tn de deeer d eu io t koffiehaia van den heer W J v d Meer te Oodewater geboiidea besta arsTwrgftdering der Oudewatersclif IJsclab syo iDgekomeu de insohrijviDgabiljetteii TOor de pacht vaa het baffet De beer W J T d Meer aobreef ia voor eeoe som fan f 50 55 Q de beer H J Koniuga voor eei e sou vaa f 41 50 per jaar Ue pacht werd TOor 5 jsar gsgaod aan eerstgenoemde al hoogste iuBchrgver Yardei werden m dwe Tergaderiog herbcPOemd ala peoniogpaeester de qk F Jookcr Idwbarg en ala 2de eacretaria de heer J A VriesmaD Jl Zaterdag had een klein jongetje t Bergambacbt het ongelnk acbterover in eeD weteripg te raUen Gelukkig dat een elfja rige broeder in de nabyheïd was die kordaat midden in de wetering sprong en agn broertje het leTen redde De miniater van Oorlog antwoordt op bet Tarslag der Tweede Kamer over het begroo tings onderzoek met een nadere toelichting Tan sgn standpunt in zake de niet beTorderin Tan een kapitein der artillerie lid der Kamer Hij tracht aan te toooen dat in die zaak Tan wetaterkraohting zyoerzyda boegenaamil geen sprake kon of mag wezen Tevens deeli hy mede dat de belrokken officier geen onder Boek Tan een keuringacommiasie heeft ondergaaov dat een partieel wetsvoorstel met bebetrekking tot bevorderingen in hoogereti sang niet meer Tan hem te wachten is maar datbij bg een algeheele herziening der beror daringswefc bedoeld pant wenseht te hersieu FEVlLtETOIM Het Adelaarsnest 9 Maar z wilde niet utt dea weg gaan Met de hsDden op de horst gekruist en over al lisre leden bevende keek sg mij met Tlsmmendo blikken van onder hare borstelige weokbrauwec aan Manheer I ik begryp u vervolgde zij nHet SesUoht der de t Héris fBrvslIea en verarmd en ey denkt daarom dat men daaraan straffeloos smaad kan aandoen Hoor my raqI Ik ben vel is waar eeue vrouw en oud maar ik bob den gruf de VKëris toen hy jaren fteleden Jaar op zijn sterfbed la i bg God en de eÜige Maaijd gezworen dat ik het kind hetwelk hij aan miJDe zorg toevertrouwde zoo getrouw zou dienen als mijne voorouders de ziJDs in DorloKS en vredestijd esuwen lang gediend hebben en dat ik het setts met mijne hartebloed zou besehermea zoo goed ik kon Hoor my aan Om te voorkomen dat gg lorella weder en woord in het oor fluistert dat uwe lippen die van het muisje weder aanraken en dat gg haar die nu arm en maohtelooB ia datgene zegt wat gij aan eene rijke en raaohtige de THeris nooit zoudt gezegd hebben wil ik haar verdedigen evenals de arenden big hst AdeIsarsaeit hare jongen verdedigen Slechts over mijn l k zult gij weder tot haar doordringen Zli sprak ia bet patois wel is aar net de be in denzeUden zin als door hem vroeger werd foorgeattild Id de vergadering van de Kamer van Koophandel te Leiden waa o a esn de orde ee adres Tan de gezamenlgke boterhandelareo en melkverkoopers te dier stede en omatrekeo houdende verzoek om betuiging van inatemmiog aan het door hen ïugezonden adres aan den miniater ran waterstaat hnndel en Ngverheid waarin zg aandriogen op wyzigtDg van de boterwet in dien ziu dat voortaan ondec de strafbepalingen dier wet ook zullen valle i de zoogenaamde potjeaboerea die volgens debestaande wet alleen strafbaar zgn in de aflevering en niet by het ongedekte vervoer van aorrogaten van boter By monde van deo beer Rinkea Borger werd omtrent deze aangelegenheid een hoogat belangryk rapport oitgebracht waarbg de rapporteur zicb volkomen Tereeoigde met de strekking van het adres maar op grond dat over deze ioaV id 1894 reeda uitvoerig door de Tweede Kamer in denzelfden geest aan den betrokken ministtr was geadriaeerd voorstelde het adres van tv qaestranten thans niet te steunen Na de Terklaring van den heer Uinke Borger dat de aandacht der regeering op w iziging der wet gevestigd is en alanu te gelegener tgd de zsak in nadere OTerweging kau worden genomen werd besloten overeenkomstig bet adviea van den heer R B het adres der gezamaolyke boterbandelaren voor keuniEgeving aan te nemen Men meldt uit Nieuwer Amitel dd 4Dec Ter verkiezing van een lid der Prorinciah Staten voor het district Nieuwer Amatel a cature Ledeboer zgn uitgebracht 1G47 geldig stemmen Heratemmiog moet plaats hebben tuaacben deo heer C van der Bont lib en den heer P J Raagmakers kath die respectieTeiyk 542 en 629 temmen op zich ver eenigden Men meldt uit Amsterdam dd 4 Dec De kiesvereeniging DeGrondwet hield bedeomiddag eene vergadering in Eensgezindheid in verband met de bestemming voor de Provin ciale Staten en den gemeenteraad Besloten ia zicb van herstemming Toor den Gemeenterend te onthouden omdat geen dur beide in herstemming komende candidaten aan Grondwel s leden voldoende bekend is geworden hetzg uit geschriften hetig uit debatten in openbare vergaderingen Voor de Pror Staten stemt Grondwet o mr lioeff weeglijke gebaren en de boftigbeid eenor vrouw uit het zuiden en met eeue eeoigszma ruwe wflUprekendbeid maar tocb lag er in hare stem boe oubelobaafd deze ook wezen roocbt een zeker pathos en in haar gebeele voerkomen eene ruwe waaniigbeid die haar juiat die havjge opgewondenheid rerUende Ik maakte hk r voor krankzinnig uit en zou baar op zijde geduwd hebben als zg niet vlak voor mij was gaan staan en mgn srra zoo stevig omklemd gehouden bad dat ik zonder geweld te gebruiken waarvan ik mij tegenover eene oude vrouw niet gaarne wilde bedienen baar onmogelij c voorbij kon komen If Nog één woord mgnheeri riep zij uit nik wret niet weikon titel gg in uw vaderland draagt maar ik heb eenige dagen geleden eene kroon op de punt van uw zakdoek gezien en maak daaruit op dat gij een Kroot beer zgt wanntor gij het voorkomen eu de houding ook hebt Mgnheer I u staan vele vrouwen ton dienste om ze te beminnen kunt gij deze eene niet ongemoeid laten Gij babt velu f enietingen en vermaken in de wereld waarin gg u beweegt kunt gij mg dezen eenon schat niejj laten behouden Bedenk eens Mijnheerl wanneer Florella u nu reeda bemint dan zal hare liefde met de jaren nog toenemen maar gij zult haar moede worden naar afwisieling en naar andere sohoonen zoeken gg zult baar eerst veronachtzamen en dan verlaten Wat zal dan bet lot van bet arme kind zgnP Bodenk oensl Keeda nu hebt gij baar door uwe vleiende en verliefde woonlen eene hevige smart berokkend wilt gij haar nog eene grootere berokkenen Wat is uwe liefde bg die mijner arme lareIU vergeleken Wanneer gg een geweten hebt dan kunt gg het niet wagen beide met elkander te vergelgkea De miniater van oorlog beeft io zgn memorio van antwoord zeer uitvoerige en naar oua voorkomt afdoende meedeelingeu gedaan over de geacbiedenia der geweren leverantie De tuaacben 30 Juli en 12 Augustus geroerde briefwisseling wordt daarby overgelegd Daaruit biykt dat den Miniater op 30 Juli door een niet met name aangeduid gep kapitein luitenant ter zee bet aanbod werd gedaan 52 000 geweren van 6 5 mM kaliber in ons land te doen vervaardigen met een gemiddelde productie van 100 stuka daags waarmede ü maanden na het sluiten der overeenkomst zou worden aangevangen en wel door een Ned Maatachappij met een kapitaal van I milUoen gulden Een verklaring van een syndicaat dat zich gevormd bad woa er bggevoegd De Minister wees 1 Aug op het ontbreken van do ooontbeerlgko gegevena omtrent do fabriek het personeel en de werktuigen eii voegde er bg dat de aaamaak tbd 100 atuks per dag Teel te gering vfaa De fabriek te Stejr had In de Ie maand 50 X in de 2e 10 000 iu de volgende maanden 15 000 De aanvrager verzocht daarna eerst opgaat van het minimum dat de minister per we k of per dag wilde geleverd hebben en verklaarde dat op 100 per dag gerekend waa in verband met de cgfers door den iniater in officieele itukken genoemd b De Minister antwoordde 5 Aiig dat in de eerste plaats genoegzaam alle waarborgen van deugdeiykheid door hem in de zitting ran 14 Maart jl gesteld hg de aanbieding ontbraken en dat eerst in s lands belang de levensvatbaarheid van bet aanbod moeatbtgken Bg weea er tevens op dat de cyfera door hem vroeger genoemd op een eet boogiT produrtie vermogen wezen om nog io 1895 30 000 geweren geleverd te krggen Bg schrgven van 7 Aug trok daarop d aanbieder zich terug omdat de opnieuw gemaakte berekeningen hem de volstrekte zekerheid hadden verschaft dat de oprichting van een wapenfabriek met grooter productiever mogen dan 100 geweren per dag voor beni CEipogelgk waa c Ug gaf dienzelfden da daarvan kennis aan het syndicaat De Miniater die wegena ambtabezighedpo by het ontvangen van dit schrgven afwezig was antwoordde nog op 10 Aug dst bg met groote teleurstelling bad ontwaard dat het aitstet van 6 maanden door hem verleend om de hicnenland Che ngverhetd gelegenheid te ge ven tot mededinging geheel zonder vrucht wa gebleven Hg kon nift weten dat het aanbod het eenige bg hem oit het binnenland ingeko nen stond of viel met de levering zg zou allea voor u opofferen maar gij niets voor naar Mijnheer 1 Vlorolla is met zulk oen vrouw uls de dames uit de wereld waniiu gij u beweegt zij kent bet kwade evenmin als de beiltgen het kennon en diegenen welke baar ontmoeten moesten haar daartegen beveiligen en baar niet daartoe ver leiden Als de graaf de l Héris nog in leven waaof als het buis nog zoo machtig was ali vroeger zoudt gij bet dan gewaagd hebben haar op zulk eene wijze te naderen Mijnheer bg die tan gelohonken vertrouwen misbruik mnakt gonotene gastvrijheid met ondank vergeldt en vau de onschuld de argolougheid en de weorloo8bei l van een jung meiaje die aan ieder man van eer beilig moesten zgn gebruik tracht te maken zou al mocbt bij ook zijn wie bij wilde door den graaf do l HóriB voor een lafhartigen icburk verklaard zgn 1 Wilt ig geen medelijden met mijn kind hebben on ket ongemoeid Uton Zelden heb ik mg door woorden of vormnnlngen van een voornemen laten afbrengen onverschillig of dit op liefde vermaak of eerzucht betrekking b d maar de woorden der oude Cazot maakten ren zon derlinaien indruk op raij waartoe de pigonaardige itoutmoadigbeid der spreekster zeker wol voel zal bijgedragen hebben De innige liefde die zij ft n haar pleegkind toedroeg zette nan hare woorden kracht en klem bg terwijl hare gebruinde gelaatstrekken van eenuwaobligbeid beefden on heeto tranen langs hare ruwe wangen biggelden Ik gevoeldu dat zij waarheid aprak dat oven teker als de nacht op den dag volgt verzadiging op mijne liefde voor ï lorella zou volgen dat ik de genotene gastvrijheid sleoht vergolden sn de onschuld van hst van 100 stnka per dag Hg wildf nog bet uiterst mogelgke doen en vroeg daarom on verwyid opgaaf van het tgdstip waarop hjj een levering van 100 geweren daaga het laatste honderdtal zou worden afgeleverd ia de verwachting dat bg een ernstig aanbod al het overige gereed lag Hg was dan bereid na te gaan of a lands belang meebracht den tgd van 6 maanden te verlengen Daarop kwam ten slotte op 12 Aug het antwoord dat het ayndicaat reeds aan de verachillende inschryvera bericht had dut hun inscbrgvingen niet konden worden aangenomen en het zelf ontbonden wa Du ontwerper waa daarom niet meer bg machte eenige aanbieding te doen De Miniater voe i t bi de uiteenzetting van deze zsak nog belangryke gegevena over de fabriek te Steyr aan welke de levering is gegund Die fabriek beeft 4 aaaanden van voorbereiding noodig en begint de levering van 95 000 vrapenen voor Oorlog Marine en Koloniën op 17 Febr 1896 en levert de laatst af vóór 17 Jan 1897 dns in elf maanden De onderstelde binnenlandsoh fabriek 100 per dag zou beginnen 17 Aog 1896 en de laatste leveren eerst na 17 Not 1899 dus in 3 jaar Voor de 88 000 wapenen die oog voor vestingartillerie sohuttergreaerve enz vereisobt worden komen dan nog bij de fabriek te Steyr minder dan 9 bg da binnenlandcche meer dan fi maanden £ 0n opbrengst vermogea van slechts 1 X wapena per dag was dus volstrekt geen onveracbillige zaak De Miniater zegt dat hy die meermalen toonde dat hg alleen d n de leverantie aan bet bnitenland afstaat wanneer zg voor de binoenlandacbe ny erheid niet behouden kan bigveo het nntunriyk betreurt dat groote Horamen geld bg de aanschaffing van nieuwe draagbare rnarwapenen en wat daarbg behoort naar het bnitenland zullen gdan Wel higven de contractkosten en de invoerrechten voor het binnenland behouden en zoo ook de binnentandncbe aanvrager zgne werktuigen au materialen grootendeela oit het buitenland moeten hebhen verkregen maar hel feit dat itroote sommen aan arbeidsloon voor bet eigen land verloren taan blgft waar Of de eveotuenle aandeelbjudera der ontworpen maatschappy hnk tHrngnemen der aan bi ding moeten betreuren en of deze het veitigen vau eene wapeufabriek van eenig belang in het binnenland ten gevolge zou hebben gehad zgn echter geheel andere vragen Du Miniater wgnt daartoe op een voorbeeld dat veel overeenkomst beeft met de hier te lande gedane pogingen In 1888 werd de Koa Hongaarache Wa meiije en haar vertrouwen in mij die mij heilig hadden moeten zijn opzettelijk misbruikt had Ja zg bad gelijk en het woord lafhartige schurk trof mg in den mond eener vrouw winr kunne geene wraak toeliet en waarmee ik niet eens kon vechten meer dan het mg van de lippen van een man zou getroffen bobben Ik moeit mg door eene oude boerin een lafhartigen schurk laten noemen 1 Zon derling nist waar Maar nog zonderlinger was het dat ik baar niet kon aanhooren zonder geroerd te worden dat hare woorden mg diep troffen en eene zekere zwukleid oen soort van onbaatzuehtigheid en ridderlijk gevoel in mij deden ontw keu hetgeen mij emdeiijk tot bet besluit braoht mgn vlucUtigeu en zelfzuobtisen hartstocht te laten varen en m ten opzichte van ïlorella zoo te gedragen alsof nog alle mantgke afstammelingen van haar huis in tev u waren an mij ter verantwoording konden roepen faohoon ik niet voor ben rou gevKtesd hebben Ja de woorden dor oude Cazot deden mg voordo gedachte Florella onder de rubriek der Aipaiia s mijner wereld te rangschikken en hunr tot haar peil un hanr leveu te doen afdalen met afschuw terugdeinzen vGij zult modelijden met mij hebben niet woar vroeg de oude vrouw nog eenmaal op een zaobteren toon dan ts voren terwgl zij mij smeekend aankeek hU antwoordde niet mimr duwde baar op zijde en liep bet steile pad af tot aan de plaats waar mijn paard onder een plataan liep te grazen besteeg het hnastig en reed weg zouder eene enkele maal naar de bouwvallen van bet Adelaaraoest om te kijken Wordt MTwI