Goudsche Courant, maandag 9 december 1895

10 17 10 64 11 01 11 08 11 15 10 36 11 84 8 8 35 G 0 U U A A MSTERDAU l oada 37 8 81 10 01 10 67 18 10 3 31 4 47 6 68 lO U n t rdim C 8t 8 14 9 25 11 06 1 1 18 4 85 8 43 11 80 Zwarte koosen van sajet elf gebreid die tot over de kote kwamen nog zoo goed als nieuw doch in lederen hiel een stopje over die koQsen wareo elaatieke kousenbanden donker blanw met rood zonder gespjes die meu door oitrekken over den voet en vervolgens boven de knie aanbrengt Zwarts ryglaarzeu reeds ood die lot goed over den enkel kwamen met ronde koperen knopjes waarom een zwarten langen veter een der laarsjes was van achteren aan den naad opengetorod de hakkeo waren reeds tamelyk scheef afgeloopen Ilflt kind droeg op de bont een retiekwie zjinde een zoogenaamd scbapalier verstrekt door de kerk dit is een klein vierkant wit dubbel lapje van katoen waarin iets hards zst van de kerk onbekend wat Boveakleeding Eon broekje tot aan de knie vervaardigd van een broek van zyn vader van een soort nukskio met bruin zwart en gryze blokjes aau de broek zit vatt eeo grys voertoglyfje waardoor het kind de armen steekt door twee gaten en dat op den rng wordt vastgemHskt met 4 wit metalen knoopjes met oogjes an achteren twee dier knoopjes waren afwezig alleen waren de oogjes nog in bet g ed blyven zitten het voeringlytje was van voren bemorst door vetvlekken van eten Het broekje was niet gevoerd en had ook geen knoopjes aan de knie de beide pypen boven de knie een weinig gestopt met zwart garen Een blouse nog nieuw van katoen wit met blauwe strepen met vijf witte parelmoeren knoopjes op de borst aan den bals een bdordje met koper haakje en trensje van wit garen boordjes aan de mouwen geheel gesloten zonder knoopjes een zoom waarin wit bandje om op den buik vaat te maken Een jockeypetje van blauw cheviot met klepjo van betzelfde boven op bet petje een dito knoopje gele voering waarin niets staat vermeld op enkele naadjes gekerfd Bet kind droeg iu de broek7 akken een wit katoenen zakdoek uiet geheel nieuw ongemerkt een wit steenen tabakspijpje van een paar eenten voorstidleude een mannengezicht met een baardje waaraan het kind daar de steel was gebroken zelf een mondstukje bad aangebracht van rood hout afkomstig van een zoogenaamd gutta pereba opblazerlje wisschieo een paar grifjwa anders niet Inlichtingen driogend verzocht van welken aard ook te geven aan den officier van justitie Haagsche Veer of aan den hoofd commissaris van politie Kaasmarkt Rotterdair ZEGT HET VOORT VERGADËRlSGVANDENGEMËENTEaAiD VRIJDAG O DECEMBER Vervolg Ingekomen 11 Eeite misi ive an den beer M Spi iyt ontslag nemende e a lid der Commissie van toAxicht op het Lager onderwys De Voorzitter Het zal zeker de ietleu vanden raad spgten dat de heer M Spruit die zoolang diensten aan de gemeente heeft gepresteerd zyu ontslag beeft genomen Aangenomen voor kennisgeving 4 E n adres van Mej J A Kramers ontslag verzoekeode als onderwyzeres aan de TnBschenschool tegen 1 Januari De Commisaie van Toezicht op bet lager onierwys beeft geen bezwaar gemaakt tegen dit ontslag en stelt voor dit eervol te erleenen Het gevraagde ontslag wordt eervol verleend ft Een adres van deo heer A Lootsma eervol ontslag verzoekende tegen 7 Januari 1896 De Commissie van Toezicht op het lager onderwys heeft geen bezwaar hiertegen gemaakt Het gevraagde ontslag wordt eervol verleend 6 Eeue missive van B en W betreffende Ulrcclc Spoorwegverbindingen met GailDA Wlnterdlenst 1895 1896 Aangevangen I October ÏIJd van Greenwich GOUDA 12 86 12 38 11 89 12 46 18 65 1 44 3 50 4 1 2 llOTTERDi M O O II D A 9 61 10 19 11 60 12 80 aOTTBRDAM 1 84 3 8S 3 44 9 06 9 40 7 62 7 59 8 06 8 13 8 28 3 48 9 40 7 85 7 47 9 43 9 62 9 8 10 08 10 89 10 36 10 43 10 49 7 45 8 07 I 3 29 4 08 DEN HAAS GOUDA DEN BAA8 iHago 6 517 80 7 48 6 80 9 88 9 4610 1111 8512 16 1 35 2 44 8 63 3 43 4 15 17 6 Ó8 7 58 38 j OoLfU 7 80 6 86 9 09 9 37 10 20 10 60 12 12 18 28 1 27 8 8 3 47 4 4 27 7 14 7 49 f 29 8 64 9 6411 C Ze M 7 48 8 47 11 02 12 40 4 67 8 01 10 06 Z Zt 8W 7 68 S 66 11 18 18 4 6 08 8 18 10 16 Voorl 8 07 9 08 11 87 1 01 6 80 8 2 10 27 1Uk 8 18 9 18 9 87 10 07 10 48 11 82 12 48 1 06 1 57 4 05 4 17 5 86 6 57 7 44 8 81 9 8810 88 11 46 10 17 1 41 10 82 1 5 10 43 8 06 10 4 12 05 18 46 2 17 3 14 3 36 4 13 4 43 en Nootdorp Leidsohendam ea Hekeudorp E G H T tO O D D l T 11 84 12 60 8 10 8 62 4 48 6 88 7 60 8 09 9 07 10 84 10 28 11 61 j 4 16 6 68 9 28 10 64 10 81 4 84 M 9 86 10 44 18 07 1 88 8 42 4 S7 6 80 7 09 8 86 8 419 49 11 10 0 0 I D A u TH 10 HT 9 06 10 19 10 57 12 48 S SO 11 14 8 37 11 22 2 46 9 87 10 51 11 46 1 20 8 08 3 17 4 16 4 47 6 57 6 58 8 81 10 16 7 10 10 89 8 34 5 06 6 17 7 18 8 48 10 37 3 50 4 48 6 89 6 85 f 9 04 f AUSTARDA M e O C D A Amsterdam C St 8 9 10 10 48 2 91 4 10 6 18 Oonda 7 22 9 04 1014 18 82 8 30 6 80 Q 7 46 Stoppen te Bleiswyk Kxaiswag en Nootdorp Lndsoheadan m Htkendorp 9 46 ll lQ 3topt te Nootdorp Leidsohendam en Bleiswyk KrnUweg ei Uekendorp hatulfde paadje waar ook ds moordenanr moet ign at Q opgegaan Tieo pas recht voorait Ik stond op dfl plek waar ik moest zyo Er waa Diemtod Zoo bij si weg zga Ik voelde wser op de wyzerg Tac mgn horloge nog niet 5 minaten over tvrnaif Wachteo Oubewueglyk bleef ik staan ooren en oogea inspann nd Eooreel ik kun t Werd kwart oror twaalf iiiemaad kwam Ik begon de hoop op te geven dat er nog iemand zou komen Nug 5 minuten oog 5 en toeo klom ik Doar boven en begon ik den terugtocht met looden schoenen want ik vond het o zoo naar dat de politieman oen voor niets waren gekomen Kwart voor één was ik b m u collega terug t Was een ui geweest dachten we een kwajongensatreek van den een of dan ander Maar stel U myn verbazing voor toen ik ran morgen aan bet ontbyt het narclgende briefje rond met dezelfde baud hoewel slechter dan het erite geschreven dat men omstreeks 6V9 iu it Ib bas had gebaald Dat viel niet mee mgbeer L maar ik het geschreven U moet niet aan de ppliessie zeggen er ware atiekomere bij de keete en aan bet spoor laat u deze nn ook aan petiesie zien want het ia verkeken en let op dertien December Ook dit briefje berust b den hoofdcommissatis en op het oogenblik denk ik liever niet Ik begrgp er niets van Blykbaar in verband met den gepleegde moord schrijft de te Rotterdam verschyuende Nederl t het volgende Sedert oogeveer 8 weken ia verdwenen uit de eohtelgke woning in de Ketenstraat t 5 de kleermaker Plangoé Deze man is het laatst gezien in een winkeltje op den Goudscbenryweg alwaar h een lombardbnefje van een horloge verkocht Hij was gekleed met lange ruige jas en ronden hoed is niet lang en droeg baard en sik Z ne vrouw dnrfde om zekere goede reden by de politie niet om opsporing te verzoeken en kwam later in denzelMeu winkel en haalde de bewoonster over met haar mede te gaan naar eenige predikanten ten einde de achtergebleven kinderen in een gesticht te krygen Dezen wilden echter niets Tan haar weten sinds moet de man zwervende zgn Van onderstaande kennisgeving op tal van plaatsen te Rotterdam aangeplakt zyn een duiiendtal exemplaren naar verschillende gemeenten in ons land en naar do nangrenzende gemeenten in het buitenland gezonden ter verspreiding eo aanplnkkiog Moord scholier Hoogsteden 1000 gfulden belooningf Ëene belooniog vitn duizend gulden zal worden uitgereikt aan hem die zoodanigeiulichüogeo zal geven welke zullen leiden tot ontdekking van den moordenaar Op de opsporing van de kleedingstukken wordt ceue ruime belooniug gesteld BESCHRIJVINGDERKLEüDINGSTÜKKEN onderkleeding Wit flanellen hemd ongemerkt naad op de borst en den schouder geiiloten met een parlemoor knoopje aan hals en horst Een hemd van wit katoen met korte mouwen ongemerkt ronden halsboord waarin bandje om het aan den hals dicht Ie knoopen van onder splitjes het hemd was reeds oud doch niet versteld Een wit keper hemdrokje met lange mouwen versteld ongemerkt smal boordje van hetzelfde goed aan den bals 4 gele beenen knoopjes om op de borst te sluiten aan de mouwen ook een klein splitje met een dito knoopje 8 40 8 47 8 4 a ol 9 10 5 57 6 08 6 16 6 4 6 80 loads 6 30 Moordraoht NiöttwerVerk Capetle Rotterdam 7 1 7 8i 7 89 7 46 7 5B Rotterdam tiapelle t lO Jieawerkerk t l Uuordreoht iM Qoud S M ouda 5 85 6 37 7 65 8 09 8 21 Oudew 6 60 6 64 Voerdei6 9 7 03 8 18 Utreoht 6 18 f 8 88 8 41 f f Naar Amsterdam Een onderbroekje van wit keper twee beenen knoopen aan den baud en een aan de gulp van achteren wit bandje om aan te halen boordjes aan de pgpen die heneden de knie komen aso die boordjes witte bandjes om de pijpen vast ti maken dit broekje was van boven aan de binnenzyde vnn deu band rood gpmerkt h H de installing van een voorjaiirs paar den markt en een najaars veemarkt en wet de paardenmarkt te doen Londen Vrydags voor Palmzondag en de rajaars vee markt op Woensdag voor de paardenmarkt Ter visie 7 Een schryveo van B en W betreffendehet keurloon op vee en vleesch en daarop eenenieuwe verordening indienende Ter visie Een scbryien van B en W betreffendede uitgitte van een stuk grond in erfpacht aande Vest aan deu heer C IJsselstyn tegenf 24 sjaars Ter viaie Een schryven van B eo W betrefifeodeden verhuur van een stuk weiland aan deuGoejanverwellendyk daarbjj voorstellende genoemd stuk weiland voor 10 jaar te verhurentegen i 75 sjaars aan de wed C Lafeber Ter viaie Een Bohryven van B en W totwijziging der begrooting der gemeente voor 1895 Ter visie Een schrijven van B en W om aanH Wortman agent van politie 3de klasse eenegratificatie te verleenen vau f 150 in eens daar hy met ingang van 1 Januari ee volontslag heeft bekomen Ter isie 12 Een voordracht voor ooderwyzercQ aau de Tusscheoschool waarop geplaatst zyn de dames M B Burgeradyk te Nieuwerkerk a d IJsel W J Hoenkamp te Utrecht T H E Hoekstra te Rotterdam Ter visie 13 Het suppletoir kohier der plaatselykedirecte belasting op het inkomen Dit kohier is gedrukt en ieder der leden heeft een ejiemplaar daarvan ontvangen Ter visie 14 Een schrijven van B en W van Leiden adhaesie verzoekende op hun adres aan deregeering hetrefiende wettelyke regeling vande banken van leening van gemeentewege Ter visie Een schryven van de Commissie vanToezicht op de Stedelijke Muziekschool deraadsleden nitnoodigende tot het openbaarexamen op 23 Decembpr in de Sociëteit Oo8Genoegen Ter visie Een schryven van de Commi sie tot werkverscbafiBng dank betuigende voor betverleende lokaal Aangenomen voor kennisgeviog 17 Een adres van de Directie der StearineKaarsenlabriek verzoekende een stuk grond temogen aankoopen groot 20 by 50 meter In banden van B en W om bericht en raad 18 Een adres van M Heikers te HazorsWoude en 29 anderen verzoekende om het weegloon aan de stnds waag te verlagen Ter visie 19 Een adre van de dames zangvereeni gioit Arnold Spoel c verzoekende terug tekomen op het beplait betreffende de buurpryivan f 1 50 r avond voor een lokaal dergemeente In haadeo van B en W om adviep Aan de orde Het adres van den oud boekhouder A Nortiir houdende verzoek om verhooging zyuer gratificatie Op verzoek van een der leden wordt de vergadering voor eenige oogenblikken geeloten Na heropening wordt medegedeeld dat dit verzoek js verworpen met 11 tegen 6 stemmen Aan de orde Het voorstel tot verhuur van twee stukken grond by de Vest aau de firma H Zwartjes en Co alhier Wordt aangenomen Aan de orde Het voorstel tot verhuur van een stuk grond by de Wachtelatraat aan den heer I Visser alhier Wordt aangenomen Aan de orde 4 50 4 6 6 04 6 11 6 80 1 48 1 8 1 69 2 06 2 18 7 11 7 80 k Voorb 6 67 Z Ze w6 11 Zev M 6 Se Onuda 6 88 7 0 8 13 9 66 Stppt te BleUwijl Utreoht Woerden Oudflwater Gouda 7 B0 8 11 8 1 8 3S 9 34 Het voorstel tot verhoor van een stuk grond by den Kleiweg aan den heer J W Verwey alhier Dit Tooratel wordt teruggenomen door B en W Aan de orde Het voorstel tot uitgifte in élffpacht van een stok grond by het Rabat aao da Leidschï Stoombootmaatschappy de Vothardingc De heer Nederhorst vroeg waarom voor grond aan de firma van der Garden en Co f 1 per meter werd gevraagd en aan de Volharding slechts 50 et per vierk meter Hy stelde voor ook dit op f 1 per vierk meter te bepalen De heer van Galen wilde de maatsebappg de Volhardiogc bet onderhoud van de schoeiing laten betalen Het voorstel tan den heer Nederhorst wordt in stemming gebracht en aangenomen met 16 tegen 1 stem die van den heer van Goor Aan de orde Bet voorétel tot uitsifte in erfpacht van een stuk grond op het Nieowe Veerstal aan de Erven C G van der Garden Wordt aangenomen Aan de orde Bet voorstel tot het afstaan in medegebruik van eenen gang by den Kleiw ïg aau het R K Kerkbestuur van O L V Hemelvaart alhier Wordt aangenomen Aan de orde Het voorstel tot intrekking van het besluit van 2 Juni 1820 betreffende de uitgifte in gebruik vau een ledig erf aan de Vest by de Houtensteeg De heer van Galen vroeg of by B en W het plan bestond dat stuk grond voor eigen gebruik te nemen anders zonde hy voor willen stellen den lagen huurprys in aaomerking nemende het publiek te willen verpachten De Voorzitter zon bet voorstel van den heer van Galen by B en W indienen De Voorzitter Daar een der leden betrokken is by dit voorstel taoai hy alEOO buiten stemming blgven Het voorstel van B en W wordt aangenomen met 16 stemmen buiten stemming de heer Pwioe Aan e orde Het voorstel betreffonde de iuitelling van eeoen tweeden marktdag van nuchtere kalveren De heer Straver Mynheer de Voorzitter het is niet direct dat ik over die marktdag wil spreken want daar ben ik voor maar my is door een voornaam koopman gezegd dat de controle bier zoo slecht was dat lag niet aan den marktmeester maar wanneer er 1200 beesten zyu en er van 600 slechts wordt betaald is dit nadeelig en daarom stel ik voor de markt te verpachten zooals vroeger eveneens werd gedaan dan stonden er drie mannen een aan den Tiendeweg een aau da Hoogstraat en een aan de Wydstraat Ik zou dit gaarne B en W ter onderzoek aanbevelen De heer van Galen Ook ik M de Voorz wil niet over dit voorstel spreken maar ik heb met genoegen gezien dat een oproiraiog van wagens en bondenkarren gisteren beeft plaats gehad en geloof dat daardoor de controle zeer gemakkelyk i gemaakt en wensch dat in bet vervolg streog de baad daaraan aal worden gehouden De beer Derokseo wenscklte nog weieenige bedenkingen in het midden te brengen daar hy uog wel eens hoort klagen over het wegen dat niet ieder op zijn beurt wordt geholpen waarom hy den Voorzitter oitnoodigt dit ie willen onderzoeken ook zon hy voor de losse varkenshokken deze ook tosschen vaste palen willen plaatsen De heer Dessing vroeg welke de gesohikta dag was voor deze marktdag De Voorzitter antwoordé dat de Maaodi daarvoor was aangewezen Het voorstel wordt aangenomen Aan de orde 9 57 10 04 10 11 10 18 10 27 8 05 9 10 6 17 6 27 6 34 6 41 6 47 M 4 40 OU D A S U 6 28 S 68 6 S9 10 02 B 47 S 60 8 88 lO IS 37 46 8 49 Het adres van het Bestuur der Afdeeling Gouda van bet Alg Ned Werkliedeo Verbond betreffende bet opnemen in de bestekken voor Gemeentewerken van bepalingen omtrent verzekeriagf miaimumIooo en maximum ar beididuur voor de werklieden Ue heer Dercksen had met meer dan gewone belangstelling kennis genomen van het praead vies van R en W op het adres van het beituor der Afdeeling Gouda van het k g Ned WerkliedenVerbond doch koo zich daarmede niet vereenigen waarom hg voorstelde in de bestekken der gemeente minimum loon en maximum arbeidsdunr op te nemen en eene commissie uit den raad te benoemen die later uitslag van deze proef zal uitbrengen Dit voorstel wordt ondersteund door de bh Vingerling en van Galen De heer Nederhorst kan daar niet medegaan daar de werklieden zelf verzoeken om langer te werken en wat bet sainimam loon betreft daar zgn goede minder goede en minderen werklieden die toch allen niet hetzelfde loon konoen hebben waarom hy er voor is eene afwachtende houding aan te nemen De Voorzitter De beer Dercksen begint on te verwaten dat wy den aandrang noodig gehad hebben v3n bovengeuoeoide Vereeniging om dit punt ter tafel te brengen doch dat trek ik mj niet aan daar ik nog zoo kort hier ben de boer Dercksen beeft nog beweerd dat het loon van de werklieden der gemeente onvoldoende was doch dat is niet atzoo en ook de resultaten die de heer Dercksen uit Amsterdam aangaf zyu niet betrouwbaar Ik kan op mijn standpunt verklaren dat bet een ingrepen is in de rechten der patroons en daar ygu ik niet gaarne my mede inlaten De beer Vingerling stelde voor bet voor een paar bestekken in toepassing te willen brengen en daarmede een proef te nemen en blykt het dat het niet bevalt kan men het weder intrekken De Voorzitter Hoe wenscht u te willen uitmaken of die preef bevalt De heer Vingerling Ik heb meermalen gehoord hoe respectieve aannemers daarmede handelen De heer van Galen Ook ik heb eerst ge aarzeld bet voorstel van deo heer Derksen te ondersteunen myn bezwaar was ook wel bet bezwaar van u M de Voorzitter en den heer Nederhorst maar in de bestekkeu die ik heb gezian kwam ook voor dat werklieden beneden de 23 jaar voor slechts 20 o mede mogen doen en werkliedeo beneden de 14 jaar niet worden toegelaten en dat er alzoo weldegelgk rekening daarmede is gebonden en daardoor was uw bezwaar gebeel opgelost De Voorzitter U zegt wel de aannemer kan VTysteliing vragen voor invaliden en van hoogen leeftyd maar indien 2 werklieden van 23 jaar de een uitstekend en de andere minder werk levert moet dit aanleiding geven tot kooeierg De heer van Galen Het zou juist een prikkel zgn om zich te bekwamen doen zy dit niet dan staan zy op straat De heer Dercksen merkte op dat by geen een der timmerlieden knechts zulleo zyn waarvan de een niet voor fijn werk geschikt ia en de ander voor grof dooh by het bouwen van een buis doet de een dit en de ander dat en het zal voor de anderen een prikkel tyn om zich ook te bekwamen De beer de Haadt vindt dat bet verschil niet zoo heel groot is hy acht dat er in plaats van 11 uur wel 13 uur iu sommige maanden gewerkt kan worden en de baas kan een bekwaau knecht best een paar centen meer geven daar moet hy vry in zijn De Voorzitter Uw denkbeeld zon uitstekend zyn doch dan wordt niet voldaan aan bet verzoek der vereeniging men wil een korter werktijd en een hooger loon De beer de Raadt merktte op dat in de zomermaanden best 13 uur gewerkt kan worden en was er voor om het minimum loon niet te hoog te stellen dan kan een aannemer aan een rechtvaardigen eisch voldoen De heer Nederhorst beantwoordt den heer Dercksen en merktte op dat hy wel degelijk rekening h dt met goede en minder goede werkliedeo De heer Deasiog had wel verwacht dat de heer Nederhorst pryzen had genoemd en is er voor eene commissie ie benoemen Nadat nog eenige discussie hierover was gevoerd werd het voorstel van den beer Dercksen in stemming gebracht en verworpen met 12 tegen 5 stemmen Daarop wordt het voorstel van B en W in stemming gebracht en verworpen met 9 tegen H stemmen Aan de orde De motie van den beer J van Galen betreffende het verzoek van de firma T P Viroly en Go om vergunning tot het leggen van rails in de straat van de Oosthaven Nadat de hoer van Galen hierover nog nader het woord had gevoerd werd de motie in stemming gebracht en aangenomen met 10 tegen 7 stemmen Alsnu was aan de orde de snppletoire begrooting van het Borgerlyk Armhestnar Deze werd aangenomen Niets meer aan de orde zyode werd de vergadering door den Voorzitter gesloten BuitenlaDdsch Overzicht Naar aanleiding van een verzoekschrift betreffende de definitieve en gestrenge sluiting der grenzen voor vreemd vee kondigt de min De Bruyn in de Belg Kamer een nieuw reglement aan voor de ronder tubsrculose dat met 1 Janaari in werkiug zal worden gebracht Zoodra dit van kracht is zullen de greuzen opengesteld word a De minnter uit den wensch dat de inzenders van bet verzoekschrift met den teKennoordiKen toestand nog eenige dagen genoegen zulleo nemeu binnen drie weken sal de toestand afdoende zyn geregeld Volgens het nieuwe reglement zegt de beer De Brujn zal at het vee dat door eenigerlei ziekte is aangetast aan de grenzen worden geweigerd Het komt nu langzamerhand aan den dag wat de EDgelschu landbouwers van de regeering te wachten hebbeu Geen bimctallisme en geen pjotectionisme als zy bet nog niet wisten hebben zy bet kunnen hooren van dan minister van laodboow Dong die Woensdagavoud te Sudburg in Suffolk een rede hield Voorloopig zal de regeeriog volstaan meteeoe erlichting van den belastingdruk voor de landbouwers het hun gemakkelyker te maken de producten van het land naar ue naastbygelemarkteu te vervoeren bet openen vun nienwe districten voor het verkeer door den aanleg van lokale sporen AU de regeermg er niet ia stagen mocht den nood van den landbouw te leoigen zou bet niet aan baar onwil maar aan bare oumaobt liggen ïntoaacheQ geloofde de minister dat het verminderen van de grondlasten al veel zou doen In verhouding tot andereu eigendom noemde hy de grondlasten te hoog Deo nieuwen maatregel van de Great Eastern Spoorwegraaaischappg om hare vrachten naar de waarde der goederen te heirekeneu achtte de minister voor den landbouw eene gunstige bepaliug De Fransche admiraal Oer aio ia zooals wg hebben medegedeeld voor eenigen tyd met zyn eskader by Hyères aan den grond gevaren Hierover werd in officieole kriugeo zeer boog opgegeven De regeeriog meende dat het noodig was een ernstig onderzoek te doen instellen naar de schuld van admiraal Gervais die beleend staat als een koen zeeman maar vau wieu ook wordt gezegd dat hij wel eens onvoorzichtig is vooral met het doel om zyn reputatie op te houden De minister van marine Lockroy die niet tot de vrienden van admiraal Gervais behoort liet zich zeer scherp over da aauvaaring uit Doch het rapport der commissie van die adnliraals belast met het ouder oek deelt in die meening uiet In plaats van blaam brengt het rapport lof aan den admiraal die getoond heeft de gevaren uiet te schuwen verbonden aan een vaart dicht langs de kust Dat hy aau den grond voer was alleen de schuld der zeekaarteo die in de opgaven der diepte van het vaarwater onjui st waren Daarentegen worden de commandanten der beide andere paulserschepen gelaakt omdat zy te dicht achter het admiraalschip voeren De radicale bladen hadden dazen uitslag verwacht Het zou wel wonder zyn tvas reeds vooruit hun meening dat de eene Gervais door drie andere Gervais zou worden veroordeeld Gisteren werd het rapport der commissie in den ministerraad behandeld De eisch tot uitlevering van Arton is gister toegewezen op grond van alle punten van beccbaldigiog behalve dat van omkooping van ambtenaren Gedurende veertien dagen staat de gelegenheid o en om van dit vonnis in appel te komen Het oordeel der x merikaansche pers over de boodscbap van den President Inidt over h t geheel waardeerend zij erkent dat in de boodschap een eerlyk en waardig overzicht van den toestand des lands wordt gegeven Do financieele toestand is nooit iu eenig officieel document zoo volledig uiteengezet en het 7waartepunt van dit gedeelte der boodschap is de bescheiden verzekering van den President dat hy ofschoon hy zolf middelen ter verbetering aan de hand heeft gedaan volgaarne zyn medewerking zal verleenen aan eenigen anderen maatregel waarvan het Congres meer heil mocht verwachten De zinsnede uit de boodschap van president Cleveland betreffeude den opstand op Cuba wordt algemeen zeer gunstig beoordeeld Zy toout de oprechte houding der regeering te Washington Toch spreekt er voor Spanje een waarschuwing uit Reeds voorlang hebben wjj er op gewezen dat in Noord Amerika groote sympathie beerscht voor den Cnbaansche beweging Ën de toespraak van de president toont dat de bedenkingen van de regeering der Vereenigde Staten tegen die beweging oiet van zoo overwegenden aard zgn om niet na verloop van tyd te kannen worden opgeheven Door de lmparcial wordt verzekerd dat de heer Hill de voorzitter der Kamer commis ie de annexatie of den aankoop van het eiland zal voorstellen en zal de Cuhaansche aangelegenheid tegen het einde van Januari in het Congres ter pprake komen En misschien cog eerder Want de afge vaardigde Gumming beeft medegedeeld dadeljjk na het bynenkomen der Kamer een voorstel te zullen doen waaain op de erkenning der Cuhaansche opstandelingen ala oorlogvoerende mogendheid wordt aangedrongen in den Senaat zal de beer Call een soorlgelyk voorstel doen Het is te hegrypen dat men ïn Madrid wenscht dat maarschalk Martiu z Campos eau grooten slag tegen de opstandelingen zal leveveren waarin de Spaausobe troepen de overwinning zulten behalen Maar de kans hierop is niet groot Maximo Gomez trekt zich steeds terug hy wil zich vóór alles vereenigen met Antonio Maceo De strgdmacbt der opstandelingen telt thans oogeveer 40 000 man Biete euover kan maarschalk Campos 60 000 te velde brengen terwyl de verstet kinden die zijn of worden afgezonden nog ongeveer 40 000 man bedragen Zyn macht zou dus groot genoeg ziju om de opstandelin en te verslaan als deze niet voortdurend een grooten slag oatwekou eu door hun guerilla s deu Spaanscheu troepen voortdurend afmatteude verliezen toebtachteu AMERlKAANSCHE Handschoen Wasscherij A van OS Az March TaiUleur Klffweg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam 6 DECJBMBEE Vork slotkoera Kederiand Oen Ned W S ï i 92 dito dito dito 3 1011 dito dito dito 3 100 HoNOAR 01 1 Goudl 1881 88 i iTillE iMohrijiing 1862 81 B 82V OoSTBM OM in papior 1888 6 83 83 dito in zilver 1868 5 8S1 88 FoKTUOAL Oblig met coupon dito ticket 3 2 V 26V Btuiiiiiu übl Binoenl 1894 4 611 88 dito Qooon 1880 4 971 ditobijaotln l88 4 97 dito bij Hope ISSH llO 4 97 s dito ÏD goud leon 1883 6 dito dito dito 1884 B 103 1 dPANJB Perpet leliuld 1881 4 ffli ToEKllJ Gepr CoDV leen 1890 78 Goo leeuing serie D 19 Vl free leenioff eerie U 20 Z1IID A FB Hkp r obl 1892 6 U SiBlioo Obl Buit Sob 1890 6 93 VEKBZUBLi Obl 4 onbep 188 4 V 42 A uaTEBUAM Obligatieu 189b 8 99 BoTTIluliU 8ted leen 1894 8 97 l SA N ifr Hacdelev aeiid 62 A endBb Tab Mg Certificate 740 Döii MaatBchappy dito 6877 674 Arnb Hypotheokb pandbr 4 lOl l Cult My der Yoratenl aand 41 9 a Gr Hypotheekb paiidbr 3 looy Nederlandaohe bank aaod 201 Ned Handelmaa h dito 140 N W k Pao Hyp b paodbr 6 Ve 78 Rott Hypotheokb pandbr 8V lOÏ i Utr Hypotheekb dito 81 100 OosTBNK Oost Hoog bauk aand 145 liusL Hypotheekbank pandb 4V 98 Squit hypoth pandb 6 Maiw L G Pr Lion eert 6 30V El Holl lJ Spoorw M i aand 109 Mij tol Eipl r 8t Spw aand V NoJ Ind Bpoorwegra aand 191 Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 168 dito dito dito 1891 dito B 103 iTiLlE Spoorwl 1887 89 A Eobl 3 60 Zuid Ital Spwmij A H obl 3 63 53Vs PoLXK WarspUaii Weonen aand 4 160 auel ör RiisB 8pv Mij obl 4 98 Baltische dito aaod 83 8S Paatoira dito aaod 5 79 liranfr Uombr dito aand 6 101 Kursk Oh Azow Sp kap obl 4 10 07 dito dito oblig 4 9 8 tMEElKA Oent Pao Sp Mij obl 6 103 L Chic t North W pr C aand 143 dito dito Win 8t Peter obl 7 116 Denver Eio Gr 8pm eert v a IS Itï fi Illinois Central obl in goud 4 98 Louiav k NashvilloCürt v aand 617 101 52 Mexico N Spw Mij leh p o ff Miss Kansas v 4 pet prof aand 187 18V N Yoi Ontario Wost aand 6 dito Penns Ohio oblig ff 109 Oregon Calif Ie hvp in goud 5 saVs 83 4 St Paul Hinn ï lllanit obl 7 106 L n Pao Hoofdlijn oblig ff 106 105 dito dito Line Col Ie hyp 0 6 38 Canada Can 8outh Cort v aaod 63 Ven C Balliv t Nav Ie h d o 0 U s Amaterd Omniburi Mij aand 222 Rotterd Tramweg Maats aand 184 Nbd Stad Amsterdam aaqd 3 107 Stad Botterdam aand 8 108 BILOIE Stad Antiverpenl887 8Vi Stad llrussel 188S 2 s 108 102V 103 HOKO Theiss Itegiillr Gnsellscli 4 118 OosTKNR Staatslooning 1880 5 1247 K K Oost B Cr 1880 f 1691 3PAKJE Stad Madrid S 1888 36 Nro v r Bm Hvn Spobleert 113 burgerleken Stand GEBOREN 5 Dec Willem Johannes onders W M van der Pool en J G Rynders Peternella Antoinette Hondrikn ouders J R T Vos en M T J Dnyustee Johanna ouders Ü Groenandaal en M Holtbugaen ONDERTROUWD 6 Dec H ran Don elur 23 j an A Zomer 19 j T J vu der Werf ta Boskoop 21 j m M Tan Klaren 29 j HoordFecbt GEBOREN 23 Nor Teontje ogderi J Verheul en F W van Duin 30 Leonardu8 Cornelias ouders J van Gennep en M 0 Vermeoteo 4 Dec Jatroba oader J Eoek en M van Nugtereo Pieter oudere J J Rupke en J D Tan Lanf e 5 Jan onders P Tao der Bas en J Bonj ers De BURGËMËËBTËll van Gouda brengt by deze ter kennis van de belanghebbendeOt dat door den Heer Directeur der Directe Bala tiutfen enz te Rotterdam op den 5 Deoember 1895 executoir ïa verklaard Een Kobier voor de belaetiug op bet Personeel dienit 1895 96 Nr 9 Dat voormeld Kobier ter iuTorderiug il gesteld in handen van den Heer Ontvanger dat ieder die daarop Tuorkomt verpliobt is zynen aannlag op deo by de wet bepaalden Toet te voldoen en dat heden ingaat de termya van drie maanden binnen welken do reclame bebooren te worden ingediend Goada deu 7 December 1895 De Burgemeester voornoemd R h MARTENS iDVKRTENTIBN FEANSCHE STOOMVERVEEU IN Ohemisohe Wasscher VAM H OPPE IIEIiUEK 19 Kruiskade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belten üoofddepöt voor GOUDA de Heer A VAN OS Az Hpeoialitait voor het stoomen eu verren ru allo Hoerenen Dameagarderoben alsook all Kindergoederen Speciale inrichting rogr bet stoomdn van pluche mantels voeren bont enz Oordynen tatelkleeden ens worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzg gestoomd of geverfd worden onschadeiyk voor da gezondheid en volgens itaal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriek zyn de pryzen 25 gedaald Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 di en te verven goederen in eene week 6000 Stuks ait da fft Ii te maiia eener der eerite buitenlandsohe fabrieken over gebomane loogfeouunde Leger Paarden Dekens moeten tegen den ijtotpr i rin fl 2 75 per itnk worden aitverkoeht Dazi dikke RSlIJtbare dekens zijn zot warm als een pels oa 140 X M om poot dus Ik I geheele piard bedekkend met wol np ri naaid en 3 bretds itreepen voort een kleine partij wittewoUeneSlaap Dekeus groot H0X190 ora wsgniu zeer kii in alecbta door raklui beincrkbaro fuulen in het weefiel aangeboden ud tl 3 50 perBluk Kotten anden het dubbele t Dnldaiyii ir Kh Ten bfutellliiKen wonJcn N Uti de ra rrft d ilruki teifen loezemUu Mt bat b dns f onder reroboun prontpt ullgereerd B Hnrwltz nanirlolKt Groote Staat 31 WE8TLAND8CHE HYPOTHEEKBANE gevestigd te verstrekt Gelden op f Uppoikeek en verkoopt JFatUibrteven van 1000 SOO 100 en 50 Inlichtingen ten kantore d r Bank ea bg de Heeren Montijn é Co jj HOOFT GRAAFLAND Dl DifuMe I j ERPER8 ROIJAARD