Goudsche Courant, maandag 9 december 1895

No 6836 Dinsdag 10 December J805 348te Jaargang mmm mmm Nieuws en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e lij k a met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs 1 er drie maanden is 1 26 franco per post 1 70 Alzonderiijke Nommers VIJF CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst vwi 1 5 regels è 50 Centen iedere regel meer 10 Centen liroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd Agentuur by de Firma Wed B 8MAM te Gouda Wflt 5 e e n Jicht Riwmnatl k Lndenp nsn kortom riwuru Aol Psia CvBnlInn loÜaMl Vit t kat lull mw u to irendeo tagan Ygf Mt 4u itMAi in iadsr knisgezin houdn Fiv SO ant 7 aant au fVib da flaaoh Vaorkaadaa ia da maasta ApotbekoQ an bg r Ad Bioktai t C ta Retta mi Te Gooda bö A WOiFl Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Tegen 1 MMl wordt gevraagd te ROTTERDAM B£i rjB WLISKE SETTE Dienstbode P G niet jonger dan 23 jaar goed kunnende Koken netjes Werken en inetde Wasch omgaaa Alleen zg die uit vorige betrekking de beate getuigen kunnen overleggen gelieve zich Ie melden Ooed loon verzekerd Brieven franco lett M aan VINK s Boekhandel Westzeedgk 17 Rotterdam Openbare Vrijwillige Verkooping TB MOERCAPELLE van UITMUNTENDE gelegen in den üuidplaapolder ran Schieland rlak by het dorp binnen de gemeente MOERCAPELLE Poldernummers 13 tot en met 18 van Sectie B ter grootte van 22 67 40 lleclaren UI DêAfa i P Woenedag jj December 1895 des middags ten 12 ure in het Koffiehuis van den Heer Hooo Vek süooT ten overstaan van Mr I MOLENAAR Notaris te Waddinxmen De perceelen ïju verhuurd aan den Heer J V u Spbk Jz te Moenapelle tot blootachoof 1899 tegen ƒ 45 p h s jaars welke huur gestand moet worden gedaan Aanvaarding direct betaling op 1 Februari 1896 De veiling geschiedt in 6 perceelen die in combinatie en in massa worden aangeboden en breeder in biljetten omschreven zan Alle information worden gegeven ten kan tore van genoemden Notaris PDIKE 00 DE SCHIEDAMMER GENEVEE Merk NlGHTCAl Verkrijftbaar bij M PEETERS Jz NB A U bowiJB van eclitlieid is cttcbet en kurk steeds voorzien vaa dan uaara dor Firma P HOPPE 1 Copac fin Bois 1 1 40 da Ll er D OOaKAO PIN ÖOI8 k tah dft Bociéié Auonyme wordt gtlavKdln TcrBogalde bemftods flflaaQhw vaq Lltar inhoud roonifli van het ftttaat van Dr P F VAN HAUm ILOOB Proefflsach 4 f 1 30 Dlttlnftewl rwkrügbur bUi i H J V WANKÜM firma Wed i B 144 Gouda J MELKERT Üosthaven DE KRANS BIERHALLE St AntHoniestraat G 137 üouda is geheel naar de laatste eisclien de tijds iuj ericht en legert tegen matig gestelde prijzen rnitH vontaiiU btttulhty BlEiïKN en audeie Dranken met uitaluituig an ulle sterke Dranken Op verzoek i heden verkVygbaar een fijn Glaasje mum Attentie s v p Op veler verlangen zal onWj l dergeteekende elke maand iw het geld van het Schoorsteen vegen per kwitantie komen ontvangen Wed M MOL Htad Schoorateenvegery TANDARTS E CASSUTO Turl markt 172 Gouda SPREEK ÜUEN van 10 tot 12 eu van 1 tot 3 uur Zondags uitgezonderd DONDERDAGS van 8 tot 12 en 1 tot 3 uur Frijstrekking 12 December 500 000 Mark ula hotifdprijs iu het olukki st gevul biedt du liiouivaie jïrootü Uöldvörloting die door de lloo e E Kü jrinK viin Hamburg oodgekmird eii gywaurlturgd ia Do vooidüütigu iiiriclitiag van tiet utüiiwu plim butttnitt i aHnii dat in dmi loop van elucbts weinige maitndüii iu 7 ver otinK u van II 3 000 loten 5 1 ÜOO prijzüii bedragende 10 981 720 Mark tüF vülludigu beslissing uiten komen daarondur sijii kapitale prijzen van eveulueel 500 000 Mark bij uitnemeBdlieid eobter 1 prys H M 300 000 3 prijzen a M 20 01 0 l prijzen il M 10 000 1 prijs prijs prijzen iv M 1 prijs A M 1 prijsl prys prij8 pnjzen n MIpriji a M 200 000 4fi pryzün a M 106 prijien aM 226 prijzen a M 65 000 828 pry öii a M 60 000 55 000 50 000 5 000 3 000 2 000 l OOO 400 155 ïiM 100 000 75 000 70 000 aM Il M 1325 prijzen ii M 38060 pry a M Ió690pr a M 800 300 M 40 000 160 1 4 100 98 69 42 20 Do prijstrükkitigeu t w volgens ptau van ambtswege vastgeatetd Voor de auustaande oer tü prijslrukkiug dezer groote duor deu Staal gewaarbors de Getdverlüling koet 1 geheel orig lot slucbts Mark fi of ƒ 3 60 l half 3 1 75 l kwart l j H 00 tügun inzending van liot bedrag in baukpapier uf per postwissüi Alle commissies worden onmiddeltijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en iedt r speler ontvangt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen Bij ied re bestelling wordt het vereiachte ofiicieele plan waaruit ds varde iting der prijken op de verachiltaride klassen ata ooli de btitrett ende inleggelden te vrmemeti is gratis bijgevoegd en zenden wij aan onze Begunstigers onnangevraagd na elke trokking de o Ticieele lijsten De uitbetaling der prgzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook nnar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden Oofl debiet ia steeds door het geluk begunstigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen votgons ofHoioele bewijzen de eerste Hoot ttpryzeu verkregen en on c Begunstigers zelf uitbetaald o n Mark 260 000 100 000 8 0 0 60 000 40 000 enz liet 13 te voorzien dat bij deze op dan beuhisten grondslag yevostigde onderneaiing van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzoeken derhalve om alle oommiasies te kunnen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelyk in elk geval voor den 12 DECMMBBB e k te ilüDn toekomen KAUFMANN SIMOJN Baiikiere en Oeldwisielaars in HAMBURG l S Hiermede danken w j voor het vertrouwenons tot hiertoe gescboukeD en daar wij bijbet begin dor nieuwe verloting ter deelneming invitaeren zullen wij ook vi or hetvervulg bemoeid zijn dour een stipte enrufete bediening de tevredenheid van onzegaerde Begunatigera te varwervon Thans is voor iedereen iHadaiiie Sans Géiie het aardige interessante geestige en hoeiende atuk dat aan zoovete tiendulüeadeii voldeed ais Human verkrijgbaar G br K M COHKN geven uit ea stollen alom verkrggbaar Het pakkend en boeiend verhaal de intere iaante Historische Roman Uitmuntende Nederlandache vertaling door H vas ENCK geïllastreerd met bijna 100 prachtige platen Dit werk verschynt in 3 kloeke deelen royaal formaat onder de titels l De Strgkater n De Vrouw van den Maarschalk Ill De Koning van Rome a 1 60 per deel of in 24 afleveringen a 20 cent per afl Zeldzaam werd een zóó groot publiek zoo getroffen eu geroerd als door het verhaal dezer interessante en dappere heldin EDMOND LBPELLETIER in samenwerking met VICTORIEN SARDOU en EMILE IVIOREAU hebben door dit werk buitengewonen bgvalgeoogst Het avontuurlijke en vooral hiatorlache omtrent de MARÉCHALE LEFEBVRE Hertogin van Dantzig om hare openhartigheid en kordaatheid b genaamd Madame SANS GÊNE de talryke pakkende byzonderheden ontleend aan Mémoires en Documenten over de personen die naast haar leefden vele niet algemeen bekende intimiteiten over dezen en over het karakter van Napoleon I maken grooten indruk Dit werk is dan ook zeker het mooiste interessantste boeiendste en wegens de vele aardige en vroolgke tooneelen het meest pakkende boek in den laatsten tgd verschenen Alom is de inteekeniog daarop opengesteld tegen 20 cent per aflev kompleet in 24 afleveringen o in 3 ingenaaide deelen k f 1 60 per deel en gebonden in ryken pracht band 5 90 Prospectussen zijo alom verkrygbaar bg de Uitgevers Gebr E M COHEN ieNijmegen en te Arnhem J F CllJPERS Westeinde 37 Den Haag IA 0 S iJamen Atode Artikelen en Garneerlngen iVAilHlERüi KLEEU AKËKS OURI irUKE j Ruime Keuze in PELTERIJEN Kousen Handschoenen Foulards € orseta Bloasen Tricots Onderlijfjes Boezelaars Doeken Barets enz r PARAPLÖIJSa Wfè e n z bekmid lage prijzen rnhede kwaUttüen StemiHen Verharen Repareeren Buitenlandsche P IA NO s uit de eerste fabrieken in ruime Araerikaansche H A R M 0 k N 1 U M 8 door directe importa H tie tegen Z IC E R L 6 K H priizen H Inruilen van bespeelde HHl Piitno s Agent vour Guiida en Omstreken KLEIWEG OrmWINKELtC 3 35 JtKSSxam A ITortier Gouwe C SPECIALITEIT in lv l l KlJ llo Sioomvi rvi rm i ClICDilSdll WAS irilKKIJ Uülrifkeirs en Haantjes Bieren Echt Engelsch en Vollenhovens EXTK ST OXJO VAN Blommestein s Iimkt ib ji üJonderVmiieiijk de BESTF en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN HOLLAND t A Het beste onschadclykste en ge jftSBh makkelykste poetsmiddel voor Heem IOfI en vooral dames en Kinderschoenwerk I Mj is de Appretuur van C M Milder Co fSr Berlin Beuth Str 14 Men lettsi oed Miii op naam en fabrieksmerk Virkryghiar by H eren WlnkelJert In schAenwerk galantiriin drogarjin eni enz Qeneraal Depot by W Sar demand rnhim BOEK EU STEENDEÜKWEEK tn groote vertcheldenhefd Eouwkaarten en Eouwpost met Portefeuille Sluiting NAAMKAARTJES Iftenus IVota Si Kwitantiën lllEi llffll llJTiiUmi Vetvrij Papier voor H H Winkeliers enz enz SPOEDIGE AFLEVERING NETTE BEWERKING i A BEIÏÏKMAir Zn Üouda Soelpersdruk vaq A Bbikkiun b Zoon i BINNENLAND GOUDA 9 Deceoiber 1895 Heden morgen tea oogeveer 6 uur brak brand nit in de stalliag van de wed C Laie ber gelegen achter de Houtmausgracht Boven tie stalling nas de hooizolder waarop p ra 70000 pond hooi geborgen iraa Een der knecht B T d E die de morgens vroeg was ttiruggekeerd was een uurtje gaan slapen in het booi door de warmte werd hg wakker en brandde zyne haaden ternyt z iu kiel eveneeain vlam atond kg bad de heldhaftigheid een paard dat nog in den stal was er uit te ha lea de overige paarden waren gisterenavou l met vracfatne oaar Kotterdam gegaan Het geheele pand ia boven uitgebraud het hooi word door de braudwefr en stadswerklieden er afgehaald en op de Hoatmansgracbt uitgestrooid telkens moet nog water gegeven worden om dit te dooven De slang der waterleiding gsl het eerst water daarna de spuit der militairer waarna No 2 der gemeente Ppniten water gaf Naar wg vernemen ia alles geassureerd b dn Haariemache BrandrerKekeringMaatacbappij het hooi evenwel laag De burgemeester vei raadsleden en verdere autoriteiten wareo tegecwcordig De politie en schattery hielden het terrein fgejgjf g ie l tóe epnteilen kwB De beer B H J Boers geboren te Gouda is geslaagd voor het practische apothekersexamen 6y de politie te Lniden zyn benoemd tot agenten W Begeer ea L Abelman De aid DordrecEt van het Ned Onderwgzersgenootschap en die ran den Bond var Ned Onderwgzers hadden Zaterdagavond een gemeenBchappelyke vergadering in het lokaal V d Borst belegd waarin de beer J H van den Boseb van Gouda het woord voerde over de methode van het nieuwe raoedertaalonder wjja e Spr stelde bjj zijne inleiding np den voorffrond dat waar hier vaa netbode gesproken wordt nitt in de eerste plaats de leergang maar wel do leerstof een onderwerp van beachoHwing moet uitmaken Immers eerst wan neer vaststaat wat deze laatste omvat kan TBD methodische rangschikking sprake zgn Als grondbegiuselen van de nieuwe richting g f spreker aan alle taal is klank alle laai ia individoMl FEVtLLETOfÜ DE WKDUWE 1 De hofstede van de weduwe ligt ia het veld in de nab heid van bet boaeb Kr slaan hooge populieren omheen ea de wttte muren komen vrlendelylc tusBchen de boomeu uit Vaa den weg geleidt eea goed aaagelegd pad naar de woning en menig reiziger heeH wellicht lust gevoeld daar eeoige oogeoblikken te pleistereo Vraagt hg sijn voerman aan wien de mooie hofstede toebehoort dan ontvangt hij tot antwoord aan de weeuw Ën daarmede moet hij genoegea oemeD niemand vraagt naar haar naam dewijl zij de eeaige weduwe vnn bet dorp is die eene eigeoe hoeve heeft Komt men dichter bij dan ziet men hoe netjtis en puntig alles is Ik zal maar het eerat aprekeu vau da goudmija waarop iedere boer jatoersoh soa worden Men ziet hier nameiyk niet eene mestvaalt die maar ïoo in het wilde is neergeworpen maar eene regelmatige vierkante batterü waarin het booi niet ontbreekt en wetke van drie kanten door eene gracht omgeven is die haar bqoa onneembaar maakt Ëen kenn r al dadelgk zien dat de vloaibate inhoud van de gracht herhaaldel k op de vaalt gehoosd wordt opdat de eiigelijksoortige beatsaddeelen van deze ia gifting kuuaen geraken maar ik moet my zelven geweld aandoen om m van de e boeren goudmyn los te De schrijftaal van onzen tyd is een wille keuiig samenstel dat niet wortelt in de spreektaal De nieuwere richting wil als vorm aangenomen zien de taal die iu de beschaafde burgerklassen vau Holland als spreektaal gebruikt woritt Deze taal staat overat min of mee onder oen invloed van het dialect maar is in hoofdzaak overal dezelfde Als voorbeeld hoe deze beginselen konnei worden uitgewerkt en toegepast m de practijK schetste spr hoe hy zich dat ouderwgs inge richt denkt aan da Ie klasse van een gjrananiam Allereerst moet helder gemaakt worden dat taal niets is dan klank het middel waardoor de eene mensoh zy gedachte aan den anderen kenbaar maakt door klanken In dr tweede plaats komt aan de beurt da verhouding van de laai tot het teeken waarby den leer ling biykt dat het gedrukte of geschreven woord een zeer onvolkomen voorstelling geeft van de gesproken tnal Vervolgeni wordt een vergelyking tnaachen deze beide gemaakt aar de hand van de leesles hierbij komen b v oefeningen roor aU deze de leerling brengt een stok proza uit de acbryftaal van zgn boek over in zyn eigen individueele spreektaal de onderwyser leest een stak oor met stipte inachtneming van de gebruikelgke spelling waarna de leerlingen het opschryven in d spreektaal Op dezalfde w ze zooals hier hel v rh ad tuwpbft P t ekep wordt aao gebracht wordt ook de waarde der teekenfTen der accenten duidelyk gemaakt Aan het goed verstaan en begrypen van het K lezene wordl het grootste gewicht gebeebt d leerling Jnoet zich zelf leereo controleerea en naar deze opvatting wordt de leeraar in moedertaal de man die helpt om de leerlingen wakker iv maksn het taalonderwyi wordt zaakonderwys Het doel van de nieuwe moedertaal richting is mitsdien het kind los te makr n uit deChineescbe taaldogmattek der 18e eeuw waarin de ziel van het kind by toepassing van de bestaande richting van bet taalouderwya wordt gevangen gezet De ziel van het kind moet vrij gemaakt worden het oorapronkelyk gezond verstand tot zyn recht komen Veel beataandi literatuur moet vergeten eu verloochend worden maar ook wanneer men zich al het geschrevene en gesprokene wegdenkt blyft de levende tsal in den mond der levende menïcben over en waar die taal op deze wyzc tot haar recht komt daar zal naar spr V overtuiging een geslacht dat na ons komi een nieuwe gezonde volksliteratuur zien ontstaan De spreker vond warme instemming en iu de op zyne rede gevolgde discussie vond hy geen principieele bestrijding rukken De tijd zal mij ontbreken om utles wat op de hofstede dar weduwe t zien is zoo goed te bescbrljren msar zoo gaut het wanoeer men eenmaal op zijn stokpaardje zit Wij doen het hek open eo komen op de keurig reine plaats van de hoeve waar niets meer aanwezig is dan er moet z n Wanneer de boeren zulk eene hofiteS zien zeggen zij ran den eigenaar dat is een knappe boer Deze uitdrukking zou hier mifptaatat zijn bovendien z jn wij geen boeren en daarom zoggen wij dat moet eene ordelijke vrouw zijn De vensters zgn eoo glinstireod dat men gr ziek in spiegelen kan maar nergens staan bloemen voor de ramen wier beeld door de heldere ruiten kan weerkaatst worden Wij atellen den lazer aatuurlijk eerst de weduwe TOor Verwacht geen in het zwart gokleede troostelooze vrouw met rood geschreide oogen want tot dit soort van weduwen behoort z j niet Neen zij is eene gezette vrouw mot roode wnnges stijve houding oü gebiedenden blik Wanneer mea haar daar in hare waardigheid aaa het snorreide spinnewiel ziet zitten gevoelt men dat men best dool baar niet ffOader de handen te komen Aan het andere Spinrokken zit hare dochter Sophie Ket is een meisje met een zwart kopje een paar leventlige oojsen en kuiltjes In de wangen xir is aan haar niets waar te nemen dat naar deftigheid of gevoel van eigenwaarde gelijkt Het is haar aan te zien dat tij lust heeft ia a levens vreugde maar in het bijsijn barer moeder moet zij zich inhouden want deze houdt vaa geen scherts Sophie heeft vernomen dat er bij Jens Jensen in het dorp een groot üoupmaal zal gehouden worden Ook zij zal aan dit feest deelnemen zij denkt er bij dag aan en ook oacQls De redarlie vun dö Kampioene verklaart dat het gewyzigd voorstel tot beffing van een ryMelbelastiug hair in hoofdzaak zeer goed kan bevredigen Doch o maakt zy de volgende kautteekening Wij zouden gasrne zien dat de in betont werp Rutf Brs bedoelde beroepen en bedryveii nog met oenige categorieën werden uitgebreid als b v journalisten aannemers en arcbitncten bloemen eu boomkweekers handelsreizigir en Ouderwgfiers Blijkens de statistiek in 1891 door den bond opgemaakt deze id dus ongeveer 5 jsar oud waien er toenmaals 56 aannemers en architecten 58 bloem en boomkweekers 94 handelsreizigers manufftcturierM inbegrepen on 62 onderwyzers die het rywiel in hun beroep gebruikten en thans mogen wc gerost aannemen dat deze getallen verryf ot zesvoudigd tyn Dtzelfde biliykheidsgronden die pleiten voor het toestaan van verminderiai van belasting aan winkeliers en deurwaarder kannen met evenveel recht worden itangevoerd ten bate der door ons opgenoemde categorieën vaa wielryders Voor do arrondissements reohtbank te Arnheo stond Zaterdag terecht A van Emmeues re actenr van da Voorwaarts ter sake van smaadBchnft Bekl had in de nnminera van 2 October en 2 Novenber van geo umd 1lwlM d wBi tw offioier9R 4 4w Jraffj iii te laste gelegd het als getuigen a décharge in een voor het kantongerecht behandelde vervolging wegens drankwetovertreding afleggen vau een vulsclien etd Als getuigen a décharge werden thans o a op verzoek van bekl gehoord het geheeh kantongprecht en de vier heeren op wier klacht de strafvervolging is ingesteld De eisch was 8 maanden gevangenisstrat Bekt wiens advocaat mr Biederlaok niet was TerKchenen droeg zelfs eene verdedigiag voor Uitspraak hedea Naar aanleiding van den plotselingen dood van een in een poortje in d St Jacobsiraat te sGravenhage wonenden man een venter met schuurmatermal heeft zich eeo gerucht verbreid dat de dood het gevolg zou zya van een val door den gestorvene gedaan oamid dellyk na een woordenwisseling met een zekeren K Naar mea verpeemt beeft zich in deze z ak de politie gemeagd die bet Ijjk ter gerechtelyka schouwing nair Leiden heeft opgezonden en is de persoon K voorloopig ter beschikking van de politie gesteld wanneer ztj wakker wordt Zij zegt Zie moeder dat is het laatste bosje van het pond Ik heb er nint maer dan drie dagao over gedaan dZüo maar onze Stina kon in twee dagen eon pond afspinnen toch moet ik zeggen dat ge het goed maakt ffMnrie Sóieus zal zoo mooi zijn op het doopferst hu Jeus Jensen zij zat een groen wollen kleedje aan bobben f Hm zoo Ja zjj denkt aan niets anders dan aan mooie kleuren ijOch moeder i c zou ook zoo graag zoo a kleedje hebben Als gij me er een geeft dan zult gij eens zien hoe ik spinnen zal Dat zult gij toch wel moeten Hm zoo u staatsie past niet voor boereudeorns Je hebt je half wullcn half lianen kleedje dat je op zjjc best eenmaal hebt aan gehad Ja maar het ïs zoo zwaar aan bet lijf als men dansen wil Als gij moede van het dansen wordt dan houdt gij op Èn nu is het geaoag zottin Hm Na dit vriendelijk bescheid wachtte Sophie een paar minuten waarin zij zich met haar droevig lot verzoende maar toen kon zij met langer zwjigen Niels beeft een paar nieuwe laarzen besteld en hij zegt dat hg bg Jen Jensen er da zolen zul afdansen rH j zal zgn zolen wel sparen want hij gaat niet meÉ yWat moedert gait hij niet meOF Ën bg denkt het vaat en verhongt er zich al op Wat kan mg dat schelen hm I Ik wd rog door Het Nwbl van Slied c meldt uit Molanaaragraaf Ook bier heeft men op St Nioolaaiavond feest gevierd maar op een zeer vreemde wiJie Nadat mpn in deo nacht van Dinsdag op Woensdag by G de KI den stal gmleeltelyk vernield had beeft men op genoemden feestavond van denzelfden persoon do atortknr in de Graaf gegooid en den tentwagen io dn Wetering Zwarte Antje heeft berioht gezonden dat hare volgelinj n zich v rdedigen mogen zooals zy goed duoken Ëe i periooa dieopkortavondeu was geweest werd zoadei reden reedii met een mea ao een blaaspgp bedraigd Uit Zomeren wordt van 6 Dec gemeld Gisterenavond verliet een chipper een read bejaard man zyn vaartuig liggende alhier Hui8 12 van de Zuid Willemivaart Toen hy wal lang weg bleef werd men aan boord ongerust en ging men hem zoeken J i euwel sooder hem te konnen vinden Van morgen ubter heeft men zyn pet en klompen drgvende gevonden ia de vaart Ofschoon men den man zelf oog niet gevonden heeft daeht meu terecht dat de ongelukkige verdronken ia door de duistarniR mialeid Te Rosendaal N B is Zaterdagoohtand eene vreemde dame aangehouden die ia vertmmèHnn winkeU iritmire galdens iaraild Ëen bakker die Vrydag na baar vertrek 15 gulden vermiste gaf biarvati kennis aan de politie doch de dame was niet te vindan Zaterdagochtend echtnr kwam zij opnieuw den winkel binnen en vroeg na eene kleinigheid ta hebben gekocht nog eenige nieuwe guldens te mogen inruilen Da bakker liet 20 gutdan zien doch merkte spoedig dat cy op zeer behendige wyze in haar zak Hel gigden Thans werd de dievegge door de kneehta van den bakker die alles haddan baapied g rapan en aan de politie overgalaverd Ëen Ëagelach blad verbaalt het volgeodi Ëen Kaapstadvcbe heer ontmoette eeo arm vroQw die hem 5 a vroeg tot betaling vao hit doopgeld van baar kindje Qy ga baar een genden pood en zaide ha r om hem 15 a terug te geven Zy ging en bracht hetb bat kleiagold Hy kwam tebuia en zeide aan rqn echtgenoote dat hy drie goede daden had verricht lo had hg een arme geholpen 2o by had een nieuw lidmaat ao de christelgkn kerk bezorgd Sn hy bad eeo valicb geldstuk van de band gezet zoo n lompert niet laten rgden dtu niet eens aturen kan Hij vertrekt met den Mei hm 1 vHou is het mogelgk dat gg zoo boos op hen zgt P Hm Waarom zou ik niet boos op hem m en zijn Kg keu de paarden niet aturen lij gaan altgd op den loop Ën bovendien bevalt mg lijn ploegen ook niet hg maakt de voren niet diep genoeg Ik heb bet hem een paar malen gezegd maar het blijft toet mem tout de méme H Dat ia tooh erg dat Nlelt zou vertrekken wanthij is altijd zoo plaisierig i PleizierigF Hm Ik heb hem niet voor ploizier gehuurd Neen hij moet weg en ik kan het hem wel ceirgen als hg binnen komt Sophie zwoeg weder want eene nieuwe verdrielelijkhctd was haar deel geworden Het duurde echter nauwelijks vijf minuten of zij had baar leed verkropt zij was aan zoo iets gewoon IV Wg zullen bg Jensen zeker wel de heeren en dames van Vollerup zien die zijn immers familie van de vrouwP bugon zg woder Neen er komt niemand van de groote lui Hé dat is vreemd Het zgn tooh de broers en zusters van de vrouw ffJa maar toen ik Op de kroam vtsite wu heb ik gemaakt dat zij niet verzocht werden Wat gevon wg OU dat grootsohe volk Wat hadden zg er niet op tegen dat hunne zuster hbr in het dorp kwam Als bet dorp hun toen niet goed genoeg was dan ia het dit nu ook niet hn I Hilfi fTofitt