Goudsche Courant, woensdag 11 december 1895

iïW IVo 6838 Donderdag 13 December J895 34ste Jaargq Dgf mimm mum NieuwS en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken De tritgave dezer Oourant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon en Feestdagen De pr s per drie maanden is 1 26 franco per post ƒ 1 70 Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN ADVERTENTIEN worden geplaatst Tan 1 5 regels k 50 Centen iedere regel meer 10 Centen Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midid dit iedar Kehoaden ii ie orgen dit hg bi de inflchrüvinif Wgk en Nummer r yner wooinx joint kan opgefeu GOUDA den 10 December 1895 Burgemeester en Wethouders vonrnoeniii R L MARTENS I e Secretaris BROÜWEK KEXXISGEf iXG InKICHTINOÏN WfcLSE UBVAAH SCHAUK OF lllNUhU miWNBN VBKOOBZAKBN BURGEMEESTKK en WETHOUDERS van GOUDA Gezian art 8 der Wet van den 2ii Jnui 1875 Stoat8blad no 95 Doen t weten Dat zij rergunniiiff hebl eu vurlcend an de Directie der Stearine Kaarsenfabriek Gondii c D bare lecbtTerkrugendfln tot bet nitbrfiden dier fabriek door het plaatsen tnn een distillatiegeboaw op bet perceel nan de 13leekerRka t wiik P No 28 kadastraal bekend sectie E No 1282 Gouda den 10 December 1895 Burgemeester en Wethouders voornoeini R L MARTENS I h Si cretnrin BROUWER INQËZONDEN M de Redacteur Beleefd viTZOnkt ondergeteekendevoor enkele regelfi plNatsruimte in uw geacht blad om u M de R te wijzen op een lont tnorkoinende in OW bfricbt van gisteren omtrent de lirand op de Houtmnuigracht m bet laatstn gt de lte waarin u xegt dat Spnit No 2 b t eerit wiiter gaf dat moet zvjn No 6 daar No 2 paa op het terrein feraohoen toen No 6 raio itens 3 mintiten water gaf ErH UEANOMKfcaTKR VAN SPUIT i aSQ Staats loterij SeKUxe Trekkinu n Diiurlsn 10 Drcmilnjr 188 5 No 768 en 171B6 iBilor 10 1 1 No JS98 ƒ 100 Prijïen van 45 W 7118 S68 8 66 111 4 184311 18 OS 1 488 77JltM l l 85 8S 9 11144 19446 18051 18441 t H 5800 8301 11108 18500 18064 18 08 188 8917 5808 8806 1201 13517 16147 18542 159 8981 5620 K3li8 11902 lS6iU 16155 18680 987 8014 5830 8403 11896 13625 16194 18641 886 3089 5649 8406 1139 13639 16197 18657 S60 S M7 5646 8488 11879 13717 16S50 18869 861 S 10 5659 8471 11 879 18727 162 1 1867 388 3911 5866 8519 11407 13754 18400 18682 411 3875 6894 8804 11410 13776 641 187S3 482 3899 5904 8719 11418 137U8 18418 18734 498 8835 5969 8798 11467 18991 16482 18737 584 3344 6070 8880 11476 14003 16441 18747 687 3346 6079 890 11488 14U16 16492 18794 558 8860 6180 H914 1 689 141S0 16494 18868 673 8451 6117 8924 11599 14163 16408 18989 iSl 3458 6807 89S7 11608 U U 16574 19018 846 8483 6416 9046 11645 14229 16692 19050 689 8813 6637 9073 11681 14267 16 48 19079 844 3829 6558 9097 11714 14300 16783 19123 987 3945 6670 9198 11798 14308 16849 19126 HIJO 4023 6618 923 11850 14310 16864 1915 1047 4197 6626 9388 1188 14417 16897 19186 1182 i 27 6700 9396 11987 14429 16961 10208 119S 4236 6863 9499 13066 14451 16971 19i22 U55 4861 6868 9684 12086 14600 17067 19379 1402 4881 6874 587 12116 14685 17088 19388 1494 4318 6897 9705 2128 14696 17088 19478 1514 4885 6937 9740 12147 14607 17099 19494 1664 4328 8977 9782 12186 14648 17110 19647 1604 4341 7048 9841 12240 14683 17158 19597 1621 4381 7111 854 12P01 14687 17178 19600 1664 4433 7115 9871 12305 14694 17179 19618 1681 4463 7253 91 12348 14731 17S36 19628 1683 4501 7298 9986 12416 14806 17331 19629 1697 4 57 7348 10065 13419 14846 178 8 19639 1761 4676 7851 10091 12434 14849 1 317 19660 1753 4609 7399 10208 12447 11981 17887 19827 2002 611 7410 102 10 12467 16088 17367 I9S36 9067 4684 7482 10246 12804 1609 17396 19919 2140 4646 7551 10261 12528 15113 1 607 19943 2183 489 7850 10481 12634 1512S 17518 19977 3189 4717 7686 10451 12660 15136 17621 20069 2199 4733 7718 10508 12662 15150 17674 20161 2849 4771 7731 10675 12693 15 01 17729 20194 2277 4980 7734 10764 12788 15204 1774 1 20278 3801 4983 7760 10784 12771 16225 17753 20811 2376 5106 7788 10835 12837 15286 17757 20439 2442 6201 7836 10878 12815 15273 17807 2064 246i 6286 7849 10882 18965 1B278 17832 80737 2603 6308 7888 10884 13958 15386 17881 3 756 3513 5316 78 9 109112 13985 lUH 18019 2076 3615 63l 9 7956 10910 13068 1644 18026 2 1771 3583 5416 7959 10932 13084 16541 18147 20152 3563 6461 8035 10947 13163 13569 18171 20856 3683 5476 8067 10971 13171 1 677 18191 20861 6483 8106 10988 13313 15638 18195 20880 5486 8109 11019 13233 16671 18303 3 1937 4667 6497 8148 11041 13266 16692 18308 209442732 6683 8323 11069 13808 15S9S 13328 159 3730 6679 8250 11106 13390 15987 184H 209703749 UargerlUken Btand GEBOREN 6 Deo Pieterneil oudersB Sd ioke en P Melkert Jolianna onder P Tan Dam en M W van Vleuten Cl udioa Johanna ciuderi R aD Veen co C J Versohot 7 Cornelis Wonter ondera C A TfiD der Klia en W Bocbanen PieteroeDa ouders K vau Vtiet en L van Beateu Tnbaiina Maria oudere G Verkaaik en G C Joniibloed 8 Pifter ouders A 1 Lariïelt en M Uekker Hendrik Abraham ouden C 1 van der Pool en W Nahrwobi 10 JohHiiuöfl Conieli ouderH A Kiippendraier vu V IjefebiT OVEBt f DEN 7 IVc J Tin Vii t wed A van der Pouw 72 M van Es wed K van d r Zyde 82 i H Herwegen 7 lu aDVKRTENTiCN Dainen Mode Artikelen en Garneer lil en KAAIKTKKS II hLGEItMiKKItS FOll IIUItË i Ruime Keuze lu PEI JERLTEN w Kousen Handschoenen ï ulards eorêeiê Ülousen Tricota ünderlijfjes Boezelaars Doeken Hareta enz r PAUAPLUIBS enz fiiil liiiji prijzm wUedt k icalUfüen J F Cl IJPERS Wesloiiidc i7 Den Haag P IA 0 S SlcminBii ïcrliureu Ri Mreereii OISaELS Buitenlandsche P 1 A N O s uit de eerste fabrieken in ruime keu e Amerikaausche HARMONIUMS door directe iraportatiu tegen X fr Ë R L A Cï E priizen Inruilen rau bespeelde Piiino s Agent vuur Guiidii uu Uiiislrekeii KLEIWEG r rmWINKEL 0 m PEIiXXSN Si K ivivi KYr iviri en Cr r i its Mi w smiii pi i Agentuur by de Firma Wed BOSM Up Joii la FiiANSCÏÏE STOOMVEEVEEIJ Chemische Wasscherij TAN II oppi iii ii iEU 19 KrulHhade Rotterdam Gebreveteerd door Z M den Koning der Belgen Boofddepöt voor GOUDA de Heer VAN OS Az Specialiteit oor bet stoomeu en verven van a lo Meeren en UameBgarderol en alsook alle Kindergoedereu 1 Speciale inrichting voor bet stoom n van pluche mantels veeren bont enz Gordynen tafelkleeden enz worden naar de nieuwste en laatste methode geverfd Alle goederen hetzji gestoomd of geverfd worden onscbadeiyk voor de gezcmdheid en volgens staal bewerkt Wegens uitbreiding der fabriekao zyn de prijzen 25 gedaald Te stoomeu goederen als nieuw afleverbaar in 3 dai en te verven goederen ih eene week m a liufilpHritdrulc van A Hai KHAN b lom Concertzaal EËITITIE Oost haveii Gouda l 0 MBRi AG 12 IkECKMBEK ÏE GEVEN HOOR DE DAMES Minrouw M SC HWAB Welmait voorb iNederl Tooneelvereeniging CHRISPIJN Mejuffrouw SOPHIE BOS voorh Kon Vereeniging Het Ned Tooneeli en de Heer J J SNOEK Concertzanger Gediplomeerd d h Cünservatorium te Amaterdam Begeleiding de Heer J A KWAST Muziek Directeur te Bad Kreuznach PMOGBAMMA 1 DE FLORENTI INSCHE ZANGER Toöneelspel in één bedr f Naar het Fransch van Ifaisfois Coppéb door Mr J N VAN HALL PERSONEN ZANETTO Mej Sophih Bob SILVIA Mevr Scuwij W ui K a Aria uit het Oratorium tEHniit De Heer SNOEK F ManbiiLssoHN 9 a Ballade Maeia Boodart 4 Twee aan Twee A Bogabbts Mevr SCHWAB Wblman 4 a SoiiiUayn am Rhein b Wanderlled i Schohan dé Heer SNOEK Fragment uit Multatuli s Vorstensphool Eerste Bedrijf Tweede ïooneel PERSONEN Koningin Louise Mevr SÜHWAB Wblma Koningin Moeder Mej SOI HIË BOS PAUZE i a Itomanee uit de Opera Mlgnim A Thomas b Chanson du Tho réador tCarment G Bizbt de Heer SNOEK 7 Or C H o xrelijlcsreisje nrar het Prausch van Mroe JENNY THENARD Voor te dragen door Mej SOPHIE B JS S Ohh Vaderland de Heer SNOEK R Hol 9 Wie vaii de T wee Btgspel in één Bedrijf Naar het Fransch van BÜGÈNE VERRONSIÏ Mevr De BREVAL 80 jaar Mevr Schwab Welman BERENQÊRE haarnicht 20 jaar Mej SoPHiti Boa Entree ƒ 1 gnWen Aanvang 7Vi Bespreking der plaatsen op den dag der uitvoering van 10 3 uar ü 10 cstlt extraper plaiits i BOEK m steendrïïkweuk in groate vertehetttenheM Rouwkaarten en Rouwpost met Portefeaille Sluiting NAAMKAARTJES IHenus IVota s Kwitantiën BölilElMI i Sll fflïVefllUlïïi Vetvri Papier voor H H Winkeliers enz enz SPOEDIGE AFLEVERING NETTE BEWERKING A BUINKMAN Zn Sii2L C Patent H Stollen RUI sittrl Iroitiplll uiïlllil Dl lUUi Pril liitki nr glitlt kliV nmitiii Warnung ti m Vermengt Uwe Koffie voor de helft rtiet SATHAmra S KNEIFF UALS WFIS en g ij bespaart ü centen per pond I er f rotne Erfotg un flrf Vutftft H Stollen trru igan li i Antut lU rer i tthkaenen wmtklosen Ifaclifthmnnifen g é ttan taufê Mw mturt sic h uhur en H 8toUmi imr nn urn Irtet oder in solchan tucibandfuHéut In dtnm URsar Plakil wit nebunstehgndj aiiigpbiniHtt im VreiMlMttn oud Ze ugntM gratis imd ftatieo BINNENLAND GOUDA U December 1895 Het afbrekao der overgebleven mnorwetkeo der afgebrande kerk van de Nederl Herr Genaeenta ia Boskoop benevens het maken van een directiekeet en tobutling door de arcbitecten H J Nederhorat Jr te Gonda en J Hengeveld Jzn te Alfeo werd Maandag aanbesteed logefcbreven werd door Perceel Feneel Maa a ï Il C Toioeoburg Uiselmonde f 38CX W Bokboven Gouda f 1564 f 732 C W d Hoed Bawtrecht U8Ü 700 G de Brnio Jaariveld 1236 A Dam Aarlanderviten 1200 674 A V d Spek HaierBwoode 113 2360 O Verzijdeu Waddin piveen 999 L Mobr Boskoop 998 H Geaiüaa Ondsboorn 890 810 J Tolk Alfen 888 820 CJoQgflnbarger WaddÏDgsv 765 H dd Graaf Kouderkerk 650 1420 V Gealan en v Leeuwen Boskoop 460 725 1185 H van Driel Kondekerk 800 142r C T Leeowen Waddingsveen 797 Tk T d Helm Alfen 1230 KI V Nes Boskoop 614 KI V d Wilk Böakoop 885 G de Hoog Reeowök 700 1610 Aanneming Maalscbapp Gouda 2293 J Kpodijs Boskoop 553 Aan V Geelen en v Leenven te Boskoop il het irerk gegand 2 billetten waren van onwaarde Te Stolwjik beeft een felle brand gewoed Huis en scbuar van den berbergier G Stopperenbarg brandden tot den grond toe af Tien vaikens en eenige kippen kwamen m df vlammen om De oortaak is onbekend Aangenomen bet beroep b de Gereformeerde Kark te Bukoop door ds O D Ëerdmana te lergeke J n talrjjk publiek nit Moordrecht en Gouderak was gisteravond op de bovenxaal van df wed C den Braber te Moordrecht opgekomen om de tweede Nataavond bg te wonen Alt spreker zou optjreden de heer Lamberts uït Amsterdam die reeds in bet vorige jaar een u r goeden naam alhier bad achtergelaten Daar echter de spreker niet op het gewone MuvADgsour present kon zyn opende de voorxitter van bet Departement de beer F W FEUILLETON DE WEDUWE Zg had hare kinderen goed aan den man gebraohl en dus voor hunne toekomi t gezorgd Zy had wel hunne harten gdbrokso door hen tot de voor hen beraamde huwelqken te dwingen maar bet hart wat zou dat Dat was een klein nietig ding dat bovendien niemand zïfu kon Neen hofsleden met stevige fundamenten en goede gronden met flinke paarden en wagens dat zgn dingen waar men op letten moet Niemand in het dorp twijfelde er aan of de weduwe was eene goede mosder voor hare kinderen geweest dtt wai zoo klaar als de dag en het was voor een vreemde niet raadzaam dienaangaande eenigen twijfel te uiten en toch zou bet haar beschoren zyn dat drie barer dochters haar lijk naar het graf zouden volgen zonder haar een traan van dankbaarheid te wyden Ëindetgk kwam de lang verwachte feestdag die heel wat drukte in bet dorp veroorzaakte Beeda in den vroegen moi en stormden eene menigte dienatmeiden naar ds woning van Jens Jensen met groote stokken boter en kruiken melk welke de bijdragen der gasten voor het feest waren Kort na negen uur begonnen reeds de menschen te komen natnurlijk in volle at atsie loowsl wat de kleediug als de rij Mari de verandering met bet voordragen van een gedicht o er de legende van de wandelende Jood € welke voordracht niet ten onrechte een dankbaar applaus verwierf Daarna trad de heer Lamberts op met bet aanschonwel lE voorstelten van een paar novellen Ëeo levensbeeld en De oude Amïraal t ïu beid stukken toonde de hr L a le eisthen der mimiek geheel meester ie zjjn Ten slotte gaf bg nog eea viertal gedichtjes ah tnimigeo aard len beste De hr L heeft in dete spreekbeurt weder bewgzen gegeven dat hg bg zgne toehoorders door roarende toonealea soowet de traupn weet te voorschgn te roepen als door het opvoeren van koddige flgareo de lacblost op ta wekken Met een woord van dank aan den spreker sloot de vooriiiter de vergadering Te Oaderkark a d IJiel is Zaterdagavond eene 44jarige vrouw door bet stormweer van den dgk ia de rivier geraakt en verdronken Korten tgd na de vermissing werd haar tgfa drgvende gevonden Pogingen tot opwekking der levem e ten mochieo niet baten De recbtbaok te Retlerdam veroordeelde gisteren A H jr 22 jaar werkman te Lekkerkerk had zich op den 6eD October jl aldaar tegen de politie verzet bg gelegenheid dat bg 7 ich ia kennelgken staat van dronkenschap op den openbaren sreg bevand en deswege u aangegrepen om van den openbaren weg verwgderd te worden Dit feit had plaats gevonden in dan laten avond aan den Lekdgk Tegen tieklaa de die erg rnmoerig en lastig is werd een maand gevangenisstraf geëischt Nog werd bebandeld de zaak t gen G v W 57 jaar zaakwaarnemer en visscber te Gouda De aaoklacUt loidi als zonde bg ie btulwgk ol te Gonda op onderscheidene tgdstippen in den loop van 1894 en 1895 met bet oogmerk om zicb wederrechtelgk te b voordeelen J vaa Weelde bewogen bebbpu tot de afgifte van verschillende geldelgke bedragen door na e rst medegedeeld te hebben dut hg als gevolmachtigde van de familie Slanao te Gonda en Dordrecht wonende die rechthebbende was op een erfenis afkomstig van een Onitschen veldmaarschalk Paul Wirtz genaamd ibaus mei de rente ongeveer 13 milHoen bedragende betast was om die zaak nit te werken verder val flhelgk en in strgd mei de waarheid aan hem op te geven dat hg in onderhandeling waa daarover met de rechtbbnk ie Amsterdam daarna met den miniiter dau weder met de leden der le en 2e Kamer voorts dat de stad Amsterdam bet beheer ove die gelden tuigen betreft Twee niuEiokaoton wier klarinuttea op een kwartt jon na stemden stoaden in den hof en begonnen bij lederen wagen die aankwsm te blazen Er verliepen een paar uren alvorecs alle gasteu verzameld waren on deze tyd word beateed met het gebruiken van boterhammen gebakken appelschijljaa koffie en jenever Eindelijk brachten de boeren hunne wagena in orde om naar de kerk te rgden Eerat aan wagen met het kind dat gedoopt zou worden daarna een met de muziek de overii e rijtuigen volgden naar don graad van bloedverwantschap dor bezitteia ten opzichie van den gastheer da rest naar fortuin en stand Dewijl zij nu naar den aard zoo hard reden als teugels en riemen slechts eenigzins toelieten duurde het niet lang of zij bereikten bat kerkdorp De muziek plaatste zioh aan de kerkdeur en begon eene polka te spelen die zoo lang duurde tot de laatste man over den drempel was Toen de doopplechtigheid voorbg was en de eerste van den toet zich liet zien begonnen de klarin tten woder en onder volle muziek reed men terua Men werd nu op brandewijn met koek onthaald en eindelyk uitgenoodigd op de tafela af te trekken De voornaamste van deze wsa in de woonkamer aan het einde daarvan zaten de meter van het kind en de getui gen Nn vatte een ieder zijn lepel en viel op de groote schotels met grutten aan die zwart van rozijnen en krenten waren in het midden van den brij wsB eene groote kuil met geamolten boter welke telkena wenl aangevuld Toen de laatste lepel zonder eenig spoor te tooneu van gebruikt te £ ijn werd er z de gelegd kwam het nagerecht atokviseh met oter ea mostsrd Ds sehotsl dis tegenover dsn had dat er een stok op perkament bestond blijkens hetwelk het Lands de helft io bebeer bad en die schuld erkende dat die erfenis aan DnitBcbland afhandig gemaakt was door de bedreiging dat die anders met het zwaard f ton gehaald worden dat de heer Grommelia makelaar io effecten ie Amsterdam broeder van den officier van justitie aldaar de taak voor 2 pet witdf afwerken dat de saak door hem bekl mei de itad Amsterdam geschikt zou worden voor 2 millioeo terwgl hg bekl daarvoor f 500 000 zou ontvangen als beloouiug voor zgoe bemoeiingen dat bg bgna ditgelgks aan den hnrgemeester van Am 6i rdam schreef en dat deze aUook de Keizer lao Duiischlaod bem hunne medewerking badden beloofd en dat de officier van justitie te Amsterdam niet wiide hebben dat er D iitsehe advoCHteo in de zaïk werkten daar die rseda 33 jaren geleden in de zaak hadde gewerkt eiodelgk dat hg met November 1895 de som van f 500 000 zonde oat aogen en door ten slotte onder belofte dat hg beklaagde de elft van hetgeen bjj er aan verdiende alti vergoeding voor zgne medewerking aan J van Weelde zoude afstaan van deze geldelgke voorschotten ie vragen onder meer voor ireïskostenc en tegel en registratiegelden c Bekl was niet verschenen De getuige J van Weelde een siokdoove landbouwer deelde der rechtbank al het boven j s jrelr teerde mede Geloot hechtende aan at dv reeds gemelde opgaven en daario vertrouwen stelleode bad hg aau beklaagde wei honderden guldens gegeven fjad hg gedacht dat er bedrog in bet ipel was hg zou bekl de deur oitgpjaagd hebben Nog twee getoigeo bevestigden deze verklaring Een hunner de zoon van den landboawer J v Weelde zou een prachtige tilbury krgsen Het O M wees er op dat personen als deze beklaagd z g zaakwaarnemers met een zekere handigheid gebruik weten temaken van de li htgeloovigheid van zekeremenseben en door allerlei dwaze en benpottelgke praatjes waarom zelfi kinderen zonden lachen hun geld weten ie doen afgeven en alzoo ten bunoeo koste leven Aan zulke personen die zeer ge vaarlgk voor de niaaisabappg zgn moet een gevoelige straf worden opgolegd Hat vorderde veroordeeliog tot een jair en zes maanden gevangenisstraf Uitspraak over 8 dagen Men meldt nit Den Haag Omtrent de eergiste enmiddng voor den rechtercommissaris an strafzaken mr Krabbe 4B den ofBcier van justitie heropende iustroit tie nnnr aanleidini der bewering van den van grooten Huren Jensen kwam te staan waa met opeet zoodaniK geplaatst dat de staart van den visob naar hem weoa dit was een grap die beteekende dat by de eerste zou z n die een fspat zou geven Gedurende den gsbeelen maaltijd speelden de muziekantaii op hunne violen bij afwiaaeling in het woonvertrek en de opkamer Toen de gaaten onneveer gereed waren kwam de hofmeester op de maat der muziek het vertrek binnen dansen en hield ieder een bord voor den uous altijd hnppoteode en glimlaobeudo Ue beteikenia hiervan wss dat de gaaten rerder zonden bijdratren tot de onkosten van het feest door de speellieden te betalen To n de hofmnester in de beide vertrekken was rond gewoeit gaf hij het bord aan de vioolspelers die eene diepe buiging voor he gezelschap maakten met de woorden l ank zamen I Nu stond men van tsfel op en zeide elkander wederzgda dank voor t maal hetgeen niets vreemds waa dewijl elk een goed aandeel daarloo hsd bijgedragen De gastheer da gaatvrouw de vrouw die gekookt had en de hofmeester werdeu ook bedankt maar niemand antwoordde met het anders gebruïkelijko wWei bekoom bet Je De vier laatatgenoemden die met aan tsfel waren geweeat begonnen nu te eten zoowel ala de speetlut Toen deze maaltgd ook geëindigd wii ontvingen de armen die reeds lang stonden te waohtea bun deel Nu begaf men zich naar don tuin of op de skksrs Stjjf en deftig ging de weeuw in het midden van eenige vrouwen den tuin rond met een strengen blik monsterde zg de arme bloembedden Zg nam slechts zelden deel in bet gesprek maar zij luisterde des te beter den diefstal der postzegels beklaagden bode als zonde een ambtenaar van bet oiiDttteri van ko oniën daarin betrokkea iga tMi twt volgende worden medegedeeld Bedoelde ambtenaar en da drte medeunbto naren die volgens bekl bg een geeprtk tat sehen de twee eerstgeuoemdsn tegenwoordig zonden geweest sgu werden geboord en mei den beklaagde fceoonfronteerd Dit hunne verklaringen zoo Mhter niets gebleken zyn waardoor de beeohsldigiog van bekl tegen den ambtenaar beveaiigd zon kunnen worden Bepaaldelgk moet zelfs geeoostateerd zgn dat een dar medeamb eoareo zich in het geheel niet in de kamer beeft bevonden Daarentegen kwam herhaaldelgk iageaspnutk met vroegere verklaringen van bekl aan bat licht De tndrok waa dat de ter openbare lernehfczittiiig uitgebrachte aanklacht t en dan ambtenaar geheel ongegrond wu Deae ia dan ook londer dsi hem in deze iets ten laste werd gelegd bniswaarU knnnen keereo Hg cal nu benevens de andere beeran die eergisteren gehoord ign waarsehgolgk als g tutge ged vaard worden ter terenbtaitting waarin da beband3ling der taak lal wonten hervat Zondagmiddag of s avonds vó6r aehk nar heeft in Beneden Üliedreokt een brutale diefstal plaata gehad Men heeft ingebroken in een huisje bewoond door eene wadowa die afwezig wa en dat onmiddellijk aan den dyk staat waar geregeld passage is Zeven flesflchea met sterken drank en een bedrijf van twaalf golden is der arme weduwe ontitolen De politie is nog geen der dader op bet spoor o den laatsten t jd hoort men daar ook va tal van kongueodiefsiallen Aan bei strand te Noordwijk aan Z f Is heC Igk aangespoeld van eene vrouw Hat aangHziobt was reeds geheel onfevleead en sleebt een paar konseo dekten d beenen üverigena was hei Igk geheel ontkleed De storm die ook op desa kust tear btvig woedde richtte slechts weioig schade aan over eenige meters breedte werd de dniovoak vernield Da bomsobuiten zgn alle bifliieii Men meldt nit Groningen Het onderzoek in de zaak van den rermlfteü politieaieent heeft nog niets aan h t liobt gebradht Ook gisteren gn weer tal van personen gehoord maar allen blijft dai ter H t mBmmmmÊÊmÊÊÊÊmmmmmmm ÊÊ mmmmÊÊÊmm vStïreo ieusea beeft over zijne vroaw al oitg treurd want bij heeft sioh asn den viseh meer dan te goed gfliUin seido esue der vronwsD O b zal des viioli wel Uteu swemmeo aatwoordda eens tweede Ja df lli ioh is i troost sis h j tea minste troost aoodiü beeft merkte eeas derda aao nHy ha ft toch maar een pssr mooie beesijes voor den wagen teida ds tweede Ja antwoordde d eerste tby lit er foed iui Hg psat ook op sijoe taken wsbt smoordroaksa is hij nooit maar by boert graag altijd den smaak in den mond wHü zal zeker wel efir gsauiv troaweof vroeg eene vrouw dia veel dnobters had nJa hji kan op lulk eaoe plaats niet best zonder roniir zija antwoordde de eerste NeeD een weduwnaar kan nooit tonder vrouw maar eene wpduw kan zioh best re Idea onderman Dat eet gij Karen zeide zg tot de weduwe Hm JB maar gij weet het niet voor g jbetondervondeo bebt was het antwoord God geve dat ik het nooit ouderviud seidsde vrouw smartelijk getroffen In de bpkamor waren de tafel en andere meubelen geheel opgeruimd moo tag er niets andera dan langs iederen muur eene bank De SMelliedaa temden de violen en imeerden de strijkstokken want nu zou de dans beginnen Allea stroomden toe zoowel jongen als oaden en vulden de kamer zoodanig dat er ileobts ttene kleine ronde plek in het midden van d kamer overbleef i zij wilden zim hoe bet bal geopend werd Wftrit wmétfi