Goudsche Courant, maandag 9 december 1895

34iste Jaargang Maandag O December J895 No 6835 mrnm coumnt Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst vau 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen ixroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitj ondering van Zon en Feestdagen De prijs i er drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nommers VUF CENTEM Te Gouda bg A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Uegentes der beide Gasthniien Aftredende Mevr Noothovea van Goor Aanbevolen Mevr Noothoven van Goor en Mevr de Voogt Regent van het Weea en Aelmoeseniershois Aftredende de heer 6 C Fortogn Oroogleever Aanbevolen de hh G C Fortn jn Droogleever en H J Nederhorst Sr Regentes van het Wees en Aelmoesenifrehois Aftredende Mevr B C Hoogendjk Aanbevolen Mevr Hoogendyk en van der Garden Regent van het Bestedelingenhuis Aftredende de heer H Jager Aanbevolen de hh H Jager en C G Bpit Regentee van het Bestedelingenhoia Aftredende Mevr J A Lanenbnrg Aanbevolen Mevroaw J A Lunenburg en N Beekenkamp Curator van het Gymnaeium Aftredende Mr D N Brouwer Aanbevolen de hh Brouwer en Vlaming Kiebert Commissie van het Middelbaar Onderw Aftredende de heer B h Martens Aanbevolen de hh R L Martens en J M Noothoven van Goor Commissie van het Lager Onderwijs Aftredende de heer Dr A van IJsendp Aanbevolen de hh Dr A van Usendflk en L R Oldemao Commissie over de Stads Muziekschool Aftredende de heer Dr Ovink Aanbevolen de heeren Dr Ovink en J J A Mont n Commissie over de Stedelflke Zweraschool Aftredende de heer C G v d Post Aanbevolen de hh C G v d Post en A RooKeboom Commissie over het Museum van Oudheden Aftredende de heer C J C Prince Aanbevolen de hh 0 J C Prince en Dr h A Kesper Librymeester Aftredende de heer Dr L A Kesper Aan bevolen de hh Dr L A Kesper en R A M Stavenisse de Brauw Commissie voor de Volksgaarkeuken Aftredende de heer H Jager Aanbevolen de hh H Jager en C IJsselstijn Commissie voor het üofimansgesticht Aftredende de heer G J de Jong O Jz Aanbevolen de hh G J de Jong O Jz en A Sohoneveld van der Cloet Deze aanbevelingen Jworden ter visie gelegd Wordt vervolgd APVERTENTIfiN rmm w die iets te vorderen hebben vao j of veraehulfUgd zgn aan de onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaarde NALATENSCHAP van Mejuffrouw ANNA DE JONO Wed den Heer JAN VAS KRANKNBURG gewoond hebbende te Waddiravein en aldaar den 16 0CTOBERil overleden worden verzocht daarvan vóór den i JANUARI 1896 opgaat en betaling te doen ten kantore van den Notaris G O FORTUIJN DR006LEEVER te Gouda A Uortier oiiwe Q SPECIALITEIT in lleinokeirs en Haantjes Bieren Ëoht Ëogelsch en VoUenhovenB EXTE Sa OXJT POIKB ODDE lOfjj POIEB ODDE m SCHIEDAMMER GEIIEVEE merk NIGHTCAP VerkrHsbaar bij M N B A li bewijs van eobtheid i oachel en kurk toed voorzien van lion naam iler Kirmn P HOPPE v t Het b lt on ch d Iykite en i makkelyksle poeBmliUel voor He M en vooral dames en Kinderaehoenwerk la de Appreluur van C M Ullsr k Ce J Beril Beath Str 14 Men letwtoed MlinS op naam en fabrieksmerk Virhrygtasr by Kaerea WIekilim Ie uheeewerk H e tariaR areisryen ei eni Senerial OtPBt by W Bardamaan Arabaa Gouda Snelpersdruk va A BaiNKMsN k Kook PEETERS Jz PEANSCHE STOOMYEEVEEU Chemisehti Wasscherij VIN H 4 Pi E Hi iiVii it 19 Krulghade UoUenlam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Hoofddepót voor GOUDA de Heer VAN OS Z Specialiteit oor het stoomen en verven van a lu Heerenen Damesgarderoben alsook alle Kindergoederen S eciale inrichting voor het atoomdo van pluchO mantels veeren bont enz Oordynen tafelkleeden enz worden aaar de nieuwste en laatste methode geverfd lle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en rolgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken syn de prijzen 250 0 gedaald Te stoomen goederen ala nieuw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week AUerwege bekroond met Ëere Diploma s Gouden en ZiWereu Medailles benevens Ëere Diploma Gouden Medaille en Certificate of Award of the World s Hygienic Exposition Chicago 1803 is het Wereldberoemd Druiven lforst llonig Extract MEUANTHE HIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM VAN II van Schaik Co gevestigd te a Qravenhage Geau middel is of kan worden uitgevonden welke de Melianthe overtreft het is OSHEBROBPBLUK het beste middel ter wereld hetgeen de vele en veraehillende bekroningen getnigt Het verzacht en geneest ONMIüDELIJK de strengste hoest en verouderde borstkwaleu Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE bewezen zijn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gebruiksaanwyzing voorzien van ons Handelsmerk gedeponeerd a d Kechtbank Ie fl Gravenhage Verkr gbaar bg F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VAN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrieht J C BATELAND Bostcop B V WIJK Oudmairr l nnnaWINKELtO Kl M hr IIM SnKtMvi kvr RU Mï i lIsn1l SMIrli Agentuur by de Firma Wed BOSM IV te Gouda Wgf il da testa mwrïviaa t ui Jicht la nuVak LnWiia karton Wat lsBetMt ibiMMiaat w ilaala aB W t wet w Btseta ia iaisr ksilfaiin E ï i erliliilxpelli r hoato Fi W sant Tt SMt m 1 25 da laaah Vtahmtm h U OMMt Aratkatea en b F Ad aohtn t Q ta Bat Tffl itoltBr Paifl Expeller Vermeng t Uwe Koffie voor de helft met EATEABEM S EMF ÏM WM en gij bespaart 95 centen per pond Thans is voor iedereen Madame Sans Gétie het aardige interessante geestige en boeiende stuk dat aan zoovele tienduizenden voldeed als Homan verkrggbaar Gebr £ M COHEN geven nit en stellen alom verkryghaar Het pakkend en boeiend verhaal de interessante Historiache Roman Uitmuntende Nederlandacfae vertaling door H va n ËNCK geïilastreerd met byna 100 prachtige platen Dit werk verschynt in 3 kloeke deelen royaal formaat onder de titels I De Strykater II De Vrouw van den Maarschalk lïl De Koning van Rome è 1 60 per deel of in 24 aReveringen a 20 cent per afl Zeldzaam werd een zóó groot pnbliek zoo getrofien en geroerd als door het verhaal dezer interessante en dappere heldin EDMO JD LEPELLETIER in samenwerking met VICTORIEN SARDOU en EMILE MOBEAU hebben door dit werk bnitengewonen byval geoogst Het avoutuorlpe en vooral historische omtrent de MARÉCHALE LEFEBVRE Hertogin van Dantzig om hare openhartigheid en kordaatheid bygenaamd Madame SANS GÊNB de talryke pakkende byzonderheden ontleend aan Mémoires en Documenten orer de peraoueu die naast haar leefden vele niet algemeen bekende intimiteiten over dezen en over bet karakter van Napoleon I maken grooten indruk Dit werk is dan ook zeker het mooigte interessantste boeiendate en wegens de vete aardige en vroolyke tooneelen het meent pakkende boek in den laataten tjjd verschenen Alom is de inteekeniag daarop opengesteld tegen 20 cent per aflev kompleet in 24 afleveringen ol in 3 ingenaaide deelen a 1 60 per deel en gebonden in rpen praoht band 5 90 Prospectussen zyn alom verkrygbaar by de Uitgevers Gebr E M COHEN te Nijmegen en te Arnhem BOEK EN STEENDEUEWEEE in groote vertckelOenheM Rouwkaarten en Rouwpost met Fortefeaille Sluiting NAAMKAARTJES menu s IVota s Kwitantiên jiiiiimiiMi A BUIlTKMAir Zn Aan Zenuwlijders en Zenuwzwakken Tbana is da SSo oplage arsohenen ran het boak De ZO nuwziekten en Beroerte Middelen ter Toorko Beproefd en aanbevolen door de heeren Prof ür fflerinlére Parijs Prengruber Oujardln Bau metz Parijs BOUChOt ïarijs iBeh Eatb Dr Schering Em Qea Ratk Dr CyurkOWeoh ky Woenoii Opparslafarts Dr Jeohl Waensn OppersUfarls Dr SohleSl lüssig Dhot arls Dr DaTSeS Parüt Chef alts Forestler Akan Distriotsarts Dr QrOBSmann Jöklinireo niti Oistriotoarls Dr BUSbaoh Zirk Krankaria Dr Stelngreber Charenton Ooniul Dr v Asohenbaoh Corfu Dr raed Corrazza Vantlie ADgevUle Pariji Lavabre Parijs n Wille Taufkirohen CabiliOt Arcaokon Fortget Loniao Ouilloneau Bor daaux LabatUt Bordeaux Bottgavel U Fer rière I L HirBohfeld WeeDsu Lieber lanstruok Hammer PUuen Weiner Woonao AUSt Brooton Matiuohleohner Brixn ming en genezing Het doel van dit werkje ia keaniali te Terapreiden omtrent den aard dar senuwzwakta hare ooraakes ea j eTolg n oaderricht te od en geneaing te TÏoden Het handelt orar het bekend worden van de Phjsiologtsohe oDtdekking hoa op de eenvoudigst denkbare wijse op ons xenuwgeslei kan gewerkt worden en wel met eon sucees datxoowel een groot aantal uitatekende artsen als de enaeakandigapers aanleiding tot discussie gegeven heeft Het wordt derhalve aan ieder die aan BiekelUksn zenuwtoestaud of zoogenaamde zenuwaohttgheld lijdt welka zich kenmerkt door habituiele hooldptjn mi graine congestie groote gevoeligheid opgevon denheid Slapeloosheid algemeene liohamelljka onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getrofien lijn en aan da gevolgen daar van lijden loomede aan VerlammlngeO Spraak I verlies of moeielUk spreken Stijfheid in de ge f wrlohten en voortdurende pfjn in dezelve par f tieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid em en die reeds geneeskundige hulp inriepen en door de bekende hulpmiddelen als onthondiDgs en koudwaterkuren inwrijvingen eleoCriseeren galvaniseeren damp modder f zee baden geene genezing of betering verkregen eindelijk aanalle personen dfe vreezen door beroerte overvallen te worden en daartoe reden hebben wegeo versohijnselan van voortdurend angstgevoel beneveldhoidra van hoofd hoofdpUn met aanvallen van duif e i ligheid flikkeren en donker worden voor de J oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsnisen kriebelen en doof worden van haiidaD en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoeilda oathegoriën van zenuWlUderSbehooren roomedeaan bleekZUOhtlge en daardoor tot zwakte vervallende jonge meisiea ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verriohten en die de raaoti der geestelijke bezigheid vobrkonten willen driogaod aangeraden eich in bet bezit van borengeooemd Ijoekje te aleUen datll franOO en kosteloos te votkrijgen is Ie Amsterdam M CLÉBaN i Co Heiligeweg S Rotterdam F E vj SANTEN ROLPP Korte Hootdslaeg 1 DtroOhfcLOBBT It POETON Ondegracht b d G rdbnig F 88 BINNENLAND GOUDA 7 December 1895 Naar wg Teruemen werd door bet Bestodt der KieBTereeoigiDg Bargerplicbt albier kort qa hei Tersch aeo van bet ontwerpkieswet Van Houteo de heer Valette aangezocht eene bespreking daarover te houden Door bgzoodere omutaadigheden was de spreker tot nn toe verhinderd maar zal zoo wy goed ingeiicht zijn in de maand Januan in een openbare rergadering optreden De hoofdagent C Plokkooy is benoemd tol chef veld wachter te Steenwyk met ingangevan 1 Januari a s Op daartoe gedaan verzoek verleeode di Raad in egne vergndering v n Ooudei ag j l wegens ver gevorderden leeft d eervoTontalag aan den beer J Beukers iSr gemeenteuutvaDger te Lange Ruïgeweide Van af het jaar 1856 werd deze betrekking dour genoemden ambtenaar met de meest mogel ke toew din waargenomen Met ingang vao 1 Januari a 9 werd al zoodanig met algemeene stemmen benoemd zgi zoon de heer J Beukers Jr Dinsdagavond II trad te Ammeratol in de vergadering der vereeniging Nut en Genoegen als spreker op de hear J G Bottink hoofd der school te Berg Ambaebt met een sehoone rede van Cyrïel Binne Na de pauze werden bydragen geleverd door den spreker en den boer D Oskam van Berg Anibacht Het tairyke pnbliek gaf berbaaldeiyk door Inide toejaiebiogen zyne ingenomenheid te kennen De zeajaarltjksche verpachling vanbetboowland gelegen in den boezem van den polder Üroot Bekendorp heeft opgebracht f 3L5 50 tegen f 420 75 b de vorige Verpacliting Men scbrgft uit Ondewater dd 5 Dec Woensdagavond II te 7 dren vergaderde io het hotel Doelen c de afdeeling Oudewater en Omatreken c van de Bollandsche Maatacbappy van Landbouw Wegens afwezivbeid van deu Isten voorzitter den heer A C van Aelst opende de 2de voorzitter de heer W Kroiswyk de vergadering De notulen der vorige vergadering werden gelezen en goedgekeurd daarna heette de heer Kruiawyk alle aanwezi gen welkom en bracht namens bet bestuur een woord van dank aan allen oie hadden meegewerkt tot het welslagen der gehouden tentoonstelling in Sept U en aan de verschillende commiaii 8t die hun dienst hadden betoond dnor FEVILLETOIM Het Adelciarsnest U Uren laug placht zij bij het raam of voor de deur te Eitteii om den weg naar Luz op te kijken eu geduldig de terugkomst af te waohleD van hem die Qog maar niet wilde komen Of zij knielde voor de eobdderstukken die ik haar geseveii had ala voor een altaar eer en ameekte den hemel mij vó6t haren dood nog eemaaal te mogoa zieu Hare moeder was up jeugdigen leeftijd aan de tering gestorven en de klem dereelfde knaal die zij van haar overgeërfd bad ontwikkelde zich bij baar gedurende hot ruwe winterweer Toen ik baar weerzag naderde baar einde met rassoke sohredea Alle geneeskundige hulp alle verkwikkingen en middelen voor zooverre gold ze bji elkaar kon brengen werden aangewend om dsn dood te voorkomen mnsr vruehteloos Tot mijn troost ceide men m dat de ongelukkige misscbien nog te redden zou geweest EJjo wanneer deze middelen eeuige maanden vroeger aaugewend waren Nog drie weken bracht Kij ia dezen toestand door en kw nde weg als eene bloem die voordat zij zioh gefaeel ontplooid heeft afgeplukt wordt Ik kende de versohrikket ke tiekte waardoor zij aangetast was maar al te goed om te weten dat er geene hoop voor haat en m m er bestond O Ik mi er nu nog niet un denken aan die versohrikkel k lange kearing aankoop en vei loting en wenschttdiegenen die met pryzen waren bekroond voor hut ingf zondeue geluk en uitte den wenscb dat h i mocht aansporen tot verbeteting van den landboow Daarna werden de prezen in geld en de bestuurepryzen uitgereikt Ten slotte bad de verkoop plaats van de niet afge haalde pryzen welke verkoop opbracht de iom van f 30 50 Niets meer aan de orde zgode sloot de voorzitter de vergadering De hevige wind van gisteravond en hedennacht deed te Scheveningen het zeewater tol aan den trandmnur komen Benige ichuiteii raakten vlot en één kreeg lichte schade Heden was men bezig de achniten omhoopte halen doch direct gevaar werd niet geducht Het straud voorby de Kerkwerf bad nog al te lyden ïe Groningen is voor f 10 000 een ruime behuizing aangekocht met het doel i en tokanl in te riebten dat Volksbelaug zal beeten YolkBbeiang zal ten dienste zijn van allen van welk kerkeiyk standpunt ook die meenen dat het Historisch Evangelie alleen den wegwgst tot oplossing van bet sociale vraagstuk terwgl er tevens een hybel en tractaat dépöt in gevestigd wordt In zake je draokvet werd door den knntongerecbter in bet eerste kanton te Rotterdam een belaogr k vonnia geveld Wegena bet toedienen van sterken drank zonder vergaoning was gedagvaard eene hondster van een inrichting tot vejjtoop van eeten drinkwareu Bekl stond ook ingeschreals houdster van logeergasten Tot hare verdediging bad zy aangevoerd dat de persoon die den drank besteld en gebruikt had by haar logeerde en als zoodanig op het nacht register was ingeschreven De kantourefibter verklaarde bet ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen maar achtte met het oog op die verdediging de desbetreffende artikelea der drankwet niet vati toepna iug en ontsloeg mitsdien bekl an alle rechtsvervolging Staten Generaal 2e Kaubb Zitting van Vrydag O December 1895 De Kamer heeft het amendement van den heer De Kaoter op artikel 2 van de begroovan Justitie strekkende om den nieuw uitgetrokken poat van f 4000 voor de aanstelling van een apecialen ambtenaar ter voorbereiding van den wetgevenden arbeid aan geooamd de oaohtelijke uren wanneer haar hoofd op mijn aohouder rustte eu hare brnudend heoto hnnd in de mijne lag terwijl ik vol anjjst naar iedersD ademtocht luisterde en teder oogenblik verwachtte dat het de laatste ZOU ziju f In zulk een nacht iLierf Florella Zjj gevoelde sicb gelukkig in mijne nabijheid verzekerde mij tot op het laatste oogenblil van hare li fde en sprak met bl de hope ever onze hereeniging □ den hemel waarop zij het godvruchtige meiiio hoopte terwijl haar arm om mijn bals geslagen ea haar oog op mijn gelaat goveatigd was totdat het brak I Hierop ootsloml er een diep stilzwijgeQ tuaschen ons De Arno kabbelde tegeo den voet van den muur aan en murmelde zijn eeuwig lied Auborg wiens stem op hei loatit von diepe ontroering hevig getrild bad ging weder iu den rug van zijn itoel leunen eu liet de schaduw der zuil weder op zijn gezicht valleo Verscheidene minuten lang iweeg hij en ik insgel ks terw l het my van gansoher harte speet lat ik bem de onbodachtzame vraag gedaan had dis bem genoopt had eene bladïydo uit zija levensboek die vac sulk een smartelijken inhoud was voor mij open to slaan Kindelijk stond bij met een gedwongen lachje op ea dronk een glas Hermitage Welnu wat zegt ge er nu wel van vroeg hy Ib miJDe Btcltiog niet Juist dat er onderscheid tusschen vrouwen ea vrouwen bestaat O waarom moest gij dat ongelukkige blsd papier ook in han I den krijgen Maar kijk eens I daar la het hotel der markiezin is het liobt at opgestoken Konaaa partemeut te schrappen met 39 tegen 33 stemmen verworpen Eveneens werd verworpen met 54 tegen 18 stemmen bet amendement van den heer Goeman Borgesius om bedoelden podt met f 1000 te verboogen Artikel 2 werd vervolgens zouder hoofdelyke stemming ongewijzigd aangenomen Voor het overige leverde het ddbat slechts weinig belangryks op De wenken door den heer Drucker gegeven om toch door welke middelen ook aau den grooten achterstaud die nog altgd hg de Heehtbauken heerscbt rooral ia de afdoening der burgeiyken zaken een einde te doeo komen Bcheneu ons toe by deu Minister slechts op matige instemming te mogen rekenen Was üy meer overtnigd dan de heer Drucker Tan de grooteo werKzaamheid dia onze magistratuur aan den dag legt Dat niet maar wel gaf de Minister den indruk dat er weinig itao te doen ia zelfa uy wyziging van t reglement op den inwendigen dienst als de rechtera metnen dat er maanden en maauden lang geen ple tdagen te vinden zyn In een ander opzicht had de Minister meer reden zich niet in de zak n dea rechtera te steken nl daar waar de beer Staalman op strenger bestraffing van dronkenschap door de kantonrectiters aandrong Het spreekt van zelf dat de Minister zich daartoe onbevoegd H erklaarde en hougateus de ambtenaren van Openl Min tot strenger optreden meende te kunnen aanmanen De heer Staalman verdwaalde overigens by dit debat geheel in de algemeene beraadslagingen en beging daarenboven de onbiliykbeid den Voorr ïtter toen deze bem binnen de perken wilde honden purtydigheid ie vorwyten ten zyoen opzichte Terecht gaf de heer Gleiohman bem te kennen dat zyn redevoeringen eerdar grond opleverden voor een tegenovergesteld verwyt namelyk dat hy den heer Staalman dikwerf meer daa iemand laat doorstaan c Een niet oubelangryke gedachten wisseling had nog om van de iiscusaiÜn over de tractementen by t Hoog Militair Gerechtshof te Avereeat over de recidivisteu in de werkinrichtingen en enkele andere punten niet te spreken tusschen deu beer M Mackay en den Minister plaats over de w Dneheiykheid fener regeling van de verhouding tusHchen commissariaaen en hoofdcomroianariBsen vau politie waartoe de Minister door zyn dezer dagen oitgAvaardigde circulaire den eersten stap in goede richting heeft gedaan Het Hoofdstuk Justitie is eenparig aaogeDomt n Maandag is de heer Van Houten aac da beurt vriend I wy moeten er heengaan anders verbruien wij bet bij baar Wij gingen er been eu do sfhoone markiezin Aqua d Oro sprak gloeiend Italiaansch met beig en de gravin de Saodal prees hem en noemde hemeen gelukkig en allcraardiget jongmaiiaoh maar zoo koud als een steen Niets gaf zij als hare moenieg te kennen wa in stant om zyn gevoel op te wokken en slechts oubeteekeapnde komplimonten boorde meu somtijda van zijne lippen Ik zou achter wel eens willen weten wat do markiezin en do gravin zouden gezegd hebben als ik hanr de geschiedenis van de chatelaine saus chilteau ea vnn hel nederige graf onder de beuken der Pyreneeën verteld had De moord te Rotterdam Omtrent desa nog altyd loo gehaimiinoige zaak deelt een van de Rotterdamiohe oorrwpondenten van da tTeU die reeds vroeger bawys heeft gepvTen met byzondareo ijver in deze taak werkxaam te rgn htfc volGreade mede Woensdagmiddag begal ik mg op weg naar den West Zeedyk waar ik huis voor huis ba siodeerde terrein voor terrein onderzocht in een woord den geheeleo middag doorbracht mot MDorren in die boort Welke gevolgen deze arbeid had hoop ik later te kunnen mededeelen thans wensoh ik alleen te vermelden welke zonderlinge ge scbiedenis er het gevolg van was Woenadagavond tiiBScben 6V n 7Vi oor werd aan myn woonhoia een briefje bezorgd bek wai een dobbel Telletje goedkoop geruit papier iu drieën gevouwen en io elkaar gettokan Als adres stood boven op de gesloten zydo in een blykbaar verdraaiile maar kennelgk onbe bo pen band myubeer L trd dt krant Het briöfje zelf laidde als rolgt Myheer Ik het o wet zien vignlevre van midag op de Wosseedyk a ben wel siaak maar niet ganogt om bem te vinde ik kan n en a kan myu ook gost Kom u na donderdag cagt om 12 uur op die plek wom dat Igk ii gevonde dan zal uw inhgtifif gfgaven woidea sik ben Godaok de rboordona r niet maar ik weet alles maar kan niet langer zwgge maar n moet alleen knmme btel a in myn plaats lezer wat toudt ga gtdann hebben Ik was niats lekker te mooda toen ik bet epistel hail gelezen an ik moett eernt eens een poosje kalm ittnn denken Ik eindigde met het I rielje by dea hoofdcommissaris te brengen Deze meende waaraan ik ook een oogenbÜk had gedacht dat bei een canard kon zyu maar dat het geval toeh te mooi kan zyn om het te laten toopen We spraken af dat ik zou gaan gewapend met een revolver en eau ruhtbewaar ier terwyl da hooldcommissaria zou zorgen dat het terrein omringd waa In geval van nood zcu ik achieten en de opgeitelde mannen tnescbieten Aldus geschiedde Ik ging IIV4 hnis met een der andere correspondenten van dit blad zoodat in het ergste geval dit baricht toch Liet oor De Telegraafc zon verloren geweest zyn Kwart voor twaalf waren we tegenover het verhoogde terrein Hier en Haar zagen we ren zwarte schim slaan waarvan we echter wisten dat het goed volk w cfl deden alsof we nifts zagen Even voorby het terrein gaat een weg van den dgk af nnar een onopgehoogtjo strook die langs de sloot loopt tot aan den kuil waar ik moest zyu Dit pad sloeg ik na een laatsten handdruk met myn collega gewisseld te hebben in Ik voelde op de wyzers van myn horloge t wai 10 roiouten voor middernacht ik begon 600 pas te loopen die ik bad het morgana uitgeteld rag van dan kuil scheidden Het was bar weer da regfn door den sterken wind voortgezweept sloeg by stroomen in mijn gezicht en tiet was zoo donker zt o doukir als de nacht Maar ik moest voornit wie weet wat ma daar wachta 300 da helft ik bleef even taan Niets hoorde ik om me heen dan het huilen vau de wind daar drontien van nit de verte de 12 slagen van een klok tot me door nog een en nog een nauw hoorbaar Vooroit ik was telaat 500 en drie boomen lioka aan den aloot kant Ik had de richting gehooden nog 50 pas weer drie boomeo du vooisiebtig en het duurde niet lang of nog donkerder daa de omgeving lag daar beoadeo de kuil bet graf voor me Ik bleef even staan spande oogen en oor n zooveel mogelgk in nam mgo revolver in de liukerhand over den ruttbewaarder in de rechter en daalde behoedzaam de helling ftf laogs