Goudsche Courant, vrijdag 6 december 1895

1 Alvorens de diicnitie over Hoofdstak IV begon werd een sappleloire begrooting over hei loopend jaar aangenomen die gel eoheid moet gaven tot invoering van bet Bertillonnagestelsel Deze invoering op zich zelf vond geen verzet de leden die hei in i voorloopig verslag voor ons land niet noodig achtten waren verdwenen naar wel meenden vele leden tot voorzichtigheid te moeten aanmanen by de toepassing daar inbrenken op de persoonlyke vryheid en andere misbruiken zeer mogetyk zyn De Min heeft hbt concept Kon heil overgelegd dat de zaak nader in gang ui brengen Er waren leden die liever een wet badden gezien Iq principe zon dit lekar beter zyn maar een niet geheel te veroordee ien epportanisme mag leiden tot hei voorkear geven aan een hsstnursmaatregel die sneller tot stand komt en gemakkelyker naar den eisch der practijk kan worden gewyzigd De oppositie berustte dan ook De winkelier en koperslager A J te Heusden die als verdacht Tan bedriegelyke bankbreuk den 21en Nov in voorloopige hechtenis was genomen is door de rechtbank te s Hertogeabosch ontslagen van rechtsvervolging en Vrydag op vrije voeten gesteld In de afdeelingen der Tweede Kamer is de wensch geuit dat aan de soldaten hy hun ration brood ook boter en kaas worde verstrekt De minister van oorlog heeft geantwoord dat hy dat gaarne zou doen als de kosten niet te boog waren Het getal rations brood dat verstrekt wordt bedraagt in en rond cyfer 7 000 000 elk van 0 6 kilo Wordt by elk ration Va HÖ boter ad f 1 per kilo en V HK kaas ad f 0 55 per kilo gevoegd dan zon dit voor elk ration 4 centen dos in t geheel f 280 000 kosten Dit acht de Minisier vooralsnog oouitroerbaar Hy merkt echter op dat indecantines steeds gelegenheid bestaat zich tegen bitlyken prys het genoemd zuivel aan te schaffen Ia hei belang van een zeer goede bereiding der spyzen ia hy verder bereid ie onderzoeken of bet mogelyk is als hy de Marine reeds geschiedt de koks hy hun aanstelling een cursus aan de kooksehool te Arasterdam te doen doorloopen en in i algemeen meer zorg te besteden aan het opdienen en aan de Ofin Mchting der tafels Een drietal stroopers nit Terwispel wilden om den weg te bekorten een wyk passeeren Daarvoor werden eenige daar aanwezige planken genomen en over de wyk gesmeten De planken wilden zjj toen terecht leggen met de geweren die geladen in de hand werden gehouden Een van ben had den loop ïn plaats van de kolf in de hand toen by op bet onvoorzichtige daarvan werd gewezen door zyn makkers baalde by het geweer naar hoven doch de baan die open stond haakte achter de plank bet Echot ging af eu drong bem in de borst By had nog de kracht om orer de plank te gaan maar zakte toen ineen en vras bgoft onmiddellyk dood De Koningin Regeoies bezocht gisteren begrafenisdag van Koning Willem III den grafkelder te Delft eu legde daar een krans eu een bloemstok neder De eerste proefneming in Europa om spoorwegrytuigen door middel van gas ie verwarmen is gisteren begonnen mei een rytnig der Staatspoor op de lyn Den Haag Utrecht De uitvinding is van twee werkmeestare der Stoatsspoor die reeds patent genomea hebben in Frankryk Dnitschland en Engeland Welk een enorme drukte de St Nieolau aan de pakketpoat veroorzaakt kan men eenigszins afmeten naar hei feit dat gisteren iussohen 9 en 12 uur aan één der hnlppostkontoren te s flage 800 paketteu waren he rgd ter verzending IMrecle SpoorwcgverblDdlogen met GOUDA Wlnterdleost 1895 1896 AaDKevasgeo 1 October fud vao Greenwich OOTJDi KOTTIRDill 0 ud 6 80 7 85 8 40 06 9 40 10 17 10 84 18 09 18 86 1 84 8 88 8 44 4 60 6 84 7 11 7 6 8 32 8 43 8 61 9 67 ll l 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 10 64 18 09 18 86 1 84 8 88 8 44 4 60 11 01 18 88 4 67 11 08 18 89 6 04 11 16 12 46 6 11 11 84 18 28 12 66 1 44 8 60 4 08 6 80 6 48 OTT RDA M 8 O D D i 8 86 9 4 8 61 10 19 U IO 18 80 1 48 8 60 10 89 1 68 10 86 1 69 10 48 2 06 8 65 9 69 10 11 10 49 18 08 12 40 2 18 3 09 11 30 9 43 9 68 9 68 10 08 9 86 7 M 6 17 6 27 6 84 6 41 6 47 8 26 7 46 8 07 8 18 Dl OEN EllO 1 68 9 8SU 9 68 10 08 8 88 10 12 OoU 7 80 8 86 9 09 9 87 10 20 10 6 0 19 18 18 88 1 27 3 86 8 47 4 46 6 i7 7 14 7 4 8 29 8 64 9J1 4 11 O XÏaïJ 9 3710 Ó710 8 Xl 8 SJl J 4 56 4 n 6 7 7 14 SiJJ S lïïï ll i O I D A D TB ECHT ioud 6 86 6 87 7 66 8 09 8 81 9 06 10 19 10 67 12 48 8 80 Oud w 6 60 6 64 11 K f8 r i 8 8 4i t r 7io 6ill ï i o i t Nmr Am terd l o O ü D A i M 8T E B D A M nood M 87 8 91 10 01 10 67 18 10 to tdoiaSt 8 14 9 86 11 06 1 1 18 10 84 10 64 AHSTEBDAM GOUDA Amiiwdam C 3t 8 9 10 10 48 9 l 4 10 18 37 46 Ooida 7 89 9 04 10 14 19 88 3 8 6 10 Q 7 4 8 49 Stappan te BleUwiJk Kiuiavag w NMtdwp LaidialiaadaB as Hakendorp 9 46 11 10 S Z rt Ui u Bl l wSk Kn i i V a k ndorp r peofabrieV te Ba ia Peith met een kapitaal van fl 3 000 000 opgericht Haar werd door de HoDganrsobe RegeerÏDg ef De IflTuriog vao 180 000 Mannlicher geweren opgedragen De inriohtiDg der fabriek beantwoordde aan de eÏBchen van den tegenwoordigen tyd en men berekendu dat zy met bare moderne werktnigen en 800 arbeiders dagelgki 1000 Mannüober geweren too kunnen leveren Al spoedig ecbter aag de fabriek rich genoodzaakt aitstel van leveriQg te vragen en na tweejarigen arbeid had zy in plaats van 1000 geweren 20 geweren pnr dag afgeleverd die nog niet ten volte aan alleeiscben voldeden Een gevolg daarvan was dat de Uongaarsche regeering het contract verbmk en de vsrvaardiging der geweren aan de Steyrache fabriek opdroeg la hetselfde jaar hield de arbeid aan de Koninklyke Hongaarscbe Wapenfabriek geheel op en van de gestelde waarborgsoo werd Vg jjnde fl 200 000 verbeurd verklaard Het technische tijdschrift waaraan dit voorschrift is ontleend laat niet onduidelijk uitkomen dat hei dit resultaat een gevolg acht van het gemis van deskundige leiders en ondervindingryke werklieden Het is niet byzonder naar den smaak der Amerikanen dat de rijke erfgenamen in grOoten getale worden weggehaald om Ëuropeescbe wapenschilden te vergulden In den wensch daaraan een einde te maken beeft een hunner voorgesteld dat het congres in Amerika hooge adellyke titels zal instellen die nu komt weder de practische Amerikaan te voorscbyn tegen hooge pryzen verkocht zollen worden Voor den titel van hertog van Virginia beeit een liefhebber wel $ 2 000 000 over En om de geliefde z in8 harten die hem een dertigtal millioenen aanbrengt den vurig verlangden hsrtogiunentitel ie konnen geven deinst een Amerikaan voor een paar millioen niet terag Een honger als een spin Kallen wg in bet vervolg moeten zeggen Sir John Lnbbock de bekende natanronderzoeker die zich vooral met insecten en dergelgke dieren betigboudt beeft gevonden dat de spin van alle dieren de grootste hoeveelheid voedsel inneemt in veihouding van hare grootte Hy heeft uitgerekend dat een volwassen mensch wanneer hy zooveel eten soa als een spin dost in 24 uur twee ossen 13 schapen tien varkens en vier vaten visch moest verorberen Honger als een paard of laen wolf heeft dns afgedaan Dezer dagen stierf in een der gevangenissen te Londen James White een der behendigste dieven die het ooit op dit ondermaansRbe onveilig maakte voor anderen Zoo stond zyn medeplichtigheid vast aan den diefstal der juweelen van den gravin van Vlaanderen In Dnhlin wordt een stukje ongewone roman afgespeeld Een twaaljarige Israëlitische scholier heefi een geloofsgenoote die dubbel zoo oud is geschaakt Het verliefde ventje in wien de Oosterscbe afkomst nog daidelyk merkbaar blykt bad te vergeefs getracht bij de bevoegde macht toestemming tot een hnwelyk te krygun De rechter weigerde die toestemming met bet oog op den jeugdigen leeftyd van den bruigom Het dorp Frensdorf in Oostenryk is door een vreeselyke ramp getroffen Alle hnizen kerken openbare gebouwen zyn een prooi der vlammen geworden De bewoners hniren in het open veld Als een grief 1 gen de Personeele belasting voert een correspondent der Zwolsohe Ct Mn dat de ambtenaren die baar hebben toe te paisen in den grondslag Mobilair raime gelegenheid hebben om de schroeven wat aan te draaien 8 40 8 47 8 84 9 01 9 10 6 67 6 08 6 16 6 84 6 80 7 86 7 88 7 89 7 48 7 66 6 6 10 6 19 6 88 6 88 Q ud 6 80 Moordreoht n NienverVerk i 0 p Ue n Kotteidim 1 aotteidun Uapallg Nieuwmleik tKHitdrwlit aiid 11 40 18 49 1 01 11 0 11 18 11 87 ZST M 7 49 8 47 Z Zegw 7 68 8 68 Voorb 8 07 9 08 Ten bewyze voert hy het geval aan van iemand die van een huis met zeven haardsteden verhuisde naar eene andere woning blykbaar ras hetzelfde kaliber waarin hy drie van de zeven schoorsteeoen onbruikbaar deed maken maar nn töcfa nng eenigegolden meer belasting te betalen kreeg omdat de schatters tyu mobilair na booger badden getaxeerd Misschien kwam dit nu meer uit of bad het hl de vorige woning ongunstig gestaan mtaschien ook waren er wel nieuwe kleedeu eu gordyneu by gekomen Ën zoo ware bet vreemde wellicht te verklaren Tegenover de belasting zyn Hollanders in den regel geweldig onnoozel en naief Want de correspondent die aldus klaagt over de fiscaliteit voegt er zelf hy dat zyn vriend maar niet mclameerde omdat zijn raobiiair tocb nog op bet vierde ofvyfde gedeelte der werkelijke waarde wa getaxeerd In de N R Ct c wordt aU een staaltije van administratieve geldverspilling door letterknechtery het volgende medegedeeld omtrent een buitenlandsch verlof dat aan een nienwen poitcommies te Probolinggo tegen diens zin werd verleend Vader van acht kinderen had de man een standplaats waar dat volkje behoorlijk onderwys kon krygen toen hy circa vier maanden geleden werd overgeplaatst naar een kantoor op een plaats waar geen school bestaat Hy verzocht intrekking van dat besloit of ten minste een bestemming naar een plaats waar oen school is Afw zende beichikking Dan f zei de man wen8cb ik gebruik te maken van myu recht op verlof omdat ik al zoo en zooveel jaar achtereen dien Ik verzoek dus om een jaar binnenlandich verlof NeeD zegt t gouvernement ge hebt recht op buitenlandsch verlqf en daarvan kunt ge gebruik maken maar hier in Indië mag die tyd niet worden doorgebracht Naar Enropa moogt ge gaan Maar ik noch royn vronw zyn ooit in Enropa geweest eu we verlangen daar ook niet te zijn Niets aan te doen De heele familie wordt naar Batavia vervoerd en krygt aldaar passage op een boot naar Rotterdam Aan den kapitein wordt dadelyk mededeeling gedaan dat men te Rotterdam onmiddellyk na ainkomst passage verlangt lan boord van de boot die voor vertrek naar ludië gereed ligt daar er n tnnrlyk geen denken aan is om in Holland met bet verlofstriktement rond te komen Tusschen Batavia en Padang krygt echter het sebip avery Er wordt naar Batavia teruggekeerd en de passagiers moeten debarkeerea tot de schade hersteld is Onze postcommies declareert gedurende dat opontboudt daggeld f 90 daags I Zooveel beeft hij in t logement gelakkig niet noodig en daar het timmeren vry lang dunrt brengt hy het door spaarzsambeid zoover dat hy te Rotterdam zelts een boot kan overslaan en in bet geheel zes weken in Bolland is Te Batavia weer aan wal gestapt wordt hy te Probolinggo geplaatst waarmee aan zyn oorspronkelyken wensch geheel in voldaan Voorzoover in na te gaan heeft bet uitstapje aan het Gouvernement aan passagekosteni daggeld en traktement 18 a 20 000 guldea gekost De doodeulyst van Monte Cario telt twee nummers meer een ingenieur uit Alftiers stortte zich in zee een jong taliaaa schooi zich dood beiden hadden bun laatste geld aan het spel geofferd 10 7 47 10 86 8 8 01 8 12 8 88 10 06 10 16 10 27 4 67 6 06 6 20 8 81 10 16 10 89 8 48 10 87 9 04 t 10 16 11 80 8 17 4 1 4 47 6 67 6 18 7 10 8 84 6 06 8 17 7 18 8 60 4 48 6 89 6 86 f 6 68 8 43 8 31 4 86 4 47 By de afdeeling hoogere liurgerscbool van het gymnasium Willem UI te Batavia kan worden geplaatst een teeraar Toor de moderne talen meer in bet byzonder de Fransche taal en hare letterkonde maar wien bepaaldelyk hei onderwijs in het Fransch in alle studiejaren atmade in het Engelscb dan wel in het Dnitaoh in het eerste of tweede itadieJMr kan worden opgedragen Aru de uitzending is verbonden n eene gratificatie voor nitrusting nd f 1000 b overtocht naar Batavia als gonvernementspassagier casu quo ook voor bet wettig gezin c en voorloopig tractement van i 150 s maands ingaande met den dag van aankomst ie Batavia tot den dag waarop het activiteits traktement volgens de ileswege bestaande bepalingen in Indië ingaaa Het traktement bedraagt f 450 s maands met drie vierjaartyksohe traktementaverboogingen elke van f 100 s maands zoodat zal worden bereikt een maximum traktement van f 750 s maande Zie verder de 8tct No 286 Staten Qeneraai 2e K uhe Zitting van Woensdag 4 December 1895 Aaa de orde was de begrooting van Buitenlandscbe Zaken By bet algemeen debat huldigde de heer Smidt het optreden der EUgeering na den overval van het Nederlandsche schip op de Marokkaansche knst mei een dankbetuiging voor de verleende cbadeloosstelting en tevens aandringende op een initiatief onzerzyds voor een collectief optreden der Enropeesche Staten tegen den zeeroof op de kust van Marokko De beer Van Bylandt Apeldoorn en de beer Hennequin drongen erop aan om tegenover het buitenland dat oaze vee uitvoer belemmert minder vrijgevig te zyn De regeering zorge zoo noodig voor tariefsverboogiog en heffe de belastingvrydommen voor vreemdelingen op Een krachtige hoodiog tegenover Be ië werd door bem aanbevolen De he r Meesters vroeg opheffing van de belemmering voor den invoer van fokvee in België Do heer Cremer betuigde sympathie met de regeling der vertegenwoordiging in China maar vroeg een betere vertegenwoordiging in Japan tot herwinning van ons aanzien onzen handel en onze scheepvaart De heereo Bool en Viroly beralen bet arbitrage stelsel aan en de heer Harte protesteerde met den heer Bylandt tegenover de acbierstelttng der Ho landscbe by de Zwitsersohe koos by den invoer in Frankryk De heer De Boer meende dat de vrybandelspoliiiek een krachtige houding tegenover het buitenland niet buitensluit De heer Bahlmann vroeg naar den stand der octrooiinvoering De min van bnitenl zaken de heer Roëll beantwoordt achtereenvolgens de behandelde punten De zaak der zeeroovery blyft zyne aandacht wekken Omtrent laodbonw en handel heeft hy nog niet ondervonden dat onze Yr igeviga handelspolitiek ten opzichte van veeuitvoer by de buitenlandscbe ten achter staat Omtrent de kaas deelt hy mede dat wordt nagegaan in hoever onze harde kaas overeenkomt met de Grayère Omtrent esportpremiën kan de min niets toezeggen zy kunnen in tyd van nood wellicht een wapen worden De Regeering houdt zich bezig met herstel van den toestand van onzen handel en scheepvaart op China en Japan Voor de Regeering bestaat geen reden om het initiatief te nemen tot een Octrooi wet Na onderscheiden replieken wordt de begrooiing aangenomen met algemeens stemmen minus één de heer Staalman De groote diplomatieke en consulaire belangen waarhy wy in het Oosten betrokken zyn werden door den beer Cremer behandeld Onder dankbatniging san den Minister voor de wyze waarop tbaus onze vertegenwoordiging in China staat geregeld te worden gaf hy behartigenswaardige wenken ten aanzien onzer vertegenwoordiging in Japan waar onze invloed op betreurenswaardige wijze is achteruitgegaan Op den dnur zal meer geld noodig syn dit werd thans reeds voorgesdiegeld maar als de taak die onze ambtenaren daar hebben te vervullen weder eens wordt opgevat gelyk het behoort kan dit vrachten dr en 7 80 8 10 8 68 4 80 9 08 6 81 8 10 7 62 7 69 8 06 8 13 8 88 8 n 8 48 3 99 4 08 4 40 DEN HAAS OODD A H g 6 6 1 J 20 7 43 6 8 9 98 9 4 1 0 1111 8618 161 86 9 44 9 68 8 48 4 16 6 17 6 8 Voorb 6 67 10 17 1 41 8 14 Z Zegw6 U 10 3 1 86 6 28 Z I 1C 6 28 10 48 8 06 6 89 iO 6 18 9 9 6 IV IO 9topt te Bleiswük KraüireK en Nootdorp LeidBoheDdam en Hekendorp DTEEOHTGOUDA 10 11 34 18 60 3 10 8 62 4 43 6 88 7 0 8 09 9 07 4 16 6 63 l 4 84 9 8 3 48 4 37 6 80 7 09 8 16 8 41 9 4 ütMohl 7 WMrden 8 11 10 98 11 61 üidawaier 8 19 10 31 Gauda 8 88 9 34 10 44 18 07 1 88 Goud 6 83 7 60 8 18 9 9 6 10 1 10 6412 06 12 46 2 17 8 14 8 98 4 18 4 48 6 47 6 60 Stopt Ie Bl i wiik KraUireg en Nootdor IiOidMhend m en Hekeudorp Ben merkwaardig geval slimheid by randeren anders op dat gebied nog al tamelyk ongunstig aangeschreven deed zich dezer dagen te Schagen voor Door een drietal veebonders werden op de markt 4 gras kalveren aan een landbouwer in don Anna P nlownapolder ongeveer 2i nor van Schagen gelegen verkocht Des nachts wisten de beesten de afslaiiing fan het hok waarin men ze tydelyk had opgesloten te verbreken waarna ze den terugtocht naar Schagen hebben ondernomen s Morgens in de vroegte vond ieder der verkoopers syn gewezen eigendom loeiend voor de hoeve staan Twee kerels te Brussel raakten Zaterdag avond slaags waarbij de een den ander een oor afbeet Aangezien hei lichaamsdeel niet ternggavonden werd vermoedt mep dat de veohtersbaas hei in blinde woeds heeft doorgeslikt Moord op A F Hoogsteden Nadat het verhoor van W van Berkel gistermiddag door den hoofdcommiwaris van politie gesloten is is by in overleg met den rechieroommissaris den heer mr I H van Menrs en den officier van justitie gisterennamiddag op last van laatstgenoemde per rytnig onder geleide van den inspectenr van politie H Brinkman naar de strafgevangenis aan den Noordsingel overgebracht Aan Van Berkel die gednrende zyn verhoor en ook gisteren uïterlyk zeer kalm was is toegestaan afschrift vnn de verklaringen door bem aan den hoofdcommissaris afgelegd te nemen Gister namiddag hield hy zich daarmede onledig By het veriaien van het politiebureau in de Lange Torenstroat was Van Berkel in zyn doen en laten heel gewoon Een sigaar rookende en ongeboeid doch omringd door politie stapte hy na den agent majoor P A C Termaten die naast bem en gevolgd door den inspectenr H Brinkman die tegenover hem plaats nam hei rytuig in Dit rytnig had men om er zoo min mogelyk de aandacht van het publiek op te vestigen op eeoigen afstand laten stil houden tot alles voor het vertrek gereed was Zoodra het rytuig voorreed vertrok Van Berkel eenigszins onverschillig in houding met open jas en opgericht hoofd met zyn geleide n iar zyn voorloopig verblyf aan den Noordsingel Zyn bandkoffertje met inbond is by de politie och ter gebleven zoo ook bet geld onge veer f 1500 by zyn aanhouding in zyn bezit Uit Amsterdam meldt men Omtrent den meergenoemden Van Dyk die gedurende 24 nren verblijf hield op een kamer op de Qedempte Rosengrachi No 70 eu zich zoo vreesachtig gedroeg moet nog gemeld worden dat een der leden van het fiezin waar de kamer gehnurd werd inderdaad gisterenochtend aan bet politiebureau by de Raampoori geconf onteern is met een man die door de politie als de bedoelde Van Dyk was opgespoord Het bleek echter aanstonds dat deze man een boertje dat eveneens den naam Van Dyk droeg niet de zonderlinge man was die de kamer op de Roseogracbt beeft gebuurd Sedert is geen der leden nog met een ander persoon geconfronteerd zoodat hei schynt dat de politie den rechten persoon nog niet gevonden heeft Bultenlasdsch Overzlcbt De iydingen betreffende den toestand in Tnrkye blijven nog aliyd even tegenstrydig Naar men weet moet no in de eerste plaats de qnaestie worden uitgemaakt of het den mogendheden zal worden toegestaan elk nog een oorlogsschip door de straat der Dardanellen te zenden Te Londen en ie Weenen blyft men Tolhonden dat alle mogendheden eenstemmig hnn eisch handhaven Tevens wordt er nog hygevoegd dat de Rnssische gezant de heer Von Nelidoff den sultan den raad heeft gegeveni zoo spoedig mogelyk de firman welke door de mogendheden Wordt verlangd nit te vaardigen daar anders weer nieuwe moeilyk heden te verwachten zyn Daarentegen deelt de correspondent der Frankfurter Zeitnngc te Konstantinopel mede dat de Russische en Fransche gezanten den groot Tizier hebben medegedeeld dat hun rageeringen indien de orde ie KonsianÜnopel niet weer wordt verstoord desnoods ran de versterking barer wacbtschepen zullen afzien De Engelsohe gezant Sir Philip Currie blyft Qohter namens de Engelsche regeering met alle kractii op de uitvaardiging der bewuste firmau aandringen daarby gesteund door den Italiaanaoheu gezant Hoofdzakelijk zyn het Rusland en Engeland die by deze moeilykheden in hoi oosten tegen elkaar in hei strydperk treden Sultan Abdoel Hamid niet wetende wat by doen noet doet natonriyk zyn niteriie best om de versterking der Enropeesche oorlogsschepen te beletten wosrby by Rnslands invloed tegen dien van Engeland in de lohaal poogt te werpen Rns land wordt gesteund door Frankryk Engeland door Italië Derhalve zullen Duitsohlaud en Oosten ry k Ho ngary e den doorslag moeten geven want natunityk moet de bultan de eiich der mogendheden inwilligen indien allen dezen handhaven Ook in de troonrede waarmede de Duitsche Rykadag Dinsdag werd geopend werd gewaagd van de Oosterscbe quaestie en de verwachting genit dat de pogingen door alle mogendheden samen aangewend tan einde den Sultnn te helpen de rust in zyn Ryk te herstellen wel tot den gewenschten uitslag zullen leiden Er bestaat daarom nog geen reden om groote waarde te heehtsn aan de betoogen der Engelsche bladen die den toestand m het Oosten aU veel Kinder gunstig beschouwen nn de Sultan niet onmiddellyk heeft gehoor gegeven aan hei verlangen der mogendheden in zake de Dardanellen quaestie Als opvolger van Rastem Pacha den onlangs overleden Turkicbeo gezant is nu Costaki Anthoaponlos Paeha viïbrbeen gouvercenr van Oreta tot vertegenwoordiger der Porte by bet Hof van St James benoemd Het is te wenscben dat deze gezant tot dusver eene onbekende grootb d Lord Salisbury evengoed zal voldoen als zyn voorganger die door den Eogelachen premier is zyne bekende Ouildhall rede zoo byzonder werd geprezec De Oosteuryknche quaestie wordt iu de Revue de Paris besproken door een ongenoemde naar de Times c verneemt is dit niemand anders dan de afgetreden Franscbe minister van buitenlandscbe zskeo de heer Hanoiaox Het artikel is zeer optimistisch gesteld De schryver gelooft niet dat de vrede zal verstoord worden Blyft de crisis in Turkye tot bet ryk van den Sultan beperkt dan is er goen gevaar voor intei uationale verwikkelingen Maar bet kan gebeuren dat de toestand het ingrypen der mogendheden noodig maakt Ook in dat geval ocht de schrijver groote verwikkelingen niet waarbchynlyk Hii herinnert aan den val van dien anderen zieken man in Oost Azië die niet minder waarscbynlyk scheen en voorkomen werd door bet optreden van Rusland Frankryk en Dnitschland Wat toen gelakt is kan nog eens worden beproefd Te meer daar geen mogendheid geneigd is deo toestand in Tnrkye met geweld te wyzigen Allen vreezen evenzeer den oorlog om de groote gevolgen die deze zou hebben Elke diplomatieke actie achteu zy beter dan geweld Vandaar de eensgezindheid onder de mogendheden die eigenlyk meer is eerbied voor de gesloten tractaten en voor bestaande rechten Dit blykt bet best uit aller verklarin dat zy geen duimbreed grond van Turkije begeeren Ën als de geheele wereld de onschendbaarheid van het Turksche ryk eerbiedigt zal ook de geheele wereld medewerken om de onlusten te onderdrukken de toestanden te verbeteren en door ferstandige en voorzichtige hervormingen het gezag van den Sultan te bevestigen Dan wcrdt de Turkscbe qnaestie opnieuw ternggebrncht tot een binneU tsndsche aangelegenheid die in orde komt zonder aanleiding te geven tot verwikkelingen Deze meeniogen van dem auteur in de ïWae de Paris worden klaarblykelyk gedeeld door de regeeringen van Duitsohland Oostenrijk en Rusland En dat is een groote gerustheid De Daitscbe Ryksdag tot eerste oudervoor zitter herkozen Schmidt afgevaardigden van Ëlberfeld met 169 van de 290 uitgebrachte stemmen 107 stembriefjes waren blanco Tüt tweede ondervoorzitter is herkozen Spahn met 170 van de 270 stemmen 96 briefjes waren niet ingevuld De gekozenen aanvaardden onder dankbetuiging de benoemiug Maandag komt de begrooting aan de orde Over de troonrede zyn de meeste DeitBCbs bladen kort hetgeen ook hegrypelyk is daar de Keizer niet zelf het tautHStuk voorlas en de aangekondigde wetsontwerpen byua alle verwacht werden Byna alle de wyziging in de GflwerbeOrdnung werd ondersteld van de baan geschoven te zyn Voor de agrariën herat de troonrede niets dan suiker Zy swygt van de groote middelene van het vooreiel Kanitz van de muntquoestie enz Zelfs geeö sussend woordje beeft zy voor de geplaagde agrariërs over tlun wraak zal niet uiiblyven en de regeering krygt ongetwyfeld van die zyde barde noten te kraken Byzonderen nadruk legt de rede op bet groote werk dezer zitting de invoering van bet burgerlyk wetboek Men was hei meest nieuwsgierig naar de zinsnede over de hnitenlandsehe betrekkingen Dat gewezen wordt op Duitschland s trouw aan zyn bondgenootschap dient ongetwyfeld tot gernsteielling van Italië waar stemmen waren opgegaan vol vrees dat Dnitschland te veel toem ering betoonde tot Rusland Daar is geen sprake van evenmin als van een afzonderiyk optreden in de Torksche aangelegenheden In de Belgische Kamer diende de socialist Defnisseaux een wetsvoorstel in tot invoering van het algemeen stemrecht op 21 jarigen leeftyd en met zesmaandsch domicillie voor de provinciale en gemeentelyke verkiezingen Hy hield daarby een rede to t bestryding van het tegenwoordige pas ingevoerde stelsel maar werd plotseling in zyu vaart gestu t door de leuke opmerking lan den minister Schollaert dat hy dit alles reeds zooeven gelezen bad in ds ochtendeditie van hei Journat de Charleroi Men lacbtte n toen Defnisseaux mei ontsteld gezicht verlffearde i Ik bad toch order gegeven dat artikel beden ochtend niet te plaatsen lachte men nog eens zoo bard Toen ecbter de minister de opmerking maakte dat met de indiening van dit voorstel niets anders bereikt eó bedoeld kon worden datt de Kamer tyd te doen verliezen en ernstige voorstellen tegen te houden toon protesteerden da socialisten en beschuldigde Furnémont den minister van parademakery Neen zy Schollaert maar een voorstel dat reeds zes maanden geleden door de Kamer in deu breede behandeld eu toen verworpen is hier weder zonder éénige mogelijkheid van sl en in te dienen enkel om deu geregelden gang fan zaken tegen te houden en voor de socialistische kiezers te poaeeren dat is fParadec De radicaal Lorand nam nog even de gelegenheid waar om toepassiag van hei stelsel der Evenr Vert ook op de verkiezingen voor de Kamer te vragen waarop Woeste antwoordde dat wM de jongste verkiezingen de weuscbelijkbeid eener herziening der Gemeentewet bewezen hebben maar dat het oogenblik daar nog niet voor ia gekomen De Kamer weigerde het voorstel Dei a isseaux in behandeling te nemen d i la prise en consideration werd verworpen MARKTBERICHTE H Qouda 6 Deo 189B Zonder veel prySTerandering ruimde al het aangevoerde langBaam op Tarwe Zoouirsohe 7 a 7 40 Mindere dito 6 70 a 6 90 Afwijkende ƒ 6 80 il 6 40 Polder 6 i 6 60 Rogue Zeeuweohe 4 30 i 4 60 Polder f 3 80 a 4 Buitenlandsohe per 70 t ƒ S 60 a 8 80 Qoret Winter 3 80 ƒ 4 20 Zomer 3 60 è 4 ClioTallier ƒ 4 76 a 6 60 Harer per hoot 2 60 a ƒ 3 36 per 100 kilo ƒ 6 60 ii 6 26 Hennepzaadf Inlnndaob 7 a 7 96 Buiteolandaote 6 76 a 8 Kanarleaaad ƒ 7 60 l f 8 76 Koolzaad ƒ 6 60 a 7 60 Erwten Kookerwten ƒ 9 i ƒ 9 76 Niet kokende ƒ a Buitenlandsohe voererwlen f er 80 Kilo ƒ 4 70 a 4 00 Boonen Brttice boonen 10 60 a ƒ 11 60 Witte boonen f 18 96 i f 18 60 Duivenboonen ƒ 6 80 i ƒ 6 Paafdenboonon 6 a B 80 Mais per 100 Kilo Bonte A mertkaansohe 4 80 a 6 30 Cinquantine ƒ 7 a 7 25 Veemarkt Melkvee tedel aanvoer handel en prijzen matig Vette varkens red aanvoer han del matig 16 ü 18 et per half KG Biggen voor Engeland red aanvoer bande matig IS i i 14 et per half KG Magere biggen rad aanvoer handel matig ƒ 0 85 a ƒ 0 70 per week Vette sobapen goede aanvoer handel flauw ƒ 12 a ƒ 20 Nuohtere kalven red aanvoer handel ving ƒ 6 it ƒ 10 Graekalveron red aanvoer handel ving ƒ 40 a ƒ 70 Fokkalveren ƒ 8 a ƒ 14 Aangevoerd 84 partqen kaas Handel vlug Ie qual ƒ 27 a ƒ 88 8e qual 24 a ƒ 26 Zwaardere ƒ NoordHol landsoha ƒ 26 4 ƒ 28 Boter goede aanvoer handel flauw Qoeboter ƒ 1 SO a ƒ 1 40 Weiboter ƒ 1 10 i ƒ 1 20 p Kilo Veeinvoer in België De BÜEÖEMEESTER T n tiood brengt jugevolge eeoer ontvaitgea aaDaehrüviug ter kennis van belanghebbenden dat bpo besluit van de Belgische Regefring is verschenen waarby met ingang van heden de invoer in België wordt toogektaan van Rundveo herkomatig uit Nederland en bestemd oor de groote abattoirs Hetielfde besluit zal de invoer tan Schapen toQfitaan De Staats Counnt van 30 Noveiobor jl No 2S2 bevat nadere inlichtingen Gouda den 5deu December 1895 De Bargemeester voornoemd B L MARTENS BurgerlUken Stand GEBOREN 2 Deo Basitiaan ouders P Verganst en V van der Horst Cornelia Hondrica ondora A G Hnel en C H den Hertog 4 Margaretha Cornelia ouders P J van der Kleyn en L M Hornis OVERLEDEN 4 Dec W G A Bode 3 d C Agten 8 w 5 G J de Graal 60 j Reeuwiik GEBOREN Willem i rie oaders R Vis en J Scheer Wilhelmi is Nicolaas oudera J vnn Leeuwen en C Vw woerd OVERLEDEN J Kort ir 60 j Zeventiuif a GEBOREN Barlholotne os onder J Busker en M Schilperoordi 1 joendert ouders K van den Bos en A J Mo tseloar OVERLEDEN N in Dam 61 j kl tParapIwtea HauOêeltoeneu Kleiweg Tp8FgO0DA Beurs van Amslerdam Blotkoon 92V Vor krs 92 lOül 100 80 88 83 V 8 l 88 s 96V 97 96 104 6l lA 19 80 l I12f 90 100 97 62 740 691 lOl l 64 1001 201 140 77 108 100 146 98V 30 109 96 191 161 102 60 63 4 101 100 l 104 143 1S5 H 96 53 1011 18 l I6i r 109 63 107 104 40 64 18 222 186 108 108 4 DKCEMBEE NenEBLiND Cert Ned W S dito dito dito 8 83 83V 41 63 l s 19 0V dito dito dito 3 HONOAB OU Ooudl 1881 88 4 iTAUE lusobrijving 1862 81 6 UosTBNR Obl in papier 1868 6 dito in zilver 1868 6 PouTuoAi Oblig met coupon i dito ticket 3 ausLiND Ubl Binuenl 1894 4 dito Geooni 1880 4 dito bij llolhs 1889 4 dito bij Hope 1889 90 4 dito iu goud teen 1683 6 dito dito dito 1884 5 dPANJK Perpet schuld 1881 4 TuiKIu Gepr Couv leen 1890 4 Geo leeuing serie D Geo leeoing serie J ZoinAra lllp v obl 1892 6 Mbiioo Obl Buit Sch 1890 6 VENIztiELi Obl 4 onbep 1881 VuaTEEliAM ObUgatien 1896 3 aoTTE DAX Stelt leen 1894 3 JBD N Afr Handoliv aaud oudan T b Mij Oertifloaten Deii MaatBcfaappti dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Oult My der Vorstenl aand i Gr Hypotheekb paudbr 3i l Nederlandaoho bank aand Ned Handelmaa h dito N W Pao Hyp b pandbr 6 Rett Hypotheekb pandbr 3 Utr Hypotheekb dito S i OosTENll Gost Hong iNink and RusL Hypotheekbank pandb 4 i MEtttKA Equit hypoth pandb 6 Maxw L G Pr Lien eert 6 B Holl U 3poorw MÜ aand Mij tot Eipl V St Spw aand Ned Ind Spoorwegm aand Ned Zuid Afrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 6 60 lT u Spoorwl 1887 89 A Eobl S Zuid Ital Spwmij A H obl 3 PoLÉN Warschau Weenen aaed Rosi ör Euss Spw Mij obl 4 S s Baltiache dito aand Fastowa dito aand 6 wang Bombr dito aand 6 Kursk Oh Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 iHBaiKA Cent Pac Sp Mij obl 6 Chio i North W pr 0 v aand dito dito Win St Poter obl 7 14 Denver b Bio Gr Spm eert v a Illinois Central obl in goud Louisv U NanhvilleCert v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kansas v 4 pot pref aand lO s N ïork Ontario k West aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud 6 9t Paul Minn Manit obl 7 105 Un Pao Hoofdliin oblig 6 dito dito Line Col Ie hyp O 5 Canada Can South Cert v aand Vbk C Eallw Nav Ie h d 0 O Amsterd OmnibuB Mij aand Rotterd Tramweg Maats aand Nau Stad Amsterdam aand 8 Stad Eolterdam aand S BllolE Stad AntwerpenlB87 2 lOSl Stad Brussel 1896 2i 102 119 Hoso TheissRegulliGetellseh 4l 1181 OosTEKR Staauleening I860 6 124 s K K Oost B Cr 1880 8 169V 3PA1IJE Stad Madrid 3 1868 86 Ned Ver Bei Hyp Spobl oer 118 AlDVKRTENTIRIW Er wordt met JANUARI gevraagd een eenrondig Burgermeisje P G die bekwaam is om iu den WINKEL te helpen en hniseiyke werkiaamhèden te verrichten Zich peraooniyk aan te melden L TIENDEWEG D 69 PDIKE OODB SCHIEDAMMER GEUEVER Merkt NIGHTCAP Verkrijgbaar bij i M PEETER8 Jz N B A U bewijs ran echtheid ii t obet an kurk ttoeds voor