Goudsche Courant, zaterdag 7 december 1895

AJEUO S No 0834 348te Jaargang Zaterdag 7 December J805 fioiMHE mmm NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Qmstreken De Uitgave deger Courant geschiedt dageiij k8 met uitzondering van Zon en Feestdagen De prys jier drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Alzonderlpe Nommers V IJ F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels k ÖO Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Madame Saiis Géae het aardige intereasante geestige en boeiende stuk dat aan zoovele tiendnizendeu voldeed als Koraan verkragbaar Gebr E M COHEN geven uit en stellen alom verkragbaar Het pakkend en boeiend verbaal de interessante Historische Uoman Uitmuntende Nederlandsche vertaling door H van ENCK geïllustreerd met byna 100 prachtige platen Dit werk verachynt in 3 kloeke deelen royaal formaat onder de titels T De Stryketer 11 De Vrouw van den Maarschalk lil De Koning van Rome a 1 60 per deel of in 24 afleveringen a 20 cent per afl Zeldzaam werd een sóó groot publiek zoo getrofien en geroerd als door het verhaal dezer iutereBsante en dappere heldin EDMÜND LEPELLETIER in samenwerking met VICTOUIËN SARDOU en ËMILE MORËAU hebben door dit werk buitengewonen by val geoogst Het avontuurlgke en vooral historische omtrent de MARÉCHALË LEFEBVRE Hertogin van Dantzig otn bare openbartigbeid en kordaatheid bygenaamd Madame SANS GÊNË de talrgke pakkende byzonderbeden ontleend aan Mémoires en Documenten over de personen die naast haar leefden vele niet algemeen bekende intimiteiten over de ea en over het karakter van N poleon 1 maken grooten indruk Dit werk ia dan ook zeker het mooiste interessantste boeiendste en wegens de vele aardige en vroolgke tooneelen het meest pakkende boek in den laatsten tyd verschenen Alom is de inteekening daarop opengesteld tegen 20 cent per aflev kompleet in 24 afleveringen ol in 3 ingenaaide deelen h l CO per deel en gebonden in ryken pracht band 5 90 Prospectussen zyu alom verkrygbaar by de Uitgevers Gebr E M COHEN ieNymegen en te Arnhem Agentuur by de Firma Wed BOSMAWteGuada Te Gouda bj A WOLFK Markt A Uih en DE LAAT en VAN SON apotheker Harkt aRANDS MA aASII 8 DU Frintemps NO UVEAUT ÉS W rerzoeken de Dames die ons getUtti trèerd mode album voor bet Wlntarsai xoen noch met ontvangen hebben dit t willen aanvragen aati II JULES JtLUZOKCririi Hetzelve wordt dan omgaand gratis Q franco toegezonden Bestellingen van af 25 franca vrij van alia kosten aan huts met 5 varhooging Mbpidltlikutoir la Ronadul 1 1 Henbiedehet geluk de hanil lloofdprUs tv 300 000 Hark De prezen zUii door den Staat getarandeerd UitnoQtlig ing tot deelnemingin de Kansen van door ia licn 3taat Hamburg gewaarborgde groote ieldloterü wiiaria zeker 10 Mlilloen 981720 Mark gew onnen moeten Portion De prijzen van dezs veel voordeel biedende Goldlotorij die volgene het plau bIccIUb 113 000 toten bevot iqa de volgtjude De hoogste prys is eventueel 500 000 Mark 6000 M 3000 M 2000 M 1000 M 400 M 3U0M I remie raji 300 000 M 1 prijs aSOO OOO M l prijs ü 100 000 M prijzen h 75 000 M 46 prijzen ü 106 prijzbn it 236 prijzen u 822 prgzeii k l prijs l prijs Ipr B prijs prjjson 1 pr s prijzen 70 000 M 68 000 M 60 000 M 65 000 M BO iOOM 40 000 M 80 000 M 1S25 prijzen ü 30 prijzen il ISSpryz 200 150 M 1 8050 prijzunü 166 M 7890 pr B 134 100 88 M 74 8priji H 69 2 20 M totaal 66 200 prijzen 81 praten a 10 000 M en irordsD deze in eenigo maftoden in 7 klasBon uitgeloot De HoofdprgB iu de Ie klasse bedranKt Mark 50 000 stggc iii de 9e kl tot 65 000 M in de 3a tot 60 000 M in de 4e tot 66 000 M iu de Se tot 70 000 M in de e tot 7 000 M in do 7e to 200 000 M en met da premiij van 300 000 M event tot 800 000 Mark Voor de eerste prystrekkiiig die officieel ia vastgesteld kost een geheel origineel lot slechts Ould 3 50 een half origineel lot slcohti Guld 1 76 een kwart origineel lot slcchla Ould 0 90 ledere deelnemer in de loterg ontvangt ongevraagd onmiddellijk na de plaats guhnd hebbende trekking e olticieele trekkinKaÜjst Trekkingsplan voorzien nu liet Wapen van ilen Staat die de prijs van de loten en de verdeeling van de prijzen over do 7 klassen aangeeft verzend ik op aanvrago gratis l e uitbetaling en verkonding van de prgzen geschiedt door mij direct en prompt nan de winners on onder te strengste geheimhouding MH ledere bestelling kan men eenvoudig 1 per postwiasel opgevon Men wende zich d 8 met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaaia hebbende trokking zoo sjwedig mogelijk of uiterlijk lot f jB MBecember e a mei vertrouwen lot Joseph Heckscber Bankier eu WisMikanloor ia UAMBülUi Duitsohland Een ware Schal Toor de ouyelukki e slachtoffers der Zelfberlekking Onanie en geheime uitepattingen ia het beroemde werk z Dr Retail s E1LFBEWAKI G Hollandsche aitgavo met 27 aib Prgs 2 golden Ieder die aan de lersohrikkelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moi t het lezen de oprechte leenug die het geeft redt iaarlflks duizend van een zekeren dood Te verkrggen bfl hetVer lagtMagazin te Leipzig Nenmarkt 34 franco tegen inzending van het bedrag ook in postzegels en in eiken boekliandel in Holland 0 uila Siiolperadruk ï u A llamKMiK 1 iooh Frijstrekking 12 December 500 000 Mai k i U hodfilprijs IU lu t gulukkiuet e u hiedt ilo niL ii V9lt groote Oeldvorloting dio i r or ile Hoogw RuiföörinK vim tUraiinrg goedgekeur 1 en jjuwanrburgil i Dl vourdüuligu inriubting van liut niuuwu plan liüstaat nann dat in leri loop van slcolits weinige mannden iu 7 verlotiuicen van 113 000 loten 66 300 prijzen bedragende 10 981 730 Mark tor vollu lige beslissing zullen komen daaronder EÏJD kapitale prgzen van eventueel 500 000 Mark bij uiinemendhoid echter 3 prijzen a M 30 000 31 prijzen ft M 10 000 1 prijs a M 300 000 1 prijs ïiM 200 000 prijs uM 100 000 prgzen a M 75 000 5 000 3 000 3 000 1 000 400 165 46 prijzen ïiM 106 prijzen aM Iprüs 1 prijs I prijs prijs prgzen 1 prijs 70 000 ilM 66 000 aM 60 000 aM 56 000 ÜM 60 000 aM 40 000 336 prijzeü ü M 833 prijzen a M 1335 prijzen üM 38060 pnJE aM I 5680 pr a M 300 200 160 U4 100 fl8 69 42 J0 De prljstrekkingen zgu volgens plan van ambtswege vastgesteld Voor de aanstaande eer te prgstrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Getdverloiing koEt 1 geheel orig lot slechts Mark 6 of 8 60 1 half 3 1 76 1 kwart M n n l i 90 togen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwisso Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieiler speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij icdi re bestelling wordt het vereischte ofhcieele plan waaruit de verdeeling dor prijzen op do veraobillende klassen als ooiÉ de betreifendo inleggelden te vernemen is gratia bijgevoegd en zender wg aan onze Begunstigers onaangevraagd ua elke trckkHng de oHicieele Igsten De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van don Staat en kan door directe toezenitintc of ook n ar verkiezing dür Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeda door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens otücioele bewgzoQ de eerste Hoofdprijzen verkregen en on o Begunstigers zelf uitbetaald o a Mark 250 000 100 000 8f 000 60 000 40 000 enz Het is te voorzien dat bij deze op den heohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zoer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle oommissies tekunnrn uitvoeren de bestoUingen zoo spoedig mogelijk iu E lk geval voor den 12 DECJËMBBB e k te doen toekomen KAUFMANN SIMON Bankiers en Geldwisselaars lu HAMBURG P 8 Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe gesohonken en daar wij bü het begin der nieuwe verlating ter deeluoming inviteeren zullen wij ook voor bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en rcèele bediening dg tevredenheid van onze güfjrde Begunstijiers te verwerven Thans is voor iedereen J F Cl IJPERS Westeinde 37 Den Haag P IANO S Slciniiieii ïerhiirer flepareerim Buitenlandache P I A NO a uit de eerste fabrieken in ruime keuze Amerikaansche HARMONIUMS door directe importatie tegen ZEER i ACli prezen Inruilen ran bespeelde Piiino a Agent Vüur Gouda en Omstreken KLEIWEG WUUHAHDEL VAN ALPHEN LEUEBOËH T B SOXIEBDAM Depot L NORTIER Gouwe C 34 35 FEANSCHE STOOMYERTEEU au GIteiuischn WasseberiJ VAM H OPPE IIKIMEIt J9 KrnMalle Hottsrdutn Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen floofdJepót voor GOUDA de Ueer VAN OS Az Specialiteit voor het stoomen en verven van atlu Heeren en Dameegarderoben alsook alle Kiudergoedereu Speciale inrichting voor het atooman tao pluchemantels veereu bont enz Gordijnen tafelkleeden enz worden naar da nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzij gestoomd of geverfd worden onschadeljk voor de gesoildheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieliaB zgn de prgzen 25 geijaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week Allerwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Gfncago 1893 is het Wereldberoemd DruireD Uorsl lloDig Exlract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEMf VAN ll vanSchaik Co gevestigd te 0 Qravenhage Ge n middel is ot kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft net is ONHER OBPElilJ het beste middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDOELUK de atreugete hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MELIANTHE doet üch de weldadise invloed gelden Bet groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zyn de orertniging dat hare nit nemende en genezende eigenschappen op pry 8 worden gesteld De MELIANTHE ia verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met ge bruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Rechtbank te a Gravenhage g Verkrygbaar by F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BÜUMAN Moordrecht J C RATEL A ND Boe cop Snn AVINKEL C Wat S iavravioif tiffin Jioht J l IdMiunaliek LmaenpfiMn kortom fcjsv itolBrMiiExjwHy Wat MtWMiMiilaaalewmln B H iü AitirliliilxiHillBf h ia4ar kaii dii er I mikaa deaworiaaf hoadn Piija M esai ra eiat ea 1 26 da lavih TeorluadaD h s maaata a Maa sa Ui y lil BWiter t Oo b Bar B T WUK Oudêwalcr BINNENLAND aODDAf 6 Dec aber 1895 Na de Waddingsveensehe Chr Zangvereeni ging da Lofitem weder tot een flink ledental oDgevaer 45 loden aangegroeid is heeft t B ataar van bovengenoemde Zangvereamging bereids weder bon Direotenr den heer B DiamaiiDt van Hotlerdam aaaguocht de leiding op uoh te nemen £ r son 2e Paasohdag eeoe nHvoaring verwiioht kunnen worden Vooi het gerechkihofte s Gravenhage diende givtoreii de laak van den verversknecht wegens piling tot doodslag aan de Hooftskade aldaar gtople op zya zwager nadat hy otieenigheld had gehad met sgn patroon veroordeeld tot 6 jaar geTaugenisstraf Bekl s verdediger mr J 8 Bgdendyk achtte hier slechts aanwezig een geval van zware miahaadeliog Het openbaar ministerie oordeelde echter wel degelgk het opwt bewezen om miidryf tegen het leven te plegen en vorderde bevestiging van het Tonnia Uitipraak over 14 di n Giateravond met den vloed die te halfvyf plaats Tond stond te Soheveningen de ee tot aan de ddtnen en tloeg ook tegen den dpk lukkig bleef de wind zaidwest Een twintigtal bomsobniten die aan bet strand stonden kwamen vlot op elk va rtnig was het grootste deel van de bemanning aan boord om zooveel mogetijl Qhet gevaar van botsing te voorkomen Woensdagavond werd vermist de ryksumbtenaar M gestationeerd te Ameide gisterenochtend is lyn lyk gevonden in eene gracht te Nieuitpoort op reis van Ottoland naar Ameide schynt hy daar door de dniaternis te water genakt te zyn By de firma M J H Kessels te TÜbnrg vwieheen dezer dagen eene groote foDtaisie oor Piano tweehandig over deOud Holtandeehe Liederen n A Vaterins 1626 bewerkt door Joh M Coenen orkeit directettr van bet Paleie van Volksvlyt enz te Amaterdam Dit mnsiekstok met fraaie titelplaat waarop een sofaoon en goed gelykend portret van H M Eoningin Wilhelmina prykt is in fijnste gravure en op best papier gedrukt De liederen t Gade Wilhelmni t Ontzet van Bergen opZoom Bede voor t Vaderland Spotlied op de Boaeie Dankgebed Afscheid Krygslied komen er alle in voor en syn zoodanig bewerkt dat FEViLLETOX Het Adelaarsnest 10 Nog dien zelfden avoed verliet ik Luk Het was een wreede maatregel misickien niet minder wteid dan het leed dat de oude Csiot vaa ïlorella afgewend bad I Houdt gü mij voor een gek dat ik mij door de praatjes eener vrouw heb laten overhalen P Noem mij zoo all gij wilt ik zal er mij niet tegen aaokantea wij weten ternauwernood zelf wanneer wq dwau en wauoeer w wljs handeteol OverigeoB heb ik van dergelüke iwakheden niet dikwijls last gehad ir Voordat ik Lm verliet schreef ik aan Florella en verzoekt haar mq te vergeten een verzoek waaraan sooals ik wjst en zooals ik in mijne zelfzucht hoopte niet voldaan sou worden Daarop keerde ik tot mijn diplomatisch ea maatacbappalijk leven terug tot mijne gewone genietingen en bezigheden en sloeg het blad in bet boek m jai levens dat mijn bezodc in de Pyreneeën behelsde juist zoo om als men de laatite btadzyde van een roman dien men uitgelezen keeft en dien men nimmer meer onder de oogen denki te krygeo omslaat Ik ging weder naar Constantinopet bleef daar tot ia de maand April en begaf mjj toen oaar Weenen om den somei by mijne familie door te breagen Ik leidde weder hetaalfds leven als vroeger en gaf ny geheel aan mijae gewone het stnk zeer gemakkeiyk zelfs voor min gevorderde pianisten te spelen is Dit omvangryk voor iedere gelegenheid passend mutiekstuk 8 pagina s wordt gedurende de maand December elk mazi k iefbebber die er om vraagt gratis en franco toegezonden Wy raden de pianospelers aan van deze gelegenheid gebruik te maken ze is gewis meer dan voordeelig De Amslerdamsohe rechtbank deed gisteren uitspraak ïn de taak der tgebeimzinnige verdwyniog vun een zakje geld en sprak de beklaagden Kabalt den po ppe uk astman Schweriubei er Arts en Keabeck diens jeugdige kameraden vry oordeelende dat bet wettig bewys van de bon ten laste gelegde diefstal niet was geleverd De vraag of de controle op de gemeenteontvangers wel voldoende is eenige d eo geleden een polemiek die tuesohen een inzender in de Nieuwe Courant voor Alkmtsr en Omstrekenc en de redactie der Alkm Ct t werd gevoerd ii ook besproken door een inzender die zich F teekent in het N v d D Deze vergelykt de voorgeschreven controle op de gemeente ontvangen en releveert daartoe van beide categorieën de volgende zestallen feiten Tan de ryks ontvangers lo De registers en jonmalen moeten eiken dag worden afgesloten en in bet kasboek gebracht 2o Aan de inspectie aan de directie en aan het ministerie blyft men door in te zenden msandstaten voortdarend van de ontvangsten en uitgaven op de kantoren op de hoogte 3o De termijnen voor de directe belastingen moeten op tyd zyn aangezuiverd terwyl de ontvangsten zonder bekende oorzaak niet beduidend mogen verschillen met die over een gelyk tydperk van het vorige jaar Is dit wèl bet geval dau wordt de ontvanger aangeschreven nm het verschil op te helderen en c q direct tot vervolging over te gaan 4o De ontvangers mogen nooit meer dan 4 5 van ban borgtocht die op 1 12 der jaariyksche ontvangsten is bepaald in kas honden 5o De inspecteurs zyn doordat ze allen ontvanger zyn geweest met het beheer van een ontvanger geheel op de hoogte 6o De inspecteurs komen nooit met voor kennis van den ontvanger verifieeren en htm eerste vrang is naar de kas Nu van de gemeente ontvangers lo De boekhouding geschiedt behoudens vorktrooiingen over maar kon FtorelU toch niet zoo geheel vergeten ali ik wel wensohte Tot dusverre had ik mq nooit door zutke herinneringen laten kwellen maat was altyd gewoon gewaeat se van m te zettan zoodra vj mij begonnen te verveten dooh Florella kon ik maar niet uit mijn geheugen wïsschen Hoe meer ik andere vrouwen zag des te duidelijker trad in myne herinnering de legeostelUng van haar tein en arfi looi gemoed te voorsohijn en hoe meer tijd er verliep des te meer speet het mij dat ik hier in deo steek gelaten had omdat ik eerst toen ik van haar varw derd was leerde inüen dat do reinste en innigst i liefde die ik mij ooit verworven bad voor mg verloren was Dikwgls dsobt ik te midden van de bemoeiingen van mijn dagelykioh leven aan de noh telaÏDe sans eh teau en daaraan hoe s mijn brief wel zou opgenomen hebben hoe diep het gloeiende gzer in haar jeugdig hart wai doorgedrongen en of zjj io het uennetiklooster gegaan was dan wel of zy nog als kluizenaarster te midden der bergen en benken van het Adetaarsnest woonde Eindelijk werd mijn verlangen om haar weder te xien onuitstaanbaar Nog nooit had ik my zelven een wensoh ontzegd en hy is een dwaaa die zulks doet wanneer deze wensoh ten mieste bereikbaar il Tegen het inde van deu zomer vertrok ik dus weder naar het zuiden van Frankrijk bereikte Lnz dat nog attgd in hei gouden warme zonlieht der Pyreneeën lag zooals ik het verlaten had en klom bet oade bekende bergpad naar het Adelaarsnest weder op yEr was in het afgsloopen jaar geenerlei verandering in iets gekomen de waaiervormige takken der pijnbooaien blogen eveoali vroeger over den weg gunstige uitzonderingen niet zoo gereguld als by de ryks oncvangers 2o Er worden geene maaudstateu aan het gemeentebestnur aan den Raad en aan Ged Staten gezonden 3o De belastingscbuldigen worden gewoonlijk Keer laat n onregelmatig vervolgd 4o De gemeente ontvangers behosvan al is er ook nog zooveel geld in kas nooit het over tollige geld over te storten bQ een baukinstelling of betaalmeester 5o Burgemeester en wethouders zyn geen getueenteontvanger geweest en veelal vooral ten plattenlande niet met alle finesses van het beheer op de boogie Natuurlijk zyn ook hierop uitzonderingen 6o Burgemeester en wethouders komen in den regel verifieeren met voorkennis van den gemeeoteout vanger Uit deze vergelyking trekt de sobr de conclusie dat het een ryksontvanger heel wat rooeilykif moet vallen zyn superieuren te misleiden dan een gemeaote outvauger Wanneer no wat de sobr mogflyk acht de admiuietratie van een geuSbente nntvanger op dezelfde leest wordt geachoeid ali die van een ryksontvanger dan ral meent F daardoor aan malversatiën voor een groot deel de pas worden afgesneden De coDclusiën van den schr zyn de volgende lo De controle op de f cmeentt kassen is ü iAn iidoeiide en wordt onvoldoead itgeoefei d 2o Die controle zal verbeteren bij invoering van een provinciaal iofpectaur d e zich door maandstaten enz en kantoor verificatiën op onverwachte tyd tip pn van eene beboorlyke ambtsvervulling overtuigt 3o Een ge meen te ontvanger behoort niet meer gelden in kas te honden dan noodig is voor een geregelden gang van zaken 4 Niemand behoort tot ont anger te wor deo benoemd wanneer men a priori kan berekenen dat de kas by hem iu gevaar moet komen Welke ernstige gevolgen bet veroorzaken van een schrik kau hebbeo is te BiMisd dezer dagen op treurige wyzn gebleken Een jong meisje krachtig eu gezond strnikeldH vior enkele weken op een donkeren avond overeen zwart voorwerp dat later bleek een jongen te zyn die zich opzettelijk op den grond had gelegd om schrik aantMJatfen Nogdenzeirdan avond moest een geneesmiddel aangewend worden om baar geschokte zenuwen tot rost te brengen Niets mocht echter baten hare zeoowaehtigbeid ging over iu krankzinnigheid en dezer dagen is zy overleden neer de Qave bruiste evenals destijds in hare rotiaohtigebedding de welluidende klokjes dor lohaapskudden weerkh nkeD in hot gebergte en over bosph en beemd goot zich het heldere licht vau de zuiderzon uit Onderweg maakte ik mg reeds eene voorslellicg van den blos der vreugde die naar ik daebt Floretla a wangen wanneer zj mij zag zou kleuren en vatte toen ik de grijze torens boven de toppen der hoornen zag uitsteken het vaate plan op mg door de onde Cazot niet meer van hnar te laten scheiden zelfs al moest ik mij aan de straf eener huwelijkiverbiatenis onderwerpen Ik beminde Florella nu inderdaad vuriger dan een jaar geleden Op den top der helliag aangekomen reed ik door de poort naar het voorplein waar eene ongewone stille heerschte er doed zioh nieli hooren dan het gebruis van den bergstroom en het fi exang der vogelen Mijn verlangen om Florella te zien was niet meer te bedwingen De deur vau het huis stond open Ik liep don donkeren gang door bereikte de deur der woonkamer en trad binnen Niet ver van het raam waar ik Florella voor de eerste maal gezien had lag zij nu op een bed uitgestrekt Ik zag haar weder maar hoe Mgn God 1 nooit zelfs in mtjn stervensuur niet zal ik ket gezicht vergeten zooals ik het op dat oogenblik zag Het wRi gedeeltelgk vin rag afgewend en hare blonde lokken golfden over het kuisen maar toen bet zonlieht op de geloatilrekken der ilapende viel zag ik maar al te duidelijk wat daarop geschreven itond De oade Cizot zat naast het bed met het hoofd op do hand leunende zg keek op en liep mg te gemoet tsrwyi zij mjj aiet geweld te De Raad der gemeente AUmwar heeft in zijne gisteren gehouden vergadering met algemeane stammen den heer J Nnhout vuu der Veen ontslagen als secretaris der gemeente Tevens werd b ontslatren als regent van het Maooenen V run wen gasthuis welk college ook de stadsapotheek beheert Door deo herbergier Caroo te den Hout by Ooflterfaoiit woonachtig is by de msrechaussee aldaar aangifte gedaan dat door hem uit Rotterdam een ongeteekende brief i oiitvangan waarin iemand zich Jack the Ripper ooemende hem en yn gezin bedreigt In den vroegen ochtend had ftisteren t Leiden een aitslaande brand plaats in het wynpakbnis van de firna Benschop en Co san de achterzyde uitkomeode aan deu Nii nwen Ryn Het mocht door het spoedig en krachtig optreden der brandweer gelukkim den brand tot het aangetaste perceel te beperken Prof Chr Jurgenseo te Kopenhagen een der medewerkers aan de Revue Internationale des Falsifications c heeft eene inspeotie raii in opdracht van bet Deeaiohe goaveroement gedaan waarby hy iu last had een vergely kend rapport te makeu van het brood en de bakkerijen in het algemaeQ in de voomaamsto stéffen vaö ïïoropa In zyn versing leest men het volgende 0p myne reizen die ik ingevolge een opdracht van ons miniiterie vao binnenlandsohe zaken in de jaren 1890 92 ondernomen heb heb ik Holland als een land leereo kennen dat ten opiicbte van broodbakkery op groote ncbaal andere lauden Duiiechland Engeland Frankryk vooruil is en waar men in Amsterdam Rotterdam en andere Sweden iets sten kau wat zeer leerzaam is n daarom nav lKing verdient In Duiischland en Oosteoryk beb ik te Berlyn Weenen en Dresden vooruker da bulaogrykite pUateen die bakkeryen geïnspecteerd elke mij als de hestH en fi iiata aangeweïeii werden eu a resuUattt kan ik me lt detilen dat geen enkele bakkery rok maar aan de Hlleriniuste eixcben der hyuiëne voldeed Iu Weeneii h v waar m n wegens d by iiit tek voortreffulyke Kroud toffeu voorzeker het frfttiiite witmbrood van Europa maakt zag ik in de meest beroemde UruodBakkery de bakkers in half naakten toestead met zweetdruppels bedekt Bchwoti triefend het deeg bereiden in een sleo t geventileerde en voor het groot aantal personen veel tn kleiue ruimte Voorw ar een weerzinwekkende genhield nZljt gg eindelgk gekomen om haar Ie zien ster ven vroeg de oude vrouw Zie uw werk nu maar eens zie het aan en ga dan heen met miJD vloek beladen 1 tfik onrukte mg aan hare handen snelde naar bet rnam toe en viel op de legerstede van Florella neer Tot op dat oogeabUk was ik er n ij nooit duideiyk van bewust geworden boe tief ik baar had Mijne Item deed haar uit haren slaap ontwaken en terwijl zij ondanks bare zwakheid met een woeaten git van vreugde opsprong sloeg zg hare armen om mlja hals en meekte mij te midden van tuide snikken haar niet weer te verkten zoolang zg leefde maar bij baar te blgven totdat de dood haar van hare aardsohe taak aÜoite Zy vroeg mij op en klaKSoden toon waar ik zoo lang geweest was en waarom ik eerst zoo laat kwam Wel kwam ik loail Terwijt ik baar nadat de opgewondenheid haar in twijm had doen vallen io mgne armen hield en de onmiskenbare leekenen der hopeloosit ziekte io ha e trekken die toen ik baar verliet zoo schoon en zoo blozend waren waarnam gevoelde ik al de bitterheid van het op een klageoden toon uitgesproken verwijt waarom ik zoo laat kwam Wat zal Ik er nog bgvoegcn F Florelln stond op den rand d s grafs en ik was baar moordenaar Het meisje waaraan ik ileohts eene zelfzaobtige liefde had toegedragen had mij met al den gloed van baar innig gemoed bemind en door m n afscheidsbrief een doodel ken knak gekregen Van dien dag af verloor xg zooals ik veraam alle belangsieliiag in de soboone natuur die haar omgaf JiM v t0t