Goudsche Courant, zaterdag 7 december 1895

Wlnterdleost 1895 1896 GODDi BOTTIHDiM Aangevangen 1 October TU I van Greenwich Directe Spoorwegverbindingen met GOIDA 7 68 7 69 8 06 8 13 8 88 3 48 9 86 10 7 86 7 1 44 RBi M 10 19 10 29 10 86 10 48 10 49 7 46 DEN H A A g 60U D k SOUDl DEN BiAC 19 28 9 4610 1111 3618 16 1 35 2 44 S 68 3 48 4 16 6 17 6 08 7 66 9 88 J M 10 17 1 41 H w n ff 6 14 10 82 p H 1 66 ff f ff ff 6 28 8 68 ff ff 10 48 ff 2 06 ff ff ff ff ff 8 89 10 02 Gouda 6 88 7 60 8 18 9 9 56 10 16 10 54 12 06 12 46 S 17 8 14 8 26 4 18 4 43 6 47 6 60 8 S8 lO IS Stopt te BlfllBwij k K ruisweg en Nootdorp LeidBchendam en Hekendorp U T B E C H T G O ü D A Utrecht 7 60 9 10 11 84 12 60 8 10 8 52 4 48 6 36 7 60 8 09 9 07 Woerden 8 11 10 2S 11 51 4 16 6 68 9 28 Üudewater 8 19 10 81 una 4 84 g 9 36 Goada 8 32 9 34 10 44 12 07 1 82 3 48 4 S7 6 80 7 09 8 25 8 41 9 49 JoudH 7 30 8 85 9 09 9 8710 30 10 60 12 12 12 38 1 27 3 86 3 47 4 46 111 7 14 7 4 f 89 8 64 9 6411 O r i f 51l 2 m llitt tr l Jl iriJ X 8 TJ J i 3 7 10 57 eoi DA D T RICH T Oouda R 8B 6 37 7 56 8 09 8 31 9 0B 10 19 10 57 12 48 80 Ündew S BO 6 54 v J H it 1 Woürdea 5 59 7 08 8 12 w H Utrecht 6 18 8 88 8 41 f 8710 6111 45 1 20 8 08 + Naar Amaterdam Gouda M 37 8 21 10 01 10 57 12 10 8 81 Amsterdam C St 8 U 9 85 11 05 1 1 18 4 86 Stopt te Noowlorp Lsidwheadam en Bleiiwjjk Kruisweg ea Hekeodorp AUSTEBDA U 6 O U D A AmitardamC 3t 8 9 10 10 42 2 2B 4 10 6 18 fïondft 7 22 9 04 1014 18 12 8 80 5 20 Q 7 46 Stoppen te Bleiiwyk Knüiweg en Nootdorpt lAidwhendain sa Uekeadorp ainblik 1 Itt Berlgn eo DresileD riel hiermede niet Teel verBchil op te merken Iq Ptrgs wel eens het CaltatCen tramc der wereld genoemd heeft men luy behalve een eeikigflzioB beter ingerichte oppobara bakkerg de TasBistaDce pnbliqup Bl cbts zeer ellendig ingerichte fabrieken kunnen aanwezen Id Engeland waren de omatandighfJen eenigaain i beter n1 in de talryke grootere fabriekmatig ini erichte bakkerijeD Doch eigeniyk alleen in Holland hf tland in hetwelk men zich volgens myne ervaring op veel grooter schaal dan in eenig nnder Ënropeesche land toegelegd heeft op de grootinduBtrie by het bakkeryvak alleen daar heb ik in Amaterdasn en Ilotterdam iets gezien hetwelk de eischeo in aanmerking nemende welke aan goed ingerichte bakker eD te stellen zyn als na volume ds waardig en leer r ik te prjjzen is Zeer in het byzonder noem ik bierby de broodfabriek Ceres wier werkzaambeden en inrichting ik gedurende myo verblyf te Amsterdam geraimen tijd heb kannen nagaan sDe lokalen in deze fabriek zyn voortreftVlyk raim en practisch ingericht de moren zijn in bet afgezonderde lokaal waarin bet deeg uitgewerkt wordt met blauwe n witte Delftacke tegels bed kt daarby is er uitmuntend borenlncbt terwyl dg bodem met groote yzeren platen bedekt is om zooveel mogelyk stof en onziodelykheid te weren Evenals het Maandbl tegen Vervalschingeii waaraan wg dit verslag ontleenen konnen wi met bet oog op het feit dat zoo menigmaal vele toestanden lo ons land misschien niel altyd ten onrechte aan een scherpe critiek blootstaan met voldoening wgzen op zulk een getuigenis door een man als prof Jürgensen by vergelijkend oQd rzoek van onze bakkerijen afgelegd Staten Generaal 2e Kauku fitting vac Donderdag 5 December 1895 Aan de orde is de begrooting vau Justitie De heer De Kanter heeft bazwaien tegen den aangewezen maatregel dat de overtuigiugsatukken in strafzaken aan de rechthebbenden worden teruggezonden De heer Willige verzoekt den minister spoedig een partieele voorzienioK in de leemte betreffende de ouderlijke macht en de voogdy en een spoedige voorziening in zake de drankvergonning na 1901 te willen voorbereiden De heer Travaglino drong aan op een be ftlisfling in de geschillen tusschen aannemers en directie by de werken voor het departement van JuBlitie door arbitrage De heer Van Basten Batenburg vroeg waarborgen voor een meerdere geschiktheid der officieren van do marechaussee als hulpofficieren van justitie De heer Tydeman vroeg regeling der rechten der obligatiehouders van hypotheekbanken Db heer Heemskerk meende dat een macht tot beslissing van geschillen toeschen patroon en werklieden meer zal uitwerken dan krachtige maatregelen tegen openbare optochten waarby geen strafbare feiten voorvallen en klaagde over het getal onontdekte misdadüu Hg vroeg althans de instelling van een goed georganiseerd detectivewezen hoewel hg ook nit christelijk oogpunt liever herstel van de doodstraf wenscht De heer Kerdyk wil voortaan een beredeneerd verslag van het gevangeniswezen zieu gegeven en maatregolen genomen zien tegen gesprekken in de cellen der gevangenisseD tasflchen gevangenen alsmede beperking van de gemeenscbappelgke opsloitiog De heer Smits van Ogen betuigt instemming met netgeen de heer Van Basten Batenburg gezegd heeft 8 40 8 47 8 54 9 01 8 10 5 57 08 ie S4 8 80 I ii 7 82 1 39 7 M 7 6S Gouda Mooidreoht NifluwerVetk Gafielle Bottordaai J Rottordu Capolle lil Hieuworkerk 5 19 lioordrooht 8 88 Oovido De heer Walter wenscht wyziging der vreemdelingenwet om te voorkomen dat vreemden die uitgeleid worden oumiddellgk terugkeeren het is toch gebeurt dat één persoon tienmaal over de grenzen is gezet De Dnitsche politie behoort ze te Venlo en te Zevenaar over te nemen De hear Boeman acht de wyziging der boterwet urgent De min van justitie de heer Van der Kaay geeft eerst inlichtingen omtrent de tenij gave van getnigenstukken Voort verdedii t hg zich tegen het verwyt dat by geen herzieningen of verbeteringen zou aan deerde tellen Men deet aan zyn departemest wat mogelgk is wil men meer dan moeten de Kamerleden het initiatief nemen Arb trage by aannemingen ïa nog niet uitvoerbaar omdat de kantonrechter zich onbevoegd verklaard beeft Hg tal al het mogelyke doen om daartoe te komen Toen de algemeene heraadalagiogeu gesloten waren kwam terstond aan de ord de vraag oi dtj Mini ter zyn ambtenaar voor wetgevenclen arbeid waarvoor f 4000 op de begrootiog voorkomt zal krijgen De heeren Pijnappel liorgesias en Drucker die mgt de aanstelling van dien nieuwen ambtenaar zeer zijn ingenomen zien toch in den maatregel alleen dan nut wanneer de Minister er in slangt een werkelyk superienr man voor de betrekking te vinden een man die niet alleen geheet en al doorkneed is in onze wetgeving doch tevens veel ondervinding he ft en vooral een geoefend oog voor de zich steeds wyzigende behoeften der moderne maatschappij welke niet meer altyd te houden is in de banden van oude en niet zelden verouderde mchtsbegrippen Doch zoo n man krygt gy niet voor f 4000 zei gen dezo heeren Daar tegenover staat de meening van de heeren De Kanter en Heemskerk die in den gebeelen maatregel geen heil zien zy willen liever voortwerken met het stelsel van rechtsgeleerde halp buiten het departement en verder met gewone arab tenaren Ds beur Heemskerk had vooral bedenking tegen de exceptioneele positie waarin de nieuwe ambtenaar zou worden geplaatst Uit deze tegenovergestelde zienswyzen zgn twee amendementen geboren waarover de Kamer heden zal beslissen De heer Borgesius stelt voor hei traktement op f 5000 te brengen de heer De Kanter wil den gebeelen post schrappen De Minister wsb zoo voorzichtii de verhüOging die hem natuurlgk zeer aangenaam sou zijn zelf niet te vragen Het zou misschien wel eens kunnen bigken dat de heeren Pgnappel Borgesiiis en Drackor door eone tractementsverhooging van een nog niet aangestelden ambtenaar te vördedigen aan d n Minister esn slechten dienst hadden bewezen d t zg daardoor het geheele krediet ddt anders misschien zonder discussie ware doorgegaan in gevaar hebben gebracht In du Italiaanscbe Kamer werd plotseling van de tribune geroi peii Leve de vryheid leve de repnbliek tot groote ontsteltenis van Crispi en andere ex republikeinen en exvrg beidshelden De man die norzaak was vnn deze stoornis bleek oen luitenant wiens gec tvermogens gekrenkt zgn Hg verzette 7icb hevig tegen de personen die hem verwijderden Uit Veendam wordt gemeld aan de N W C Het verdwenen meisje Nog altijd is niets bekend omtrent de vermiste Sieka Flik Verleden Vrgdag werd het Beoeden Dwarsdiep tot het beneden Verlsat afgevischt doch zonder tanig gevolg En zoo bigft er stof voor allerlei gissingen en vraagt men zich af is het meisje verdronken is zy ermoord of ontvoerd of is zij in stilte naar elders gegaan Het laatste kunnen wg na de verzekering barer ouders omtrent haar goed gedrag moeil k geloovoD 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 18 86 18 88 9 89 12 46 12 65 It O T T B 9 51 9 69 10 11 8 07 3 17 4 16 4 47 B 57 6 68 8 81 10 16 7 10 10 89 3 34 H 06 6 17 7 18 8 48 10 87 3 60 4 48 5 29 6 85 f 9 04 f 10 16 11 80 8 52 8 48 4 47 6 Kaar de meaning van den minister van oorlog 200 leent men in zgn Memorie van Antwoord staat het peil der zedelgkheid in ons leger geenszins ten achter hy dat van andere legers en behoeft op dat gebied eene vergelgkiag volstrekt niet te worden gevreesd Dat de Minister het op ruime schaal verleenen van avond of nachtpermissiëo afkeurt daarvan heeft hg herhaaldelijk doen blgken telkens wanneer hem gevallen werden medegedeeld waarin naar zgn gevoelen in dit opzicht te vrygevig was ta werk gegaan Hg acht het evenwel onraadzaam aan de dnidelgke bepalingen van het Reglement op den infendigen dienst nog verdere uitbreiding te geven en hg kan ook niet voldoen aan het virlangen tot het uitvaardigen van de daar bedoelde order Wat de opmerking betreft aangaftnde bet vloeken onder militairen vermeent de Minister te mogen beweren dat die in hooge mate afkeurenswaardige gewoonte in het leger voortdurend in omvang afneemt Door opvolgende Ministers van Oorlog is dttartegeu met nadruk gewaarschuwd en de commandee rende officieren waken tegen dit euvel met alle middelen welke bun ten dienste staan Het is evenwel niet te eischen dat een misbruik hetwelk vroeger in sterke mate ingeworteld was en ook nu nog in de burgermaatschappij geenszins eene uitzondering is eensklnps zal verdwynen Het uitvaardigen eener circulaire waarby zou worden bepaald dat hy die zich aan vloeken pleegt schuldig te maken niet in aanmerking kan komen voor bevordering is van den Minister niet te verwachten omdat die maatregel ceen doel kan treffen Het bedoelde kwaad hetwelk het meest onder jonge militairen voorkomt en door ben dikwgle voor een uiting van flinkheid wordt gebonden kno slechtf langzamerhand en voornamelgk door het goede voorbeeld der mperderen worden uitgeroeid en hiervan verwacht de Minister in dit opzicht veel Over het vermissen van een milicien tgdens de manoeuvres naby Amersfoort heeft de minister van Oorlog aan de Twoede Kamer bet volfzende bericht Tlit de ter zake van de betrokken militsira autoriteiten ontvangen inlichtingen zoowel als uit ambtaberichten door den minister van Justitie aan het departement van Oorlog t r kennisneming gezonden is gebleken dat alle ten deze in de dagbladen medegedeelde feiten onwaar zijn Tot toelating dieoe het volgende üe bedoelde milicien ptaatgvervarger Langeveld van het 7q regiment infanterie van de lichting 1895 werd voor straf van Amsterdam naar Hoorn overgeplaatst Hg was van een hoogst onverschillig karakter maakte zich herhaaldelgk schuldig aan ernstige overtredingen zoodat hg in zgn korten dieosttyd o a 24 dagen provoost had ondergaan Gedurende de najaarsmano avres heeft hy zich geen enkele raanl ziek gemeld In den morgen van 10 September 1895 bij het aantreden voor den afmarsch uit het tentbivak op de Zeixtertieide naar het station te Amersfoort waar het bataljon voor Hoorn bestemd in den spoortrein zou worden geladen verscheen do bedoelde milicien gekleed iu zgn kapotjas waarvan bg een geheele rij knoopeu op de onderste on bad afgesneden Hg zag er bovendien zeer onzindelgk uit Zyn com pagniescommandant zeide hem dan ook dat hg daarvoor zou worden gestraft Bg aankomut van het bataljon aan het station te Amersfoort was de bedoelde milicien niet meer hij de compagnie present L it een ingesteld onderzoek bleek dat by op ongeveer een halfuur afstand van Amersfoort langzamerhand was achtergeraakt aan een korporaal die tydelgk zyn geweer droeg zeggende dat hg zulke pgolijko voeten had Met het oog op den nog beschikbaren tgd voor het vertrek van den trein meende de milicien Laugeveldt dat hy bet bataljon nog wel zou inhalen h werd dan ook op zeer korten afstand van Amersfoort nog op ongeveer twintig pas achter de hoofdcolomme gezien 4 60 4 67 6 04 6 11 6 20 1 4S 1 53 1 69 2 06 2 18 7 80 8 10 4 02 12 20 6 42 8 50 3 60 GOUDA 11 0 7 4S8 SI Hage 5 51 7 2 Voorb 6 67 Z Zegw6 1l Zev U 6 22 Gelet op het onverschillig gedrag van den vermiste en op zgn veelvaldige strafien doet het afsngden van de knoopen van zgn kapotjas het vermoeden ontstaan dat da milicien Langeveldt reeds vóór den afmarsch nit de legerplaats het voornemen bad om te deserteeren aan welk voornemen hg kort vóór het binnenkomen van de stad Amersfoort gevolg schgnt te hebben gegeven Men seint nit Rotterdam Sedert gisterenmiddag vier oor wordt hier ter stede vermist de zesjarige liConardus van Gyaen wonende op bet Roodezand Men heeft hem het laat t alleen gezien toen hg water dronk nit de fontein op den hoek van de Hoogstraat en het Roodezand Dr F J van Leent inspectear van dea geneesknndigen dienst der zeemacht in Dan Haag overleden Gonwenaar van geboorte en afkomst werd 1 September 1846 benoemd tot kweekeiing bg s ryka kweekschool voor militaire geneeskundigen en trad in Augustus 185u in dienst der marine als officier van gezondheid 3e klasse Na op 1 Januari 1858 bevorderd te zgn tot offlciar van gezondheid 2ekl eii 1 Mei 1867 tot idem Ie kl verwierf by in 1873 den rang van dirigeerend officier van gezondheid Sedert 1 Januari 1888 tot aan zijn dood was hg inspecteur van den geneeskundigen dienst met den militairen rang van scüont by nacht Gedurende zyn hyna 50 jarigen militairen diensttgd was hg beurtelings in verschillende betrekkiogeo werkzaan In J 863 werd hy voor 6 maanden gedetacheerd te Utrecht bij het Ga thui8 voor ooglyders in 1866 werd de toenmalige officier van gezondheid gedetacheerd bg het dept van Marine en toegevoegd aan den geneeskundigen iuspectenr der Marine gevolgd in 1869 door een opdracht van $ en der gedeelten van het onderwgs bg bet marine ho pitaal te Willemsoord In Oost Indië werd dr Van Leemt in 1874 als chef der 5e afd gedetacheerd bg het Dep van marine Na gerepatrieerd te zgn werd hg in 1877 geplaatst in de marine directie te Amsterdam en belast met het onderricht aan de militaira studenten voor de zeemacht Dsarvan eervol ontheven werd hg in 1880 bestemd om met don ministerresident te Washington de Nederlandflche regeering te vertegenwoordigen hg de in 1881 aldaar geopende internationale sanitaire conferentie tot het ontwerpen van een stelsel van kennisgeving nopens besmettelijke ziekten en in 1883 zag hij zich gecommitteerd naar Berlyn tot het bezichtigen van de internationale hygiënische tentoonstelling Ten einde op de hoogte te blyven van de vorderingen der militaire medische etensehap bezocht hy 1893 de militaire geneeskundige zlekeninrichting te Parys In 1870 werd hem een maand verlof verleend naar Parys ten einde zich ter beschikking te kunnen stellen van het boofd comité van het Roode Kruis indien eene ambolance naar die stad mocht worden uitgezonden Ëereblijken werden hem verleend voor de door hem bewezen diensten tgdens den Proisiaeh Franschen oorlog In 1870 71 Sedert 1888 had by als lid zitting in het hoofd comité van het Roode Kruis In dr Van Leent verliest de geneesknndige dienst hg de marine een bekwamen leider hut corps marineartsen een hunianen chef die ook buiten zijnen diensttak algemeene achting genoot Het stoffelyk overschot wordt Zaterdag voormiddags 11 uur nit het gemeente ziekenhuis waar dr Van Leent overleed op Nieuw Eik en Duinen ter aarde besteld Ingevolge den wensch van den ontslapene zullen militaire eerbewijzen achterwege bigven en de meeste eenvond by de begrafenis iu acht genomen worden 9 57 11 1310 04 V 10 11 10 18 10 27 11 30 8 05 9 43 9 52 9 68 8 25 10 Q8 9 03 6 31 8 62 4 30 9 10 6 17 6 27 6 84 6 41 6 47 10 84 10 64 11 10 9 45 11 10 7 4ï 8 49 De stadsraad van Bern meent de oorzaak van het feit dat de sterfte daar aanzienlgk grooter is dan in alle andere steden van Zwitserland hieraan te moeten wyteo dat de bonw van vele buizen nit een gezondheidsoogpunt veel to wenschen overlaat en heeft daarom besloten een algemeene woning enquête te doen instellen en wel door 50 nn de baste werklieden van bet boowvak Voor het onderzoek van de 3550 huizen worden die 50 personen verdeeld in 25 groepen elke groep heeft dos ongeveer 142 huizen te bezoeken De stad is verdeeld in 4 ykea voor elke wyk is een commissie van cnntröle aangesteld bestaande uit ambtenaren van de bonwpolitie en van de sledelyke politie President van deze vier commissies ia de hoofdcommissaris van politie Op deze wyze zal de euqoète in 20 dagen gebeel zyn afgeloopen De werklieden die het onderzoek verrichten hebben een gedrukten staat by zich waarop de gezondheids politie en de hoawpolitie een reeks ragen hebhen gesteld die moeten wordtn beantwoord De enquête zal in de eer ta dagen van Januari plaats hebben In de eerste plaats zyn dan de meeste arbeiders van het houw ak heFchikbaar en in deze maand van werkloosheid xal hun een dagloon van 5 fr zeer welkom zgn Maar in de tweede plaats komeu in den strengen wintertyd de gebreken der huizen het meest uit de bewoners zyn dan zooveel mogelgk allen ihnis waardoor men kan oordeelen over de voldoendheid wan de beschikbare ruimte men kan bet best de gevolgen zien van vochtigheid de gebreken van de ventilatie van de atookgelegenbeid enz Aan de dagbladen ii verzocht het publiek van bet nnt der enquête te overtuigen en alle inwoners aan te sporen het werk zoo gemakkelyk mogelyk te maken De kosten van deze enquête zullen 0000 frans bedragen De raad heeft voorts besloten alle buizen die tullen blyken niet te voldoen aan de voorschriften van de bouw en gezondheidsverordeningen onbewoonbaar te verklaren Later zal een tyd worden bepaald binnen welken de hoiseigenaren de gebreken zullen moeten herstellen waarna de onteigeningswet streng zal worden toegepast De Maasbode bevatte dezer dagen naar aanleiding van den moord te Rotterdam een pleidooi voor wederin voering der doodstraf Het centrum schrytt naar aanleiding daarvan 9 Het kwam ons wel eens voor in de laatste jaren nu van de meeste groote misdaden in dit genre de bedryvers onbekend bl veu dat et meer aandacht moest worden geschonken aan een anderen eisch In plaats dat men roept Men moet den moordenaar hangen zou hut veeleer dienen te klinken Men moet den moordenaar grypen c iMet atleo eerbied voor de goedgemeende doorgaans op zicb zelf goedgeslaagde pleidooien voor de wederinvoering der doodstraf maken zij by de aanschouwipg van de onmacht van politie en justitie in ons kltin huiselyk landje in de meeste geval en van dien aard wel eenigszms den indruk van de onderhandelingen over de huid vau den beer die nog niet geschoten ia c Hat Handelsblad van Antwerpen meldt Sedert lang bemerkte men op den trein die met de Ëogelsche post ten 5 ure 35 s mor gens nit Brussel naar Ostende vertrekt diefstallen van gechargeet de brieven Alle pogingen om de dieven te ontdekken bleven vruchteloos Niettemin wogen er zware vermoedens op eon besteller Naniot genaamd woonachtig te Schaarbeek Den 28 November laatstleden miste men alweer vyf postaal orders De lyst der ontvreemde waarden werd aan de politie en aan de wisselagenten hekend gemaakt Dit leidde tot goeden uitslag want Zondag ontving de wisselagent Z het bezoek van gezegden Naniot die by hem een of meer der ontvreemde stukken te koop kwam aanbieden M Z zocht tgd te winnen en verwittigde de politie die Naniot aanhield De aangehondene lochent Men beeft huiszoeking in zgne woning gedaan doch men zoekt verder daar hy ongetwyfeld medeplichtigen beeft De diefstallsQ bedragen meer dan 100 000 franc Voor de kleeding der Hsagsche icbnttery is een nieawe bepaling ingevoerd Paragraat 6 alinea 4 van den nieuwen kOids voor de onderofficieren korporaals en manschappen xln dienst zullen alleen laarzen of nil een itok bedoeld is één stuk gemaakte bottinea van awart poetsleder mogen gedragen worden Zollen nn voortaan minvermogende schutters die toevallig niet zulke schoenen hebben ae ook van de stad krygen vraagt de Kea bode £ n zoo ja hoe Kal men zorgen dat zy alleen ain dienst worden gedragen Men moet zulke malle bepalingen nïet maken Aan de schnttery ontbreekt meer dan da uniformiteit barer schoenen Znlkc beschikkingen doen deuken aan de historisch barnohte BlobkoaekDoopen van maarschalk Lehoeof De viascherlieden W Finnema en W Botmeyen te Wondsend badden dezer dagen e n aardig buitenkansje Bezig zynde met bet visschen met de zegen op de Ondegasterbrekkeo baddem zy nl het geluk in één trek niet minder dan ruim 4000 halve kilogr karper binnen te halen die ze tegen 14 et per half kilogr of ruim f 560 van de band konden doen Door den minister van binnenlandf phe zaken is aan de Com misser isspn der Koningin eene circolaire toegezonden waarin wordt medege deeld dat bet in het voornemen d Belgische regeering ligt al het thans in Igie in te voeren vee te doen keuren en slechts de beesten toe te lateq welke niet bevonden worden te zijn Igdende aan of verdacht van tabercniose of eene besmettelyke veeziekte Aangezien het allicht een minder guostisen indruk zon maken zoo er inderdaad of althans in eenigszins grooten getale aan de grenzen beesten werden afgekeurd zgn de commissarissen verzocht de aandacht van de borgeraeesters spoedig op het bovenstaande te vestigen en daarby de nitnoodiging te voegen om in overleg met den districtsveearts maatregelen te nemen opdat zooveel mogelijk toegezien worde dat de op de veemarkt met bestemming naar België verkocht dieren in gezonden toestand verkeeren Voor zoover de burgemeester te dezer zake buitengewone maatregelen in overleg met den districts veearts noodig achten ten einde heC tonzicht zoo afdoend mogelyk te doen zijn verklaart de minister zich niet ongeneigd te bevorderen dat van rgkswege eene tegemoetkoming in de koeten worde verleend De A merikaanscl ie moordenaar Holmes die tal van menseben om het icv n heeft gebracht met het doel zich de ophrengnten der levensverzekeringen toe te eigenen is door de rechtbank te Philadelphia ter dood veroordeeld De aanmaak der nieuwe geweren aau de fabriek te Steyr ia thans zoover gevorderd dat er per dag 200 worden afgeleverd Het gpweer krygt den naam van geweer model 1894 ituUenlaiidscti overzicht De Duitsche Byksdag beeft het oude bestuur met vry groote meerderheid berkozeu Al het geschryt in de bladen over de wenschelijkbeid om ou de nalionaal liheralen of de conservatieven weder een voorzitter te doen benoemen bleek dus overbodig De heer Von BjoI Berenberg die gekozen werd na het aftreden van den beer Von Levetzow toen de Rijksdag besloten had niet ofQcieel deel te nemen aan de Bismarckfeesten werd opnieuw voorzitter En met zyn herkiezing heeft het Geotrnm een goede kaart in handen gekregen Het schynt dat de Dqitsche Keizer nog pogingen aanwendt om de scherpe tegenstellingen in het ministerie uit te wisschen en Köller te behouden zoodot men reeds in een deel der pers eene weerspiegeling vindt van bezorgheid dal per slot zich soortgelyke gebeurtenissen kunnen voordoen als bij den val van Caprivi en dat met Köller eventueel ook Hobenlohe en de minister aan oorlog zullen vallen Anderen vreezen dat de bestaande acheuring geheeld zal worden door eene machtspreuk des Keizers en dat Köller aan zal blyven In de bladen van de meest uiteouloopende richting kan men dafideiyk de sporen waar nemen van een ijverig politiek intrigeeren in dfen zin In ieder geval was er gistermiddag aau de crisis nog geen einde gekomen Het ontslag van den heer Von Köller wordt in de Duitsche pers nog druk bewproken Ueel vriendschappelijk zyn die Naehklange niet Het schynt dat de minister van hionealandsche zaken zoo wat met iedereen overhoop lag in h t ministerie en daar buiten behalve met Von Miquel en met den Bund der Dandwirte De laatste klaagt in zyn orgaan Die Deutsche Tageszeitung teen en been over den invloed van bet ipers jodendomt dat den stoot gaf tot Von Köller s aftreden evenals bet vroeger de oorzaak was van de onverdiende aanvallent tegen den heer Von Hammerstein 1 Maar de jonkers c vergaten dat pria Hobenlohe den eersten stoot aan het ontslag van den heer Von Köller gaf Hoe ongelooflijk bet schynt het ia toch waar dat de Rykskansolier eerst nit de dagbtadbericbteo kennis kreeg van de maatregelen door Von Köller tegen de sociaal democraten genomen Hoe dit is overeen te brengen met de samenwerking tosseben den kanselioi en de ministers is in dit geval onbegrypelyk maar het is zeer verklaarbaar dat prins Hobenlohe znlk een zonderlinge opvatting van miniaterieele plichten niet wilde gedoogen In het eerlang door den Beljpschea minister van Oorlog generaal Brassine bg da Kamers in te dienen Ontwerp Legervet aal volgens den Soir da perioontgke diansiplicht worden voorgesteld Dio Koning vat dit zeker geno B doen en algemeene dienstplicht vrare hem ongetwyfeld nog liever maar Land en Kamera houden niet van uitbreiding der soldatery die zoo weinig strookt met Belgie s internationaal gewaarborgde onzydigheid De Patriotec beweert dat Koning Leopold gaarne zou zien dat prins Ëmanuet van Alengon de verloofde van Ht nriette tan Vlaanderen tot Termoedelgken troonopvolger werd benoemd voor het geval dat prin Albert kinderloos mocht overigden maar dit is uu toch wat heel erg voorbarig De Belgische wet laat toe dat de Koning die geen mannelyk oor nalaat een op olger aauwgst mits ooder goedkeuring dsr Kamers met een meerderheid van twee derden der stemmen Doch Leopold verkeert volstrekt niet in znlk eval daar by bg O prlydeu door zyn broeder Philip graaf vau Vlaanderen oi zoo deze wegens dooïheid ten behoeve vau zjjn zoon abdiqueert door Albert zal worden opgevoed Deze is pchter pas 20 jaar ond en niemand kan dus zeggen ot hy zouder mannelgke nakomolingun zal overigden Indien hg zelf zulks eenmaal moet constateeren dan kan hy € een opvolger aanwyzen maar oom Leopold heeft zich daar niet om te bekommeren De president van den Boar4 of Trade Kitchie heeft a n den jaarlykschen feeslmaaltgd van de Kiimer van koophandel te Croydoo twee verklaringen van belang afnelcKd Ten eerste noopte bij binnenkort bg het parlement een wetsvoorstel iu te di nen waardoor in het vervolg arbeidsgeschüleu als de werkstaking aau de Clyde en de Lagan sneller beëindigd zouden kannen worden Vervolgens stelde hii in het uitzicht dat da regeering haie aandacht zoa wijden aan eene wgziging an de wet op de naamloozeTennootschappen als een maatregel tegen zwendelaars Lord James of Hereford die tot voorzitter i gekozen voor het scheidtgerecht dat een einde zsl trachten te maken aan de werkstaking te Bellast en aan de Clyde r als kanselier van bet hertogdom Lancaster lid van bet tegenwoordige kabinet De oplossing der Ooslersche quaestie begint uu toch te vorderen De zes groote mogendheden hebben althans besloten de nu aan de orde zgnde vraag betreffende de toelating va i nog één oorloR pchip door de straat der Dardanellen zoo spoedig mogelyk uit te maken Overeenkomst g de instructies hunner regeeringen hebben de gezanten te Konstantinopel Sir Philip Ctirrie d n EngeUchen gezant gemachtigd uamons ben allen ter kennis te brengen an deu Sultan dat bmoen drie dagen een beali l antwoord van de Porte wordt verwacht of zy hflt verzoek der mugendheden al dan niet zal iawilligen Moeht binnon deien termyn bet antwoord dB i Sultans niet zyn ontvangen dan zullen de Europeeacho regeeringen een andere houding jegens Turkge aanuemen Aldus wordt uit Londen gemeld Vbrder komt nog uit Rome bet bericht dat in de Itatiaansche arsenalen ijverig wordt gewerkt aan Ie uitrusting der pantserschepen en voorts deelt de correspondent va de Times te Konstantinopel weer allerlei ongonstige tijdingen mede over den toestand in de hoofdstad en in Armenië Men spreekt er van dat dl grootviïier onlangs eerst aangesteld zal aftreden De waarde dezer berichten is uit deu aaid der zaak mofielyk te beoordeeUn Zfker ts bet echter dat de onzekcheid van Am toe4aiid in bet Ooaten zal voortduren zoolang de Dardfcielleuquaestio niet tot eene bevredigende oplosMiig i gekomen KE XISGEf lDlG Da BURGEMEESTER van Gouda brengt bij ieze ter kaonin v n de bfllanRhebbdndpn dal door den Beer Directenr der Directe BelastinKeo enz t Rotterdam op den 4 December 1895 eiecntoir i erklaatd Een Kohier van de belasting op bedrijhen andere inkomsten over bet belastingjaar 1895 96 Nr 15 Dat voormeld Kobier tor invordering i gesteld in banden van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop voorkomt verplicht ie zfloen aanslag op den hg de wet bepaalden voet te voldoen en dat beden ingaat de termgn van Jie weken binnen welken de reclames behooren te worden ingediend Gooda deu C December 1895 De Burgemeester voornoemd K L MARTENS AMERIKA ANSCHE Handschoen Wasscheru A van OS Az March TailUenr Kloiïfeg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam i 9J l uV w l BOV Vis 88 88 88 ♦ Vil 61 64 9 8 96 7V 104 118 i Vu Vis 191 0V 80 1 ü 90V 4 V 6 1 7 0 6 0 eso lOlVi 64Vi lOOV 8 1 140V 76 78 108 1 0 lis 98V 80 1 V 98 1 1 11 118 ftoy 6811 V liO 98V v 8 79 101 loo Vi 98 104 148 mm 1 6 é l l 14 96 V 6S 101 18 Vls w 1 109 8J j 88 106 108 89V 38V 63 14 229 184 107 108 108 ii V 108 119 lUV 18 189 s V 86 1 t DKCEMBEB Torkrt slotkoin NïDtaLiND Cert Ned W 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOAï OW Goudl 1881 8B t iTALïB luaohryving 1863 81 5 OoSTBNB Obl in papier 1868 fi dito in silver 1868 5 Portugal Obti met coupon 3 dito ticket 8 ÏCSIAKD Ubl Bionenl lSOt 4 dito Qwnns 1880 4 dito bij Bothi l88 4 dito bii Hope 18811 90 4 dito in goud teen 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanji Perpet obnid 1881 4 Tim iJ Gepr Oonv leen 1880 4 Oec teeuing serie D Geo leening serie C ZniD Ara B p v obl 1898 5 MsilDO Obl Buit Scb 1890 6 Vknezckla Obl 4 onbep 1881 HSTBKOAH ObUgBtleQ L695 8 RoTTEinAji Sted leen 1894 3 Nan N A fr Hacdelsv nand Ai endflb Tab Mg Certificaten Dun Msstsobsppij dito Arnh Hypotheekb pandbr 4 Oult Mij der Yorstenl sand t Gr Hypotbeekb paudbr S i Nederlandsohe bank asnd ÜQii Haadelmaa h dito H W k Pao Hyp b psndbr 6 Rott Hypotbeekb pandbr SV Ulr Hyjotheekb dito Sl i OosTBKB OostHoDg bank sand tlusL Hypotheekbank paodb 4i Mazv L G Pr Uoo eert 6 Holl IJ 8poorw Mij aand Mij lot Bipl V St Spw aand Ked Ind 8poonregm aand Ned Zuid Alrik Spm aand 6 dito dito dito 1891 dito 5 iTALls Spoorwl 1887 89 A Uobl 8 Zuid Ital apwmü A tl obl 8 FoLBN Warschau Weenen sBad 4 RvsL Gr BusB Spw My obl 47 Baltiaohe dito aand Fastowa dito aand 8 Iwsng Dombr dito saad 6 ICursk üh AsoW Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 AiiBBUA Cent Fac 8p Mij obl 6 Ohic fc North W pr G v aand dito dito Win St Peter obl 7 Denver k Bio Gr Spm cert v a Illinois Ceotral obl in goud 4 LouisT NashrilleCerLv aand Mexico K Spw Mij lehvp o 6 Miss Kansas v 4 pet pref aand N ïork OnUrio k West aand dito Fenns Ohio oblig 6 I Oregon Calif Ie hyp la goud 8 St Paul Minn k Manit obl 7 Un Fac Hoofdlijn oblig A dito dito Line Col Ie hyp O 8 Canada Cao Soath Cert v aand Vbk C Eall k Nav Ie h d 0 O Amsterd Omnibus Mij sand Rotterd Tramweg Maats aand Mbd Stad Amsterdam aand 8 Stad Bottordam aand 8 Bbioib Stad AntwerpenlS87 Vi 108 Stad Brussel 1886 i i lioNO Theiss BeguUr Gesellsch 4 OosTKNR Staatsleening 1860 ft K K Oost B Cr 1880 8 JPAN Stad Madrid 8 1868 Nbo Ver Bes Hyp Spobl cert VËIlGADERI GV4NDEN6EHEENTER4iD VRIJDAG G DECEMüEB Voorzitter de beer R L Martens Tegenwoordig z jn alle leden Door den Voorzitter werd medfigedxeld dat door Gedep ötaten was ttoedt ekt urd de ba rooting voor 1896 nn dut tfoedkfuring wbi rerlcend aan hf t RMhd bi luit tot toelating van kinderfn nit de bniterigt nieenten op de openbare lagere scholen en dat wn verdaagd de beraadalagin over het raadflhesluit vau 11 October tot opheffing der 2de Burgerxchool oor jongens De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd Ingekomen 1 Het Rapport der Raadscommisitie belastgei peat met het ortderzoek der suppletoirehegrootiog van het Burgerlek Armbestuor De heer an Iterson stelde voor die zaak dadeiyk in behaudelirg te nemen De Voorzitter Indien geen der hh er tfgeo il zal ik bet na floop der agenda aan dt orde stellen 2 Aanberelingen voor veraobillende commission ontstaan door periodieke aftreding alsvoor Lid der openbare Gezondheidi Commiisie Aftredende leden de bh D N Brouwer en J D Rijk Aanbevolen worden de bh Mr D N Brouwer en Mr H J Wonder J D RqIc au J W Mol n Bnrgerlgk Arm Kstaor Aftredend lid de heer G Prince Aanbevolen de bh G Ptiooe en E Korten oever Regent der beide Gssthnizeu Aftredende de heer H Groenendaal Aanberolea de bh Groeuendaali en J W Voreter