Goudsche Courant, dinsdag 10 december 1895

mrecte SpoorwegverblDdlngen ract GOUDA Wlnterdleast 1895 1896 Aangevangen 1 October Tijd van Greenwhh OOUDi ROTTISDiM 19 96 1 84 3 88 18 38 o 18 89 18 48 18 86 1 44 8 60 IIOTTBRDA M 0 O n D A 11 60 9 0 9 40 7 68 7 69 8 06 8 13 8 88 3 48 10 19 10 89 10 86 10 48 V 49 7 86 7 47 7 46 I 3 89 4 08 4 40 DEN HAAG GOUDJ OOUDA DBN H C iH go6 6 7 90 7 48 8 30 9 88 9 4610 1111 8618 161 86 8 44 8 68 3 43 4 16 6 17 6 Ó8 7 68 9 S8 iVoorb 6 67 10 1 l l Z Z BW6 11 10 39 1 66 6 98 9 63 Z M 6 89 10 43 8 0 6 8 10 02 önada 6 33 7 60 8 13 9 9 66 10 1610 6418 0519 46 8 17 8 14 3 88 4 13 4 43 6 47 6 80 8 2S 10 18 108 118 38V X K lil il 10 57 10 i8 U 18 8 lil l h os 4 A Vït 6 7 44 lil 9 1 ll i Stopt t Blei irak KrauTr g en Nootdorp Leidaohondam on Hokendorp U T K E c a T n o ü D A Utrooht 7 60 9 10 11 34 18 60 3 10 8 68 4 48 6 86 7 60 8 09 9 07 10 Woardon 8 11 10 83 11 61 4 16 6 63 9 88 10 ÜudavaUr 8 19 10 31 4 84 9 36 Oouda 8 88 9 34 10 44 18 07 1 88 3 48 4 87 6 80 7 09 8 86 8 419 49 11 0 0 I D A UTBÏOH T 9 06 10 19 10 67 11 48 8 80 11 14 8 87 11 98 8 46 9 87 10 61 11 46 1 90 8 08 O O U U A A MSTKBDAM 10 01 lO e 18 10 11 08 1 1 18 AMSTIRDA U e O U D A Amaterdam 0 St 8 9 10 10 48 8 88 4 10 6 11 Oouda 7 88 9 04 10 14 18 18 3 30 6 80 0 1 M Stoppen te Bleiawijk Kniiawag n Kootdorp LaidaelMndaB au Hekondorp attnrdan u at a i aiopt te Nootdorp Laidaohandam en Bleiaw k EniUweg ei Hekradorp Het joDgitd nnmnoT tad Vr t d D bsTAi o a de Tortaling trb een artikel over cogaac voorkomende in Der Steia der Weileo c HterondtT volgt een gedselto daaruit Bet M allesbehalve gemakkeiyk ora in onze dagen au de scheikonde de kanst van namaken op zulk een hoogea trap van ontwikkeItog heeft gebracht echten cogoec van valwhcn te ooderacheideq vooral niet wanneer eorstgeaoemde nog jong i Daarvoor ia een fijne door errariog geoefende tong noodig M U da knapste bandelaars in spiritualiën en de ervBreodste distillateurs vergissen zich nog meermalen in dit opzicht en noemen Fine Champagne wat later Snintonge wyn van den vierden rang blijkt te zpn In de stad Cognac en in Segonxac bevinden zich echter naar verteld wordt enkele deskundigen wi r smaak zoo geoefend is dal zg metonfeilbare znkerheid weteu op ts geven de soort de plaats van herkomat en den jaargang van den wtjn waaruit de cognac gedistilleerd is geworden De etem van t gezond verstand z gt ons evenwel dat zg zich ook wel een i zuU n vergissen maar zich dan eveneens uit de verlegenheid znlten weten te redden als de ermaarde wijnproevers ait den Pfalz en hetUynland De soort en kwaliteit van het materiaal dat tot de distiltatie wordt aangewend zyn echter geenszins onheteBkenende factoren niet alle WQuen zgn daarvoor geschikt Het beit leeneu BÏeh biertoe de lichte wjjnan zonder eenigznar waaraan inzonderheid zuidelijk Frankrgk zoo ryk is Steeds worden evenwel slechts witte wgnen gebruikt de roode leveren een minder goed prodact Hoe onder de wijn is des te edeler is ook de daaruit gewonnen cognac Evenzeer als bet bygeloof i dat door de gisting van 4en roost alle nnreinht do worden uitgescheiden zoodat bygevolg de geliefde peridansen met ongewasscben voelen of veel gebruikte sUllaarzen niet zóó versclirikkelyk zonden zgn la het ook een sobromelyk wanbegrip te achten wanneer men aan de diatillatie een onbeperkte louteringskraeht toescbryft Bet tegendeel is waar zoodra een wyu minder goed is of éen grondemaak heeft vertoont ook het dislillaat daaruit dezelfde eigeiisohap De kwaliteit van cognac zyn fijnheid zyn aroma zyn vettigheid mo lleux term tech vordt geheet afbankelyk beschouwd van de gesteldheid van den bodem die de stof daartoe geleverd heeft Vandaar dan ook dat de producenten zich meermalen verAetteu tegen de classificatie drr Crus charentaisc welke zonder weteuschappelyke gronden tot dusverre den handel daarin uitsluitend tot basis heeft gestrekt De voor den handel geschikte cognac eaade vie marchandec moet de zoogen Hollandschfl proef kunnen doorstaan d w z in een eprouvette geschud flink parelen Ia dat geval bevat hg ongeveer 60 procent zui veren alcohol Natuurlijk is deze proef weinig betrouwbaar en zeer gemakkelijk uit te voeren Om deze reden geeft men in den laatsten tyd dan ook de vooikeur aan de alcohol weging In de twee Cbarentea is de alcoholmeter vao Tessa in de meer zoidelyke departementen die van Qone in gebruik Beide zgn echter zeer onvolkomen en by lange na niet zoo goed als de centesi maal araeome ter van Oay Lussac Aangezien er overal in de wereld waar handel en dorst is ook cognac is U vinden kan men gemakkeiyk nagaan dat een wantrouwen ten opzichte van de echtheid wat betreft de alkomet en naam dezer handelswaar alleszins gewettigd is Dat het uit den wgo gedistilleerde vocht vaker dan wenaohelyk ii tot den wgn terugkeert is algemeen bekend niet alleen de champagne wordt met cognac gedoseerd maar ook verscheidene andere voorname wynsoorten die somn niet eens zonder dit byvoegael knonen bestaan zooals b v de portwijn 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 6 67 6 08 6 16 6 84 6 80 7 86 7 88 7 89 T 48 7 66 oud Mootdraclil NienwerVeik UapeU Kotlerdim 7 ttotlenUm CpeU lil aw iknk l MoordMoht öoud Oou la 7 8 8 86 9 09 Ze H 7 48 8 47 f 7 18 8 68 Juud 6 86 6 87 7 68 8 09 8 81 Oudew 6 60 6 64 WMrde 6 69 7 08 8 18 Hlrwlil 18 t 8 8 41 t t N r AiMtenUm 8 81 9 86 8 37 8 14 Oouda toidtm O St Dff Minister vftn Waterstaat verklaart in egn Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag dat bg er ernstig naar streeft de velo eischon te bevredigen doch bg het toIvoeren van zyn taak heeft by zich in vele geviiUen de medewerking te verzekeren van lagere besturen en an belanghebbenden terwgl alweder op den toewtand van s lands geldmiddelen moet worden geiet De meening lan enkele kden dat de uitgaven welke ter opruiming van het s op de rivieren worden gedaan weinig nut afwerpen kan de Minister niet onvoornaardelyk toestemmen Naar het verkrggen van voldoend breed vaarwater op de rivieren wordt gestreefd dn eveneenit naar versterking van bpstnande los en liiadplaatseo en Imvenwerken De werken tot verlegging van den Maabmond worden zoo krachtig tuogelyk voortgezet als in de gegeven omstandigheden mogelgk is Aan de klachten omtrent de inrichting van verschillende spoorwegstations zal zooveel mogelijk worden te gemoet gekomen evenzoo aan de wenschen oiitrent stopplaatsen en de inrichting van wagi ons Op de sluiting van spoorweghrnggen wordt het oog gehouden Wat de westelijke viaduct te Amsterdam aangaat uit de maandelgksche wsarnemingeu blijkt dat de toestand bevredigend bigft Èeu ontwerp is opgemaakt om te waken tegen het doorlekken van de viaduct te Rotterdam waartegen de Staat verplicht is te waken De kosten zullen I 40 000 bedragen Het onder zoek in zake de bewaarplaats van dynamiet op bet eiland Rozenburg is nog hangende Alteen kan worden gemeld dat de werkzaamheden zijn gestaakt Vuor de oaustelling van een leeraar voor het ykwezeo ann de Polytechnische School te Delft ziet do Mioieter de noodzakelykheid niet in Wat het toezicht op de handbnving der boterwet betreft de Minister zal eerst wanneer du na onlangs genomen maatregelen geen doel treffen tot andere overgaan Tenzg de proef mocht mislukken ia van hem geen voorstel te wachten tot aanatelling van vaste ambtenaren speciaal belast met het toezicht op de naleving der botfrwet Het tgdfltip te bepalen waarop de veiligheidswet in werking kan treden is nog niet mogelgk Ten aanzien van de Arbeidsinspectie zegt de Min dat het lüet in zyn bedoeling ligt thans vrouwen of werklieden tot adjunctinspecteurs te benoemen Voor een wgziging in de organisatie vao den dienst der Pusturyen en Tetegraphie zipt de Min nog geen aanleiding Aan staking van den postpakketdienst ten plattelande op Zondag kan geen gevolg worden gegeven Eeo aanschrijving die aan de postdirecteereo de bevoegdheid zon geven om drukwerken die naar hun meening oozedelgk zgn niet als drukwerk gefrankeerd naar lodiÖ te verzenden is niet uitgevaardi d wel een bevel om dergelyke stukken aan den Officier van Jast te zenden Met de terbetering van de jaarwedden van de brieveugaardars wordt geregeld voortgegaan De behoefte aan wettelyke regeling van de telepbonie is den Minister nog niet gebleken Omtrent de vraag of en zoo ja op welke wyze de exploitatie van het intercommnuaal tele phoonnet door het Ryk behoort te geschieden wordt een onderzoek ingesteld Met den aanleg der Ign AmHerdara Nieoweachans u nog geen aanvang gemaakt en dit zal ook niet gefohieden voor de daarvoor vereischte gelden zgn toegestaan De algemeene maatregel van bestuur bedoeld bg de wet op de Ryhspostspaarbank is in bewerking Voor de invoöring der wet zal daardoor nog eenige tgd verloopen De niet eervol ontslagen secretaris der gemeente Alkmaar de beer J t d V ia heden door den officier van justitie in voorloopige hechtenis gesteld na verhoor bg den rechter commiasie ter initraciïe van strafzaken 18 09 10 17 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 36 0 61 8 17 4 16 4 47 6 67 6 68 8 81 10 10 7 10 10 89 8 84 6 06 6 17 7 18 8 48 10 87 8 60 4 48 6 99 6 86 + 9 04 t 10 16 11 80 8 68 8 48 3 81 4 38 4 47 6 Het openbaar ministerie bij den Hoogen Raad concludeerde heden tot verwerping van bet cassatieberoep tegen bet arrest van het Hof te s Hertogeiibosch waarbij werd afge wezen de vordering tot echadevergoediog wegens beleediging van een jonge dochter te Sittard fegeu den uitgever vnu De Limburger Koerier Uitaprank 10 Januari In den sneltreiu van Naney naar Parys is Ditisdagavon l een moordaanslag gepleegd op Jen apooi wegingenienr Freuton die alUi n in een coupé Ie klasse zat Te Epernay kwam een man op klompen eu met een pst op in de coupe de ingenieur dacht niet anders of de man was maar in den wa en geBprongen en toen deze zich hield of hij ging slapen zette Freulon gerust zgn dutje voort Hg werd echter gewekt door een hevigen slag dien de onbekende hem met een gzeren waterstoof op het hoofd toebracht gelnkkig bad de ingenieur zich een dikken wollen cacbenez om het hoofd gewonden too einde gemakkelyker te rusten en daaraan heelt bij zgn leven te danken Freulon wilde ontspringen maar nu zette de man hem de knie op de borst en trachtte liem te worgen De ingenieur riep half stikkende Je hebt een verkeerde voor ik ben geen Ëngelsche lord maar een eenvoudig spoorwegambtenaar bg mg is niets te buien De aauvitJIer liet hem toen los waarop Freulon wien bet bloed langs het l elaat liep zich op hem wierp en hem in bedwang bield ondanks zgn smeeken om hem te laten vluchten Maar de trein stoomde reeds bet atatioo te Pargs binnen en op het geroep van Freulon werd de moordenaar in verzekerde bewaring gehouden Hg verklaarde Delestrée te beeten en tuinmauakneoht te zyn hij was zonder plaatskaartje in den trein gegaan en gaf nu als reden voor den moordaanslag op dat bg dea ingenieur zgn kaartje bad willen ontnemen Het bleek dat Delestrée reeds drie veroordeelingen wegens diefstal achter den rug had Een droevig ongeluk ia te Barcelona gebeurd Twee kinderen knapen van zes en zeven jaar waren alleen thuis gelaten Al spelende kropen zg in een grooten koffer maar ongelukkig viel bet deksel in het slot eu de armen kleinen waren niet bg machte den koffer open te krygen Toen de moeder een paar unr later thuis knam zocht zg overal ttiver eefa naar de kindereu eindelgk kwam zg op het denkbeeld in deo koffer te kyken en vond de beide knapen gestikt In de Kerk Ct deelt de heer J J van den Broek predikant te Noordwgkeihont mede dat op een der laatste Zondagen onder zgn gehoor zich een tweetal lieden uit Schoonhoven bevonden die zgn preek kwamen booreo Deze beeren hebben den predikant nogal ergernis bdtorgd Dit blgkt uit het volgende Igstje van grieven dat bg iu de Kerk Ct c openbaar maakt lo Werd da preek opgeschreven doch dit geschiedde op een wgze die voor alle omzittenden ja tot midden in mgn kleine kerkje hinderlijk was door bet kraken van bet papier der landkaart oit het spoorboekje waarin dit geschiedde 2o Werd bii het gebed de hand aan het oor gebracht wie met mg iets van de waarde des gebads gevoelt qualificeere zulk eeo keuring c 3h Verlieten de heeren juist even voor de apostolische zegenbede het kerkgebouw wat in zulk een kleine mimte zeer veel binder gaf en ook mgn bekendmakingen benoeming attestatie eo beroep naar Almeloo geheel deed verloren gaan 4e Hebben zg bet door hen gevormd oordeel dat afkeurend was kenbaar gemaakt in de kroeg van het dorp c 4 60 4 67 6 04 6 11 6 80 148 1 68 1 69 8 06 8 18 7 11 6 48 8 60 4 09 18 80 T 30 3 10 Aan de bekwaamheid dezer heeren in het vervallen van huu taak twgfelt de heer Van den Broek niet doch wel aan bun wellevendheid De heer H Kuipers van wien de traaevnatsche bladen melden dat hg bevorderd is tot riffier van deo Uitvoerenden Raad dar Zuid Afrikaanschu Republiek mag genoemd worden als voorbeeld van snellen vooroi aog in maatschappelijke positie In bet jaar 1879 werd hg kweeketing bg de Hgkinormaallessen te Harlingen behaalde in 1882 zgn akte nam toen zereu jaar lang de betrekking waar van oiiderwgzer aan de Ie gemeenteschool te Harlingen tot dat hg op eens bealoot om zgn goed geluk in de Transvaal te beproeven Na eerst bg een boerenfamilien de kinderen te hebben onderwezen wiet hg een botreltkiog bg het Gouvernement te verkrggen en had het golnk dat Paul Krugar zgn uitatekende eigsoschappen leerde kennen en hem mede voornitnielp De nieuwbenoemde griffier van den Uitvoerenden Raad ia paa 31 jaar en gebawd met een Hartinger meisje dat bg procnratie getrouwd tot hem overkwam zoodra bij deo voet in den stggbeugel bad De moord te Rotterdam Men meldt uit Rotterdam Terwyl Van Berkel in de strafgevangenis zit teneinde door den rechtercommissaria io verhoor genomen te kunnen worden zet de buofdcommissaris van politie de ondervragingen van Hoogsteden den vader van tiet vermoorde kind en diens vrouw voort Vooral Hoogsteden ondergaat scherpe en langdurige verhooren Ook de vroaw vao v Berkel ia opnieuw in verhoor genomen Dit alles leidt echter niet tot eenig spoor van den moordenaar Alleen moet meer en maer gebleken zgn dat er tuaschen Hoogsteden en zgn zwager Van Berkel eene zeer slechte verstandhouding bestond Hoogsteden blgft volhouden dat Van Berkel hem 700 te leen gevraagd beeft en hem omdat bg aan dat verlangen niet had voldaan herhaaldelijk heeft bedreigd eens zelfs met een mes Van den anderen kant mo ten er ook groote schandalen aan het licht zgn gekomen waarbg Hoogsteden van zeer nabg betrokken is Voorts moeten de jongste onderzoekingen tot reaaltaat hebbeu gehad dat de gedachte in deu bpginne al dadelgk gerezen aU zou de moord in verband knonen staan mei zeer onzedelyke handelingen ot bedoelingen geenszins geheel behoeft buitengesloten to worden Alleen Boogateden ze f zou daaromtrent nadere inlichtingen kunnen geven maar men krggt ze tot dusver uit hem niet Er schgot in den laataten tgd een nieuw personaadje ten tooueeie te zgn gevoerd of liever hjj wordt gezocht om hem ten tooueeie te kunnen voeren namelgk een persoon die iu dienst was van Van Berkel toen deze bier een koffieliuii bield Voor zoover er namelgk vermoedens bestaan dat Van Berkel aan de moord niet vreemd is wordt verondeinield dat hg eeo medeplichtige ehad heeft en die medeplichtige zon dan zgn voormalige badiende zyo Bg het onderzoek van schriftnren van de hand van Van Berkel moet één der geraadpleegde deskundigen verklaard hebben dat er eenige overeenstemming was met het schrift van den beruchten brief aan den vader van den vermoorden knaap Daar er echter later weder twgfel gerezen is wordt dq door desknodigeo weder een nieuw onderzoek ingesteld De herbaalde verboeren die Van Berkel ondergaan heeft en waarbg natuerlgk al zgne levensomstandigheden ter sprake kwamen moeten ook vermoedens tegen hem hebben doen ryzen van strafbare handelingen die met den moord in geen verband staan Misschien is dit ook wel eeoe der redenen waarom de justitie gemeend heeft hem voorloopig in vertekerde bewaring te moeten houden 9 67 10 04 10 11 10 18 10 87 8 06 9 08 6 81 8 68 4 80 9 10 9 43 9 69 9 68 10 08 6 17 87 0 84 6 41 6 47 8 86 9 46 11 10 57 4 8 4 Van Berkel is naar de a r Ned meldt vooroamelgk daarom naar de strafgevangenis gebracht doordien zich iemand bg den hoofd oommiBi 8 had gemeld welke lo een ca eoD geaptek bad fgelniaterd dat v B o er aen moord bield met een geweieo koffiehuisbediende lan hem Dit moet feel aan het licht gebracht hebben Iu de laatste dagen ZQa opnieuw door de politie het terrein en de alooteu gelegen tusBchen de Kruiskade West Zeedp en Oud Delftsha eu geheel doorzocht in de hoop eenig spoor van de yermiste kleeding te Yioden Dit onderioek waarmede men Zaterdag namiddag eindigde leverde niet het minste resultaat op PosterUen en Telegraphle Te rekenen van 1 December a a kunnen door tusschenkomst van de Duitiche eo Zweedsche posted miniBtratiën pakketten met of zonder aangegeven waarde of verrekening het gewicht van 3 kilogrammen niet te toven gaande worden verzonden naar plaatsen in net GrootHertogdom Finland Het maximum hedrag der aangegeven waarde en der ïerreking Is vastgesteld op 500 francs Het io Nederland te heffen port bedraagt voor elk pakket a bg verzending over Denemarkec i 1 37 b hg verzendiog over Stralsuud of Lübeck van 1 Mei tot 31 Oct f 1 25 Bij aangifte der waarde is eeo recht van verzekering te heffen van 17 cent per 300 fr Elk pakket of elke zending van ten hoogste drie pakketten behoort van 2 douaneverklariu gen vergezeld te gaan Schriftelgke mededeeliugen op de strook van de adreakaart alsmede terugvordering ofwgziging van adres der pakketten zgn toegelaten Benoemd IG Dec Tot brievengaardor te Genemuiden J Hammer Verplaatst 1 Dec De tgdelgk opzichter der telegraphic J G C Degene van Bokstel naar s Graven hage 16 Dec De klerk der postergen eu telegraphie 2de kl W de Broekert van Amsterdam telegraafkantoor naar Borkeloo Eervol ontslagen 1 Dec De brievengaarder B ter Brake te Vriezenveen met aanspraak op wachtgeld l Jan 1896 De brie vengaarders W H Jordan te Willemsoord J Dgksterhuis te Sauwert en T Caoter Visscher Sr te Schraard Bg het laatst gehouden examen voor het postradicaal zgn geslaagd de directeur van het telegraaf kantoor te Sleppel D H Berger de directeur brievengaarder te Wateringen F Roelfs de commies der telegraphie J J Eegseger te Amsterdam de telegrafisten A Oostenrük J C Beukerc J A de Back en O K E van den B rg te AmeterdHm C C de Smit te Groningen J Hoogerduijn te Nieuwediep P Verhagen te Bodegraven en A F Pagmans te Bergen op 2oom de klerken der postergen en tefegrapbie C J F Focbs en mej J M Brinckte Amsterdam A P Dgkevo te Gronin eo uiej H M C Broooer te Loenen mej A C Versehuer te Prinsenhage C J C Venema te Barneveld G J E Meijer te Vlaardingen K de Haante Leeuwarden H Soppe te Meppel J vander Baa te Velp mej C M Dolk te Enschede H A V ten Dgk te Groningen C A vanHohoken te Ëibergen A A deHaanteAmerongeu J O Wollhuis te s Gravenhage mej A A Nieland te Lochem P van de Polderte Rotterdam de geagreëerde klerk mej A M Koek te Velp BuiteDlaodsch Overzicbt De Dniticbe kranten hebben geen nadere bgzonderheden over bet ontslag van den Minister Von Köller De Keizer heeft het nog niet verleend WM heeft de Mioisterraad een langdarige vergadering gehouden zonder den heer Köller Misschien heeft de Keizer t te druk om een heslisiing te nemen Nauw uit Silezië teruggekeerd was Z M weer op reis naar Hannover waar bg Donderdagavond half vgf onder een storm aankwam In weerwil van deu hevigen v ind as er veel pnhliek om den keizer welkom te beeten a Avonds verBokeen da Keizer in den schouwburg waar Seyffardtg cantate Au8 Deutichlands grosser Zeit werd opgevoerd Aan het slot van dit werk komt het volkslied dat door het publiek staande werd aangeboord Toen bet lied geëindigd was weerklonk een krachtig en her haald Leve de Keizer wat door Z M met een bnigiog vrerd beantwoord Het ontslaan van minister Von Köller stuit bg den keirer op zwarigheden Enkele bladen geven te kennen dat de keizer bet ontslag zal weigeren in dit geval zouden de rgkskanlelier Hohenlohe en eenige andere ministers aftreden Omdat zulks onvermgdelgk zou zgn gelooft men io welooderrichte kringen dat de crisis toch met het ontslag van Voo Köller zal eindigeu Iu goed onderrichte kringen wordt de benoeming van den reg eringsprasideut baron Von der Recke ron der Horst te Düsaeldorf als minister van binoenlandscbe xaken spoedig verwacht De sociaaldemocratise he partg in Duitschlacd heeft een opgeschroefd manifest uitgevaardigd om aan de partijgeaooten kennis te geven dat de leiding der staatkundige aangelegenheden wordt overgenomen door het bestuur der fractie in den Rgksdag Auer Bebel Liebknecht Meister eu Öinger terwijl de beuren Förbter Koenen en Molkeobuhr te Hamburg als uitvoerend comité uilen optreden Het manifest is onderteekeud door alle sociaal democratische leden van deu ïtgkstlag met uitzuuderiug van Scbippel en Schmidt dis gevangen zitten De Dnitache hervormingspartg heeft een reeks ontwerpen bg den Rijksdag mgediejid waarvan het raerkwaarate is dat waarbg aan Israëlieten die geen Dniticbe burgera zgn verboden wordt zich in Duitschland te vestigen en buitenlaodsehe Joden die bg bet m werking treden in Duitschland vertoeven maar geen burger van een J3uitschen Staat zgn uit het Rgk gebannen worden Tevens wordt bg dit ontwerp verboden aan huitenlandsche Israëlieten het burgerschap te verleeoen Te Konstantinopel wordt nog veel gesproken over hetgeen met Sriïd Pacha deu vongeu groot vizier is voorgevallen Nu eerst komeu over dit incident uitvoerige berichten Sultan Abdoel Haraid verlangde dat Saïd zgn intrek zou nemen in een vilta gelegen in het park dat tot Yildiah Kiosk behoort dezelfde woning welke iodertgd ook door Midhat Pacha was betrokken Saïd weigerde echter want hg wist dat de Saltan eer vertoornd op höm was aangezien bg bad geweigerd weer als groot vizier op te treden Vandaar zgn vermoeden dat de Sultan hem als een gevangene wiide behandelen en zijn besluit om met zgn I2 jarig zoontje eeo wgkplaats te zoeken ten huize van den Engelschen gezant Toen den Sultan de tgding van Saïds vlucht ter oore kwam werd hg weer zeer heftig en zond onmiddellgk den minister van huitenlandsche zaken Tewflk Pacba naar de Engelsche legatie Het was halftwee in den uacht Sir Philip Cuirie de Engelsche gezant was reeds ter ruste Tewfik had ee f langdurig onderhoud met Suïd Pacha deed liem namens den Sultan allerlei fraaie beloften eu poogde hem te bewegen bet gebouw der Engelsche legatie te verlaten Saïd Pacha weigerde echter zeer beslist aan dit verlangen te voldoen en den volgenden dag toen Tewfik een onderhoud had met Sir Philip Currie verklaarde ook de Engelsche gezant dat hij zich niet verplicht achtte zgn invloed aan te wenden ten einde Saïd het legatie gebouw te doen verlaten Derhalve bleef Suld waar hij was Te Konstantinopel wordt aan dit incident zoo groot gewicht gehecht dat vandaar zelfs geseind wordt Men gelooft dat hetgeen met SaïdPacba is gebeurt een keerpunt in de geschiedenis van het Turksche rgk kon worden Saïd Pacha is de eenige bekwame staatsman die door den sultan nog niet nit Konstantinopel is weggezonden Het is bekend dat bij tijdens zgn bestuur meer sympathie hetoonde voor Rusland v dan voor Engeland Daarom zegt de Daily Newi is het zeer vreemd dat Saïd zich niet naar de Russische legatie beeft begeven maar zich onder de hoede van den Eogelscben gezant heeft gesteld Saïd Pacha meer beland ouder den naam Achmed Kntschuk Said ten einde hem te onderscheiden van den gewezen minister vao huitenlandsche zaken Saïd onderscheidde zich hierdoor gunstig van de andere Turksche ministers dat hg zich steeds hield buiten intrigues met de Ëuropeesche gezanten Wairom de sultan Saïd onder zijo toedicht wilde stellen is nog niet bekend Dal eeo gewezen groot vizier een toevlucht moet zoeken bg een vao de vertegenwoordigers der Ëuropeesche mogendheden ia zeker een zeldzaam voorkomend feit De correspondent van de Standard € ia van meening dat indien van dit incident lehoortgk parig wordt getrokken daardoor voor eens eo voor altgd een einde kan worden gemaakt aan de paleisintrigues waardoor zooveel onheil is gesticht Behoudens deze bgzouderheden over Saïdsvlucbt weten de Engelsche bladen heden niets nieuws over den toestand mede te deelen De Sulan heeft de firman betreffende de toelating der oorlogiscbepen iu de zee van Marmora nog niet uitgevaardigd en de gezanten hebben nog geen ultimatum ingedit hd Derhalve dient men zich voorala nog tevreden te atelleo met hetgeen alweer uit Weeoen en Rome wordt gemeld dat de kans gunstig blgft voor de handhaving der eensgezindheid onder zes groote mogendheden ten opzichte van de Oostersche qnaestie Het rappor over de begrooting der Frangohe marine concludeert tot bezoiniging met 13 millioen het totaal zoo van 278 tot 265 raillioen fraus teruggebracht worden De rapporteur z t dat bet Drievoudig Verbood in L189 aan zgu vloten 224 millioen ten koste legde Frankrgk toen slechts 200 millioen maar nu staat de zaak zoo dat het Drievoudig Verbond 222 millioen voor zgn marine uitgeeft Frankrgk 278 millioen In 6 jaren zgn Ëogelaods uitgaven met 16 pet dii van Frankrgk met 35 pet toegennmeo Hg dringt verder aau op inkrimping van bet aantal marinewerven en deu snellen bouw van enkele oorlogsschepen iu plaats van jaren lang te doen over den bouw vaa een groot aantal De Franache minister van marine Lockroy maakt de couc usiëQ ttekend van het rapport der commisoie van onderzoek welke benoemd is naar aauUiding an het stranden van pautfersrhepen De commissie heeft de meening uitgesproken dat de verautwoordelgkheid ruHte op deu beer Pueck commandant vandoFormidablet omdat diens schip niet op het ju ste oogenblik had gemanoeuvreerd De commissie beeft te kennen gegeven dat het noodig is aan deu admiraal opperbevelhebhet formeele instructies te geven om de manoeuvres bg uacht op beperkte scnaal te houden Ë o eenvoudige berispiug zal ge onden worden aan den commundsot Puecb daarentegen zal ven gelakwensch gHricht worden iiau de commandanten officieren en bemanning van de paoteerscbepen Biiudin Courbetien Marceaiic Nil de gemfenteraad verkier ingeu in België zgu geëindigd koint de benoeming der burgemeesters door de regeering aan de orde De heer Bult beeft naar men weet bosloten zgn ontslag niet te nemen Daarentegen handhaaft de beer Lippens de borgemeeoter van Gent zgn besluit om gu post te verlaten De sociaal democraten verlangen dat de regeering ook in eenige gemeenten leden hunner pattg tot burgemeester zal aanitellen maar volgens deu Brusselschen correspondent van het lierliner TaRcblattc is in den minls terraad besloten dezen wensch niet in te willigeu Men verwacht over dit besluit der ministers in de volgende week eene interpellatie der social i ttische afgovaard gden in de Kamnr De kiesrechtbervurming iu Ooslenrgk komt vooreerst niet aan de orde Het ministerieBs ltnie heeft die hervorming toegezegd maar sinds het kabinet Taaffe de hervorming aan bangig beett gemaakt dus sedert meer dan drie jaren is dit uu al het derde ministerie dat herziening der kieHwet belooft En die wet elve blgft maar steeds onveranderd Hieraan ti oet een einde komen ten minste zoo dachten een aantal leden van den Rgksraad Eu hg monde van deu beer Perueratorfer werd bet voorstel gedaan de kiesrechthervorming urgent te verklaren De regesrïng bestreed dit voorstel Want lioewel zg gereed is met haar voorstel en zgu er eerst nog een aantal andere zaken af te doen De Ugkaraad beeft nu de begrooting voor 1896 voor zich liggen Die kan en moet eerst worden behandeld Eo dan zal wel de hernieuwing van de overeenkomst met Hougarge aan de orde komen Dit die t t gebeuren vóór het kiesrecht aan de orde komt Want als de kieswet gewgzigd is moet de Rgksraad aftreden eu er verloopt te vael tijd met het uitschrgren en houden van nieowe verkiezioKco om daarop met de afdoening der noodzakelgke obdorwerpen te wachten DeRgksraad dielde deu minister in tgelijk eo verwierp het voorstel vaii den be t Pernerstorfer 350 Staats loterij SeKlasse Trekking an Maandag 9 Daesmbet 1896 No 7448 ƒ S5000 No 13114 1500 No 19061 1000 No 11706 ƒ 400 No 6911 SOO No 9296 8S46 14689 en 19098 100 Prijzen an ƒ 46 68 89S8 4948 8097 10670 18384 16973 1H677 79 9278 4951 8222 10690 13897 16317 18767 81 9396 4961 8230 10766 13417 16364 18819 106 2409 5087 8260 10773 13465 16368 18851 116 2493 6066 8286 10788 19494 16403 18365 196 2607 6186 8308 10796 1349S 16462 18876 127 2646 6344 8329 10813 13601 16649 18880 ISi 2569 5363 8360 10828 13667 16684 19000 284 2631 6428 8381 10993 13562 16692 19018 266 2858 6626 8641 U003 13713 16611 19072 289 2969 6661 8664 1102S 13746 16654 19140 992 3056 564S 8714 1104S 13820 16678 19142 332 3078 6682 8810 111163 13824 16780 19199 370 3098 5791 6828 11069 18896 16819 19224 396 3191 6799 8884 11224 13863 16861 19863 497 3216 5817 8911 H276 13928 16866 19387 469 3341 6828 8998 11286 13971 16876 19415 466 324S 6849 9106 U306 13976 16898 19463 499 3249 6006 9130 11863 14008 16920 19666 S97 3314 6016 9137 11419 14198 U942 19589 685 3321 6075 9142 11486 14141 16966 19607 647 3378 6080 9169 11444 14164 16967 19616 666 3394 6113 9171 U620 14912 16980 19 38 819 3484 6344 9190 11660 14961 17044 19666 889 3491 6500 9246 11734 14319 1706S 10719 982 3661 6666 9260 11787 14366 17073 19779 966 3558 6668 9460 11619 14367 17116 19781 975 3676 6678 948 11636 14896 17191 1979e 988 3687 6634 9498 11840 14419 17982 1979 $ 1007 8689 67O0 9602 11890 14495 17399 19601 11946 18188 18296 18242 12246 12866 18890 19324 19831 12856 18498 18602 18661 19574 18676 18608 18673 18766 12810 12624 12968 18995 13006 18678 13080 13100 13144 13177 13188 13249 13801 14S08 14518 14635 14626 14688 14710 14796 14828 14899 15009 15035 15189 15939 16946 16303 16614 15511 16S37 15670 16774 16818 1 863 16911 15936 169S9 16003 161 8 16160 16183 16980 16819 17866 19804 17391 19811 17437 19888 17443 19909 17458 19 70 17486 90010 17506 90056 17649 90084 17647 80185 17656 80111 17719 80190 17759 80807 17817 80909 17868 80889 17864 80867 17880 80864 179U 90SJ9 17966 80410 17987 80418 16024 80557 18156 80590 18831 8 817 18341 80694 18893 80630 18408 90778 80841 90845 16611 80870 18618 811988 18584 0943 18610 15971 lOlS 3665 1071 3679 1093 3786 1198 3966 1849 3978 1391 4018 1353 4064 1391 4084 1393 413T 1399 1150 1463 4194 1465 4841 1484 4889 1499 4801 1630 4373 1661 4809 1634 4414 1644 4463 1756 4618 1809 4644 1878 4600 1903 4698 197 4702 1999 4718 2021 4786 2066 4806 2068 4820 2079 4827 2133 4644 9138 4879 9168 4902 2203 4908 73S 699 6739 9667 6769 9678 6765 9606 6853 9633 6867 TOO 6913 9713 6917 8836 6983 9844 6998 9851 6919 0881 7006 9987 7011 9966 7076 10nl6 7017 10046 7138 10112 7160 10134 727110138 7876 10164 7392 10170 7999 10181 7605 10193 763610806 7664 10907 7633 10982 7654 10960 7766 10263 7769 10266 7779 10814 7875 10426 7920 10601 7981 amerikaansche Handschoen Wasscheru A van OS At March TailUenr Kleiweg E 73 GOUDA Beurs van Amsterdam 98 lóöv lOOl 100 88 83 Vl 97 97 104V 61 4 78 80V 80 4 48V 99 97Va 59 710 6867 01 63V lOO a 801 140V 77 109 100 BV 88 68 lts 991 8 l 68 60 68V 96 69V 101 7 DECEMBKE Vorkn md koara NBD M iND C rtNed W 8 dito dito dito 8 dito dito dito 8 HoNOAB Obl Goudl 1881 88 4 IT LIE loaohrijfiiig 1862 81 5 UoaTBNR Obl in papier 1866 6 dito in zitrer 1866 6 VoBTUOAI Obti met coupon 3 dito tiokot 3 ScaUNU Paatowa dito aand I 79 Ivang Dombr dito aand 6 I0l Kurak Gh Aiow Sp kap obl 4 lOo dito dito oblig 4 98 1 58 i V 88 VHBHXji Cant Pao Sp Uij obl 6 108 Chic k North W pr C r aa d 148 dito dito Win 8t Peter obl 7 I S Denier k Bio Qr Spm eert T a 13U niinoi Central obl in goud 4 98 Louiar k NaahvilleCert r aand 517 Heiieo N 8pw My lehyp o 6 lOl Uiaa Kanaaa T 4 pet pref aand 13 N York Ontario k Weit aand 1 57 dito Peon Ohio oblig 6 lOO i Oregon Calif Ie bvp in goud 5 8iVt St Paul Minn k Manit obl 7 10 L n Pao Hoofdlijn oblig 6 105 dito dito Line Col Ie hyp O S 38 OiMiDi Can South Oert aand 56 Vb C Eallw fc NaT Ie h d o O U Amaterd Omnibus M aand 988 Rotterd Tramweg Maat aand I 184 NlD Stad Amaterdam aand 8 107 Stad Botterdam aand 3 108 BlLBll Stad Antverpenl887 8 103 Stad Bru el 1886 8 t 108 Hosa Theiu Begullr OeulLch 4 11 O0 TIKR Staauleening 1860 5 184 K K Ooat B Cr 1880 8 189 9F i lJt Stad Madrid 8 1866 36 Nbd V r Be Hyp Spobl eert 118