Goudsche Courant, woensdag 11 december 1895

IMrecle SjxiorwegverWDdlngen met üUUA WInterdlenst 1895 1896 Aangevangeo 1 October Tijd vau Gre n vli li OOUDA 18 8618 38 1 89 18 48 18 66 1 44 KOTTERDAM ROTTEKOAH 1 94 3 88 8 08 9 4 7 6S 7 69 8 08 8 13 8 88 3 48 9 86 7 86 10 19 10 89 10 8 10 43 10 49 9 48 9 68 9 68 7 46 4 08 eOtJ Dl DUN H A A DEN H A A 6 iHage6 6 7 807 438 809 88 9 48 10 1111 3618 16 1 38 8 44 8 68 3 43 4 16 5 17 8 08 7 68 9 38 Voorb 6 67 10 17 1 41 14 Z Zasw8 11 10 38 1 66 6 88 9 68 ZeT M 6 9 10 43 8 0 6 89 10 0 Ooada 6 33 7 60 8 18 0 9 66 10 16 10 6418 0618 46 8 17 3 14 8 86 4 18 4 48 6 47 8 60 j8 98 10 11 Stopt te Bleiswyk Kraiaveg eo Nootdorp LeidsoheDdam ea Hekeadorp U T R E C H T 0 O U D A Utrecht 7 60 9 10 11 84 19 60 8 10 8 68 4 43 6 38 7 60 8 09 9 07 10 84 Woerden 8 11 10 93 11 61 4 18 63 9 88 10 64 Oadewater 8 19 10 81 4 84 9 88 Couda 8 89 9 34 10 44 19 07 1 88 3 48 4 87 6 80 7 09 8 86 8 41 9 49 11 10 Gouda 7 80 8 86 9 09 9 87 10 90 10 60 18 18 19 98 1 97 3 36 3 47 4 46 6 87 7 14 7 4i 8 88 8 64 044 11 6 v M 7 49 8 47 11 09 1 40 4 67 8 01 10 08 Z Ï gw 7 63 8 68 11 18 18 49 8 08 8 18 10 16 Voorb 8 07 9 08 11 87 1 01 90 8 86 10 87 Hag 8 1 9 18 9 M 10 07 10 48 U 88 18 4 1 061 67 4 06 4 17 6 96 6 87 7 44 8 819 9 9910 88 11 46 OUD 1 U T K I O H T 8 06 10 19 10 67 18 48 9 80 11 14 8 87 11 88 9 46 8 87 10 61 11 46 1 80 3 08 O O II1 A A M8TERBAM 10 01 10 67 18 10 SI 4 47 t n 10 16 11 06 1 1 18 4 88 8 48 11 80 mSTEXDAII SODDA 8 9 10 10 49 8 96 4 10 e lS 57 46 9 46 9 04 10 14 18JS 8 80 6 80 a 7 46 8 49 11 10 Stopt ta Nootdorp Lridaohaadam ea Blaiawijk Kmiaweg ea Hakandorp Slappaa ta Blaiavjjk Emiaweg ca Noetdarp Laidaakaadaai aa Hakaidorp na te Toran op da TeroioMlaiyka komit fan hooga Tloeden voor ié bereiden Te Halder orerleed Zoodag de heer C A Benkenkamp bargemeester dier gemeeBie lid der Staten ran Noord Hoïlaad aan de gero gan eener langdarige ongeiteldbaid op 73 jarigeii leeftgd Zondag oTerleed ta Alkmaar mr D F vati Leeawen lid der Staten van Noord floUand ond offlcier van joitüia In het Cirque d hiverc te Parys ward een veditrgd gehoDdeo door twee rermaHrde Tirkiche worstelaar Nadat zg roim dri kwartier b sig waren geweest begonnen zi eenige teekeneo ran vermoeidheid te geven ex de toeickoQwera ook Toen stak opeens een der worstelaars sgnen tegenstander twee tid gers in den nens en de andere tiand in den mond De jarj trachtte tevergeefs ean eio ta maken aan dien woesten atrijd toen snul den aeo menigte toeachoqwern bet strydperlt in om met stokslagen stotnji n en Bcboppen den overwinnaar te dwiogeo syn tegenstander los ta laten daarna geraakten de toeschouwerR oadarling aan het vechten en ten slotte moest de politie tuisebenbeide komen om de zaal tf doen ontroimen Worstel wedstrgden behooren ook ia Nederland te Amsterdam tot de sport waarmede besehaaide kringen bun smaak veredeleti De zoon van een Weener miliionnair Scbweigar is door de rechtbank te Boedapest tot 8 maanden gavaogonis veroordeeld omdat bij valscha wissels op zyni vaders naam had nit gegeven voor aen bedrag van f 31 500 De wisselogant Alexander Steiner die met hem terechtstond wegens valschheid in ge sehrifte en ontvreemding kreeg 4 jaar tncht hnis SUton Odneraal 2e Kahm Zitting van Maandag 9 December 1895 Da Kamer begon met de behandeling van Hoofdstaky der Staatsbegrootiog Binn Zaken Op verzoek van den Voorz zullen de qaaentieii van het onderwya bewaard blyven tot de dfsbatreffende afdeeling De beer Varmealen opende de algemoeat beraadslaging met een woord van lof oiei s ministers openbsrtigbaid maar tevens met de verklaring dat hij éo om financieele en om politieke rodenso geen vrede kan hebben me deze begrooting Amendementen kunnen daaraan nietfl verhelpen de riohting van den mioistsr is afkeurenswaardig De heer Willige beapreeft de vernietiging van plaatselijke verordeningen üp het versprei den van gedrakte stukken welke nietiooveraenstemmiog is met de Grondwet Ook vraagt hg naar de overgangsbepalingen der Drankwet art 26b De heer Kuyper vroeg inliehtiogen omtrent de administratieve ongeregeldheden te Slie dreoht en de heer Lohman besprnk in deti bekenden geest de vaccin e qnaestiSn By syne beantwoording van de verachillendo sprekers verklaarde de miaist r dat zyne be streden ondarwysvoorBtellen volstrekt niet beoefen den onderwyaatryd te heropenen zij dragen dat karakter niet ayn alschts een uitvloeisel der noodzakelykheid en staan geheel baitan e politieke omstandigheden en baiter het kiesrecht De miniater verdedigde de vernietiging dei gameentelijke verordeningen betrekkelyk het venten van couranten en herbaalde zyn meenisg omtrent de vaccine 8 40 8 47 8 64 9 01 9 10 8 67 0 8 18 8 84 8 30 7 86 7 88 7 39 7 4 7 86 Oouda 6 30 Moordrecht u Nieawerkarlc r Gapalle H loltaidani 7 Botterdam 8 OapeUa 8 10 Hwawaikerk 6 1 Hoordiaokt 8 S Oouda 8 88 Monda 6 86 8 87 7 66 8 09 8 81 Oudav 6 60 6 64 Woard 6 6g 7 08 8 19 Ulieoht 8 18 t 8 88 8 41 f f Naar Amiterdam 8 81 9 86 Qottda 8 87 8 14 Verder verklaarde by geen aanleiding te zien om aene wyziging van art 26b der drank wet nit te lokken hy acbt het buiten twyfel dat de bestaands vergunningen na 1901 doorloopan eventueel ia de minister wel geuegeo aan het bezwaar van den heer Lieftinck tegemoet te komen Dank zg bet na yaillanfadynamiet aansla in 1893 ingevoerde stelsel om op de toegangs kaart voor bezoekers der tribnnq in het Palais Bonrbon den naam van den afgevaardigde die beo introduceert verplichtend ta stellen ia het niet moeilyk geweest de iudentiteit nu te gaan vao Lenoir die Vrydag in het gebouw der Franscbe Kamer twee pistoolschotel loste Gilbert Iienoir is een zoon van den eersten opzichter der gevangenis te Monlins Een poos geleden werd by tn bat hospitaal der broeders van dan H Johannes de Deo verpleegd dezer dagen ia by hersteld outslager en zocht toen ren betrekking Hy wenddt neb ver cheidene malen tot Matbé den afgevaardigde van zyn departement en dezu wa s bet ook die Lenoir op diens acbriftelyk ver zoek de toegangskaart tot bet Kamergebour verecbafte Lenoir is nn bediende in eeit mannfacturenzaak iu dea Faubourg du Temple Zyn patroon legde een gaustig getoigenis ovei hem af Bg het doorzoeken van zyn kame vond men een groot mes en 2 doosjes revolrerpatrooen opmerkelyk was bet dat het eene doosje losse patronen bevatte overeenkomend met die van de revolver waarvan h ztcb bediende waaruit men opmaakt dat bji met los kruit geschoten beeft Men vond ook een paar anarchistische couranten Er zal waarsehyolyk een geneeskundig onderzoek naar den jvtaat zyner geeatvermogsnt worden ingesteld Over geheel West Europa heeft de storm gewoed tot zelfs te Weenen waar het gaan in vele straten lerensgevaart jjk wob Voertui gen werden omvergeworpen tal van personen yn gekwetst De schrgrer dr I I David werd met zooveel kracht tegen den grond geworpen dat hg eenigen tijd bewusteloo bleef liggen Voor hy kon opstaan werd by door een ryluig overreden xgn beide beunen zyn gebroken De gebroken vensterruiten ac afgewaaide nitbangborden zyn niet te tellen Te Hamburg heeft de wind bet water zoo hoog opgestuwd dat da omtrek van de haven en de laagg legeu boizen overstroomd werden Vele transportschepen ziin volgeloupen en gezonken Uit Hamburg Cuxhaven Lubeck Kiel en vete andere plaatsen komen berichten van stormen en hoogwater De meeste telepboonverbindingen zyn gestoord De kast van Jutland en de atad Nykjobing staan ouder water er waait een hevige orkaan Ta Brussel heeft de storm zeer veel schade aangericht aan de huizen om niet te dpreken van de ontwortelde boomen en gebrok vensterruiten Vele personen zyn gekwetst De Britscbe post over Osteude bleef tengevolgt van den storm uit Binnenkort zal een wetsvoorstel worden ingediend hondende voorziening ten behoevr van het personeel vao den roormaligen Nederl Rhijnspoorweg De Daily Telegraph t zegt dat kooingiti Victoria van Engeland ditmaal faaarjaarlgkacht reis naar bet Zuiden niet over Pargs zal nemen Ztj xal zich over Vlissiogen en Straatsburg nanr Nizza begeven Gisteren was het de eerste dag dat Belgiü langs het grenaatalion Eaicben weder is opengesteld voor den invoer van Nederlandsch vee bestemd voor de slachthuizen Te Ilozendaal was de verzending gisterenmorgen reeds overdrnk By het afzenden van dit bericht waren aan het statioo aldaar reed 21 waggons met vet vee geladen bestemd vooi de slaobtbaizen te Brussel Antwerpen en Gent By het onstuimige weer der laatste dagen bebbau te IJmuiden weer enkele strandingen plaats gebod 10 17 10 64 11 01 11 08 11 16 11 84 8 86 10 7 47 10 86 18 88 9 48 9 61 9 69 18 11 8 07 8 18 3 17 4 18 4 47 6 7 88 8 81 10 16 7 10 10 89 8 84 6 06 8 17 7 18 8 48 10 37 3 60 4 48 6 89 6 36 f 9 04 f De Belgische vischsloep 0 162 vanOsteode wai met groote moeite des nachts te 1 nur de pieren door gekomen Reeds n en d eu waa het vaartnig door zes vissohers bemand in zee geweest en reed drie dagen had men t eu zware stormen geworsteld veilig hoopte men te IJ muiden binnen te komen Maar toen men in de pieren was slo een rukwind bet roer weg en nu was het kleine schip meedoogenloos tao prooi aan de elementen aan boord dacht men niet anders of het vaartnig zon verbryzeld worden tegen de piarea Woedend joeg de wind het srhip oter het water en sloeg bet tegen een der ijzeren torentjes of baken die voor de strekdammen staan Een der mannen sprong van het schip op dit torentje over en klemde er zich aan vast en kort daarop aloeg de storm bet vaartuig met de andere opvarenden op den ateenen strekdam waarop het bleei zitten om misschien binnen eenii e ongenblikken stuk te worden geslagen Maar moedige vletterlieden aan het iitrand z en het gevaar en tugen de branding in wisten ig het scheepje te naderen eo de vyf Belgen aan land te brengen Doch moeilyker was het den man te redden op het torentje Hy zat daar op het yzereo geraamte ten spel der rukwinden en van de zeeën die hem woedend over het lichaam sloegen Hy kon zich bijna niet meer vasthouden verkleumd als hem de vingers waren en krampachtig aloeg by de armen om een der ijzeren staven Hoe tang zou hy de kracht hebban zich zoo vast te liouden Als hem de krachten braven dan werd hg onherroepelgk weggeslagen door de zeeën Daar ging de loodssloep nit bemand door flinke jonge loodsleerlingen stoere HotiandBcbe knapen I Met van angst kloppend hart zag men aan t strand de moeiligs jonge mannen in hun notedop kampen tegen de zee die hen miaBcbien zoo meteen het slachtoffer zou doen worden van bon edel pogen om een medemen sch te redden Daar naderen zy het torentje de schipbreukeling klimt de yzeren ladder langs om te trachten in de boot te komen dochdezeeëo die hem over het lichaam slaan dwingen hem telkens weer naar boven te klimmen en onder ham danat de loodsboot die nn enns ia boven op de golven dan weer plomt in de diepte Men roept den schipbreukeliug toe dat men een reddingbiMi zal uitgooien en dathytracbten moet die te grijpen De boei drylt up de golven de Belg ziet haar eu maakt zich tot den sprong gereed Ata hg priugt en hy grypt da boei niet dan is by verloren I Op eenmaal dsar waagt by het en springt jaiat in de boei Ben eindweega sleept de zee em mede docb aan boord van de aloep trekt men de boei terug en eenige oogenblikken later is hy gered Eu teruggekomen aan het strand juichte ieder die dit waBg tQk deze edele daad ran de loodfleerlingen zag deze jonge mannen toe en drukte ben dankbaar de band De namen dezer kranige mannen zyn C Noordberg loodileerling Ie kl P Molenaar en S van Leeuwen loodsleerling 2e kl W C Rgpma J Van Loo en A Visser loodsleerlingen De chipbrenkeiingen zgn ïiefdergk opgenomen iu het Koning Willemahuis De brigade comniandant der ryksveldwacht te Beetsterzwaag de heer H B Vogelenzang brigadier t t broeder in de Orde van den Nflderlandaehen Leeuw heeft uit zyn betrekking ontslag aangevraagd met recht op pensioen 4 68 4 67 6 04 6 11 6 80 1 48 1 68 1 S9 8 06 8 18 7 11 6 48 8 60 7 30 S IO 3 60 4 08 OOUDA 11 60 19 80 18 08 18 40 8 09 3 88 AlutardaB C 8t flonda 7 99 Een stad door brand verwoest Uit Stockholm wordt fiemetd dat de brand die de geheele plaats Marienstadt in de asch legde des nachts te 3 uur in een bakkery ontstond De schade wordt begroot op een millioen kronen Zesbonderd uenachen zyn dakloos geworden Feraoonlyke ongelukken hebben niet plants g had hehondena enkele gevallen van lichte verwonding St Nieolaai ta Laipaig Zelfs lattarbanket en speonlaas zag men daar op tafel Het wa in de lokalen van de Vereeniging Nederland waar weer een echt HoUandsch feest in vroolyke stemming gevierd werd Afgewiaaeld door humoristische en muzikale voordrachten waarbij het echtpaar Snoer zich byzooder verdienstelgk maakte werden de honderden pakjes geopend die meest il aan seherta en luim gewgd waren Een geanimeerd bal dat door 40 dames en beeren allen laadgenoeteo bggawoond werd besloot bet geheel De Hooga iUad verwierp gisteren de caïsatieberoepen van Marons van Gelder colporteur te Amersfoort en A van EmmeaH redacteur en uitgever van Oa Voorwaailsc te Arnhem veroord ld wegens het doen opnemen van beleedigende artikelen in genoemd blad de eerste tot f 25 boete of 1 maand hechtenis de tweede tot 3 maanden gevangecisstraf Onder voorzitting van deo heer J Breebaart i te Rotterdam de jaarvergadering gehouden van de vereenigiug Het Nederlandsch Paardenatamboekc Uit het jaarverslag bleek dat de vereeniging sieeda in bloei toeneemt Da paardenfokkerji in ons land gaat vooruit en de atamboekvereenigingen konden daarbg als vertrouwbaro gidien dienen In het geheel waren 328 hengaten en 1550 merriën fngescheveu De rekening over 1894 sloot met een batig saldo van f 120 en de begrooting Toor 1895 in ontvang en uitgaaf met f 1226 De door bet hoofdbeatnur opgeworpen vraag of het wecBchelyk ia dat het Rgk hengsten stationeere zal in eene volgende vergadering behandeld worden De vraag van da afdeeling Noord Holland h het wenacbelyk en noodig dat van beugaten en merriën die aan de eiachen van goeden bouw en go de gangen beantwoorden een zekere snelheid of record wordt vereisoht en dat premiën worden toegekend aan premie hengsten en merriën die een zekere snelbeiil kunnen toonen werd ontkennend beant woord De beer Pant zal zyn voorstel om by du inachryving lo het atamhoek onderscheid ti maken tusacben warmbloedige taxe taigp ar den tevens geschikt voor landbouwwerk en koudbloedige paarden formuleeren opdat het hoofdbestuur dit aan de afdeelingen kan overbrengen Als een graaie byzondarbeid wordt gemeld dat de vorige week gedurende twee dagen met één eendenkooi die gelegen is in de nabyheiii vau den Moerdyk en waarvan iemand te Dordrecht de bezitter is 685 eenden werden verschalkt Een oude vrouw woonachtig in de Anjc lieratraat te Amsterdam vond op vreeaL lykn wgze den dood Door te dicbt bg een petrolenmtoestet te komeu geraakt 9n haar kleederen in brand en bekwaai zy daarby zulke ernstige brandwonden dat zy een uur later onder hevige pynen overleed Het varkenshasr dat vroeger voor de slachters die den boer opgingen een tang nitt verwerpelgk bron van inkomsten waa is tegenwoordig byna geen geld waard Voor 11 jaren betaalde men op bet eiland IJselmond nog graag f 5 per kilo na mag men blij zyn als f 2 30 tot f 2 60 besteed wordt Wegens zeer onoogelgk aanzien is een groote party bankbiljetten van f 25 f 40 en f 60 afgekeurd 9 67 10 04 10 11 10 18 10 97 8 06 8 68 4 80 9 03 6 81 9 10 8 17 8 97 6 84 41 6 47 6 61 4 40 OOUDA Door één donderslag werden Vrgd e Deventer een 40 tal telefoontoestellen by velschillende ingezetenen buiten gebraik gestehl Bg 9én arbeider woDonde aan denBiogdgk bij den Beonebroekerweg te Haarlennuermeer is giataraoarODd ingebrokeu Zijaf epaarpèooingen en enkele Toorwerpeu ran waarde zg verdweoeD Id de geldqaaeatie tnsschea Dometa NieowenhniB en t Kol zai blgkena een ingezonden etok in cHet Volksdagblad door eent commissie oitapraak worden gedaan De beer J A Toars ia een der leden ran die com Uit den Haag neldt men aan de i N R C Nader Terneemt men omtrent bet sterfgeTal onder bgsondere omstandiiibedeo van eeji 60jarigeD koopman in schuarmateriaal lu een poortje io de St Jacobalraat albier dut dtman Vrgdag middag jl eenige woordenwisseling bad met den iu t zelfde poortje wonenden persoon K De rrouw ran den gestorven zon nog alvorens een boodacbap te gaan verrichten aan K bobben te verstaan gegaveii baar man maar te laten abctoilena met bet oog op diens lastigen aard Toen de vrouw thuis kwam vond zg baur man op den vloer uitgestrekt eenigszins bloedende bg stameldü enige woorden waarna de dood oomiddelljil intrad In bo ver dit sterfgeval verband boudt met moeilgkbeden tuascbeo E eu den gestorvene maakt gelgk gemeld reeda een onderzoek dei justitie uii Èro feit ia dat K na den nacbl op bet politiebuieet aan de N Haven te hebben doorgebracht Zaterdagavond ia overgebracht naar het buis van bewaring alhier in afwachting ran den oitalag der lijkschouwing De moord te Rotterdam Gisteren eo eergisteren zgn e U aantal ont dekkingen gedaan die de justitie veel licht in deze tot dusverre duistere misdaad geven en waaracbgnlijk binnen kort de ware toedracht daarvan zullen bekend doen worden Nog ateeds wordeo verschillenfle lieden geboord waaronder zoowel do familieleden ali personen van elders Arrestatiën uitgenomei die van Van Berkel bebhen nog niet plaat gehad Wg vernemen det bet bevel van roorloopig aanhouding de vorige week afgegeven tegen W van Berkel door de rechtbank te Rotterdam met zes dagen is verlengd BuUenlaodsch Overzicbt Gisteren ontving de Duitache keizer bet bureau van den ftyksdag en deelde den heereu mede dat hy 18 Januari a B een groot feesl in het paleis zal geven ter viering van bei 25 jarig bestasn van bet Doitsche ketzerrgk Op dit feest zullen de geheele Ryksdag en de oude Parlementsleden en sttistslieden uit het jaar 1870 genoodigd worden De crisis in Ouitscbland ia geëindigd Het bericht dat de Keizer den heer Von Köllei ongaarne liet gaan on dat de Keizer zelf overwoog hoe hy den minister van binnenland scha zaken kon behoodea bleek onjuist De ervaringen in het vorige jaar opgedaan toen in Boorigelyke omstandigheden eerst de Ryka kanselier aftrad en later toch de minister van binnenlandsche zakea moest volgen heeft den Keizer weerhouden Het was vry zeker dat prins Hohenlohe niet zou geaarzeld hebhen en dat met den Ryksksnselier nog eenige andere ntiuisters waaronder in de allcreerstiplaats generaal Bronsart von Schellendorf de miniater van oorlog zouden aftreden Dit is thans voorkomen door bet ontalag iwn den beer Von Köller Zyn heengaan wrdt door niemand betreurd behalve dooi eene kleine groep reactlonnaireo en agrariërs die op zyue hulp hoopten voor hunue plannen Doch de willekeurige wijze waarop de beer Von Köller opgetreden is tegenover elkeen die eeii andere denkwyze aanhing dan door deo minister goed werd geoordeeld heeft hem in geheel Dnitschland gebaat gemaakt De felti verwyten van prof Hans Üelbrück die met instemming door eon groot deel der Duitschf pers werden overgenomen toonden dat volkomen De beer Ten Eoller wordt opgevolgd dooi den heer Vod dar Becke von der Horst thauf regeeringspresident te Dusseldorf Freiherr v d Recke Hor t ia 48 jaar Zyn familie behoort to den oaden We8tfBal8ch n adel Hg heeft geen belangrijk staatkundig verleden men weet weinig anders van hem dan dat hy een bruikbaar bestoorsambtanaar is De telegrammen nit Konstantinopel in de Engalsche bladen loepen over de voornemens van Koetsjoek Saïd Pasja nitren Volgens sommigen heeft hy tot den Oostenrijkse hen gezant die hem in het Ëngelsche gezantschapsgebonw bet schryven waarin de Porte den geiuten verzocht Soïd te bewegen naarJildit Kink terng te keerso kwam voorlezen gezegd dat hy niet gaan zou en het land wilde verten Volgens anderen zou hy besloten Byu e te geven Intnsseben wordt zyne woning lyk ook het Engelsohe wachtschip in den Bosporaa streng bewaakt om ta beletten At Saïd heffmelgk ontvincht Lord Salisbury heelt sir Philip Carrie telegrafiscb zyne volle goedkeuring met zyn gedrag in deze te kennen gegeven De Tiimes verneemt uit Rome dat dgezanten te Konstantinopel overeengekomen zyn deo sultan een termyn te stellen waarbinnen hy een beslissend antwoord over d waebtschepeoquaaatie moet geven De Timesc verneemt uit Konstantinopel dat er elk oogenblik eene miniaterieele crisis keu nitbrekea en dat Koerd Said grootvitier wordt De vlucbt van Sald pacha naar het gebouw der EngeUche ambassade ta Koostantiuopri schijnt van ougunstig en invloed te zijn op den toestand Voor de goede betrekkingen tusacben air Pbillip Currie en den Sultan ia dezgebeurtenis zeker niet bevorderlyk De vlucht van Soïd Kut cbulk herinnert aan een soortgelyke gebeurtenis die op 18 Mei 1881 plaata had toen Midhat pacha vluchtt naar het Franache consulaat te Smyrna Midhatpacha nas een paar dagen Ie voren af ezet als gouverneur van Smyrna en d Sultan had bevel gegeven hem gevangen tf nemen en als aaogeklaa de naar KoottactiDopel te breotten De Europeesche coosuK bealoten toen Midbat pacha voortoopig te beschermen in aftvachtiag der bevelen van d gezanten Dezen gaven laat Mi lhat pacba uii te leveren aau de Turkache overheid nadat de Porte de verzekering had g ge ii dat d gewezen minister overeenkomstig zyn ranu zou worden behandeld Midbat werd den 2 S Juni 1881 ter dood veroordeeld docb de Sultan Toraaderde der e straf in levenslange verbanning naar Taïf by Mekka wsar Midbat pacha den 10 Mei 1884 stierf Het schyot dat Saïd paeha en oog onelter einde vreeide en dat by daarom hulp zocbl bij sir Phillip Currie üe kans dat de7e zal genoodzaakt worden den ODd grootvi ier uit te leveren is zeer gering De Bumb Corr c ontvangt uit Konstantinnpel bet bericht dat de knmerbecr van den SuKan llaghib liey sedert eenige dagen i t verdwenen Die verdwyuing wordt eveneeniu verband gebracht me de woelingen der Joug Turken Omtrent de oorzaak der vlucht van Saïdpacha wordt nog gemeld De SuUae wilde van Saïd weten wie d biljetten had aangeplakt waarin op hervoi mingen wordt aangedrongen eo eischte dat Said zyn invloed zou aanwenden om een herbvling daarvan te voorkomen Saïd pacha antwoordde dat hem de daders onbekend waren en dat hy geen kana zag ei iets tegen te ondernemen omdut by niet langer met gezag was hekleed Dit antv oord acheeo den Sultan te vertoornen en Z M beschaldigde den oud vixier het hoofd der revol a tionn aire party te zyn Tevena gul by Saïd bevel in Ytldiz park t komen wonen in de kiosk waar vroeger Midbatpacha woonde opdat bij den deo Sultan voortdurend met zyn raad kon ter zydeftaan Dit waa Suïd pacha te kras en by vluchtte nnar de Brïticbe ambassade Met de volgendc woorden verzocbt hy bescherming aan aii Philip Carrie Toen de Sultan my d n laat steo koer gelasste het ambt van grootvizier te aanvaarden sloot hij my den geheelen nicht io een kamer van Yildiz kiosk Thans ontving ik opnieuw bevel in bet paleis te komen i werd mg tevens medegedeeld dat ik wjder als grootvizier zal moeten optreden Ik kaï en wil dat ambt onder de tegenwoordige onaHtandigheden niet aannemen Eu ik vrees dat by weigering mijn vrybeid en zelfs myn leven gevaar loopt Ik smeek u bescherm ray tegen den Sultan Den volgenden dag kwam een kamerheer van den Sultan in de Engelscbe ambasHadeen eiscbte dat Said pncba met bem naar het paleis zou gaan Sir Pbilip stond den boodschappei te woord en zeidc Zeg aan den Sultan uwen heer Sald pacha is mgu gast Het staat hem vry te gaan ol te blijven zoolang by het weuscht een dag een week of een maand Ik zal hem met bevelen de ambassade te verlaten Sedert wordt het firitsche gezantschap den geheelen dag omringd door spionnen en door sterke militaire patrouilles bewaakt Het heeft er allen schgn van dat de Sultan de ontvluchting van Baïd pacha vreest en die niet kracht wil trachten te voorkomen Zaterdag kwamen TewfikFacba en Saïd ds Koerd de oud mioiiter van buitenlandscbe zaken aan d Britscbe ambassade namens den Sultan docb Sir Philip weigerde deze beeren te ontvangen De Kölu Ztg ff verneemt nog uil Konstantinopel dat alle berichten over den invloed van de paleis coterie op de Sultan volkomen juist zyn Niet Abdnl Hamid regeert in Tur kye maar de Sheik nl Tslam en een troepjt kamerheeren onder wien invloed de Sultan handelt en die de oorzaak zgn van den tegeu woordigen toestand In de Fransche Kamer pas bekomen van den schrik Vrydag verwekt door de vermoadelyk achadetooze pistootacboten van den overspannen winkelbediende Gilbert Lenoir die kort geleden wegens zenuwlyden in het gesticht der Broeders van St Jan de Deo verp e d word en van den afgevaardigde Matbé een toegangsbiljet tot de Kamer ontvangen had werd Zaterdag de Hegeerm f door d n afgei Cbaudey geïnterpelleerd over haar houding iu zake ArtoD Diens advocaat Newman ha l nl te kennen gegeveu dat het ministerie met Artjo geheime onderhandelingen gevoerd had De minister van Justitie Ricard loocbendi dit maar wel bekende hy volgaarne dat hii zicb bedieud bad vao een aanbod hetwelk hem gedaan wai om io het berit te komen van geheime stukken betreffende Arton ook ha hg peraooiilyh aan den chef van den Londen Bcben veiligheidsdienat tieschreven om diens bebutpzaambaid by Lelêvre s onderzoek De burggraaf d Hugues wilde een verdere be spreking der interpellatie en hesobuldigde het vorige initiisterie Kibot vmh Arton s moedwillitï vrylatio Rihot verdedigde zich zoo goed hy kon en rerï ocht rgn opvolger Bourgeois oni openbaarmaking der stukken opdat zyn on aabuld zou kunnen blijken Ook by loochendi dê b weriugen a advocaat Newman Ten slotte werd met 4 5 tegen 1 atem een motie Cbapuia aan eiiomeu waarby vertrouwen in den minister van Justitie wordt uitgesproken lieden of mor f u 7 al Bertbelot bet beloofd iele Boek belreflende Madagascar indienen Heden is de internationale biinetalliftischi cnntereutiB geopend welke tieu dagen duren zat AMERIKAANSCHE Handschoen Wasscherij A van OS Al March TailUeur KIeweg E 73 GOUDA Keurs van linslordain 9 V4 ion 82 887 97 I 6 Vl I loaii i Vi 78 I 30 I 30V I 2Ï 93 1 Vl 991V 97V sa I 710 686 Ol l 3 100 201 i uo 78 102 100 I 14i 7 I 88V B8V Ö8V4 21 20V 9 DKCJEMBKtt Vorkm fllolkoera Nbdeblanü Cerl Ned W S dito dito dito 3 ilito dito dito i HoNGAB Obl Üoudl 1881 88 4 Italië Inaobrijving 1883 81 5 OoSTBNa 01 1 in papier 1868 B dito in ïitver 186 5 PosTUOAi Oblig met coupon y dito ticket 3 RiisUNU Obl BiDoenl 1894 4 dito Oeoons 188Ü 4 llto1 ljRothB 8S9 4 dUobijHopel88 ü0 4 dito in Roud leen 1883 K dito dito dito 1884 Spanje Perpet schuld 1881 4 ToaxaiJ Gepr Conv loen 1890 4 Goc ioouing serie 1 Goc leeninjï serie i ZniDAra ttip v obl 1892 Maxioo Obl Buit Sch 1890 6 Vhnbzurla Obl 4 onbep 1881 307 109 96V 191 168 103 60 B8V IKO 98 79 101 1007 I 98 103 V 1431 1 15 IS Vi 96 5lV 13 6 109 8IV lOA 1047 88 581 14V 228 184 1071 108 1 10 102 60V 58 Maxw L O Pr Lien oert 6 Ikd HoU IJ Spoorw Mij aand Mij tot Kxpl V 8t 9pw aand Nor Ind Spoorwogm aand Ned Zuid Afrik 8pm aand 6 dito dito dito 1891 dito b iTALlK apoorwl 1887 89 A Kobl 8 Zuid lul Spwmy A H obl 8 l oLSN Warschau Weenen aand 4 RuBL Or Ruis 8pw Mij obl 4 BaUigohe dito aaod Faatowa dito aand B wang Oumbr dito aand 6 ICursk Jh Azow Sp kap obl 4 dito dito oblig 4 14 13V 167 HoNO Thaiib Regullr GesellBch 4 118iVi 184 1 9 8 Vi 11 OosTBNR Stoataleening 1860 K K K Oost B Gr 1880 3 Spanjz Sud Madrid 8 1B6S j Kii Ver Bes Hyp SpobI oert 361 Pac Sp Mi obl 6 Chic North W pr C v aand dito dito Win 8t Poter obl 7 Denver k Bio Gr Spm eert v b Illinois Oootral obl In goud 4 Louisv V N shvilleCert v aand Mexico N Spw Mij lehyp o 6 Miss Kanaaa v 4 pet pref aand N York Ontario Wosi aand dito Penns Ohio oblig 6 Oregon Calif Ie hvp in goud H St Paul Minn k Manit obl 7 Cn Pac Hoofdlijn oblig 6 dito dito Lino Col Ie hyp O 5 C ANAOA Cao South Cert v aand VzN C Raliw k Nav Ie h d o O Amaterd Omnibua Mij aand Rotterd Tram weg Maats aand Nbd Stad Amsterdam aand S Stad Roltordam aand 8 Bbloib Stad Antwerponl887 2 Stad Brussel 1886 S i ISaOBBlJTlNO VOOR DB Nationale Militie EERSTE KENNISGEVING BURGEMEESTER en WETBOUDERS der Qemeenie Gouda Gezien art 19 der Wet van den I9n Aagustus 1861 Stulsblad no 72 Brengen ter mlgemeene kennis dak volgens art 15 der genoemde Wet alle mannelgke ingezetenen die in dit jaar achttien jeren o ad yn geworden of nog lullen worden zich voor de Nationale Militie mesten doen iBscbrgvon Voor ingeseten wordt gebonden lo Hg wiens vader of is desa overleden wiens moeder of zyn beide overladen wiens voogd ingeseten is volgens d i Wet van den 28n Juli 1850 SUatsblad no 44 2o Hg die geen ouders of voogd hebbende gedorende de laatste achttien maanden voorafgaande aan den In Januari 1896 in Nederl ind verblyf hield 3o Hy van wiens ouders de langstlevende ingezeten waa al ia ign voogd teea ingezeten mits hg binnen bet Ryk verblyf houdt Voor ingeseten wordt Dietc gebonden de vreemdeling behoorende tot eenen staat waar de Nederlander niet aan den verpliohten krggsdienst is onderworpen of waar ten aanzien der dienstplichtigheid het beginael ao wederkeerigbeid is aangenomen De iuachrgring geschiedt lo Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader of is deie overleden de moeder of zyn beiden overleden de voogd woont 2o Van een gehuwde en van een wednwBur in de Gemeente waar fay woont 3o Van bem die geen vader moeder of voogd beeft of door deieo is achtergelaten of wiens voogd buiten s lauds gevestigd is m de Gemeente waar hy woont 4o Van den boiten s lands wonenden zoon van een Nederlander die ter lake van s lands dienst iu een vreemd land weent in de Gemeente wsar zyn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft Voor de Militie wordt niet ingesobreven Ie De io een vreemd Hgk achtemebleven toon van een ingezeten die geen Nederlander is 2e De in een vreemd Ryk verblgfboadende ouderlooze zoon van een vreemdeling at is syn voogd ingezeten 3e De toon van den Nederlander die ter zake van s lands dienst in s Ryki overzeesche bezittingen of koloniën voout Eik die volgens art 16 behoort te worden ingeschreven is verplicht zioh daart v bg Bargemeester en Wethouders aan te geven tas soben den Isten en Sisten Januari Bji ongesteldheid afwe igheid of ontstentenis is zyn vader of is deze overleden zyne moeder of zyn beiden overleden zyn voogd tot het doen van die aangifte verplicht Hg die eerst na het lutreden van zyn 19de jaar doch voor het volbrengen van xgn 20ste ingeseten wordt is verplicht zich aoodra dit plaats beeft ter inscbrgving aan te geven bg Burgemeester en Wethouders der Gemeente waar de inachryving volgens art 16 moet gescbieden Danrhy gelden de bepalingen der 2i en 3e zinsnede van art 18 Zyne inscbrgving geschiedt In het register van het jaar waartoe hy olgens cynen leeflyd behoort Bnrgemeester en Wethouders voornoemd roepen dieotengsvolga op de ingazeteueo die ban ISde jaar hebben bereikt dat syn ijj die in het jaar 1877 zyn geboren en overeenkomstig het vorenstaande io deze Gemeente tot aangifte verplicht zyn om zich op de volgende dagen ter Secretarie aan te melden van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 ure eu zich in de daarby Vermelde orde te doen ioflcbryven te weten Zy wier gealaohtsnaam begint net de letter A B C D E F G H I J K L en M tasseben den 2 en 15 Januari 1896 en Zy wier geslacbtsuaaiu begint met de letter N O P Q R 8 T U V W X U en Z tosschen den 15 en 31 Januari 1896 Voorts strekt tot informatie van belanghebbenden dat het register van insebryving op den 31a Janoari des namiddags ten 4 ore voorloopig wordt gesloten en dat zy die alsdan verzuimd hebben de voorgeschreven aangifte te doen vervallen in eene der geldboeten ats genoemd by art 183 der voormelde Wet dat ieder die voor de MILIIIR moet worden ingeschreven zich behoort te voorzien van een Extract uit bet Geboorteregister dat bg de aangifte moet worden medegebracht dat dit Extract aan hen die binoen deze gemeente zijn geboren op hunne aanvregOn op het Burean van den Burgerlgken Stand gratis zal worden ni ereikt terwijl tg die elders geboren zyn voor 1 Jannari a s zicb ter Gemeente8eoretane kannen aanmelden ten einde genoemd Extract van het Gemeentebestuur honner geboorteplaati te doen aanvragen en