Goudsche Courant, woensdag 11 december 1895

34ste Jaargang Woensdag 11 December J895 So 6837 NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regph k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd De Uitgave dezer Courant g eschiedt dag elijks met uitzondering van Zon en Feestdagen De prijs jer drie maanden is 1 25 franco per post 1 70 Afzonderlijke Nomvier VIJF CENTEN ADVERTENTICN WE8TLANDSCHE EYPOTHEEEBANK gereatigd te OTanenhage rentrekt Gelden op tt Hupotheek en rkoopt Batulbrleceu Tan 1000 500 100 en 50 laliobtiogen ten kantore der Bank en bg de Heeren Montijn t Co J HOOFT GHAAFLAND De Directie J A tahERPËRSROIJAARD USv Allerwege bekroond met EereDiplomal fl Gouden en Zilveren Medailles benevens Eere Diploma Gouden Me4Bille en Ortificate of Award of the World s Hygienic Expoeition Chicago 1893 is het WereUkroemii Druiven Borsl HoDig Exlrucl MELIANTHE UIT DB Machinale abriek oE HÜNI6BL0KM TAN H i van Schalk Co gêTegtigd te a Qravenhage Gasa niiddel is ot kan worden uitgevonden irelka de Melianthe overtreft het is ONBBBBOEPELIJK het beate middel ter wereld hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt Het verzacht en geneest ONMIDDEZIJK de strengste hoest en verouderde borstkwalen Dadeiyk na het gebruik der MKLIANTHË doet zich de weldadige invloed gelden tiei groote debiet en de vele attesten aan e MËLIANTUE bewezen zgn de overtuiging dat hare uitnemende en genezende eigenschappen op prgs worden gesteld De UËLIANTHË is verpakt in flacons van 40 ets 70 ets en 1 met gehruiksaanwgzing voorzien van ons Handelamei gedeponeerd a d Kechtbank te s Qravenhage ttr Verkrijgbaar bjj F H A WOLFF Drogist Markt Gouda E H VJN MILD Veerstal B 126 te Gouda A BOÜMAN Moordrecht J C RATELAND Boe cop B T WIJK Oudewal r FEMSCHE STOOMVEEVEEU N Gheniisohe Wasscherij H UPPE HElftlEK 19 KruUkaOe Rotterdam Oebreveteerd door Z M den Koning der Belgen HoofddepM voor GOUDA de Heer VAN ÜS Az ypecialiteit voor het toornen en verven van alio Heeren en Damesgarderoben b1bo alle Kindergoederen Speciale inrichting voor het Btooman van pluche mantels veeren bont enz Gordgpen tafelkleeden enz worden oaar de nienwite en laatste methode geverfd Alle goederen heisy gestoomd of geverfd worden ousohadeiyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prijzen 2S gedaald Te atoomen goederen als nieaw afleverbaar in 3 dagen te verven goederen in eene week è Geen Grijs Haar meorü DE NIEUWE LONDON doet de grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen maakt het baar glanzend en zacht belet het uitvallen en neemt de pelletjea van het hoofd lischt op den hals ran den flacon 1 niposÈ Verkrijgbaar in flacons ven 1 50 Jt f 0 85 bjj J A CA ÏS fabr de Papiermolen te Oouda Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffera der Zelfbovlekking Onanie en geheime uitspattingen in het beroemde werk Z Dr Retau ü ELFBEVVAIUAG Hollandsche iitgavc met 27 afb Pr js 2 galden Ieder die aan de verschrikkelgke gevolgen van deze ondeugd Igdt moet het lezen de oprechte leering die het geeft redt Jaarlijks duizend van een zekeren dood Te verkregen hy het Verlags Magazin te Leipzig Neumarkt 34 franco tegen inzending van het Itedrag ook in postzegels en in eiken boekhandel m Holland UTnf il de beste hurruving tegen Jidtt Kieuinatiek Lendenpijnen kortom v AnkBrPgin Expeiier yfgl is met ket blltl neni aan te wenden tagea Eig AnkerPainlxpeiler gf mtt au stealB in ied kuisgeziii AükBr Paln Expeilcr Pr 50 omt 76 oenl w fl ii do a tiili VMilüuidflD in de m est Apotheken en by F Ad Hichter C o te Botljtdaiii Te Gouda bij A WOLFF Markt A U4b en DE LAAT en VAN SON apotheker Markt Frijstrekking 12 Decembar 500 000 Mal k nJH hoofdprijs in het golukkiitst geval biedt ile nieuwBte grome Geldverloting dia door de Hooge Ksfteeriufc vtiii Hamburg goedgekeurd eii gewaarborgd is Ue voordoölige luricliting van bet nieuwH plan besttiut daarin dat in deu loop va sleclits weinige maaiKlen in 7 verlotinReii van 113 000 loten 68 200 prijzen bedragende 10 981 7 20 Mark ter volledige besliasiug zullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 600 000 Mark b uilnuuieadboid echter 1 priJB II M 300 000 IpriJB ft M 200 000 prijs kM 100 000 prijzen a M 75 000 l prijs ftM 70 000 ÜM 65 000 iiM 60 000 iiM 65 000 aM 50 000 iM 40 000 prijzen a M 20 000 31 prijzen a M 10 000 46 prijzen ÜM 5 000 106 prijzen ft M 3 000 828pryzflniiM 2 000 Iprys 1 prijs prgs prijzen Iprys 828 prijzen a M 1 000 1326 prijzen üM 400 j38050prijz a M 155 690 pr BM 800 200 160 1 4 100 1 8 69 43 20 De prijstrokkiiigen 7 yn volgens plan van uuibtsiveiïe vastgesteld Voor de aanstaande eerrte prijatrokkiu dezer grootü door den Staat gewaarborgde Ueldverloling koet 1 geheel orïg lot sleofats Mark 6 of 3 60 1 half 3 1 75 1 kwart H 1 90 tegen insendiug van het bedrag in baakpapier üf per postffissel Allo oommi88i 8 worden onmiddellijk met do grootste zorgvuldigheid uitgevoerd en ieder speler otitvungt van ons de met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen By iedi re bestelling wordt bet vereischte oHioioole pliui waaruit de verdeoling dor pryLtïi op do versnbillüiide klassen als ook de lietreffendo inleggeldeu te verueme is gratis bygevoegd en zoiidei wg aan onze Begunstigers onaaiigevraagd na elke trokking de officieoio lijsten De uitbetaling der prgzeu steschieflt steeds prompt onder waarborg van don 8taat en kan door directe toe nendinK of ook onar verkiezing der Bolanghübbendeu iu alle grootere plaateen van Nederland bewerkstelligd worden Ons debiet is steeds door bet geluk begunstigd en onder vele andere aaazienlyke prijzenhobbeii wg meermalen volgens ofticisele bewijzen de eerste HoofdprijzeD verkregen en on o Begunstigers zelf uitbolaald o a Mark 260 000 100 000 80 000 60 000 40 000 enz liet is te voorzien dat bij deze op den beohtsten grondslag gevestigde onderneming van alle kanton op eene zeer werkzame deelneming bepaald kan worden gerekend en verzwikon derhalve om alle commissies te kuonen uitvoeren de bestellingen zoo spoedig mogelgk iu elk geval voor den 7S JJECEMBER e k Ie doen o komeD KAUFMANN SIMOJV Bankiers en Oeidwisselaars in IIAMBUKG l S Hiermede danken wjj voor bet vertrouwen ous tot hiertoe geschoukeii en daar wij bg het begiu der nieuwe verloting ter deelneming tnviteeren zullen wij ook vuor bet vervolg bemoeid zijn door een stipte en rerele bediening do tovredeubcid van onzegtforde Bcguiialigers te verwerven Gouda Snelperadruk vau A Hrinkjian k Zoo Vermengt Uwe Koffie voor de helft met KAMME S EHEIFF1IAL2 K0FFIE en gij bespaart 83 centen per pond Thanf is voor iedereen iHadame Sans Géue het aardige interessante geestige eu boeieodp stuk dat aan zoovele tienduizendeu Toldeed als Roman Terkrügbaar Öebr E M COHEN geven uit en stellen alom Terkrggbaar Het pakkend en boeiend verbaal de interesaante Historische Roman Uitmuntende Nederlandache vertaling door H van BNCK geïllustreerd met bgna 100 prachtige pi ate u Dit werk verschgnt in 3 kloeke deelen royaal formaat ondflr de titels I De Strijkster n De Vrouw van den Maarschalk Ifl De Koning van Rome a 1 00 per deel of in 24 aHeveringen ü 20 cent per aö Zeldzaam werd een zóó groot pabliek zoo getrofien en geroerd als door bet verhaal dezer ioteresflaute en dappere heldin EDMUND LEPJilLLETIER in samenwerking met VICTORIEN 8ARDÜU en EMILE MOREAir hebben door dit werk buitengewonen bijralgeoogst Het avootuurlüke en vooral historische omtrent de MARÉCHALE LEFEBVRE hertogin van Dantzig om hare openhartigheid en kordaatheid b geuaamd Madame SANS OÊNE de talryke pakkende byzonderheden ontleend aan Mémoires en Documenten over de personen die naast baar leefden vele niet algemeen bekende intimiteiten over de en ea over bet karakter van Napoleon I maken grooten indruk Dit werk is dan ook zeker het mooiste interessantste boeiendste en wegens de vele aardige en vroolpe tooneelen bet meest pakkende boek in den laatsten tyd verschenen Atom is de inteekening daarop opengesteld tegen 20 cent per aflev kompleet jo 24 afle veringen oi in 3 ingenaaide deelen a 1 60 per deel en gebonden in ryk n pracht band 5 90 Prospectussen zgn alom verkrygbaar biJ de Uitgevers Gebr E M üOHËN te Nijmegen en te Arnhem Aan Zc nuwlijdfi s en Zenuvvzwakkeii TbauB ia de 25e oplage Teraebeneu Tan bet boek De Ze Beproefd en aanbevolen door de heeren Prof Ur Merinlére l anj Prengruber j üujardm Bau metz Pnrfli Bouchot Fuga Ggh Ralb Dr Schering Enia Gez Racu Dr Cyurkoweoü ky Weenen jOppnrslafkrts Dr Jeobi Wueaen Opperalifarn Ur Sohlasl Eaais JChef arta Dr Darses Paiij Chef art Porestler Aken DiBtriclanrta Dr Qrossmatin Johtiiijfen aitz DtatrictaarLa Dr Buabach irk Krankarta Dr Steingreber Ctiarenton OoMui Dr V Asohenbaoh Corfu ür med Corrazza Vmtüe ADgeville Pariji Lavabre Pariji Wille Taufkirohon Cabiliot Arcaoh pn Fortget Liiniao Guilloaeau Bor deaux LabatUt Bonleaui Bougavel I a Fer rière L Hirsohfeld Weeüeii Lieber Innsbruck II Hammer Plauen Weiner Ween u fr AuBt Brootoii II llatusohleehner Briin nuwziekten en Beroerte Middelen ter voorkoming en genezing Het doel ran dit werkje ia kennta te verapreiden omtrent ilen aard der zonnwzwakte liaro oor akeH en Kovolgon onderncht te ge on en KenezinR te findcn Het bandelt over bet bekend worden van de Phyaiologiaohe ontdek king doe op de eenvoudigat denkbare wijze op ona v unwgealel kan gewerkt worden en wel met een auooea dat zoowel een groot aantal uitatekende ariaen ala de geneeakundigtf perfl aanleiding tot diacusaie gegeven heeft Uet wordt derhalve aan ieder die aan ziekelljken zenuwtoestand of zoogenaamde zenuwaohtigheid lijdt welke zich kenmerkt door haliltueele tlOOfdpljn ml graine congestie groote gevoeligbeid opgewon denbeid Slapeloosbeld algemeeue licbamell ke onrast en onaangenaam gevoel verder aan zieken die door Beroerte getroflen z jn eu aan do gevolgen daar van igden zoooiedo aan Verlammingen Spraakverlies of moeielljk spreken Stijfheid in de gewrichten en voortdurende pijn in dezelve partieele zwakte toestanden zwakte van geheugen Slapeloosheid enz en die reeds geneeskundige hulp Inriepen eu door de bekende hulpmiddelen ata onthoudings en koudwaterkuren inwrijvingen eleotriseeren galvaniseeren damp modder of zee baden geene genezing of betermg verkregen einde ljk aualle personen die vreezen door beroerte overvallen te worden e daartoe reden hebben wegen Versebijnaelen van voortdurend angstgevoel benevoldhoid van hoofd hoofdpün met aanvallen vanduiieligheid flikkeren en donker worden voor de R oogen drukkend gevoel onder het voorhoofd Oorsuisen kriebelen en doof worden van banden en voeten Tevens aan allen die tot de bovengenoemde catbegorien van zenuwlljdersbehooren soomedeaan bleekZUOhtige en dfiardoor tot zwakte vervallende jonge meisjes ook aan gezonden zelfs jeugdige personen die veel geestelijken arbeid verrichten en die d reactie der get atelyke bezigbeid voorkomen willen dringend aangeraden zich in het be it van bovengenoemd boekje te siellon dat franco en kosteloos te verkrijgen ia te Amsterdam M CLÉBAN Co Heiligoweg 48 otterdam ï E vin SANTEN KOLFF Korte Hoofdateeg 1 DtreoUt LOBRT POETON Oudograoht b d Gaardbrng V 28 GebrS Stollwerck s Chocolade en Cacao DoBlniiitige door d nieuwste uitTindinRen op nmirjnaal Reoiod verbeterde fabricatie ea uitsluitend gobruik van fiji en lijnsti gnm lstun cii ptiniidoDioi I veAruiker van Stollwerck s Chocolade en kcao eeti ftanbeveienswaardig fabrikaat nauwseur Knk tten Be Firma behaalde beantwoordo ide aan den inhoud der resp 27 Brevets als ïïofleverïiiicierj 44 Eero öiploinas gnuden enz Medalliesj een bflwijs van uitmuntend fijn fabrikaat Kceds 1SÏ4 htlireüf de Accadeaiie u itiuniil do Paris Kous TOUB déoernoDB une H dall e d oir piremière ciasKC on ctmsidoration u votre GzoellentA fiabrtoatlon de Chocolat bonb ns varios eto eto Stallwerck t fabrikaat is verkrijgbaar bij JT A Cuiiü uurs Baukfjtbakttrs ii 7 enz ïenenuÜTertegenwoordleer v lor Nederland Juliiu Mattuuhl dt Amsterdam Kalverstraat 103 BINNENLAND GOUDA 10 DecembBf 1895 Onte Btadgenoot de beer F van Dantzif heeft te Utrecht bet tand artsexamen met qccea afg iegd Zondagavond vas Toor en 150 tal kinderen der leden van de afdeeliag Gouda ran bet Alg Niderl Werklieden Terhond een ware feeitavoad De kinderen werden onthaald eu ieder kind kreeg een cadeau Het Troo wen comité was hierdoor in stiiat gesteld door bgdragen van bh donateurs en door de hb Driessen die de bonoodigde cacao en Jaoiin die speculaao en eeu 160tal cbocolade barten toezond De heer Woudenberg bad gratis voor deze gelegenheid zyn zaal diapouibel gesteld De haer J van der Steen vertoonde de poppenkaït dat door de kleinen werd genoten behoeven w xeker niet nader aan te atippen In de Arnb Ct van Dinsdag 10 December leest men bet volgende £ en Tiy talryk pojiliek de eeiste rang was gaberi betet vroonde gisterenavond den Knnttavond van dedamesScbwab Welman en fiaphie Bpi en de beeren Snoek en Kwast h H programma geheel verschillende van de gewone programma s bg dergeljjke kunstavonden leverde dan ook wel veel aautrekkelykeEeeda by bet stukje waarmede de avond geopend werd bet bekende mooie tooneelapel vao Coppé Le Passant door niemand minder dan door Sarah Bernhardt pn Agar gecreëerd op het Franscha tooneel bleek dat we voor de zoetvloeiende Nederlandiebe bewerking van mr van Hall met een paar knnstedaressen hadden te doen Zoowel de verzen van Zanetto ala van SiWia werden nitnemend getegd Uet diepeen duidelijke orgaan van mevroaw SchwabWelman kwam nog meer tot zyn recht in bet fragment nit Mnltatnli s Vor teo hooU dat door de beide dames werd gespeeld Duideiyk met gevoel en eenvoudig speelde zy de rol van Koningin Louise en de jaiste wyze waarop zy dit tooneel wist weer te geven doet ong met veel verwachting uitzien naar een vootitelling van het stuk dat indien we one niet vergissen by Cbrispyn s gezelschap reeds heel wat malen werd opgevoerd juist door bet prachtige apel van mevroaw Schwab Welman De heer Snoek zong begeleid door den beer J A Ewait een yiaoit hetOratorium ËliaB van F Mendelisobn en deed by x h hierin ata een besehaatd zans er niet niet zper sterke FEUiLLETOJ DE WEDUWE 3 Sophie wist hierop nieti te anlwoordeo maar al bkd zg ieti gehad dan bleef haar daartoe nu den lijd met waot het volk kwam binnen om te eten Nadat zij een weiniji op gsDg waren bejïon de weduwe eenige malen baar verootruBtsnd kort hm to uiten Hare dochter wendde voor dat zij nog iets m de keuken te doen had want ry wildo van het te Terwachtfln tooneel geen getuige tijn De weduwe posteerde eich met de handen in de Eijden voorden armen Niels en zeide ffik heb u te zeggen Niela dat gij met Mei vertrekt Allo lepels kwamen eensklaps in rast en het volk zag verbaasd de bosrin aan j Wat zegt gy vrouw P vroeg Niels verbluft ffik zeg da ik je niet langer dan tot Meidag in dienst hond Hm je aohijnl niet beat te hooren van daag nik dacht nog wel dat allee goed gegaan was wJa het gaat de dienstboden natuurlijk naar den xin wanneer zij kunnen doen zooali zij willen bm 1 ffBau tal het maar het beat zyn dat gij mij zegt waarom ik rertrekkan moet anders mochten mgne kameraden oent denken dat het om een of ander ohslmstnk was stem kennen in de liederen vau Schumann yonntaga am Rein en vooral in Wandellied vyitit by bet gehoor te büeiea kU altyd trof de keurige begeleiding van den heer Kwast Na de paoze traden de dames nog op met eeo blyapel Wie vao TweeanV dat vlug werd vertolkt en terwyl mejuffrouw Bos op guitige wyze een monoloog vau mad Tbénard getiteld OaH Howelyksreisj t voordroeg De heer Snoek behaalde ooral veel succes met eene romance uit de opera Mii nom en met de bekende met veel brio voor edrageo chausou du Torédor uit Carmeo Deze eerste kunstavond mag als uitstekend geslaagd beschouwd worden en we hopen van harte dat we de vier koustenaars spoedig met een evengoed programma zollen weerzien Het pabliek was blykens de behaalde terugroepiugeu zeer voldaan De Telegraaf € deelt nog mede dat in maisou StronQken de dames Schnab Weiman en Sophie Bos met bouquetten beloond wferden voor de schitterende uitvoering van een FlDrentynscheD zangerc van Co pé vertaling ran mr J N van Hall De arrondissements rechtbauk te Rotterdam deed beden morgen uitspraak iu de door ons in 003 nummer van 30 NoTember jl medegedeelde zaak betrekkelyk het hooger beroep vaa R en S viMcberB tej en de uitspraak van het kautongerecbt te Schoonhoven Het vonnis is gehandhaafd Tegen bet vonnis wordt cassatie aangeteekend Mej M J J NieUeo te Oudewater slaagde gisteren te Kampen voor het examen als apothekersbediende Te Vinnen geraakte giaterenocbteud een zoon van de weduwe Kruisberg boomen rooiende door den bevigen wind ond r hoornen bekneld Hy is aan de gevolgen overleden De geruchtmakende zaak omlrent de postregeldiefstal by het departement van koloniën wefti gi teren voor de Haagnche rechtbank behandeld Keu groot aantal personen was zoowel op de publieke als op de gereierveerde tribune aanwezig Twaalt getuigen werdeu in deze zaak geboord Kalm en bedaard trad bekliagde L A Z gewezen adaiatent bode by het departement van koloniën de rechtszaal binnen Zooals reeds indertgd werd medegedeeld wordt aan beklaagde ten laste gelegd dat by tutachen begin Mei en hall October 1895 op verschillende tydstippen een aantal gebruikte poitzegelfi afkomstig nit de koloiiië n Sariname i Dat kan ik je gauw zeggen Het is omdat ge met geen twse paarden kunt rijden en geen behoorlyke voor maken Nu weet gij heti Kb boud nu maar dailnljjk je brutalen mond I Hiermede eindigde hot gesprek Niels scheen dezen avond spoedig varzadigd want hij liktu zijn laptl af en l de dien in het raam Daarop zuohtte hij diep bij de gedachte aan de nieuwe laarzen want hij begreep wet dat bij tijoe meesteres niet naar het feest zou rydon Daags daarna ontmoeten wg de weduwe op het veld met hare breikoua m de hand Zij itaat verdiept in een gesprek met haar aibaider die haar vertrouwen bezit voor zoo verre iemand dit bezitten kon De ireduwe had groote gedachten vnn sgn verstand omdat by baar altijd gelijk gaf en het ging er hem niet te slechter om De knschta en meiden op do boerderij bielden niet van hem ea telkens sla hijmet de trouw stond te praten zeiden zy Wat itaat hij weer te flikflooien 1 Aan dat oiod kon nog wel een pit af Peer 3 Sren zeide de weduwe tot den arbeider die bezig was met een greppel te graven vJa dat dunkt my nu ook Het is goed dat gy het mü zogt want andera had jk het niot geobselveerd Nu er zijn niet veel vrouwen die bet zien zouden Hm I Gij moet my Vrijdag naar het doopmaal rijden Wel zoo zal ik dat doen Ja gij kunt Niols niet best paard eu wagen vertrouwen zooals hij alingert met de leidaela Het zal een groot fuejt worden Daar zal hy zeker ook wel komen de groote Si5ren Jeaaen die niet lang geleden zyu vrouw ver en Curasao toebehoorende aan den itaat der Ne erlaodeu zaa hebben weggenomen met bet oogmerk om zich die toe ta eigenen donr ran de di 0 in bet archief ran het departement waiirin de zegela bewaard werden den kroisband los ie maken Voorts dat hy hoewel wetende althans begrypendfl dat die postzegels vin diehtal afkomstig waren en den staat der Nederlanden toebehoorden uit den verkoop daarvan voordeel heeft getrokken Alvorens tot het getuigenverhoor over ie gaan vroeg de president aan bekl die blykens zgn opgave een goed inkomen genoot of door hem tusschen Mei en October voor een vrij beduidaiid bedrag d = f 420 aan afgestempelda poitzegela waa verkocht aan handelaren te s Gravenhage Beklaagde bevestiKde dit Een gedeelte van die poHtzegels zou door hem zyn opgespaard evenals iemand wel effecten koopt met kans op waardevermeerdering en een gedeelte zou bij ten verkoop hebbeni ontvangen van een ambtenaar by het dapartement ran koloniën wiens naam hy tban opgaf De postzegels door beklaagde opgeipaard c zonden zoowel Oost als Westindiaehe zyn geweest Vroeger toch kwimen die gebruikte postzegels ten voordeel an de boden van het departement van koloniën en beklaaf e ook eenmaal een zak zegels ten verkoop outvanKen beende had de waarde daarvoor afgedragen elM zegels m t nitzicht op erantui ele atyging van prys bewaard Door den president gevraa td hoe beklaagde er toe kwam om eerst beden den naam van een ambtenaar ie noemen gaf hy ten antwoord dat die ambtenaar hem bad gezegd toen de justitie sich in de zaak mengde hon je mond boor je weet ran nieta c Op zyn riddereed by is ridder der Mil Willemsorde had behl toen tot zyn oprecht leedwezen gezworen dat fay zou zwygeo Tuaschen t ee voren gebracht had bekl zich flindetyk als Rooiusch Katholiek totzyi geestelijke gewend hem de toedracht der taak verteld en toen had d ze hem duidelyk gemaakt dat by bier niet door zyn riddereed grbondün waa en oprecht alles aan doa rechter moest mededeelen En dat deed hy thans De prpsident wees bekl op zyoe verklaringen in de instructie waarmede die van beden müeity te rymeo waren Zoo o a waarom bij toen gesproken had van vier gezinnen die by niet ongelukkig wilde maken Bekl antwoordde hierop dat by op den ochtend toen by de poatzeKels ten verkoop ontving by zyn bionentreden in de kamer van den bewasten ambtenaar drie heeren de loren heeft Ja dat zal hij wol hm Ju hoe is hel met hem boe gaat het met zijne zaken weet gy er iota van Lieve tijd I ik ken zijne hofiteL even goed sla ik de uwc ken ik heb twee jaar bij zijn buurman gediend Beate grond mooi vee flink gereedschap zoo goed ata men verlangen kan Wet niet preciea £ 00 goed ala hier maar toch lang niet te veramaden llml Of er veel op de hofsteC ataat Ja dat kan tk u eveu goed zeggen ala hij zelf hij is oen paar duizend gulden aan de crefiiol kas aohuldig Manr wat beteekent dat op zulk eene plaatóP En wanneer hg eene vrouw kon krijgen die geld had Hé U hé L Hm dat kan hij wel ffja dat kan niet missen Ik weet er eene die hem net passen roa Hé hé hé ffWat gg woet kunt ge voor je zalven hoa en zoowel als dat waarover wy gesproken hebben H b je me begrepen Hm 1 Hiermede keerde zg ziohom en ging Wis oordeelde de arbeider eene geschikte vrouw voor deu grooten Sóren Jensen te zijn P Wie meent de leztr De lezer meent wellicht dat de rgke weeuw eene goede partij voor eon welgesteld weduwnaar kon zijn Het spijt ons te moeten zeggen dal do arbeider jaiater oordeelde want degene dit zoowel hij als de weduwe meende was Sophie de jonge vrolgko Sophie Was zij niet beter geschikt om een ter neer geslagen weduwnaar op te vrolyken dan hare moeder P Was bet niot veel beter det hij eene I mooie aom getda met de dochter kreeg dan eene I oerderij met de moeder nu hjj zelf eaae goede pUaU kamer zag rerlateo zoodat by mtaode dat dit ook TiD de zaak wiatsn Sabst officier van justitie mr Playta meandt dat de zaak door de thaoa gehoorde rerklariag van getuige in een geheel ander daglieht wu ffetreden ea aohorstng der zaak noodig wu De rechtbank giog daarop in raadkamer en betliite dat de zaak zat worden geichorst en een nader onderzoek zal plaats vinden Op het verzoek van den verdediger mr Barnet Lyou om beklaagde dadelyk ia rrybeid ta atel en met bet oog op iamiÜMmitandigheden werd afwyzfnd beschikt Men meldt uit s Graveobage aan de Tyd dat in wsliogeliohte kringen het geraobt gaal ala zou bet ontwerp op de herziening ran do personeele belaf ting door dan minister ran financiën om de readi aangenomen nog ingedieede en aangekondigde amendemecten orden ingetrokken Ook de TeI ontving en dergelgk beriebt met de byvoeging daf bet plan zon zgn vooraf het kiesrecht ontwerp aan de orde te doen atellen Da memorie van antwoord betreffende laatatgenoemde ontwerp zon in Januari zqn te verwachten Het gevolg van deae wgziging ia het mini teriëete werkplan ton zyu dat by aanneming der nieuwe kieawet sy die in de bestaande personeels belaating zyn aangralagen met of zonder remissie op da kieteralijsten van 189J de vooroaamate cat orie ran kicien londeB vormen Omtrent de oorzaken ran booKe vloeden maakt een inzender in de N Il Ct c een opmerking die naar het oni roerkomt wel gehoord dient te worden Hjj meent die oorzaak enkel te moeien toeken in de richting waarin do itormen orer de zee trekken Meer dan 90 pot komt nit bet zuiden of zuidwesten Komt de Noordzee onder den invloed daarran dan wordt het water daardoor noordwaarts gedreven en énze kasikrygt daarran wel eens een enkelen keer hooft water maar erger ifonit bet wanneer een atormreld ten N ran Hde Noordzee ligt en zyn inrloed zoirl waarta uitbreidt In dat geval wordt hst water der Noordzee naar bet zuiden gedreven De trechtervoroiige gedaante van die zee betet een vrye afstroomiag van het water zuidwaarts en vandaar boog water op de knaten van Nederland en Engeland a deze onderstelling jaiat dan zal ket ook aan de hand dar mateorologtacbe waarneminsen roogelük zijn zirb r eda eenige dagan had Uovandien had de weduwe hanr bekomat gehad van het huwelgksleven Haar man was namelyk bijna altijd dronken geweest en had toch altijd een streng commando in huis gevoerd Hy regelde alles wel niet het bast mogelijk maar toch zoo goed als do drank lulks toeliet Ia dien tijd kwam de boerderij niet zoo helder tussohen de populieren uit als ihani Kr kwam kalk noch leem op du muren en de Wind had permissie op hel dak den baas Ie spelen Wanneer de belasting moest bewald worden waa de man genoodzaakt uf geld te leeuen Sf onontbeerlijke voorwerpen te vorkoopen Eindelijk waa bij zoo beleefd zioh dood te drinken fddr d nheele hofato £ door het keelgat waa tooala men in het dorp zeide En toch ging er bij zijn dood ééu klaagtoon voor de weduwe op Wat zou zij beginnen met vier onverzorgde kinderen en zulk eene boeren pi aals P Hen had haar liever moeten gelukwonsohen maar dat behoefde niet z derd dit ongetwijfeld zelve Br begon DU een nieuw leven voor haar Er was hier iets roor haar aan ta vatten en dat waa juist naar haar zio Nu rustte de verantwoordelijk hei d op baar alleen maar zy bad nu ook de macht Het was juist de macht waarnaar zy zoo lang gesmakt had want zij wiat hoe zy die zou gehruiken In de eerate tiea jaren had z met behulp van eene opgenomen som gelds den grond doen mergelen de landbonw werk taigen verbeteren en de hofstede herstellen In de volgende tien jaren had zy hare acbuld afbetaald d bofatede lierbouwd en drie barer dochters aan gezeten boeren uitgebuwsigkt Waarom had zij dus gesloofd en gezwoegd Voor hare kinderen Dstnarlyk JTordt ttnolfi